16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOK'I IIIIIIIIIIMMllll Hllllllll IIII CUMHURÎYET llllllllllllllllllllll IIIIMIIIMIIMIIII ^ y l u l 1961 Kesımlı Koman: 173 MİLVONLABI Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT IIIIIIIIIIIIIIIII1III1I1IIIİIİIIIIIIII1HIIIII1IIII lllllllllllllllllllllllllllllllltlMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII Hava, geceyansı kalmıştı. Çar ner gelirim hemen. Hadi eyvallah. şaf gibiydi deniz. Veysel Reisle Ne yapalım? Başa geldi bir kere, tayfalann akh, o gün mecburen çekeceğiz. Eyvallah!» bıraktıkları kıhççıhkta takıhydı... Osman, otobüslerin durduğu yeKoca motorun yedeğinde, suları re doğru, dalgm adımlarla uzakla yara yara giden Kaderimin kıçüs şan Ahmetle, çay parasmı masatünde oturan iki adam ise, nlışmış gibij'diler olanlara. I nm üzerine fırlattığı gibi. yerinEtraflarına pek öyle dertli göz ' den kalkıp, onun peşine düşen Rüs lerle bakmıyorlardı. Hattâ Veysel ] temin arkalarından bakakaldı. «Hey Allahım..» diye^ söylendi Reisin teknenin, kıç tarafında dikilmiş, sık sık dönüp kendilerinı «Bir rast gitse Ahmet Âbinin işlegözliyen o toparlak, kırmızı suratı ri... Bir onun dediği gibi olsa işgöstererek güldü bile, bir ara Ah ler...» met : Rüstem otobüste, iki sır a geri «Şu haline bak Rüstemin be sinde oturuyordu Ahmedin. ÖyleGenç kız: «Fakat mösyö, dedi, oraya nasıl giDenise doktora hayretle baktı. Ne demek isOsman. Allah bilir, nereye kadar ce vardılar Bandırmaya. Saat onDoktor Maugars gizli kapıyı dikkatle gözden Ihtiyar doktor eline bir şamdan alarak odaya rerız?» «Canım pekâlâ gireriz. Benimle beraber gelecek peşimizden. öyle ya hem bir olmamıştı daha. geçirdi, panoyu te'.i":r açtı ve dışarı çıktı. Birkaç tediğini anlayamamıştı. Doktor izah etti: «Orada girdi ve elinde birkaç şişe olduğu halde çıktı. gelir misiniz?» «Tabii.» «O halde bu gece bıı zchirden bahsettikleri zaman şişenin şöminemerak ediyorlar, bakahm Erdekte dakika sonra da ! I ratuarını terkederek DeSonra başladı bunlardaki ilâçları kanştırmağa.. Başladı, elirtde manyeto, sağa so hazır olun. Gece yarısına doğru kapımzı çalacanın yanında bir dolapta bulunduğunu soylemişmanyetoyu yaptırabilecek miyiz l koşmaya Ahmet. Bandırmanın nise'i aramağa başluJı. Kızı mutfakta, aşçının yaArada sırada tutmuş oldugu notları gözden geçiğım. Yalnız bundan kimseye tek kelime söylemelerdi deji! mi?» «Evet efendim.» «îşte, Dediye... hem de görecek bakahm, a nında buldu ve: «Şöyle gclin sizinle görüşmek lâriyordu. Nihayet, yüzü gülereU ayağa kalktı, tekyin. Hattâ kardeşinize bile.» nise, o şişcyi alarak ycrine panzehir dolu başka Veli Reisle, yahut sakh bir kıyıda otomobil tâmircılerini. elektrikçizım» dedi. Yalnız kalır ka'maz da: «Denise, derar odacığa girdi ve panoyu açtı. bir şişe koyarız.» köşede falan, Meryemle buluşup lerini, bir bir dolaştı. Hemen hp(Arkası var) di, komsuların kullandıkları o zehir şişesini orakonuşacak mıyım? Hay aslan adam men uğramadığı, girip içerde bes dan alamaz mıyız?» lar be... Artık bizi bir dakka göz on dakika, bazan daha da fazla den kaybetmemeğe yemin etmiş durduktan sonra, hep aynı asık suratla, çıkmadığı dükkân kalmaler...» Erdeğe saat dokuz sıralarında dı. bu işlerden anlayan. Böylece vardılar. Veysel Reis, doğru gitti, nefes nefese, mekik dokudu genç iskeleye yanaştı. Ahmetle Osman adam. tâmir atölyeleri, radyocuda, kürekle getirdiler Kaderimi, lar. garajlar arasında... • kahvelerin önüne, demirlediler kıç Rüstem de onu n peşinde, soluk tan, başını bastırdılar kuma, bağ soluğa dolaştı Hemen her dükkâladılar kıyıya. nın önünde, dışarda bekledi Ah^ Suçlular bunun sayesinde J Fırladı, bir koşu gitti Ahmet, medi. Yüzünde hep aynı «iş yok!» • kolayhkla tesbit ediliyor • elinde, kalınca bir beze sarıh ifadesiyle çıkan genç adamı n ardı manyeto , çarşının üst yanına, e na düşüp, yeni bir atölyeye dogSon zamanlarda «robot portre» lektrikçi, motorcu Abdurrahman ru koşmak için... nin ne kadar ün saldığını bilırsi••• ustanın dükkânına. niz. Sebepsiz de değil. Bu teknitstanbuldan sabah kalkan eksÇok geçmeden, döndü geldi. ğin çok ışe yaradığını tecrübeler pres postası, «Uludağ» vapuru, Yaz bitmeder. modanın sonbaharı başladı bile. açıkça gösterdi. Önenıli bir hırOsman, kayığın içinde oturmuş Bandırma iskelesine yanaşmak i İlk serpintiler o kadar da güzel ki... sızhk, ya da bir cınayet var, diyebekliyordu. Onun, Ahmedi görün çin ilk manevralarını yapmaya İr Pelerinler çıktı yine: Şömizye yakalı, omuzce, merakla doğrulup bağırdığını, başlarken, nihayet Ahmet de, dük lim. Şahitler suçluyu tarif ediyorlardan eteğe klos inen, bildiğimiz pelerinler (kaptstanbul'dan bir okîirnmuz ya Fstih Camii buna misal olarak hemen oracıkta bir masada, çayını kân dükkân, boşboşuna gezmeklar. Ressamlar bu tariflere göre gösterilebilir Kıhçali Camii, bülar) var. j yudumlıyan Rüstem de, rahatça ten, iyice yılmış bir halde, yollan bir portre çizivorlar «Robot • por zıyor: Askerlikierini er olarak yapan yük paralar harcanarak onarılmış, duydu. İf 7/8 boyunda, beli (yalnız önde) kemerli, kapdı rıhtım meydanına doğru. tre» denilen şev bu. Zabıta bu porlar var. Alttan aynı kumaştan dar etek giyiliyor. treden faydalanıp suçluyu arıyor. memurların, askerlikte geçen müd fakat etrr.fındaki toprak ve moloz | c Ne oldu? Ahmet Abi, ne olAkşam beş buçukta tstanbula Çok defa kolsvca buluyor. Ame detîerinin, Yedek Subaylarda ol yığınları olduğu gibi bırakılmıştır. du?» Yakaları çok geniş şömize. hareket edecek gemiye bilet alduğu gibi hizmetlerine eklenmesi Duvarların etrafında uyuyan pori Bağıra bağıra yaklaştı, genç a mak niyetiyle. sokuldu acenta girikahlar Avrupanın bu buluşunu İr Redingot biçimi ince yünlüden mantolar var. şan kılıklı insanların hali oradan yalnız almakla kalmadııer onu iyin Emekil Sandığı Kanur.una geçenleri cidden üzecek durumda dam. şesinin önüne. Ama vapur, yeni İT Beli sıkı yakasız mantoların eteğinde, tıpkı mükemmelleştirme yollarını da a {.'erekli maddenin ilâvesi suretiyle dır. Fatih Camiinin etrafında da c Yok. olmuyor... yapamıyor. yanaştığından, kapahydı küçük eski modaları hatırlatan, iki sıra kürk bandlar varolan şikâyet ve radılar. Bu arayıştan şimdi birı yapılagelm°kte pencere Henüz bilet satışı başlaİT Ancak kalçalara inen, ince düğmeli, küçük haksızlığın cinlenmesini ilgililerden büyük bir meydan vardır. Bu mey Ya bobini yanmış, ya mıknatısı mamıştı .Robot heykel» teknigi doğdu El rica ederim. danın yarısı , çimenle örtüldüğü kaçmış, diyor. Istanbulda Aleko'yakalı kaplar var. de şekil verilebüen bir plâstiktsn halde karşı tarafı toprak ve moda n başka kimse yapamaz, diyor.» Bir elinde manyeto, dayandı, İr Kolları tıpkı kanat gibi ıki geniş pilili parça lozlarla doludur. Koyun sürüleri, büstler satıhyor Yüzleri yok. Ü*Çöpçülerden şikâyet Kıyıya geldi Ahmet. Osman da oradaki ufak parmaklığa Gişenin halinde omuzlardan aşağı sarkan, etekleri inca pilih tüne istediginiz burnu. ağzı. kasdışarı. Hemen üç açılm;ısını beklerken, seyre koyul Bu konu ile ilgili olarak gazete ! güneşlenen serseriler manzarayı fırladı çıktı, roblar vaı. ö ları, gözleri koyuyorsunuz. Bir mizde ç.kan şikâyet yazısı üzeri tamamlar. Sultanahmet Camii gibi metre ilerde oturuyordu. Rüstem. jdu p.:miden ilk çıkanların. tzmir İr Düz renk. hafif kioş eteklerin üstiinde pövak'ada suç'.u annırken şahitlere ne, tstanbul Belediyesi BasınTu ' bir şaheserin etrafındaki toprak yı « Bak dinle beni!» dedi genç .treninde, Bursa, Gönen, Biga oto tikare ceketler. Bluzleri şömize. bu büstlerden bir"' tar.e vorihyor. rizm ve Protokol MüdürlüSünden | ğınları üstiinde yatan serserileri adam, Osmana, sinirden bağıra ba büslerinde yer tutabilmek için, j turistlere göftermemiz ayıp değil ğıra. «Ben şimdi, doğru Bandırma İr Dört plikaşeli etekler çok. İki pli önde, ikisi Görgü şahidi ona «Uvlunun karak aşagıdaki mektup alınmıştır: kosuşmalarını... midir? arkada. ya gidiyorum, saat o n otobusüyle. teristik çizgilerini' vermsge çalışı«Topkapı Arpaemıni Urban çıkBir ara. olanları anlamak ister İr Gece elhıselerinde kiiçiik bolerolar Yakaları j Sürüyle usta var orada. Elbet biyor. Ressamlar da çesit «robot mazına gidilerek durum tetkik eHayal kırıkhğı rinden biri anlar, bu meretin der gibi, iyice yaklaştı Rüstem Vakordele ile fiyonk yapılıyorheykel» lere bakarnk aldık'arı fik dildi. Ankara'dan bir okurunıuz yazı dinden. Sonra orada, o askeriye purda n çıkanlan karşılamak, yaBu sokak sâkinlerinin çöplerinin re göre robotportre yaoıyorlar. İr Truvakar kollu, yakasız, bir çift cep kapağıiskarpinlerinin nin ustası da var. Hani o hava ge hut da koşarken Böylece ifadelerin kansıklıjı yü daha sık ve rahat alınabilmesi için zıyor: nın süslediği dümdüz mantolar var. En göze çarpar MemlekeJLinıi seven, onun saadet diklisi. Şimdi sen otur burada, uzun ökçelerini kıran güzel habir at arabası tahsis edilmiştir. zünden robotportrede yanılmak ihşeyleri renkleri. Bütün açık renkler. İçlehnden zıt nımları görebilmek niyetiyle, orave felâketiyle yakından ilgilenen timali kalkıyor ortadan. Cünkü Çöpler 5 ilâ 6 günde bir ahnmaya bir vatandaşım. Hıç bir siyasi par bekle beni. Ayrılma bir yere. Uğ ya yığılan, büyük bir kısmını işkoyu roblar giyiliyor. Penbe manto lâcivert rob, raşacağım ben bunu Bandırmada başlanmiftır.» mavi manto kahverengi rob. tiye dahil değiüm.. 27 Mayıs inkı ! yaptırmaya. Ama baktın, geciktim, j siz güçsüz erkeklerin. mektep ta de kendi kumaşlanndan, bolca bağlanıveren kuşak yalnız scize deöil. iyi kötü hirtalâbını cânü gönülden benimselebelerinin teşkil ettiği topluluğu İr Bir Iâboratuvar gömleği kadar düz, küçük zö lar. Ve kalçalarda bir çift cep. Kimi kapakh. kimi kım heykellerden d<: faydaltnılıŞehir içinde ahırlar \ or. dim. Bugünkü şartlar içinde ikti gelmiyorum akşam. Anla o zaman dirsekleye dirsekleye. kendin e zor mizye yakalı. kolları bilezikli roblar var. Bellerin yarma. Kunıaşlarır düzü de. karelisi de var. Bu konu ile ilgili olarak gazete dara en uygun parti olarak C.H.P. j ki, Bandırmada da yapmadılar, lukla yol açarak, sokuldu Ahmede mizde ç:kan şikâyet yazısı üzerine, ni görüyorum. Fakat, HOP zaman ben de, hazır akşam vapuru vardogru... Istaribul Belediyesi BasınTurizm lavda bu partinin arzetti2i manza ken, atladım gittim Istanbula. Ya »• • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • ^ Onun koca kafasınm, kalabahve Protokol Müiürlügünden a ra beni derin bir hayal kırıklığına i rın bütün gün uğraşırım yaptırma şafiıdaki mektup alınmıştır: [ ya. Yahut orada da yapamazlarsa, ğın son saflarının üzerinden uzauğrattı. Iktidar eşiğinde bulunan, «1 tnekçi sokağındaki ahırlar yürekleri yalnız memleket sevgi bir yenisini bulup almaya baka narak, kendisini aradığını görünmühürlenmiş ve bilâhare yıktırıl siyle çarptığını ileri süren bir par rım. Sen ver hele, şu üçyüz lira ce, dayanamadı genç adam. Az damıştır. tinin liderleri, en kritik bir zaman yı. Hah tamam. Artık ne zaman ha yaklaşmasını bekledi, sonra et2 Köpekler itlâf ekipine bildi da böyle sen ben kavgasma mı dönerim, bellj ormaz, bir kere îs rafındakilere hiç" aldırmada n barilerek itlâfı eihetine gidilmiştir. j girişmeli idiler? Eski yeni bütün tanbula gidersem... Öbürgün sa ğırdı: huzıırunda: bah mı? Paz'artesi mi? Salı mı? 3 Açıkta herhangi bir lâğıma I liderlerin, Kurultay « Benf'mî arıyofsun be? Üaha • Aramızdaki bütün anlaşmazlıkla Belli olmaz. Onun için, sen sakın ne istiyorsun... gidiyorum işte îs• rastlanmamıştır.» rı bir yana bırakıyoruz. Bizi so ayrılma buradan. Neyimiz, kimi tanbula... Sen de koşup, efenidne Cami meydanlarının hali rumlu makamlara seçseniz de, seç miz var ki Marmarada, merak haber vermiyecek misin, kına yak • meseniz de, bir er gibi parti em edecek? Yatarsın kayığın içinde, sın diye? Yoksa gelecek misin, îsFınJıklıdan F. Çdg yazıyur: • Istanbul camilerinin tamiri ile rinde çalışacagız!» demeleri ge ahçıda da yersin. Be dönene ka tanbula da? Alayım mı san da • n a onların bütün güzellikleri ortaya rekmez miydi? Seçimin kaderini dar bekle burada. Bakarsın inşaal bir bilet?» • İf Bır süre önce mali kriz bir makalede Paris'in Louvre çıktı. Ama bunların etrafındaki ellerinde tutan tarafsız vatantla^ lah, Bandırmada yaparlar da, döyüzünden bu yü kapanma teh müzesinde bulunan Leonardo (Arkası var) meydanlar, halen tam bir mezbe lar C.H.P. liderlerinden bunu bek likesi geçiren Metropolitan da Vinci'nin «Mona Lisa Giolelik halindedir. Kıhçali Camii, lemektedir. • opeıası, son gelen haberlere conda» tablosunun sahte ol• göre 196162 mevsimine Pucciduğunu, ünlü ressamı n çizdi• ni'nin «Altm Batınin kızı» adği «Gioconda»nın «Colombina» lı eserinin temsiliyle girecekadiyle Leningrad Müzesinde tir. Opera idaresi ile ücretle. bulunduğunu ileri sürmüştür rinin artırılmasını istiyen orEZRA POUND KALB KRİZİ • kestr. üyeleri arasındaki an. GEÇİRDÎ ISTANBCL fif müzik 7.30 Haberler 7.45 laşmazlık bertaraf edilmiştir. • Opera idarecileriyle 7.27 Açıhş ve program 7.30 Şarkı ve saz 8.15 Hafif müzik •ir 74 yaşında bulunan Ame. Müzik İki marş 7.35 Sabah plâkları 8.45 Şarkılar 9.15 Sabah rikah ünlü şair Ezra Poand sendikası temsilcileri, Çalışma 8.00 Kaberler 8.15 Şarkılar müziği 9.45 Türküler 10.00 bir kalb krizi geçirmiş ve MeBakanı Arthur Goldberg ile 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanış. ran Hastaanesine kaldırılmışyaptıkları beş saatlik müzaKapanış. tır. Doktorlar Pound'u n sağkereden sonra anlaşmaya var 11.57 Açıhş ve programlar 11.57 Açıhş ve program 12.00 12.00 Müzikle öğle tatüi 12.30 lık durumunun iyiye doğru dıklarını bildirmişlerdir. An. İki marş 12.05 Şarkılar (Rıza Kemal Öncan'dan şarkılar gittiğini bildirmişlerdir. Ezra laşma yapıldıktan sonra OpeRıt) 12.30 Öğle melodüeri • ra Müdürlüğü, dünyanın birçok Pound 1958 yıhnda Amerika'13.00 Saz eserlerı 13.15 Haber 13.00 Haberler ve Türk basınmdaki bir sinir hastahanesinden yerlerine dağılmış bulunan saler 13.30 Yurttan sesler 14.00 dan özetler 13.15 Küçük konçıknyş ve Güney Tirol'e gelenatçılarına durumu bildirmiş Haftanın oda müziği konseri ser 13.45 Muazzez Türing'ten rek Meran'da yerleşmişti. Pove imkânı varsa derhal New 14.30 Kadın saati 14.40 Hafif türküler 14.00 Bir plâk albümü 14.30 Ahmet Melik'ten şarund Ikinci Dünya Harbi sıraYork'a dönmelerini istemiştir. müzik 15.00 Kapanış. kılar 15.00 Kapanış. sında Roma'daki Mussolini'nin «Metropolitan» meselesinin hal 16.57 Açıhş ve program 17.00 linde bilhassa Başkan Ken16.57 Açıhş ve programlar Diskotekten mikrofona 17.20 radyosundan Amerika aleyKıra! Baudouin ile Kıralıçe Fa] yorlar bu yaz. "hJierı bile atkı nedy'nin büyük bir dirayet Konuşma 17.30 Radyo Erkek 17.00 Esen Altan'dan şarkılar hinde süreli yayınlar yapmı.ş, biola'nm sevişip evlendikl<»rını bil söylüyor» diyorlar. Veni yetişen giisîerdiği haber veriliyor. ler Fasıl Heyeti 18.00 Küçük 17.30 Zeki Yılmazcan'dan dans hiı»tin sonunda vatana hiyamiyen yok ama balayı bitince çok liseliler gibi sarmaş dolaş, çocukOrkestra 18.20 Şarkılar (Nec melodileri 17.45 Saz eserleri «GİOCOMDA» SAHTE Ml? net fuçu ile hapis cezasına luk aşk hikâyeleri de tavsar. Fa ça bir mesut oturuşlan var... Baudet Cici) 18.45 Haberler 18.00 Din ve ahlâk üzerine koİr Leningradh sanat tarihçiçarptırılmış daha sonra bir biola Baudouin aşkı ise her mev douin halki selâmhyan kariFinın 19.00 Çeşitli stüdyolardan 19.30 nuşma 18.15 Sizin için 19.00 si Gukowski «Şowjeteskaja akıl hastahanesine nakledilsim tazeleniyor. Bir balnyı .. rler boynundan bir busecüt çai'.yor baOlaylar ve yankıları 19.45 Şar Haberler 19.15 Yaşadığımız Kultura» adlı dergide yazdığı mışti. kes bir balayı yaşayabilir. îkir.ci zan Daha dün dünyadan el çekkılar (Gülizar Ersel) 20.00 Se günler 19.25 Bu akşamm plâbalayı. Birincisi olavlar yüzünden miş denilen dalgm, durgun kır&l.. vilen triolar 20.30 Millî Eği ğı 19.30 Olaylar ve yankıları Aşk protokola dudak büküyor. kanm kaljnıştı, bu da olur. tim semineri dolayısiyle konuş 19.45 Şarkılar 20.00 Gide giÜçüncü balayı... üvet Aşık kıral• ••tiMi»»»tnmıııı tçten gelince de hoj görülüyoı ma 20.45 Saz eserleri 21.00 de 20.20 Trio Los Panchos la kıraliçe üçüncü baiaylariiıı yaşı ı bilir misiniz? Radyo Tiyatrosu 22.00 Çeşitli 20.30 Çocuklarla başbaşa 20.35 DENÎZCİLİK BANKASI T.A.O. stüdyolardan 22.30 Genç mü Çeşitli melodiler 21.00 Türk zisyen mikrofonda 23.00 Ha müziği özel programı 21.50 Malzeme Müdürlüğünden !••••••«>•••••« •••»••••••••€>•••••••«>••••••••••, berler 23.İS Dans ve caz mü Silâhlı Kuvvetler saati 22.05 ziği 23.55 Program 24^)0 Ka Müzikli kutu 22.30 Şarkılar Bankamız ihtiyacı için 2080 Kgr. 2000X1000X1, 1280 Kgr. panış. 2000X900X1 m/m. eb'adında galvaniz oluklu saç almacaktır. 22.45 Haberler 23.00 Bir beste• Istekli firmaîarın tekliflerini 25/9,961 akşamına kadar elimize ci ve eseri (Igor Stravinsky A NK A RA Üniversitemiz Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne ulaşacak şsküde postalamaları veya Müdürlüğümüzdeki teklif 6.57 Açıhş ve günün program «Senfoni») 23.30 Caz sanatı üç öğretim üyesi alınacaktır. kutusuna atarak 1000 liralık terainatı veznerriize yatırmaları rica ları 7.00 Günaydm 7^0 Ha ' 14.00 Kapanış. 1 Öğretim üyelerinin Ingilizce bilmeleri şarttır. oluııur. (Şartnamesi veznemizde satılmaktadır.) (Basın 6152'4345) Faal 2202,4323 2 Unvan ve ücretler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Personele verilecek unvanlar ile görevlendirme şartları ve usulü hakkında yönetmelik gereğince verilecektir. BAY ÜSCAR: 3 Isteklilerin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Müa • dürlüğünden alacakları müracaat formlarını doldurarak 15.9.1961 tarihine kadar Rektörlüğe vermeleri ilân olunur. Büyük bir fabrikamn saç işleme ve montajı işlerinde çaÖğretim Üyesi ahnacak konular : iışmış Almanca lisanına vakıf bir Mühendİ5e ihtiyacı vardır. 1 Analitik Kimya Taliplerin yazılı olarak Şişli 92 No lu Posta Kutusuna 2 İnorganık Kimya müracaatieri rica olunur. Reklâmcıhk 1810/4349 3 Organik Kimya. <Basın 5705 A. 13870 4337) Yaz bifmeden sonbahar modası başladı bile I Rohotheykel OKURLARLA Âskes'likEerini er olarak yapan memurfar METROPOÜTAN OPSRASI TEHLİKEYİ ATLATTI t Fabiola hâlâ balayı yoşıyor asrm en büyük aşkı!. f j İMMİİİ(titliMII|li(li(|İM1|||i|ll||i||M||iM(I1|i|M1(|iiii( Orta Doğu Teknik Üniversîtesinden KADIN ve ERKEK KUMAŞLARI MDIS ÂRANIYOR F A I II 366 BÜTÜN 6ÜN LEO'NUN VÜZÜNPEKl Î 6i 6&İVE OÖNPÜĞÜMOB\ PROF NlMBÜS'ün MACERALARL LEO'VU POLiÇE N Mİ JiM.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle