13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İlk millî petrol dağıtım şirketi: TÜRK PETROL Yurt iirünü fueloil ile Ankara'da. Apartmanda huzur, sanayide emniyet sağlayıcı yakıtı, ücretsiz bakımcilariyle ve Körting Ankara acentesiyle birlikte hizmetinizdedir. TÜRK PETROL FUEL OİL Ziya Gökalp Cad. No. 70 Ankara İskitler Türk Petrol Bayii, Ankara Tel: 10 83 45 12 10 15 Reklâmcılık 3835/11524 umhuriYeC KURÜCUSU: FUNUS NADİ Atatürk Yolu Atatürk Yolu tek kurtuluş yolumdk bizim. Ama yurdun hayrına olan bu "çıkar yolu bırakıp bir takım birbirindefr beter çıkmazlara saplananlanmiz günden güne çoğahyor. Yaşar Nabi'nin Atatürk devrimleri konusunda yıllarca süren savaşının bir özetini verdiği bu kitap Varlık Yayınları arasında 5 lira fiyatla çıktı. 43. yıl sayı 15150 Telgrai v e mektup adrest: C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : Istanbul N o . 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 0 9 Pozortesi 3 Ekim 1966 Öâncılık: 6101/11531 Yayınlanması durdurulan «Millî gelir dağılımı raporu»nu açıklıyoruz < Ortanın solu » c ortcılığı lcarıştırdı «ÜST» GELÎR GRUPUNUN PAYI «ALT» DAN 12 KERE FAZLA Boru hattı iscileri ihtiyatî tedbir istiyorlar " tf Orhan DURU ANKARA evlet Plânlama Teşkilâtında hazırlanan, fakat Müsteşarhk tarafından gizli tutulan, teşkılât dışında kimseye dağıtılmayan ve teskilât içinde de sayılı bir kaç kimseye imza karşılığı numaralı olarak verilen «gelir dağılımı araşürması» adlı raporda, Türkiyede milli gelirin çeşitli toplum bölümleri arasındaki dağılımının çok adaletsiz olduğu ortaya konuteıak tadır. Raporda Türkiyede aileler gelirlerine göre sınıflanıp sayılarına göre beş bölüme ayrılmakta, nü fusun en düşük gelirli beşte bin millî gelirin '.'o 4,5, en üst bölümdeki ailelerin millî gelirin yüzde 57 sini aldığı belirtilmektedir. CHP'LİLER ADANA İL KONGRESİNDE TEKME VE YUMRUKLA DÖĞUŞTÜLER ÖZER ÖZTEP bildiriyor ADANA Dün başhyan CHP Adana İl Kongresinde «Gülekçiler»; «Gencî Merkezçileri» büyük bir yenilgeye uğratırken, «Ortanın solu» yüzünden taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine girmişlerdir. Kongre Başkanlığına Kasım Gulek'ın büyuk bır ekseriyetle se çilmesi, ikinci başkanlığına da yine Ibrahim Günay'ın tek aday olarak getirıtaıesi Genel Merkezcüere hareket imkânı bırakmamıştır. Yönetim Kurulunun raporunun okunmasından sonra «ortanın solu» taraftarları ile aleyhtarları birbirlerine ağır şekilde hücumda bulunmuşlardır. Bır ara olaylar, kavga şeklini almış «Genel Merkezciler» ile «Gülekçiler» tekme ve yumruklarla birbırlerıne girdikleri sırada önlenebihiıiştır. SLNGÜNtN ORTASINDA OTURURLAR Tokat Milletvekili Irfan Solmazer, iktıdarın nurculuğu milletın başına belâ ettiğini, ıfade etmiş ve «Eğer iktidar, ben sandıktan çıktım, istediğimi yaparım diye israr ederse kendisinin, sün günün ortasına oturmasına engel olamıyacaktır» demiştir. GÜLEK YUMüŞAK KONUSTU 10 saat suren kongrede son ko nuşmayı Gülek yapmış ve «CHP, ileri görüşlü olmakla övünebilir. Kurulduğundan beri sosyaı konu Ur» önem vermiştir. CHP'nin temeli soiyal görü*tür. Halkçılıfn ilmî tarifi, sosyal parti görüşüdür. Ama sosyal, ne sosyalist ve ne de sol demektir» demiştir. CHP'nin sınıf partisi olmadığını belirten Gülek, «Kim olursa olsun, CHP'ye yepyeni bir ad vermeye ve zihinlerde bazı istihfam lar açmaya hakkı yoktur. Siyasi partiler, seçim kazanmak zorundadırlar. Yoksa bunların adı siyasi parti olmaz. fikir kulübü adını alır» şeklinde konuşmuştur. Kongre sonunda, Kasım Gülek taraftarları, İl Başkanlığı ve 29 Kurultay delegelıği ile Yönemi Kurulu üyeliklerıni 26 oy farkla ve tam lıste olarak kazanmışlardır. SATIR: CHP DİN ADAMLARINA SAYGILID1R ERZURLM CHP Genel Sekreterı Dr. Kemal Satır, dün toplanan CHP Erzurum İl Kongresuıde yaptığı konuşmada, CHP nın din adamiarına saygılı olduğunu söyleyerek, Ulusal kalkınmamızm hızlandırılması tçın nüfusumuzun vüzde 80'inı kapsayan köylü vatandaşlarm uyarıl masımn zorunlu olduğunu belırt (Arkası Sa. 7. Sü 8 de) D ' DIYARBAKIR 6 gündenberi grevde bulunan boru hattı işçilerinin kanuni grevi devam ettirme kararında olduklarının anlaşılması. grevcilerin iddialarına gore, ışverende işi terketmek veya lokavta giunek temayülünün doğmasına sebep olmuştur. Bu teşebbüsleri önlemek amaciyle halen grevi idare etmekte olan Yapı işçileri Sendıkası yöneticileri şirkete 10 milyon liralık ihtiyati tedbir konulması için teşebbüste bulunmuşlardır. Sendika Avukatı Ali Yaşar, Mah kemeye yapılan müracaatta gerekçe olarak, ışveren Fransız İtalyan firmasının işlerınin 20 gün sonra bitirileceğini, böylece işverenin 10 milyon liralık istihkaklarmın sirkette kalacağını ileri sıirmüştür. Ote yandan ışveren temsılcılerı, bölgedeki idare âmirlerine yaptıklan müracaatlarda, grevın kanunsuz olduğunda ve adlarına toplu sözleşme imzalanan Dıyarbakır bölgesindeki işçilerin greve gidemiyeceklerınde ısrar etmişlerdir. 1%3 yılı istatistik rakamlan esas alınarak hazırlanan ve 1966 yılı ma yıs ayında sonuçlanan rapora göre. Türkiyede, redistributif (yeniden dağıtıcı) uygulamalara gidümedığı takdirde gelecek 10 yıl içinde gelir dağılımı şimdikinden daha da adaletsiz olacaktır. Telcfoto: Cumhurivet (THA.) Sunay, Tahran Hava alanında Şah ve Melike Farah Diba tarafından karşılanırken GtZLl RAPORUN KAPAGl Sunay, Tahran'da törenle karşılandı TAHRAN Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve eşi, Dışişleri Bakanı Çağlayangıl, 3. Ordu Komutam Fıkret Esen ve 17 üyeden kurulu bır heyetle dün Türkıye saatiyle 13.27 de uçakla Tahran'a gelmiş ve Mehrabad Havaalanında 21 pare top atışı arasında Iran Şahı Rıza Pehlevi ile Melike Farah Dıba tarafından karşılanmıştır. Genei gelir dağılımı tob(osu Cumhurbaşkanı Sunay, Iran ve Pakistan Devlet Başkanlarının resmi dâvetlisi olarak bu ülkelere 5'er giınlük ziyaretlerde bulunacaktır. Iran Şahı, Cumhurbaşkanımıza «Hoş geldiniz» derken Sunay da, îran'ı ziyaretten duyduğu bahtıyarlığı belırtmiştir. Bu arada Melike FaIşverenin «Grevin yalnız Garah, Bayan Sunay'a bir buket sunmuştur. liantep bölgesinde olması geMılli marslarm çalınma^mdan sonra Sunay ve Pehlevi, ihtiram kıta(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) 5inı denetlemişler, Havaalanını dol duran Tahranlılar, Sunay'a büyuk sevgi gosterilerinde bulunmuşlardır. Şehre girişte Belediye Başkanı Şarlak, Sunay'a, başkentin bir altın anahtarını takdim etmiş ve bunun "Tahran halkının kalbinin anahtarı olduğunu» söylemiştir. 1961 Anajasasının getirdiği en önemli müessese, Devlet PlânlaSunay ve Şah daha sonra altın ma Teşkilâtı'dır. Birinci beş yıllık plânııı hazırlandığı günleri hatırişlemeli bır araba ile Gülistan Salıyoroz; basında, radyoda, Mecliste hep plândan bahsediliyor, üzerayına gitmişlerdir. Sunay ve Pehrinde tartısmalar yapılıyor, kalkınma hızının yeterliliği, ya da yelevi, 6 beyaz, Bayan Sunay da Melike Pehlevi ile birlikte 4 dotersizliği vatandaşların günlük konusmalan arasında yer almağa ruatın çektığı arabalara binmişbaşlıvordu. O günden bu güne dört yıl çeçti. Şımdi Plânlama Teslerdı. 7 kilometrehk yol boyunca kilâtının dunımuna bakınız. Yıllık proçramların Yüksek Plânlama bınken 10 bınlerce insan ıki lideKurulundan geçirilmesi isi her yıl biraz dahagayriciddî bale getirı alkıslamıştır rilm'stir. C.H.P. koalisyonları sırasında istifa eden uzmanların yeŞAH VE SINAYIN rine güçlükle bulunanlar da önce birer ikiser Teskilâttan ayrıldılar. KONUŞMALARI Busrünlerde ise herkes basının caresine bakmakla mesgul. Açıkcası Dun akşara Gülistan Sarayında Plânlama Teskilâtının itiban. dört yıl içinde kavbettirilmis, hüviduzenlenen ziyafette konuşan RıJeti değismis, ve sonunda Teskilât, detektif romanlanndaki gibi, siza Pehlevi, ıki komşu ülke arayaset zehiriyle yavas yavaş ölüme sürüklenmiştir. sındakı derın ilişkileri belirtmiş, Turkıye ve İran'ın yalnız iktisaNeden böyle oldu? dî ve sosyal sahalarda kalkınmak Süphesiz bunun suçu iktidardadır. İktidar partisi çrupu icinde la yetinmeyıp, aynı zamanda dün plânlamanın gerekliliğine inanan bir avuç aydınlık kafalı politikaya barışına yardımcı olduklarmı rıva karsılık, meseleleri bilmedikleri için inanmıyanlar, ya da bil da bıldirerek, «Biz açık. metin ve yapıcı siyasetimizle İran ve dikleri halde inanmamıs görünenler çoğunluktadır. Bilmiyenlere, Türkiye'yi iki istikrar ve kalkınöğrenmelerine de imkân olmayanlara sözümüz yok. Ama ötekilere ma merkezi haliae getirmiş bunr demeli? Ötekiler'in bir kısmı sadece 1%1 Anayasası getirdigi için Iunmaktayız» demiştir. plân fikrine karsıdırlar. Bir kısmı çerçeklerle yüz yüze çelmekten, unun Plânlamanınhâli mamm ve bir rapor Doçent Koçtürk de Danıştay a başvurdu Rapor hazurlanırken 1963 yılı rakamları esas ahnrmştır. 1963 yılında tarım sayımı, köy anketı ve devlet personel sayımı gibi sayımlar yapılmıştır. Bu sayımlann kesin sonuçlan ancak 1965 yılmda Devlet tstaüstik Enstitüsü tarafından Devlet Plânlama Teskilâüna • iletihrrfij veteurada gelir dağılımı ile ilgili çalışmalar ba^lamıştır. 500 sayfadan fazla olan raporun giriş kısmında elde edilen sonuçlar verilmektedir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İlk olarak Türkiyenin genel gelir Ulaştırraa Bakanı Seyfı Öz dağılımı tablosu yer almaktadır. türk tarafından bir sure evvel Raporu hazırlıyanlar, Uluslararası emekliy? sevkedilen Bakanlık usüllere uyarak Türkiyedeki ailele Teftis Kurulu Başkanı Resat ri (alt), (altorta), (orta), (üstorBayramiçli, Danıstay'dan «Yü • ta), ve (üst) olmak üzere beşte bir rütmenin durdnrnlması» kara lık dilimlere ayırmışlardır. Bu dirını almıs, fakat bu karar Balımler ailelerin gelirlerine göre sı kanlık tarafından uygulanma ralanıp sayılannın beşe bolunmemıştır siyle elde edilmektedir. Emekliye sevkedilen Teftis KuSonuç olarak şu ortaya çıkmakrulu Başkanımn yerine Basınü • fettislerden ve Çanakkale A. P. tadır: Senatörü Nahit Altan'ın baca • nağı Ali Turaçlı tavin edilmişAile beşte birleri Millî gelirden tir. aldıkları Ulaştırma Bakanlığının yerıne pay !• getirmediği Danıştay kararlaAlt (yâni en az gelirli) 4,5 rınm adedi bu son kararla 4'e Alt orta 8.5 yukselmistır Orta 11,5 Üst orta 18,5 Üst 5 7 Tarım dısında gelir dağılımı daha adaletsiz: Raporda, bundan sonra tarım sek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu» töründe çahşanlarta tarım dışı sek Tarım Bakanlığı Beslenme Grupu törlerde çalışanlar arasındaki gelır Başkanı iken Adanada bir göredağılımı mukayese edilmektedir ve nakledilen, daha sonra BeslenBu mukayese sonunda raporda şu me Grupu Başkanlığı Makamı da lâğvedilen Doç. Orman N. Koç sonuca varılmaktadır: •Tarım dışı sektörde gelir dağıtürk, hem tayin, oem de makalımı, tanm sektörü gelir dağılımm mın kaldınlması Kararlan hakdan daha gayn adildir.» kında Danıştay'da ıptal dâvası aç(Arkasi Sa 7 Sü 7 de) mıştır. Ulaştırma Bakanı hiç bir kararı uygulamıyor Danıştay bir tehiriiçra, .. kararı daha verdi Genel ge'ir dağılımı VVASHİNGTON Amerika hukumeti. hububat sıkıntısı çeken Fas'a gıda maddesi sevketmemiz için temaslara geçmiş bulunmaktadır. Dışişleri Bakanı Dean Rusk'un özel danışmanlarından Richard Reuter, Türkiye'den Fas'a 300 ilâ 500 bin ton hububat sevkedilmesi imkânlarını araştırmaktadır. Bu konuda Washington'daki Türk yetkilileri ile temasa geçilmiştir. Fas hükumeti buna karsılık Türkıye'ye fosfat gönderecektir. Amerika, mahsulâtın iyi olmaması, veya Fas'a yapılan sevkiyat yüzünden ileride bir açıkla karşılaştığı takdirde yardıma koşacağı hakkında Türkiye'ye teminat vermistir. Fas'a hububat göndermemiz için Amerika aracılık yapıyor KURBANOĞLU VE EŞİ 7 MAYIS 1960 DA İSVİÇRE'YE GÎTMİŞTİ DP Bakanlarmdan Kurbanoğlu memlekete döndü Eşini tedavi ettirmek üıere ihtl lâlden 20 gün önce yurt dışına giden DP devrinin ünlü simalarından eskı Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu, son çıkan Af Kanunun dan istifade ederek 2330 gün sonra dün, eşi Gülten ile vurda dönmüs tür thtilâlde yurt dışmda bulunduğundan Yassıada mahkemelerinde yargılanmayan ve cezaevinde yatmavan eski Devlet Bakanı Kurbanoğlu «Politikayla uğrasmıyacaeım» demiştir Sirkeci istasyonunda akraba ve yakınları tarafından karşıUnan Kurbanoğlu: •Memlekete kavuşma nın sevinç ve heyecanı ıçindeyım (Arkası Sa 7 Sü 1 » • • Afgan Başbakanının durumunda değişiklik yok ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Konuk Afganistan Başbakanı Muhammed Hâşim Mayvandwal'ın sıh hi durumunda dün de herhangl bir değişiklik olmamıştır. Ankara Hastanesı ilgilileri konuk Başbakanın sıhhl durumu ile ilgili olarak dün şu bilgiyi vermişlerdir: «Sayın Başbakana 21 mütehassısm vapmış olduğu konsültasyondan sonra belirtilen hususlar aynen devam etmektedir. Nabız, beyin ısısı ve tansiyon normaldir.» a^nı zamanda ısıktan korktukları için plânlı çalısmaları bir kenara itmek isterler, plân anlayısını haince sloganlarla komünizmin paraleline sokarlar. Lider kadrosuna gelince; onlar, bir yandan çogunluktakilere tâviz vermek peşindedir, öte yandan «ben» liklerini hem tatmin etmek, hem de büyük kitlenin karsısına Plânlama değil, «ben» >apı\orum cakasiyle çıkmak cabasındadırlar. Siiasi iktidarın hükumet programındaki çöz boyayıcı vaatlerine rağmen güttüğü bn dejenere etme, tasfiyeyi Teskilâtın kendisine ^aptırma politikasından basUa sonuç alınması elbette beklenemezdi. Nitekim bngün ölü noktaya doğru, zafer çıçlıklan arasında, ilerlenmektedir. Yukarda çerçeklerle viiz yüze eelmekten, ısık korkusundan söz ettik. D.P.T.'nin hazırladığı ve kamu oynna açıUlanması istenmiyen millî gelir dağılımı hakkındaki rapor, bn cerçeklerden b'ridir. Rapora göre, toplam nüfusnn yüzde 96'sı millî gelirin yüzde 72'sini, srri kalan ise yüzde 28';ni almaktadır. Nüfusumuzu yuvarlak olarak 30 milyon. millî geliri de 60 milvar lira kabnl edersek, demek ki 28.8 milvon kisinin pavı vılda 1500 liradır, geri kalan 1.2 milyon kifi ise yılda ortalama 14.000 liralık pay elde rdiyor. Aile tipi için uygnlanan ve aile sayısının değismezliği esasına dayanan inceleme ise asgarî pay ortalaması ile, azamî ortalama arasında 12 katlık bir fark " ulmustur. Sayıyı sabit tutup paylarla oynayan bn metodnn doğru olnp olmadifinı, yüksek payların diferlerivle yedirildiğini bnrada tartısacak değiliz. Yalnız snna hemen isaret etmek isteriz ki, Tfirkiye'de millî gelir paylasması. aslında toplumdaki dengenin sağlanması ile ilgili olan sosyal adalet knrallarına »ykın devam etmekte ve piramid'in tabanı gün geçtikçe genislemektedir. Bn genişleme, açıktır ki, sosyal çalkantılan, sürtüsmeleri azaltmaz, aksine çoğaltır. Hele gelir dağılımının vergi yoliyle, reformlar yollyle, kannn yoliyle dengelendirilmediği ülkelerde süriüsmelerin gittikçe sertlesmesi '<adar olağan bir sey düsünülemez. Raporlar gaklanırsa gerçekler bilinmez sanılıyor. Oysa istenildiği kadar rakamlar değistirilsin, istenildiği kadar gerçekler'in üstü Srtfllmeye çalısılsın, günümüzde çevresinin dısındakilerle daha sıkı temaslara girmis olan insan, adaletsizliği kendi hayatında dnyacak • e görecektir. Aslında tehlikeli olan budnr ve bn tehlikeyi uzaklaşv tırmanın çaresi herhalde ne Plânlama Teskilâtını dagıtmak, ne raporları rinlaba k<«lemek, ne de Sayın Mehmet Turgnt'an parlak tav•iyelerine uymaktır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da yaptığı konuşmada, yıllar boyunca yanyana yasayan iki milletin, özellikle islâmiyetten sonra, ortak bir medeniyet ve kültürün aynı zamanda miman ve koruyucusu olduklarını ifade et(Arkası Sa 1 Su 8 de) ANKARA, TELEVIZYON YAYININA 1968 YILI SONUNDA BAŞLIYOR ANKARA, (a.a.)) Türkıye Radyo Televızyon Kururou özel Ihtisas Komisyonunun Devlet ıuma Teskilâtına tevdı ettiği rapora göre, 1968 yılı sonunda, Ankara'da televizyon yayınına başlanmış olacaktır. Genel Müdür Teknık Işler Yardımcısı Doğan Erden, ıkıncı beş yılhk plâmn uygulama safhasına konulmasıyla, 1967 yılı içinde televizyon yayını ile ilgili gereklı hazırlıklara geçileceğinı belirtmiş, özetle şu bilgıyı vermiştır: «Biiindigı gibi, birinci beş yıllık plân döneminde. televizyon konnso yer almamıstır. Ancak bu, ikinci bes yıllık plânda kesin olarak ele alınacaktır. Bu amaçla TRT Kurumu olarak gerekli çalışmalara basladık ve televizyon tesislerl knrulmasına ilişkin Szel ihtisas ko misyonnnun hazırladığı rapora, bir süre Snce Devlet Plânlama Teşkilâtına tevdi ettik. Raporumaı ve teküfimi» yetkill mercilerce kabnl edilirse. fkinel bes yıllık devreye geçmeden. y£nl 1967 yılı içinde, tesislerle ilgili sözleşmeler ve diğer hazırlıklara başlanacaktır. İkinci bes yıllık plânın ilk yılı olan 1968 yılında ise, televizyon sitesinin kumlmasına baslanacak ve aynı yıl sonnnda ya da. en geç 1969 yılı basında Ankara'da televizyon yayınlarına başlayacagız. Bunu diçer illerdeki yayınlarımız izlevecektirj» Bir batında 7 çocıık doğurdu BOSTON 23 yaşmda bir kadm önceki gece bir batında yedi çocuk dünyaya getirmiştir. Bebeklerden biri ölü doğmuş, diğerleri ise doğumdan kısa süre sonra ölmüşlerdir. Bayan Cwikielnik ilk çocuğunu evinde dünyaya getirdikten sonra hastaneye kaldırılmış, diğer altı çocuğunu yarım saat içinde doğurmuştur. Vaktinden ddrt ay önce doğan çocukların dördünün kız, üçünün erkek olduğu ve vücut teşekküllerinm gayet normal bulunduğu hastane yetkilileri tarafından açıklanmıştır. Bayan Cwikielnik. fazla çocuk sahibi olabilmek için bir süreden beri hormon tedavisi görmekte idi. Şoför Hasan Hüse\in Kırtak vakalandıktan sonra (solda). Pencereden düşüp yaralanan E. A. ifade verdikten sonra kucakta karakoldan çıkarılırken (sağda) «Gürsel» Meydanı ve CaddesVnin plâkasını Refik Tulga açtı ANKARA (Cumbnriyet Bürosu) Kurtuluş meydanı ile Cebeci caddesme «Cemal Gursel» adının verılmesı dolayısıyle dün duzenlenen törende, müteveffa eski Cumhurbaşkanımızın ismi ni taşıyan levha Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Refik Tulga tarafından açılmıstır Orgeneral Tulga «Bu cadde başkentin iki caddesinı birleş tirmektedir. Sayın Gürsel'in amacı da milleti birleştirmekti. Bu bakımdan tören büyük an • lam taşımaktadır» dedikten sonra bayraklarla süslenmiş tabelayı açmıstır. Komisy onlar da 262 kanun teklifi ve 11 tasarı bekliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kasım ayı basında açılarak çahşmalarına başlayacak olan Millet Meclisinin komisyonların da görüşülmek üzere 262 kanun teklifi ile 111 kanun tasarm sıra beklemektedir. öte yandan Anayasa ve Adalet Komisyonunda 158 parlâmen terin yasama dokunulmazlıkları nın kaldırılmasım isteyen tezkereler bulunmaktadır. Karakol basıp komutanı dövdüler KONYA Şarkîkaraağaca bağh Yenişerbademli bucağı Jandarma karakolu bir kısım bucaklı tarafın dan basılarak cam ve çerçevelen indirilmiş, bu arada karakol KO mutanı uzatmalı onbaşı Ali Kurt da yaralanmıştiT. Olay, üzerinde bıçak bulunan Gültekin Gencer Islmll bir şahsın karakolda dö vüldüğU şayiasından çıkmıştır. Tedavt altına alınan Jandarma Ecvet GÜRESÎN. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet A kistan seyahatıne çıkmadan önce imzalanan tâyln rairleri arasındaki genlş nakıller belll olmasına rağ kararnamelerı Başbakanlığa sevkedılmış. ancak cumen, Emniyet Müdürleri arasındaki nakll ve tayin martesi ve pazar sebebiyle bunlar ilgili daırelere tesler dün de açıklanmamıştır. lım edılememiştır. .(Aıkaıı Sa. 7, Sü. 6 da) Cumhuıbaşkanı Svnay taralından lıan ve Pa*, Emniyet Müdürlerinin tayin tistesi bugün açthianacak SİLAH TEHDİDİYLE KIZ KAÇIRAN ŞOFÖR, POLiSi 8 SAAT UGRAŞTIRDI «Taşlıtarla gülü» diye anılan gü zel gözlu E. A.'yı Yenikapı'daki bir evin penceresinden silâh tehdidi ile kaçıran, sabıkahlardan şoför Hasan Hüseyın Kırtak. polisın sekiz saatlık uğraşmasından sonra gizlendiği evde yakalanabilmiştir. Polislerin evi kuşatması uzerine, kaçırdığı güzel kızı once bıçakla tehdit eden sonra da iki metre yükseklığındeki pencereden aşağı atan Kırtak, sekız saat süren kuşatmanm sonunda. gizlendiği evin bir odasında döşeme tahtalarının altında yakalanmıştır. Hasan Hüseyin Kırtak. perişan ve içkilı halde, gizlendiği yerda (Arkası &a. 1, su. b da) Komutanının durumu ağırdır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle