12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i Bayramda neler oldu LOME 1967 yılındaki ilk askerî darbe, 13 ocak sabahı Togo'da >er almıstır. Baskent Lome'de idareye el koyan Silâhlı Kuvvetler, radyoda «sıyası kargasalıklara son vermek ıçın bu hareketi yaptıklannı» açıklamıslardır. Başkan Grnntzky, istifa etmislir. Darbenın lıderı \e Togo'nun yenı kuvvetli adamı Yarbay Eyadema radyoda yaptığı konuşmada, ordunun butun yetkıleri uzerıne PARIS (a.a.) aldığı, Anayasanın kaldırıldığını, Mıllî Meclısin dağıtıldığını ve buransız Atom gtirüşmelerinin ilk günü, hoş, satun sıyası faalıyetlerın yasaklandığmı, butun Togo'da aksam 20'den mirnî ve guven dolu bir hava içinde cereyan etsabah 5'e kadar sokağa çıkma yasagı ılân edıldlğını bıldırmıstır. mistir. Yarbay, serbest seçımler hazırlayacak tesekkuller kurulmasını sağGeneral De Gaulle'un burosunda yapılan gorıişlamafe uzere onumuzdekı saatlerde bir mılli uzlastırma komıtesı kumeler hakkında açıklamada bulunmak âdeti olmarulacağmı sozlerıne eklemıstır. dığı ve muhataplan da aynı sukutu muhafaza ettikSeçimlerin ne zaman yapılaleri için hangi konulara temas edildiği kesin olarak cağina dair hirbir tarih belirtilbilmmemektedir. memistir. Yarbay Evadema oratı Afrika'da Gana, Dahodunun iktidan sivillere devretYalnız, Federal Almanya Başbakanı Kurt Georg mey ve Tnkarı Volta arasınmegi taahhüt ettiğini, Birlesmis Kiesınger lusa bir konuşma yaparak, gdruşlerınde da yer alan Togo'nun yüzölMilleJler ve Afrika Birliği TesAvrupanm geleceğı, Doğu Batı gergınlığmın azalçümu 78 bin kilometrekaredir. kilâtı yasalarma bağlı kalınatılması, Avrupa dışmdakı ulkelerle mşkıler, Ortak Çin'de Kızıl Muhafızlar sadece okul çağındaki gençlerin dahil oldnğu l lkenin Gine Körfezindeki kıyıPazar Ingıltere ıhşkılerı ve mılletlerarası para casını bildirmis, yabancılara larının nznnlnğiı 51 kilometremeselelerine temas edıldığını behrtmış, «Bazı ko bir hareket olnıaktan çıkmişür Resimde, ilkokul çocuklarının, ellemallarının ve canlarının korunaYolsuzluklara adı kanştığı için koltuğunn kayriudeki oyuncak silâhlarla Johnson'u hedef alışları gorulüyor. dir. nularda aynı goruşlere sahip olmasak bile mutabık cağını taahhüt ederek, kendilebetmesi ifatimali beliren Amerikan politikacisı Clayolduğnmuz btr çok harekât sahası bulunduğunu sarınden tarafsız kalmalarını iste1.600.000 Togo'lunnn %55 kadaton Powell, sonıştunnadan çıkarken.. nıyorum.» demıştır. mistir. rı ülkedeki 323 kabîlenin ü>eleİşbirliği ridir. Ülke, dısarıya kakao, kahDeviren ve, pamnk, kopra ve yer fıstığı Ote yandan, Federal Almanya Toço Silâhlı Kuvvetleri Knrsatar. Dışışlerı Bakanı Vvılly Brandt da mav Baskanı Tarbay Etienne Fransa Dışışlerı Bakanı Maurıce Gnassingby E>adema, Çinhindi Almanya'ya bağlı bir sömürCouve De Gaulle ıle birlikte bıl\e Cezayir'de Fransız ordusn ge iken, Birinci Dunya Savaşı sıhassa Ortak Pazar meselelerine te saflarında çarpısmış olan 29 >arasında Fransız \e tngiliz birmas ettıklerını behrtmıştır. Kiesında, sert mizaçlı, tecrübeli bir likleri tarafından isgal edilen sınger ıle Fransa Başbakanı Georaskerdir. Fransız ordusundan Togo 1922 yılında Milletler CePEKİN Çin'de Kültür Ihtılâlinin orta\a çıkardığı Kızıl Muges Pompıdou arasmda yapılan gomiyetinin bir kararıvla ikiye böbasça\ns olarak avrılmıs, Lome' ruşmelerde ise, teknolojı ve sana hafızlar hareketi ile ilgili gelismeler, geçen iki gun boyunca da delünraüs, üçte biri tngiltere'mn, >e dönüsünde aynı rutbe ile ToKABAT, (a a.) vam etti. Bn arada Çin'de bir «ı; harb. ha\ası bulunduğu yolnndayı alanmdaki 1963 Fransız Alman üçte ikisi Fransa'mn bimayesine go ordusnna girmistir. Grgünde bulunan Cczayir poUtikacılanndan Hnseyin Ayt Ahmet kı baberlerin mubalâğalı oldukları iyıce orta>a çıktı. ışbırhğı antlaşmasının uygulan\ erilmistir. 1946 yılında ülke Evadema 1963'te Başkan SilvaMagrip Arap Press Ajansına verdiği miüâkatta, Bumedyen «dıkGelen haberlerde sılahlı çaması gıbi yalnız Fransa ıle AlBirlesmis Milletler Vesayet Kontatorluğu» ne karşı bütün mülteci gruplannın birlikte harekete nns Olimpiyo'vu isbasından ntışmcların cereyan ettığı so\lemanyayı ılgılendıren meselelere seyine bağlanmıstır. On yıl sonkararlı olduklannı söylemiştir. değınmişür. Goruşmelerden son nen Şanghay'dan gerı donen zaklastıran ve assabavların yüra Fransız Toeo'sn, Fransız Milbir tngılız gemısınm muretteba ra, Fransa ıle Almanya'nın ortak Sosyalist Kuvvetler cephesinin, ^MHMM^^B^^^H^^HM^M rüttüğü hükümet darbesinin eleletler Topluluğuna dahil mnhbir sun'î muhabere peykı ınşa e tı, sehrın sâkın olduğunu soyluHıdır'ın oldürulmesınden once, tar bir cnmhnrivet haline gelbasılanndan biri olsrak tarunyorlar. Amerika Bırlesık Devlet deceklerınden muphem bir şekildığer gruplarla temas kurduğunu, mistir. tngiliz Toço'su ise, bir mıstır. lerı Dışışlerı Bakanı Dean Rusk de bahsedılmeğe başlanmıştır. butun muhalefet gruplannm kenplebisit sonnnda Togo yerine Gada, Çındekı karışıklığın na1;!! Eyadema bn darbeden sonra di yerlerıni muhafaza etmek kayna'va bağlanmayı tercih etmişParis'teki gozlemcilerin işaret bir sonuca yoneldıgını tahmın dıyla faalıyetlenni koordıne edesnbayhğa yukselmis \e mayıs ROMA tnlu sinema aHisti tir. ettiklerine gore, şerefine verilen etmenin guçluğune dıkkatı çek• YVASHINGTON Turkive'cek bir komıte teşkılıne karar Sophia Loren'in ikinci hamıleliği 1963'te yuzbası, 1964'te ise tabur vemekte yaptığı konoşmada Fedemıs ve edınılen bılgılerı vorumnin yenı Bırleşik Amerika BuyukDARBELER de kotu şekılde sona erdi \e Ro komulanı olmnstnr. 1965 ekiminverdıklerını bildıren Ayt Ahmet ral Almanva Başbakanı Kiesinger lark»n dıkkatlı hareket edılmeelçisi ÎMelih Esenbel itimatnamema'daki bir klinikte çocuğunu dusozlerıne şoyle devam etmiştır: Togo 1960 ta istiklâline tam okendısinin ve VVilly Brandt'ın Alde yarba'vlığa terfi eden Edamesı luzumu uzerınrie durmusîu sini Başkan Johnson'a sunmuştur. şurdu. larak kavusacak ve S\Kanus O«Plânımız, yenl bir kurucu mec manva'nın bujuk çoğunluğunu Rusk'a gore, Kıt'a Çın'ınden va, Cnmbnrbaskanı Nicolas GrnBaşkan Johnson ile Turkiye'nin Sophia Loren, ıkı yıl once «Dun, limpivo Başkan seçilecektir. Falis seçimi için esaslan tesbit et yeni Buyukelçisi Melih Esenbel, temsil ettikaerini israrla belirtmiş, her gun ahnan haberlere fazla Bıigun, Yann« fılmını çevırirken. nitzky'nin yetkisini kötuye knlkat 1963 te Olimpos katledilmis; mek, 1830 danberi serbest seCeneral De Gaulle de Kiesinger ıtıbar etmek doğru değıldı. Çeitimatnaraenin sunulması dolayıfazla yorgunluktan oturu çocuğulanmakla suçladığı \e kifayetsiz Grnntzky ordn desteğiyle basa \e Brandt'ın butun Almanya'nın çim görmemiş olan Cezayir halla şıtlı kanallardan verilen bu ba nu duşürmuştu. Hâmılehğı geçensiyle yapılan torenden sonra başgoTĞüğü Binbası Emmanael Bod geçmistir. umut ve uzuntulerini kestirdikleberler, Çın'dekı durumu fazla için hür ve serbest seçim diizenbaşa bir jrorıişme yapmışlardır. lerde doğruîanan yıldızm mayıs mubalâğalı bir şekılde aksettırıjolle'nin yerine Kurrnay Baskanrini ifade etmıştir. Yaptığı konuşlemek ve bir mUlî birlik hükümeajında doğum yapması beklenmek • BEYRUT Yemenh KıralcıGrnntzky, Baskanlı|ı süresinyor olabılırdı. mada General De Gaulle, Avrupa ti kurmaktır.» lığına getirilmistir. teydı. ların Dışışleri Bakanı Muhammed de, kendıni iktidara getiren orve dunyada meydana gelmekte oAbdülkuddus El Vızır Mısır Hava dnyu ve Tarbay Eyadema'yı Bn arada, Pekin radyosnnun lan değışıklıklerden, Almanya'nın gucü uçaklarının 3 Ocakta Kuzey memnnn etmemistir. Baskamn Hong Kong'dan dinlenen bir yakaısı karsıya bulunduğu yenı duYemen'dekı bir koye gaz borabakuvvetli ve Eyadema'mn istediyınına gore, Çin ordusn, partirumdan bahsetmıştır. lan attıklarım ve bu saldır.nm ği gibi teknisyenlerden meydanin \t bazı kurulusların Sançcan kaybına yol açtığını soylem.şna gelen bir bükumet kurmaktır. hay'daki 32 devrimci kuruluşa taki tereddüdü hissedilir bir hoşAlırken Çalışanıarını • LONDRA Jacques Bueff nntsuzluga yol sçmıstı. Lome siÇarsamba günü gondermis olSonnanız Gıjrmeniî Lâzımdıt isimli bir Fransız ik(isa( uzmanı yasi çevreleri, daha o zaman GeFATOŞ USTA dofu tebrik mesajiarını gozöniidun Ingitiz B.B C. rad>osunda bir nel Knrmay Baskanının bir hüıle ne aldıktan sonra, Mao Çe Ki.fA konuşma yapmıştır. Fransız iktisat kumet darbesi yapmak için 1963' HİKMET INH1N Tung'a bağhlıgını bildırmistir. uzmanı konuşmasında. Fransanın AUTOaK BULVARI, İŞÇİ Şİ6DRTAUR1 2. BLOK 15>A UNK»P»H) İSTAHBUI T«l : 212803 teki darbenin üçüncü yıldönüY Muh Mım. 1938 yılında yaptığı gibi istikrarlı Nişanlandılar munü bekledifine kanaat getirbir ödeme dengesi kurmadan InAnkara 13 1 1967 Reklâmcılık 21/566» mişti. gilterenin Ortak Pazara girmesi. Cumhuriyet 585 nin çok güç olacaguıı soylemiştir. Cumhuriyet 57S FransızAlman görüşmeleri olumlu yolda F Togo'da ordu ihtilâl yaptı 1967' N İ N İLK DARBESI Bayrara ertesi u sene Yübaşı tatili ile J Şeker Bayramı üstüste gelP J di. (Gelecek sene iç içe o^ lacak ya!) demek ki 1967 başındanberi on beş günlük bir boş ve belki hoş zaman geçti. Aldındı, verdindi!.. Tebrik, kutlama, mutlama.. olan bitenlere insan dikkat edemiyor. Etse de pek kavnyacağunız gibi şeyler değil.. Hani eskiler, dünyanın tadı kaçtı derlerdi ya!. Gelsinler de şimdi tatsmlar dünyanın tadını. Köroğlunun bir sozü vardır: Delikli demir çıktı, kabadayılık kalmadı! demiş. Tüfekten kinaye.. delikli demirden sonra neler çıktı! Ne kabadayılık kaldı« ne incedayılık! Otuz senedir oturduğumuz yerden başka yere taşuıdık.. Kitaplarım, kâğıtlanm, dosyalanm.. altust oldu.. bu arada elime eski müsveddeler geçti. Şiir yazmısım. Şöyle bir parça gözüme Uisti: «Bu dunyada zevku safâ kalmadı Guzellerde gayrı vefâ kalmadı. Çekmedığım cevru cefâ kalmadı. Gaafü Felek hâlâ uslanmadın mı?» Burada Felek insanoğlundan kinayedir. Nedir bu insanlığın, insanlardan çektiği canım! Insan, zannettiği kadar mesuttur; ama dünya artık mesut olmak zannını değil vehmini bUe kaybetmiştir. Bundan sonra nasü başı dinç olur. Medeniyet dediçimiz şu «terakki ve tereddî» kanşımı acayip kompleksin insanlara verdiği zahmete bir dikkat ettiniz mi? Keyif veren zehirler, türlü ab> lâksız zevkler, içkiler, biçkiler.. inadına luks. imanına kadar sefalet.. danışık dbğüş, fuhuş ve sapık seks cereyanlan, sonra lâboratuarda maküıe civcivi gibi çocuk yapmaya çaüşırken beride insan çoğalmasın diye tedbir almak.. bırakırsan yirmi beş yü sonra insanların artışı, onlan bes liyecek gıda mahsullerinin artışın dan fazla olduğu için bir kısmı aç kalacak, ve açlıktan ölmemek için belki de salla canlarını kur taran La Meduse adındaki Fransız gemisi kazazedelcrinin denizde açlıktan ölülerini yedikleri gibi birbirlerinin ölülerini yiyecekler! Acaba kıyamet bu mudur? Bakmız! Tabiat kanunlannı çiğnedikçe, neler oluyor? Böcek öldürmek için kullanılan ilâçlar, mahsuüerin bünyesine, sonradan insan kanına giriyor radyoaktif çörçöpler, snya kadar, sfite kadar bulaşıyor. Nefes aldığımız havayı iyî yanmamış kömür ve akaryakıt dumanlan ve gazları zehirliyor. Ne yesen, ne içsen, ne solusan zehirîeniyorsun! Sonra da bütfin bunlara çare anyorsun! Oldu mn ya medeniyet teyze?Ben senden bunu mu beklerdim? Kimse inkâr edemez ki dunyada tren, otomobil, telli, telsiz, telefon, radyo, hulâsa bugünün mu cizeleri diye saydığınuz terakkl eserleri keşfedilmeden evvel yaşamış olan dedelerimiz, nenelerimiz bizden çoook daha bahtiyar idiler.. suyunu kuyudan çeker, çeşmeden, ya dereden taşırdı. Ocağınuı odanann ormandan getirirdJ. Donnnn, tumanını kendl dokur, kendi dikerdi. Çocuğuna kendi doğnrur, kendi emzirirdi.. Atma, itine de kendi bakardı. Radyosu yoktu; telefonu yoktu, çimendiferi. kaloriferi, transferi bilmezdi. Çok yorulurdu; lâkin gönlü rahattı. Dünyadan baberi yoktu. Olan bitenleri olup bittikten hattâ tarih olduktan sonra öğrenirdi. Istanbuldan Edimeye bes konakta giderdi.. şimdi iki saatte gidiyor da ne oluyor? İnsan, kaç milyon sene, insansı bir mahluk olarak yaşamış.. yavaş yavaş spirituel hayat tomurcuklandıktan sonra etrafındakileri seçmeye baslamış. Her şeyi meçhullerde aramış.. emelini, ümidini gaiplere bağlamış. Sonra yavaş yavaş maddî hayata önem vermiş.. gün gelmiş ki.. her şeyi maddede bulurum sanmış. Işte o gün bugündür. İnsan halini ve istikbalini; kuvveti ve kndreti; devleti ve zilleti yalnız maddede ararsa.. bugünkü gibi bedbaht olur. Bu madalyonun bir de öbür yüzü olacak. Kalb huzuru, deruni zevk, nıhî sükun, inanç kuvveti; ve aklın takıldıği noktalara bir çözüm yolu bnlmak gayreti. Kısacası insanın içi rahat, başı dinç olmak nimeti. Bu da sade «madde» ile kabil olmuyor. Sade madde peşinde koşanlann daimi endişeli oluşu bundan. B. FELEK B TOCO Cezayifli muhalifler birlikte çalışacak Kısaca Rusk, "Çin haberleri miibalağalı,, dedi SOPHIA LOREN S OOCUGUNU DÜSÜRDÜ HARANCOZLAR KJILINLIK Savın DOKTOR VE ECZACILARA SCHERİNO'in 2 fazlı tesire sahip en yenl ve en modern kortikoid pomaar JOB Ultralan Pomat satışa arzedilmiştir. 10 gr. tüp perakende satış îıatı: TL 11.Birleşik Almaa Ilâç Fabrikaları T. Ltd. Sti. SCHERİNG ILMİ BÜROSU Tiçvlkly», Teîvlklye Cad. 73/2 P.K. 264 Sisll Tel: 47 87 05 47 86 48 Tela: SCHERİNGlstanbul TRAŞ BIÇAKLARI Bu yıl dağıtacağı I Anc ııK: 8090 559 1.OOOo r lira veriy Liradan JOB kutuları içine konan. aşağıdaseri numaraları belirtilen 50. liralıkları getirenlere, her bir numara için, Noter huzurunda johnson'un mesajı MOSKOVA (AP) merika'nuı yeni Moskova Büyukelçisi LIewallyn E. Thorapson cumartesi günü Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko'ya kısa bir ziyarette bulunmnş, kendisine. Sovyet Devlet Başkanı Nikolai V. Podgorny'ye snnacağı itimatnamesinin ve toren sırasında yapacağı konuşmanm birer suretini vermiştir. A 1966 SENESİNDE İLÂN EDİLEN 1.31. 04Ö2181.31.0452331.31. 0452781.31. 0454041.31.045448 1.31. 0455771.31. 0456481.31. 0457561.31. 0458161.31.046116 seri numarah 50. liralıklardan sonra, DIKKAT! AÇIK AMBALAJ ALMAYİNIZ JOBKDfGkkutuombaJâjları jimdi ancak oltm rankli |*r»din yırtrfmonyl» oçılobilir. J.58.006307 J.58.006315 J.58 006477 J.58. 006665 J.58 006678 .1.58.006987J.58.007014J.58 007143J.58.007154J.58 007170 Çarsamba günü buraya gelen Thompson ayrıca Başkan Johnson dan Sovyet lıderlenne yazılı birer raesaj getırmıştır. Elçı yakında Basbakan Kosygın ve diğer ileri gelen Sovjet şeflerı ıle gorüşmek ümıdindedır seri numarah 5O.liralıkları getirenlere de her bir numara için, Noter huzurunda 1.0OO. er lira verivor. tipi DIAMANT radyosu bayrâmınır kutlu olsun BASKI S A N A Y H KOLL.STİJ MtfZâFFER 9AHİHUCTU viSFi rüKsasır ELSTAR NAYÜ Kom. Şti. Ortaköy Vapur Iskefesi Sok. No. 10/1 Akbay Han 3 4 Te!.* 47 53 60 İST. JOB kutularına İstanbul 9.Noteri Tevfik Baran huzurunda verlestirilmektedir. 1O * 2 O * 5 O LİRALIKLAR JOB'la TRAŞ ZEVKLE TRASÜ!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle