18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhurîyet *; B A S I N AHLAK YASAS1NA U Y M A Y 1 T A A H H Ü T EDER Bâhîbl! NAZİME NADİ # Gene! Yayın Müdürü: ECVET GÜREStlf Sonımlu Yazı tşleri Müduru: İSMAİL CEM £ Basan v Yayan: CUMHURÎYET Matbueıllk v« Gazetecilik T. A. 5• Cagaloğlu Halkevl sokak No. 3941 (Sftfflt tLLZHf: Kfiçflkmal Meydaaı Edim» H«nl Adana Telefon: 4550 * ANKABA: Atatürk Bulv»rı Yener Ap. • Stenıjehlr Telefon: U 09 20 12 09 «8 12 95 44 17 5T 3J • İZMJR: G«zl Bulvarı No. 18 Tel: 31230 * BÜROLAR ABONEveİLÂN Senellk 6 ayhk 3aylık Türkiye 75.00 40.00 22.00 Harici 198.00 99 00 49.50 Bajlık (Maktuı 200 2 3 4 5 ıncl «ahıfelerd» (sanüml) 40 6 7 nci schifeler 35 Nişan, Nikâh, Evlenme, Dogum (Maktu) 75 < > l M»."ı l>!t»ltlrm *« Kavıc ı n m l t om *> * Hm Kayıp (Keliraesn 1 SAYISI 25 KURUŞ A Ziraat Bankası Kızılay şubesi açıldı Kurbanoğlu memlekete döndü (Baştsrafı 1 lncı sayfada) Bir süre dinlcndikten sonra mesleğim olan avukatlık yapacağun* demiş ve daha sonra şöyle konuşmuş tur: •Memleketin iyi olması için daima dua ettik. Memleketin iyiye doğru gittiğini müşahede etmekteyim. Bu elbette ki bana zevk ver. mektedir. Memlekete bizmet sadece Dolitika yapmakla olmaz. Susmakla da insan pekâlâ hizmet edebilir. Ben bu yolu tercih ediyorum » Yurt dışında kaldığı sırada yalnız Bern'de oturduğunu, hiç bir Türk vatandaşı ile teması olmadığmı ve eşi Gülten'in çahştığı kon feksiyon mağazasından aldığı ücret le geçindiklerini bildiren Muzaffer Kurbanoğlu, ihtilâl haberini na sıl öğrendiği konusundaki soruya: «27 mayıs sabahı lokantada rad yodan duydum. Tabiî o havada yurda dönemezdim. Esasen ben de hasta olduğum için tedavime devam ettim. Çok maddi sıkıntı çektık ve eşim Gülten, sıhhati düzeHnce çalışmak zorunda kaldı. Ben ıse daima evde oturdum> şeklinde cevap vermiş ve Af Kanununun çık ması ile hemen gelemediği konusunda şöyle demiştir: «Bütün arzum yurda bir an önce gelmekti. Fakat ev sahibine 3 ay onceden ihbar yapmak mecburiyeti vardır: Şayet maddi durumum iyi olsaydı. 3 ayhk kirayı vermek le ihbar süresini beklemeden gele bilirdim. Fakat bu imkânım olma dığı için ancak şimdi gelebildim.» 7 mayıs 1960 da «diplomatik pasa portla» Avrupaya giden Kurbanoğ lu ailesi, İsviçre Konsolosluğumuz dan aldığı vatandaş pasaportu^ ile trenden indiğinde yanında 6 bavul, 6 paket ve bir de «üdz muhabbet kuşu> vardı. Kendinde bin lira, eşinde de 50 tsviçre Frangı olduğunu bildiren eski Devlet Bakanı. beyanı üzerine eşyaları açılmadan gümrükten çıktı ve istirahat etmek üzere doğruca Izmıte gitti. "üst Gelir,, grupunun payı Bastarafı I Incl saytada Tarım dışı sektörle tanm sektöründeki gelir dağılımını gösteren tablo ise şöyledir: Aile beste Tanm dışı Târımda birleri sektörde gelir gelir dağılımı dağılımı •• / °o Ait 5 î Ait orta 7 10.5 Orta 13 145 Üst orta 20.5 22 Üst 54.5 46 Tarım dışı sektördeki gelir dağılımının, tanma göre daha adaletsiz olmasınm sebebi olarak, vergi kaçakçılığı gdsterilmektedir Ayrıca bu çalışmanın temel almdığı 1963 yılında henüz toplu sozleşme, grev ve lokavt kanunlannm çıkma mış olduğu, bu kanunlar çıktıktan sonra tarım dışı sektördeki gelir dafılımının biraz daha âdil bir hal almış olduğunun düşünülebileceği belirtilmektedir. sında gosterılmektedır. Tolgay Çavuşoğlu bundan bir iki ay kadar önce Türkiyeye gelmiş ve Orhan Çapçı'dan raporunu niçin yayınla madıklarmı sormuştur. Çapçı bu soruya kaçamak cevaplar vermiş, bunun üzerine Çavuşoğlu ile Çapçı arasında tartışma çıkmıştır. Raporun teşkilât içindeki sayılı birkaç kisiye dağıtımında eklenen yazıda şu cümle yer almaktadır: «Dökümanm gıziiliğine uyulması hususuna Müsteşarlıkça önemle işa ret edilmistir.> KULLANILAN METOD Sosyal politika esaslarını duzenlemek esas ahndığından, rapor, sos yolojik bir metodla hazırlanmışür. Bu metodda nüfus gelirlerine go re, en azdan başiıyarak en çok gelirlere göre sıralanmakta ve sonra nüfusun beste birine tekâbül edecek yerlerden dilimlere ayrılmaktadır. Bu metodun Amerikada 7 sınıfa, Avrupada 5 sınıfa ayırmak suretiyle uygulandığı bildirilmek tedir. Avrupadaki sınıflandırmada şu deyimler kullanılmaktadır: (Lover Class, Lover Mıddle Class, Mıddle Class. Upper Middle Class, Upper Class) nitekim Çavuşoğlu, raporunda Ingilizce olan bu deyim lerm Turkçe karşıhklarmı kullan mıştır. aluminium ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Bankasının Kızılay Şubesi dün törenle açılmış. ve bizmete girmiştir. Kızılay'da Emek 1$ Hanınm (Gökdelen) girişinde açılan şubenin açış konuşmasını Ziraat Ban kası Genel Müdüril Fikret Aktekin yapmış ve uğurlu olması dilegiyle kordelftyı Ankara Vallsi Celalettin Coşkun kesmiştir. Açıhşda dâvetliler ve Milletvekilleri. kalabalık &ayıda haik bulunmuştur. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden; 1 Ankara şubelerimiz servislerinde gorevlendırilmek üzere Bankamıza yazılı ve «ozlü sınavla luzumu kadar bayan memur ahnacaktır. 2 Aranan şartlar: a) Bankamız Memur ve Hizmetlıler Yonetmelığine gore memur olabılmek için gereklı şartları haiz olmak, b) 25 yaşından yukarı bulunmamak, c) Lise veya muadıh okul mezunu olmak. d) Gerek bedeni, gerekse sıhhî herhangı bir ânzası bulunmamaJc. Lise ve Muadili Okul Mezunu Bayan Alınocak «Tedbirler aiınmalı» Daha sonra raporda şöyle denilmektedır: «Tanm sektörü gelir dağılımının temel faktörü olan toprağın belli ellerde konsantrasyonu (yoğunlasması> son on yılda (19521963) bir miktar artış veya hiç olmazsa azal ma göstermemiştir. Diğer taraftan tarım dışı sektörün ekonomidekı ağırhğı devamlı bir artış göstermek tedir. Bu gözlemlere dayanarak, redistributif (yeniden dağıtıcı) uygulamalara gidilmediği takdirde ge lecek 10 yıllık devrede şimdikinden daha gayri âdil bir şekil alacağı so nucuna varabiliriz.» DtĞER ÜLKELER Bundan sonra raporda. Türkiye ile diğer ülkelerin gelir dağılımı durumlan karsılaştınlmaktadır Araştırmacılar gelir dağılımı hakkmda belge bulabildifcleri Holânda. Danimarka, tsrael, tngiltere, Seylân, Portorika ve El Salvador*Amerika. Japonya, Kanada, ttalva, un 1950 yılındaki gelir dağılımı durumlarını, Türkiyenin 1963 deki gelir dağılımı durumuyla karsılas tırmışlar ve 1963 Türkiyesinin sadece 1950 El Salvador'undan daha iyi bir durumda olduğunu görmüşlerdir. BASKA RAKAMLAR Raporda 1963 istatistikleri gözönüne alınarak hazırlanan çeşıtli tablolara göre, gelir dağılımı eşitsiz liği ile ilgili baska rakamlar da verılmektedir Örneğin Türkivede nü fusun yüzde 96 sı millî gelirin yüzde 72 sini, geri kalan yüzde 4 ü ıse milli gelirin yüzde 28 ini almaktadır. Yine örneğin nüfusun yüzde 543 u ...illi gelirin yüzde 15,7 sinı, geri kalan yüzde 45, i ise yüzde 80,3 ünü almaktadır. Tanm dışı sektörde nüfusun yüzde 55.3 ü millî gelirin yüzde 21,1 ini, geri kalan yüzde 44,7 si ise yüzd» 78.9 unu almaktadır. TARIM SEKTÖRÜNDE DURUM Tarım sektöründe gelir dağılımı, toprak dağılımı esasına göre v« üretim değeri esasına göre olmak üzere ikıye aynlmakta ve şu tab j lo verilmektedin ' Aile beste Toprak Üretim j birleri dağılımına gelir ı göre gelir dağılmu } dağılımı j Bankamız dışından herhangi bir hizmet taahhüdü altında bulunmamak f) Sicil ve seciye bakımından mesleğe alınmasma engel olacak bir hali bulunmamak. g) Yapılacak yazılı ve sözlu sınavlarda muvaffak sayılmak, 3 Isteklılerin gms beyannamelerım doldurmak üzere bir adet fotoğraf, öğrenim belgesi ve nüfus hüvıyet cüzdanlan ile birlikte bizzat Zat tşleri Müdürlüğümuze müracaatlerı lâzımdır. (Basın 21082 A 12905) llrı56 e) Sunoy, Tohran'da Bastarafı I ıncı savfada mış ve Kıbrıs konusunda îran'ın tutumunu överek, «Kıbrıs tneselesinde îran'ın Türk görüşünü daima desteklemiş olmasımn Tür kiyede derin takdir ve minnet duyjuları ile karşılandığım» soylemıştir. BASIN, SUNAY'IN GEZİSİNE GENIŞ YER VERIYOR Dünkü Iran basını Sunay'ın zıyaretine geruş yer vermiştir Key han gazetesı, «Iki millet, CENTO ve RCD ile birbirlerine bağlıdırlar. RCD tamamen iktisadi mahiyette olduğu için bir savunma paktı olan CENTO'dnı da önemüdir» demektedır. Sunay'ın ŞahTa dunya meselele ri ve ıkı ülkeyi ilgilendiren askeri ve iktisadi konulara değinmesi beklenmektedır. ATASAĞUN. CUMHURBAŞKANI VEKILI ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Iran ve Pakıstan'a resmi ziyarette bulunan 'Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın 10 gunlük gezısi sırasında Cumhurbaşkanlığına Se nato Başkanı İbrahim Şevkı Atasağun vekâlet edecektir. Silâh tehdidi ile (Baştaratı 1 ıncı savfada) yakalandıktan sonra' « E. ile 20 gun once nikâhlanmıştık. Evden kaçıp Yenikapı'dakı bir eve gittiğini oğrenince ken dısinı oradan alıp eve getırdım.» demiştir. Büyük Langa karakolunda ıfdde verirken kendısıyle konuştuğumuz E. A. ıse: Üç gece evvel, Hüseyin, bulunduğunı evin penceresiııl kırarak içeri girdi. Tamdığım olan kadmı bir yumrukta bayılttı ve beni pencereden kucaklıyarak, dışarda bekliyen arabaya attı. Son r» da soföre (Öldürürüm seni ıstedığım yere çek ) dedi. Evine goturdü. Sabah. pencere onünde polisleri gorunce dışarı çüunak istedim. Bıçağını çckti ve (Bağırırsan öldürürüm) dedi. Kendimi kay bettim. Pencereden dışanda kendimi buldum.» demiştir. Polisin verdiği bilgiye göre. ölum tehdidıyle kaçırılan E. A.'yı «çılgmca» seven şoför Hüseyin, bundan 6 ay önce Dörtyol semtinde silâhla kız kaçırmaktan sanık olarak yafcalanmış ve 7 yıl hapse mahkum edılmiştir. Ancak sanık 54 gün hapiste yattıktan sonra, son af kanunu ile tahliye olmustur. Olayla ilgili soruşturmaya devam edılmektedir. Bir ağaç gibi Alcan'ın da bir çok dalı var Zürİhtekl yeni merkezimiz ALCANEVl alüminyum konusunda arzu •ttiğiniz her çeşit bilginin menbaıdır. Meselâ, olüminyumun nasıl ijle* neceği, nasıl kullanılacağı gibi bilgiler... Bu Merkez, bilgi bakımından dünya çapında yürutülen ALCAN araştırma ve tecrübesi; 3 2 memleketteki fabrikalarımızın çalıjma sonuçlan ile mücehhezdir. Tecrübemîzden istifade ediniz, ve satı§ temsilcilerimizle temas sağlaymız.Onlar, size ALCAN hakkında geni; malumat verecektlr. BURKHARD GANTENBEİN ve ŞKİ, TİCARET ŞUBESİ 2 No. fu is Hanı 2328 Blllur Sokak Potta Kututu 776, KARAKÖY İSTANBUl Tlf: 4 9 2 8 45 KAPALI ZARF USULÜYLE MENKUL MAL SATIŞI İstanbul Defterdaıiığından: 4000. Ura muhammen bedelli 300 lira teminath İstanbul Emniyet Müdürlüğrünün Kumkapı garajında bulunan 34 A.A. 711 plâka, 57135406 motor ve 57. 133.334 şase sayılı 955 modeli Lantrover marka oto (5535553) 2000 lira muhammen bedelli 150 lira teminatlı ayni yerde bulunan 34 A.A 7P7 plâka RMC 53477 motor ve 45908 şase sayılı Willys marka 953 modeli Jeep otosu. (5535553/1) 4000. lira muhammen bedelli 300. lira ayni yerde bulunan 34 A A. 799 plâka, 40054 43078 şase sayılı 953 modeli Willys marka Jeep (5535553/2) 2000. lira muhammen bedelli 150. lira ayni yerde bulunan 34 A A. 789 plâka. 38172 301026 şase sayılı 953 modeli Willys marka Jeep (553/5553/3) teminatlı motor ve otosu. teminatlı motor ve otosu. Boru hattı (Bajtarah 1 Incı Sahlfede) rektiği» yolundakı ıddıalarını reddeden ışçıler, bir süre önce adlanna yapılmı? olan toplu sözlesmenın tanınmıyacağını bıldırmişlerdir. Yapılş Sendıkası Başkanı Necmettin Çalışır, kendi •sendikBlarK'adına toplu sozlesme yapan tem'silcilerın ışçi haklannı koruyamadıklarını, ışverenin dümen suyuna gıttıklerinı söylemiş ve «Bu sozleşme ile isçi oyuna getirilmiştir. Bn yüzden mensnp oldu|nm lapıts Sendikasından istifa edip halen çrevî devam ettiren Yapı Isçileri Sendikasına katıldım» demiştir. »ALCAN' 8022 ZurichSuisse ALCAN S.A. İlâncıhk: 6083 11533 TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. Ş. İDARE MEGLİSİNDEN : 1 İstanbul, Kadıköy. Bostancı Pafta 162, Ada 684, Parsel 30,619 M2. arsa muhammen bedel 61.900. lira. 2 İstanbul, Kadıköy, Kozyatağı 2 nci İbrahim sokak pafta 178, Ada 1062, Parsel 44. üzerinde kâin 4 adet İkramiye Apartman Dairesı, Muhammen bedel: 130000. lira, 3 İstanbul. Bakırköy. Kocasinan, Bahçelievler, Eski Londra asfaltı, civarı pafta 9, Parsel 2073,628 M2. arsa muhammen bedel: 9 420. lira. 4 İstanbul, Fatıh, Fındıkzaue, Ahmet Vefik Paşa, Şair Mehmet Emin Sok. pafta, 417, Ada 1703, Parsel 19 üzerinde kâin apartmamn A. blok 1. incl kat 3, No. lu Dairesi muhammen bedel: 80 000. lira, 4. kat 8. No. lu dairesi muhammen bedel: 60.000. lira ayni yerde banka bınası muhammen bedel 100 000., bir dükkân 25.000. F. blokunda 2 dükkân, çıft ccpheli olan 35 000, tek cepheli olan 30.000. lira. 5 Adana, Kuruköpru, Ziyapaşa Pafta 63. Ada 2497 A parsel 314.47 M2 M2 » 228 B 142 M2 C 684 47 M2 edel : 547.576. lira Muhammen 6 Hatay. İskenderun. Adana İskenderun yolu üzerinde Pafta 6'8, Ada 365 de ?431 50 M2 arsa muhammen bedel : 135.787.50 lıra. 7 İzmir, Üçkuyular, Pafta 252, Ada 6255, Parsel 2 üzerinde 302 M2 arsanın 136/302 hıssesi muhammen bedel : 54.400. lira. 8 Tîmir, Üçkuyular, Pafta 252, Ada 255, Parsel 5 üzerinde 317 M2 aısanın 59.317 hıssesi muhammen bedel: 23.600 hra. Bankanın mulkıyetınde bulunan yukarıdaki gayrimenkuller satüıktır. Yerlerınde gonilebıl.r ve gerekli bilgiler bulunduğu mahal şubesi ile İstanbul'da Shkecı'de Kredi Hanında Muhasebe Müdürlüğünden alııubilır. Isteklilenn yazılı tekliflerini 15 11 '1966 tarıhine kadar kapalı zarf içinde şubesine veya İstanbul'da Muhasebe Müdürl.ı*îune ulaştırmaları lâzımdır. Merhum CamilKebir Imamı «v. veli Hafız Edip Keylftnsoy'un o£lu, Leman Keylânsoy'un ejl, Fuat Keylân'ın kardeşi, Emel İzgu, Leman Tirell, Zlhni ve Muhittin Keylftnsoy'un ağabeyleri, Inci Büyükaycan'ın ve Fugen Keylânsoy'un babaları, Ekrem Izgu, Hüseyin Tireli1nm kayınbiraderi llhan Buyukaycan'ın kayınpederı, Orhan ve Berke Keylân'ın amcaları Cnıekli Dz. Alb. (Öfratmen) tutulduğu amansız hastalıktan kurlulamıyarak 2 Eklrn 1966 gunu vefat etmıştır. Cenazesı 3.10 1966 pazartesi gunu öğle namazını rauteakip Kızıltoprak Zuhtüpaşa Camiinden kaldırüarak Karacaah. met mezarhğındaki ebedî istirahatgâbına tevdı edılecektır. Tanrı rahmet eylesın. Cumhuriyet 11365 VEFAT 4000. lira muhammen bedelli 300. lıra teminatlı ^amyjrerde bulunan 34 AA. Îâ8 j&l&a ve 28916 tmkff, MHHfcfMtfeaayılı 9Î3 modeli. TSÜllys marka Jeep otosu. (5535553/4) 1750. lira muhammen bedelli 131.25 lira teminatlı Orhaniye 1072. ci O d . Mot. Araç Direk Destek Bölük Komutanhğında bulunan 000067 plâka ve 47/G33 152/B. motor sayılı Mecles marka motosiklet. (5535501/5) 1750. lira muhammen bedelli 131.25 lira teminath ayni yerdfc bulunan 4670 plâka ve 47/G3L 145.SU/B. motor sayılı Mecles marka motosiklet. (5535501/6) 1750. lira muhammen bedelli 131.25 lira teminatlı ayni yerde bulunan 00197 plâka ve 40/G3R19560 motor sayılı Mecles marka motosiklet. (5535501/7) Yukarda yazılı araçlar 12'10/1966 çarşamba günü saat 15.30 da Milli Emlâk Müdüılüğündeki Komısyonda dosyalanndaki şartnameleri ı gereğince ayrı ayrı kapalı zarf usulüyle satılacakür. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazirlanmı^ teklif mektuplar'ru mezkur tarihte en geç saat 14.30 a kadar Korrisyon Başkanlığına vermeleri, fazla bilgi için adı geçen Müdürlüğe müracaatlan. (Basın 20753 11550) Emniyet mödürleri (Bastarafı 1 inct savfada) Cumhurbaşkanı, tçişleri Bakanlığınca hazırlanan tayin kararnamelerinde bazı degişiklikler yapılmasmı lüzumlu eörmüş ve tnı sebeple kararnamede ver alan Emniyet Müdürlerinin tayinlert yeniden deglştirllmiştir Yeni kararname ile başka Ulere nakledilen veya yerlerinde kalan Emniyet Müdürlerinden bazılan şunlardır: Emniyet Genel Müdürlügü Tettiş Heyeti Başkanı .idnan Çakmak. yerinde bırakmıştır. Polis Enstirüsü MüdürO Hüsejin Taluv Balıkeslr'e Genel MUdürlük emrınde Müdür Beştr Yalçın tstanbul Emniyet Müdür Yardımcıhğına, Gene. MUdürlük 3. Sube Müdürü Orhan Erdem tstanbul Emnryet MUdürt Yardımcılıgına tstanbul MUdür Muavinl Mehmet Akzambas Ankara Pohs Enstitüsü Müdürlüğüne nakledılmişlerdir Polis Müdürlerinin nakilleriyls ilgili kararnamenin bugün açıklan ması beklenmektedir. RAGIP KEYLÂNSOY Türkiye ile aydınlanır. Atatürk üniversitesi Rektörlüğünden 1 Unıversıtemız ıhtıyacı ıçın tahsıs edilmış bulunan 2000 ton kömür ile ıleride 1966 malî yılı ıçerısınde tahsısı yapıl;.cak olan 500 • ton komürün, DDY. ca gosterılecek olan yerlerdekı vagonlardan ahnarak, Ünıversıtemızce gosterılecek Fakülte bınaları ve lojmanlardakı depolara boşaltma ve arabaya vukleme işleri muteahhıdme aıt o'.mak uzere naklettirilec?ktır 2 Bu ış ıçın muhammen bedel 50,000, TL. olup, muvakkat temınatı 3 750, TL. dır. 3 Eksıltm 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulu ile 19 Ekım 1966 Çarşamba günü saat 15.00 te Üniversite Satınalma Komısyon Başkanlığında yapılacaktır. 4 Bu ıse ait şartname ve luzumlu evrak her gun Ünıversıtede gorülebilir 5 Talıplerın muvakkat teminat mıktanm ıhtıva eden ünıversıtemız vezne makbuzu veya banka teminat mektuplanyle ve câri yıla ait Ticaret Odası vesıkaları ile birlikte ındırme yapacaklan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvelıne kadar Üniversıte Satınalma Komısyon 3askanhğma vermeleri ılân olunur. Bu saatten sonrakı müracaatler kabul edilmez ve postadakı gecıkmelerden ıdare mes'ul değildir. (Basın Ş. 535 210§8) 11553 VEFAT Merhum Arif Gürol ile Zehra Gurol'un oğlu, Dıdar Gürol'un eşi, E. Dz. Albavı Zekâi Gurol'un ağabeyi, Sedat Toydemir'ın enıştesi, Kaşka, Bastuğ, Günay, Ozbeyi. Yücelant, Puyan ve Kartın ailelerinin kardeş. ağabey ve yeğenlerî E. P. Albay Naim GÜROL (Fatih) Tedavi edılmekte olduğu Haydarpasa Askeri Hastanesinde AUahın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 3 Ekim 9fi6 Pazartesi günü Haydarpaşa As. Hastanesınden alınarak Kadıköy l«kele Camiinde ikindi namazını müteakip Karacaahmetteki ebedî istirahatgâhına tevdi edileceMir. Allah rahmet eyliye. AİLESİ Cumhuriyet 11567 Samsun il Daimi Encümeni Başkanlığından 1 Samsun Özel Idaresi 200 yataklı Turistik Oteli Yüzme Hdvuzu Gazino ve müştemüâtına ait bilumum avan ve tatblkat projelen işi 2490 sayıb kanunun 31 nci maddesi hükmüne istinaden kapalı zarf usulü ile eksıltmeye çıkanlmıştır. 2 Şartnameler ve gerekli bilgiler İl Daimî Encümeni Kalemınde ve^a Bavındırl'k Müdürlüğunde gorülebilir. 3 İhale 21/10/1966 Cuma günü saat 11. de Ü Daimî Encümeninde yapılaaktır. 4 tsin muhammen bedeli 160.000,00 TL. olup muvakkat temlnatı 9 ^ 5 0 T U dır 5 İstekli meslek sahıpleri ihale tarihinden en geç 15 gün önceye kadar Samsun Baymdırlık Müdürlüğündeki Teknik Komiteden, sımdıye kadar yapmış olduklari bu emsai bir projenin ta*bik edildiğıne dair tasdikli vesikalarının asıllan ile müracaat ederek alacakları yeterlik belgesi. teminat mektubu ve 1/50 olçekli yalnız mimarî proıeleri ihale saatinden 1 saat evvel usulü dairesinde hazırlıyacaklan kapalı teklif mekruplan ile birlikte makbuz mukabilinde Encümen kalemine teslim edeceklerdir. 6 Teknik Komitece seçilecek avan ve tatbikat projeleri arasmdan beğenilen proje Ö Daimî Encümenince ihale edilecektir. 7 Postada vaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 1 İlâncüık: 5950'11535 I Devlet Orman ışletmesi Sinop Müdürlüğünden D e p osa Çakıldak ve Cankurtaran Cias ve Nev'î 3.S.N.B. Çam Tom. 2.S.N.B Kök. » 3.SN.B. • » 2S.Çam M.dırek 2.S. Kok. » • 3S.N.K.B.Çam Tom. 3.S.UJ. Kök. » 3.S.N.B. » 3S.K.B. » Parti Adedi % » • • • • • • • • ••• • • • • • • • » • • • • • •• • • • • • • • • • » » • • • • • • • •• • • • • • » • • Muhammen Bedel ••7,5 Adet M3.Dm3. Lira Teminat 215 49,174 339 90,630 1376 262,671 283 27,320 2483 260,760 33 7,026 272 77,447 2294 207.988 124 17,791 180 240 185 160 155 180 230 185 165 664 1631 3139 303 3032 147 1336 1886 220 • • Acı bir kayıp Rlze Çayeli eşrafından Habil Kadriye Atasoy'un torunu müteahhit Mehmet ve Sare Atasoy'un k:\metli evlâtları b>oı Bilçe Bcngi Atasoy'un ^evgılî Kardos leri. Tülây Atasov'nn sevgili eçı Rahmetli Hakk) Atasoyun yegeni ve Feridf Alkumnı. Ali, «îelihattin. N'amık, Avni Aksu'nun, Saadet Ünal'ın veğenleri, Mustafa ve Yılma2 Atasov'un amcazadelerl. Akman. Nural, Turgay Alkumru'pun davi7adeîeri hslrtk ve fa^ıl msan 1 10 1966 gunü beklenmedık bir kaza netiresi ebedl hayata 'ntlkal etmistir Cenazesi 3 Ekim 1966 pazartesi günü oğle namazını müteakip Hacıbayram Camiinden kaldınlarak Asrl tnezarhğa defne. dılecektir. Allah rahmet eylesin. ATASOT AİLESİ Çuıajıurlye) B • ürfelek Yukanda yazılı Orman emvalı açık artırma suretıyle satılacaktır. Cankurtaraa ve Çakıldak depolarındakı emvalin satısı 13/10/1966 günü saat 14.00 te 1» ietme Md bınasında, Erfelek deposundakı emvalin satışı 14/10/1966 günü saat 14 00 te Erfelek Bolge Şeflığı bınasında komısyon huzurunda yapılacaktır. Şartname ve eb'at lıstelerı Orman Genel Md ile cıvar tşletme Md. len ve Bölge Şefliklerınde görülebilir. Taliplerın belirli gün ve saattt %7,5 teminat makbuzları ile Komısyona müracaatlın ilân olunur. (Bann 20958/11544) ÖZER ATASOY (Basın 20841/11545). >••••»•••#••••••»< >•••••••>•<••••< J1İ98 , Ait 6 8 Ait orta 9.5 113 Orta 14 15 Yapı îşçılerı Sendıkası YoneÜst orta 20.5 24 tım Kurulu üyesi Suat KundakÜst 50 41.5 çı, Turk ışçılennın günde 7 kıBu tabloya bakılarak raporda ölometre boru döşemekle >abanzetle şu sonuca varılmaktadın cı uzmanları hayretler ıçınde bı«Türkiyede tanmsal işletme boyları büyüdükçe, hektar başına topraktığını sövlemis ve «Bu bir rak ürünleri düşmektedir. (Devlet rekordnr» uretme çiftlikleri hârıç) Netice olarak. Türkiyede toprak dağılımı strüktürü değiştirilmeden yapılacak bir tanm reformunun. şimdi Bastarafı l ıncı sayfada kinden çok daha eşitsiz bir gelir damiş ve «Bunun için köy muhtarğılımı yaratacağını güvenle söyliy« lariyle. devletin köve eönderdiği biliriz.» öğretmen ve köy hocasının işbirTARIM REFORMUNUN liği vapması sarttır» demiştir MALİYETİ YÜKSEK CHP"nin dm adamlarına saygiRaporda aynca ayni konuda şöylı olduğunu, hocaların sıyaset le denilmektedir: yapmadan görevlerını yerme ge«Türkiyede toprak dağılımı dütirmelerinin gerektığini belırten zenini değiştirmeden bir tarım reSatır, deprem bölgelerine yapıformuna gitmenuı maliyeti çok lan yardımlarla ılgılı olarak şoyyüksek olacaktır Bir ünitelik tople demiştir: rak ürünü elde etmek için tarım«Hükumet elinden gelen yardıda kullanılan girdi endeksleri, işmı yapmak çabası içindedir. Faletmeler büyüdükçe aşın artma te kat, eseflr ifade edeyim ki bu mayülü göstermek tedir. Bu girdiyardım bilgili, metodlu, zamaler sulama, gübreleme. motor günında >apılan bir yardım olmacü gibi masraflardır. mıştır. Bu arada hiç zarar eörNitekim 1963 yılında, bir ünıte mevenler. çok zarar görenlerden toprak ürünü elde etmek için kul daha fazla vardım almıslarriır » lamlan belli başlı girdi endeksleri Sİ\TIİ DEYÜV1: ORTANIN SOLU devlet çiftlikleri için 1 iken, TürDENİZLI CHP İl Kongresı, kiye ortalaması 3, aile tipi çiftlikbır sagsol çekişmesi halmde geç ler (yâni 75 dekarlık çiftlikler) ormış, delegeler «Ortanın solu» detalaması 1. 22 ve daha büyük ışyimının SUTI bır lâf olduğunu söy letmeler için ise 310 olarak hesapleyen Deruzli Milletvekıli Atıf lanmıştır. Bunun anlamı şudur. Sohoğlu'na hücum ederek, «Açık Devlet çiftliklerinde 1 ünite «njlakonuş. volun hatalıdır» dıyeretc ma. makine kullanma veya gübrele müdahelede bulunmuslardır me erişilen hektar basıns mahsul Aydm Milletvekıli Şukru Koç, büyük çiftliklerde 3 ilâ 10 mislı su«Ortanın solunda olmaktan maklama. makina kullanma ve gübrele sat emeji ve alın terini değerlen me ile elde edilmektedir. Büvük direcek bir düzene kavusmakttr. işletmeler. toprak. sermaye ve emek faktörlerini düşük seviyede Bunun knrkunc bir tarafı vokdeğerlendirmektedir.» •tur» demiştir R^PORU HAZIRLAYANLAR OZTÜRKÇtNE : ANAYASAYI «Gelir dağılımı araştırması. uz19fi9 D\ MUTL4K4 man Tolgay Çavuşoğlu tarafından DEĞISTIRECEĞIZ yönetilmistir. Hâ'on DPT de çalısAP Beşiktas tlce Konsresınde makta olan uzman Yusuf Hamurdun bir konuşma vapan î<:tanbul dan da Ca\iısoğluna clısmalarınSenatorü Rıfat Öztürkçıne «\nada yardım efmi<;tir. Toleav Çavusvasa bir kelime s»latasından ibaoğlu Londra iktî=at olnılundan me rettir. Ilmi deeil. tıissî olarak vazun olmus. askerli» 1 ' vaoarken zılmıstır. 1969'da *navasavı mutDevlet Plânlamada calışmış. daha laka deçiştirecesiz» demıstır sonra OECD'ye gitmistir Çavusos «Bir vandan sosval adiİPtten. lu OECD'de iken geçen yıl sonlaesitlikten, bir \andan Temelli nna doğru bu ara=:tırmnv! vaomak Senatörlerin ebedi saadctinden için dâvet edilmistir. Çavuşoğlu. ça bahseden Anavasa hu milletin lışmalannı v^'Mîrdikten sonra TürAnavasası olamaz» dıven Öztürkkiveden a\Tilmış ve BiHesmis Milçıne, CHP'yi «basiretsiz insanlar letler hesabma plân hazırlamak ütoplulueu» olarak vasıflandırmışzere Somalive ffirnni'îtir Hâlen Sotır. mali'de bulunmaktadır. AP'nın değiştireceğı kanunlara RAPOR NİCtN HAZrRLANT)!? değınen AP Senatöru devlet kaRaporun hazırlanış sebebi. «Türsasından ödenen paravla calışan kiyede plânlı donem icinde tutuTRT'nın halkın ıstediöıne uvguıı laoak «o^yal politika icin bir temel yayın yapmadıgını. bunun ıçın bulmaktır.» Araştırma ikinci bes lurnalfıhŞi tesvık eden redbir'er vıllık plâna esa« o!«ım di\e hazırKanunuvla beraber tamamen latılmıştır. Ancak elde edilen solâğvedılece*ını. ts Kanununun 13 nuçlar. Devlet Plânlama Teşkılâve 16 maddelerinın de hem ısvetının veni Müstesarı tarafından hos ren ve hem de ıscının menfaatlekar^ilanmamıştır. rine uygun bır sekılde deeistiriNİÇtN GtZLENtYOR leceğinı sdylemıştir Gerek Türkiyede gelir dağılımıEmeklı General Zekı Vural da. nın adaletsizliğini göstermesi. geVarto ve Hınıs'lı «ençlenn viiriırekse toprak reformu konusunds yüsieri ıçın «Bunlar «nkaklara hükumet yetkililerinln bey»nl»nn» lylcırı tonuçlara ulaşmuı r»podökülmüş birkac »'hldidir Bnnrun gızli tutulm*»ı sebcpleri aıa i Ur kansızdır. bunlar vicdanau* dır» demiştir. Ortanın solu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle