19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET S Ekim 1968 SAHİFFÜÇ tıadiseler arasında Robert €i Kennedy ika; nnn Panoraması ehmet Barlas imdi dünyanın hayret ve dehşet gözleri önünde kıt'a Çininde bir dram oynanıyor. Çoğanlağu 16 18 yaşlannda mektep çocnklarından bir «Kml Muhahzlar. ordnsn kurdular. Bunlar memlekette kültür inkılabı yapmaya kalktılar. Kendilerine ne •kinci Dünya Savaşının sonu arası Para Fonn (1.MJ.) ve Mil teklenmesi olmnştnr. Ba amacı NKW YORK, (»A. Radyolar) letlerarası tmar ve Kalkınma I afnkta göründüğü günlerde, gerçekleştirmek maksadiyle, 1955 ki eski ve emperyalist kokula emokrat Senatör Robert Kengeliyorsa onu yıkıp kınyorlar. Bankası (I.B.R.D.), yahut kısa insanhğın gelecekte karşılate MiUetlerarMi Maliye Birliği Batıya ve Batı burjnvası ile en nedy, Tayland'ınfisilerlesaadiyle Dünys Bankası'dır. saeağı problemlerden birinin (Î.F.C.), 1980 ta ise Milletleraraufak münasebeti olduğann vehvasması için, Amerikanın bn de, yıkılan medeniyetin ve ekosı Kalkınma Teşkilâtı (t.DA.) mettikleri şeylere kadar her şePARA FONU filkeye yaptığı yardımın, geniş nomik sistemin yeniden kuru Banka tarafından sermaye veriyi tahrip ediyorlar. Batı müzibir savaşa yol açabileceğini beMilletlerarası Para Fonu (Î.M. lerek teşekknl ettirilmiştir. lup barış şartlarına getirilmesi ğini yasak ediyorlar. Çin diktalirterek, bunan, bir «tırmanma F.), üyelerinin millî paraları ile olacafı anlaşılmıştı. Bn problem PEKİN, (a.a. • AP Radyolar) îşte bu iki kuruluşun (Dünya törü Mao'nun eserlerinden başsavaşının» başlaması bakımın" milletlerarası mali ilişkiler a«Doğu» ds da «Batı» da da birdi. in Halk Cumhuriyetinin kn ka hiçbir kitap bırakmıyor, >aBankası ve Para Fonn) geçen rasındaki düzeni yüklemniştir. dan örnek verilebileceğini söymlaşnnan 17. yıldönümfi do kıyorlar. Kütüphanelerde yalnıi Bu arada Batının, Doğudan hafta Washington'da yapılan yılMeselâ, hiçbir üye ülke parasıIemistir. layısiyle, Pekin'in «Tien An değişik bir endişeye dayanan bn eserler satılıyor. Üniversitelık toplantısı, Batı dünyasının nın değerinde Para Fonu'nun 16 Men» alanında, en az iki milyon Kennedy'ye göre, «Taylandh* ler ve yüksek tahsil müesseseproblemi daha vardı: Savaşta ve az gelişmişlerin durumlarım kişilik icra heyetine sormadan Çinli dev gösteriye katılmış ve Avrupanın ortasına kadar ilerlerini muvakkaten kapattılar. lar şimdi taelikopier istemektegözden geçirmek, bu arada mil° o 10 dan fazla değişiklik yapa/ Uderlerinin önünden geçmiştir. Mao'nun fikirlerine göre yenileyen komünist ekonomüere kardirler. Helikopterler verilince, letlerarası malî sıkıntılan çeşitmaz. den kitaplar hazırUnmak üzere. şı bir duvar çekilmesi. Önce toplantıya gelmedikleri banları mnhafaza edecek adamli açılardan görmek yönünden Millî Paralann degerlendirilÇAKARTA, (a.a.) samlan Mao Çe Tung, Lin Pioao l»r göndermek gerekecek, AmeBn teşebbüs.. Çini, bütün taÇünkü, cephede elele veren mesi ise yine ba Para Fonn ta ilgi çekici ve faydahydı... andnng ve Cakarta Fave Cumhurbaşkanı Lio Şao Şi' Rusya ve Batılılar, Nazi Almanrihi ve düşünceleri, sanatı ve his> rikalılardan öldürulenler olurrafından, Bretton VVoods kararaliyet Cephesi» fiyesi onin dürbünle görülebilecek kaleriyle yok edip yeniden bir şey yası ortadan kalktıktan sonra, sa, oradakileri konıyacak başka larına nygnn olarak 1945 te tes TOPLANTI lan yüzlerce genç, başdar, uzakta olduklan anlaşılyapmak.. gibi görünüyorsa da sistemlerinden doğan kesin ayAmerikalılar da sevketmek lüToplantılara, iki knralnsnn da bit edilmiştir. Bnna göre milletşehirde, Merdeka sarayı etrafınmıştır. Mao Çe Tung, balkın ara dâva, sıhhati biraz boznk ve yaznmn ortaya çıkacak, böylece rılıkla mutlaka karşı karşıya lerarası tedavülde bîrim, altına gavernörlerini teşkil eden 104 da beklemeye devam etmektesmda yürürken, yüzbinlerce şı nisbeten ilerlemiş olan Mao'tırmanma savaşı denen ve kakalacaklardı. Üstelik, buhranh nisbetle degeri tesbit edilen dofilkenin Maliye Bakanlan ile, dirler. Saray etrafına 1965 ekım Çinli ellerindeki kırmızı kaph nun ölümünden sonra yerine kibir devreye girecek olan Batı deme kademe şiddetlenen bir salardır. Ingiliz sterlini de 2.80 do16 sar kişilik icra heyetleri kaihtilâli kurbanlarımn çok bii kitapları sallayarak, kendisini min geçeceği dâvasıdır. Bu iş Avrupa, savaşta Nazilere karşı lar olarak kabnl edilmiş, ve di tılmışlardır. vaş daha patlak verecektir.» yük boyda resımlerini yerleştiher devirde, her rejimde, her selâmlamışlardır. Bu sırada, kır başanlı ve itibar artıncı yeraltı ğer bir milletlerarası tedavül Amerikanın, bir barış konfePara Fonu toplantılan gonunren nümayişçiler «Sukarno döyerde görülen bir mücadeledir. mızı balonlar salınmış, gökyüzü birimi olmnştnr. çalışması yapan mahalli komüransımn, teslim olmak değil müda ortaya çıkan durum ise şöynene kadar yerimizden ayrılmıHâlâ birçok memleketlerde sekadetâ «Kızıl Bir Kubbe» haline [ nist partiler (Fransız, ltalyan( le özetlenebilir : zakere etmek mânasına geldiğiBu demektir ki, Para Fonu'na li başka hedefi aynı olan mücayacağız» demektedirler. Bu fogelmiştir. SUBANDRİO vj.) için «kolay» bir siyasî faa üye olan ber ülke, kendi parasıdeleler olnyor. Fransa'da De ni açıkça anlatması gerektiğine toğraflar arasında General NaMilletlerarası para birimi olaTörende Injiliz Maslahatgüzaliyet alanı olacaktı. nın değerini dolar veya sterline sution'un beş yaşındaki kızınınişaret eden Kennedy, «Bunu izah rak kabul edilen dolâr ve ster Ganlle, Tngoslavya'da Tito, Mınna vekâlet eden Peters hariç, oranla tesbit edecektir. Ayrıca, sır'da Nâsır etrafında dönen fıki de bulunmaktadır. edebilmiş olduğnmuzn sanmıyolin, bu iki ülkenin dışındaki übütün kordiplomatik hazır bnülkeler kendi paralarının kar • rıldaklar ve çekişmeler hep buRUSYA İÇİN yeler tarafından, değiştirılmek rum» demiştir. Daha sonra Çin Mahallî garnizondan sil&hlı Innmuştur. sılığı olarak, Millî Merkez Bannnn için. Bir zamanlar Rusya'da istenmektedir. meselesine de temas cden Sena200 asker, gençlerin saraya girProblem, komünizmi kapita Lin Pioao, verdiği söylevde, kalarında altın yerine dolar veda aynı mücadeleler olmustu.. mesinı önlemek için nöbet bektör, Milliyetçi Çin Birleşmiş MilBu değişikliğin sebepleri ve lizmin antitezi olarak alan ko ya sterlini bulundurabüeceklerÇinin bütün yalnızlığına rağÇinde de aynı mücadele son lemektedir. letlerde kaldıkça, Komünist Çin' değişikliğe gidis şekli. üye ülmünıstler, özellikle Rusya için men, Sovyetler Birliği karşısındir. derece gayrimedenî ve hasin şeSabah Merdeka sarayı önün• WASHİNGTON Sovyet sıin bu teşkilâta girmeyi kabul kelerden meydana gelen grupmevcuttu denilemez. Rusya dada kararlı tutumunu muhafaza kilde yapılıyor. Komünist rejinırını yanlışlıkla geçtiği için tev deki bir nümayişte, nümayişçilann niteliğinden doğan başkaetmiyeceği görüşünü ifade etha sonra Churchill'in ağzında FONLAR ettiği izlenimini uyandırmak imin en ileri gelen düsünürleri, kif edilen Amerikalı Thomas Dav Jer, «Kahrolsun Sukarno», «Suşekillenen ve Stalin'in yayılma lıklardadır. miş. «bn sebepten, Amerikanın, çin, Sovyet yöneticilerini «Moüye ülkelerin paralann mikidarecileri birer birer önce tahson'ın pek yakında serbest bıra karno askeri mahkeme huzurusiyasetine aykın olması gereken Komünist Çin'in kabnlü aleyhindern Revizyon» ile suçlamıştır. tan oranınds, merkezde bir de 6LAR kir, sonra da tedip ve teb'it (ukılacağı, Amerikan Dışişleri Ba na çıkmalı» diye bağırrruşlardı. «Demir Perde» sini, Batının mil fonları vardır ve kotalarının de oy knllanmasına lüzam olmaSöylevden sonra Sovyet Maslazaklaştırma) ediliyor. Her yerkanlığı tarafından açıklanmıştır. letlerarası özel teşebbüs duvaBu arada eski Dışişleri Bakanı Bn grnplardan birincisi, Batı dığuu» belirtmistir. hatgâzarı töreni terketmiştir. yüzde 25 ini altın olarak Wasde isçiler ve askerlerle bu ço• KOPENHAG Danimarkalı Subandrio'nun tutuklu olarak yarrına karşı çekecektir. Avrnpa*nın 6 endüstri ülkesihington'da bulnndnrmak loranHemen arkasından, Bulgaristan, enklar ordaso arasında ciddl yüksek bir memur olan Niels Gro ffilanmaya başladığı bildirilmekdir. Bnnlara göre, dolâr ve ster çarpışmalar oluyordadırlar, Para Fonn'na yatınl Bn hava içinde 1944 temmuMacaristan, Doğu Almanya, Moht, casusluk suçundan Conakry tedir. lin, enflâsyonist eğilimlerin tehması gereken diğer miktar da, znnda, Amerikanın New HampsBunlar; Avrupalılann her türğolistan, Polonya, Çekoslovakya de 10 yü hapse mahkum olmuşher filkenin kendi altın ve dolar didl altmda, güvenilir birimler lü izlerini silmek için mez3rlart hire eyaletinin Bretton VVoods maslahatgüzlan da tören yerintu. Fakat Gine Cumhurbaşkanı şehrinde, Birleşmiş Milletler ma rezervinin yüzde 10 a dar. olmaktan çıkmışlardır. En zen tahrip ve tahkir ediyorlar. den avrılmışlardır. Ture Niels Groht'u affetmiş ve Tam bir Merkez Bankası niteYabancı sefaretler mensupla • liye ve para konferansı toplanıgin 10 üye filkeden knrnln .10'lar serbest bırakılmasmı emretmisliğindeki Milletlerarası Para nna ve gefarethanelere ba yordu. Batüı, yahut özel teşebGrupu» nnn bn altı mnhafaza* • KAHtRE Birleşik Arap tir. Fonu'nun 1945 te 44 olan üye sabüse inanmış 44 filke temsilcilekir flyesi kendi lçlerinde de iki arada Rus sefareti, Çekoslovak Cnmhuriyetinde, derebeyliğin kaBOMBAY, (a.a.) yısı, 1959 da 68, şimdi ise 104 ol ye ayrılıyor. sefareti de var tecavüzle baş• MOSKOVA Güvenilir kayrinin katıldığı konferansın pat • hnhlannı tasfiye etmekle görevmuştur. layan hareket, artık bütün Banaklardan öğrenildiğine göre, Laombay'ın 600 km. doğnsun11 bir komite gürekli olarak ya ronlan ise Amerika ve tngiltetılıların ve yabancıların memlena altın madenlerinde, 12 bin işFRANSA re idi. daki Vasim kasabasında kut bancı nlkelerde yaşayanlarm MıMOSKOVA ketten çıkarılması ile en yüksek DÜNYA BANKASI çinin yapacağı işi yapacak bir taFransa, dolâr yerine altm esasal ineklerin öldürülmesini sır'daki topraklanna el konulmair Rnı yazannın «Babi Yar» derecesine varmıştır. rak kullanümaktadır. On kişilik KEYNES'İN DERDİ Bretton VVoods'da şekillendirisına dönülmesini istemektedir. sını istemiştir. yasaklayacak bir karar alınması adlı romanında yazdığına gömürettebatla çalışan tarak duÇinde ne kadar yabancı boca len ikinci kuruluş, Dünya BanDe Gaulle'ün önderi olduğu bu re Kievli Dinamo futboi taiçin düzenlenen gösteriler sırabası, 236 metre yuksekliğindedir. Ingıltere adına konleransı dü kası (t.B.R.D.) ise, adına nygun ve seyyah ve battâ Çin üniverfikrin tatbikatına geçümış, Fran sitelerinde oknmaya gelmiş yakımı mensupları, tkinci Dünya sında çıkan karışıkhklarda on zenleyen ünlü ekonomici Lord • CALİFORNİA Amerikan şekilde dünyanın imar ve kal sa elindekı dolârlan altına tahSavası sırasında bir Alman tabancı öğrenci varsa, hepsi bir Keynes ve Amerikalı Harry D. kınması görevini yüklenmiştir. Hava Kuvretlerinin C 119 tipi bir kişi ölmüştür. vil etmiştir. Fransa'ya göre, do" kımı ile yaptıkları maçta yenilay içinde Çini terkedeceklerdir. White'in arzuları işin başından bir taşıt uçağı, Los Angeles'un 80 Para Fonu ile aynı başkanhk meyi kabul etmedikleri için I'klâr ve sterlin, bnnlan birim olaYani tam bir «yalnızhk» âlemiGösterıciler aralarında iki gru kilometre knzeyinde bir dağs çarbelli olmuştu: «Batının bütün altında yönetilen Dünya Bankarayna'daki ünlü Babi Tar vadine giriyor bn büyükfilkeBaparak infilâk etmiştir. lîçakta bu Pa ayrılarak bıçaklar ve taşlarekonomi ve maliyesini tek elden sı, üyelerin iştirakleri İle tam rak kabnl eden ülkelerin kendi •ine götürülerek makineli tü Moda caddesınde, iskele yana da balkın razı olmadığı, «Kılunan dört kişi ölraüştiir. düzenleyecek bir Dünya Merkeı bir yatmmcı kuruluştur. 1945 te dertlerini nnntnp, Amerika ve la birbirlerine girmişler, dokuz kınında, deniz manzarah, üç zıl Mnbafızlar» a karşı her yerIngiliz ekonomisinl desteklemeBankası knrnlması». 1944 ün 18 milyar dolar »ermaye taahhüt fekle öldürülmüslerdi. Yazar A• NEW YORK New York kişi bu döğüş sırasında, iki kişi tarafı açık, çeşitli büyüklükde görünen mukavemetten ansi mecbnriyetini doğnrmaktanatole Kuznets, Almanlann «adünyası, henüz «az gelismişle polisi bir eroin şebekesini takıp edilmiş, ve bunun 1/10 u 6dente inşa edilmekte olan her laşılıyor; ama bu bir emrivâkide polis kavgacılan ayırmak iiağı ırktan» Ukrayna'hlara yerin» bulunmadığı, Ingiliz ve dır. Aynca, Amerikan kapitaliederken, kaçakçüarla beraber ça miştir. ödenmeyen . >9 u ise retürlü konforu haiz apartman dir. Ve iddia da su meşbnr «revinilmeyi şerefsizlik «aydıklanm Fransız sömürge imparatorluk çin üzerlerine ateş açtığı zaman lışan bir polisi de tevkif etmiştir. nin akımı, dolânn ayncalığı yüzerv olarak kabul edilmiştir. daireleri, sahibi eliyle acele sioniste» lik suçudur. Rusya ba belirtmektedir. larının yıkılmadığı bir dünya • LOS ANGELES Amerikan vurularak ölmüştür. Hindular Tüzüğünde, «milletlerarası t l zünden önlenememekte, millî e«atılıktır. büyük saçan en büyük günahkâolduğu için, o günün düşündüre careti himaye», «îstihsale yönelaleyhtan bir afişi yırttıidan için, Savas yıllannda Babi Yar'da konomiler Amerikan istilasına için kutsal olan ineğin kesimini rıdır. Hattâ Amerikalılardan dabiteceği Dünya Merkez Bankası fiç ay hapse mahkum olan Uri A öldürülen Yahudileri âıi anlat nğramaktadır. miş özel teşebbüsün finansmanı» ha da beterdir; çünkü komüyasaklayan karan, Hındistan'ın MOracaat: Tel: 48 44 23 da sadece Batı ülkelerinı kapsamerikah, ceza sfireleri dobnadan makla beraber, Kuznetsof asıl «özel teşebbüs yetersizse devletnistlik iddiasındadır. Kızıl Çinin 16 eyaletinden sadece yarısı uyDAHA MUTEDİLLER yan bir çerçevede olacaktı. Avustnrya Macaristan sınınna Almanlann işledikleri cinayet lere de kredi» gibi prensipieri corla memlekete kabnl ettirmek leri anlatmaktadır. Eskiden Bagötürfilerek serbest bırakmışlargulamaktadır. Diğer beş Batı Avrupah da he lstediği rejim ba!. bulunan Dünya Bankası, 1948 •Reklâmeılık 380811525 bi Yar'da sadece Kiev Yahudi dır . İKİ KURULUŞ dan 1959 a kadar, 5 milyar do men hemen aynı görüştedir. FaBasta Pravda gibi komünist terinin öldürüldüğü tahmin edıl• VARŞOVA Polonya Komülar yatırım ve dış ticaret kredikat onlar altın esasına dönmek gazeteler oldaçn halde bütün mekte idi. Fakat Kruşçef, Başnist Partisi Başkanı Gomulka ils sini üye ülkelerinin özel ve dev yerine, yeni rezervler teşkilini, Keynes ve Wbite'in hayalleri dünya matbnatı bn hareketten kan iken Babi Yar'da bir çok Başbakan Jozef Srenhieviç'in, Elet sektörüne dağıtmıştır. gerçekleşmedl denilemez. Bretyani, Para Fonu üyelerinin tabüyük endişe ile bahsediyorlar. Yahudi olmıyan kimsenin de ktaı ayı içinde Moskova'ya gideton VVoods'daki çalışmalann ahhüt miktarlarım artırmalarını Yalnız Çin için değil, bütün mezarı olduğunu söylemiştir. cekleri açıklannuştır. İ.D.A. mahsnlu, 1945 ekiminde faaliye«şimdilik» teklif etmektedirler. dünya için bir teblike teşkil ete başlayan iki knrnlnşnn tüden bn gayritabü ve gayribeşer! Dolâra karşı yöneltilen diğer Son on yılın getirdigl yenilik, zükleri oldn. Bn iki knruluş, getntnman Çini ve dünyayı nere30 Eylül 1966 tarihinde Güneypark salonlannda ' AnBanka yönünden az gelişmlş ül tenkid de, bu birimin dünya tiçen hafta Washington'da yıllık lere kadar götüreceğini kimse caretinin gelişen ihtiyacını karkelerin doğnmu ve bnnlann deskara 6 ncı Noteri Sayın Zihni Taşkıran ve dâvetll misafirtoplantılannı yapan Milletlerkestiremiyor. şılayacak miktara yetmez hale ler huzurunda yapüan MALTEPE ŞÛBESt 50.000, lirallk Gerçi kimse açıkça söylemiyor gelişidir. ama, bir vakitler uzak bir enözel Ikramiye çeküişi talüüilerini takdim eder. AZ GELİŞMİŞLER dişe olan «sarı tehlike» bütün hızı ile tnedenî âleme doğrn >üPara Fonunda, dolâra yönelti* ki Türk Bakanı geçen hafta iki önemli milletlerarası toplantıd» rüyor. Nonnal olarak bir çarpışlen bücomlan açan ikinci gmp söz alarak ülkelerinin görüşlerini dunyaya açıkladılar. 4376 kur'a numarası İle Sayın İrfan Cal ma olacaktır. O zamana kadar ise az gelişmişlerdir. Bnnlar alİkisinin de adı İhsan olan Bakanlardan birincisi, Çağlayangil, Çin, mantık ve akıl yolnna girtın esası yerine, yeni bir para Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda; Güney Batı Afrika, Malaysia En birimi teklif etmektedirler. Çün mezse. donezya ve Rodezya gibi, Türkiye ile ilgisi çok az konulara degindL kü, ne Fransa gibi altın rezerv1951 kur'a numarası İle Sayın Murat Eskihancüar Bunlardan Güney Afrika ve Rodezya'nın tutomlanm takbih etmesi, Tevsii ve inşaat sebebi ile bugünden itibaren kapattığını saym Tarihte, böyle istenmiyen flleri zengin, ne de diğer 5 Avrngerek Afrika ülkelerinin gerekse diğer tarafsız ülkelerin politikasına kir, eser, düşünce, sistem ve müşterilerine bildirirken, simdiye kadar gösterilen teveccüh palı gibi bir süre daha dolâra paralel olduğu için, dış işlerimiz için olumlu bir gelişmeyi işaret eder zümrelerin imhasına dair yapılve rağbete şükranlarını sunar. dayanacak kadar dolâr ihtiyatlanitelikteydi. mış eski yeni teşebbüsler ve ha21481 kur'a numarası ile Sayın Ahmet Tulu n fazladır. Keşmir meselesinde B. Milletler Güvenlik Konseyi karanna ayrefcetler vardır. Nereye baksanız manın en doğru yol olduğunu belirtmesi, dost ve müttefik Pakistan'ın küçük büyük bir misalini gftrürgörüşünü destekler nitelikte ohnakla beraber, Hindistan'ın da gocun CEVAPLAR sünüz. Bunun içinde haklısı, hak11012 kur'a numarası ile Sayın Ünal Norman Bu hücumlara Amerika ve tn sızı vardır; fakat hiçbir beşerî ması ihtimalini kaldırıyordu. Cumhuriyet 11564 8307 » » » Sayın Vedat Durla Fakat bu olumlu taraflann yanında Vietnam konusundaki göruşfin giltere'nin cevabı ise yetersiz oltutum ve davranış, hele biraz da 14356 x » » Saym Kadri Olcar meseleye derinine eğilmiş olan dünyayı tatmin etmiş olacağı şüphelimuştur. Amerikan Maliye Ba cemiyete sinmiş ise zorla ködir. * kfinden sökfilemez.. kesilir; ama kanı, «Dolânn enflâsyon tehdidi Çağlayangil, «Vietnam'a banşın gelmesi için Amerika'nın her yolu tekrar fışkırır.. altmda oldağn doğrn; fakat bndenemeye hazır olduğunu belirten Goldberg konuşmasından memnnn 10538 kur'a numarası İle Sayın Yunus Nadi Yücesoy Bnnnn bizdeki pek canlı bir nnn sebebi hürriyet için Viet1» luk duyduğunu» söylemiştir. misalini size «Vak'ai Hayriye» 5474 ı> nam'da döğüşmemizdir» demiş » Sayın îbrahim Nedim Goldberg'in konuşması iki hafta önce yapılmış ve çeşitli kaynaklaı dediğimiz Yeniçeriliğin ımhası Koçver ve üyelerden şefaat dilemiştir. hareketiyle başlayan Bektasl ba konuşmadaki tekliflerin Amerikan politikasına «yeni ve banşçı» 11708 ) ı » Sayın Mehmet Ilgar Ingiltere, sterlin'i takviye için düşmanlığında gösterebilirim. unsurlar getirmediğine işaret etmişlerdir. Amerika yine Amerika, savas 9442 ı ı » Sayın Yılmaz Altınok aldığı deflâsyonist tedbirleri ise tırmanan eski savaştır. Ne Victkong'un müzakere masasına otorYeniçeriler Bekta« idiler. Ve 25230 )1 » » Sayın Saim Tezgör (öeret fiyat dondnrması, yeni ocak üzerinde Bektaşilerin büması, ne de Amerika'nın istilâdan vazgeçmesi söz konusu değildir. 12306 )> t » Sayın Nail öztaş vergiler) göstererek, iyi niyetini yük nüfnzn vardı. Onun için Hal böyle iken, Çağlayangü'in «memnunluk duyduğu müzakere ka12112 ı > » Saym Yaşar Sevim ispata çalışmıştır. Sultan Mahmnt Bektaşileri de ran» bir bilmeceden öteye gitmemektedir. Ba sözler olsa olsa, haksu 4571 ı > » Saym Necdet Güneş Yeniçeri ocağının azgınlıgında olduğu bilinen savaş hakkında, dostunu keyiflendirercek bir çabanın YA YARDIMLAR? 21311 ı > » Saym Ali İhsan Eşmen medbaldar sayarak Bektaşi der. sonucu» şeklinde yornmlanabilir. Dünya Bankasının az gelişmişgahlannı kapatmış, bellibaşlı baKıbns konuşması ise Kipriyanu'nun müdahalesi ile, tatsız bir halere yardımını artırması, bütün balan sürmüş» hattâ mezarlıkMECMUASI vaya bürünmüştür. Bizce gizli ikili görüşmelerin yapüdığı sırada ve ülkeler tarafından temenni edillarda Bektaşi tacı taşıyan meAtina ile Lefkoşe arasında bir takun anlaşmazlıklar varken, KıbnsTı 10 talihli 250, şer lira miş; fakat kimse bu artışı sağzar taşlanmn tepesini kırdırRumlar kürsüden tahrik edilmese de olabilirdi. Çünkü gaye meselenin 50 » 100, er lira kazanmış ve lıyacak yeni yatınmı Banka'ya mıştı. çözümüdür; kursülerde, hele bir yıl önce aleyhte karar ilân edilen bir keyfiyet bütün talihlilere mektupla bildirUmiştir. vaadetmemiştir. Bu durumda da, Ne oldu; Bektaşîler resmen kürsüde bu çeşit lüzumsuz tartışmalara yol açacak konuşmalar yapBanka'nın yüzde 6 olan faizi yüz nakşbendi ismiyle bir müddet Talihlileri tebrik eder, mütaakıp çekilişlerde bol şans'.ar mak faydadan uzaktır. de 6,5 a çıkartması söz konusu yaşadılar. Sonra sUcı kalktı. dileriz. İkinci Türk Bakanı İhsan Gürsan ise, Para Fonu Dünya Bankası edilmiştir. Bektaşi tekkeleri açıldı; ama toplantısında konuştu: resmı kayıtlarda hiçbiri BektaIste, haftamn en önemli olayGürsan'ın konuşmasındaki dikkate değer teklif, «az gelişmişlerle şi diye yazıh olmadığı halde halarından biri olan ve bütün pargelişmişler arasındaki uçurumun kapatüması çalışmalannnı tek elden; kıkatte herkesin dilinde ve ölak konnşmalara rağmen dnrnyani Dünya Bankasınca yönetimi» idi. Gürsan, diğer az gelişmiş ülke nunde Bektaşi dergâhı olarak ve mn eskisi gibi bırakarak gelecek bakanları gibi, faizlerden şikâyet etti. Fakat yeni para birimine değindaha büyük bir rağbetle şenlenyıl bulnşmak özere aynlan Mamesi Amerikan görüşüne aykın olduğu için beklenemezdi... Yani Çağdı, dnrdn. « Mehmetcik Uzak Doğu'da' liye Bakanlan toplantısının ana layangil'in B. M. Genel Kurulundaki Vietnam tavizini, Gürsan da Para Bugün bile tarikatlerin yasak Fonu toplantısında veriyordu. hatlan... olmasına rağmen Bektaşiliİt varTürk askerinin Kore'den çekilmesidolayısıyle dır. Açık açık âyin yapılmamaHikmet Feridun Es'in Kore hâtıraları. sına rağmen, Bektaşiler hiç bir zaman Bektasî olduklannı inkâr etmezler. Mevlevîlerde de oldağn gibi. (Feza Reklam: 306/11559) , SeydîAli Reis'in Hâtıraları Buna bilip gördükten sonra Büyük Türk amiralinin Hindlstan topraklarınzavalH Çinlilerin bir mecznp Idare elinde bütün manevî kıydaki heyecanlı maceralart. metlennı kaybedeceklerini düşünerek müteessir olnyor; lakat bnnun faydasız bir zuiüm teşkil »Karakby Ve Unkapanı Köprüleri ettıgıne de, emsaline bakarak ina1 10.000 kg. soğan, 10.000 kg. patates, 700 kg. bulgur, nıyornm. Çünkfi: Şairin dediği 1300 kg. nohut, 5000 kg. kuru fasulye ve 2200 kg. gıbı: İsıanbul'un emektat iki köprüsünün geçirdiği yeşü mercimek kapalı zarfla satınalmacaktır. merhalelerin hikâyesi. 2 Evsaf ve mütemmim malumat müessesemizin Beykoz«Çahş idraki kaldır, muktedirdaki merkezinden ve Sirkecideki 5 inci Vakıfhan alsen âdemiyetten» tmda toptan mağazamızdan öğrenilebilir. Gerçi kitaplan ve bfitfin tahsil 3 Teklifler 11/10/1966 günü aksamına kadar MüesseseAYRICA: İstanbul'daki Kapalı Çarşılar, Ayasofya ve terbiye sistemini yok etmek mizin Beykozdaki Merkezinde Muhaberat Şefliğine bn idraki kaldırmak için yaMüzesi, Trova Nasıl Keşfedildi. Daha birverilmiş olacaktır. 4 Teklifler arasında jartlanmızla ihtiyacımıza en uyçok yazı, çok renkli tablolar, neşredilmeguzellık olmaz ve olmnyor bn gun olanlar tercih edilecektir. dunyada.. miş vesikalar. B . FELEK Tayland ikinci tırmanma Icmsilcisi Pekindekl alanı tf Endonezyolı gençler D Sukarno'yu sarayının Ç kapısındo bekliyorlar B Çin işi. PARA FONU VE DÜNYA BANKAS! Kısaca.,] Yenilmez onbiri ölilm yendi înek kavgası: I I ölü! B B Modada Satılık ANADOLU BANKASI 20.000 LlRAYI iki Bakommıı konuştu I 10.000 LlRAYI 5.000 LlRAYI 1.000 er LİRALARI 500 e r LİRALARI Türkiye'nin En Biiyük Kültür Mecmuası Hayat TARÎH AYRICA 9. Sayı Çıktı Bu sayıda: ANADOLU BANKASI Teklif İsteme llânı YAPI KREDİ DüZCE ŞUBEMiZ \ün hizmete girdi. * 3 Ekim 1966 100 SAYFA 250 KURUŞ SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİ (Bajın 20890/11553) Dıima en iyi hizmet o oB t o m T, Ziya Kırbakan Rutaltklan MBtehaMin trtikiâı C«4 PvmakKat» doı a nw M M n an n Reklâmoılik 3616/11526
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle