18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 CUMHURÎYE1 7 Eyiui 1 Rusya ve Norveçmaçiarı İstanbulda yapılmalı!.. Yazan : Abdutlodır YÜCELMAN Moskovada Rus milli takımı ile yaptığımız maçtan dönü. yorduk. Otobüsle kaldığımız otele giderken bir aralık Futbol Federasyonu Reisi Muhte rem özyurt ile aramızda Rus ve N'orveç millî maçlannın tstanbul veya Ankarada yapılması konusunda bir konuşma geçmiş vc Muhterem Üzyurt. Milli maçların her ikisinin de İstanbulda yapılması hosusunda kararlıvım denıişti. Şinrdi ie Ankaradan gelen bir habfrde Rus veya Norveç milli maı'arından birisinin Ankaraya almması teklif edili. yormuş. fc'u yazımızda millî mayUrdan birisinin Ankarava alınmasının mahzurlarını incelivecejiz. Bir takım için en büyük uıı sur saha v e seyirci avantajı. dir. Daha maç başlamadan ön. ce saha \e seyirci avaııtajına sahip clan takım her bakımdan rakıbinden üstüıı oyuna başlamış demektir. Milli takımımızın % 85 inin İstanbul. lu ovunculardan kurulu olması saha bakımından bizim an. cak ve ancak Dolmabahçede oynamamızı icabettirir. Seyirci avantajı ise eerek İstanbul. da ve gerekse Unkarada farksızdır. Biz Ankarada maç yap mayı teklif edersek daha maç başlarken en büyük avanta. jımız saha avantajını ekarte etmiş olacafız. Bu da rakip takıma en aşağısından », 50 şans tanımak demektir. Bundan başka üç büyiikler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın deplâsman maçlarında niye muvaffak olamadıklannı düşünmek gerektir. Zira bu üç büyükler D. Bahçe dışında yaptıkUırı maçla. ra korkulu çıkarlar ve çok defa korktukları başlarına gelir. puvan kaybederek dönerler. Dolmabahçenin toprak ze niinine alışan üç büyüklerin dolayısiyle milli takım ovuncularınni; alışmadıkları 1 Ma 9 yıs Stadının çimen *ve çuknrlu sahasında istenilen oyuna çıkaranııyacakları âsikârdır. Yine eskiden beri eelen bir inanıs milli takımımızı moralman daha maç başımla ço. kertecektir ki bu da milli la kımımızın simdive kadar \ıı. karada yaptıŞı maçlarrla uas.ı rı kazanamamasıdır. 1 » bir 1 zaman kale ahnmaması icap. eden hu inanıs maalesef her mactan önce tekrarlanmış ve do?ru çıkmıştır. Yine şurası gariptir ki milli takım maçlara kadar id. manlarını ve hazırlık maçlarını D. Bahçede yapacak ve sonra da gidip Ankarada oy. nayacak. Dünyamn hiç bir yerinde görülmemi.ş bir sportif hata!. Ankarada muhakkak bir mil li maç yapılması düşünülüyor. sa bu maçiarın Rus ve Norveç maçlarmın olmanıasmı temenni ediyoruz. Sırf hazırlık mahiyetinde olan Romanya maçı Ankarava almabilir. fakat bizi belki de şili'ye çötü. rccek olan Rus ve Norveç maçları asla! Millî kadrotara bazı yeni futbolcular çağırılacak Rusya ve Norveç ile yapılacak ! millî karşılaşma için kadrolar açıklanmış v e namzetler çalışmaya başlamışlardır. Bu cümleden olarak ilgililerin ifadelerine göre mil li takım namzet kadroları daha da genişletilecek ve gözdolduran yeni elemanlar kadroya çağırılacaktır. Bu arada antrenmanlara mâzeretsiz gelmiyen futbolcular ' derhal kadro dışı bırakılacak ve en ufak disiplin dışı harekete mey dan verilmiyecektir. Kadroda bulunan futbolculardan form düşük lüğü gösterenler de kadrodan affe dileceklerdir. BRUMbL İNGİLI'EKfcVfc GİDECEK Sofyada yapıian talebe oyunlannda dünya reksrunu egale eden Brumel, 21 eylülde îngiltererie yapılacak atletizm müsabakalanna katılacaktır. Resimde Brumel'i Sofyada madalya kazan(iıktan sonra görüyorsunuz Asker futbolculara izin Milli takıma çağrılmış bulunan asker futbolculara bulundukları I kıtadan izin alınması için ilgiliier. ce de harekete geçümiştir. Bundan böyle antrenmanların toplu olarak yapılmasına *ilhassa dikkat edilecektir. İnlerüı ümidi iki . Suaıez Hitchens İiai? a l i g i n d e n bir kac rakaıti! Kııliiplerin ödedikleri Ki menıleketlen gelcn 57 futbolcu Roma'da 7 yahancı En genç ve en vaslı takım Alman ve Holanda kulubunün iştirakiyle yapıian kürek yarışlarmda tstanbul kürek karması iyi neticelerle şehrimize dö'nmüştür. «Cihanoğlu» ariı altında yarışlara giren ekipleıimiz, kuvvetli rakipieri i!e yekişerek 3 yarışta ikincilik, bir yarışta da üçüncülük Belgıadda millî fornıa giyecekler: Gürkan Çeik Şiıkrü Sabaıı almısiardır. 1 teknenin katıldığı 2 tek çifte yarışında Kemal Yüce finale kalmış ve finalde de az faık• la birinciüği kaybederek ikinci ol> • • • • • • • • • • • muştur. 2 çifte yarışına 15 ekip katılmış. Kemal Nimet ekipi de final lerde ikinciliği almıştır. K. Kemal. Orhan. Kanat, Zafer tertibindeki 4 tek ekipi seçmelerde 3 üncü olmuş, derecesi iyi olduğu için finaBelgrad'da yapılacak olan 20. Ba! Ie girmiş, finalde 2 nci gelmiştir. Dalkıhç 8 tekte de ekipimiz30 tekne arasın kan Oyunları Atletizm Şampiyona5000 m.: Şükrü Saban. Fevzı Pasına katılacak atletizm takımı dün da ikinci gelmiştir. kel tesbit ve ilân edilmiştir. 1 O 0 m.: Fevzi Pakel U0 Kürek karması Almanyadan tekBasketbol Teşvik Turnuvası maç muhteüf açık hava sahalarında yaKadro tesbit edilirken mevsim 400 m. engelli: Fahir Özgüden Avusturyada boyunca çalışan ve ilerliyen, ayrıları bu cumartesi ve pazar günleri pılacaktır. Cumartesi programı şu rar dâvet almıştır. 3000 m.: Cahit Önel, Ersal Togo yapıian 2 kişilık salma omurgalı ca Talebe Oyunları ile Bükreş beyşekildedir : Cirit Atma: Bayram Kaya yelken yarışlarında yelkencileri nelmilel müsabakalarında Kadıköy sahasında : başarı Yüks. Atlama: Yılmaz Vardaroğlu miz sonuncu olmuslardır. gösteren atletler gözönünde tutul Maraton: Hüseyin Topsakal, Ah16.30 da Gedikpaşa Işıkspor, muştur. met Aytar 18.00 de Yeldeğirmeni Üsküdar. Bundan başka genç olup da bü 20 Km. yürüyüş: Sezer Selek, Ay19.30 da A.Hisar A.Mızrak, yükler ayarında performans gösnur Ayhan 21.00 de R.Paşa Çınarspor. teren atletlerin üzerinde durulmuş 4x100 m. Bayrak: Ferruh Uygur, Ankara 6 (Telefonla) Rus Gu Kurtuluş sahasında : tur. Herkül Milâs. Yalçm Akgün, Ayres f'ederasyonundan ahnan bir 18.00 de Langa Örnekspor Balkan Oyunlarma katılacak oflın Onur telşvafa göre Ruslar memleketi19.30 da R.Hısar tlkadım lan atletler ve bıanşları şöyledir: 4x400 m. Bayrak: Fahir özgüden, mızde ancak üç miisabaka yapa21.00 de G.Saray Boğaziçi Bu hafta î/mırde Karşıyaka ve 100 m.: Ferruh Uygur, Herkül Gürkan Çevik. Ekrem Koçak. caklardır. 17 ekimde Konyada ya Bakırköy sahasında : Altay ile iki zorlu maç yapacak oMilâs, Aydın Onur Ferruh Uygur pıiacak müsabakalar iptâl edilmiş 18.00 de tst. Üniv. Paşabahçe lan Fenerbahçe Futbol Takımı, ya 200 m.: Ferruh Uygur, Herkül Kızlar : tir. Diğer müsabakalann yer ve 19.30 da Beyoğluspor Levent rın vapurla İzmire hareket edecek Milâs Yüksek Atlama, 80 m. engelli: Catarihleri şu şekildedir: 21.00 de P.T.T. Yıldız tir. Sarı Lâcivertliler bu deplâs400 m.: Fahir Özgüden, Gürkan nel Konvur 17 ekîm salı akşamı Adanada, Yesilköy sahasında : man için ikinci idmanlannı bugün Çevik 800 m.: Gül Ciray 19 ekim perşembe akşamı Ankara18.00 de Kurtuluş Tepebaşı kendi stadlannda yapacaklardır. 800 m.: Ekrem Koçak, Muharıem 100 m., 80 m. engelli, Disk: Aycan da, 21 ekim cumartesi akşamı î s . 19.30 da Çırçır Altınordu Bu antrenmandan sonra takımm Dalkıhç Önel tar.bulda. 21.00 de l.Spor Şehremini Izmir kadrosu tesbit edilecektir. 1500 m.: Ekrem Koçak, Muharrem Disk Atma: Sevim Barulay J • J 4 • Kiirekçiler ve yelkenciler dpndiiler Basketbol teşvik turnuvası programı tesbit edildi Rus giireş takımı 3 miisabaka yapacak Belgrad atietizm kadrosu açıklandı Evvelki hafta başlıyan ttalya lift Brezılya'rian 7, Yuçnslavya'dan 3, maçları bundan evvelki seneıere lnş;iltere'den 3, Macaristan'dan 1, nazaran muhakkak ki çok <i^ha çe Oanimarka'dan 5, İspanya'dan 2, kişmeli. çok daha enteresan geçp Arjant'n'den 14. Yugoslavya'dan 5, ı İsveç ten 7 .Iskoçya'dan 1. PortekizBisiklet Federasyonu tarafından cektır. Bunda muhakkak kı yabancı ı , r t e n Gal'den 1. Almanya'dan 1, her sene tertip edilen Beynelmilel Bisiklet Yarışına geleceklerini bil mcmlcketlcrden say.sı 50 yi geçen ! îsvıçre'den 1, Turkıye'den 1 Holdiren milletler son dakikada mas yabancı futbolcu transfer edilme ' landa'Han 1. Roma'da yedi yabancı raf sebebiyle bu kararlarından vaz si büyük rol oynamaktadır. Gaye i geçmişlerdir. Bundan dolayı Anka ye ulaşabilmek için. yani samipyon ' Italyan kulüpleri içınde transfe; r e e n £ a z l a ra Istanbul etaplı bisiklet yarışı olabilmek için bütün zorluklara Para d o k e n kuluP o l " d u c u ?ibi kadrosunda en fazla yaj 27 eylülde bölge bisikletçilerinin göğüs gerekn Italyan kulüpleri bu , , , , i bancı futbolcu bulundııran kulup iştirakiyle yapılacaktır. Bu yarışfutbt.lcular | d e R o m a . d l r R o m a t a k l m ı k a d r 0 . lara, her sene çocalan bölgelerden sene sadece yabancı IÇHI 36 m.lyon Turk lırasına yakın . 60 a yakın bisikletçi katılacaktır. bulunan yedi yabancı futbir mcfiM odcmı.şlerriır. | bolou sunlardır: Da Costa (BrezilKulüpler ne ödediler? ya), Kclmosson (tsveç), Ghiggıa Bu sene Italyan kulüpleri için fUrugııay). Manfredini (Arjantin), (Urueuay). Anşelillo de en fazla parayı Roma kulübü Schiaffino ödcnıistir. Transfcıinl tam 1 mil(Arıantin) ve T.n^rrmn (Ariantin) 0 yoıı Türk lirasına tanıanılı>Mn K> dir. ı Bisiklel yarışma yabancılar kalılmıyor G. Saraym bugiinkü idman maçı F.Bahçe yann İzmire gidiyor Galatasaray «B» Takımı buçün saat 16.00 da A!i Sami Yen Stadında Denizgücü ile bir idman maçı yapacaktır. Bu müsabakada denenip göz dolduran oyuncular muhtemelen profesyonel kadroya alınacaklard>r. Ayrıca bu hafta şehrimizde Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray Futbol Takımı da bugün saat 17.30 da antrenman yapacaktır. Şevket Güventürk millî takımdan affını istedi Sofyadaki bir hâdiseden dolayı hakkmda takibat açılan voleybolcu Şevket Güventürk dün Voleybol Federasyonuna bir yazı göndererck Miiü taStımdan affını is. temiştir. I ra^mpn En ceç ve en yaşlı takım mgjiup Bu sene Italvan !islenr"Jr: ü.vnaİtalyan maKta olan takımlann içınMe vaş ayında vasati^i itihariyle en genç ılanı 1.250.000 Milandır. Milan takımının yaş vasatisi 24 ,tür. Liglerin en yaşlı takımı olan Padova'nın yaş vasatisi 16 memleketten 57 futbolcu is? 28.5 tur. Buna rağmen bu ya.şîı Futbolu her şeyden evvel bir takım. geçtiğimiz hafta Charles'li zevk kabul eden ttalyan seyircisi ve Sivori'li Juventusü 2 1 yenni tatmin etrru?k için kolİHnnı sı mege muvaffak olmustur. vayan italyan kulüpleri halen kadIJffin en çenç ve en yaşlı rolarında şu 16 memleke'ten 57 oyuncuları Milan'da futöolcuyu o>natnıaktadır!ar. Italya liginm en yaşlı oyuncusu 39 yaşındaki îsveçli meşhur Liedholm'dür. İtalyanların «Senatori» diye çağırdıkları bu oyuncu liglerin en genç futbolcusu uld'i 18 yaşındaky Rivera ile Milan kulübünde beraber oynamaktadırlar. HaBu pazar günü saat 11.00 de Dol tırlaıda oldugu üzere Rivera, gemabahçe Stadında Galatasaray çen sencnin başlannda Ankara'da Bostancı takımları arasında elt'ijju amatör milli takımımıza karşı oymüsabakası yapılacaktır. Bu müs;< namış ve Ttalvan amatör millî tabakanın neticesi merakla heklen kımının yegâne golünü atmıştı. mektedir. Ekrem KARPAT ma. bütün bu gayretine pazar günü Inter'e 3 2 olmaktan kurtulamamijtır kulüpleri içinde transfer en az para ödeycn kulüp lira ile Spal olmustur. Pazar günü yapılacak el fopy IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllMMMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ama ne yemek yedik... > •+•••••••••••••••»•••••»»•»•••». 4 İLAN Milli Eğitim Bakanlığından: Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikalan l.şletmesi Genel Müdürlüğü hesabına 1416 sayılı kanun uyannca Yabancı Memieketlerde Selüloz Kimyası ve Teknolojisi, Kâğıt Makinaları ve Fabrikasyonu, Kimya (Klor Alkali fabrikasyonu), Makine (Kâğıt Makinaları ve Isı tekniği) ve Endüstri Yüksek Mühendisliği öğrenimini yapmak üze re 11 Lise Fen kolu mezunu erkek öğrenci gönderilecektir. Askerliğini yapmamış olanl ar 1 4 doğumlu ve daha küçük 90 yaşta, askerliğini yapmış olan lar 1 3 doğumlu ve daha küçük 97 yasta olacaktır. Adaylann ilk sağlık muayenesi 29.'Eylül. 1961 tarihinde î s . tanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde, Imtihanlar 2 4 ekim 1961 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde yapılacaktır. Okul Müdürlüklerine son müracaat tarihi 20. Eylül. 1961 dir. Dilekçe formülleri ve daha fazla mâlumat, Milli Eğitim ve Lise Müdürlüklerinden temin edilebilir. (Basın: 6072 4341) SATtS MAGAZALARIMIZ : ISTANBUL di Beyojlu LİON magazssı // // : Galatatvty YENİ ELMAS Mgz : Sulttn Htmam KARVEN Mği YOL MÂMUIİTI SİLİNDİRİ HUSUSİYETLERİ. Ağırlık Sandık genişliğı Sandığın yerden Sandığın yerden Yük kapasıtesı İş genişliği Tekerlek sayısı Sandık uzunluğu l'munı uzıınluk t • ADAPAZARıia: SAKALLIOfiLU KollŞIİ Mjf. BURSAda. ÜÇOCAK majazası BALIKESİR dı KABAKÇILAR ŞEREF Mjı ESKİŞEHİR it Köprubaiı BAYKAL Koll. Şlı İZMİR it. F m i P(. Bulvarı ALBER SABAN M j ; SAMSUN' da: BALCIOGlU Koll. Şlı m ı j u ı ı ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3000 kg. (Takrıbi) 201 ctn. en üslün noktası l.'JO cm. alt boşluğu : 32 cm : 5 ton (takribi) : 235 cm. : Ön 6, arka 7. Yekun13 : 311 cm 442 cm Yuziercesı yoüarmda tenelerdenberi ır.uvsffikıyetlt SANSUN VÂLİLİĞİNDEN 1 20145.05 lira keşif bedelli Bafra Devlet Hastahanesi Kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 18/9/1961 pazartesi EÜnü saat 15 de Samsun Bayındırlık Müdürlüğünde yapılacaktrr. 3 İhale evrakı Samsun Baymdırlık Müdürlüğünde görülebilir. 4 Muvakkat teminat miktan 15\1 Hradır. 5 Isteklilerin bu işin teknik öneminde bir iş yapmış olması sartiyle (Resmî tatil günleri hariç) ihale gününden en az üç i gün evvel Samsun Valiliğine müracaatla bu işe gireceklerine S dair belge almaları lâzımdır. f Basın 5766/4338) • Mınnedpoiıs Molıne TURK 7RAKT0R ve ZİRAAT «AKINELERI A.Ş. P.K. 24 inkara Türkiye IL SJ40/4C29 iîeklâmcılık 1808 4350 ESKİŞEHİR BİRİNCİ ÎCRA MEMURLUĞUNDAN: 19«1 2503 a : S ... gene de midemiz rahatl Vita ile pışirilmiş yemeklerden sonra mideniz ne kador rahaltırl Yemekler hakikaten nefis oiur çünkü Vita'nın fevkaiâde bir lezzeti vardır. Vita'nın lezzeti daim'a nefıstir çünkü Vita daima tazedir. Yemekler besleyici olur çünkü Vita vücuda bol kalori verir. Ancak bunların hepsinden daha mühimi mideniz hafif ciur çünkü Vita'nın hazmi kolaydır. Evet, Vita tasfiye edilmiş ve asidi oiınmış olan en iyi nebatî yağiaria yapıiır. Bakkalınızdan hakikî VİTA'yı israrla iste/iniz. M.S.B. 1 No. Sat. Al. Kom. Bşk. dan Ankara 200 ton nohut satın alınacaktır. Tahmini tutarı 240000 lira olup geçici teminatı 13250 liradır. İhalesi 15/9/961 eünü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 100 tonluk partiler halinde ayrı a>Ti isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnr^neler komisyonda ve Istanbul Levazım Âmirliğinde görülebilvr. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarmı Krfıisyon Başkanlığma vermeleri(1408 Basın 5445 4339) ^•••••••••••••••••«»••••••«••••••••••••••••••^ TAHLlTE EMRİ TEBLtGt Kurtuluş mahallepi Yenilmez sokak 5 No, 1 evde aylık 150 ilra kira i!e ı oturmakta iken 6 aylık kirayı vermiyen ve kira müddeti bittiği halde mecunı tahliye etmiypn Sultan Kovan'ın adrPFi mcçhuJ oldu^undan tahliye emri tehliğ edilempmiştir. Isbu jfazetç ilânından itibaren 15 gün icinde muhatabın bir itirazı varRa lcra Dairepine müracaat etmesi, kiranın yenilendi^ine vçya uzatıldıJına dair itirazı vsr?a yine bu müddet içerisinde bildirilmeFİ. Müddetinde itiraz veya tahliye etmediği takdirde itiraz rpfolunduğunda tahliye emri müddeti hitamında zorla tahlîye edileccği ve mallara haciz konulacaı^ı lüzumu tahîiye emri yerine kaim olmak üzere tebliğ nlunur. I. îcra Memuru Tevfik Sarsılmaz Cumhuriyet 4357 KATIP Sıraselviler 29 uncu ilk okulundan 19441945 yılında aldıgım diplomamı kaybettim. HükUmsüzdür. Nejdet Edemen Cumhuriy'pt 4333 Sayın İnşaat MüteshhHIerfnin vs Madeneilerin Nazan Oikkaüne: KSB. KLEİN, SCHANZLİN ıınrl BECKER A. G. (Batı Almanya) DİRO 40, 50, 60 tipi Seyyar rotasyon hava soğutmah 3 ilâ 4 tabancah kompresörler Isonat 105 tipi atelye kompresörleri JOSEPH VÖGELE A. G. (Batı Almanya) Deutz Dizel motörlü Betoniyerler WACKER HANDELS und EXPORT GESELLSCHAFT MBH. (Batı Almanya) Benzin ve elektrik motörlü yüksek iç vibratörler frekanslı FRÖLİCH und KLÜPFEL (Batı Almanya) Pnömatik tabancalar en müsait tediye şartlariyle satışa arzedikniştir DİMA TİCARET A.Ş. İstanbul. Galata, Tünel Cad. Transtürk Han No: 18 Tel: 49 11 41 Telg. FUNİTA İstanbul. Faal 2285/4322 yemeğin lezzeti midenin dostudur. IL 8292/4328 M.S.B. Istanbul Demirk apı Sirkeci 1 No. lu Sat. Al. Kom. Başk. lığmdan: Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnameleri Komisyonda görülcbilirTeklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Kom. Bşk. hğına verilecektir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Tahmini Cinsi Miktarı tutarı M. Temınatı Uıale gün ve saati Lira kr. Lira kr. Nohut 50.000 kg. S0.000 00 5 250 00 18 eylul 1961 pazartesi 11/00 Kuru fasulye 70.000 kg157.500 00 9.125 00 » » 15/00 Arpa şehriye 30.000 kg. 4 400 00 11/00 63.000 00 19 eylül 1961 Salı Yeşil mercimek 50.000 kgı > 15,00 91.500 00 5.825 00 (1453 Basın: 5687 4342) J • J • ^ !• İMiIli Eğitim Bakanlığından | İ 1960 1961 öğrenim yılı eylül dönemi Ortaokul Öğretmen Muavinliği imtihanları 1 8 2 5 eylül 1961 tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıca adayların adreslerine tebligat yapıimıyacağından bu tarihte üntihanlara başlıyacak şekilde okul ıdaresine başvurulması. (Basın 5065 A. 13416/4340) I$••••••••••••••••••••••••••••••••»••••»»•••• KONGRE İLÂNI « İstanbul Çini ve Çimentodan Mamul İnşaat Malzemesi İmalâtçıları Cemiyetinden: Cemiyetimizin senelik âdi kongresi 10/9/1961 pazar günü saat 10 da Aksaray Büyük Lânga Imrahor Hamam sok. No: 16 da Seher kıraathanesinde yapılacağından üye ve meslekdaşlarımızın teşriflerini rica ederizGÜNDEM: 1 Yoklama ve açılış. 2 Kongıe divanı seçimi. 3 Faaliyet raporunun okunması. 4 Hesapların tetkiki ve ibrası 5 Beyaz çimento temini için istişare. 6 İdare heyeti seçimi. 7 Temenni ve dileklerİDARE HEYETİ NOT: Ekseriyet temin edilemediği takdirde 24/9/961 pazar aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Cumhuriyet 4356 961 '4OS3 tstanbul 13 üncü İcra Memurluğundsnr Bir borçtan dolayı mahçuz olup gatılmaBina karar verilen 1SO.0OO lira Tmıhamnıen degerdeki beher W!osu 1 Fabrikamızda tehassül eden çöpleri anbarında muha200 liradan 800 kilo Kaplan marka faza edecek ve bunların seyir halinde kendi kendine denize f?ans. 12.500 lira • muhammen değerdeki beher kilosu 250 liradan 50 kilo dökühnesini sağlıyacak tertibatı haiz kaynaklı saçtan ve dizel ileri kimya sanayiinin imai ettiği motörü ile müteharrik 30 tonluk bir gemi yaptırılacaktır. muhtelif esans. 20.000 lira muham2 İstekliler bu işe ait şartnameyi müessesemiz merkemen degerdeki behfr kilosu 200 lirazinden veya Sirkeci'de 5 inci Vakıf Han altındaki irtibat bürodan 200 kün mtıhtelif bazlar'in birinoi artırması 1S9961 günü saat 12 den muzdan bedelsiz olarak temin edebilirler. 13 e kadar Tahtakale caddesi 19 nu3 Tekliflerin kapalı zarfla en geç 25/9/961 günü akşamı maralı mağazada yapılacaktır. na kadar müessesemizin Beykozdaki merkezinde bulundurulBirinci artırmada mahçuz mala takması» şarttır. dir olunan muhammen bedelin yüzrie 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğiyetmi"! besi verilmedisi veya bu kıymetf hulmadıfı takdirde 219ae yapmakta serbesttir. (Basın 6176/4343) 0fi1 gününde aynı ycrde ve eynı paatfe yapılacak ikinci artırmada mahSÜMERBANK çuza pn cok kıymet veren şahsa ihaDERİ VE KUNDURA SANAYİİ lcsi yapılacaktır. Satış parası peşin olup teliâliyc vc ihale rcsminin alıcıMÜESSESESİ ya ait olacağı ilân olumır. (Basın 6157/4346) f •••••¥•••••••••••••••••••••••••••••••••••••V SATIŞ İLÂNI 30 Tonluk Kaynakh Sacfan Mamul Çöp Dökme Gemisi Yaptırdacaktır:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle