20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Evlul 1961 CUMHURÎYET BEŞ B s dün biryuvar T a r a f s ı z l a r b i r n e t l c e am Baştarafı 1 inci sahifede ilk anlaşma ile memleketimize 20 Baatarafı I inci sahJfede «Dünya Sulhu ve emniyetı ile ın bin ton buğday ithal edilmesi mu Baştftrali I inei sabifede ise, Birleşmiş Milletler Anayasası sanlar arasında muslihane işbirlıdSnümdür. Bn durnm, vazgeçtik silcileri, Basm Yayın ve Turizm ve însan Hakları Evrensel Beyan ğinin tesisi uğrunda daha müessir kaveleye bağlanmış v e buğdayla nıakineyle çalışmaktan, öküzle ça Bakanı Sahir Kurutluoğlu, Millî namesinde derpiş olunan bazı pren şekilde çahşabilmek için eörüş te mübayaa edilmisti. A.B.D. Büyük Elçisi Ekselân lışmayı bile kârlı olmaktan çıkarBirlik Komitesi üyelerinden Ek siplerle. Birleşmiş Milletler Genel atisinde bulunmak» şeklinde tarif Raymond Hare ve Ticaret Bakan maktadır. Münavebe ise daha da rem Acuner, Ahmet Yıldız, Sezai Kurulunca daha önce ele alınmış edilmektediı. Mehmet Baydur, bugün Ticare Büyük lâf konuşup küçük lokma imkânsız, Okan, Osman Köksal. Sami Kü» bazı kararlar tekrar veya teyid Bakanlığında saat 1 de 500 bin Demokrasi dâvası, orman dâvası, 2 yutabiien kötümser Belgrat Konfeçük, Selâhattin Özgür ve Kadri edilmeketdir. tşletmelerde mevcnt insan iş Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks) bir konuşmasiyle açılmıştır. Dün öğleden sonra sonuncu ale feransmda, dünyanın hiç bir devir tonluk buğdayın mübayaasının da toprak dâvası, kan dâvası, gerilik giieünün % 16,64 ü nebat yetiştiKaplan iştirak etmişlerdh. Ortadoğu Akdeniz Pediatri KonMilli Eğitim Bakanı Ahmet Tahni celsenin saat 21 de Fedeıal Halk de bir harbin eşiğine bugünkü ka 15 gün içinde tamamlanarak en k le savaş dâvası.. Ama, önce eğitim riciliğine yetiyor. Bol keseden bir Millî Birlik Komitesi üyeleringresi, Devlet ve Hükümet Başkam takılıç ile yabancı ve yerli tanındâvası, ulusu okutmak dâvaş.1. Ana başkanlık Meclisinde açılacağı ve müşterek dar yakın clmadığı kanaati ijelir sa zamanda memleketimize geti dâvamız bu. Bu dâvayı bir yoiuna, o kadar da hayvancılık için gittiOrgeneral Cemal Gürsel adma Sağ mış ilim adamlarınm da hazır bu den Ekrem Acuner'in ettiği ve Ahmet Yıldız ile Sezai tebliğlerin okunmasından sonra tilmiştir. Kısa olan birinci müşte rilmesine çalışılacağını açıklamış yordamma koyduk mu, öteki dâ ğini kabul etsek, insan iş gücünün lık Bakanı Prof. Dr. Ragıp Üner'in lundukları kongrenin açıhşında sözcülüğünü 25 devletin katıldığı ve 3 ünün de rek tebliğde Kennedy ile Krr.çef, tır. Geri kalan 300 bin ton içi n • 67 sinin boş geçtiği görülmek» Sağlık Bakarn, Türkiyede korkunç Okan'ın da divan müşahit gönderdiği Tarafsız Dev dünyayı tehdit eden bir numarah temaslara başlandığını ve bütün valar peşinden gelir. özlemini duyistatistikler karşısında çocuk dâva yaptıkları bu toplantıda Acuner'in let veya Hükümet Başkanlarının mesele clan gerginliği azaltmak ü j buğdayların 3 ay içinde memieke duğumuz aydınlık, ileri, Atatürk tedir. Azot sanayi fabrikasınsma önem verilmesi gerektiğini açılış konuşmasını müteakıp Ahülküsüne bağh, ışıl ışıl, bir Tür tşte derditniz bellı ki, neresinkapanacağı resmen müzakereye timize v e 15 f 9< da dört kişi yaralandı söyliyerek, «Şurasını belirtmek is met Yıldız ttplantımn maksat ve toplantısının Ancak Federal îcra zere derhal başbasa İkincı tebüğ ilk defageleceğini memleketten beri kiye kendiliğinden doğar. den tutsanız eliniıde kalıyor. Dedavet olunmaktadır. olarak ihtivaç gayesini izah eden bir konuşma açıklanmıştı. terîm ki, Türkiye en çok çocuk öHarf devrimi. şapka devrimi, dil jvası da var tabiî. Ama bu dâvayı Konseyinde saat 16.30 da başlıyan ise daha zivade Sovyet Bloku gö larının bu kadar erken karşıland Kütahya, 6 (Telefonla) Azot lümü veren memleketlerden biri yapmıs ve îekiz maddeden ibaret sonuncu gizli toplantı tahminler ruşlerinin başka ve nispeten \ u«oplulukları Sanayi Fabrikâsının 1 inci montaj gını Bakan ayrıca ifade etmiştir. devrimi, sanayileşme devrimi yap ele alan münevver olan gündemin görüşülmesine geçil sidir.» demiştir. den uzun ve kısa fasılalarla tam muşatılmış bir versiyonda ifadrsibölütnünde gaz istihşali tecrübesi Amerikan Büyük Elçisi Ekse mışız. Gel gör ki, kafa devrimi, e nerede? tşte en büyük noksanımistir. ğitim devrimi yapamamışız. Köyde mız bu. Kendi derdimize merbem yedi saat devam etmiştir. Delega% dir. îkinci tebliğin dünyada olup lâns Raymond yapllırken bir kaza olmuştur. Kongre 9 eylül gününe kadar deHar e ve Ticare Maddeler üzerinde basın mensup okul yok, öğretmen yok. Atatürk olmak işini başkalarından bekleyon Başkanları, redaksiyon komi bitenlerden habersiz herhangi bir Bakanı Mehmet Baydur yaptık'.ar Infilâkte Kimya Müuendisi Or vam edecektir. larınîn konvşmalarım takiben redevriminden bir kasket var. Hâlâ, tesince hazırlanan müşterek teb'iS kimsede komünistlerin nefsi m\\ konuşmalarda, bu anlaşmanın her mek. Her meslekten münevverlehan Şimşek ve iki işçi hafif, teknidsksiyon komitesi seçimi yapılağanın, şeyhin. beyin fermanı okuleri tasdik ve nihaî retuşları yap vdafaa halinde melekler kadar faf iki hükümetin dostluklarının son ri köylüvü kalkındırabilmek kosiyen Mehmet Hakdemir ağır sue mıştır. Konıite şöyle kurulmuştur. mak için sonuncu gizli toplantıyı nuyor. Din tüccarlariyle politika ev hyalar kadar temız ;>ldugu bir tezahürü olduğunu ve iki mem rette yaralanmıştır. Yaralı Devlet nusu etrafında toplıyabflmek, bifinvft Güresin (Cumhuriyet), Ab tertıplemişlerdir. Bugüne kadar ^ a ; ^ n l "> andırmak pekala rnum leket halkını birbirlerine daha da madrabazları kol geziyor. Sonra, zim en büyük dâvamn olsa geHastahanesine kaldırılmıştır. biz, tutuyoruz, neden «evet» deraedi İpefcçı (Milliyet), Seyfettin Tu 6armaş dolaş vaziyetteki ve sulh kiindür. yaklaştirdıBını söylemışlerdir. di de «hayır» dedi diye, yankılanıp rek... ıan (UOml. Kuvvet Başarır (Yeni ile huzur ve istikrar getirmek idTarafsızların mutabakata varaTicaret Bakanı, daha sonra ba duruyoruz. Dr. Duran TARAKLI gütıt. Cernfi Zallak (Ege Ekspres) diasında olan tarafsızlar. karar bildikleri tek yeni husus daha konuAdam, daha Türkçe konuşmasını ele geçti ve Ziya Hardan (Demokrat îz safhasına gelince, bizzat kendileri şimdikı haliyle Birlesmiş Milletler sın mensuplanna buğday mir). Ankara, İstanbul ve îzmir ni bir krizin içinde buimuşlardır. Anayasası ve însan Hakları Evren sundaki tanzim satışları hakkın bümiyor, daha acısı Türk olduğuŞamsun, 1 (Telefonla) Teke da bilgi vermiş ve ezcümle şunları nu bilmiyor. Dört kan almanın illerinden iki kişinin seçilmesinNeticede sonuncu alenî celse 5 sel Beyannamesine taban tabana köyünde Selyeli Mahallesinde Mus hasreti, içinde kor gibi yanıyor. den sonra Afirdolu gazetelerı adı saat geç olarak bugün sabaha kar zıt Kml Çin'in Birleşmiş Milletle söylemiştır: tafa oğlu İbrahim Şeker'in evinde «Tanzım satışlarınm kar?ılanma Işığa. aydınlıga kavuşunca. gün Bursa 6 (Telefonla) Keles'e na bir kişinin tesbitine geçilmiş şı mahallî saatle 02 de Fasın genç ™ kabulünü istemek olmuştur " yapılan aramada 1 kiio 100 gram Sevgili balkım benım, deferli sı için Toprak Mahsulleri Ofi ve buraya da Cihan Borçbakan kırah Hasan Il'nin riyasetinde açılTarafsızlar aralarındakı tem;^ı ayhk ortalama buğday ihtiyacı 100 vurmusta bakırlaşmış gözlerinde körlerim, onurlu sağirlarım!... Yü esrarla iki adet büyük oluklu bı bağh Düvenci köyünde baca tutnş tatlı bir parıltı yanıyor; okul oçak bulunmuş, müsadere edilerek masiyl e bir yangın çıkmış ve 30 (Bursa), başkanlık divanına yaşlı mış ve 43 dakika devam etmiştir. bundan böyle ne şekilde devam et bin tondur. Ankara, İstanbul ve kul, diye, çırpınıyor. reğinizi asktan, cinayetten daha suçlu hakkında tahkikata başlan ev, 32 samanlık. 22 ağıl tamamen iki gazetecinin de katılması tekli Şiddetli münakaşalara kapılan de tırecekleri konusunda da unlaşa İzmirde uygulanmakta olan tanHer şeyi bir yöne bıraksak da, çok duygulandırması gereken bir yanmıştır. Yangın esnasmda sade fi üzeriae Ahmet Emin Yalman legasyon mensuplarının çehreleri mamışlardır. Sadece Küba ve Fas mıştır. salgından söt açacafım size. Özây ce 1 keçi ve' 2 koyun telef olmuş (Hür Vatan) ve Falih Rıfkı Atay «sık ve gözleri uykusuzluktan kı müteakıp »arafsız devlet veya hü zim satışlarına, buâdayların !i önce ulusu okutsak. Onun ayağına türkçe. «Bilisizlik» adını koydnlar l manlarımıza boşaSmasını takiben okulu, öğretmeni götürsek. İlk eKızını vermiyen baba tur. Köyün üçte birinin yanması (Dünya)nın komiteye iltihakları Earmıştı. Heyecanla bektenen müş. kümet başkanları toplantısının 4 hazira kararnamesi hüküroleri ğitimi verdirsek. O zaman, bu güona. Arapça: «Cehalet» diyorlar n na sebep olan yangınd a insanea ka ittifakla kararlaştınlmıstır. Redak terek teblieierin okunmasını mü kendi toprakları üzerinde vapılmnzel vatanın yüzü gülecek, gönlü kısaca. Kangren gibi içten içe çüs l n ı pusuya düşürülerek »eklif etmişlerdir. Temasın ne gereğince diğer illerimizde de baş gülecek, Ata'nın aziz ruhu gülecek i Komitesine beş Millî Birlik teakıp bir Batılı diplomat. «DaS fa ytfi olmamıştır. rütüyor bizi bu sinsi çey. Komitest üyesi de iştrak edecek fare doğurdu» demiştir. Fakat Ti Şekilde devam edeceği normal dip lanacaktır. Ofis, en geç eylül'ün tır. öldürüldü ölfim kadar srüçlüsünün bulunalerdir. : to Yugoslav Radyo Televızyon lomotik yollarla tesbit edüerektir. 15 ine kadar bu satış!ar«ı tekmil Cehaletten, gerilikten, politika mıyacafını bildiğinden, yaşadığı Japonlar, Amerikanın Acil dünya meselelerinın hallın hızı ile başhyabilmesi için gereAntalya, 6 (Telefonla) Alanya Öğleden sonra Basm Yuvarlak şebekesine bugün verdiği özel bir < din goygoycularından kurtulma sflrece, yasamanın daha guzelini, ' e de gayret gösterecek devlet veya ken tertibatını almıştır.» üçesinin Seydi köyünden Mustafa Masa Konferansına saat 16.30 da demeçte şunları söylemistir:: blokla işbirliği yapmağa canü go Baydur, bu arada îsrael ve Hin raızın yolu budur. «Muasır mede daha yararlısım seçmek zorunluSovyet denemelerini Kaya admdaki bir şahıs, kızını verda devam edilmek üzere toplantı« Zannıma göre Belgrad Kon/ • .. , . , . . .• •• n u l d e n a m a d e o ı d u k l a r ı n ı ? c ı k ! ı distan'dan ödünç alınan buğdayla niyet seviyesi» ne ulaşmamızın tek eu; şimdi aydın Kişiyi, çüniin en mediği için aynı köyden Mehmet ya saat 12.10 da son verilmiştir... f e r a n s m ı n n e t ı c e l e r ı i l e k e n d ı m ı z ı yan„ tarafpızlar, müşterek tebliğle rın, 41 bin ton oiduğunu ve 500 bin yolu budur. .,„ . „ . , .,..* , . . , . " . „ , önemli konusn olan «Eğitim» üsAnkan ve Mustafa Arıkan adlarınAfrtiaşma kabul ediliyor nasıl tesbıt ettığmı tatmin olmuş telâkki edebiliriz.» Aksini söyliyenler varsa, beri tünde düsünmeÇe iteliyor. rinde görüştükleri hususun kabulü tonluk mübayaa içinden karşılana da iki kardeş tarafından pusuya Kapanış konuşmasını yapan HaÖfleden sonraki oturumda Regelsinler. için Birleşmiş Milletlert<e birlikte cağını açıklamıştır. düşürülerek av tüfeği ile vurulaYeni olanaklar kazanarak ilerlidafcsiyon Komitesi tarafından ha s«n II daha iyimser bir ifade ile, tazyik icra edip faaliyet göstereCevdet TAKTJB rak öldürülnvüştür. zırlanan «Türk Basın Antlaşması» «Belgrad Konferansı tam bir başa ceklerdir' yen bilimiıPgüleç devi, kendisine Tokyo. 6 (A.P.) japonyamn ittifakla kabul edilmiştir. Antlaş n ile sonuçlanmıştır» demiştir. Neşredilen tebliğlerin Kaatil kardeşler adalete teslim bağlı toplumları uygarlıktan yana Habeşistan Imparatiru Selösive radiation uzmanları bugün Birle ma Föyledir : edilmiştir. yüceltirken. çenemizin sivrisinde 15 daktüo sayfası uzunlugunda ; Adisababaya müteveccilıen dün g». şik Amerikanın Sovyet nüklear metinleri • Milletçe yürekten özlediğimiz kara bir sakal gibi nzayan billsizdenemelerini nasıl tesbit etmiş ol demokratik hukuk devleti düzeni ki ikinci müşterek tebliğin mealin : ce 22 de hareket etmiş olduğu için Bastaratı 1 bizi yobaz vaazları idcrin görüş nyrılık son aleni celsede Gangsterin duruşması duklarını merak etmekte idile nin gerçek anlamı ile kurulmakta den, aralannda tarafsız liderlerin jj mıştır. Eugün de hazır bulunama açmasından endişe inci sahifede Gayemiz, en önemli servetimiz lik de,otsu hâlâ,duyarlıkla nyutduymaktadırçirıde, bir lsrı bulunan Gino Irak GaOrta Asyada yapıldığı bildirile lar. olduğu bu tarihî günlerde ve bunolan insanlarımızın çalışmalann m a k t a diretivor. bugün başlıyor bu tecrübelerin Japon3ada bulu dan sonraki oluş ve gelişme dev bütün gayret ve niyetlerine rağ na, Nepal, Hindistan, Cezayir ve «Nüklear silâhlar arasında ve dan faydalanarak, kendilerine daj S o | B k l l l m , ; t n ? t t i l t «Kovnlmııs. men yapıcı, kıesin ve sarih olama1 Burma delegasyonları hayatın «rnan en hassas dokuz istasyonda d Baştarafı 1 inci sahifede resinde basınımızın yapıcı, aydın dıkları anlaşılmaktadır. Nitekim ] tık normale döndügü Vugoslav tahripkâr silâhların büyük ölçüde ha .y, yaşama »«Uarın.n teminij | a r , ,„ fcüçük y a h u d i s i n e 8 0 r o v o r ; şada 2 Numarah Örfi Idare Mah hissedilmediğine işaret edilmekt latıcı, uyancı ve Atatürk devrim daha önce bilhassa umumi müza: başkentinden ayrılmışlardır Dele depo edilmiş bulunduğu bir sırave bu istasyonlarda hiç bir «otY"nsnnuJ Nasıl yükselebildiniz böyle kemesinde başlanaciktrr. lerini koruyucu görevi daha ön kereler sırasında yaplıan pembe gasyonlann ayrıhşları pazar cünü da, böyle bir çatışmanın dünyayı ... ... . . . . # . koylu teskıl elmektedır. Koylümu' feısa I a r a a n d a ? normak hava tazyikine» rastlanm ceki devrelerden de büyük önem renkh ve resmî açıklamalann ak yola çıkacak Duruşmanm önemi bakımından Kongo Başbakanı şimdiye kadar görülmemiş bir fe zün durumunu ise, Tokat'ın bir bilhassa genç kızların, salona gire dığı belirtilmektedir. Birieşik A taşımaktadır. sıne Belgrad Konıeransının gayesi, Prens Şhanufe ile son bulacaktır lâkete sürükliyeceği muhakkaktır. köyüne ait bazı nkamlarla orUya, . ° d a gü'ümsiyerek yanıtlayıvebilmeleri için davetiye talebinde merika Atom Komisyonu, Sovye «Dünyammn böyle bir felâket koymağa çalışacafım. Aynı çalış|| r i y o r h e m e n : Siyasî hayatımızda çok hayırlı lerin nüklear deneme yaf>tık!arı bulunduklan öğrenılmiştir. öfrenek, düşünerek, duyarak. ten korunması endişesiyle hareket ma, Tfirkiyenin bütün köylerinde i bir devrenin başlamasını sağlamak Adlİyede tatil bitti, m açıkladıkları andan beri Japor Dün Millî Antlaşmayı im eden Belgrat Konferansı delegas2 Numarah örfî Idare Mahkeme yanın bu dokuz istasyonu da e Evet, Uplum eğitilmi» bir kaümidi ile düzçnlenen partilerarası apıUa, 50 sinde bundan fena sinde Savcı iddianamesinı okuduk hafif bir hava baskısını tesbit e törenle işe başlandı Yuvarlak Masa toplentısı başari ile zahyan Y.T.P., eski D.P. yonları, llgili tarafların, bilhassa neticeler almır. Pek azı bu orta f»yla yükselebilir aneak. Yflkselen tan sonra önce Necdetin sonra da meye çalışmışlardır. sonuçlanmıştır. Buna uygun olaSovyetler Birligi ve Amerika Bir amaların üzerine çıkacaktır. Bu toplum, insanlığı, uygarlıgın doAnkara, 6 (CumhuriyetTeleks) ortagının sorgulan yapılacaktır. Bu rak bize diişen ödevler konusundu Bugün sabah saat 11 de Hukuk lilere yeni bir isim buldu ieşik Devletlerinin savaş proje ve rakamları birlikte tetkik edelim: ruğuna çıkarır. Vs bn uygarlıgın arada gangster Elmasm sorgusuBununla beraber Japon uzmanl da görüş birli^ine varmak ürere, Fakültesinde yapılan ananev» töhazırlıklarına son vermelerinin Köyde okuma yazma bilenlerin çark tasında küçnk zekâ kıvılcım«1946 nm tertemiz nun bir celsede bitmiyeceği sanıl rı bu mesafede atmosferde ola bir Basm Yuvarlak Masa toplan renle, adliyemiz normal mesaisine durumu vahamete götürecek her nispeti % 28,52. 21 yasından büyük ları çıkararak bilenir. Eğitim yomaktadır. bir infilâkın bu istasyonlarda his tısı yapılması için Millî Eirlik Ko başlamıştır. Fakültenin konferans hangi bir karardan kaçınmalarının kadıniarda okuma yazma bilen luyla bilenen us da gerçek yüzüinsanlan» Öte yandan bugün saaj 10.30 da sedilebilmesi için bir megatonlu mitesinin duyduğu ihtiyacı yürek salonu. her yılkinden fazla dolve aralarındakı anlaşmazlıkları ba hiç yok. Bu yaştan büyük erkekj miizü örteo kara sakaü yolar. Yok Bastarafı 1 inci sahifede Moda koyunda polis, gang.=ter Nec infilâklar olması icabettiğini dı ten paylaşıyoruz. muş, bu tören, gelecek yılların ad deki tesirlerini soran bir gazeteci rışçı yollardan hal için müzakerele lerin bir çoğnnun da bu konudaki | sa topallıyan öküzün kağnısı ördetin soygun sırasmda otomobile bildirmektedirler, bununla berabeî lî müesseselerine, yeni anayasa ye, «Bu iltihaklar bizde sadece te re başlamalarının zaruri oldujuna bilçisi adını yazmaktan ileri git \ neği, uygarlık yolnnda dizilenleYuvarlak Masa görüşmeleri sotaktığı «8847» Amerikan plâkasıru Birieşik Amerikanın bunları na memektedir. rin hem en arkasında, hem de en nunda demokratik rejimin tam mızla atılan temeilerin bir töreni essür yarattı. Biz tarafsız kalma kanidirler.» arayacaktır. Bu ameliyede büyük sıl tesbit ettiği ve ınfilâkların ha Tayınlanan tebli* Köylü günlük kalorisinin % \ ıısağında gitmek zornnda kalırız. olarak gerçekleşmesini ve millet gibi alâk a çekmistir. larını temenni ederdik. Y.T.P. nin çapta mıknatıs kullanılacak, bulu gi mıntakada olduğunu da anlaTörene katılanlar arasında, Mec Ege bölgesinde partimize tesiri o«Dünya üzerinde devamlı bir 15,90 nını, proteinin ' i 75,98, Sayın bayanlar, sayın baylar. Ne çe benimsenme^ini geciktirecek, namadıgı takdirde bahkadamlar dığını bir rauamma olarak vasıf zannetmiyorum. de banşın kurulabümesi için kolon ini nebatî gıdalardan temin et olur biraz da biz ö&renelim, düsfigüçleştirecek yayınlardan sakınma lis Başkam Kâz;m Orbay, Milli labileceğini dan istifade olunacaktır. landırmaktad;rlar. yalizm. emperyalizm ve neokolon mektedir. Nebati gıdalar nm yurtseverlik borcu olduğuna Birlik Komitesi üyelerinden Muclp miştir içe; nelim, duygulanalım arttk. Olmaz Atakh, Fikret Kuytak. Emanullah rîsinde; kaloride % 94.49, pro mı? inanıyoruz. > Toplantıda muhtellf ilçelerden yalirmin kökleri kazınmahdır. ••••••»»•••••••••••••/ Çelebi, Adalet Bakanı Keraal Türk kalabalık kütlelerin ve bu arada «Emperyalizm zayıflamaktadıı. einde ise ' i 95.64 nispetiyle Oben GÜNEY Yeni anayasamızm sağladığı hak oglu ve diğer Bakanİar, Temsilci Eşrefpaşa ve Ikiçeşmelikteki eski Insanlar milli bağımsızhk ve eşit buğday haş köçeyi isgal etmektelar karsısmda ödevlerini ve sorumunu kavrıyan Türk basını a ler Meclisi üyeleri, Yargıtay, Da Demokratların A.P^neTltihak et lik uğrundaki mücadelelerinde bü dir. Büindigi gibi çünlük protein' , n yük başari sağlamışlardır. Bütün in ancak r 60 ! nebatî gıdalardan şağidaki ilkeler üzerinde görüş nıştay ve. Sayıştay âzalan, askert tikleri açıklanmıştır DOKTOR birliğine vannıştır. Seçimden önce ve sivil yargıç ve savcılar, basın] Y.T.P. nin Zeytinburnu teskilâta bunlar yabancı baskı ve nüfuzu ;emin edilmelidir. nun gitgide azaldığına işarettir. . , . . . . . Çocuklarda ölüm nispeti • 44,39 > 4 ve seçim sonrası devrede bunlara mensupları bulunuyorlardı. y Saat 11 de dinlenen tstiklâl mar «Savaşın ortadan kaldırılamıyar»alnrm elfim yası 1,93 olup, bu 4 eylül 1961 İkramiye Çekilişi Talihlileri: 4 saygı göstermeye ve bağh kalma ş;nı müteakıp Yargıtay ve Yükn u u Çe teskilâtı bugün yapılacak cağı iddiası asılsızdır. ölümlerin •• 53^1 i bir yasına bas • ya Türk basını olarak söz veririz. Deri. Saç ve Zührev! sek Seçim Kurulu Başkam Recai torenle faaliyete geçecektir. ParU4 , «Bütün milletler barışa giden madan olmaktadır. Hastalıklaı Mütehassısı Bir milli antlaşma oUn partilernin Yalova ve Kartal teşkilâtları Seçkin kürsüye gelmiş ve ilgiyle Her köylüye ortalama 12,12 par| err.in yolu bulmak için gayret sartstiklâl Caa H»rmakltapı 4 arası beyannamede partilerin bağda cumartesi günü kurulacaktır. takip edilen yıllık söylevini verNo 66 Tel 44 10 73 fetmelidirler. Barış içinde bir ara ci arazi d&smektedir. Tarlanın % • landıkları ilke ve davranışları be miştir. Cumhuriyet 4367 da yaşama prensipi soğuk harb 60,27 si 4^9 dönfimden küçüktür. nimseyip ve bütünü ile destekliyeMavi küf hastahğından yerine kullanılmış bir deyimdir. Ortalama parsel genişliği ise 5,45 Recai Seçkin, Gürsel'in selâmla• cegiz. rını ulaştırdıktan sonra, ölen adaMilletlerarası münasebetlere, inkorunma çareleri • Basının baslıca bir görevi olan let mensıyflarına Tanrıdan rahmet, sanların kendi kaderlerini tâyin denetlemeyi partilerarası antlaşÎstanbulBahçekapı Şubesinden Tekel Idaresi tarafından dâvet hakkı esas olmalıdır. B/1089HesapNo:lı Müşerref emekli olanlara huzur ve vazifeINGILIZCEDEN TEKNIK TERCUME manın ıjıği altmda yapacağız. Izmir Şubesinden 22856 Hesap No :1ı Yüksel de bulunanlara başanlar dilemiş edilen Avustralyalı tütün uzmanı «Tarafsız memleketler üçüncü • Partiler bu aritlaşma ile millet Prospektüs Katalog Tarifnanıe İşletme ve Bakım Erzincan Şnbesinden Mr. Lea dün Cibaü Tütün Fabrika bir blok teşkil 29 Hesap No :h Yaşar ve temas edeceği çeşitli bölümlere etmiyeceklerdir. Tutum Talimatı. «Mühendıs» rümuzile PK. 1255 istanbul. • snünde verdikleri sözü tutmazlar geçmeden önce, umumî mahiyette smda Türkiyede Mavi Küf hastalı Büyük devletler de meselelerini sa onları yapıcı tenkid yoluyla Jğından korunma çareleri hakkında müzakere yolu ile halletmelidirCumhurivet 4335 adalet problemini ele altnıştır. • yarmaya ve böylece sö^larine bs£• • • • • « ••< ••••• basına bilgi vermiştir. » •• • • • • •• • » ^ • » • • • • • » • •• ler. «Sadece kanuna güzel hükümler 40738 Hesap No :1ı Halil lı kalmalarını sağlamaya çslıçaca• Bnrsa Şnbesinden • Avustralyada 13 yıldan beri mavi «Belgrat konferansına iştirak ekonması yetmez» diyen Yargıtay Iız. • güzel küf hastahğı üzerinde etütlerde den milletler, Cezayir halkının ba • Seçimden öneeki Sevrede ve ge Başkam, bu hükümlerin bulunan Mr. Lea, «Mavi küf, sis• lecek yasama devresinde siyasî ger tatbikinin esas olduğunu söylemiş, temli mücadele ve bilgıli çalışma ğımsızlık mücadelesini haklı ve Istanbul Pangaltı Şubesinden 190636 Hesap No :1ı Bihter lüzumlu bulmaktadırlar. yeni anayasamn getirdiği müesse• ginliğin yüksek olduğu znmsnlarsayesinde yok edilebilir» demiştir. 104776 Hesap No :h Güher «Bu konferans üyeleri, Angola• AnkaraYenişehir Şubesinden da gazetecilik gelenek ve gör°nek seleri ele alarak, gelecek iktidaHatırlanacağı gibi bir süre önce da daha fazla kan dökülmesinin ön lerine göre objektif sayılmıyacas rın. ilk işlerinden birinin. yüksek Avrupadan yurdumuza atlıyan has lenmesini talep ederler. 9S1/71 • her türlü haber, yazı, karikatür, hakımler kurulunun kuruluş ka tahk, Trakya'daki tütünlerin imha • Ankara Şubesinden • Tunus ropraklarındaki bütün Bir borcun istifasının temini zımmında Bakırköy Güngören Ninununu yapmak olduğunu, bu kuV/7 Hesap No :1ı D.D.Y.Ö.Y.C. • Ankara Şubesinden • ve fotoğraflarla halkoyunu bulsr rulun, vazifelerinden birinin de edıimesı ve tzmit bölgesinde zama Fransız birliklerinin derhal çekil şantarla 6 pafta 5162 parsel No. lu 250 M2. miktarmdaki gayrimenkul V/8 Hesap No :1ı Ordu Y. dıran, kışkırtan, yanıltan demoknında yapılan sürekli mücadele sa mesini isterler.» dairemizde açık artırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkul 7500 liAnkaraYenişehir Şubesinden 12 Hesap No:1ı D. Doğu T. ilkelerle vo yetersiz hâkimleri ayırarak, mes• ratik menfaatleribağdaşmıyanyayın leğin çökmesine mâni olacağını, yesinde diğer bölgelere yayılmaIstanbulBahçekapı Şubesinden B/270 Hesap No :1ı Lütfü Tebliğde ırk ayırımı siyaseti raya 1. derecede, 6750 liraya 2. derecede, 20000 liraya da 3. derecede millî zedeliycn dan durdurulmuştu. • Erzurum Şubesinden Y.T./110002 Hesap No :1ı Muzaffer şiddetle takbih edilmekte ve bu ipoteklidir. ardan kaçınacağız. Böylece yayın devletin ihtiyacım karşılamak üUzmanın ifade ettiğine göre, has na son verilmesi istenmektedir. Gayrimenkulün evsafı : Tapu kaydında arsa olarak gösterilmekzere, yeter sayıda yeierli yargıç arın sunulnsunda H aynı a yetiştirmesi gerektiğini ifade et talıkh tütünlerin kaldırıldığı tarlaFilistin konusunda ise Birleşmiş te olaıi gayrimenkul üzerinde kârgir bir bina mevcuttur. Kârgir olayışla davranacağız, miş ve «Hâkimlik maddeten ve lara, iyice sürülmek şartiyle, gele Milletler karar suretlerinin tatbi rak yapılmış bulunan binaya üç basamak ile bir terasa çıkılmakta• Memleketimiz için büyük önem mânen cazip bir meslek haline ge cek yıl tütün ekilebilecektir. Ankara Şubesinden 187 Hesap No :h Süheyiâ dır. Antreden girişte dar bir hol, sol tarafta mutfak, helâ. banyo ve ki talep edilmektedir. taşıyan iktisadî ve sosyal mesele tirilmelidir» demiştir. Mr. Lea tütün ekicilerine 13 tavAnkaraYenişehir Şubesinden 14933 Hesap No :h Muzaffer Tebliğde Guantamano'daki Ame buradan kapı ile ikinci bir hole geçilmekte, bu kısımda iki oda, casiye içinde şunları söylemistir : erp özellikle çok yer verecek, vaIstanbulBahçekapı Şubesinden 12904 Hesap No:h Valentin Elverişsiz bölgelerde vazife gö «Mavi küf hastahğınm görüldüğü rikan üssür.ün Küba'n.n toprak mekân ile bölünmüş ayn bir oda mevcuttur. Oda döşemelerı ahşap ar.daslarm aydmlatılmasını ödev Istanbul Atatürkbulvarı Şub. Y.T.220941 Hesap No :1ı Far.uk ren hâkimlerin, elverişli bölgeler tarlaların yanında fidelikler mey bütünlüğünü zedelediği belirtil diğer kısımlar karasiman çini döşeli, içi ve dışı sıvalı, elektrik tesisatı ÎstanbulEmlnönü Şubesinden 57 Hesap No :1ı Yapı Kooperatifı bileceğiz. mevcut binanın salon kısmmm altı bodrum olarak kullanılmakta ve dekine nazaran daha iyi yaşama mektedir. İstanbulPangaltı Şubesinden 190402 Hesap No.lı Muammer tkinci Cumhuriyetin devrimci ve şartlarına kavuşturulması gerekti dana getirilmemeli veya sterilize yan taraftan girilmektedir. Tavan betonarme, üzeri ahşap çatı ve edilmelidir. Türkiyede pulverizasKastamonu Şubesinden Y.T.260154 Hesap No :1ı Mehmet demokratik hayatında 27 Mayıs İhalafranga kiremit örtülüdür. Binanın arka kısmmda müstakil ve kağini söyliyen Başkan, haler. hâkim yon suretiyle yapılacak mücadele Aydın Şubesinden 399 Hesap No:lı Işık ilâlinin amaçiarından biri oian siOsman Bölükbaşı di pısı ayrı bulunan ve bir odayı ihtiva eden kârgir bina döşemesi ahsiz olan ve adaleti halkm ayağına ve hastalığa karşı dayanıklı tütün Trabzon Şubesinden 2731 Hesap No :1ı Süheylâ yasi ahlâk düzeninin yerleşmesine şap ve esas bina çatısı altında bulunmaktadır. Binanın yan tarafıngötürmek gerekçesiyle kurulan yetiştirmek de faydalı olacaktır.» Erzurum Şubesinden mağî yorgunluktan 19 Hesap No :1ı Yapı Kooperatifi yardımcı olacağız. dan 20 adet mozaik basamak ile çatıya çıkılmaktadır. Arka kısım mahkemelerin kaldjnlmasmı, isAvustralyada 80 yıldır yapılan Din konulannın sömürülmesine, köşede 20/1 No. yu taşıyan ve bir odadan ibaret bulurtan kârgir içi kurulmak mücadele bugün bilgili ellerde mamuztaripmiş! şırı sola (komünizm), aşırı sağa tinaf tnahkemelerinin • dışı sıvalı üzeri tek sathı mail ahşap çatı üzeri alafranga kiremit ırkçıhk) ve her türlü totaliter an suretiyle Yargıtayın yükünün a vi küfü zararsız hale getinniştir. Bastarsb 1 inei sabifede ortülü tavan döşeme ahşap döşeli irtifaı normaldan az, içinde kiracı Ankara Şubesinden Diğer taraftan toplantıda buluayışa karşı olacağız. Kinden, ifti zaltılmasını istemiş ve. yargıç me2249 Hesap No :1ı Hava K. K. Ankara Şubesinden adan, yalandan, küçültücü şöz ve selesine dönerek: «Bir hâkimin ger nan Tekel Genel Müdürünün açık reket etmek gerektiğini de çok iyi bulunmaktadır. Binanın arka kısmmda her tarafı açık tek satıhlı bir 2113 Hesap No:h Yapı Kooperatifı çatı mevcuttur. Bahçede 7 metre derinlikte içi taş örülü kuyu ve Ankara Şubesinden eyimlerden kaçınarak, memleket çekten tarafsız olması lâzımsa da ladığına göfe, hastalıktan zarar sa takdir edeceklerine inamyorum. V/3 Hesap No :h O. Talebe Y. O Fakat benim şahsî kanaatimce Yu üzerinde tulumbası vardır. Bahis konusu gayrimenkullerin yukarıda Ankara Şubesinden meselelerine ışık tutan bir fikir kâfi değildir» demiş ve bu taraf dece ,ol0 nispetinde Ege bölgesinV/8 Hesap No :1ı Ordu Y. AnkaraYenişehir Şubesinden rtamı açmak ve yaşatmak yoliyle, sızlığm herkes tarafından Y.T.103715 Hesap No :1ı Güler şüphe de olmuştur. Karadeniz bölgesinde varlak Masa, memleketin siyasi ve belirtilen inşaat evsafı, kullanma tarz ve imkânlan ve yıpranma nisiçtimai huzuru ve demokratik bir peti mevkii bahçedeki bütün tesisler ve gayrimenkul evsaftaki kıAnkaraYenişehir Şubesinden millî birlik gücümüzün gelişmesini götürmiyecek şekilde bilinmesi zarar yoktur. 12 Hesap No :1ı O.Doğu T nizamin selâmetle teessüsü bakı sımlar da dahil, kıymete müessir bütün hususlar IstanbulBahçekapı gözönünde tutulağlamak ve bu gücün zedelenme lüzumuna işaret etmiştir. 3r8 Hesap No:h Yapı Kooperatifi Afyon Şubesinden mır.dan lüzumlu bir antanttır.» mak ve günün rayiçleri esasa ahnmak kaydiyle arsası ile birlikte ini önlemeğe çalışacağız. Y.T./230038 Hesap No :1ı Hüseyin «Anayasa mahkemesi, siyasî ikErzincan Şubesinden Önümüzdeki milletvekili seçimle gayrimenkulün diğer ufak binalar iîe birlikte tamamınm 27000 lira Bu tarihî devrede. Basm Ahlâk Hesap No:h Yaşar Yasasına her zamankinden daha tidarm anayasayı çiğnemesine mâri için C.K.M.P. İstanbul teşkilâ kıymette olduğu 1/6/961 tarihli bilirkişi raporunda zikredilmiştir. Ayrıca hesap numaralarımn son üç rakamı 695, 818 906 4 " 1> ni olacaktır» diyen Recai Seçkin. ok titizlikle uymak. bu bıldiride tında da aday yoklaması için roü902, 920, 090, 566. 435 ve 812 ile biten bütün hesaplar (100) er lirs tmar durumu : Meziur gayrimenkul mücavir sahalar hududu dalelirtilen ilke ve kurallan bütün burada vazife alacakları seçecek ote«»lli ikramiyesi kazanmışiardır. racaat tarihi 11 eylül olarak tesbit hilinde kalmaktadır. Buralarda îmar Kanunu Nizamnamesi ve İsasın müesseseleriyle gazetecilerin lanların, seçilecek olanlarda yalj edilmiştir. tanbul Belediyesi İmar Talimatnamesi hükümleri caridir. Verilen erine getirmelerini sağlamak ve nız hukukî seviye ve nitelik değil, C.K.M.P. de yoklamaya girecek imar durumu b'oş arsa için muteberdir. Bina sahası 200 M2. olan inaynı zamanda geniş'kültür ve kök una aykın davranan yayın organadaylardan 1500 iira para almmak şaat taleplerinde 6^0 metre irtifamda en çok iki kat köy evleri mesannı Basın Şeref Divanı yoliyle lü bilgi aramaları gerektiğini ifata ve bu paranın 500 lirası Genel ken gibi yapılar yapılabilir. Proje tasdikı ve ruhsatname muamelelekararlarla de etmiş aksi halde, yarmak gerektiğine inanıyoruz.» Kurula gönderilmekte ve 1000 li ri de mahalli idarece yapılır. Daha fazla malumat dosyadadır. Antlaşmamn kabulünden sonra korunan bir kötü idareye yol açılrası da II teşkilâtı için bankaya ya Satış sartlan : azete sahipleri ve yetkilüeri tara mış olacağını, devletin topyekun, A • tırılmaktadır. ından imzalanmıştır. Mütaakıben idarecisi ve yurttaşiyle kanunlara 1 Satış 10/10/1961 Salı günü saat 11 den 12 ye kadar Dairemizde azı basm mensupları birer konuş saygı göstermeyi âdet haline geaçık artırma suretiyle yapılacaktır, Bu artırmada tahmin edilen kıyma yaparak antlaşmamn mâna ve tirmesi gerektiğini, kanunların da Bir randevu evi basıldı metin To75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu nemini belirtmişler ve nihayet herkese seyyahen tatbiki lâzım Dün saat 15.00 sıralarında II. Şu geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur. Bu bedelle alıcı çıkMilli Birlik Komitesi üyesi ve top geldiğini söylemiş ve: «Adaletin be Ahlâk zâbıtası polislerinden mazsa en çok artıranm taahhüdü baki kalmak şartiyle 20/10/1961 Cuantı başkam Ekrem Acuner bir temellerinden biri de eşitliktir. Komiser Muavini Faruk Dayal ve ma günü saat 11 12 arasında icra edilmek üzere ikinci artırmaya bıapanış konuşması yapmıştır. Hukuk devleti demek, son sözü aberaberinde bulunan polis . Olçay rakılır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklılar alacağmı ve satış masrafdaletin söyliyeceği devlet demekYelçin, Ahmet Temel, Abdül Us larını geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur. 25.000, Lira Kasanan 175 Hesap No:h Hüsamettin mak ve Mehmet Ali Yürek oldutir» demiştir. 5.008, Lira Kazananlar 2 Artırmaya iştirak edecekler tahmin olunan kıymetin ?o7,5 12 Hesap No:lı Nihat 6 çocuğıın kurduğu bir ğu halde Zeytinburnu Sümer Ma nispetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. 183 Hesap No:lı Gülben hallesinde oturan C. K. adh kadı Istiyene 20 gün kadar mehil verilebilir. Tellâliye alıcıya ait olup bihırsızlık şebekesi 2.500, Lira Kazanan Bir polis memuru trafik Y.T.335O03 Hesap No:lı Hanefı ve nın randevuculuk yaptığı istih rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafiyle ihale 1517 yaşlarındaki 6 çocuğun kur Melek kazasmda öldü bar edilmesi üzerine evin e yapı pulu müşteriye aittir. !uğu «Iriz kardeşler çetesi» dün 1.000, Lira Kazananlar 1 Hesap No :h Rasim Dün sabah feci bir trafik kazalan baskında vazifelı bulunan nci Şube Hırsızlık Masası me sında Emniyet 6. Şube Müdürlü107 Hesap No:h Eda 3 îpotek sahfbi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul Âmir ve memurlara hakarette bumurlan tarafından yakalanmıştır. ğüne mensup bir polis memuru öl V/19 Hesap No :1ı Elpiniki lunduğundan yakalanıp hakkında üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair ileri sürecekleri üral, Altan, Gürol triz adh üç müştür. V/14 Hesap No :1ı Fikret düzeıılenen evrakla birlikt e tevdi iddialarını 15 gün içinde dairemize bildirmeleri, aksi takdirde paykardeş, yanlarına aldıkları Selâ72 Hesap No :1ı Adviye laşmadan hariç kalacaklan. 1. Şubede çalışan Hüsnü Ermiş tdilip tevkif edilmiştir. 500, Lira Kazananlar 6 Hesap No :1ı Salim hattin Açarçiçek, îbrahim Akdo ismindeki polis memuru, görevi 4 Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse • 164 Hesap No:h Bekir ğan ve Hüseyin Şentürk isimli ar basına gitmek için sabah saat 6 İ. If. Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilerek alıcı 219 Hesap No:lı Salih kadaşları ile bir çete kurarak, Ba sıralarında akrabası Rahmi Eriki ihale arasındaki farktan ",'bâ faiziyle birlikte mesul olacaktır. Fabrikalara, bürolara 270 Hesap No:lı Nursin kırköy, Zeytinburnu semtlerinde güç'ün kullandığı 42292 sayılı hu 5 147 HesapNo:h Semih muhtelif evlere girmişlerdir. SENTEZ SES Cihazı olup, Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için açık susi otomobille Vatan Caddesinartırmaya iştirak edeceklerin satış ilân ve şartnamesini görmüş V.21 Hesap No :1ı Seryo HİZMETİNİZDE OLACAK Yakalanan çocukların çaldığı 12 den geçerken. aksi istikametten ge İşletme Makintsi ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ve satış yerini terkeden38 Hesap No :1ı Handan bin lira değerindeki eşyalardan len Mu&tafa Kahveci'nin kullandı j Cağaloğlu, Tasvir sokak No. 7 Müracaat: (Tel: 22 04 M) îer ihaleden vazgeçmiş sayılacakları ve başkaca lüzumlu malumat (Basın 6232/4363) mühim bir kısmı bulunarak mü gı 74432 plâkalı kaptıkaçtı ile çar Keklâmcılık (1809/43431 İstanbul Tel: 22 26 98 almak istiyenlerin dairemizin 1961/71 sayılı dosyasına müracaatları •,»••••»•••»••••••••••»» pı.şniîştır. sadere edilmiştir. İL 8466/4332 ilân olunur. 5/9/1961 (Basm 6158/4344) Türksye en çok çocuk ölümü veren memteketlerin orasında lak masa toplanlısı yaptı alamadan dağıldılar 500 bin ton buğday mübayaası için dün bir anlaşma imzalandı YUNUS NADI armaüanı EN ĞNEMU DAVAMIZ NEDiR? 32Önce eğıtım dâvamız I3GII9G2 Bursanın Düvenci samanlık yandı 34 Saygı lı çağrı merak ediyorlar 33Köylü STttrkîye Emlâkj Kredi Bankası'nın * Kırbakan | İsianbul Şenesen Evlerde 43.000. Lira i değerinde birer apartman dairesi • kazananlar: 50.000. Lira Kazanan: 10.000. Lira Kazananlar. 2.500. Lira Kazananlar: Gayrimenkul Satış ilânı Bakırköy İcra Memurluğundan 1.000. Lira Kazananlar. î 500. Lira Kazananlar: İ Türkiye Emlâkj ! Kredi Bankası A.O | 4 Eylül 1961 tarihinde Yapılan Yeni Levenf Şnbesi Hususî Keşidesinde Kazananlar. Esnaf •••• San'atkârldrın •••• Günlük Gazetesidir Pek Yakında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle