12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
. ŞAHESER ROMANLARS PEARL BUCK ROMAN KlTAPLlSfNİZA VENİ BİR w C r r EN BUYUK YAZARLARIN * EN GUZEL ESERLERİ Ayın kitabını sunar! MÜBAREK TOPRA Y.ldızlı bcz alıl? 12 3 L GtfVEN YAVINEVİ umhuri 43. yıl sayı 15252 KURUCUSU: rüNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t Istanbul P o s t a K u t u s u : Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2242 97 2 2 4 2 îstanbtd N o 2 4 6 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazar 15 Ocak 1967 C H P Parti Meclisi 19 Ocak'ta çalışmalarına tekrar başlayacak BAŞBAKAN, AP'LILEBLE YEMEKTE . DEMIREL, AP İLERI GELENLERİ İLE YEMEKYEDİ enflâsyonu olur,, I asbakan Sulevman Demırel I riun «Sadettin Bilçiç seçim kannnu teklifi hazırlamış. Teklifı nasıl karşılı\orsunuz?» sorusunu «Fikrin teklif haline jçelmesi için normal yollardan geçmesi gerekmektedir. Bnnların hepsi nazarı itibara alınırsa, teklif enflâsyonu olnr» şeklınde ce\ aplandırmıstır Başbakan Demırel oğle yemeğını Kaldığı Çınar otehnde Istanbul mılletvekıllen partıh beledıye ba'kanlan ıle ılçe ıdare kurulu ujelerıyle bırhkte yemıs kendılerıne partı çali'maları hakkında bılgı vermıstır. Yemekte Mılli Savunraa Bakanı Ahmet Topaloğlu da bulunmuştur. (Arkası Sa. 7, Sfi. 7 de) "Herfikirdikkale alınırsa teklif B Ecevit: 'Feyzioğlu. eskiden beninıle aynı görüşteydi» C Silâhh Kuvvetlerde uygulanan Amerikan Talimnameleri millîleştiriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) jâlen Türk Silâhlı Kuvvetlerine uygulanmakta olan savaş araç ve gereçlerinin kullanılması ile çeşitli muhabere usullerini gösteren Amerikan talimnamelerinin «millîleştirilmesi» için Genel Kur may Başkanlığınca teşkil olunan bir heyet, çalışmalarına devam etmektedir. BUındiği gıbl, savaş araç ve gereçelennin kullanılması ıle muhabere usullennı gosteren talımnameler, Amenkan talımnamelerınden tercume edılerek tatbık edılmektedır. (Arkası Sa. 7. Sü. i de) Kızıl Muhafızlar, radyo ve gazeteleri Çin'de dnrnm, gtin geçtikçe kanşıyor BAYRAMI 148 KİŞl NEZARCTTE GEÇİRDİ 18 trafik kazasında 1 ölü 15 yaralı var Bayram munasebetıyle şehrl mızde 7 kışi olmuş, 6 kışı bıçak ve tabanca ıle yaralannuş, 15 kışı tevkıf edümış, 13 hırsızlık vak'ası olmuş, 18 trafik kazasında 15 kışı yaralannuş, bır kışı olmuş ve 16 araç hasara uğramıştır Ayrıca polıs bır şuphelı olum olayın da el koymuştur Kaza, hırsızlık, yaralama, kavga, karaborsa, yankesiclık suçlarından yakalanan 148 kışı bayram gunlerırıı karakol ve Emnıyet Mü durluğu nezarethanelermde geçırmıstır Eyupte oturan Sabrı Özdemır ile Haydar Kılıç odalanna aldıkları komurden, Tophanede Sabrı Sındır fazla uyuşturucu madde ıç mekten. Su'eyman Çamlıbel komurden zehırlenerek, 2 5 yaşındakı Hıkmet Karagulmezoğlu su bırıkıntisıne duşerek, Kâzım Kavur, Floryadakı gecekondusunda, Eılâl Erınç ıse kamyon altında ka'arak olmuşlerdır Uç gunluk Bayram suresı ıçınde sehrımız nobetçı mahkemeleri ne suçustu verılen 20 kışıden 15 ı tevkıf edı'mıştır BayTamı Sultanahmet cezaevınde geçırenlerın yuz de 90 ımnı hırsızlık suçundan yakalananlar teşkıl etmıştır. Başbakana Kıbrıs için yetki veriliyor Tj p Parti Meclisi, çalışmaları• n.A.na 19 Ocak Perşembe günü devam edecektir. «Ortanın solu» na ve İnönü'ye karşı çıkan 8'lerin durumunun ele ahnacağı mutlak olan bu toplantıdan önce. gruplar çalışmalarını tamamlamak için vargüçlerivle hazırlığa başlamışlardır. Genel Sekreter Bulent Ecevit dün İzmir'de verdiği demeçte «C.H.P. nin yönünü, değişik tarifleri olan sosyalizme dayana rak tayin etinek faydasızdır. Ortanın solu, acık bir yön göstergesi olarak yönümüzü belli etmektedir» demiştir. Ecevit, Feyzioğlu için de şu görüsü belirtmiştir: «Eğer Fevzioğlu arkadaşımın eskiden bildiğim sos yal ve ekonomik görüşleri değismediyse, benim gö rüşlerime yöneltilen kuş kuİarın. onun çörüşünü de kapsaması gerekir. Fey zioğlu. eskiden benimle aynı görüşteydi.» «Ortanın solu» na karşı olan 8'lerin lideri Feyzioğlu, Avrupa Konsevi için, salı günıine kadar Paraskevopulos kalacağı Brüksel"e gitmişgüven oyu aldı tir. Diğer 8'ler Bayramı, Ankara dısmda gecirraiş lerdir. > İZMİR, (Cumhurıjet Bürosu) Teşkılâtla toplantılar vapmak uzere sehrımi'e gelen CHP Genel Sekreterı Bul°nt Ecevit, «CHP eski \e de\rimci bir parti olarak kendi kendını tazelemek zorundadır. Elbetteki ba bir ölçüde sarsıntı doğnracak ama bu partivi guçlendirıci bır sarsıntı olacaktır» demıstır. E c \ ıt, «CHP sosvalist bir par tı midir, değıl midir?» soru^una da su kar«ılığı vermıstır (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ele gecirdi DIŞ HABERLER SERVİSİ Dün gece gelen haberIer, Çin'in gitgide daha çok karıştığını göstermektedir. «AA» ve «AP» ajansları ile çeşitli radyolara göre Cin'de, şu olaylar gecmistir: H GAZİ ÖMER TOKSOY. MALTEPE CAMIİNDEN MILLt SAVUNMA BAKANLlGl GOREVLİSt BINBASI VE ARKADASIMIZ TARAFINDAN ALINDI \"E JEEP'E BİNILDİ • • • • Liderler bayramı nerede geçirdiler? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunav \e dığer devlet adamlan, Şeker Bayramını Ankara dısında çesıtlı tatıl yerlerınde geçırmıslerdır. Sunay, bajramı Aband golu kenarında Turıstık Otelde geçır mıs. esı ve ıkı yaverı kendısıne refakat etmısleriır Sunav, jarın Boluda çevrenm kaymakam larıyla duzenlenecek b^r brıfınge katıldıktan sonra Ankaraya donecektır. Başbakan Sulevman Demırel i«e arıfe gıinu uçakla tstanbula gıtmıs ve bayramı Ista'ibulda geçırmıştır Ana muhalefet partısi lideri Inonu ıse, Çankayadakı Pembe Koskten çıkmamıs ve rahatsız o'duğundan yakınlarını e\ ınde Kabul ederek kendılerıjle bayramlasmıstır. ATINA (K. Daponte bildıriyor) Stefanopulos hükümetinin devrilmesinden sonra Kıralın kabineyi kurmakla göre\ lendirdiği Paraskevopulos, dun Yunan Parlâmentosundan guven oyu almıştır. 300 milletvekilinden 61 i kırmızı oy kullanmış, 215 i ise Paraskevopulos'u desteklemiştir. Oylamadan once konuşan son ikı hatıp Karamanlıs'ın ve Stefanopulos'un Dışışlerı Bakanlan Averof ve Tumbas olmuştur Bu iki eski Bakan Kıbnsa değinmişler, ıkıli gonişmelere devam için Paraskevopulos'a Kıralıyet Konseyı tarafından yetkı verılmesını ta\sıye etrmşlerdır. Bu arada Tum bas, Yunan sıyasî hayatında ılk defa bu çeşıt temasların gızlılık ıçınde yuruduğunu belırtmıştır. Siyasî çevrelere göre, eski başbakanlar. parti liderleri ve Kıralın katılacağı, Kıralıyet Konseyi önümüzdeki günlerde toplanacaktır. Makarios'un da katılacağı söy lenen Konsey. Paraskevopulos'a Kıbrıs ikili gorüşmeleri için yetki verilmesini ele alacaktır. Çağlayangil Kahire'ye gitti Dışışlerı Bakanı Çaglajangıl, Bırleşık Aıap Cumhuııyetıne resmi bır zıyarette bulunmak uzere, dun Istanbul dan uçakla Kahire'ye hareket etmıştır Be>rut'ta bır gun kalacak olan Çağlayangil, Kahıredekı resmi zıyaretlerme, yarından ıtıbaren başhyacak, perşembe gunu de Nâsır ıle bır goruşme yapacak. 20 Ocak*a yurda donecektir. Hareketmden once gazetecılerle konusan Çağla>angü, «Gayemiz, istisnasız butun Arap memleketlerivle ilişkilerimizi takvıye etmek, dostluğumuzu kuvvetlendirmektir» demıstır Bakan, Nâsır'la konusması sırasmda, «Kıbrıs Meselesi» ne de temas edıleceğını büdırmıştır Çağlayangil ın bu zıyaretme, Ba\an Çağla>angıl, Sıjaset Plânlama Grupu Başkanı Ilter Turkmen, Enformasyon Daıresı Genel MudurIU Oktay Işcan, Dışışlerı Ikıncı Daıre Sube Mudurlermden Nuzhet Kandemır ve Özel Kalem Muduru Tanju Ulgen katılmaktadır. Gazi Omer için Ozel Kanun çıkarılıyor Sait TERZIOĞLU ANKARA, (Cumhurhet Bürosu) Batman Iskenderun petrol boru hattının hısse senetleri onumuzdekı günlerde satısa çıkarılacaktır. Turkıye Petroüerı Anonım Ortaklığı tarafından 400 mılyon lıraya inşa edılen boru hattı hısse senetlennın %49'u halka satılacak, °'o51 hısse ıse ortakhğa aıt olacaktır. Boru hattının gerçek değermı tesbıt etmek ıçın teşkıl olunan bılırkışı, çalışmalarını bıtırdıkten sonra TPAO tarafından hısse senetlennın satışa çıkanlmasının esasları duzenlenecektır. Hısse senetlerı 1 000 50 000 lirahk kupurler halınde olacak ve satın alma bedellerı 1 yıl ıçınde 4 esıt taksıtte ödenebılecektır. ö r neğin, 1000 lırahk hısse senedı almak ıstıyen bır vatandaş, bu parayı 1 yıl içinde 250 ser liradan 4 eşıt taksıtte odeyebilecektır (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Ham Petrol Bom Hattı Hisse Senetleri taksitle satılacak • Mao taraftan «Kızıl Muhafızlar». Pelun Radyosunu ışgal etmışlerdır • Çin'in 4 fc'jyük gazetesi, Kızıl Muhafızlar tarafından ele geçirilmiştir. • Memleketın her yanından mılyonlarca ışçı. ucret ındırımıni protesto ıçın. Pekın'e doğru yuruyuşe geçmıştır tşçıler. Kızıl Muhaüzlarla kanlı çarpışmalar yapmaktadır 0 Mao taraftan işçiler, Pekin tren işletmesini tamamen ele geçirmişlerdir. • Lıman şehri Şangay'ı ele geçırmek ısteyen Kızıl Muhafızlar, çok şıddetlı çarpışmalar yapmaktadır'ar • Tutuklanan bazı Çinli subaylar, Pekin sokaklaruıda dolaştınlmış, «Burjuva gerici» hareket hattını desteklemekle suçlandırümışlardır. • Ordu gazetesi, Mao'ya muhalif butun askeri lıderlerın temızlenmesıni ıstemiştir. • Kızıl Muhafızlar, Sovyet Tass Ajansı muhabirlerinin peşine düşmüşlerdir. Rns Razetecilerinin Çin> den atılması istenmektedir. • Çın Devlet Başkanı Lıu'ya, Kızıl Muhafızlan suçlayan eski sozlerı gen aldırtılmıştır. • Savunma Bakanına muhalif düzünelerle kişi tevkif ediuniştir. [Çın'den gelen haberlerle ılgılı olarak Amerıka Dısıslerı Bakanının verdıği demeç, 3'uncu sayfamızdadır ] 200 Vietnamlı kadın," Demir Üçgen,,esokuldu «GAYEMİZ..» Isu 1 dereceye kadar düsecek Yeşılkoy Meteoroloji Istasyonu'ndan alınan bılgıye gore, bugun tstanbul'da hava, >ağmurla karısık, kar yağıslı olacaktır Ha\ a sıcaklığı, (1) derece\e kadar dusecek ruzgârlar poyraz ve karayelden orta kuvvette esecektır Don ıhtımah de ^ardır Dün Istanbul'da en yüksek hava sıcaklığı, 6 derece olmustnr. 3 doktor, Eğrelti otundan «Kanser» ilâcı yapmışlar TEGUCİGALPA (a.a.) Honduras'lı uç doktor, tıbta kullalanılan bır çeşıt eğreltı otundan, urları \e kanserı tedavı eden bır madde elde etmıştır. Honduras Unıversıtesı fızvolojı bolumu mensubu olan Dr Francısco Alvarado Antonıo Horvarth \e Joseph Szocs; Cum hurıjet Başsavcılığından 20 yıllık bır kullanma lısansı l lardır. ANKARA. Cumhurijefin Ankara'daki rotatifinin ağzından, bajramın birinci guııu, «a/.eteler ardı ardma çıktı. Sonra ortalık ağardı. Bavram namazından çıkanlar, bayıanıın ilk günunün gaKıbrısta nümayişler zetelerine bakanlar. evlerine Cumhuriyet girenler, gazeteLEFKOSE l a x | Kıbrıslı Rum nin tam ortnsında >er alan resimli bir habere takıldılar. Istiköğrencıler, hukumetm yasağını lâl madalyah bir gazinin Kizılay'ın ortasmda avuç açtığına dınlemıyerek, Lefkoşe sokaklarındair bir haberdi bu. Ve hemen Cumhuriyet Ankara Bürosu da numayışe başlamışlardır. mensuplarınııı e\lerindeki telefonlar çalmaya başladı . Çok Ellerınde Yunan bayrakları taerkendi, buro aç'lmamıştı daha. Telefoııdakiler durmadan so şıyan oğrencıler, Kıbrıs'm Yunaruyordu, «\erede\di bu gazi şimdi > » . ı. Kendisine nasıl yar nistan'a ılhakına karşı olanları şıddetle yermıştır. dım yapabilirlerdi?», «Fıtremizi bu na \ermek istiyoruz..», «Beyefendi ağladık sabah sabah.. Gazilerimiz bu hale mi gelecekti?.. ..Misafir etMOSKOVA, (AP) So\\et raek isti>omz...> Tass Ajansı. dun, 196768 devreSabahlevın Buroya gelenler, sınde Sovjetler Bırlığıyle yakendılerıne edılen telefonları pılacak tıcarı temaslar hakkında anlatı%orlardı. Sonra Buronun gorusmelerde bulunmak uzere, telefonları yıne bu mınval uzre bır Turk ticaret heyetınm Mosıslemeje basladı.. Kızılav, ısım kova'va geldığını bıldırmıstır. \eren, isım vermiyen okurlar GAZt ÖMER TOKSOY, Turk tıcaret hejetıne Turkı\e davgulananlar, j ardım ıçm çırORDC KOOPERATİF^Dıs Ticaret Daıresı Mudur Muapınıyorlar . DE İKİ SAATTEN FAZvını Celal Vaızoğlu baskanhk LA KALDI VE BÖYLE etmektedır. Kayboldu ÇIKTI DISARI Goruşmelere, yarın baslanaGelgelelim Omer Toksoy'u Ancaktır «rada kaybettık'. Gazi ömer'in cebine Buronun adresini yazıp koymustuk. Sabah Biiroya gelecekti, tasarladığımız işleri vapacaktık. Gelgelelim Ömer Gazi'den ses yoktn. Saatler geçiyor, kapı her vurusta «Geldı» diyorduk. Bütün nmntlanmızı yitirdik. Gazi Ömeri Ankara'da kaybetmistik.. Herke VEDAT ETENSEL seferber oldn, Ankara'da Istiklâl Madalyah, Sıvas'ın SarkıslaDenizcilik Bankasmm iç, dış ve Çehır Hattı vapur ücretlerine yaptığı sının bir köyıinün 302 tevellütlu zamdan sonra araba vapur ucretîerı de arttırılmıştır. Hazırlanan tasan gazi ömer'i aranıyordn.. Camionumuzdekı günlerde onaylanacak ve zamlı tarıfe cuma sabahından ıtiIer, mescitler.. yoktu, aksamr KAVGAC1LAR TMNIYETTE baren tatbık edılecektır. Kabataş Üsküdar ıle Sirkecı, Harem, Kadıköy doğru Çetin özbayrak'ın telefodrasmda 5 bışılık otomobılden alınan 5 lıra 650 kuruşa, yıne Kartal ıle nu isi halletti : Yalova arası 20 liradan 25 lıraya yukseltılmıştır. «Dısıslennden telefon edıjoYolcu tenezzuh motorları, ıstınbotlar, her nevi balıkçı kayıkrum. Burada gazi Ömer ı bulları, mavnalar. kayıklar ve romorkorler de Denızcıhic Bankası ıskeYedıkule, Kuledıbı aıle gazınosunda oncekı gece nosunda çıkan arbede sırasındR fılımlerde olduğu dum ıftar edıyor Neden gelmelerıne yanaştıkları takdırde ucret odemek zorundT bırakılmislardır. kadınlara sarkıntılık yuzunden çıkan kav,c"la dokuz gıbı vıtrınler kırılmış, masalar devrılmış, uç kişl dığını sordum, Bıırovu butamakışı şışelerle bırbırlerıne saldırmışlardır Aıle gazı(Arkası ba. 7, Su. 7 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) SAYGON Guney Vıetnam'da dun, şıddetlı çarpışmalar olmuş, Kuzey Vıetnam kaybı, 450'ye yukselmıştır. Taş ustunde taş bırakmama emrı alan Amerikan kuvvetlerının her tarafı yıkarak ılerledığı «Demir Uçgen» adı verılen ormanlık bolgede saklanan yuzlerce Vıetkong'a verılen muhlet, uzatümıştn. 200'e yakın Vietnamlı kadın, Vıetkong olan kocalarını teslım olmağa ıkna ıçın dun yenıden Demır Üçgen'e gırmışlerdır Amenkan Kuvvetlen, adı geçen bolgeyı yakmakta, evlen buldozerlerle dümduz etmektedır. Bu arada, savaşın nıtelığı uzerındekı tartışmalar üste çıkmış, «Russel Mahkemesi» soruşturma heyeü uyelennden Pransız Fızıkçı Jean Vigier, Amerika'nm K. Vı etnam'da Napalm Bombası kul landığına daır elınde delü bulunduğunu soylemıştır. Türk Ticaret Heyeti Rusya'da Araba vapuru ücretleri de artıyor MBNİ ETEK YİİZİİNDESİ 4. Sayfamızda İ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle