19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHÎFE ÎKİ 15 Ocak 1967 CUMHURİYET Orfanın Solu ve Sosyalizm Prof. Dr. Yavuz ABADAN eçen yıhn son C.H.P. MeclisiG nin tartışmaları, haftasınâa daba çok hissî 145 saat süren «Ortanın Solu ve Sosyalizm» tarafların ••** • ••• • ••• • *>•• • ••• • ••a fn» ilkeierini benimsemişti. Yeni Anayasarnız • •*» • ••• da bu Atatürk ilkelerini, değişik terimlerle aym anlamda tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu ilsebeplerle iki barışmaz cephe halinde kümelen keler arasında yer alan «Demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti» (Md. 2) ve «Devrim kanunmeleri yüzünden nerede ise doktriner iki larının korunraasu (Md. 133) taüküraleri, hiç »yrı dünya görüşüoün son bir hesaplaşması haşüphesiz «Ortanın solun» da «demokratik bir line geldi. Oysaki «Ortanın Soln» sloganı, yeni sosvalizm» politikasınm prensipleridir. Şu kabir dönja gdrfisü olarak değil, sadece kuruludarki bu sosyalizmin, totalitarizro ve komünizmşandan beri katı bir doktrinle hiçbir ilisiei olle uzak, yakın hiçbir iliskisi yoktur. Aksine nıayan C.H.P. nin bundan sonraki çalışmalarıbabsi geçen bn sosyalizm, ünlü Fransız sosyana gercekJestirmeyi düsündüğü pratik siyasi tedbir ve hedefleri halka açık ve seçik bir se listi Jean Jaures'in tanımladığı anlamda <top•kilde anlatma yolnndan yeni bir yön ve hız iumculukla ferdiyetçiliği kopmaz bir bağlılıkla bağdastıran hümanist, yapıcı, yaratıeı, hamlecı verme maksadı ile ortaya atılmıstı. bir scsyalizmdır» (1). .Nitekim Bülent Ecevit'in ikinci baskunnı id«Demokratik antidemokratık bütün sosyarak etmiş olan «Ortanın Soltı* kitabmda, Goetiist partılerin baslangıç noktasım» teskil rttiği he'nin Faust'unda, «solgnn ve sofuk» diye vaiddia olunan Karl Mars'ın «Tarihî Materyasıflandırdıjı sosyal ve siyasal hayatın hareket lizm» i ise, başlangıçta siyasî olmaktan ziyade \e caıılılı£ı ile bağdaşmayan, lıalkın anlayamailmi bir tez olarmk ortaya atılmıstır. «tlmî sosyacağı soyut naıariyehre yer verilmemiştir. Akyalizm» adı verilen bn terin esası, sn şekllde sine bütün düsünce ve tasanlar, sotnut gerçek açıklanabilir: «Her devirdeki toplum yapısmın \e örneklere dayanılarak anlatılmaya çalısıltemeli. iktısadidır. Üst yapıyı teşkil eden humıştır. Parti çalışmalarına yeni bir canlıhk vekukî, siyasi, dinî, felsefî tasavvur ve kuruluşreoeii nmulan bu teklifler, KurulUyııı «eııel lar, bu terr.ele dayanır.» tasvibine kavnşmos. yeni Genel Sekreterin son yurdiçi gezisinde de halk tabakalannın seniş Bn formül aslında 19 nncn yüzyıldaki enilgi ve anlayışi ile karşılaşmıştır. Surasını da ilâdiistri iırkılâbının sonuco olarak, toplrnn yaşave etmek gerekir ki, devrimizde hemen bütün yısında iklisadî âmillerin on plâna geçtifi gerpartilcrin proşrraınları, her yerde herseyi icine çeçini dile getirmektedir. Daha sonra Marksizm alan her yana çekilebilen genel soynt hüküm ve komfinizrnlr hiçbir iliskisi olmayan ünlü balerdeıı titizlikle kaçınmakta, pratik tedbir ve zı hulcakçnlar, bu düşünceyi aşağıdaki lormülgayelere ön piânda yer vermektedirler. ierle hokuk alanına aktarmışlardır: «Toplu yaşamanırı, dolayısiyle hukuk ve devletin gaye vmânası, iktisadi gelisimin izahıdır. Cemiyette her türlü faahyetlerin gerçek ve son âmillerini, jsaki C.H.P. Meclisîndeki son tartısmalariktisadi münasebetler teşkil edcîrler» (Windel• ••• da, Kcevit ekibinin karşısmda yer alan band. 1848 • 1915). «Hukuki ideal, iktisadî adale• ••• deierli arkadaş ve kardeşlerimiz, peşin ve allertın gerçekleşmesi özlemindedir. Hukuk tarihi jık bir geneileme ile bütün sosyalist akım ve ise, iktisadi gelisimin tesbitinden başka bir şey hareketlere, «tehlikeli» dam;asını vnrmaktan üeğildir» (Jbering, Jellinek). geri kalmamışlardır. Nitekim bu düsüncelerini, kinei Dünya Harbinln sonlanna doğra kesin bir teshisi halinde 3 ocakta yayınladıklan Birleşik Amerika'da kurulan «Barış Ko«Bildiri» de de tekrar ve teyit ctmiş bulunmakmisyonu» nun Başkanı Shot Well'in ortaya attadırlar: «Buçünkü uygnlamalarında temel götıçı şu formü) de, kaynağuu yukarıki dusüncerüşlerinden ne kadar uzaklasmıs olurlarsa ollerdeıı almıstır: «Sosyal ve siyasi istikrar, iksunlar \ e bu uygulamalar birbirinden ne kadar farklı oîursa olsun, demokratık veya antide tısadi lefaha dayanır». Harb sonrasında Avrnmokratik sosyalist partilerin başlançıç nokta paya ve az gelismlş ülkelere yapılan yardımlar, kapitalist memleketlerde de sosyal adalet ve sında Marx ve Marksizm yatar.. güveııligi sağlamaya yönelen tedbirlfr, Evrensel Eğer Bildiride iddia edildi*i sribi .bütün fnsan Ilakları Beyannamesinde ve Anayasamızsosvalıst partılenn baslangıç noktasında Marx da yer alan «Sosyal ve iktisadî hak ve ödevve Marksızmın yattığı» hükmünde, bir nebze ler», hep a>nı düsüncenin uygulama safbalannı hakikat pajı varsa, bu partilere adını \eren teskil etmektedirler. • sosyalist» hattâ «komünist» düşüııeenin teme• ••• •••• •••• linde de, klâsik siyasi teorinin kurucusu Pla• ••• •••• • •a* tnn'un bütün hasmet ve kudretiyle yattığı inkâr •*** giHürmez bir gerçektir. O günden buçüne kaTürkiyemiz bujün Anayasamizın kesin emridar 3500 yıla yaklaşan sosyal, siyasî ve iktisane nygun olarak, «Memleketin iktisadi, sosyal di düşünce sistemlerinin gelişimi, bu arada sos ve kulturel kalkınmasını demokratik yollarla» Siii >alizm kavramının döküldüğü kalıplar, o ka (Md.'41) ve mümkün olduçu kadar süratle ger•••• dar renkli, değişik hattâ çelişik olrauştur ki, çeklestirme özlem ve humması içindedij. Benim siyasî davranış ve kuruluşlara etkilerini. 19 unanlayışıma \e Ecevit'in Kurultayca oybirliği cu yüzyılın bir tek düşünürüne ba^lamay.i im• ile benim<<enen beyanlanna göre, «Ortanın solu», ! •••• • Jsân yokt,i{F,,.Ashndaı sosyalizm de, komünizm • •••• • ••• bu kalkmmanın, her vatandasa sosyal adalet ve •••• „ de daha ilk rağda siyasi düsünce ile birlikte güvenlik ilkeleriyle bagdasaeak, insanhk hay * • • • '""İloğnıuş filîir akımlarıdır. siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi yaratma» hedefine yönelen bir sosyal politika parolasıdır. Buna karşılık ortada veya ortanın sagında evlet ilk doğuş ve kuruluşundan beri, sos yer aldıkları kendi aralarında da tartışma koyal \e siyasi dayanışmaya dayanan bir nosu olan AP nin, iktisadî ve sosyal hedefi, •••• «Zengini daha zengin, fakiıi de zengin yapma» müessesedir. lnsanı, «Zoon politikon = Sosyal parolasında düğümlenmis bulunmaktadır. Bir ve shasi >aratık» diye tanımlayan Aristo, bu dayamsmayı, toplum halindeki fertlerin yaradı iyi niyet ve iyimserliğin belirtisi olduguna inanmak istediRİmiz bu görflşte aksayan taraf, özlıs nitelici olarak belirtmektedir. Yüzyıllar süresiııce siyasi teorilerin ana ilkesi olarak ayak lenilen gayelerin gerçekleştirilmesini sağlayacak ta duran bu esası, an3rsizm dışında bütün dü maddi. iktisadi araç ve imkânların sınırlı olmasıdır. Gerçekten herkese insanca yasama «ansısünce sistemleri, sosyal dayanışmayı toplum >anin saglanması için, asın zenginlerin astronoŞ3yi!>ımn, dolayısiyle ilerileme ve gelismenin :::: tetnel şartı saymakta birleşmii'.erdir. Bu çörüş mik rakamlara tırmanan kazançlarının belirli ölssss çüde sınırlandırılması gerekir. açısındau liberalizm ile sosyalizm arasında tek nüatıs farkı, devlette sosyal ve siyasî dayanısmanın eerçeklesmesi konusunda fert veya topluma biçtikleri değer ölçüsünde ortaya çıkmaktadır. arksizmin, sosvalizm özellikle sosyal deHukuk felsefesi görüîü açısuıdan Anayasamokrasi ile barışmaz ilgisizli^i konusunda • ••a mızin 2 nci maddesinde yer alan «sosval hukuk en kcsin hüküm ve belgeyi, Stalin'in 1921 de *••• •••• ••>• devleti» kavramı, toplum içinde fertlerin hak«So\yet thtilâli» nin 10 uncu yıldönümü dola*••• larını ve insanca yaşama emniyetini yeterli teyısiyle söylediği nutuktan aktanlan su sözlerde nıinata kavusturma dileginden haska bir anlam bütün açıklığı ile görmek mümkündür: tasımamaktadır. «Sosyal individualisme (fertçi«Sosyal d^mokrasi ve Marksizm arasında lik)» etiketi altında gelişen bu düsünce yönü, bir uçurum vardır (...) Bundan böyle Marksizsoyut anlamda «kanun önünde esitlik» ilkesinin, •••• min tek kalesi Leninizm ve komünizmdir. îşçi ••«• •••• gervekte sosyal ve ekonomik esitsizliÇi 5rtüp hareketi sosyal demokrasiyi yok etmeden kapiderinleştirmekten başka bir ise yaramadı|mdan talizm imha edilemez. Başka bir deyimle kapişikâyetçidir. Bu sebeple; sosyal düsünce, terdin talizınin t'.ümü, sosyal demokrasinin ölümü desotnut varlı4ı ile toplum içindeki rolüııii hesamektır» (2). ba katarak, iktisaden zayıJ olanları koruma yolur.dan, âdil bir denşte kurma özlem ve dileeinin ifadesidir. Bu görüş açısından Anayasamı(1) «L>e socialısme est l'individualisme logique zm «esitlik» ilkesini, Anayasalar tarihinde ilk et complet. İl continu, en l'agrandissant, defa olarak, temel haklar kategorisine almış burmdıvidualisme revolutionnaite» Jean Jalunmasi, özel bir m l a ! l n ve c i önem 2 n anlam tasımaktadır. ures, «Bougle, Idees egalitaires S. 35» ten Ana iOOA yasa tnaddşsi, 5 subat naklen. ^ 1937 de yapılan defisiklikle, «Türki>e (2) World Communısm. Sidoey Hook. Nostrand. devletinin halkcı, devletçi, lâik, devrimci olduCo. 1962. S. 26 dan nakü. Son tartışmalar O t 41 mcdde Oev/et n Üİİ Sonuç jjjj Susuz kış! M »••«•«•••••••«••«•«•««•••••••••••••••*••*••••*•••••••••••••*•••• •••• •»•"••• >•••*• Aylalc Musa ANLAT BAKALlM BAVRAMI NASIL C£QT\ Cumartesi günü gazeteye geldiğim zaman masamın üstünde bir yığın bayram tebriki buldum. Bu sene yılbaşı ile bayram birbirine karıştığı için tebrikler de üstüste yı*ıldı. Güzel niyetler, iyi dilekler, sevgi ve selSm ifadelerini okuduktan sonra cevapsız bırakmak çok lor. Okuyucunun biri kalkmış Anadolnnnn uzak köşesinden bir kutlam» yollajnış; karsılık vermek istemez misiniz bnna? Ama olmuyor işte .. diye düsünceler içinde zarflan kanştırırken bir imdat çağnsı geçti elime. Bayram günü bayram tebrikleri arasında oyalanırken lnsanı birdenbire nyaran ve kendine getiren bir bildiri. Okuyalım bersberce : ' Fatsa köy temsilcilerinin faizcilik hakkmda rjildirisidir : Biz aşağıda adlân bulunan köylerin temsilcileri olarak, kamu oyuna ve Türk aydınlanna bildiririz ki, yoksul köylüyü ezen fane kışın da yani şimdi de, su yok. melerine, ve polisle itişip kakışizcilik Fatsa'da artık dayanılmaz bir hal almıştır. Dısanda şakır şakır yağmur yağı maiarına temas ederek şöyle diYüzyıllardan beri kanunlara karsı boynu kıldan ince olan köyyor, içeride musluklar kupkuru. yordu: lümüz. sınırboylarmda yurdu savunmak icin kanını döken, gerçek Şairin «gökten altm, gümüş yağ«Polise «yuh» çekmek ne de üretici olan köylüraüz. bugün ne yazık ki sahipsiz kalmış ve boolculuğun, sosyalistliğin başka ğazlanmak üzere faizci zenginlerin eline teslim edilmiştir. memleketlere ne gibi saadet sa bir damlası bize düşmez» diye mektir? Polis bu vatanın evlâdı ler getirdiğini bilmem ama, bizim anlatuğı talihsizliğin tam orta >e değil midir? Polis Moskof polisi Bölgemizde bize is verecek fabrikalarımız voktur. Tek geçirr midir? Bir defa bu şekilde iş çıgHalk Partisine tam mânasiyle bir riııe geldik. kaynaiı olan fındıktan aldıgı para en önemli ihtiyaçlanna yetmiGelgelelim, bu işin sab günü ça rından çıkarılır ve vatandaşlann felâket getirdi. Ecevistler ile Feyyen çiftçilerirr>!> kredi imkânlanndan voksundur. Kredi kooperazistler 6yle bir şekilde blrbirleri maşırı, çarsamba günü kendimizi bir kısmı diğer bir kısmına karşı Hflerimiz 25 30 vıl öncesinin ölçülerine göre hareket etmektedir yıkamakla hallolunacafını hiç zan hasım durumuna sokulmaya kalne girdiler ki. âdeta. kördüğüm olKövlüve verdigi kredi hiç denecek kadar azriır. Tüccarlar halkır netmem. Lutfen, bir zahmet edip, kışılırsa. bunun sonu ne olur, bidular. Kimse çözemiyor. Zaten bu krerii=ini almakta ve eere yüzde elli faizle halka vermektedir. linmez.» kördüğüm öyledir. Çözmeye çalış böylesine komik olmıyan, başka Bu fındık mevsiminden sonra da bes parasız kalan köylümü* bir şeyler bulsalar. ttkça bütün bütün kenetlenir. ihtiyacı oldugu kredivi «ağhyamayınca. gene insafsız tüccarın e!ıİlâhi üstad! Bunun sonunun ne %% * ne dii?müştür Her zamanki gîbi fırsatı ganimet bilen tefeciler olacağı bilinmez olur mu? Hattâ, Kendi haline bıraksalar, belki. açık bono îlp, yüzde elüden faİ7 vermeye baslamışlardır. Böylece bu sonu en iyi bilmesi icabedendaba iyi olacak ama onu da yaon bin lira i!f> ise baslıvan bir faizci on yıl yonra beşyüzbin liralerden biri de Mürataz Paik'in pamıvorlar. Zira Paşa, Feyzistlerin nın ii^tünde me«nı oirnıvan hir »rvc* «ahibi olabilmektedir. kendisidır. bildirisini kendi fizerine alındı, ve n olitik» iptilâsı, her işimize burZamanında R 10 liralık ver?isini vpremedUi için bapiilerrip «Ben onlann icabına bakarım» de«Beşer hafızası unutmak llletiy di. Eh .. Paşanın, kim olursa ot * nunu bir sokuş soktu ki, ner le hastadır» dedikse. böylesmı, de vatırı'an kövlülere karsılık. faîzciler devlete bir kuruş bile verpi sun «icabına» bakması da (Allah deyse «çıkarabilene aşkolsun» di medik. Şunun snrasında ne kadar verrnî vorlar. kimseninkine baktırmasm!) doğru yeceğiz. cık zaman geçti ki . Yıllarrfır <i7İarııvo<U7. îlgililer <e<iimİ7İ duvmuyorlar. TehlikeMisali kıyamet kadar var ama. su meşhurdur. Galiba böyle halDaha dündii, yahu! vı bir kere daha acıkca hTber verivoruz ki yok^ul kövlü borclarıbiz. sonlardan bir tanesini alalım: lerde kendisi bile kurtaramıyor. nın altınrta ezilmfkte ve tarlalarımızın senetleri faizciler elindp Mimarlar Odasınra Ankara ŞuSimdi ne olacak? Olacağı, az çok, 'ODİanmaktadır. Yoksul kövlü halkımizı kurtaracak kanun yok besi, hafta içinde, yülık kongresibelli. Parti disiplini denecek, gelmı.cîur'' Varsa niçin uygulanmıyor. voksa niçin yeni kanunlar ÇÎni yaptı. Ve, usıılen, idare heyetisin haysiyet divanı denecek, «parkanlmıvor''. nin raporu okundu. Bu rapordi timizi parçalıyor bunlar^ denecek, Bİ7 Vöylerimi?in önderleri olarak. türlü yokluklar içinde ve muvakkaten, hattâ ihtimal ebedi korkunç rakamlar belirtiliyordu. çuç şartlar altmda. kövlerimİ7He bir kalkınma hareketinin başla\M illiyet yen! bir vazı yen, ihraç denecek, velhasıl dene Her sene 400 bin insan köylerden ması icin didinmekteviz. Kredi kavnaklan cıkarcıların elinde olan şehlrlere göç ediyor, Ankara halcek oğlu denecek. "™ basladı: Dünyanm en çüzel bir halk nasıl uyan<m. nasıl ilerlesin. nasıl kalkmsın? kının yüzde 59 u, tstanbulun yüz kadınları. Bu kadınlar ismi. cisKoskoca sosyalist Rusyanın kosB\7 kövlü vatandaslann da coctıkları okuvacak. Biz de ayda de 45 i, Izmirin yüzde 33 fî gece mi, şöhreti bilinen kadınlar dfğil koca kapitalist Amerika ile «yanhir kere olsun soframızda et huluntnn Kt^riz Bizim tîe çamurda'yana yasama» imkânları aradığı, kondularda yaşıyor, aynca 8 mil Bir İtalyan yazarı dünyanın bir kurtuimak? ısıSa kavuşmak. in«an gibi vasamak hakkımız deği1 ve bir nisbette, buldugu bir dün yon insandan 2 milyonu yine fte sürü yerini dolaşmış. ve güzel kamidir? yada bizim Halk Partili bOyükle cekondularda bannıyor, ve ilh. gi dınlarrn en çnk nerrde bulundu Büvük Atatürk'ün vurdur pfendişi olmapin özledi^i kövlü. rjurin karşüıklı oturup konusamama bi . ğunu arastırmış. Yazılar da bu aneün b«7i çevrelerin sömürge«i olmaktan de'hal kurtarılmalırliT Mimarlarımızdan beklenen bu ketin neticesi. lanna şaşmaz mısınız? tleiii'erin ve Türk avdmlannın konuva eîılmeierini bekliyoruz. Ben şaşarun. Oturun, konuşun, büyük içtimai dâvamn üzerine eGazetenin vavınladıeı ilânlardan Fatsa îicesi Zirast Odasi tkinei Baskanı Sabri Duran. Kavabirbirinizi ikna etmeye çalışın, e ğilmek, çareler araştırmak, ve i anlasıldığına göre. İtalyan yazarı. köy Muh. Sıikrü Otvakmazoelu. Yacraklı Muh. Mevlüt Ayçicek cabında, bükümete yol göstermekdin veya etmeyin, ama meşhnr dünyanın en güzel kadınlarının ^ ~ Daeeüvezi Muh. P'ikrü ftzter. M»=phükıi Muh Halil Kuzu. Yas«orta» nin bir münasip yerini sr ti değil mi? Hayır. sıta<î Muh. Salih Süelü. Yassı'a' Kalk'nriırma Kooperatifi Baskanı Raporun okunması üzerine kon merikada olduğu kanaatine varaçin, orada durun. cak ealiba. Mustafa Yerli, Yukarıtepe Muh. Mahmut Aslık. EskikargucaiBu kadar zor bir şey mi bu, Al grede bir fırtınadır kopmuş. Söz Muh Me^met K'itük. Yukantepe K^lkındırma DerneSi Başkanı alanlar idare heyetini solcuhıkla, O istediği neticeye varadursun. lah aşkınıza? Ali Aka. tîrmeli Muh. Ovat TTvcun. Sarmasık Muh. Mehmet Can ldare heyeti taraflılan da berikile ben sahsen. dünvanın en güzel ka*** Bahceler Muh. Ha«sn Seniz, Yukarıardıc Muh. Osman Gültekin ri sağcılıkla itham etmişlcr. Bör dınının nerede bulunduğuna deeil. Kılıclı Mııh. Mehmet Harar. Cavu<;h?=ı Muh. Sükrü Celik, Yavn^ lece, patırtı gürültü arasında. esas sadece, var olduğuna da inanmam. Muh. Miıstafa YavaR. Yesilvurt Muh HıUevir özcan. Saitler Muh dert unutulmuş, ve bir sağ • sol Çünkü yoktur hövle bir mahlfık Saban Keskin Sakar«eris Muh. Osman Yesiltas. Gölköy Muh. Hakavgası tutturuhnuş. Büyüklerimiz «gönül kimi severse lil Dogan. Bs&larça Muh Hasan Ergin. Kabakdağı Muh. Celâl GüArtık, hep, böyle oluyor bu. Ta güzel odur» lâfını bosuna söylemeneş. SuHere Mvıh t'mail tstanbul lebe toplantılaruıdan profesörler mişler. Cidden öyledlr. içtimaına. sendika çekişmelerinBu bildirivi halk oyun» sunduktan sonra Fatsalılarla şöyle Hayatınızı şöyle bir gözden te• merikalı açıkgöz bir kadın da den yuvarlak, veya, uzun masa ko çirin. Siz erkekler, kimbilir. kaç konnsmak istivornz : •• Vietnam'da harbe giden askernusmalarına kadar, her iş, bir tane «dünyanın en güzel kadını» Bn dâva bir sivasi iktidar konnsudur. Basımızda kompradorlar lerle evlenir, onlar öldükçe de sağ sol gevezeliginde kaybolup na, ve siz kadınlar, vine kimbilir. buiımdukra halk ezileeek. sömürülecek. soyulacaktır. «dul tazminatı» fashndan 10 biner gidiyor. kaç tane «dünyamn en güzei erTürkiyede bütün bankaların knrumlara ve kişilere açtıfı kredolar alınruş. Böylece, şlmdiye kaKeşke, üzerinde durulacak. mut keği» ne rastlamıssınızdır. dinin tflma 24 milvar liradır. dar, 10 askerle evlenmlş. Tabil her laka halledilmesi lâzım, başka hiç 24 milvar kredin;n 12 mllyan da tüccarlara açılmıştır. biri için onar binden, varın he bir meselemiz olmasaydı da, bol Onun için dünyada ne kadar insan varsa, birbirine zıt cinsten. o 24 milyar kredinin içinde fahrika sibi ysrarlı yatırımlara açısaplayın, milyonla TUrk lirası e bol konuşsaydık. kadar da «dünyanın en güzeli» varlan kredinin miktarı S milvarı asmaz. der. Gel keyfim gel... dır. Bu da, olsa olsa, İtalyan vaSimdi bankalardan 12 milyar krediyl alan ensesi kalın kompraFransızca «bazılarının felâketl, zarının kendi keyfine göre «enjjüdorlar ve esra.fi bu tkred.ileri halkı sömürmek.ve soymak için kuldiğerlerinin saadetini yapar» diye rel kadını» olmalı. « * • •* " lâtnr. kapkaç islere yriınrlar. Fat<ür1ılar bnna kerra'i yarayıslannbir söz vardır. Tam bu duruma btOnu da kendisi düşünsün. Nevc da durmaktadırlar. Ne var ki, bunu kendi yİS»yısında sökemiçilmiş kaftan. Adamlar harbe gidlU ümtaz Faik Penik arkadaşı yalan so^liyeyim, bizi pek ilgüenyen. duramundan boynna sikâyet eden, ama meselenin Szünü ve yorlar, kelimenin iki mânasiyle de " ~ mız, geçen günkü Son Hava dirmez. Bizim «dünyanın en gü kökfinö kavnyamıyan nice vatandas vardır. canları çıkıyor, beri tarafta, Kalizel» leri bize yetiyor. Vatandasiarımızın disinden tırna&ından artırıp bankalara yaforniya'run bümem neresinde, bir dis'te, gençlerin birbirlerine gırtırdıkları elliser, yüzer, yüzelliser liralar birikerek milyarlar tutkadın da her ölUnün arkasından makta. ama işte bu milyarları eene komprador esraf takımı knlbir bayram yapıyor. lanarak o paraların çercek sahibi vatandaslan sömürmektedirler Mııharebe sekülerl değişti, deTemelde bütün bu isleri düzeltecek olan sivasi iktidardır. Banyip duruyoruz. Yalnız strateji oBüvük kaybımız sevgilı k» kredilerine y8n verecek, kövlüvü isciyi eözetecek, lenginleri larak değil, başka bakımlardan dn daha zenşrin edeeeJHne yoksul halkın insan tribi yasaması için çalıdeğişmişe benziyor. Eskiden bir sacak ve bu yolda tedbirler alacak olan sivasi iktidarlardır. harbden yalruz silâh fabrikacıları Ne var ki, basımızdaki siyasi iktidar komprador iktidandır ve ve tüccarlan memnun olurdu. Bahalkın değil kompradorlann h'zmetindedir. kın şimdi daha kimler seviniyor. vefatınm seneî devriyesi münasebeüyle 15 ocak 1967 pazar Fatsa köylülrri istedikleri kadar : Böyle bir dünyada harbın sonu günü saat 2 de Şişli Abideî Hürriyet caddesi 165 No. Meto Apt. gelır mi? « Yoksul köylü halkımızı kurtaracak kanun yok mudur? daki evimizde kıraat olunacak Kur'anı Kerim ve yapılacak Varsa niçin uygulanmıyor. yoksa niçin yeni kanunlar çıkarılmıHatim Duasına arzu eden akraba, dost ve arkadaşlarının teşyor?. diye bağırsınlar, komprador iktidarının bu feryatlara kulak riflerini rica ederiz. ları tıkalıdır. AtLESİ Halkımız uyanıp kompradorlann iktidannı elinden alırsa ve Cumhurlvet 5"4 onun yerine toplumcu bir iktidarı geçirebilirse insan gibi yaşama 1 Pazartesi günü evinizi temizyolunda ilk adımı atmış olacaktır. Fatsa knylüleri bunu böylece leyin. 2 Salı günü çamaşır yıbilmelidirler. Şimdilik bankalarda toplanan 24 milyan istedikleri kayın. 3 Çarsamba günü de kengibi kullananlar ezip sömüreceklerdir köylüyü. diniz yıkanın. Sular İdaresinin ev kadınlarına ULUFER ERKMEN tavsiyesi bu. Bence tamamiyle lüüe ^ zumsuz bir tavsiye. Çünkü, pazar1 NURSUN AKTUNCA v I» tesiyi salıyı bilmem ama, genel oNişanlandılar. ^ ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(••••l larak, evlerde bu üç iş zaten aynı Kervansaray 13 1.1967 günde yapılmaz. Ev temizliğinin, ramaşınn ve yıkamnanm ayn ayrı pünleri vardır. Burası b5yle ya. bizim su işi. zaReklâmcılık (206) 577 Her türlü kebap, balık. amanla düzeleceğine, galiba, gittikGüç bir doğum sonunda ailemize kız evlât kazandiran, doçe daha berbat bir çıkmaza girilaturka ve alafranga yeğum sebebiyle bayram tatilinden feragat ederek seyahat prograyor. mını iptal eden; doğumdan evvel ve sonra gösterdikleri büyiık Bunun gizli kapaklı bir tarafı mekler için Büyük Ankara ilgi ile bizleri minnettar bırakan Sosyal Sigortalar İstanbul yok. Şimdiye kadar su sıkıntısı Hastanesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı Oteli Root Grill'ine çıkın yaz aylaruıda çekilirdi. Ya semt Merhum Abdullah ve Ratibe semt sıra ile su vermek, ya da, Ormancı'nın oğlu. Enise OnnanJinekolog Operatör ve yemeğinizi yerker» agünün belli saatlerinde sulan kescı'ran esi. Aydın ve ŞüVcun Ormek. hep yazın olurdu. Hattâ, mancı'nın babaları, Nurettin, yaklarınız altına serilen halkta. buna bir çeşit alışkanlık Mevhibe ve Sadettin OrTnancı'nın bile başlamıştı. ağabeyleri. emekli Noter, eski Ankara'vı sevredin. Ankara Sigorta Çtî. idare mecDerken, bir de bakryoruz, bu seile doğum sirasında büyük yardımlarını esirgemeyen As. Dr. lisi uyelerinden Süeda Gencer, As Dr. Bülent Atahan, As. Dr. Münir Gencer SÜREYYA ORMANCI Narkozitör Dr. Hatice Ateş, Ebe Semiha Kılıçh'ya ayrıca do13.1 1967 günü vefat etralştir. ğumdan sonra yakm ilgi ve ihtimam gösteren başhemşire FikCenazesi 15.1.1967 Pazar günü riye Kapatan, servis hemşiresi Ayhan Yurdaer, Çocuk Hasöğle namazını müteakıp ŞUU her akşarn saaı eamiinden kaJdırılarak Zincirlitalıklan Mütehassısı Dr. Akdemır Çadırcıoğlu, çocuk hemşikuyu mezarlığındakl ebedl istiI9'dan sonra resi Nuran Akbulut ile diğer hemşire, hastabakicı ve harahatgâhına tevdl edilecektir. demelere aiîemizin şükranlarını bildiririz. AHah rahmet eylesin. EROL ERKCT Allesl OOĞAN NADI Bayram ertesi İllâ da dediğim dedik Kime niyet, kime kısmet? Susuz kış Dön! dolaş! aynı lâf Ne de çabuk Herkesin var İllâ da dediğim dedik S Dön! dolaş! aynı lâf Herkesin var Kime niyet, kime kısmet? Ne de çabuk HATIM DÜASI TOMRlS TANER'imizin iz varız! TEŞEKKÜR V EF AT Dr. HULKİYE TURGAY Roof Grill Cumhuriyet 581 Cumhurivet 580 BANKA KONEKÇIYUEIIUYANA MERKEZI : MILANO 1967 Yılmda BEŞ ŞUBE Arasında Nimblis Lira Yukarda ne var ne yok DC: 109/579 D A Ğ I T 1 Y O R Yılın ilk çekilişine katılmak için acele ediniz. Son para yatırma tarihi ŞUBELER İSTANBUL Karaköv . Yeni Postahane Beyoğlu Pangaltı İZMİR Cumhurivet Bulvarı No. 66 17 OCAK 1967 Sedef Reklâm 290/365
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle