19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHtFE ÎKf 3 Ekim 1966 CU7V1HIJKİVPI YENİ AFRİKA BURJUVAIİSİ Dr. Hıfzı TOPUZ n yıl önce tanıdığınız her Afrikalı üericiydi, devrimciydi, toplumcuydu. Afrika bafımsızlığına kavuştuğundan beri aydınlar eski heyecanlarını kaybettiler. Toplıımcu bir Afrikaya yönelme dfişüncesi artık eskimeye başladı kafalarda. Genç iilkelerde de yeni gelenekler yaratıldı. Eski dünyanın kötülük tohumlan hetnen yeşeriverdi buralarda. Afrika şimdi yeni gelişmelere yönelmiş bulunuyor. Bu durutnu yaratan sebep de bu iilkelerde yeni bir burjuva sınıfının doğup gelişmesidir. Afrika konnlan incelenirken şimdi en çok bu sınıfın gelişmesi üzerinde duruluyor. Bu smıf genç ülkeleri soysuzlaştıran bir etken olarak göriinmektedir. Afrikaya ilk defa gidenler yeni burjuvazinin yaşadıfı hayatı görünce şaşkına dönüyorlar. Bayramlarda ve düğünlerde yeni burjuvazi Avrupaldara taş çıkartırcasına para harcıyor. Gece kuliipleri her gün dolu. F.uks arabalar, modern viltâlar, viskiler, şaraplar.. Bu yaşayışta eskiden belki beyazlara karşı duyulan kompleks'n de etkisi vardır. Bir çok çevrelerde bir özenti, bir RÖsteriş çabası görüyorsunuz. Yeni burjuvazi kendi imkânlarını aşarak her sevin en pahalısını. en yenisini, en cakalısını almaya kalkıyor. Bir yandan «prestij» masrafları alabildiğine yükseliyor, bir yandan ödeme güçlükleri, alım satımda dengesizlik. dıs ticarette açık. Devletin dar gelirleriyle sağladığı dövizler dışandan getirtilen lüks tüketim ürünlerine gidiyor. On iki Afrika ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre 1964 te bu iilkelerde dışarıdan getirilen mallara 9u paralar harcanraış: A tİRETİME YARATACAK ÜRÜNLER: Kimyevi gübreler: 1.517 Af. Fr., Tanm araçlan: 1200 Af. Fr., Traktör: 3 741 Af. Fr., Makine: 2.478 Af. Fran. A LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ: Alkollü içkiler: 7.294 Af. Fr., Özel araba: 5 592 Af. Fr., özel araba için akaryakıt: 3.561 Af. Fr., Tuvalet eşyası: 1.269 Af. Ft. tkinci bölümdeki ürünleri küçük bir azınlık, yıni yeni burjuvazi kuUanryor. Çoğunluk ise hâlâ sömürgecilik çağını yaşamakta. Bağımsızlığa kavu$an Ülkeleri tehlikeli alanlara götürüyor bu yeni burjuvazi akımı. ginleşiyor, bir yandan da memurlar çesitli yolsn» luklarla kazançlar sağlryor ve burjuvari sunfını güçlendiriyorlardı. •••••••*•••• ınnı İ •••• •••• •••• ::: ::: •••• £ ••«• •••• •••• :::: Gerçeğin sağı solu olmaz Siyas! teşekküller sahıslarla kaim olmamahdırlar, onlann peşinde değil ilkelerın peşınde gıtmelıdırler. Aksı halde bu tür sıyasî teşekküller şahısların ölümü ile yıkılmaya veya dejenere olmaya mahkumdurlar, zira herkes bir Ismet Paşa olamaz.. imdiki halde CHP, Sayın nönü'nun bırleştırıcı kışıliğinde ayakta duruyor tatibaını vermektedir. Sayın yazar da «CHP bugün ne yazık ki. bütün gücünü Sayın tnönü'nün kısiliği ne borçlu görünmektedir» diye bu noktaya ışaret etmektedır. Şunu kabul etmek gerekır ki siyasî hayatımıza birçok yenilık CHP ile gelmıştır Süphesiz CHP nin siyasi sevaplannm yanmda, gunahları da vardır. Ancak se> vaplar günahlardan ağır basmak NEDENİ? tadır, kammızca u manzaranın nedeni İse öyCHP Türk demokrasisine daha lesine belirlidir ki «Asgarî uzun yıllar hizmet etmek istıyor müşterekler» sloganına da. sa, samimi olmalı, aynı fikirleri hi hiç ıhtiyaç yoktur. (Teokrataşıyan kişileri sinesinde barıntik Osmanlı tmparatorluğn enka dırmalıdır, yoksa hiçbir vakit xı üzerinde balka devrim köprü halka karşı sempatik olamayasünün kurulmayışı, bilâhare şu cak, halka inemeyecek " e bunun veya bn menfaat hesaplarıyla ve kefaretini de seçimleri kaybet bilhassa siyaset panayınnda Iâ mek ve göçüp gıtmekle ödeyeiklik ilkesinden verilen tâvizler, cektir. Tabii ki samimi demokoy için din simsarlığı...) rasi taraftarları bunu arzu etBu konuda çok şeyler söylen mezler. mış, çok çareler ilen sürülmüşömer ALTAN tür. En son Sayın yazar kompriANKARA me bir hal tarzı göriiyor ve diyor ki «Bu iş inkilâp kanunları çıkarmak, Atatürk büstleri dikmekle olmaz, artık bırakıldığımız savun ma durnmundan çıkmaya, mukaayın Dr. Halıs özgü'nün bil taarruz taktifi seklinde bir Cumhuriyet Gazetesinde psipropaganda, bilgi ve eğitira sekoloji ile ilgili üç bölüm baferberliğine ihtiyaç vardır^ Ay linde çıkan yazılarını ilfiyle iz> nen iştirak ederim, ancak ilâve ledim. etmeliyim kı sıyasi iktidann yar«Gurbet Hayabna intibakın dımı, desteği ve teşvıki olmadan yollan» başhkh son bölümdeki bu iş yürümez. Yürümediği de yazıda, kişinin yalnızhğından ve malum ve bu sartlar altında ülyetersızlik duygusundan bahsekücü ve Atatürkçülerm gayretledilmektedir. Sayın yazann da ri kuru bir çaba olarak kâğıtta belirttığı gibi, kışi kendisı hakkalmaya mahkumdur. Dâvâmız kında toplumun olumsuz görüşü için ınanmış ülkücü ve devnmci karşısında ya yalnızlığı tercih etidarecilere ihtiyaç vardır. Şimdimekte, yada güçlülüğünü göskiler ise, aksine inanrnışlar, yani termek için, çevre ile çatışmakkaranhktan ve karanhğı istısmar tadır. ederek geldıklerine™ Şırndilik atşte görülüyor ki toplum olama yalnız ülküculerin tesirli ola rak, kişiyi önemsiz bildığımiz anbileceklerini ben pek sanmıyoda onu, yalnızlığa «urüklemış olu rura. Ancak, Türk inkilâp tarıhiyoruz. Bence bu gün kaderine nın şaşmaz hukmüne bütün kalküsraüş, yalnız olarak gezen inbimle inanıyorum. tıbaksız kışilerin durumundan, kısmen de toplumumuz sorumluAytnç AKIKAN dur. Çünkü bizler o kışileri tam İZMİB olarak anlıyamıyor.u?» yadi yanIı» 'âöİıyoruı, toplum olaralr or^ lara karşı görevımizi ywrıne geti remıyoruz. Onlannda bazı üsumhuriyetçilık, Halkçılık, tün tarafları olduğunu, vada bazı yeteneklere sahıp olabilecekdevletçılık, iâıklık, milhyetlerini nedense düşünemivoruz. çüik ve ınkılâpçılık ılkelerı üzerıne kurulmuş bır partının yöOysaki her ınsan bır değerdir nü, saşırmadıktan sonra, bellıdir. Bu evrene mutlu olmak için gelBu görünüşü ile CHP crtanın s o mıştir. Bu mutluluğu bozmaya lunda ilerici, devnmci biT parti kimin hakkı var? gorüntüsündedir. Ancak bunlaDeğerlı yazann, daha önceleri rın çoğu kâgıt üzerinde kalmaksöylemiş olduğu bır söz vardır. tadır. «Karsınızdaki kisiyi, en az sicler kadar şahsiyetli, en az sizler CHP yıllardır bu ilkelerinden, kadar deferli ve en az sizler kaSayın N. Nadi'nin de vazdıgı gidar da akıllı kabul etmelısıniz. bı, tâviz vermektedır. öyleki par Tüm ınsanlar bu «öze pöre hareti ıçınde prensıplerm bâzılarını ket etmış olsa, tannederim Irı, benımsemeyen, samımı olmıyan mutsuz kışilere rastlamak az olapolitikacılar vardır. Bu sebeple caktır. CHP halk gözunde «amımıyelsız, kendi söyledığıne kendi dahi Haydar BAŞTÜRK inanmıyan bir partı durumuna llkoğretım Müfetıısı düşmüştür. UtYARBAKIR saklıdır bunda Durumun vahametinl lşaret Için tanığı bulunduğum bir sohbeti nakletmek mecburiyetındeyim: Izmir'in genç ve aydın bır vaizi ile, halkın din açısından, medeniyetçı, Atatürkçü ve devrimci eğitilmesi için gerekleri görüşüyorduk, o aydın kişı bana: Böyle bir faaliyete gınşroek ve başanlı olmak i<,in halkın allerji duyduğu terımlen, ısımleıi feda etmemız lâzımdır. Aksı halde gayeye asla vasıl olamayız, dedi» Yanı kısaca halkı, Atatürk çü, devnmci ve mederıiyetçi kılmak, Atatürk ve devrimlerine rağmen olacak?!~ tşte, Türkiyenin uyumuş uyutulmuş kapkaranlık fecî manzarası... Adalet makamları konuşsun! Işçinin, köylünün ve Ordunun tuturnu şçi sınıfı örgütsüz ve güçsüz olduğundan bu A •* değişimleri etkileyemiyordu. Köylü ise kara bilgisizlik içindeydi. Toprakt» özel mülkiyet çok yerde yoktu ama şeyhliğe, kabile başkanüğına, dlnî liderliklere ciayanılarak köylüler yine sömürülüyorlardı. Köylülerin Cezayirde Fransızlara karşı giriştikleri eğemenlik savaşı bazı kimselerde köylü sınıfının Afrikada önemli roller oynıyacağı düşüncesini yaratnııştı. Genç ülkelerin gelişmesini büyük bir yetkiyle inceliyen Fanon da köylü sınıfının yeni bir düzen yaratacağını umuyordu. An» Afrika ülkelerinde bağımsEdıktan beri bu yönde bir gelişme olmadı. Orduya gelince, her devlet kendi ordusunu daha yeni yeni kurmaktadır. Lâtin Amerika ülkelerinde olduğu gibi ordu büyük burjuvazinin, büyük işletmelerin vcya bazı yabancı devletlerin emrinde değildir. Suriye, Mısır, Irak gibi bazı Orta Doğu ülkelerinde subaylar fakir veya orta halli halk çocuklandır. MiUiyetçidirler. tçlerinde Uericiler, devrimciler çoktur. Bağımsızlık akımlanna öncülük ederler. Genç Afrika ülkelerinde ise subaylar daha politik şuura erememişlerdir. Ekonomik ve sosyal konularda eğitimleri yoktur. Ama burjuvazinin de oyuncağı olmak istemezler. Son zamanlarda hükümet darbesiyle iş başına gelen subaylann çoğunds hep bu saf niyetlere rastlıyorsunuz. İşbaşma gelmrden önce ülkenirf problemlerini hiç incelememişlerdir. Her şeyi işbaşına geldikten sonra öğrenmeye kalkarlar. Ordu disiplini ile bütün güçlüklere çözüm yolu bulacaklanm sanırlar. General Mobutu geçenlerde kendisiyle konusan bir gazeteciye şöyle demiş: «Karargâhtayken ne kadar rahattım. Orada arkadaşlarla hiç maliyeden, politikadan söz açmazdjk. lyi zamanlardı o günler. Şimdi kafam nah kazan gibi...» Ama artık Mobutu çözüm yollannın ekonomik temellere dayandığım anlamıştır. Bir zamanlar Lumumba'yı de\irerek iktidara gelen Mobutu şimdi Lumumba'yı örnek tutarak her şeyden önce ekonomik bağım.sızlık için savaşılması gerektiğini söy!emektedir. Devietin ba.sına geçen a.skerlerin çevresl çoeu zaman burjuvazinin ileri gelenleriyle kaplıdır. Ülkenin ekonomik dizginleri onların elindedir. Alınan sert tedbirlerin kaçamak yollarını bularak hükümeti ıkonomik çıkmazlara sokarlar. Çoeu zaman cunta yine burjuvazinin ağına düşüp Afrikada geli«:en veni sınıfın oyuncağı olur. :::: :::: •••• • ••a •*•• •••• aym Nadir Nadl «Gerçeğin ısgı soln olmaz» başhkh yazısında bir büyük devlet uydusu olmanın lcaçınılmazlığını misâllerle reddetmektedir. Bu gün Türkiye'de Amerikan yardımı ve destegi olmazsa yaşayamayacağımızı zan ve iddia eden bir görüş akımı mevcuttur. Derhâl ifade edelım ki biz tamamen bu düşündşün zıddı olan görüşleri paylaşıyoru? Türkiye 7000 yıllık tarihi olan bir âsıl milletın vaşadığı kutlu ülkedir. Amerika veya Rusya'ya uydu olmanın tercıhini yapmak zorunda olduğumuzu Heri «ürenlere, Türk milletinın AngloSaksonlar'dan ve ıdâre «dilmek için Isveç'ten prensler getir»n Novgorod Slâvlanndan ustun bir toplum olduğunu hatırlatınak ısterız. Mılletimizın ırkî vasıfları hiç bir milletten asla geri değildir. Bütün mesele milletımizin aslî cevherinın iyi «lenebılmesindedir. Bu ise yükseJc evsafh liderlerin yetişmesıne baglıdır. Şayet tarihımızde Bumın. Kutluk, Cengiz gibi dehâlar buiunmasaydı hiç şüphe yjk ki asırlarca evvel Çin'e tâbi olacak ve Çinlileşip kaybolacaktık. Bir milliyetçi olarak, bugün nasıl kı komünizmin ideolojisinln şıddetle karşısında ısek, bir Amerıkanlaşma eğüiıninin de aynı ölçüde aleyhindeyiz. S Dün bu köşede Diyanet Işleri Başkanı Ibrahim Elmalı'mn tekzibini okndunuz. Ibrahim Elmalı, Adalet Partisi iktidar» geçlnce Diyanet Isleri Başkanlığına getirilmiş bir kimsedir. Koltuğa otnrur oturmaz : « Türkiyede Alevîlik sönmü?tür. . diye mezhepçilik yapmaya başlamasiyle dikkati çekmistir. Yarattıfı hava ile Alevî ve Sünnî vatandaslar arasında yer yer huzursuzlnklara sebep olmoştur. tbrahim Elmalı'mn tstanbul Müftüsü iken Cumhuriyet Bayramlanna katılmaması ile söhret yaptıjı. çesitli çazetelerimizde tekrar tekrar yazılmıs ve tekzibe uftramamıstır. Hoca Efendi bir »r» Tnnns gezisine çıkmıs ve oralarda attıgı nutuklar yüzünden bükumet tarafından eeri cağnlmıs, seyahati vanm bıraktınlınıstır. Daha sonra 6 Evlöl 1%6 tarihli HflrTİvet Gaıetesinde BevoÇlu Merkez Vaizi Mehmet Küciik imzasiyle bir mektup yayınlanraiftır. Bu mektupta tbrahim Elmalı'nm : « Yurdumuzda Hilâfet kurulmadıkça kurtuius voktur» dedi(1, tanık ve yer eösterilerek. fdd;a edilmistlr. Biz de aradan gfinler çeçtiktcn sonra bn Iddiava dikkati cekmis ve gerçeklerin aydınlanmasını istemisizdir. Bnna karsılık Diyanet tsleri Baskanı tbrahim Elmalı bir cresml bildiri» yavınlamı» ve Mehmet Küçnk'fln iddiasım yalanlıvacak yerde, «mukaddes makamlan valan, tezvir, iftira ve tecavüzle yıpratmak f;tivenler» savdıSı bizlere höcum etmistir. Bn resmî bildiride. hoca efendi, Türkive Cnmhorivcti arsivlerinde bir esi daha çörüTmivecek biçimde edep dısı bir dil kullanarak «"îalyaiı dillerin konanlaca5ındarı> s5z sçmıs. *ehditier gsvnrmustur. Biz de kendlsine birkaç noktayı hatıriatmısızdır : $ B Nereden çıktı? küçük burjuvazi vardı. Devlet dairelerinde, postahanelerde yerli memurlar kullanıldığı gibi sömür(teciler de kendi çıkarlanm korumak için ufak bir komprador kitlcsi yaratmışlardı. Okuma yazma bilen, güvenilir kimselere şirketlerde, bankalarda, işletmelerde, madenlerde idari görevler veriliyordu. Bağımsızlıktan önce burjuvazinin var olduğu filkelerin sayısı çok dardı. Ancak Fildişi Kryısında ve bazı tngiliz sömürgelerinde yerliler plantasyon nahibi olabilmij ve önemli gelir sağlayan işlere girişmişlerdi. Burjuvazi buralarda daha çekirdek durumundaydı. Bağımsızlıktan sonra küçük burjuvazi iki yoldan gelişmeye başladı. Bir yandan yiiksek maaşlı memurlar, parlâmento üyeleri, bakanlar ortaya çıktı. Bir yandan d» yeni bir aracı smıf, lüccar sınıfı doğdu. Aracılar derhai vurgnnlara yönelerek kisa' zamanda zenginleştiler. Burjuvazi böylece gelişmeye başladı. Bağımsızlıktan önce burjuvazinin doğımış oldugu iilkelerde de yerli zenginler daha büyük tlcarî işlere girişerek büsbütün güçlendiler. Yabanci ülkelerle ticaretin gelişmesinde en büyük payı bu aracılar topluyor, genç ülkelere yapılan yatınmlarda da bunlara yeni çıkarlar sağlamyordu. Bagımsızlık için girişilen kampanyalara kfiçük burjuvazinin ancak üerici bir kanadı katılmış, çıkarlannı sömürgeciliğe baçlıyan burjuvazi ise çekimser kalmıştı. Bağımsızlık kampanvasını bazı iilkelerde ilerici aydınlann yönetimindeki küçük burjuvazi yürütüyor, bazı iilkelerde de köylülerin ve işçilerin katıldığı ulusa! birlikler kuruluyordu. Bağımsızlıktan sonra bu birlikler çökmeye başladı. Çünkü iktidara gelen burjuvazi artık öteki sımfların desteğini aramadan devlete, tek başına, dilediği yönü verebiliyordu. ine ve Mali gibi Uerici Afrika ülkelerinde ise durum ılımlı Afrika ülkelerindekinden farklıydı. Buralarda küçük burjuvazi sömürgeciliği desteklemiş olanlara karşı savaşa girişti. Zaten bu fakir ülkelerde burjuvazi yoktu. Toprak ağası durumundaki şeyhler tasfiye edildi. Ekonomik kalkınraa plânlan hazırlandı ve toplumcu yollarla gelişmeye yöneündi. Amı kısa bir zaman sonra memurlardan kurulu küçük burjuvazinin gelişmeye başladığı görüldü. Bazı yerlerde yolsuzluklar, rüşvet, nüfuz ticareti gelişiyor, toprak alım satımına ve yapı işlerine girişen bazı kimseler büyük kazançlar sağhvorlardı. Böylece buralarda da burjuvazi doğmuş oldu. Ghana'da burjuvazi zaten vardı. Nkrumah burjuvaziyi tasfiye etmeye hiç bir zaman yöneünedi. O emperyalizmle savaşırken burjuvazi karaborsacüıkla, vurgunculukla, spekülâsyon işleriyle zenburjuvazinin V eni aramak gerek. kökünii sömürgecilik çağında Bir takım sömürgelerde ba ğımsızlıktan önce ufak memurlardan kurulu bir ••>• ••*• •••• •*•• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• :::: •••• •••• • •>• •*•• •••* •••• Aydmlarm durumu •*•• •pj u durumda ilerici aydmlara büyük görevler ** düşüyor. Ama burjuvazinin gittikçe sağlamlaşan gücünü gören aydmlarm çoğu oportünist ynllara sapıyorlar. Genclik yıllannın heyecanını yitirdikten sonra uzun hir politikt. savaşı, yoksunlukları, işsizliği göze alamıyan aydınlann bir takım görevlere atanıp sustnklan sık sık görülöyor. Yabancj ülkelerde geçirilen bir kaç yıllık muhalefet döneminden sorrra ratanma dSnöp devlet h'h!rtfetinffp çalışmafi başlryan' aydınlann artik bir daha seslerini işitmez oluyorsunuz. Bütün güçlükleri göze alarak doğru bîldiği yolda gidenlerin sayısı günden güne azalıyor. Bu sayı azaldıkça da ilerici aydınlann sorumluluğu artmaktadır. Burjuvazi Afrikaya yeni bir renk vermektedir şimdi. Afrikanm sömürgeciliğe karşı direndiği romantik çağlar artık gerilerde kalmıştır. Çünkü iktidarı ele geçiren burjuvazi yeni sömürgeciliğe karşı değildir. Yeni sörnürgeciler Afrika pazarlarına el atarken burjuvaziye çeşitli çıkarlar sağlamakta ve bir takım kimseleri satın almaktadırlar. Kompradorların sayısı çoealmıştır. Ticaretten, aracılıktan. plantasyon işlerinden zengin olan yeni burjuvazinin yeni sömürgecilerden çıkarlan vardır. Burjuvazinin cıkarlan ise çoğunluğun çıkarlan ile çelişme halindedir. Burjuvazinin bu durumu Afrikada endişeler uvandıran hir hava yaratmıştır. Bu sınıfın yann nelere yöneleceği hiç belli olmaz. >••• •••• •••• ürkıye'yı Amerikanın müttefıki olmaktan çok uydusu olma yoluna itmek isteyen ler mılli çıkarlarımızı Amerıkalılar elıyle savunan gâfitlerdır. Soya yağının, petrol kanununun, Mr. Ely (mâdenler) tasarısıııın acı hıkâyelerını, ıkılı andıafmaların ve yardımların bahasını, Kıbrıs' ın kanayan yarasını unutmadık. Kral Suudu hava alanında selâmlıyan Eısenhower Turk Cumhurbaşkanını Beyaz Sarayın mer dıvenlennde karşılaraayı kafi gormuştü. Türkluğu bu dereceye duşurenlerı Türk Ur:hı affetmeyecektır. Türkiye Amerikan hayranları tarafından ustahkla somürülmuştur. Türkiye P.oma tmparatorlufunun uydusu Mitndat'ın Pontus devleti değildır. Türkiye Osmanlı uydusu Dulgadıroğlu devleti de değildir ve Türkıye, Amerikanın asla uydusu olmayacaktır. Millî çıkarlarımızı ve politıkamızı ayarlamak sadece bizi ilgi . lendirir^ Anjçılka. vey» Jîusya'yı . değil!.. Hiç bir devietin eâemenligırmzi haleldâr edecek davranışlarına katiyetle taharamülümüz yoktur!... Dr. Tfirker GÖKTÜRK T Psikoloji S Bir: «Üslflpta edep ve terbîve» denen kaideyi hatırlstmısızdır. îki TBrkive Cumhurivetl resmt makamlannın resm! yazıgma ve belrelerinde onun kullandıd hMmde bîr dil knHanılmadıfını ve kullanıiamıvaca^ını hatırlatmı^ızdır. Üç Türkive Cumhnrivetinln devlet katlsnnd» «nmksdde« makam» olamıvarajhnı faatirlatmısızdır. Dört: Kenditfne Toneltflen tenkidieri maVamın» yBnelttltnis saymxnnın manfıksızTık oldnfnnn hatırlatmısızdır. Bfitfln ba IıikSvenin sonunda tbrahim Elmalı, dfln faaeteiDİıde vavmlanan tekzibi yollamıstır. Bn trkzibin içindeki çeTNmelere ve mantıksızlıklars elbet !*aret etmek Isteriz. Aneak daha önce Hoea efendinin bir hakkını teslim etmek eereklvor: Yolladıîı tekzfbin flslflbn. daha 8nee yavınladıfı hildlrideki rib! deSildir: terhlve". Bieöleri tdnde kalmıstır. Tekzfp, mahkeme kanalivle reldiSl tein hn deglsikiid hSk!m kontrolnna mı baSlamak rerekir, yoksa tbrahim Elmalı'dakl defisikTISe mi? bllmivornz. RUmedigimiz içindlr ki, lyiye yormrak Hoea Efendlrf tebrik edivoraz. Simdl releifm tbrahim Elmalı'mn yazdıklanns ! Blr kere Hocs Efendf blzim vazımızı kastederek, «Hflrrivet eazete^ftıde çıkan bir açık mektuba istinaden kRİeme «lm«n bu vazı Dinayet îsleri Baskanlıgını hedef almakta Idl» «yer. Ve bByflk hir yanTınlıfa dflsflvor. Hoca Efendi daha Snee yavmladıÇı bildiride kendltlne yBneltilen tenkldlert «mukaddes makama» re «Turk mlHetiTiJn mukaddes rteSerine» vönrltilmls sayacak kadar ZÖTÜ* carpıklıfı Içlndeydi. Bn carpıklıktan kısmen knrtulmüstur. Ama kendl kisiliîini ntardofn makamla kanstırmaktan knrtnlamamntır. Bis Divanet tsleri Ra<ıkanlıgını deHl, tbrahim Elmalı efendinln davTanıslannı tenkid edivomz. Kendisl dün o makamda yoktu. vann ds olmıyaeak. Bunnn lcindir ki. daha «imdiden bn rerçeSe alısmalıdır. Ve daha sonra tbrahim Elmalı Efendî. Bevofin Merkeı V»lz1 Mehmet Kücük'fln Iddiası konnsunda diyor kl s « Hakikatı tahkik için eönderdigimiz müfettlşlerimîz derhai ilşililerle temasa geçmiş ve bizzat açık mektup «ahibinin şahit eösterdi?! muhterem zevatın ifadeleriyle bu yazınm kasıtlı ve hisst bir tııtumla yarıldıgını ve asılsızlıgını ortaya koymuştur.» Bn sözler de do£ru<nı bîze pek tuhaf relmistlr. Daha baş'»"" çıçtan heri tbrahim Elmalı efendi. kalkıp dobra dobr» : Ben «Yurdumuzda Hilâfet kıırulmadıkca kurtuluş yoktur» demedim. bSyle blr sey de dcmem. Ben Atatürk'e. devrimlerine ve Cnmhnrivete baflı bir ln<!anım .. desevdl mesele kalmacdı. Bnnn sövlememi<itir. Sövlememekte ısrar etmektedir. Pekl ne yapmaktadır? Ga!i7 blr üslflpla bildiriler yavınlamakta. nzetelere saldırmakta. ve tstanbula müfettisler voHamaktadır. Kendjsi hakkındaki ia*t«!»ri tahkllr fcfri kendl tnBffetHsIeTln! yonam»ktsdır. Yanl hem SSvah ve hem de fcadi olmaMaıîtr. Oysa Mehmet Kaçük'ün Iddiası Savcılan Ilgllendiren blr Iddiadır. «Hilâfet kurulmadıkça Türkivede kurtuluş yoktur» dive telkinde bulnnmak düpedSz Ceza Kanunu 153'Oncfi maddeye girmektedir. ^ Bn bakımdan ve daha Snceki çok çarip davranışlannı da g5zönüne alarak biz Hoca Efendinin dünkü tekzibinl muteber sayamıyonız. Hoca Efendi böyle bir söz söylemiş midir? Bn blr Iddiadır; ve Türk adaleti bn konnda karar verinceye kadar şüpbelerimiz devam edecektir. CHP nın yolu.. C İnkılâbın S n Sonuç A frikada genç ülkelerin örnek alacakJan ba* » şanlı bir model de yoktur. tlericl sayılan ülkelerin her biri toplumculuğu kendine göre yorumlayıp kendine göre uygulamaktadır. Buralarda da çoğu zaman tehlikelerle dolu «tek parti tek şef» sistemi kurulmuştur. Burjuvazi telüikesi de önlenmiş değildir. Peki Afrika bu burjuvazinin çıleınca gidişini nasıl sınıflandıracak? Afrikalılar elbette yeni devrimlere yönelecekler. Ama kimler gerçekİeştirecek bunu? Karanlıklar içindeki köylü mü? Daha güçlenmemis işçi mi? Politik konulann yabancısı asker mi? Burjuvaziye yönelen küçük burjuvazi mi? Küçücük bir azinlık oian aydınlar mı? Topluma yeni bir düzen verebilecek güçlere, doğru yolların gösterilmesinde çerçek aydmlarm büyük görevler düşüyor her halde. ayın Av. Dr. Zıya Akkaya, yazısında çok rtcıklı bir konuya değınmektsılır Turkiyenın bugunkü gensıngerı hahnde öylesıne uzennde duruimaya değer bir konudur kı, bekamız ve mületçe var olmamızıa sırrı ••••«•••••••••a Alakina Müheııdisi Aranıyor Istanbula en yakın bir vilâyetimizde bulunan fabrikamizda, bakım ve enerji işlerinde çalıştınlmak üzere askerliğinl yapmıs azamî 35 yaşlannda, yabancı dil bilen bir Makine Mühendisi aranmaktadır. Talip oianların talep ettikleri ücreti beHrterek hâ] tercümeleri Ue 1" Ekim 1966 tarihine kadar P X . 453 Beyoğlu adresine müracaatları rica olunur. (Müracaatlar gizli tutulacaktır) Reklâmcılık 3864/11529 •••• ••«• >••• «••• «••1 •••••••••••••«••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••«a îî: •••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•«•*^: •••••>•••••>•••••••••••«••••••••••••••••*••••••••«•••••••'••••«•>••••••*•*••» • ıllMIIIHHItHIIIHİMMIilılllınillıaillMiiuıılllllllllllHIIINHII • • • Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaa) Reisliğinden: Dairemiz telefon harici hat sayısı 24/9/1966 gününden itibaren 6 hat olarak tevsi edilmiştir. Bundan böyle: Eski numara olan 12 50 00 yerine, Yeni numara olan 12 73 70 kullanılacakır. ÜgilUere duyurulur. (Basın 21122A. 12924/11554) Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkatine: ;S; Yeni bir parti! Baycillin § BAYERI Semisentetik Oral Penicillin 1 Lake Tablet 2 piyasaya arzedilmiştir. : : Hergün öğleye kadar • :: :• •• OKUL DIŞI KALMIŞ Ö6RENCİLERE İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA MATEMATİK SPOR DAKTİLO İmal Yeri : Topkapı / Istanbul Literatür ve nümune için : : Birleşik Alman flâç Fabnkaları T.Ltd. Ştı. Bırleşik Alman İlâç Fabnkalan T Ltd Ştl. •••• ::: « bürosu Saadel Hanı Fındıklı / istanbul ;Xv Reklâmcılık 3840/11528 AMERİKAN DERSHANESİ SULTANAHMET 4 . H M T YL 3 İ E Z II Eğitim ve Bilun Dairesınce tasdıklı. her seviyedekıler İçin Umurat DU dersi verılmektedir. Ticarl Muhaberat için tamamlayıcı dersler de verilır. Cambridge Ehlıyet Sertıfıkası ve İkincl Derecede Sertifıka almak lstl. yenler için ozel dersler. Öğrencileri yanlarına almak isteyen ailelerin ve pansiyonların kayıtları bizde bulunmaktadır; aynca Pitman Klub'e üye olmak herkese •çık birçok sosyal ve eğlence faaliyeüeri İçin kolaylıklar arzeder. Ücretsiz Broşur İçin asagıdaki adrese yazınız: I. Saunder», Principal THE PİTMAN SCHOOL OF ENGLISH Good,e Str«t WI M PİTIVIAN İx\GİLİZCE OKULU Dr. KEMAL ÇAĞLAR Idrar Tollan ve renasfll HastalıkUn Mütehaasın Galatasaray rurnacıbaşj Sok No: 12 Uğur Apt. Saat 10 13 ve 13 18. Tel: 44 14 38 m XU1/U55> AKŞAM DERSLERİ İNGlLİZCEFRANSIZCAALMANCASPOR MUHASEBEDAKTİLOSEKRETERLİK .Derslere bugün başlanacaktır. < TEL 22 17 37 İlâncılık: 6089/11538
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle