13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
UMIT YAŞAR Turhan GÜRKAN Piyer Loti'nin "Aziyade,, si çevriliyor Türk dostu, büyük Fransız yazarı Pierre Loti'nin, konusu tstanbul'da geçen ünlü romam «Aziyade», rejisör Metin Erksan tarafından renkli sinemaskop oiarak filme ahnacaktır. «Aziyade» nin senaryosunu Erksan, tanınmış Fransız kadın romancısı Christiane Roehefort ile beraber hazırlıyacaktır. «Kartaca Sinema CünIeri Festivali» nde Metin Erksan'la tanışan «Cannes Filim Festivali» Düzenleme Komitesi Başkam, Fransız yeni kuşak yönetmenlerinin senaryocusu clan Rochefort, Mart ayı içınde îstanbul'a gelerek Metin Erksan'la senaryo çahşmalarına başhyacaktır. Şimdiyedeğin özellikle Trooffaut ve Vadim'in filim senaryolarım yazan Rochefort, «Aziyade» den başka «Doğuln» adlı, Doğu insanının dramını anlatan bir filim senaryosu da hazırlıyacak, bunu da Metin Erksan filme alacaktır. Fransız senaryocu, «Aziyade» nin çekim süresinde de hazır bulunacaktır. Erksan, bundan böyle filimlerini evrensel düşündüğünü, Dünya için hazırlıyacağını söylemektedir. 1966'DAN SEÇME TAŞLAR Taşîar ve Başlar Taşımı başlara vnrdnm Düşman oldnlar Bir gun Başımı taşlara vnracağım Pişman olacaklar. M araton Savas başladı En öndc Geri kalmış milletler Savaş bitti Refaha, mutlnloğa yarış başladı En geride Geri kalmış milletler, S 1 f ır Hayata sıfırdan başladı Daha sıtır. daha sıfır Şimdi çok sıfırlı bir hesabın sahibi Hâlâ sıfır. 15 Ocak* 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Kilometre Taşları Birinci kilometre Demokrasiye giriş Ikinci kilometre Demokrasiden dönüş Üçfincü kilometre Demokrasinin yine ağır basması Ve sonrası Mâlum : Nâneli demokrasi çorbası. Yine Köpek Fakir bir köpekti Dişini tırnafına taktl t ç kemik bulsa Biriııi yaladı, ikisini sakladı Artık f.ıkir bir köpek değil Zcngin bîr köpek Ama köpek Yine köpek Tine köpek. Atışlar Gülle atmada onlar Çekic atmada onlar Cirit atmada onlar Yalan atmada biz Çamur atmada biz Kazık atmada biz. | İ Yavuz ve havuz meselesi etrafında ANKARA, 12, (Özel) Yavuz ve havuz meselelerini tahkike memur muhtelit encümen. bugün öğleden sonra eski Bahriye Vekili Ihsan be . yin soruşturmasına başlamıştır. İlk soru şu olmuştur: «Vekil olmadan önce ne ile iştigal ederdiniz?» İhsan bey, ticaret işlerini anlattı. Damat Feride suikast meselesinde mahkum olarak bir ticaret işi vesilesi ile Anadoluya geçtiğini, karakol cemiyeti ile münasibettar bulunduğunu, mebus olduğunu, o za man mebusların ticarette bulunma larına mâni bir kayıt mevcut olına dığını, Keskinli Rızaya verdiği para ile sığır alım ve satımından, patates ticaretinden kazandıklarını, daha evvel Sabancah Baki ile çalış tıklarını, biraz kibrit, şeker alış verişi yaptıklarına Istiklâl Mahkemesi reisi olarak Istanbula gittiği zaman Polis Müdürü Azmi beym Azmi beyin çalışmak teklifmi reddertıgını, Omer Nâzım beyi doktor Fikret beyin evinde tanıdığuıı, orada üçü arasmda bir ticaret mukavelesi yap tıklarını söylemiştir. Ya\Tiz, havuz işlerine karışmadık larını, hele Nâzım beyden otuz kırk bin liralık mektup almadığını esasen ondan sonra kendisini bir defacık Gölcükte eördüğünü an latmıştır. * * * Encümenin tezkeresi ile Polis Mü dürlüğü tarafmdan tutuklanarak kimse ile görüştürülmiyen Ömer Nâzım beyin yazıhanesinde ve Maç kadaki evinde dün arama tarama yapılmış. Şark eşya pazarına ait ne kadar evrak ve dosya varsa hepsi Ankaraya gönderilmek üzere müdi riyete getirilmiştir. Bir Yıîdız Adayı İçin Geniş kalça, kalın dudak Saçlar dökülmeli salkıra saçak Yıldız dediğin Önceleri az giyinecek Çok soyunacak Ve baldır bacak Maçazinlerde arzı endam edecek. Sürat Koşusu Otomobıl, tüze, jet Onlarınki sürat çağı Cehalet, sefalet, rezalet Bizimki kır at çağı. A Jk 1ş Gelişiııdc ve gidişinde Deüler Süleyman beyi alkıslamış Bu bence yeni bir şey deiji! Oldum olası bu memlekette Başbakacları deliler alkışlamıştır Mendrres dahil Inönü dabil. l/.un Atlama Ömrü atlamakla geçti Dofdu kucağa atladı Büyüdü nzağa atladı Yoruldu yatağa atladı Ve bir gün gerildi çerildi Bir avuç toprağa atladı Rahatladı. Park Yeri Park yeri olma* Olmamış ne farkeder Bizdeki siyasiler Koltuklara park eder. Deliler ve Seçim Sevimlerde oy vermediniz ya Kazanıp da su koyvermediniz ya Alkısıuızla bin yaşayın deliler. Filmik şiir «Aziyade» romam, 1876 da Islâm Bey adıyla Türk Ordusuna gönüllü yazılıp, 1877 de Kars istihkâmları ıçinde şehit düşmüş bir Ingiliz deniz subayının notlarından ortaya çıkmıştır. Bu kişi gerçekte, deniz subayı olarak Tiirkiye'de bulunmuş Pierre Loti'nin tâ kendisidir. Melânkolik ruhlu Loti, Gladiatenr gemisıyle Selâniğe geldiği zaman Aziyade adh bir Türk kızını sevip, onun peşinden Îstanbul'a gelmiş, bu serüveni anlata anlata «Loti Edebiyat» nm sönmez mensur şiir topluluğu olan «Aziyade» yi yaratmıştır. «Aziyade», Loti'nin sadece aşkınjn romanse edilişi değil, tstanbnl iüsununun da bir övgüsü olmuştur. İstanbul'da hamama giden. yüzyıllık çınarların altında nargile içen, kahvehanede çalgı dinleyen, fes giyip elinde tesbihle gezen Loti, Türkçe dersler alaeak kadar Türkleşmiş, bizden olmuştur. Amerikan İngiliz rekabeti Bir taraftan silâhlarm tahdidi için gereken tedbirlerin alınması görüşülürken öte taraftan Amerika Hükumeti yeni gemiler inşası için bütçelerine birbuçuk milyar Türk lirası tahsisat komuşlardır. Özenti Türkiyede kapitalistler de viski içeı Parası olan sosyaüstlcr de Tek fark Vehbi Koç evinde içer Çetin Altan A'ehbi Koç'nn Divan Oteli Barında. Ehliyet Istanbnian caddelerini Ehliyetliler doldurdu Ankaranın caddelerini Ehüyetsizler. S onraa Bir yanda bitli çofunluk Bir yanda mutlu azınlık Bir yanda sefalet, keşmekcş Bir yanda dirlik, düzenlik Sonraa Sonrası iyilik, füzellik. t M asa 1 Çocuktnk, masal dinlerdik Büyüdük, masal dinliyonız Yaşlamnca masal anlatacağu Torunlarımıza Inanacaklar Masal olduğnnu unutacaklar Ve bir gün Riz de birer masal olaca£ız Anlatacaklar Neden, Türkler ikra. J a l m l y a c a k J U nu tmak T'nutmak için içti Ve şerçekren I nuitu adamlığım. l a r r m ş ? Dev Aynalan Küçük adam Bosuna bakma dev aynalarına O ayııalar Rüyükleri daha büyük göstermek içindir. To Bc Or Nat To Be BütUn mesele Içmek ya da içmemek değil tçince kiiçülmemek Kücülünce içmemek. Kökten değiştirdi «Aziyade» yi yeniden yorumlayarak filme alacak olan Metin Erksan, bu konuda şöyle demektedir : « Pierre Loti diye bir kişilik vardı. Bunu tanırr.hyorum. Eseri kökten değiştiriyorum. Pierre Loti, Fransız değil, Türk oluyor. Aziyade ise, romanın kahramanının Loti zarnanındaki yaşantısım bir kere yaşamak isteyen Batılı bir kız haiine geliyor. Bu kızın rolünü, İsveçli, Fransız ya da Alman bir artist canlandıracak. Türkiye'ye gelen kız, Aziyade'nin mezarına gidip «Ben gcldim Aziyade. Senin hayatınt bir kere daha yaşıyacağım» demekte ve kamera selviler arasından eski çağlara dönmektedir. Böylece Modern Türkiye ile Osmanlı Türkiyesinin panoraması bir arada, bir cndan, bir öbüründen sahnelerle gösterilecektir. Şark Şimendifer ldaresi, her sene memur ve müstahdemlerine birer veya yanmşar maaş nisbetinde ikramiye vermektedir. Türk memurlar, bu ikramiyeden faydalanmamış olduklarını ve gereğinin ya pılmasını rica eden bir dilekçe ile Nafia Vekâletine bildirmişlerdir. nııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiBiıııııııııı ş E= =^ = Z^Z = = = = = I^T = = ^^ = = = = ~~ = =S = = =S = = S * ^5 ~ ^S ^ ^^ TÜRK DİL KURUMU • ATASÖZLERİ VE DEYİMLEK. Ömer Asım Aksoy, 10 lira % Atatürk'ün büyük Söylev'inin 1. ve II. ciltleri. tanesi 10 lira. « TÜRKÇE SÖZLÜK: Yeni bı sımı çıktı, 35 Ura. • YASA DİLİ SÖZLÜĞÜ: Ali Rıza Önder, yeni çıktı, 10 lira. <§ DİL DEVRİMLVDEN BU YANA DÜZYAZ1 ÖRNEKLERt, 10 lira. % ATAÇ: Ataç'ın dil üzerine söyleşileri. 10 lira. • MEDE.VÎ HUKL'K TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ: Prof. Dr. Ismet Sungurbey, 2,5 lira. « StNEMA TERİMLERİ SÖZLÜGÜ: Nijat Özön, 12,5 lira. 9 TİYATRO TERLMLERİ SÖZ LÜĞÜ: Haldun Taner, Metin And, Özdemir Nutku 5 lira. • DtLBtLGİSİ: Tahir Nejat Gencan, 20 lira. 9 DtLCİLERE SAYGL Hazırlayan: Hikmet Dizdaroğlu, 6 lira. « TÜRK DİLİNE GENEL BİR BAKIŞ: A. Dilâçar. 35 lira. • ATATÜRK ŞÜRLERt: Hazırlayan: Behçet Necaügil, 5 lira. Ş FRANSIZCA TÜRKÇE SÖZLÜK, 35 lira. • Genel Dağıeım: BATEŞ İstanbul. • BATEŞ'e değil doğruca Türk Dil Kurumu . Ankaraya başvuran öğretmen ve öğrencilere ° « / 50 indirim. Bunlar için Türkçe Sözlük 25, Fransızca Türkçe Sözlük 20 liradır. Doğu özlemi Aziyade'yi İstanbul'da bir kere daha yaşamak isteyen Batılı genç kızda, yüzyıllarca Batmın bilinçaltında birikmiş Doğu'yu tanıma özlemi yatmaktadır. Avrupalı yeni Aziyade, serbest olma bunalımını, eski Aziyade ise, Harem'deki kadının tutsak olma bunahmını vereccktir. «Aziyade», Binbir Gece Masallanndan sonra, Doğu'daki kadın erkek iüşkilerinin en güzel ve doğru anlatımıdır. Batılı kadın Aziyade olmak istemektedir. Doğulu gibi seven ve aşkmdan ölen Aîiyade, Batılı kadın için sevgisinin tâ kendisidir. Erkek kahraman Pierre Loti tipini ise, 67 kadar çeşitli erkek canlandıracaktır. Loti'nin her ayrı görüntüsünü, başka artist oynıyacaktır. Yayın Hayatı • YAYINLARI S°QL ^ Minnetoğlu Kitabevi AK YAYINLARI Falih Rıfkı Atay'ın • ATATÜRKÇÜLÜK NEDtR? Abraham Tertz'in • YARG^JA^U BAŞLIYOR. Tekin Erer'in • KlZtL TEHLtKE. adlı kitap larını sunar. Kitapçılardan arayı nız. Genel Dağıtım BATEŞ. * * * • «TAREM EKONO^IİSI VE İKTİSADÎ GELİŞME» Yazan: Doç. Dr. Gülten Kazgan 36 tablo. 3 Grafik. S. 385, Fiyat: 31.35 Tl. îsteme yeri İktisat Fakültesi İstatistik Enstitüsü veya Anıl Yayuıevi. KOVAN YAYINLARI • MLTLU OL^IAK Hikâyeler. Yazarı Yavuz İsmet Anıl, 112 sahife. Fiatı 3 lira. 895 sok. İkiz Han No: 8 İzmir adresinden ödemeli gönderiür. • MEZAR BEKÇİSİ. Franz Kafka. • SOSYAL OLUŞUM VE SANAT. Joseph Billiet. • ARKADAŞIM. Maksim Gorki • MARKŞİZM VE FRANSIZ DÜŞÜN'CESİ, Henri Lefebvre. • SANAYİ KffiALL Upton Sinciair. Her kitap 2 liradır. Pul karşılığında veya ödemçji gönderilir. KOVAN KİTABEVİ. Konak İzmir. VARLIK YAYINLARI VARLIK YILLlGl Her yıl çıkar çıkmaz kapışılan Varlık Yılhğınuı 1967 sayısı. bütün rekorlannı kırarak 656 sayfa hk yüklü bir cilt halinde gene ay nı fiyatla çıktı. Bu ciltte yılın siyasi. olayLan ile sanat olaylarının geniş yorum ve eleştirmelerinden başka Tfirk edebiyatınm bugünkü durumu üzerine 21 ya zarm yaptıklan açık oturumun zabıtları, yılın olaylanmn kronolojisi, yılın düşünce yazılanndan seçmeler, hiç bir yerde çıkmamış şiir, hikâyeler ve 1966 nın kitapları, bol resimlerle 10 lira. GÜÇ ÇOCCGUN EGİTtMİ Ana, babalan da, öğretmenleri de yakuıdan ilgilendiren bir ko nu bu. Güç büyütülür, güç öğretilir çocuklan nasıl tanımalı, bunlara nasıl davranmalı, bunla rm ruh âlemlerini nasıl aydınhğa kavuşturmalı. hele yanlış bir eğitim sistemi uygulamaktan nasıl sakınmalı. Büyük psikolog ve pedagog Alfred Adler'in bu kitabmı Varlık Yayuılan arasında 5 lira fiyatla bulacaksınız. BÜYÜK ROMANLAR Yabancı ve Türk, dünyanın en ünlü 65 romanını, yazarları hakkında geniş bilgiler, romanlar hak kında değer hükümleri ile birlikte her birinin geniş özetleri verilerek meydana getirilen bu eserin ikinci baskısı düzeltmeler ve eklemelerle çıktı. Her öğretmenin, her edebiyatseverin ve lise öğren cisinin en büyük yardımcısı olan bu kitap Varlık Yaymlan arasında gene 5 lira fiyatla basıldı. CEP DERGtSİ ' Niçfh "Aziyade" «Aziyade» Batının Doğuya bakışı, Doğuyu tanımaya çalışmasıydı. Aziyade'nin kişiliğinde Doğu örnekleştirilmişti. «Aziyade», Batı ile Doğunun birbirini sevmesiydi. Emperyalist Fransanın romantik deniz subayı Pierre Loti, Aziyade'de Doğuyu sever ve onu Batıya sevdirmeğe çahşır. «Aziyade» Batmın açtığı ve bütün Doğunun göründüğü bir penceredir. Pierre Loti, bütün hatalarına rağmen insanca ve dürüstiükle bakmasını becerebılmiş bir Batılıdır. Batı, Doğuya karşı yüzyıllarca acımasız davranmıştır. Kendini hakh çıkarmak için hep Doğuyu kötülemiş ve alçaltmıya çalışrmştır, Uygarlık beşiği Doğuya, uygarhk götürme sloganı büyük bir yalandır. Hıristiyanlık ve onun devamı olan hümanizma, «Aziyade» de günah çıkanr. Batı uygarhğ:, kendinden daha eski olan Doğu uygarlığından «Aziyade» de af diler. Doğuya karşı uzun yıllar acımasız davranan Batı insanının, «Aziyade» de Doğu karşısında alçaldığını görürüz. Işte «Aziyade» filmi, bu düşüncelerin ışığı altında Türk perdesine kazandırılacaktır.» Edebiyat öğretmenlerine, edebiyat Fakültesi Eğithn Enstitiisü Lise öğrencilerine. Edebiyat scverlere: • FUZULI'NİN DÜNYAS1. İstanbul Eğitim Enstitüsü Edebiyat öğretmeni Cemil Yener'in bu eseri, Fuzuli'nin psikolojisi, toplum, doğa ve Tanrı karşısmdaki tutumu ile şiir anlayışı üzerine ilgi çekiei bir denemedir. 5 lira. SÜNNİ VE ALEVÎ anlaşamarnazlığını giderecek kitap. Büyük Arap âlimi Muhammed Hüseyn Alu KaşieilGıta'nm mühim bir eseri. • CATERt MEZHEBt VE ESASLARI. • YERYÜZÜ VE HUSEYN'İN TOPRAĞ1. • GERÇEK ALEVİLlK. Türkçeye çeviren: Abdülbâki Gölpınarlı. MİNNETOĞLU KlTABEVl. Ca ğaloğlu İstanbul. TARIM EKOmMİSİ Türker ACAROĞLU BİLGİ YAYINEVİ Yeni kitaplannı sunar. • DİLLERİ VAR BİZİM DİLE BENZEMEZ. Edebiyatımızın en yetkiîi imzası Cevdet Kudret'in dil sorunlarımız üzerine görüşleri 5. lira. • YTJNANLI BtR KIZ ARANIYOR. Çağımızın en ilginç yazarîanndan Durrenmatt'ın Avrupada' pek beğenilen romaru Türk çesi Akşit Göktürk 5 lira. • ÇAĞDAŞ SİNEMA'NIN SORUNLARI. Sinema sanatmın en i>i yorumculanndan Andre Bazin'in yazılarından güzel bir derleme. Nijat Ozön tarafından çevrilen esere gerekli resimler eklenmiştir. 7.5 lira. •SESSİZ BİR ÖLÜM. Acı çek meden sessizce ölen kadının ölünıü üzerine Simone De Beauvoir' in anılan. Bilge Karasu'nun Türk çesiyle yayınlanan kitap 4 lira. Bilgi Yay;nevi. Sakarya Caddesi 8. Yenişehir Ankara. *** Prof. Dr. İsmet Giritlinin yeni kitabı: • ÇAĞIMIZ VE KOMÜNİZM Genel dağıtun: Bateş Fiatı 6 Tl. • DOĞITNUN ÇtLESİ. Dursun Akçam Resimler: Fikret Otyam. 3 lira kitapçılarda bulunur. Dağıtım: BATEŞ. *** • MÜSBET İLİM METODtYLE KUR'ANIN AÇKLANMASI. Büyük boy, 240 sahife, fiatı 10 liradır. Diyanet İşleri Başkanhğmda görevli, hukukçu M. Nafiz Akınoğlundan istenebilir. • KARAYOLLARI TRAFtK KANUNU TÜZÜĞÜ VE HARÇ LAR KANUNU. Fiatı 250 kuruş isteme adresi: Polis Magazin Beyoğlu İstanbul. Her türlu yayın Uânlan Perşembe günlerl bu sütunlarda = Çarşamba Matinelerden İtibaren KAĞAN KİTABEVİ (Nuruosmaniye Cad. 63/3 Cağaloğlu İstanbul) • KAVGAM. Adolf Hitler. Nasyonal Sosyalizmi anlatan doktrin kitabı. İkinci baskıları tükenmek üzere. 3 kitap 20 lira. • FAŞtZM. Mussoiini. Faşizmi ve faşist devleti anlatan doktrin kitabı. İki kitap 12.50 lira. • DOKUZ GİZLİ DOSYA. Hit ler, Mussolini, Stalin. Rudolf Hess, MataHari, Borman, Weygand, Çiçero, Petain'in bilinmiyen tarafları. 304 sayfa 750 kuruş. • O TOPRAKLAR BİZİMDİ. Cengiz Dağcı. Büyük roman. 360 sahife 750 kuruş. • KIZIL KARINCALAR. William J. Lederer Eugene Burdick Çirkin Amerikalı'nın yazarlan, yeni bir şaheser daha ortaya koydular. 288 sahife 750 kuruş. • Tevzi adresi: Tekin Yayınevi Vilâyet Karşısı îstanbul. Beyoğiu E M E K Sinemasında JEAN SEEERG ve STANLEY BAKER'in PAJUS'in büyülü havasında çevirdikleri hevcan ve arzu dolu bir filim: FRANSADA AŞK (İr. The French Style) Orijinal İngilizce Matineler: 12 00 14.15 16.30 18.45 ve suare 21.15 (Basm 1Ü326 o62) t'sküdar LÂLE Sinemasında YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN = KATİLLER DE AGLAR AYHAN IŞIK SELDA ALKOR See..^ar: 11 1 3 5 8 ve 10 da (Tel: 36 51 86) DİKKA'l: Bu filme ait GALA artisÜ«rin iştirakiyle çarşamba günü her iki suarede yapılacakttr. Reklâmcıhk 215/573 = = SALI MATİNELERDEN İTİBAREN VARL1K YILLIĞ1 1967 656 Sayfa 10 lira SİTE AŞK F O N D A KAFE8İ «The Lovc Cage» DELON Jinıınnııı Seanslar: 12.30 2.45 5. 7.15 9.45 (Tel: 47 77 62) NOT: Her pazar saat 10 ve 11.15 te ÇOCUK MAT1NESİ Qİ M F M ASI (OrijinalSinemaskop) == ; ^ Memet Yayınlan • Nâzım Hikmet: ALMAN FAŞİZMİ VE IRKÇOJĞ1. 4 Hra. " • DÜNYADA VE TÜRKİYEDE tŞÇİ SINIFDaN DOGUŞU. 4 lira. Hazırlayan: Kemal Sülker, bütün kitapçılarda bulunur. Memet Yaymlan PJC. 26 Beyazıt Ist. Reklâmcıuk 216 '373 ÜNLÜ SES SANATKÂRIMIZ SAFİYE AYLA ^•»»»jaa»»»»»»»! Özel Programlı B t î Ü K K O N S E R İ 19 Ocak Perşembe saat 18,30 İNGİLİZCE İNGtLÎZ Bayan ÖGRETMEN hnsusi ÎNGÎLÎZCE ders verir. Yazılı müracaat : GALATASARAY P.K. 391 (Cumhuriyet : 582) KAYrP İstanbul Belediyesi = KELtMESt 1 LİRADAN Yayınlanır. Bu sütunlarda yayınlanacak Klişell ve Çerçevelı ılânlar, santimı 35 lira üzennrten 0/o20 indirimle kabu) edilır. tstanbul dışından gönderılecek llânlara havale makbuzu eklenmelidır MÜJDE Şair Mehmet Salihoğlu, Türk dilini ve dil devrimini zaman içinde belgelere dayanarak inceliyor. IŞIKLANAN ÜLKE, beklenen bu kitabın adıdır. Kitapçılara koşunuz. BATEŞBAYÎLİK SARAY'da Biletler gişede s.atılıyor Tel: 44 16 56 Dikkat: 6 Ocak Konseri biletlerı bu konsere muteberdir. l i r , o ı l ı k RlflS/ü.VF.) Mecralar Şubesinden aldığım 913932 sayılı makbuzu kaybeMira. Hiikümsüzdür. Hakkı Özpelen Cumhuriyet 569 Doç. Dr. Gülten KAZGAN'ın «Tarun ekonomisi ve iktisadî gelişme» adlı eseri, Ist. Ün. İktisat Fakültesi yayınlarında çıktı (1966, XVI 388 s., 31.35 lira) Yazar. gelişen ve gelısmeyen ülkelerde tarım ekonomisini açıklayan bir girişten sonre, iki bölümde, ekonomik gelişme düzeyi açısından tarım ekonomisi ve ekonomik gelişmenin etkileri ile tarımdan ekcınomik gelişmeye etkileri. tabloların ve grafiklerin yardınııyla incelemiş. Gelişen gelişmeyen ülkelerin karşılaştırmasmı japmış. Tanmın ekonomik gelişmeye yapabileceği katkı, tanmın özelliklerinden doğan, gelişmeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen noktalar üzerinde durmuş. Konu sonlarına, Türkiye'deki durumla ılgili kısa bir açıklama, ügüi istatistikler eklenmiş. Eser hem bir araştırma, hern de bir ders kıtabı sayılabilir. Kitabı okuyacaklann en az bir yıllık ekonomı öjrenimi gördükleri var sajilmıştır. BAŞKA EKONOMİ KİTAPLAR1 Asya tipi üretim tarzı ve az geUişmiş ülkeler (Doç. Dr. Sencer Divitçioğlu) • İst., Elif yayınları. 1966. 31 s., 3 lira. Asya tipi üretim tarzı ve Marksist şemalara göre toplunv larm evrimleri (Maurice Godelier'den çev. Attilâ Tokatlı). İst.. Sosyal yayınlar, 1966. 80 s., 4 lira. . 1965 yılı Is Kanununca işçi vasfında olanların gelir vergisi cetvellerî ve gclir vergisi genel tebliği. Seri No. 51. İst. tnkılâp ve Aka kitabevleri, 1965. 48 s., 250 krş. En son ek ve tadilleriyle notlu, lâraimli ve içtihatlı işçi sıgor taları mevzuatı (Necdet Ul) İlâveli 2. basım îst, Kutulmuş Matbaası. 1960. 264 S., 15 lira. (3. basım: 1964, 199 s., 15 lira). Geri ekonomik şartlar altında iktisadi planlama (Prof. Dr. Z. Y. Hershlag'dan çev. İzzettin Önder) İst. İktisadi Araştırmalar Tesisi, 1966. 16 s., fiyatı yok. (Eserin İngilizcesi de var: Economic planning under bactward conditions.) 275 sayılı kanuna göre topln iş sözleşmesi. iş uyuşmazlıklari, grev ve lokavt (Av. Nedim Seylan). 1. cilt. îst., Tekel Gene] Md. 1963 64. 170 s., fiyatsız. tstanbul köyleri ve Köy Kalkınma Komitesi çalışmalan (Doç. Dr. Cavit Orhan Tütengil.) Ayn basım îst. Ün. İktisat Fak. 1966 14 s., fiyatı yazılı değil. Konaklama işletmelerinde verimlilik (ranfabilite) hesapları (Dr. Tunay Akoğlu). Ankara, Başnur matbaası, 1966, 19 s., fiyatı yok. Maliye Enstitüsü haftaları: Trabzon Antalya. temmuz 1965 subat 1966 2 cilt. îst. Maliye Enstitüsü, 1966. 120120 s., resimli, ikisi 20 lira. OrtaDoğu, siyasi ve iktisadi coğrafya (Sami Öngör) Ankara, Siyasal Bilgiler Fak.. 196465. XI300 s., şekilli, 15 lira. Petrol emperyalizmi (Münir Cerid). Ankara, Sol yayınları, 1965. 100 s., 4 lira. Tarımda sosyalizm (Hilmi Özgen) Ankara, Ege Matbaası; dağıtım: İst., F. Bozkurt, 1964. VII 99 s., 5 lira. Toplum kalkınmasmda halk katılışları, destekli imece ve emanet usulü uygulaması (Dr. Cevat Geray). Ayrı basım. Ankara, Siyasal Bilgiler Fak., 1965. 47 s., fiyatı yok. Tortum Kortulnşu, Tortum ekonomisi (Mehmet Kardaş ile Ahmet Halil). İst, Tortum Kalkınma Derneği, 1964, 4 s., 1 lira. Turizm gerçeklerimiz (Dr. Tunay Akoğlu). Ankara, yazar: Başbakanlık DPT. uzmanı, 1966. 188 s., 12.5 lira. Tiirk toplum kalkınmasmm tek çıkar yolu (Dr. Ali Cemil Tamzok). Bolu, Elmalık Köyü Kalkınma Derneği; îst., Yeni Matbaa, 1966. 132 s., 10 lira. Türk yergi sistemi (Doç. Dr. Kenan Bulutoğlu). İst, yazar: İst. Ün. İktisat Fak., 1966. XIII 2S6 s., şekilli, 30 lira. Türkiyenin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile münasebetleri hakkmda rapor (Dr. Neşet Sirrnan). İst. İst. Ticaret Odası. 1965:66. 39 s.. fiyatı yazılı değil. Ücret, Fiyat ve Kâr (Karl Marx'tan çev. Erdoğan Başar, K. Sahir Sel). Ankara. Sol yayınları; İst. Sosyal yaymlar, 196566. 2 kitap. 120100 s.. 45 lira. DÜNİA KAPİ1ALİZMİ • = NİN BUGÜNKÜ BUHRANI, z= Arzumanyan, 4 lira. ~ • ANTİ DÜHRÎNG. Engels. = 10 lira. = • KAPİTAL, Karl Man, (Bi= rincı, ikinci. üçüncü, dör: ^ düncü kitaplar 10'ar lira.) • • FELSEFENİN SEFALETİ, = Karl Mant, 10 lira. S= • ÜCRET FtYAT VE KÂR, = (îkıncı baskı), Karl Man, 4 lira. == • ÜCRETLİ EJIEK VE SER = = MAYE Karl Mant. 3 lıra. = • TEORİ VE PRATİK. Mao = ÇeTung, 5 Hra. ~~ • FELSEFENtN BAŞLAN • = = GIÇ İLKELERİ. Georges = Politzer, 7,5 lira. == • SOSYAL DKMOKRATLA= RIN ÇIKMAZI, G. Söder. 4 ^ hra. = • SOSYALtZMtN ALFABE= St, Leo Huberman, 4 lira ^= • SOSYALİZM VE BtREY, = John Lewıs, 4 lıra. • VİETNAMDA SAV4İJ VE = ZULÜM, Bertrand Russell, ^ = 4 lira. = • PETROL EMPERÎALİZ= Mİ, Münir Cerid, 4 lira. • SOSYALİSTLER İÇİN FEL= SEFE, Maurice Cornforth, 4 = lira = • KAPtTALÎZM VE DEGER, = Henri Denıs. 4 lira • ATOM BOMBASI ÇOCUK= LARI, Arata Osada, 4 lıra. ^j= • BUZLAR1N CÖZÜLPSÜ = tlya Ehrenburg, 7,5 lira. • SOL SAYINLAR1, Sanayı = Caddesı. Demir İş Hanı, 52 Z^Z Ankara ~ • ISVlÇRt tillNLERİ Selâhattin Batn'nun en güzel isvıçre tasvırlerini de ıçıne alan bu esen Türkçemızın fıkıt Türkiyede ilk defa yepyeni bir ve şiir oluşudur Edebıyatımıgörüş ve düzenle hazırlanan ve gelışmelennı ızliyen!er durmadan değişmekte olan bu ( zın bu kitabı mutlaka okuyacaklargünkü dünyamızın, siyasi, küldır 112 Sayfa. güzel baskı, 5 lira türe! ve sanat olay ve eserlerini Gene] Dağıtım: BATEŞ . Istanyakından izliyen bu derginin çıbul veya HİSAR Dergisi PİC. 5ni kışı gerçekten bir hâdise yarattı, Ankara. basın hayatımızda. Yaşar Nabinin yönetiminfle Varlık Yayınevi nin çıkardığı bu 160 sayfalık der• KEKEMELtK ve TELÂFFUZ ginin ocak 1967 tarihli 3. sayısı bir BOZUKLUKLARININ TEDAVİkat daha dolgun yazılarla çıktı. Sİ. 5 liradır. Rehberlik Merkezi İşte bütün yıl elinizden düşmiyeUzmanı Hüseyin Dündar. P.K. 2 cek bir dergi 3 liradır. Kocamustafamsa İstanbul. İŞBULMA KURUMU * * * Panait Istrati'nin en güzel eHER E y t Ll ZUMLU serierinden biri olan bu romanın ŞÜKRÜ CANAL'IN Yaşar Nabi tarafından yeniden • BtÇKl KÎTAPLARI düzeltilen çevirisi Varlık yayın• l TE1MEL BİÇKt Bütün lan arasında 4 lira fiyatla çıktı. kaduı elbiselerinin nasıl biçilip dıkileceğini tek metotla hocasu ' Avukat Naim Tezmen Mem öaeten ana kitap Fiatı 15 lira duh Yelekçi. • 2 GÖMLEK VE PİJAMA• TATBİKATTA SOSYAL Sİ LAR. Fiatı 7,5 lira Istenilen kıGORTALAR KANUNU. tapların bedeli Ziya Canal lstan 506, 4792, 228 sayılı Kanunlar. bul PJC 973 adresine gönderildıYargıtay, Danıştay Kararları, ğinde derhal taahhütlü olarak N'otlar İzahlar. 10 TL. saülmak şönderilir Ödemeli ıstendiğinde tadır. Kitapçılardan isteyiniz. oosta ücreti ilâve edilir. En Büyük Yazarlann En Güzel Eterlerl 'Pes1 B,., MUBAREK TBPRAK T • KAI»ISR S! Dr.:.™' MLSf Paslernak: DOKTOR J1VAGO Sf«.nbecl<: CENNET YDLU " <2 bj5]i S<e,r.beck. ASK OTOBÛSÜ Smcla.r Lewıs SENI ŞEVMEK KADERİM ı: SıncUır Lsw.! VAHSI AŞK Andre GKİe: KALPAZANLAR Pearl Buck ANA P.arl Buck ŞAKAYIK • Dünya Edebiyatı Klâsiklcrı Tolsloy: HARPVESULH'5 basıl * Tolsloy: DİRILİŞ ıj basıı LJ G Fliubtrt: MADAME BOVARY J ^ G F/suberf: SALAMBO J Auslen EMMA H. Mgr g «r LA BOHEM A Prevost MANON LE5CAUT H Mann MAVI MELEK • VJ Collms BEYAZLI KADIN D H Lawrence OĞULLAR VE ŞEVGİLILER D H Lawrence GUNAHKAR RUHLAR H VValpcle BİR BAŞKA KADIN ' Çağımızın En Ünlü Romanları A Mauron: IKLIMLER S Maugham OYUN N. Shute: KUMSALDA (î bs?l> D. Du Maurier KADER YOLCULARI Y«ar Kemal YER DEMIR GOK BAKIR Taylor Caldwell SABAH SARKISI Cronin SABAH YİLD'ZI 1 basıl Cronin BİR AŞK UĞRUNA <~ bjsll Cronin ERGUVAN AĞACI il h.ısı) Cronm BİR ACI SARKI .^>. kabATİm* >a!:dnb b r ı * Nobel Kazanan Yazarlardan Mn.ng.ar HnnMng.ıy SILAHLARA VEDA 1 La.l' IR f.1. A K T A N OTEYE <ılı|, bı 12.5 L G Mimtvı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle