09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cocugunuza okutacagınız en guıel kıtap MUSTAFA i utaturk un hayatını hakıkı anektotlarla anlat»n e n g u ı e l cocuk kıtabıdtr lazan RAKIM ÇALAPALA ~ "M ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL umhuriyet KUKUCUSU: TUNTJS NADt SHHLHN OTOMATİK ÜTULERI SAĞLAM, GARANTİU EKONOMIK ÜCUZ KULLANIŞU 80L YEDEK PARÇA HER YERDE ARAY1NE IL • 8349/4325 diin bir Yu variak Masa loplantısi y aptı Dün başlıyan ve sona eren toplantıda basııı mensupları da bir «deklârasyon» un altına imzalarını koydular IL 8353/4326 38. yıl Sayı 13.32J Telgrmf ve Telefcnlar: mektup adresi: CumhurijMt Istanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 224290 224286 2 2 4 2 97 3 2 4 2 9 6 22 42 99 Perşembe 7 Eylül 1961 Buay iki Nato yapılacak Her iki Utbikata da kahlmak uzere Amerikan birlikleri hava yolu ile Atlantiği aşarak yurdumuza gclecekler Ankara 6 (Cumhuııjet Telek«) Gunejdogu A\ rupa Kara Kuvvetlerı, Izmır Av rupa Mutteîık Kuvvetlerı Bd*kumandanlıgı tairifıııdan 1214 ej lul tarıhlerı ara sında Adana \e İstanbulda Check HALiJi' \e SELEF Başkan Gursel dun Turkıyede gorevı sona eren Amerikan Askerî Yardoa Mate ısmı altında ve av rıca NATO Kurulu Başkanı Tumg Marın (solda) ıle yerıne tâyın olunan Tumg. Messınger'ı kabul etnuştır. Recnada Naı olı Ba:>kumandanlıgı tarafın Devlet Baskanımu Generallerle bırlıkte goruluyor dan da 152o evlul gunlennde Yunam«tan ve Turkıyede olmak uzeıe ıkı tatbıkat tertıplenmıstır Tatbıkatlaıa katılmak uzere Amerıkadan ıkıbın kışılık bir bırlık ve malzeme hava yolu ıle Atlantı. gı geçerek Avrupa\a gelecektır Tatbıkata Turk, Yıınan Italvan, Bırleşık Amerıka ve Ingıiu Hava Kuvvetlen katılmaktadır Tatbıkatin ılkını İzmır karargahı kuraandanı dığerını ıse Napolı Baskumandanı Oramıral Charles R Bronn ıdaıe edeceklerdır Tatbıkatları gazetecıler de t a . kıp ed«hıleceklerdır • Tarafsızlar bir netice alamadan dağıldılar Nesredilen tebliğlerin metinleri loplantıjı lakıı> eden MBh ine'erı \e konferansta konu^an Ankara temsılcımız E(\et Guresın (solda) Ankdia 6 (Cumhuııjet Teleks) Basın Yuvarlak Ma»a Konferansı bu sabah saat 10 00 dan ıtıbaren Rad>oe\ınde çalışmaları na başlamıştır Toplantıva Ankara fstanbul ve îzmır gazetelen sahıplerı ıle tem VrkaM sa 5 su 3 te Mavi küf hastalığından korurma careieri TütunkTiiıu/c dadanan hu hasta'ıkla nutcadeJe icin Secîm öncesi devre icin tedbir almmasım zorhyan darum yok Bunu belirten İçişleri Bakanı sözlerine şunları ilâve ettl: «Fakat biz alıyoruz, nıevcut kanunları ihlâl eden herkese kanuııun icabatı yapılacaktır» Bakan daha sonıa i,mnı\et Mu durunun makam araba^mı ozel î1lerde kullanılmrfsı ve E\up Ka\ mâkamının barda ha\a}a atcş et mesı hadıselcıının tetk'ik edıldıgı nı ıfade etmıitır Pohs kadrosunun lıse mezunu jedek suba%!arla takvıje edılece gını \e vasıta bakımından polısm tak\nesının bu sene malı bakım dan lmkansı? olduğunu sozlerıne ıla\e etmıştır Bdkan ";e!ırımızde bır muddtt kala ak tcma^Iarda bulunacaktır Aorfolk (Yııgınıa) 6 (AP) Turk Donanma^ına mensup «Ga/ıantep» destroverı Ft Wool yakınında Hampton Roadt ta karaya oturmuştur B Ameııka Donanma'i romorkorlerı gemıyı bu sabah juzdurmege çalısacaklardır Destro\er Amerıkada tamır edılmış ve dun oğ'eden sonra tccrube se\ nne çıkmıştı «Gaziantep» e>;kı bır Amerikan destrcnerıdır ve l<*50 senesınde Turk Donanmasına katılmıçtır Destroyer Norfolk donanma havuzunda re\ız>ona tabı tutulmuştur Yayınlanan müşterek iki tebliğde liderlerin derin görüş " Gaziantep „ ayrılıkları bariz şekilde meydana vuruluyor Destroyeri (Hususî surette giden arkadaşımız Ka\han SAĞLAMER bıldirivor) Amerikada karaya oturdu Dun şı.hııııııze gelen İçişleri Ba kam Nasır Ze\tınoglu t E T T Umum Mudurunun tıole>bus şebe kesını vapan ı^çıleııne \erdıgı ye mekte hazıı bulunmuş ve gazete cılenn sordukları suallerı ce\ap landırmıstır Scçım oncesı duıumun gayet ı>ı olduğunu ve bu yuzden tedbir al magd zorlıyan bır va^ı>et bulun madı^ını sovlı^en Bakan sozlerınc de\arala «Fakat bız aluoruz, me\ 1 ut kanunları ıhlal eden herkese kanunun ieabatı ^apılacaktır . de nııs'ır Dun son a eren Taraf«ıılar Konferansıodan sonra sa\ aşın tehlıkelerını belırten ve dun\a mılletlerını barışa dâvet eden bır bevannaipe ıle bır de teblığ jayınlanmıştır Yavınlanan bevanname «Tarafs'z Memleketler Konferan^ına katılan devlet ve hukumet baskanları, durvayı şımdıve kadar mıslı gorulmemış cıddı bır buhranın tehdıt etmekte olmasından, anı v \e kaçınılmaz bır çatıçmanın ( >enı bır dun\a harbıne •sol 1 Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Diirı M:Hî Antlaşmayı imzalıyan Y T P, eski D P lilere yeni bir isim buMıs"1946s?m tertemiz insanları,, A ıkara 6 (CumhurıjetTeleks) Y T P nın bugun \d\ınlanan 67 sa jılı ban bultenındo partı e ııtı hak edenlpun îbimlerı verılmektedır Bultendekı ıfade şojledır «1946 nın terttmlz ınsanlarından Y T P ne gırmışleıdır » Bultende avnca Bolunun Yıgılca Tutun tnutebdisısı Mı Lca llçe^ınde Adalet Partısının mfı^ah i'azısı 5 ıncı sayfada)! «ttıgı bu partı ıdare kurulu u\elennden u.jnun Y T P ne geçtıg hılnırıl'iıcktedır Fge bolgesinde tzmlr 6 (lelefonla) Bugun A P İl Merkezınde tertıplenen bır ba«m toplanti'i ıda İl Ikıncı Başkanı Mehmet Karaoglu, Yuksel Mend°ıe5 ı!e Va^sıada a\ukatları nın Y T P IP sırı^'emın A P lçın Arkası Sa. 5, Su. 5 te Emînsu Derneği dün müddelsiz kaptrtıldı \apılan tahkıkat netıcesınde Dtıneğm «bugunku şartlar mmacehesmde memleket menfaa'lenne zararh faah\et» te bulunduğu tesbit edildı Izmıt 6 (Te lefonla) Bıı «ure once I^tan bulda Florva Plaımda e^rarlı bır şekilde ko caMnın vanın dan kajbolan I11LEŞI\OR Ikı aydan berı rahatsız bulunan Şemseddın Nımet Onut, bu Gunaltav ın sıhhi durumu duzelmektedır Resımde, Gunaltay kendısı gun 1 z m 11 te ru zıjaret eden CHP Gençlık Kolu mensupları Je bırhkte goruluvor mevdana çıkmi'tır Nımet Florva dan kaçtıgı gunden berı Izmıt Petrol OfiMnde tanıdıgı Nurı Kırbaş'in evınde gızlendıgı anla« lan İMmet ın annesı, bugun şehrımıze gelerek kızını almış ve Duzcenın Develı kovune goturmuştur Kadın eş ve dostlanna kocasının kerdiMne çok ağır muamele yaptığı ıçın kaçtığını sojlemı^tır Florya plâjında kaybolan kadın dünbuiuntfu Telefoto (Ct MHUR1\L1 AP ) Nehru, Moskova va mutevec cıhen Belgrad dan avnlırken Belgrat, 6 Soğuk harbın yenı şı sona ermıstır. Yajınlanan »kl bır safhası olan Belgrad Konferan musterek teblıgın bırıncısınde bır sı etrafında koparılan propaganda harb tehlıkesme ışaret edılmekte fırtınalarına ragmep dışe gehr bır ve sulh ıstenmektedır Ikıncısınde Arkası Sa. 5, Su. 4 de netice alamadan bugun sabaha kar 500 bin ton buğday mübayaası için dün bir anlaşma imzaiandı Bu suretle Amerikadan alınacak bir milyon ton buğdayın 700 bin tonu mukaveleye bağlandı Ankara 6 (Cumhurıyet Teleks) Memleketımızin yıllık buğ dav ıhtıvacını karşılamak konusunda Hukumetımızle A B D arasında 1 mılvon tonluk buğdav anlasmas'nın 700 bin tonluk kısmının mukaveleje baglanması bugun tamamlanmıştır Hatırlanacagı uzere 29 temmuz tarıhınde vapılan Arkası Sa. 5, Su. 6 da Osman Böliikbaşı dimağî yorgunluktan^muzdarip miş! C.K.M.P. II Baskanı «Kendisinin nasıl hareket etmek gerektiğıni cok ij'i takdir edeceğine inanıyonım» dedi Yu\arlak Ma=a Zırve Konferansına ıştırak etmıjen ve bu \uzden hakk nda çe=ıtlı be^anlaıda bulunulan Osman Bolukbasımn jakınları halen kalmakta oldueu ote lınde hu«usı doktoru tarafından tedavı edılmekte olduguru ve • Suımenaı Entc])ektuel»den muzdarip olduğunu sojlemektedırler Yuvarlak Masa toplantısı ıîe ılguı olarak C K M P îstanbul II Baskanı Zekaı Dorman da kendı Dnn muhuılenen Enunsu Derneğının Ankara b (Cumhurıjet Teleks) Ankara Örfı tdare Kumandanlıgmca Emınsu Derneği bugun «ıkıncı bır emr e kadar» kav dnie mudde'sız olarak kapatılrnış ve Genel Merkez bınaM muhur'en nıi^tır 20 agu«toh gunu Emınsu Genel Idare Kurulu tarafından ^ajmla. r »n bır bıldırı uzerıne Ankara Or £1 tdote Komutanlıgınca açılan tah kıkat sırasında kurul u^ elerının jfade^ı alınmış \e bugun de tahkıkat sonuçlanmıştır örfı Idare Kumandanlıgı Emınsu Deınegının • bugunku şartlar muvacehesınde memleket menfaatlerıne zararh faalıvet»te bulundugunu tesbit etmış \e bu sebeple dernegm kapa tılmasına karar vermıştır Karar bugun saat 11 d e Ankara Bırıncı Şube memurları tarafından mfaz edılmış ve Emınsu Genel Merkezının bulunduğu Yenısehırdekı Isçı Sıgoıtaları hanı nın ıkıncı katındakı daıresını n ka pısı muhurlenmıştır. sınden, Bolukbaşını n Zırv e Konfe ransına katılmamış olması hususunda neler du^unduğunu soran gazetecılere şu cevabı vermıstır «Genel Başkanımızın Zırve K"n feran^ına şahsen ı^tırak etmemış olma^ımn bazı cıddı ve muhım «e beblerı olması gerekır Ba«ın haberlerı di'inda bu sebeplerin neGangster Necdet Elmas ıle euç ler oldueunu henuz ben de bılmı ortağı Necdet Smkıl ın duru^malayor \e fakat k»nriılennın na^ı) ha rma bu sabah «aat 9 da Davutpa Arkası Sa. 5. Su. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Gangsterin duruşması bugün başlıyor Adliyede tatil bitti, törenle işe başlandı Yargıtay Başkanı yaptığı konuşmada «Hâkimlik maddeten ve mânen cazip bir meslek haline getirilmelidir» dedi. .. * «... PipPIR EDER, UÇAMAZ Adü jıbıı baslaması dolayısıjle dun Ankara'da yapüan merasıme katılanlar Yazısı 5 ıncı sayfads)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle