13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET IHÖIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIII 7 Evlul 1961 İ Memleket Dâvaları | HEM Biz gazeteciyiz! eçenlerde kıymetli «rkadaşlar tarafındsn çıfatrılmakta olan bir derşide Romada Vatlkan Büyiik Elçimi* ile yaptığım bir mülâkatın şiddetle tenkid edildiğini gördüm. Okuyuculanm hatırlıyacaklardır; Vatikan Büyük Elçimiz Inkllâp hükflmetinin nnın mSddet îçiîleri Bakanlıfını yapmı« olan General lhsan Kızıloğlu idi. Söz konusu mülâkatı da bana Büyük Elçi oUrak değil, sabık tcişleri Bakanı sıfatiyle vermişti. Böyle bir mBlâkat yapmamı doğru bulmıyan meslekdaşlar, yatdıkları yazıda gazetecilik hocası olduğnma da telmih ediyorlar, «Hoca böyle yaparsa talebe ne yapma»?» detneye getiriyorlardı. Mademki gaıetecilik hocası olmamdan batsedilmi» bulanoy«r, o halde bırakalım da biraz hoca kenuşsnn: Mülâkat nedir? Milletlerarası s»zete«lik alanında birer oi«rite olarak kabul edilen Him adamlan yaıdıkUn eserlerde mtlâkatı şu şekilde tarif etmişlerdir. Mülâkat, sözleri haber kıymetinde olan kimselerle yapılan konnşmalara denir. Haber ise «öyle tarif olunmaktadır: Haber, oknynculann alâkasını celbedecek olan ve zamanında verilen herhangi bir şeydir. Batı şahıslar, fikirler, vakjâlar bisatibi o derece alâka çekicidirler ki onlara ait bütün yazılanlara tereddütsftE haberdir, diyebiliriz. Şimdi mcslekdaşlarımca da malutn oldnklan «tphesiı bolonan bm kaidelerin ışığında General Kızıloğln ile yaptıjımıı k«nuşmayı tetkik ettiğimiz zaman bunun gazetecilik tekniği bakımından tam mânasiyle bir mülâkat olduğu neticesine varmaz mıyu? Z«4en ayandırmış bulanduğu menti ve müspet akisler de her şeyden evvel ve doğrudan doğruya bunn teyit etmekte değiller midir? Çn halde ba vanyette bir gazetecinin General Kızıloğla razı olduktan sonra onunla konuşması ve söylediklerini bir mülâkat şeklinde neşretmesi kadar tabiî ve yerinde bir şey elamaı, diyor, böyleee bahsi kapahyoms. Ha, bundan sonra kalıyor Kızıloğlu'nun C.H.P. ve CJ1J*. liler tarafından sevilmemekte olması meselesi... Sanınm yaptığım müUkat d s gazetecilik kaidelerine uymamaundan dolayı defil. sırf ba hissf ıebep ytzfinden tenkide ngramıştır. Vallahi ba da bittabi tenkid edenlerin bilecekleri bir şeydir, derim. Ben olu m biras daha müsamBhakir davranır, yalnız sevdi|im kimselerin konu»m3İarını istemez, sevmediklerimin de söclerini tahamtnüi ile karşılamaya gayret ederdim. PoUtika hayatında müsamaha sahibi olmıyanlar, çok ıstırap çekeceklerini bflmelidirler. Son Ank»ra seyahatimde Roma mftlikatının Ankara C.H.P. mehafilinde de hoşa gitmediğini ö'grendim. Yukarıdaki sözlerim mensupları arasında sevdigim ve beni sevdiklerine inandıfım pek çok kıymetli şahsiyeüer bulunan ba mehafile de bitap etmektedir. Bizi sevenler kendilerinin dostn olmakla beraber gaıeteci de oldugumBzv dfişfinmeli ve meslegimicin emirlerini yerine getirmekle vazifeli bulunduğomnzu gazden uzak tntmamalıdırlar. . Cevat Fehmi BAŞKUT «Sayısı onbinleri bulan çare I larının hazırlanmasmda gözönün hazırlayan v e açıklayan üye mem formül tasansı ve tasavvurlar de tutulması gereken başhca fak leketiere cteknik yardım» faslındünyayı âdeta bir tufana boğ tör ilgili memleketin nüfusunun dan yardım yapılmasmı talep etmuştur Fakat dikkate şayan artış nispetidir. Nitekim Hindis mışlevdir. Dünyanın nüfusu ortalama olaDIŞARILARDAN Leroan göiü için. kış avlarında hepsi, daha uve hazin oi^n cihet şudur ki tan 24 milyar dolarlık üçüncü beş neredeyse bizim Marmara büyük zıınca bir «eözrlen geçirümeğe bu tekliflerin hemen hepsi yıllık ekonomik kalkınma plânın rak yılda 50 milyon kadar artmak lüğünde bir su birikintisi. Bu mek (revizyon'a)j tâbi tutulurlar AyI.E.T.T. Idaresi, Topkapı . Emintoplumun esası olan halka de da nüfusun artış nispetini isabetle ta v* bu artış en fazla Asya kıt'tubu size yazan adam bu gölün rıca her zaman devamlı bir konönü ve Şişli • Yenikapı troleybüs ğil îakat sadece toplumun ça tâyın edemediği için plânı yeniden asında göze çarpmaktadır. Gerçek bir kıyısında, Lozan'da, üniversite trol altmda bıılunduklarından hatlarını hizmete açtıktan sonra, tısıııa ait bulufJnıaktad'ır.» gözden geçirmek zorunda kalmış tsn dünyanın ancak 1/5 ini teşkil ec'en Asya'nın bugünkü nüfusu okudu, şimdi yine aynı gölün kı işte. gördiiğün sibi, aksamadan iş şimdi de Edirnekapı ile Eminönü Ssul D. Alinsky tır. arasında troleybüs çalıştırılması iyısında ama, Lozan da değil, onun lcr, dururlar.» Hakh olarak denilebilir ki, mem dünya nüfusunun % 56 sına varI çin harekete geçmiş ve çahşmalatam karşısında Evian'da. Orası İ9* Memleketimizde anormal dere leketımizin bugünkü güç iktisadî mıştır. Bu durum devam ettiği takdirviçre, burası Fransa. Ne denizrilik. ne de vapurcu ra başlanmıştır. cede süratli nüfus çoğalmasım ön duıumunda önemli rolü olan fakBizim Şevket Rado'nun böbreği', lukîa hiç mi hiç alâkam olmadıEdirnekapı Eminönü troleybüs lemek konusunda alınması gere törlerin başlıcası, yılda % 3 nis de dış yardımların blrkaç misli her zaman tazesini imal eden bit fından, bu işe burada, durup du hattı. Edirnekapı meydanından ken tedbirleri rapor halinde tes peti ile dünyada birinci yeri işgâl artması halinde bile. normal istih mez tükenmez bir taş fabrikasıdır. rurken niye kafa koyduğumu, ih başlıyacak, buradan Fatih, Saraç bit edecek olan özel bir komisyo eden nüfus artışımızın, plânsızlı sal artıçı geri kalmış memleketleiBugüne kadar, zannederim, elli, timal tahmin etmişsınizdir: Bizim hanebaşı. Büyük Reşitpaşa cadde nun kurulduğuna ve faaliyete geç ğı'i ve ilme değil fakat şahsî ke ahalisinin zaten bozuk olan yaşasi, Fen Fakültesi önünden, Topka tiğine dair basında çıkan küçük yif ve kaprise müstenit başıbozuk ma şartlarını düzeltmek söyle dur altmış tanesini kendisi «ihraç» et vapurları düşündüm de ondan. ti. Iki defasında da ameliyatla alGeçen gün gelen bir gazetede pı Eminönü troleybüs şebekesi ile bir haber memleketimizin kalkın politikanın neticesi olarak, göz. sun daha da güçleştirecektir. Nitekim bu mânada olmak üzedılar, fakat fabrika durmadan is gördümdü. tngiltereye ısroarlan» birleşerek Eminönüne kadar de masmda çok büyük önemi olan önünde tutulmaması keyfiyetidir. Jiyor. Yine iki, üç tanelik mal mış olan vapurlardan b : ri daha vam edecektir. Ancak bu konuda unutulmama re geçen nisan ayında Ekonomik bir hususa ait bulunmaktadır. Bu hattın tesisi ıçın 7 kilomejstok etmi?. Onlara bir «ihraç» ça (adı galiba Pendik) lstanbula gelBir memleket halkının miktar, sı gereken önemli husus: anormal ve Sosyal Konseyde konuşan Mil resi bulmak için burada. miş ve Şehir Hatlannda hizmete relik havaî hat çekilecek ve 171 a terekküp tarzı ve sosyal ve kültü dc.ecede sür'atli nüfus artışım ön letlerarası KaJkınma ve îmar Ban Bana gel'nce doktorların bulma girmiş. Şimdi, asla kehanette bu det beton direk dikilecektir. rel durumunun o memleketin eko leyecek çarelerin «tıbbî» tedbirler kası Başkanı Mr. E. R. Black «yidığl kalmadı gibi bir şey. Karaei lunmak iddiasına heveslenmeden. I.E.T.T. Idaresi troleybüs tesisi noınik kalkmmasının seviye ve den ibaret olmadığı eğitim, sana yecek maddeleri istihsali ne kadar ğerde siroz tehlikesi, kalb zayıf bu vapurun «Serencam» ını bili ekipi dünden itibaren direk çukur süratini tâyin ettiği ve bir memle yileşme ve kadımn İŞ hayatina atıl çoğalırsa çoğalsm, nüfus artışı bu lamış, her an infarktus krizine tu yor gibiyim. İki sene dayanırsa larımn açılmasına ve kanca yerle ks'in nıillî gelir artışı nispeti o ması gibi başvurulması gereken günkü hızını muhafaza ettiği taktulabilir bir halde. Sol tarafta şiş ne âlâ. Üçüncü sene onu muhak rinin tesbitine başlamıştır. savaşılması dirde, aradaki megafeyi kapamamemleketin nüfus artış nispetini tedbirlerin yanında kinlik, sağ tarafta hava toplantısı, kak, içine binerek değil, ya IstinEdirnekapı Eminönü troleybüs aşamadığı takdirde her hangi bir icap eden birçok meselelerin de yı düşünmenin bir hayal olduğunu» söylemiştir. tansiyon yüksek. Velhasıl dedim yeden, ya da Kasımpaşadan, oto hattının süratle ikmaline çalışıla ekonomik kalkınma ve gelişmenin mevcut bulunduğudur. (1) İşte, memleketimizdeki nüfus ar ya, olmıyan yok. Ben de onîarı mobille geçerken seyredebileceğiz. caktır. Süratli nüfus artışım önliyecek tasavvur .dahi olunamıyacağı göderleyip toparlayip kendime bir Biz cahillerin bilemediğimiz netedbirlere paralel olarak siyasi tışını kcntrol altına almayı gözeriişü gerçeğin tâ kendisidir. çeki düzen vermeğe çalışiyorum. nıene bir ârızası olacak ki aylaıBelediye Konservatuarına Ingiliz bilgini T. R. Malthus'un parti mensuplarının vatandaşlan, ten özel bir komisyonu n kuruldu Siçara yok. içki yok, daha dogrusu ca. belki de seneleree oralarda evilk tab^ı 1798 de yayınlanan «Nüfus kendi ihtiyaçlarından daha fazla, guna dair basında çıkan haber, 27 öğrenci kayıtları devanı içki var ama, Şevketie beraber. velâ «tamire girme» sırası sonra Preıısipleri üzerine ilk deneme» mümkün olduğu kadar fazla istih Mayıs Devrimi ile açılan «Plânh ediyor sabahın altısından akşamın altısı da «tamir edilme» zaaaanı beklisal yapmaya dâvet etmeleri ve bu Ekonomi» devrinin ve Devrimin İstanbul Belediyesi Konservatua adlı eserin dayandığı ana esas in nu lüzum ve önemini anlatmala ana amacı ola müreffeh, mes'ut na kadar, soğuklu sıcaklı, boyuna yecek. Pek muhtemel olarak da n sarıl&rın çoğalma kabiliyetlerini n Evian suyu içiyoruz. «memleketimizde tamir edilemiye rı parasız yatılı kısmına 14 eylül, if.tih:,Eİi artırma kabiliyetlerinin rı da milli gelirin artışında çok ve demokratik bir Türkiye yaratcündüzlü kısmınn da 30 eylül akma hareketinin gerçekleşmesi yoBtn Lozan'a talebe olarnk geldi ceği anlaşıldığından» yedekte, me şamina kadar öfrcnci kaydedile çok üstünde kabul eden faraziye müessir olacaktır. Müşahedeler prodüktiviteyi artı lunda önemli bir meseleye iyildiolmuştur ki, bu nazariye ileri mem ğim sene 1934, t a m 27 sene geç selâ Italyan tezgâhlarına, yolla cektir. ğimizin ve teşhisden tedaviye geç miş aradan. Her akşgm karsımız mak icap edecek. Yatılı kısma 13 yaçını ikmal et lekelier bakımmdan cerhedilmiş ran esas şeyin mevzuat ve idareci mek üzere olduğumuzun bir müjBu hep böyle değil mi? Hattâ, oısa bile, bugün dünyanın 3/4 ünü lerin iyi niyetinden ziyade halkın da ışıl ışıl parlıyan Lozan'ı görmiş ilkokul mezunları almmakta, dükçe nerelere gönaülü olduğunu bozukluğu vaktinde haber ahnıp kız öğrenciler bu kısma gündüz teşkil eden geri kalmış memleket tutum ve zihniyeti olduğunu gös decisidir. bilmediğim o. kelimenin tam mâtamir° çekilenler haricinde ikide lü olarak devam edebilmektedir lerin sefaletini açıklamaya kâfi termiştir. (1) Economic Development AKısaca milli gelirin artmasında, dir. nasiyle, delikanlılık senelerimi ha bir Mudanya'ya, yahut da, Bandır ler. nalysis and Case Stndies, New tırlıyorum. 22 yaslarında bir hema'ya giderken arızalanıp deniz Gerçekten ekonomik kalkın başka bir ifade ile, ekonomik kal York 1961, p. 60 dd. Gündüzlü kısma ise Batı musiki rif. O zamanlar karacigerin, veya ortasınd^ kalan gemi havadisle sinin çesitli kollariyle, Türk mu ma ve gelişmenin umumiyetle ka kınmanın gerçekleşmesinde nüfukalbin nsrede olduğunu. ne işe ya rini gazetlerde okuyup durmuyor sikisi. tiyatro ve bale bölümlerine bul edilen kriteri nüfus başına dü sun miktarı kadar yapısı, vasıfla radığını bilmezdik. Düşünmeğe lü muyuz? öğrenimin konusuna göre en azşen millî gelir miktarı olduğuna rı ve bilhassa tutumu da önemliOtobüsler de öyle. Her Allahm beş, en çok 21 yaşındaki istekliler göre, nüfus artışının bu kalkınma dir. zum cörmezdik ki bileüm. HeyTEŞEKKÜR bozulup, ana yoklama ile almacaktır. haaaat... Işte gün geliyor, insan günü. scferdeyken yı yavaşlattığı ve hattâ kalkınma II Çok kıymetli aile büyü^ümüz bir Rölün öbür tarafına geçip, caddelerin kenarında imdat bekilhır.ı daha dü Madenci Sür'atli nüfus artışının milletIstanbulda sanayi etüdüne şuk rüfus artışı hızından yerlerde eninde sonunda kaybolmaya mah y»n, en a^. üç dört Belediye otoolduğu hallerde ve lerin ekonomik hayatları üzerine ISMAİL ERGENER'in büsüne ra?tlamaz mısınız? kum bir hayatı, bir parçaeık daekonomik sıkmtı ve fakirliğin art yaptığı «meş'um» etki, Isveç ve vefatı münasebetiyle cenaıesinf İstanbul sanayi konusunun ince tığı ve artacağı bir bedahattır Uratmaya lüzum yok. bu dert ha uzatabilmek için, şu banyodan, Bankamız teskilâtında uzun yıllar değerli nıesaisiyle temaDaniraarka'nın, bu meselenin önü bizzat pelmek, çelenk gönderenmesi ve müstakbel yerleşme dü j ^ umumi olmasaydı, Leman Gölübu sudan sıhhat dileniyor. içindir ki kalkınma plân müideki Birleşmiş Milletler G e . i mek. telgraf çekmek suretiyle. yüz etmiş ve mensuplaruıın s e v ^ ve takdirini kazanmış olan Öyle ya. «Yaş 35. Yolun yansı nün bıkmadan, usanmadan, yorul zeninin tesbiti için İstanbul BeleHaliç Tersanemiz Müdürü nol Kurulu gündemine alınması ^elemünize iştirak eden bütün akraba, dost ve arkadaçlara ayn eder» demiş rahmetli arkadaşım madan ve bozulmadan işliyen, her diyesi. İmar ve Iskân Bakanlığı için rcezkur Teşkilâtın SekreterliYük Elk. Müh. biri kimbilir kaç on sen»sini dol Bölge Plânlama Müdü'rlüğü ve A ayn teşekküre teeBsürümüz rnâCahit Sıtkı. Benimki 48. Onun he ğine başvurmalanna sebep olmuş ! nl oldufundan minnettarlıgımıdurmus, beyaz vapuriarından bah îstanbu! Sanayi Odası arasında i=GÜLÜZAR ÖZKAN sabına göre, farkında bile olmatur birlijri sa^lanmış ve bu maksatla zın arzına gazetenizin tavassusetmeğe def.mezdi. Fakat bu badan yarıyı da epey aşmışız... ile tunu rica ederiz. Belediye ile Sanayi Odası arasınkımsızlık. bu alâkasızlık, bu kaİSciü geçen iki memleketin deleebediyen kaybettiğimizi teessürle bildiririz. • Ergener aileei yıtsızlık yüzünden, bir hesabmı da bir protokol imzalanmıştır. SELÂHATTİN ÖZER gcierı «nüfus artışı ve ekonomik Merhumun cenazesi 7/9,1961 perşembe günü Fatih Camiin... Neyse, şimdı, bu his gevezei Cumhuriyet 4334 y^pan olsa, islemekten altkonan EVLENDlLER. geiirme problemini n «realist» ve İmar fdânları hakkıada liklerini bir tarafa bırakalım da, den, öğle namazını mütaakıp kaldırılarak Edirnekapı Şehitlivapurlar, miâdını bile doldurmaFatih 0/9/1961 «etrafh» bir şekilde tartışılmasını işimize bakalım. Efendim, bu Ledan çürüee çıkan otobüsler (daha bîr gcnelşe ğinde aile kabristanına defnedilecektir. ve bilhassa nüfus artışını kontrol nan gölünün dört bir taraiı irili büyüklerini, meselâ bazı fabrikaİmar ve İskân Bakanlığmdan Kederli eilesine ve Bankarruz mensuplarına başsağhğı VEFAT Cumhuriyet 4336 altına almayı gözeten programlar. ufaklışehirler ve kasaiıalarla dolu. ları saymıyorum) dileriz. milli servetin İstanbul Valiliğine gönderilen bir Mcrhum Ali Refik Pasa keriBunların arasında yandan çarklı, kaç milyonlarını ahp .jŞ<itürüyor enelgede, Belediyelerirı büyük bir DENİZCİLİK BANKASI TA.O. mesi. merhum General Şefik kısmınm imar plâniarına kavusbir ucunda Frarrsız, bir ucünda îs acaba? Türsan'ın eşi, Dr. Ismail Tür(Basın 6224/4964) muş bulanduğu ancak son günlerviçre bayrağı sallanan bembeyaz «an. Y. MUhendis Müçfik Türaan Resmi clsun hususi olsun. zen de bazı belediyelerin yeniden tanve sevimli vapurlar işler. Hepsi ve tstanbul Bölge Çalışma Müdürü Sabih Türsan'ın annelcri, de gıcır gıcır dediğimiz cinsten, ıjin olsun 'fakir olsün,' Âvrupalı zim veya tâdil edileceği belirtüElhan TUraan, £fide Türean. tertemizdirler. Her an titiz bir ev malını kolay kolay atmaz. Iyi ba mektedir. VEFAT Zorrin Türyan'ın kayınvalidelori, hammının devamlı nezareti altın kar, iyi muhafaza «der, ve mümGenelgede imar plânlannm ayElâ ve Leylâ TürBan'ın babaanSamurkaş Müessesesi sahiplerinden Bay Armenak Sakün olduğı kadar uzun müddet rîaymış gibi temiz. Bayağı hızlı da nen tatbik olunarak imar şartlannelcrj kullanmanm çarelerini arar. murkaş'ın eşi, Silviya ve Mığudiç Samurkaşlar'ın aımelen, Rİdiyorlar ve, bilhassa tariielerde nın yerine getirilmesi isterjmekteBu fertten aileye. aileden devle dir MEHPARE TÜRSAN ı'fikika şaşmıyor. Bu vapurların BAYAN VARTANUŞ SAMURKAŞ'ın Hakkın rahmetine kavuşmuştur. isimlerine bakıyorum : General Du te doğru giden. başlı başına bir Bir tarist. diğerini soydu Cenazesi 7 eylul perşembe günü ekonomik terbiye ve olgunluk vefat ettiğini teessürle bildirirler. Cenaze merasimi yarınki four, Vevey, Geneve, filân... BunDün polise müracaat eden bir îbujün) evinden alınarak öğle meselesidir. cuma günü 8 eylül 1961 saat 14 de Beyoğlu Babkpazar Üç rian 27 sene evvel, bu gölde yine namazmı mütaakıp Sahrayı CcLeman Gölünün b»vaz vapur Alman turisti, yurriumuza beraber Horan Ermeni Kilisesinde icra olunacağı ilân olunur. İşbu ilân bu vapurlar işlerdi. dit aile kabristanma defnedilegeldiği bir Holândah turist taraları, bakın bizi. döndürdü dolaşdâvetiye yerine kaimdir. ccktlr. Tann rahmet eyliye. îsimlerinden hatırladım da, doğtırdı nereye getirdi? Bu terbiye ından s«yulduğunu iddıa etraişFAAL 2315 '4354 Cenaze İşleri Servisi rusu, hayret ettim. Hattâ bir ara den yoksun olmak, bilhassa bizim ir. BECİDYAN Peter Gustav isimli Alraan tu«acaba vapurtarı yeniliyorlar da. pibi fakir bir memleket için. cidTel: 44 12 29 48 09 98 yine eski isimleri rni koyuyorlar?» den üzüüinecek, acmacak haz.in risti. Yujısrjistanda bir Holândah İL 8476/4352 urist ile arkadaşlık yapmış ve o. diye çüpheyle düşündüm. Hattâ bir haldir. V E F A T nun otomobiliyle yurdumuza giryine aklıma geldi ki, vapurları Boyalarını kullanıyor. Zijnet Mürteraoğlu'nun e?i. miştir. benim taiebeliğe başlamam çere^»•% Siyasi Hicvin ^%^ Sabri Mürtezaoğlu'nun kıjTnetli Sabunlu su ile yıkanır. Otomobil Kartal civarında iken line denize, pardon, göle indirmebabası. merhum Mustafa MürSayın Doktorlara EN CİJfcFr, ESERİ Cazip pastel renklerde r Hoîândalı. benzan slacağım söylidiklerine göre, ben diyeyim 40 tezaoğlu, Ahmot llyas, TCuri, Hik mevouttur. yerek G/üstav'ı indirmiş. fakat birmet MUrtezaoglu'nun amcazadesenelik, siz deyin 50 senelik, tekleri, Muhittin Mürtezaoğlu'nun denbire gara basarak Alman turisj neler olacak. Ve tıkır tıkır da müyeğeni, llyas ve Mazhar Mürteinin bavul ve paralannı berabej kemmelen çahşıyorlar. zaoğlu'nun amcazadesi. Ahmet ve •inde götürmüştür. Bu düşiincerai, az çok bu işlerin H.ısan Şişman ile N'iyazi, MehPolise müracaat edea Gustav, icinde bulunan eski bir İsviçreli met, Nuri, Cemll Torlak'ın da100 gr. lıkiambaiajlurda Holândalının isınini bilmediğini, tanıdığa açtım. yızadeleri. AU Aydın, Kemal ancak otomobilin plâkasmın «G.E. Gökyılmaz ve Cemil Karayıl'• Hayır, dedi, yeni vapur yok. maz'ın kayınpederl piyasaya dağıtılmıştır. X.W.95» olduğuDU söylerniştir. ' Bir defa yeni vapur alsaydılar, Durum bütün sınır kapılanna hiç şüphesiz, böyle yandan çarkALİ MÜRTEZAOĞLU Tevzi ve propaganda: Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd. Ştl. bildirilmiş ve otomobilin yurt d> l:ları değü, arkasınd.Hn pervaneli. B eylul 961 çarşamba günü vefina çıkuşına izin verilmemesi ismazotlu. belki de daha süratli fat etmiştir. Cenazesi 7 eylul nmiştir. ölanlarını tercih ederlerdi. Senehugünkü perşembe günü öğle İL 8465/4331 ier senesi muntazamaa işlemeleri namazım mütaakıp Kanlıca caVazan: ••»»••»•»•'X Eylul 7 •tebiül'evvel 26 >•»»»•»•»»•»•••••••< .»•••••••« miinden kaldırılarak Kanlıca bir bakım meselesidir. Biliyorsun AZİZ NESİN mezarlığına defnedilecektir. Uşi'de (Uşi, Lozan'm iskelesidir) Mevlâ rahmet eyliye. . Kahkahaîarla gülerek r c Dünyaca emsalsiz şöhreti memleketiminle de bir tamirhane var. bîr tane. de in c Not: Çelenk gönderilnremesi ç İ C okuyacağmız KİTAP (bir yer daha söyledi ama şimdi yakinen bilinen rica olunur. ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİI unuttum) orada var Bunlar en ÎL: 3486 4362 Galata. Fermenecıler cad. 565S Istanbul Tel: 441311 44(MS6 20.091 3.49 V. ] 5.33 12.12 15.49 18.33 ufak bir ârıza gösterir ^österfnez oralarda, bir ikı gün zar/ında, taE. J10.59' 5.3S 9.16 12.00' 1.34 9.15 IL 8460/4327 mir edilirler. Sonra, iş az olduğu İL 8482/4360 Leman gölünün beyaz gemileri Yazan: Doğan Nadi Edirnekapı \îiiıı% ve kalkııtmâ Yaxan: Dr. İSMET GİRİTLİ Emmönü tralevbüs hattı ACI BİR KAYIP ORHAN ERDENER'İ PLASTİK BADANA BİR KOLTUK NASIL DEVRİLİR: » Yarın Çskıyor NORMACOL j ^ • | * 1 TELEFUNKEN RADYOLARI'nın ÖLÜM ve MACKKA KOMANI: BÜ GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYMAVİ TAAHHÜT "^'i C l I I I t I I ! I f l l I I İ I l l I l l I ] I I I [ l l l l I I I I I I İ I I f I I I I I l i : i I I I I I I l I I I ! I I I I I l I I I I I I t l I t i r i l I I I l f l l l l I I l i l l l l l l l l l l l t î I I I I I I f f I l l l I l l l l l l I I I I I I I I l l l l I M I I I I J f I I I I I I I I I I l I l l l l I l t I I l l i : i l l i I £ l l f I I l I I I l l l I I I l l I M I I I I I t İ I I i r i r f l l f l I I I IV^ * ETMİŞTİR. 1 7 Dört saate yakmdtr Tamara ile basbasa bulunuyor. Konuşmalarıııa Naibin de katıldığmı kabul edelim. bu kadar gecikme neden? Gidip mâlumat ıretirebilir misiniz? Siz bu Çerkes ka rısıvla sıkıfıkısınız. Ayşe birden bire korku âlâmeti gösterdi. Ben mi Altes? Gece yansı Tamura'ya pudra satmaya mı L'idcvim? Kölelerinden dayak yerim. Eğer sizin bayanla beraberse benj kapıdan kovdu. rur. Prens Ayşeye hak verdi. Ertesi gün her ihtimule karşı saraya yine gelmesini, kendisine belki ihtiyaç duyulacağını söyliyerck onu savdı. Sonra Ibn Shulana teleion etti, Fabienne'i merak ettiğini söyledi. Binbaşı. Fabienne'in dışarı çıkıp (.ıkmadıfını anlamak için saray civarında bir tahkikat yaptıracağını vaadetti. Hasan o gece sabaha kadar uyumadı. Ertesi ıçün. şafakla beraber, Fabienne'in saraya dö ııüp danmeâiğini öfcrenmek üze rc uşağı Ömer'i onun odasını yolladı. Zenci köle, dönüp gcl mel, dedi, benimkiler feci. Fabienne, Tamara'yı görmeye sit misti. dün gece saraya dönmedi. Ne diyorsuuıuı? Prens, Mac Neill'e meseleyi tafsilâtiyle anlattı. Her ikisi de ayoı derec«de eadi^eli idiler. Hasan: Ne yapaeağunı bilmiyorurn, iedi. Saraydan çıktığını hiç kimse RÖrmenıis. Buna en iyi şekiide muka C ' e v l r e ^ MAMD1 bcls\ silâhUrmı kısa zamanrfa diği zaman, bayanin %cce saıa miyorum. Bayan, bütün gece ellerinden almak «lacaktır. ya dönmemiş olduğu naberini buraya dönmediğine şöre... Knvvet sirde olunca. Fabieııtetirdi. Bu set'er, Hasan ın enne'in hayatina karşı Hayber'in Hakikati itirat etraek lâzun ı'ısesı artmıştı. Fabienne'in keıı elinizde tatarsmız. dı. Prens o k»dar ötkeli idi ki, hıyatını di istefiyle geceyi odaeındaıı \ uınruklarııiı sıkmış, odada a Öyle sanıyorum ki amca ile ye baska bir yerde geçirmis olnııığenin ikisinin de ellerinde bi^uğt yukarı dolaçıyor, telel». sına imkân yoktu. Gösterdifi rer rehine bulununca ikisi eşit ııun zilini duymuyordu. l'Unca sadakat nişanesinden olurlar. Kurnazca davranmak Shulan: sonra, kocasmın dâvasına ıba Telefondan sizi istiyorlar, lâzun. Her halde, Shulan'ı der nct etmesi de kaabil dejıidi: hal El Koleca'ya gönderin. Beefendim, dedi. l>6yle bir şey düşünüleme?di nim oniki saatlik otomobil yol Siz cevap verin. l<ile; Naibin sarayındu, mutlaCBİngum var. Oraya en geç akBinbaşı telefonu açtı: ka iradesi dışında tutulmuştu. şamın onbirine doğro varacakHasan, binbasıyı, saat on bir Ben, binbaşı tbn Shulan. tır. Kuveyt yolu üzerinde, l i . de çalışma odasına dâvet etti, Kimsiniz? mandan iki kilometre mesafedurnmu anlattı. Telefondaki ses: deki Petrolamco benzin !stas Fabienne dün gece »araya Mac Neill, diye cevap ver yonunda buluşahm. Shnlan be dönmedi, mutlaka Naibin fiadi. Paranın hazır olduğunu hamen pazarlığa başlıyabilir. rem dairesin kapatılmış olaber vermek için telefon ediyo Mutabıkız, Jimmy. cak. rum, sizinle beraber yola çık En geç kırk sekiz gaat sonBinbaşı, yüzü endiseli, sor nıaya hazınm. Acele etmek lâra, plânımızın ba^arı kazanıp zım, çünkü aldığım mâlumata du: kazanmıyacağını öğrenmiş olagöre, yakında gemi tamamen Tamaraınn dairesinde mi cağız Fabienne'in belki de Taboşalmak üzeredir. Alelacele mara savesinde kurtalacağmı bir yere kapatıldı acaba, yoksa Koleca"ya gidelim. ümit ediyorum. Allahın yardıReşid'in emriyle mi mevkur tumına güvenin. Gud bay... tuluyor? Bay Mac Neill, telefonu Hasan, Shulan'a baktı. Yüzü Altese veriyorum. Amerikalı, telefonu kapaöfkesinden kıpkırmm kesilTelefonu bu sefer Hasan al tnı^tı. Hasan, binbaşıya talinıamişti. dı. Amerikalı haberi ona aynen tını verdi. Işin son derece acele tekrarladı. Buna ctiret edebilir mi? mahiyette olduğunu o da tasdik AHes. amcanızdan lıer şey Prens: cdiyordu. beklenir. Baska türlü izah ede Sizin haberleriniz mükenı Tam tbn Shulan veda edip gi BİRAMERİKALI HAREMDE deceği sırada, Ayşenin geldijini haber verdiler. Prens, derhal içeri alınmasını söyledi. Ayşe odaya giriııce: Alte», dedi, bu sabah Reşidin haremine ;ittim, Tamara'vı gördüm. Sonra? Geceki bâdiselerle perîşan bir haldeydi. Hebebini bana anlatmadı. Ağzından Iâf alayım di ye bigarıe davrandım. Hattâ Fransız dostunu eördüçü için memnun olup olmadığını sordum. üstüme atılmağa hazır bir hayvan gibi yüzüme baktı, dişleri arasından homurdandı. O murdar karıdan bana bahsetme, dedi. Tabii, anlamamazlığa geldinı, aptal gibi suratına baktım. Birıttım: Murdar mı? dedim. AltesIeri lâtife ediyorlar. O güzel, şipşirin malılük hiç mnrdar olur muî Kulaklarıma inanamıyorum. Tamara avaz avaz bağırdı: Murdar, hem de yılan bir karı. Bana alçakça bir oyun oynadı. Ona nasıl güveniyordunı bilemezsin. Benimle pervasızca alay etti. Nasıl alay ettiğini sordum. O senin vazifen değil, dedi. Yalııız, Fransız kızıııın en büyük cezaya müsiahak olduğuna sov lcdi. Hasan Ayşenin anlattıklarını. bir kelimesini kaçırmadan büyük bir dikkatle dinliyordu. Nerede mahpus bulundurduklannı sorman lâzınıdı. (Arkası var) Emokli General Hakkı Errîener ve merhum Nafıa Erdenerin oğul'.an. Anna Erdener'in eşi. Huknk Fakültesi Doçentlerinden Nihal Erdener'in agabeyisi, NSE!ı ve Cemal Köprülü'nün yeğenleri. A><« Köprülu'nün kuzeni. Denlzcilik Bankası T.A.O. Haliç Tersanesi Müdürü Yöksek Mühendis müessif bir kaza neticesl tedavi cdümekte clduğu Hajrdarpaşa Nümune Hastahanesinde kurtulamıyarak 6 eylul 1961 günü sabahı Bakkın raiunetioe ulaşmıçtır. Cenazefi 7 eylul 1961 perçcmbe çünü öğle namannı mütaakıp Fstih camiinden kaldınlarak Sakızağacı Şehitliğindeki aile kabristanına defnedilecektir. IL: 3480'4353 satış ve teslimatına başlanmıştır. Vilâyet bayilikleri için müracaatler tetkik edilmektedir. AlÂkalılann müessemizle derhal temas etmeleri menfaatleri icabıdır• Türkiye Distribütörü: • ORHAN EBDENEK MEHMET KAYALA ve ORTAKLARİ SERYER ATAMAN Reklâmcılık 1812/4351 Komandit Şti. Galata, Nesli Han İstanbul Telgraf: LACOMET, Tel: 44 75 A • 54 Türkiye Mümeesili: • • • •• • • • • • * • • • » • « • • • • • • •» • • •• *» « SALAM ve SOSİSLERIMİZİ ZEVKLE YlYEBILlRSINİZ Aiıbeyköydekı SUCUK Fabrikamızda ımâl edilen SOSİS ve SALAMLARIMI2 en YÜKSEK KALİTE OANA MALAK etlerinden ve K O Y U N kuyruğundan en son sistem makineterle yapılmaktadtr S U C U K L A R I M I Z I N imâline şimdiye kadar gös terilen titızlik ve itina sayesinde sayın Halkımızm rağbetirıi kazanmaya muvaffak olan Fabrikamız. SALAM ¥e SOSİS ımâlindede aynı itina ve titizlik gosterileceğinden hiç süphe edilmemelidir. Fikir rahatlığıyle yiyebilirsinlz. Tavsiye ederiz CUMHURÎYET Nüshası 25 Kurnş Seneilk 6 aylık 1 ayhk 22.C0 44.00 Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbaacılık ve Ttirklye Harld Llra Kr. U r a Kr. 75.00 150.00 40.00 80.00 Cağaloğlu Halkevl Sokafe No. 3941 Gazetecilik Türk Anonlm Şirketl Sahibl Yazı tşlerinl flllen ldarç eden Mesul Müdüı Gazetemlze gdnderüen evralt ve yazılar neşredlîsln ednmesin ladö edllmez tlânlardan meBUİlyct kabal edilme» * Abone ve llftn tşlerl İçin. earfın Ustüne tAbone» veya ellan Servlsl* kaydıniD konman lâzımdlr NİZİME NADJ VECDÎ K1ZILDEMÎK A. ve H. APİKOĞLU Kardeşler Iml. Ti 78 72 Talgr. : KAMLISUCUK Halefimiz ve Subemız yoktur. Kurşun.mühür ve etiketıne dikkat IL 8484/430i «itKİHİt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle