12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Ejluî 10C1 ÜNYÜ Brezilyada duruıtı yatışti HÜBERIERİ 11J nıınııınııınııııııııııın RUHI BAHİSLER Hadı'se/er Bütun çağlar boyunca ınsan, dısıni yeterlı bulamıyan, dol. ımümkün olduğu kadar fazla yaşa siyle, hayatin ısteklerine eskısı mak, varlığmı devam ettirmek, gibi gerektiği gibi intıbak edemikorumak, ebedi bır yokluk anla yen yuşlı ınsan üzüntülü, gergın Nîhayet başkente gelebimını taşıyan oluaıden ıazak kal bir hayat surmeğe başlar. Çevrelen Goulart'm fiilen göremak arzusunu duymuştur Haya sıyle, yakınları ile düzenlı sosyal vine başhyacağı tarih tmın her safhasmda hayatın. can munasebetler kurmakta zorluk çehenüz tesbit edilmedi h::ğııı, kudretm, başaııların sen ker. Çabuk gucenır, daıılır. kirıbolü, kaynağı olan gençlığin özle lır. Her şeye sinirlenir. Başkalarıhele bu zamanki fikirlerin, hisBrasilia, 6 (a.a.) Dun gece minı duymuştur. Çocukluğunda nı kıracak şekilde hareket edar. lerin, erulışe ve kaygılann karsıoır uçakla Brasılia hava alanına bir delikanlı olmak ıstemıştir. Bu yüzde n çevresıyle. yakınlan hklı aknı ettiği günlerde bir gelen Başkan Yardımcısı Goulart'ı ~ı Washıngton. 6 (A.P.) Başkan Yaşlılığında delikanhhk devrını ile anlaşamaz. Çevresinin tepkıle bikatlık olmasın, celenlere yanlış karşılıyanlar arasında eski CumI Kennedy Birleşik Amerikanın yer Yaşlanmaktan ri ile karşılSşır. Bu da onda terke vol »crilmesiıı, kimse yanlış yolVKÖA Y.T.P. İdare Heyeti u daima aram;ştır. hurbaşkam Kubiçek de bulunuyor altında've lâboratuarlarda nükleyelerınden Aydın Yalçm'ın tevkıf urkmuştur. Yaşlı sorunmekten ^a dilme duygusunu, başkaları tara dan sitmeMiı. yol tıkaumasın diye du. Brezilya Harbiye, Savunma ar denemelere tekrar başlıyacağıcdılerek İzmır Cezaevine gondçrıl kmmıstır. Genç kalmağa, tanınma f.ndan ıstenmiy;n. sevilmiyen bır çırpınır duıur. Kimse bunun farve Hava Bakanlığını temsilen nı dun açıklamıştır. varlık olduğu düşüncesini yantır. lıind.i defildir. diğıni bildirmiştik. Re.sımde Yalçın ğa uğraşmıştır. Başkanhk Özel Kalem Müdürü Denemelere bu ay içinde başla hapishaneye girmeden once c ı ile Butun bunları dünyaya yavaiı.ak însanda yaşlılık korkusunun Bir kere hcrşeyden evvel gazeGeneral Ernesto Geisel hava alanacaktır. içgüdüsü ile beraber gelen bir meydana gelmesinde rol oynıyan teciniıı isleıi \e lıâdiseleri bir gövedalasırken goruluvoı. nına gelmıştı. Hava alanına giden Başkan Kennedy bu konuyla ilvarlık olan ınsan için olagj.ı say önemli sebeplerdcn bıri de vucut riış \e aııla\is tarzı vardır. Ancak ıol üzerinde binden fazla otomogil! açıklamasında Rusyanın nükmak lâzımdır. Lâ7imd;r. çünkıi. yapısındd yaşlılık ile beraber mev ondan dosan fıkirleri, memleket bil birikmış bulunuyordu. Brezillear denemelere tekrar başlaması 1 ir.san yaşlandıkçü hayattm 'i?,ık dana gelen değışıkhkler. bozuK \e efkârı ntnunmc önüne sermfk a Cumhurbaşkanı adayı hava ayüzunden bu kararın ahndıgım laştığını anlar. Yavaş yavaş gücu luklardır. Yaşlanan ınsanın vıırtı mecb jrijetindedir. Bır de uemle.anmdan derhal ayrıld.ğından ken bildırmiştir icaplan çekıcıliğını Ket nıeuiaatleri. rejım nü kavbeder.. Yaşadığı her gününü du e<;kı güzellığıni, Jısinı karfılamaya gelenler, ken«B. Amerika hukumetının kendı âırtili vardır ki o da birı.ıci saıta yokluğa dogru giden, uzanan yol kaybeder. aısıni bol bol alkışlamaya fırsat vatandaşlarına karşı vazifelerini da atılmış bir adım gıbi sayar. İnsan, özellikle kadın için haya gaw:teci>e tiirektif verir. bulamamışlardır. yerine getirmesi ve diğer hur mili)a!ıa soiir.i Razetenin tutuınu. Hıçliğe ulaştııan yolun bir basa tın her safhasmda vucudun şekli, Brezilya Cumhurbaşkanı Joao letlerin guvenliğini koruması için.. mağı gıbi değerlendirir. Her gtın dış görünüşü buyük bır önem ta okuvucuların ınüdalıalrleri l e bav Cioulart, Brasüia'ya gelişinden son başka çare kalmamıştır. gücunden, yetenek şır. Taşır; çünku. ınsan kendisini ka cnrcfclcr.. Ya«i ınuhit. Istanbul Gazetecıler Sendlka^ı gençliktekı :a, Federal Ayan Mechsinın salo»Sovyet hükümeti tarafından Bütun hıınlsr arasmd.ı gazetecinın yıllık kongresı dun Cagaloğ lerinden, enerjısinden bir şeyler başkalarına ılk defa vucudü ile nunaa yaptığı bir basın toplant;durmadan yapılan denemeler kar< lundaki Basın Sarayında yapılmış kaybettığine şahıt olur. Yaşhlığın tanıtır. Vucudü ile dış dünyada ilk niıı i ; âlcmnıde nasıl mucadelesında demiştir ki: şısında lâboratuarlarda ve yer alpşiğınden ıtibaren varlığından bır yerini yapar. Vücut yapısının şek lcrle karsıla'jtıeını hic biriniz ket>«Parlâmenter rejim, Brezilyaj'a tında nuklear denemelere tekrar tır. Gazetecilık mesleğme aıt çe şeylerin eksildiğıni, yok nlduğunu tirrmczsiniz. muhtaç olduğu barışı getirdiyse, başlannıası için gereken emri ver şitli konulann gorüşuldüğu kon duyar. Vueut yapısındaki çokün lıne gü.e bir ilgi ile karşılanır Her ı;üıı avm ^azı VP fikir dotarafından daha şimdiden millete buyük bır miş bulunuyoıum. (Radyoaktif) grede başkanlıça Halıt Kıvanç, tulere ruh dünyasındaki çozülme Değerlenır. Başkaları beğenilen bir vücut yapısma sahip İ3\ı>i\le birîsi onu çdklere çıkaikinci ba.=kanlığn Mucahıt Beşer, hizmet yapmış sayılacaktır.» döküntü olmıyacaktır> diyen Kenler katıhr. olan bir kadın sevinir. Tersine o raıı, öteki cehenııenıin dıbıne soBaşkan Goulart, BrezıKa toprak nedy, radyoaktif ddküntü husule Sekreterllklere Vedat Etensel. Ih GerçeKten, yaşlılık de\ ıı ile belarak, vücııt yapısından memnun kan nıcktuplar cclir. Eskidenben getırecek olan bütun denemelerin san Onur ve Şemsı Sılkım getıril larına ayak bastığı andanberi mem raber vücut yapısı azar »zar çök olmıyan bir kadın ise üzülür, ıstı yazdıçınız yazılard^n dolavı aynı , derhal durdurulması konusunda mı^lerdır. Ifkette barış, sükun, uzlaşma ve zünırerten e*kj okuyi'cularSaat 11 de başlayan kongrcde mcğe başlar. Vücut yap;sı daha rap çeker. Genç kız bu hali hatıra Sovyetlere yapılan teklıfın 9 eylül anayasaya saygıdan başka bir amaç Bunıı sizdcn beklemezdik! tarihine kadar açık olduğunu bil gündemdckı maddeler sonvva bağ önceki çağlara nazaran daha hızlı defterinde şu şekilde anlatmaktaj,ütmediğını belirtmiştir. ve belırli bır şekilrie aşınır. yıpra dır: «Evvelâ kendimi tanıtayım. Siz de mi dalUavuk'.' diye hakaret dirmiştir. landıktan sonra yeni i'önetım kuBaşkan Goulart, bundan başka, Dış görünüşüm ıtıbariyle oldukça eder. anayasaya gösterdiği saygı kadar, Bilindiği gibi Başkan Kennedy ruluna. Hasan Yılmaer, Ismet Ye nır. Eskı da% anıklığını. sağkanlıgı çirkin, sevimsiz, geveze ve slkıcıtşinden haksız atılnııs \e 10 seGIZENGANIN ŞEREF MUHAFIZLARI Lumumba taraftarı ile Başbakan MacMillan pazar gu nısey, Kasını Yargıcı, Erol Dallı, nı, zindelığını bulamaz. Dış gorüher türlü aşırılığa karşı duran ve nedir hakkını bir iiirlü elde edeGizenga"nın yalnız kadınlardan rr.üteşekkil bir > 5 eref » birliği vardu. nü Sovyet Başbakanı Kruçef'e ye İhsan Ada, Ümıt Deniz, ömer Sa nuşünde, dış ve iç faaliyetlerınde yım. . Tabiat ve onun kurallarma «ağduyuyu savunan tutumuyla bü j bafgösterir. çok kızıyorum. Çünku dünyanın menıiş bir küçük menıur kendiCoşar, Scdat Ağralı. Firuz önemli değışiklikler yük bir hizmet gören basını da Bunlar Kongo Başbakan Yardımcısmın hayatmı korumakla mükellef ' ni bir teklifte bulunmuşlar ve B. nıi Baştaki saçlar solarlâr. ağarırlar. en büyük. en feci haksızhklarım ne göre kopmu^ olan bu kıyameuvmüştur. ı tirler. Resimde, Belgrad Tarafsular Konferansına katılan Gizenga'yı Amerika, İngiltere ve Sovyetler Makulu seçilmişlerdir. tin hpsabıııı nedcn sormuyorlar? Murakıplıklara Vedat Etensel, Sonbahar yapraklan sıbı dokü o yaratıyor. Ben ınsanları da sevBaşkan Goulart, henuz gorevine | Kongo'nun başkentinde hava alanına kadar uğurlamaya eelen şercf Birliği arasında bir anlaşma imzadiyp >ize vazar. hattâ çatar. Sülpyman Altuna, Zıya Nebıoğlu, lurler. Gözlerdeki eski parlakhk, rnem. Fakat bazan onlara acırım başlama tarihinin tesbit edılmedı muhaiızları uçak başuıda görülüyorlar. lanmasını istemişlerdır. Teklifte, Bir âşık, parasız olduğu için atmosferde nüklear denemç yapıl Haysiyet Divanına ise îzzet Se canlılık. keskinlik ortadan yok ove benim de in=an olduğumu du aile yuvas.1 kuramadığını ileri süfcint, bir hükümet kurmak ıçın gelur. Gözlük takmak ihtiyaeı ken şünerek kendime de acırırn, kızades, Halit Kıvanç. Selâhattın Gumaması istenmektedir. rckli çalışmayı yapmağa da herım. lânet ederım. Gün olur butun rüp bır vatani hizmet olarak kennüz imkân bulamadığmı belirtmış Cuma gununden bu yana Sovyet ler, Ayhan Yetkiner ve Muamnıer dini gösterir. Go'rme ımkaniarı azalır. Yüzjle kırışıklıklar, buru bu duşuncelerle uğraşırım, gün o disiııo vardım edilnıesini ister. Kaylan seçılmi>;lerdır. r tır. ler Orta Asyada, atmosferde üç Çok defa bütüıı resmî kapıları şukluklar peyda olur. Vücut eski lur hepsini bır kenara bırakırım, Basın toplantısı sırasında sevinçnüklear deneme yapmışlardır. dertliler oluveririm. çalnuş ve artıramanıış şeklini. biçımıni, güzelliğını kav bambaşka bir ınsan lı olduğu kadar da yorgun göruAmerikanın kat'i olarak hangi beder. Kanburlaşır. Çirkinleşir. Yani ınsanları severim, tâ ki bır BOII çare olarak gazeteciye başvunen Goulart, bir haftadanberi uytarıhte denemelere başlıyacağı biGeçmişteki gibi yorgunluklara da ayna ile karşılaşmcıya kadar. Par rur. ku uyumadığını soyliyerek basın lınmemektedir. Denemelere başElinizdc kalem düşünürsünüz. çalamak. dılim dılim kesmek arvanamaz. Çabuk yorulur. İç ormensuplarından müsaade istemiş' lamak ıçın evvelden hazırlanmak ••ganlarm çalışma âhengi bozulur. zusunu duyduğum çirkin suratım Vazmakla, susmak arasında fayda kadar Atır. ve mahzurları tartarsınız. .Sizin Cezayir ve Bizerte meseleleri hakkmda konuşan gerektiğinden, şimdiye bir hazırlık Sık sık ha^tahk başgc=terir. Iş la karşılaşmcıya kadar...» • merikanm herhangi terazinize söre hangisi agır basartahsızlık başla.r. Uyku ihtiyaeı aYaşlanan kadır vücudünün c=ki sa o yolu tutarsınız; ama karsıııızyapıp yapmadığı konusunda da De Gaulle, Fransa'nm Bizerte'den çekilmiyeceği hiç bir malumat yoktur. z?lır. Kısacası, gerek fizyolojık. şeklini, biçimini. âhenginı, güzellidaki o tikirdc dciüdi'. tştc o zaçerekse psikolojık plânda genel ğini ve bütun bunlarla beraber ni, Cezayir'in geleceğinin ise orada yaşıyanlar Başkan Kennedy nuklear denebir çozülme meydana gelir. Vü geçmişte kendisine gösterılen ilci maıı kotıı Uisi oltırııııu/. melere tekrar başlamağa karar İleri sıirdütıimi' likırlerdeUı hutarafından tayiıı edilebileceğini söyledi cut yapısı en ilkel. zaruri fonksi leri kaybettiğini görür. Bütun ömvermeden evvel yüksek rutbeli lusunu/ daiına süpbe ile karşılavonlarını gerektiği gibi yapamaz. rü boyunca çok önem verdiği 07. devlet adamları, Kongre liderleri nır. Çünku ccmivette lıenıiz lıak Muradıyedc Boatan sokasıi'^a r ' Ruh dünyasında çeşitlı karışıklık varlık değerliliği duygusunun ya ».uııru tees.Mİs edememivtır. llürrıParis, 6 (R ) General De tünlüğümüzü devam cttireceğin ve siyasî partılerin ileri gelenleri leri arkaya bağlı ularak ve ense lar, sarsıntıîar ortaya çıkar. Bü vaş yavaş yerini kendisine çok ıs \ctin nıâ"n>ı i^icc fcavranamamışGaulle bugunkü basın toplantısın den emin olamayız. Bazı ihtimal ile gorüşmelerde bulunmuştur. binden beynine kurşun sıkılmak tün bu değişıklıklerle beraber tırap veren öz varlık değersizlİRİ tır. Kollcklıt siyasî şuur teşekkıil da, milletlerin kendi kaderlerini ler karşısında, Fransız vatandaşı .lapon Dışi.şlcri Bakanı tâyiıı hakkı konusundaki Fransız olarak kalmak i^tiyen halkın bir Amerikan Büyükelçisi ile çörüştü 'uretıyle oldurülen şofor Besim başîıyan ve zamanın ilerleyişı ile duygusuna terkettiğini müşahede etmemı«ıtir. Müsamaha ise surbetŞehriyari'nin kaatilleri henuz tes birlikte gerçek bir dram halinı eder. Çevresinin, çevresindekılerin tezini hatırlatmış ve Cezayir me araya getirilmesini de bundan do te bir ıa\ııklu sribi sadece ondan Tokyo, 6 (a.a.) Bırleşık Ame bit olunamamıştır. alan yaşlılık karşısında insan ba ilgisizlikleri ile değeri arasında selesinı üç safhaya ayırmıştır: layı düşünüyoruz» Karaşi, 6 (a.a.) Pakistan ile bahsedılen mahhubenin rika'nın Tokyo nezdındeki BüyükPolis. nezaret altında bulundur zı tedbirler almak, çarelere baş münasebetler kurar. tlgisızlikleri atasıra «Bir Cezayir devletinin kuruluBundan sonra Büyük Sahraya elçisi ile bu sabah göruşen Japon Afganistan arasında siyasi munatitrek \e sayrnâzıh bir »ruh» u makla beraber Besımın eskı esı vurmak lüzumunu duyar. Fakat bnemMzliSinde, deiersizliğinde a gıbi sadece uzak eıncllcnmizııı sebetler bugunden itibaren kesıl şu, Fransanın bu devlet ile müna sozu getıren General de Gaulle, Dışişlerı Bakanı Zentaro Kosaka, Gungdr ile arkadaşı Erdoğan uzeSahranın gele bu konud Fransız menfaatlerinin Birleşik Amerıka'nın nuklear de rındeki şuphelerin yavaş yavas or bu tedbirlerin ve carelerm kendi rar. Bu durum ise onun üzerinde. senıtine ucrıyabilıni<>tir. llariraımiş ve Karaşi'deki Afgan Büyük sebetleri, Büyük sağlamaktan İC dünyasında yıkıcı etkiler yapar. mize sokulaınamıştır. ve gerçeklerin gözönüne ahnması nemelere yeniden başlamak husu tadan kalktığım ifade etmektedir. sine beklediltlerini Elçiliği kapanmıştır. Peşaver, Pa ceği.. ıızak olduklarmı görmekte gecikHu dıırınnda tıp yapar«ınız? En Bir Cezayir devletı, ancak, ora gerektiğini söylemiştir. General sunda aldığı karardan öturü teesraçınar ve Çaman'daki Afgan kon. Bunun en bariz delrli oiarak da. 1 âcil ı*c fl afarsınız.. Beride yiiz da yaşıyanların kendi kaderlerini de Gaulle, Cezayirin Büyük Salıra sürlerini bildirmiş ve bu kararın hınç almak isteyen bir kimsenın mez. Varhkla beraber başl'ıvan vt «oloslukları da kapanmıştır. tbadet yerleıi yaptırma ifi yüziistıı hırakmak 7oruııda kakullanmaları ile üzerindeki eğemenliğini inkâr et yeniden incelenmesini talcp etmiş Slc'urmek istedıği sahsa bir değıl bir drnür öoyunca ^»rüp giden çePakistan, Afgan hükiimetinin Pa tâyın hakkını kistan aleyhtarı hareketlerde bu meydana gelebilir. Bu da. seçim medığini, fakat Cezayir Kurtuluş tir. birkaç el ateş etmesi icap ettiği, tin, amansız mucadelenin, hayat Derneğine mensun bir kadın lırsınız. Kotü kisi olursunuz. Bır iyi ısi teşMk için vazdığınız \azttngiltere nüklear denemelrre lunduğu ve Afganistandaki Pakis lerın ardından bir referandum ya heyeti veya seçimler sonunda orhalbukı kaatillerin şoför Besıme la ölüm arasındaki çekişmenin yaş bırsızhk sucıından aranıyor başlamak karannda değil tbadet Ycrlrrıni Yaptırma DernF ları dalUa\ukluk olarak gdrürler. Fakat, biz taya çıkacak teşkilâtla yapılacak bır el eteş ettıkleri gosterilmekte lılıktan ıtibaren ciddi, tehlikpli tan temsiciliklerine çalışma imkâ pılmasını gerektirir. bir mahiyet kazandığını gdrur. gine mensup 35 yaşlarındaki bır Bir kötıı İM kritik edince, zalinı ve Londra. 6 (AP) İngilterenin dır ısteğiyle mustakbel anlaşmalarda, Fransız nı bırakmadığı iddiası ile. geçen her şeyin Fransızların ay Afçanistandaki konsoloslukla ortaya çıkmasını istemiyoruz. Ken menfaatlerinin korunması gerekti nuklear denemelere tekrar başlaOte yandan cinayette kullanı Yaşlı insan yasama gucunü kay kadın hıısızlık suçuyla aranmakta kincı olurMınıız, Kcsmı sektöfr sı ze ancak hasın hurriveti kutsiveti mak karannda olmadığı dün İnian tabancadan çıkan ve ele geçen betmeğe başladığı, varlığını korudi kaderini tâyin hakkını ve seçim ğini ileri sürmüştür. rını kapatmıştı Rumehhisarın*da Munevver Kun namıııa tahamınül cder. hu.^usi Pakistan geçen hafta Afganis leri sadece bir Cezayir Geçici hü Tunustakı Bizerte üssüyle alâ giltere Dışişleri Bakanlığı tarafın kurşun çekırdeğı 9 çapındadır. Bı yan, devam ettiren yaşama içgüzayıfladığını, Azraile dakçı isimü kadının evıne geltn sektor kendi derdıyle meşsnl ollındiği gıbi bu çaptaki tabancala düsünun tandan Pakistandaki konsolosluk kümeti idare edebilir. Bu da, «Ce kalı bir suale cevapla De Gaulle,. dan açıklanmıştır. | liralık nıadımnızd.trı dolayı dostluk umarm büyuk bir kısmı resmî kimse can veren ölüm ıçgudu"=üne boyun bir kadın Dernek için ! ve ticarî mümessilliklerini kapama zayir Kurtuluş Cephesi» ile de, bu üssün beynelmılel gerginlik 1 eğdiğini kendisine haber veren vardım talep etmiştir. Munevver. 1 1 altında hahirc scr/eni^ \aşdırır. lerde bulunmaktadır. onsuz da olabilir Bu geçici ikti karşısında Batılı dünyanın savunMnı istemişti. Soruşturmayı Kodıköy Savcı yaşlılıktan ürker. Genç insan ise bozuk para getirmek üzere içeriye Okuvucuların Mİzdo doksanı akıl darın emrinde, mahalli bir güven ması ıçın çok mühim olduğunu, Afganistan hükümeti işe. PakisYardımcılarından Ali Vagcıoğlu ile yannki akıbetini varhğındaki o girdıği zaman. orada bulunan çan dçreti^r. onu da kendi tikrıni vaz•an bu kararını değiştirmediği tak lik kuvveti bulunacaktır. Fransa Tunusu tehdit etmediğini. fakat Cınayet Masası Şefi Talât Al'unç Iuşun yarattığı etkiter, yaptığı giz lasından 250 lırasının çalınmış oi mıs oldu^umuz içia dua eılcr. dirde iki memleket arasında siya nın teklif ettiği bu çarelere rağ buna rağmen Bizerte'nin netice itL. ve Ismail Sarsılmai yurütmekte li telkinlerle sczdiği. gördüğü or duğunu bılâhare farketmiş ve cîa Bu kcsmekcs içindr ça/eteci nesi müna=ebetlerin kesileceğini bil men, Cezayirin kendi kaderini ken barıyle muhasım kuvvetlerin elirumu polise bildirmiştir. ve davanıp, lıançi sesi dınlemeliclırler. neklerle hazin mahiyetine nüfıız di eline alması sağlanamadığ: tak ne terk^dilmesine rıza gösterilmıSanığın hüviyetinin tesbitin» ÇB dı>? Hio düşündüııüz ınü? Polis. cınavetın nnümüzdek: ettiği bu cağdan, yaşlılık çağından dirde. o vakit bundan bir takım yeceğmi ve Bizertedeki garnizo!<.*<• jr âlemin müskul ânı budur. günlerde aydınlanacağından umıtli uzak kalmak ister. Bu anlamda ve lısı'maktadır. sonuçlar çıkarmak gerekeeektir.» nun çok ejjem olduğunu söylemiş Bın bir samata arasında kendi \icbulunmaktadır. Bir kapkaççı yakalandı konuda io*r«k ettiği zamanın, haFransız ordusunun Cezayirdeki tir. Kadıkoyde Baharıye caddesınflu danınm e^ini isitmcve ı r ona çör r lın etrafır.da donmek, dunun ardın üstün durumuna işaret ettikten Tunus basını. General de Gaulle'dan koşmak ve yarından kaçmak 44 sayılı Mıgırdıç Keşişyanın ku rota ıiznır\e falışır, Bu rota en sonra General de Gaulle sbzlerine ün bevanatını ve dünkü Bizerte arzusunu duyar. Kendisini daima yumcu dukkânma gelerek, ,almak doçrusu mudur?. Asla iddia edeşöyle devam etmiştir: olaylarını yornmluyor dünkü ve bugünku varlıgı, görü mak?adiyle çıkarttığı iki altın bı mem: f.ikot en »amiRii^idîr. Ve Amritsar. 6 (AP) Bugun Sıkh • Cezavirdeki simdiki durum ebeak"> '•abit oluncıja kadar bu yolda • + • Tunus, 6 (a.a.) General de nuşu ile seyretmek, tanımak, ta leziğı kapıp kaçan 21 yaşlarındaki hderlerinden biri, Tara Singh'in diyen devam edemez. Milletleraragider. nıtmak için uğraşır. Yannki tra Zeki Kao \ akalanmıştır. Sanık hayatını kurtarmak Nehru'nun e sı duruTiun bizi daima şimdiki üs Gaulle'ün beyanatını ve dünkü Bi Talebelerin bu greve hüküIste eli Aaznla, telefonla, haber zerte olaylarını bu sabahki sayıla metlerinin siyasî tutumlarmı jık halıni mkâr etmek, dünkü ve hakkmda koguşturma acılmışrır. lindedir demiştir. Nehru. Belgrad • uiashrmakla haîfâ mânalı bakış \e rında yorumhyan Tunus gazetelebugür.kü dınamık varlığını ebediDün gelen turistler ve Moskova'dan 10 eylülde döneprotesto maksadiyle 5Ükutlarhle bizı kâh tasvip ve çori bu iki konuda Fransayı şiddetle leştirmek için didinir. Başka ve Dun şehrimize Yunan bandıralı eu zaman acı arı mrrhametsizce. cektir. giriştikleri bildirîliyor tenkid etmekte ve bu münasebetdaha doğru, yerinde bır deyişle, Krıti vapuru ile Alman, Ingılız ve hattâ Uabaca tenkid. tezjif. tahkir Sikh Hderi Tara Sıngh'i kurtarAnkara. 6 (Cumhurıjet Telek^ ı le Fransız kuvvetlrrinin Tunus eden okuyucular inaııın ki dalkamak için Nehru'nun ne yapabilece New York, 6 (a.a.) Xew York İşçi Sıgortaları Kurumu Ankara blümıı oldürmek, her an hayatı Fransızlardan muteşekkil bir tutopraklannı tamamen tahliye et ta bulunan 20 kadar İranlı talebe, yeni baştan varatmak, hayatı ebe rıst kafilesi gelmıştir. vuk \cva partizaıı olmadıkça \e gini açıklavamamıstır. Yalnız meMudürlüğü veznesinin içinde oııbeş dileştirmek amacıyla çırpınır. Cırmeleri lüzumunu yeniden ileri sür hukümetlerinın siyasî tutumunu 130 kışilik bu kafıle ehlıyetli ter inandıı;!nı \azdıkca daima hprke"ii s°!e bir nâmus meselesi haline gel bin lıra 'parası bulunan kasası kı pmır ama butun canhları beklimektedirler. cuman rehberler refakatinde şeh yani htpinm memnun rtmeııin 30protesto etmek uzere, açlık grevi rılmak ıstenmiştir. diğinden Tara Singh'in açlik gre Tokyo. 6 (AP) Yomıuri Shımyen değışmez, şaşmaz âkıbetten rimızin tarihi yerlerini gezmışler, lu bulıınamaz. «El Amal«> gazetesi bu konuda ne başlamışlardır. v irt'en ölünceye kadar vazgeemi bun gazetesı tarafından bugün ileri Dun gece saat 24 sıralarında t^çi kurtulamaz. K , Bu sazetecilik ıste bövle bir dertcami ve muzeleri ziyaret etmişler'•eceğini bu Sikh lideri belirtn:^ sürüldüğüne gore, Hiroşima'ya rad şöyle demektedir: New York'taki Iran Başkonsolo Sigortaları Ankara Şube Müdurluli mp«ilcktir, ama neyliyelim ki içi«22 Temmuz tarihindenberi ya su tarafından kabul olunan tale ğü binasının ıkıncı katındaki veztir. yoaktif maddeler yağmaktadır. Yaşlılık yalnız olüm korkusunu dir. Belediye Turızm Zabıta^ı, turist ne girmis, se\da*ına tutulmu^uzT.ırr Sıngh verdıgı son beyanat Hirosıma Üniversitesi doçentle pılan devamh tahriklerin bir sobeler, konsolosluk makamını ter ne odasına girilmiş ve içinde 15.000 varatmaz. Bu korku ile beraber td «rSef Nehru'nun benim sah«ı rinden Junichi Takanaka, Sovyet nucu olan dünkü vahim ve kanlı ketmiyerek. grevlerine burada de lira bulunan kasa keserle kınlmak bir takım zararh, hattâ tehlikeli lere gereken kolaylıgı sağlamakta, dur. B. FELEK cr.u itmadı yoksa. müstakil bir denemelerinden evvel Hiroşima'ya hâdiselerin "=orumluluğu tamamen vama karar vermişlerse de, çağı istenmiştir. Hırsızlar kasayı kıra duyguları da meydana getirir. Bu bılhassa taksi duraklarında ve tedbirleri Sıkh eyaletinin kurulmannı ka metre kare başına düşen radyoak Fransaya aittir. Fransa, bu olay rılan polis bunları binadan çıkar madıkları için paraj'i çalamamış duygular arasında en onem'ileri Kapalıçarşıda gerekh I'Uİ edcrse hayatımın sonuna ka t;vite miktarının 20 ile 30 arasında lardan hem dunya efkârına, hem mıştır. Bunun üzerine konsolosha lardır. guvensizlik, terkedilme duygula a!maktadır. TEŞEKKUR dar menfada yaşamaya âmadeyim» olduğunu. fakat birkaç günden be de milletlerarası teşkilâtın ilk ne önündeki kaldınma oturan taGece bekçisi Rıza Canpolat sa rıdjr. demiştir. Tara Singh'in aelık grevi ri bu miktarın arttığını ve son 24 kararına uymayı kabul etmiş o lebeler yoldan geçenle*rin gözü ö bahleyin durumu ilgililere bıldırMuptela oldugum hastalıktın Yaşlılık, acı bir e^eri olan kudO L U M 22 ncı gününe girmiş bulunmakta saat içinde bunun 255 e yükseldi lan Tunus'a karşı olmak üzere iki nünde grevlerine devam etmekte miş ve 2. Şube polkleri tahkıkata retsizlikle hayatın dınamık kaynamesane ameli.vatını buyuk bır dirler. maharetle yaparak beni sthhate kat sorumludur.» başlamışlardır. Kasanın bulunduğu ğinı bildırmiştir. dır. Merhum Muhendıs Fust Bev. kavusturan memleketimizın meodanın kapısının kilitli oluşu ve ğmı ve hüviyetini meydana getiren guvenlık duygusunu da sar ve merhume Emine Gurer'in ogdarı iıtiharları hiçbir zorlamada bulunulmaması lu. Makbule Gurer'in eçı. Atılla Prof. Dr. ve Füsun'ım sevgili babaları. dikkatı çekerek süpheler gece bek sar. zayıflatır. Gerek fizyolojik, Bıhter Saliinbaç'ın agabeyisi. çisinın üzerinde toplanmış ve ken erekse psikolojik bakımdan kenE\nur ve Mehmed'in sevgili tlaG1YAS KOKKUD disi şimdihk nezaret altma alınmış yıları, Sülpyman Şahınbaş'ın katır. ymbıraderi. Izmir Mcrkcz BınOpcratör Dr. DERVİŞ MANİZADE kası kontrolörü vc Mütehassıs Dr. MELİH OMUZAFFER GÜRER ZEN. Narkozıtor Dr. SIMON \ efat etmiştir. Cfnazesi 7 r> lul BATM \Z'a hastalıgımın teşhiFatih Malta Fevzipaşa Cad 17 bugünku perçembe günu Siclı sinde lâzım gelen alâkayı gosAlçak ve yüksek gerilim izolâtörleri ve mıiksmmel beyaz reııkli kabul «aatlerı 15.30 18 30 camiinde ögle namazını mutaatpreıı vpfakâr Doktorum Dahi^'P Rumelihi^ar mezarlıgııid Tel: 21 54 24 lıve Müt. LAMI TOKl"ZLl"va. tpvdi edılecektir. Cumhurıvet fı'ımlerımı maharetle çeken ÎL: 8470 4354 Bontgen Mütehassısı Dr. Kema] Satır. Dr. Ahmpt Cepogluna ve H. Emin' Fidanoğiu tedavim müddftinre alâkalannı Havana 6 (AP) Chalete karşı a'. sırgemi.ven Ömür Kliniginde « 18 \aşında İngılız dokfor • çılan bir kamponya dolayısiyle buAsistan Dr. Suna Meriv'e ve Dr. • oglu. uç ay fstanbul'da aıle « gün bir konuşma yapan Fidel CasGülen Külâhhoglu'na, BashemşıJ yanında kalmak ısüvor. Kar • Emsallerinden üstün vasıfları dolayısiyle memleketi mizde ve yabancı üJkelerde büyük rağbet îtörmektedirtro. Kübalıların artık Rusça oğSAİM LOKMAN re Neclâ Uzkal. ameliyathanp « sılığında ıngıhzce ders verir. • reneceğini söylemiş ve Sovyetlerhçmçirepi Fatma Efe'ye ve hütun Beşiktaş, Ooğubank yanı 121 • Rodger. 1 Norfolk Road. * 4 den buraya 100 lisan profesoru klinık personelire mınnet ve J London. N.W. fi • Ev: 4817 73 Tel: 4 8 4 3 95 göndermelerini talep ethğinı bilşükratilarımın tebliğıni bır ve• (Basın 6098/4355) i cıbe bılirim. dirmiştir. Castro'nun oğhı tahsıli IL 8364 4330 Şehir Oteli Sahıbı ni Moskovada yapmaktadır. Vakıf Yarımagan Castro «Belki bir gün Gunev ACunıhıırıjet 4366 (RM Tipleri) (N Tipleri) merika ihtilâlcileriyle Ingilizce konuşmamız icabedecektir, fakat bugün Rusça daha mühimdir, çün RM 1 N60 kü Sovyetler Birliği fende daha ACI BİR KAYIP RM 2 N80 ileridedır» demiştir. Cn kıynıetlı vjıh3iı>ıu. mcdrfi] RM Sp (PTT tipi) N 95 Castro, emperyalizmin memle 1 Bolu Sun'i Tahfa Fabriknsı muştemilât bıanları kalörifer tesııltılıarınıız Tegmrn satı, birim fiatlar müteahhitler tarafından teklif edilmek sureRM 3 ketinde yaptığı tesirlere rağmen, Kübada cehaleti ortadan kaldıraTUNCAY EROĞLU tiyle ve teklif alma yolu ile ihaleye çıkanlmıştır. RM (Nato Tipi) cağını, herkese okuma yazma öğ 2 İhaleye iştirak edecek müteEhhitlerin en az 300.000. TL. değegfnçlıgıne ve sevdıklerine doyjınadan yirmı dordüncü yaçmda retileceğini söylemiş, Kübalı dokrinde bir kalörifer tesisatını taahhüt cderek kati kabulünü yaptırmüessif bir .ıip kazası netice«intor ve teknisyenleri Kübadan kaçmış olması şarttır. do 491961 p?zartesi günü irrfaAskı Tipi (Zincir izalâtörlerimiz) mağa teşvik eden emperyalistlere 3 Muvakkat teminat mıktarı teklif oluııacak birinı fıatlara gore d,ı çchit mertebesine erişti. şiddetle çatmıştır. c Mesnet izalâtörleri hesaplanacak keşif bedelınin h 7,5 u nisbctindc olacaktır7915G1 perşembe günü Ogle ••• Kablo başhk izalâtörleri namazını mütaakıp Aksaray \ aToprak altında kalarak öldü 4 Ihale evrakı 25*. TL. karşı] ığında Sümerbank Ankara Merkez lıde csmiinden kaldırılarak ETablo Makara izalâtörleri veya fGalatadakı) İstanbul Şubesinden temin olunabilirTaşlıtarlada Dereboyu ^okagındirnekapı Sehitligine defnedılpMerkez: Galata, Tersane Cad. Kipman Han 240/1 •} Teklif zarflarının en geç 20 Eylül 1961 çarsamba günü saat 17 ye da 14 sayılı evın bahçesınde lâğım ccktir. Allah ona rahmct. bıze Telgraf: Kaleseramik Telefon: 44 76 83 İst. kadar Genel Müdürlük Muhaberat Ser\'isine gelmiş olması lâçukuru kazan Tahsin Kurtoimansabır ihsan etsın. Fabrikalar: Çan Çanakkale Telefon: 29 oğlu, toprağm kaymasiyle îâŞıma Aılesı zımdır. Reklâmcdık 1811/4347 düşerek boğulmuştur. Çıkarılan 6 Banka ihaleyı yapıp yapmamakta J^eya cüediğine yapmakta cesedın defmne adalet doktoru laserbesttir.. Basın 6233/4365 rafından izin verümiştir. Amerika da, nüklear denemelere başhyor büdirerek, kararın yeniden incelenmesini istedi Yaşianmak korkusu Yazan: Halis Ozgü flTiıııııınrTTTTnmnTTTTTTTr Bir muharririn iç âlemi ele bizim şîbı jaşım ba«1 1 almış. kaleminin kla.11 gibi düşmuş bir gazetecinin iç âlemini okuyucular bilseler. bu adamın hâlâ neclen bu tatsız ışe devam ettigıne hiç değilse şaşarlar. Gerçekten mesleçine ve kendine sadık bir gazeteci. iki dcğil sekiz yol kav?ağmdaki trafik memuruna benzer. Güııün en kalabalık ve traiiğin en si\ri saatlerinde bu mcmur ne çekerse, gazeteci de M Japonya bu kararından ötürü Âmerikaya teessürleriııi Gazeteciler Sendikasi Kongresi «Cezcyirdeki şimdiki durum ebediyen devam edemez» Afgatıistan Pakistan siyasî münasebetleri kesildi Öldürülen şoförün kaatilleri bulunamadı Sikh'i lideri 22. güne girdi Kewyork'taki iranlı talebeler açlık grevine başladılar İşçi sigortaları Ankara şubesinin kasası zorlandı Hiroşimaya Radyoaktiv madde yağıyor FUARDAKİ PAVYONÜMUZDA TÜRK Sanayünin Başafisını KAROF4YANSLARI CANAKKALE SERAMİK FABRİKALARININ KAROFAYANSLARI Ü Ç B Ü Y Ü K T E R C İ H S E B E B İ BİR A R A D A SAĞLAN • UCUZ • ZARİF Kübalılar Rusca ögrenecekler HAYRİ DAVAS ı SÜNNETÇİ Kalörifer Tesisatı Yaptırılacak Sümerbank Genel Müdüriüğünden: YENİ FİATLARLA TESLİMİ HAZIR MAMÜLLERİMIZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle