13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AIT1 CUMHURttfET 5 Eylul 19«51 A ve B namzet kadrolar açıklandı Futbolcular ilk idmanı bugün yapacaklar SporToto tahmini • Bu hafta yapılacak Spor To • 5to maçlarım servisimiz aşa• ğıdaki şekilde tahmin etmek Jtedir. Bu hafta yapılan milli lig maçG.Saray'dan: Candemir. Bahri, Ta:arını üç şehirde takip eden Teklât •nk Komite üyeleri, yaptıkları bir Beşıktaş'tan: Ahmet, Sabahattin,.. loplantıdan sonra 8 ekimde yapılaKaya, Erdoğan ak olan Türkiye Romanya A ve Karagümrük'ten: Tarık B milli maçları için namzet kadro Altay: Varol an açıklamışlardır. Izmirspor'dan: Gürcan, Bülent, Teknik Komitenin bu defa açıkRahmi adığı kadroda, bu sezon hiç futIstanbul'dan : Ali îhsan nol oynamıyan oyuncu bulunduğu Ankaragücü'nden: Ertan sibi namzetlerin çoğu da formsuz Romanya maçları için seçilen bu bulunmaktadır. Bütün bunların kadrolar bugün Dolmabahçe StaSpor Toto ikinci hafta haricinde meselâ son haftaların en dında çalışacaklardır. «A» takımına formda futbolcusu olan tsmail an dahil bulunan futbolcular saat 1 4 birinci gün cak B kadrosuna almmıştır. te «B» takımına dahil bulunan futTeknik Komitenin ilân ettiği bolcular ise saat 15 te antrenman değerlendirmesf TÜRKİTE POLONTA KJZ BASKETBOL Millî takım gediklileri namzet kadrolarda şu futbolcular yapacaklardır. Ikinci idman günü MAÇINDAN BİR GÖRÜNÜŞ NACÎ TURGAY NECMÎ LEFTER MUST AFA BİKOL ayrıca ilân edilecektir. Ankara 4 (a.a ) SporToto'nun bulunmaktadır : (Sofya Hususi) ikinci hafta değerlendirme işleri «A» Milli Takım kadrosn bugün başlamış ve dün yarıda kaYunan kız takımının Fenerbahçe'den : Naci, Basri, Şeref, lan Altmordu G. Birliği maçı Osman, Lefter, Can, Ergun, Hilikinci kafilesi bugün hariç olarak 12 maç üzerinden yamı pılmağa başlanan değerlendirmeG.Saray'dan: Turgay, Mustafa, Ahgidiyor nin bu akşam saat 17 ye kadar olan met Cumartesi ve pazar günleri Bur durunıu aşağıda gösterilmiştir. Beşıktaş'tan: Necmi, Süreyya, Şe sada yapılan müsabakalara katınol, Birol 1 12 maçı 53 kişi, lan Yunan kız millî takımının ilk Ankara 4, (Cumhuriyet Teleri bölgelerince tesbit edilen ele rıüsabakalaıt takımlanmızı baş Feriköy'den: Ismet 2 11 maçı 1033 kişi, kafilesi dün trenle yurdumuzdan leks) Güreş Federasyonu bu manların masraflan bölgelerince antrenör Nuri Boytorun hazırlıya Karagümrük'ten: Aydın 3 10 maçı 8394 kişi. ayrılmıştır. İkinci kafile ise bugün bir bildiri yayınlamıştır. Gü ödenmek şartıyle kamp a gelmele cak, lüzum gordüğü takdird e bir Karşıyaka'dan: Ogün 4 9 maçı 38482 kişi tahmin etgün saat 11 de uçakla şehrimizden yardımcı antrenörden faydalanabireş Federasyonunun bildirisi: ri prensipine varılmıştır. Sofya'da talebe oyunlarına katılaıı ekipimizden son «B» Milli Takım kadrosn miştir. Değerlendirme işine dehareket edecektir. «Güreş Federasyonu 2. eylül kafile de dün hareket etti Rus frareşçileri ile yapılacak lecektir. Fenerbahçe'den: Özcan, Yuksel, vam edılmektedir. Güreş teşvik müsabakaKamp müdürlüğü vazifesi Bin 1961 tarihinde Münir Çalışal'ın Kadri, Ismail Bu değerlendirme, 725,535 kolonba.şı Cihat Uskan'a verilmiştr. başkanhğında toplanarak aşağıdaları 23 eylülde yapılacak Sofya 4 (Telefonla) Burada dan 413.532 kolonun tutarıdır. Rus Federasyonunun teklifi ki kararları almıştır. vapılan talebe oyunlarına katılan 2324 eylülde Şehrimizde kulüpj üzerine mukabil ziyaret tarihi ola Rusya serbest güreş milli takıekipimizin son kafilesi de bugün lerarası grekoromen teşvik mü j rak mart 1962 kabul edilmiştir. Millî ligde puan mı ile memleketimizde yapılacak saat 1 da otobüsle hareket et0 sabakaları yapılacaktır. Bu müsai tran ve Pakistan Federasyor.serbest stilrîeki müsabakalann miştir. bakalarda Moskovada yapılan top { larının dâveti prensip olarak kadurumu programı şu şekılde tesbit edilmiş Bulgarlar temas istiyorlar lantıda değiştirilen kaidelerin yebul edilmiştir Bu müsabakalarm tir: 1 ekim 1961 Adanada (temsi4 Bulgar idarecileri buradaki mü Takımlar 1 O. ıG. B. M: A.' Y" P : ni şekli tatbik edilecektir. Serbest zanıanı bilâhare tesbit edilerek iki li), 1 ekım 1961 Konyada (temsi7 >abakalar sırasında idarecilerimizteşvik müsabakaları ise 78 efederasyona bildirilecektir. Futbol Federasvoıuı Teknik 3 3 0 0 13 4 6 F. Bahçe li). 19 ekim 1961. Ankarada (temsile yaptıkları temaslarda Türkiye kimde yapılacaktır. Komitesi âzaları iki haftadan1 ekim 1961 tarihinden itiby 2 2 0 0 3 0 4 G. Saray ile sık sık spor temasları yapmak Ii) 21 ekim 1961 îstanbulda (millî). beri üç şehirde (Istanbul, Anren bölgelerde yapılacak her nevı Hakem kulübü kongresi istediklerinı ifade etmişlerdir. Bu 3 2 0 1 4 2 4 A. Gücü Bu müsabakalara hazırlık olmak kara ve İzıııir) yapılan milli güreş müsabakalarının tertibindrn cümleden olarak basketbol ve voîstanbul Hakem Kulübü Konüzere 17 eylül 1961 tarihinde Istarç. 3 2 0 1 2 1 4 tz. Spor liç maçlarını takip ettiler ve 15 gü n evvel Federasyona bildirilleybolda yapılan daveti idarecilegresi 13 eylul çarşamba günü Beybulda Emirgânda acılacak kampa dün toplanarak milli kadro2 1 1 0 6 3 3 A. Ordu mesi kabul tdilerek bu husus bürim'iz prensip olarak kabul etmiv oğluspor kulühünde yapılacaktır. şu güıeşçiler dâvet edilmişlerdir. ları açıkladılar. Burava ka1 1 0 0 1 0 2 Beşiktaş tün böleeleıe, Umurr. Müdürlük lerdir. Diğer taraftan Bulgarlar Ahmet Bılek, Hüseyin Akbaş, Mua dar giizel. Di Stefano'nun 1 1 0 0 1 0 2 G. Birliği kanalı İ'e ;ay:'il.ınm<ştır. da v.oleybolde gelecek sene bir tafa Dağistanlı. tsmail Ogan, HaAncak Teknik Komite ele1 1 0 0 2 1 2 Vefa 1 ağustos 1962 tarihinden itibatakım ile Fuar kupasına katılmak halefi: Ruiz sa n Güngör, Hamit Kaplan, Cemanlarınin Fenerbahçeden 3 0 2 1 5 6 2 Beykoz istediklerinı söylemişler, teklifleren güreşçiler mutlaka birer kumal Yar.ılmaz, Yunus Pehlivan, Madrid, (Hususı) Ispanya KuOsman, Can, Özcan, Galata1 0 1 0 0 0 1 ri kabul edilmiştir. Ayrıca voleyK. Gümrük lüp adına tescil ve lisansiye edile Mahmut Atalay, îbrahim Salmaz, pasının finalinde Real Madrid'in saraydan Mustafa, Beşiktas1 0 1 0 0 0 1 bol millî takımımız da gelecek seIs. Spor cektir Bu tarihten sonr a lisansı çetin rakibi Atletico Madrid'e 32 Cevdet Seçer, İzzet Büyük, Hasan tan Sabahattin, Karagümrükne dünya şampiyonasına giderken 1 0 1 0 1 1 1 Altay olmayan güreşçiler hiç bir suretyenilmesinden sonra milyonerler Sevinç, Seyitahmet Ağrah, Musta ten Tarık ile Aydını nerede hazırhk mahiyetinde olmak üzere 2 0 1 1 1 2 1 Ş. Hilâl le federasyonca tertiplenen müsakulübünün başkanı Bernaben, gafa Civelek, Ramazan Çatal, Âdil ve hangi maçta gördüklerini Bulgar milli takımı ile Sofyada 2 0 1 1 1 3 1 Y. Direk bakalara alınmıyacaklardır. zetecilere, genç haf oyuncusu Ruiz' Güngör, Bayram Uysal, Hilmi Ge ve ondan sonra beğenerek hir karşılaşma yapacaktır. 3 0 1 2 3 8 1 Göztepe Hasta ve sakat bulunan güre.şin Di Stefano'nun yerini alacağını zici, Ramazan Güngör, Îbrahim seytiklerini pek anlıyamadık. 3 0 1 2 3 9 1 P.T.T. cilerle, aileleri yardıma muhtaç söylemesi hayretle karşılanmıştır. Millî takım gediklilerini çaKarabacak, Bekir Büke, Ethem Ye 1 0 0 1 3 4 0 K. Paşa olanlara daha geniş imkânların Çünkü Di Stefano'nun halefi olaîırmaktan maksat kadro dolner, Ismet Atlı, Nuri Ayva, Ülfet Rıdvan Yelekçi evlendi 1 0 0 1 1 2 0 Feriköy sağlanmasını temin maksadı ile rak Real'in Italya'nın Lanerossı durmaksa taaa nzaklara katin Çekmece, Hüseyin Dursun, 2 0 0 2 2 6 0 D. Spor Sporcuları Koruma Derne||ine baVicenza kulübüne kirayla verdiği Gazeteci arkadaşlarımızdan Rıddar zahmet niye? Ömer Dikmen, Hamit Arslan, Ni0 0 0 0 0 0 0 K.S.K. Isveç milli takımının yıldız santrzı mâli kaynaklar yeniden tesbit van Yelekçi. Bayan Müjgân Bener hat Kavalı. Bunlardan başka muh foru Agne Simonsson kabul edilAbdülkadir TÜCELMAN edilmiş, bu husus Umum MüdürHAMİT KAPLAN Hollanda'vı yendiğimiz maçta ile evlenmiştir. Arkadaşımızı ve \NOT: Gençlerbirliği Altınordu telif bölgelerde bulunup kabiliyet mekte idi. lüğe arzedilmiştir. (Yine Milli Takımda) oyuncularımız pota altında eşini tebrik ederiz. maçı yer almamıştır. $Takımlar Tah. YUÎ f K. Güm. D. Spor 0 5 0 75 • G. Saray G. Birliği 1 75 * K . Güm. G. Birliği G. Saray D. Spor 1 100 75 A. Gücü K. Paşa 1 Ş. Hilâl Beşiktaş 2 100 50 Ş. Hilâl K. \'aşa 0 1 75 A. Gücü Beşiktaş 2 50 Altay Vefa 1 K. Yaka F. Bahçe 2 100 75 J K. Yaka Vefa 1 75 • Altay F. Bahçe 2 75 • TGalata Sarıyer 2 £»«•••••••••*•••»••*• 17 eylulde Emirgânda acılacak güreş kampına 30 güreşçi davet edildı Bulgarlar spor teması istiyorlar Zahmel! BİLEN6AZETECİLER BÜTÜ'N KONULARJMI oJv BivliK Gazeiesinde toplandı Yalnız yazın değil... kışın da SAN'ATKİRLARIN HİZMETİNDE OLACAK Cağaloğlu, Tasvir Sok. No. 7 Istanbul Tel: 22 26 98 İL: 8434 4280 lstanhııl SPkizincl lcra M«"mıırluğnndan: 960/1906 Kemal Işın'a izafetle vekili Avukat Burhan Güngör'e 35430 lira 76 kunış vermege borçlu Ayazpaşa Kamarot sokak No. 13 15 de mukim AH Seden'in işbu borcundan dolayı uhdesinde kayıtlı bulunan 4 O lira 0O Muhammen bedelli 47 15 2fi numaralı telefonun işletme hattının birinci açık arttırma ile satıçı 12.9.1961 salı günü iaat 11 ile 12 arasında Istanbul Sekizinri îcra Memurluğunda yapılacaktır. Bu arttırmada muhammen bedelin % "5 ini bulmadıgı takdirde ikinci açık arttırma gilnü olan 14.9.1961 perşembe günü ajni yer ve »aatte en çok arttıran üzerine ihale olunacaktır. Taliplerin satıç günü satış saatinden evvel <Z, 7,5 pey akçesi yatırmak üzere daireye müracaatları lüzumu ilân olunur. (Basın 6026 4269) Telefon Satış ilânı ARCELIK BUZDOLABI 10,2 AYAK. B 2 TİPİ iyi bir Buzdolabı thj sağlığınızın koruyucusudur \ o ...çünkü yiyecek ve içeceklerinizi, çocuklannızın mamalannı, ancak iyi bir buzdolabı sayesinde ilk tazeliğinde muhafaza edebilirsiniz. DAİMA HİZMETE HAZIR TEKNİK SERVİS ARÇELİK BUZDOUBI, rasgeis bir inalâthaneda deflil, Avrupa anlamında ve Avrvpa DlçOlsrlne gora kurulfflu; çok modem ve büyük bir fabrlkada Unal edilmektedir. ARÇELtK A. Ş. SOtlBce, Karuğaç C«(L. 24. TeL: 49 44 00 (5 hat) Genei Sahcilan: BEKO TİCARET A. Ş. 8URIA BİRADERLER va Şsı, veya koyu ve canlı dudaklarınız için en cazip renkleri ihtiva eden tEtiklâl Cad. 349, Beyoğln Tel.: 49 35 00 üezaren Cad^ 6163, Galata Tel.: 44 47 20 ^»«««« » • • • • • • » • • • • • • • • • * • • » • • • • • •• • • • • • • • • •• • : Tekirdağ Beden Terbiyesi Bölge Başkanhğından 1' {••••••»•••••»•••••••••••••••••••••••»»»•»•• • ILAN Millî Egitim Bakanlığından: Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları l.şretmesi Genel Müdürlüğü hesabma 1416 »ayılı kanun uyarmca Yabancı Memleketlerde Selüloz Kimyası ve Teknolojisi, Kâğıt Makinaları ve Fabrikasyonu, Kimya (Klor Alkali fabrikasyonu), Makine (Kâğıt Makinaları ve Isı trkniği) ve Endüstri Yüksek Mühendisliâi öğrenîmini yapmak üzere 11 Lise Fen kolu mezuıra erkek öğrenci gönderilecsktir. Askerliğini yapmamış olanl ar 1940 doğumlu ve daha küçük yaşta, askerliSini yapmış olan lar 1937 doğumlu ve daha küçük yaşta olacaktır. Adayların ilk sağlık muayenesi 29. Eylül. 1961 tarihinde îstanbul Milli Eğitim Müdiirlüğünde, tmtihanlar 2 4 ekim 1961 tarihlerinde Istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde yapılacaktır. Okul Müdürlüklerine son müracaat tarihi 20. Eylül. 1961 dir Dilekçe formülleri ve daha fazla mâlumat, Milli Eğitim ve Lise Müdürlük'.erinden temin edilebilir. Basın :6072 4267 rııj çeşitleri arasından tercih ettiğiniz renkteki ruju seçiniz Açık pembe ruj mıı kııllanırsınız? Yoksa alev kırmızısı mı? CUTEX rujlarının bütün çeşitlerimip daliH fazla renk vardır Çünkü CUTEX'in formülü başkatiır.CUTEX dudaklannızı taze, tallı ve kadife gibi yıımuşak gösterir... ve saatlerce aynı cazibe ve canlılığı muhafaza eder. FAAL E • I 1 Tekirdağ stadında yapılacak 98860 lira 62 kuruş keşif be• delli inşaat 18 eylül 1961 pazartesi günü saat 11 de Bölge A binasında toplanacak Komisyon huzunanda kapalı zarf • usulü ile ihalesi yapılacaktır. 2 Geçici teminat 6250, lira olup talipler şartname vesair evrakı mesaî saatleri içinde Bölge Müdiirlüğünde görebilirler3 Taliplerin Tekirdağ Bayındırhk Müdürlüğünden bu iş için alınmış ehliyet belgeleri göstermeleri lâzımdır. 4 Teklif mektuplarmvn teminat makbuzları ile birlikte belli gün ihaleden bir saat önce Komisyona teslimi gerekir. (Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz, ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine tâbi olmadığından Komisyon iha ^ leyi yapıp yapmamakta serbesttir.) • (Basın 5730 4253) $ P;VAIE K E S İ P YOLLAYINIZ M AKA R NA S I I • • RESMİNİ • $•••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••»••»•»•••••••••••••••••••••••••••» ^ •P.T.T. Tesellüm ve Depo MiidüHüğünden:; Çıplak Bakır Tel Satılacaktır 1 Topkapı depomuzda, kurşunlu kablolardan çıkma, kâcıtları yakılmak suretiyle temizlenen muhtelif kuturda 44014 kilo hurda bakır telin muhammen bedeli 264.084 lira olup mu• • k a teminatı 14350, liradır. • a kt 2 Başmüdürlük Yeşilköy deposundaki hatlardan toplannış muhtelif boyda ve kangal halinde 4 mm. lik 32129 kilo baıiir telin muhammen bedeli 221690,10 lira olup muvakkat teiıinatı 12350, liradır. Her iki tel de kapalı zarf teklif almak suretiyle ayrı ayrı •ıtılacaktır. Satış 27 Eylül 1961 çarşamba günü saat 14.00 te yapılaca:ından taliplerin yukarıda belirtilen muvakkat teminat akçeleı : ve kapalı teklif mektuplan ile birlikte Aşir Efendi Caddesi . ürün Han Kat 7 de bulunan Müdürlüğümüze aynı gün ve sate kadar müracaat etmeleri ilân olunur. Idaremız satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ışe ait şartnameler Müdürlüğümüzden ücretsiz 'olarak temin edilehilir. (Basın 5334 4257) <*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s > ladeHOOO A .. 250 10 .. 100 • • ^ *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ >•*••••••••••••••••••• • : Balıkesir Belediye Reisüğinden • • Erzmcan Lv. A. Sat. Al. Kom. Bsk. dan: 10(1 Ton patates kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır Muhammen bedeli 70 O t lira olup geçici teminatı 4750 liradır Ihalesi 22 Oı eylül 196"! cuma günü saat 16 da Komisyonda yapılacaktır Evsaf "ve şartnHmesı Ankara İstanbul Levazım Âmirlikleri ilân kısmında ve Komısyonumuzdy görülebılir Teklıf mektuplarınm ihale sa atmde n bir saat evvel Komisyona verilmesi ilân olunur (1395 Basın 5391 4256) E.S.O. İşletmesinin ihttyacı için 37 beygir gücünde 1500 ^ devirli Dizel (Su Soğutmalı) 1 adet motorpamp kapalı zarf • usulü ile mübayaa edilecektir 4 Mezkür motorpampın bedeli 25,000. lira olup geçici temi • natı 1875,00 katî teminatı 3750. liradır. Eksiltme 11/9/1961 pazartesi günü Belediye Encümeninde saat 16,00 dadır. • Bu işe ait .şartname E.S O İşletmesinden bedelsiz temin edileceği gibi mesai saatlerirde tşletmede görülebilir. İsteklilerin verecekleri teklif mektuplan ihale saatinden bir saat ev^'eline kadar E.S.O. İşletmesine vermeleri (postada ge * cikme kabul edilmez) üân olunur. (Basın 5433 4255) Reklâmcılık: 1650 4260 / • » • • • • • •• • • • < > • • » • • • • • « • • •• • • • • •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle