13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EN BÜYÜK YAZARLARIN EN GUZEL ESERLERİ * NANA E z >• • SEN BİR HE1EKTIN E Zoi. * KAHIIYAU KADIN A •> „.. F . * OlRİÜS L T , . • SEVTANIN KURBANIARI , 1. .K,™ * tiNHIT YOlü *..t t * NOTRIDAM1IH UMBURU v H o ı . * OtiUUAR ve SEVÜİLİLER D H u ^ • MABAME BOVARY c, n, v,* SİÜİHURA VEO» , ^ •ASK OTOBuSU s..<nb<ck + KUHSAUA M sbı« * GUNAHKÂR BUHIAR a H. u,,r t * OOKTOR ( ^ S V E nOERİN & L«A EMK * İKÜMLEB A. Maurol* Cl/vEN VA V I N EV I ÎL8354 4240 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Türkceden İnff'lizceye B ÜY ÜK LÛGAT 1186 SAY>A, CİLTLİ | 75 Lira TARHAN KİTABEVI Kızılay ANKARA IL 8281 4242 TP. adına Alican AP. adına Gümüşpala, C.K.M.P. adına da Bölükbaşı'yı temsilen Ahmet Oğuz imza koyacak Nerasimi ntnhtelif te$ekküllere aensup 100 kişilik heyet de takip edecek Edgar Faure'ıuı başkanlığmdaki heyet Deklârasyona C.H.P. adına İnönü, M.S.P. adına Adakan, Y. Ferguson ve Von Reiboldt'dan müteşekkil Ankara 4 (Cumhurıvet Telek^ı Turkıve ıle YunaniRtaı ın kalkınmalarını ve NATO camıasna daha vararlı olabılmelerını saglımak knnu«unda 8 mavıs O'lo NATO Bakanlar Konsevnce alınan kararn uv gulanmasına hazırlık olmak uzere uç kışılık bır hevetın oiumuzdekı gunlerde memleketımız» geleceğm Dişı«len Bskanlıfiı EnfnrmaMon Daıresı Ba^kanı Hasan Istınvelı bugun vaptıgı bır basın toplantısında açıklamıstır Yuvarlak Masa biirisi gün merasimle imza edili 38. yıl Sayı 13.321 Telgraf ve mektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu İstanbul No 248 Telefonlar22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Salı 5 Eylül 1961 NATO iktisadi yardımını tesbit edecek olan 3 kişilik heyet geliyor \ATO camra«mı teskıl eden uve memleke'İTden az gelısmıs olanlarının kalknmalarım sağlamak konusunda NATO anlasmasınn ıkıncı maade«ınde ver alan hukum gereğnce meml<»ketımıze ve \unamstana vardım vapılması knnusunda ılk defa olarak bır karar ahnmış ve her ıkı hukumetm teklıfı kabul edılmıştı Oslo toplantısında ahnan karar ozetı şojledır 1 Butu ı masrafları NATO tarafından kar« lanrppk n^ere pkn Arkası Sa. 5, Sıı. 6 da 3 1 A. P, Genel Başkanı^^, Ragıp Gumiîjpala "^^ C. H. P. Genel İsmet tnonü C. K. M. P Genel Sekreteji Ahmet Ankara 4 (Cumhurh etTeleksi Yuvarlak Masa Zırve Top!anîı«ı yarın saat 16 <Ja Çankaja koşkunde vspılacaktır Dort gun devam eden alt kademe konferan«ı sonunda dun gece saat 23 rt sıvası partıler tetnsılcılerı ıle MıHi Bırlık Komıtesı uvelerı tam muVabakat halınde bır CKMP'nin tutumu tenkid ediliyor Yuvarlak Masa Toplantısmın C.K.M.P. tarafından bazı tertiplerle gölgelendirilmek istenmesi hayal kırıklığı yarattı Ankara 4 (Cumhurıyet Teleks) Bır kaç gundur de\am ed=n Yuvarlak Masa toplantılarmın ılk gununden ıtıbaren C K M P tarafından bazı tertiplerle golgelenmek ıstendığı gerek Hukumet çe\relennın gprek dığer sıj'asî partılerın C K M P davranışı karşısında hayal kırıkhsına uğradıkları eızan haberlerdcn anlaşılmaktadır M. S.P. Genel Baskanı * " Enver Âdakan ' ~ deklarasvon harırlıvsrak bunu ım/alam tlardır Partılerarssı mnrıasebetlerde ıh!ak v ıcdan ve memleket menfaatlerı prensıp ve şartları uzerıne ın şa edılen ve sadece C K M P tem •îilcılerının şahsen dığerlerının ıse rart lerı adına ımzaladıkları dek!ara«\ jna genel olarak mesnılu T. T. P. Genel Başkanı Kurucu Meclis dün süresiz tatile girdi Hissiyatım açıklıyan İnönü, M.B.K. üyeleri için «Türk milleti hlzmetlerini ve sözlerine sadakatlerini daima minnetle anacaktır» dedi bav Meclis faalıvetlerını de acık ' ladıktan sonra Mechsın tatile gırdığmı bıldıren bır konuşma aptı Oturum «aat 10 32 de Kazım Or bavın başkanlıgmda açıldı Mıllı Bırlık Komıtesı uveM Kamıl Kara Arkası Sa. 5, Su. 4 de Hasan lstınvelı dunku basın toplantıand» Parti Idare KuruIIarı Yuvarlak Masa deklârasyonunu inceledileı Sekreterler Toplantısına ait ifşaat Y.T.P. Genel Sekreteri İrfan Aksu'nun evvelki günkü sabah toplantısında «Bu deklarasyonu imza etmektense Genel Sekreterlikten istifayı göze ahvorum» dediği ve müteakıp içtimaa gelmediği açıklandı I ğunu kavbetmış bır ıktıdara karşı vapılan 27 Mavıs 1960 ıhtılalının sıvasi mak^atlarla ıstısmara konu edılmeme»! devrımlerımızın pohtıka tartışma ve ıstıimarlara konu vaoılmamas dın konu<=unun hıç Ankara 4 (CumhurıvetTeleks) bır suret ve maksatla ı«tı«mar edılmernesı Ya«>:ıada mahkemelerı Kurucu Meclis bu «abah saat 10 30 4rkası Sa. 5, Sd. 1 de da vaptığı kı«a bır toplantı sonunda sure«ız olarak tatile g rdı Meclı^ın kapanması munasebetıyle Suphı Bavkam kı<ıa bır konuşma vaptı Dnha sonra Kazım Or Eflremit Sulh Ceza Mahkemesi eliyle aldığımız fekzip Cumhurıyet Gazet»sı Yan îşleH Mudurluğune fstanbul 22 Ağustos 1961 tarıh ve 13307 savılı gazetenızın bırıncı «ahıfe 8 n c ı »utununda ıntışar eden tedavm vapılmıvan ıkı kuduz hasta^ndan bın oldu dıSerı de olum le pencelesıvor baslıklı haberın realıteve uvmadığı t=essurle gorulmuştur Fılhakıka Havran kazasmdan Jandarma erı Hasan Demr m bır kopek tarafından ı«ırılarak hastînptnız Kuduz asısı ı«ta«vcnuna «evkedılıp eereklı ası tatbıkatımn vapılmış oldueu ve bunj rağmen erm Ask >rı Hastanede Kuduz teşhısıvle vefat ettıfı oğrenılmıstır Ç"vremı?rle Kuduz tezahuru gos teren ve Kuduz teşhısı konan baş kd bır ha*tanın bulunmadığı hu«u=unun n»şrmı savgıvle rıca ede nm 22 8 961 Davranışın gayesi ıstismar Muev\ıdelerı saaece ahlakî alanda \e vıcdanlatda hukum ıfade eâecek olan Yuvarlak Ma=a hozleşmesı, kamu ovuııa sunulduktan sonra CJCMP nm partı olarak bu sozleşme buknmlerı dışında b.r tutum gostermesının mumkun olamıvacağı tabıî gorulmrkte bu sebeple bugunku toplantılardakı davranıjın bır ıstismar konusu ve ]est olarak varatıldığı ıddıa olunmaktadır İmzalar şahıslar adına atıldı Partmın Genel Merkezı Yuvarlak Masa toplantılarma katılan temsücılerıne umumî vetkı vermemış ancak bu temsılcıler toplantıdakı ıyı nıyet v£ geleceğın Turkıvesmde Yuvarlak Masanın varatacagı faydaya' ınanarak sozleşmeje, partılerı adına degıl şahısları adına katıldıklarını ımzalarıjle teyıt etmışlerdır Arkası Sa 5 Sü 4 de BöiUkbaşı "katılmayışımın sebebini Kuruldan sorun/# dedi Genel Başkamn bu cevabı Parti Kurulu ile aralarında anlaşmazhk olduğu şeklinde tefsir ediliyor Bugun Ankarada vapılacak olan nel başkan olan Osman Bolukbaşı Yuvaılak Masa Zırve KonferanM kalmakta olduğu otelde kendı«ıv ba*ın mensuplarına n a C K M P Genel Batkanı O«man le gorusen Bolukbası nın katılmavışı ıç polı konferansa katılmıjacağını, Yuvar tıka çevrelerınde çe^ıtlı yorumlara lak Ma^arta kendı=ını tam vetkı ıle vol açmıştır Şehrımızde bulunan Ahmet Ogur un tem=ıl edeceğmı Bolukbaşı nın bu konuda ketum tejıd etmış, fakat bunun sebebını dav ranması ve gazetecıler tarafın butun i"=rarlara rağmen açıklamak Soruları kendısıne dan kendı^ıne voneltılen sorulara ıstememi'tır kaçamaklı cevaplar verme'i, jşm has nuktelerle karşılıvan C K M P ıçınde esrarlı bır v onun mevoat Oİ Genel Baskanı «Koskoca bır partı genel kunılu var Sebebını ona duğu ıntıbaını vermektedır. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Konferansa katılmıjacak tek geBatıkan Gursel dun Başbakanlıktan çıkarken Ankara 4 (Cumhuııvpt Dun gere geç vakıt ımzalanan Yuvaılak Masa deklara^vonu bu gun eıva=ı partılerın genel ıdare kurulları tarafından muzakere e dılmıştır fdare kurulları varınkı zırve toplantısına bugunku muza kereler sonunda aldıkları pren«ıp kararlarıvle çıkacaklar ve goruşle rını zırve toplantısında te>ıd ede ceklerdır C H P "Uerkez Ynnetım Kurulu Arkası Sa. 5. Su. 2 de Uelgrat Konteransına katılan kıdınlı erkeklı Se>lân mensnplan toplantı binasına srırerlerken delegastonn Edremıt Dev let Ha«tanesı Baştabıbı Dr Opr Rebıı Pek=r^ n Tarafsızlar Konferansı bu akşam sona eriyor • «. Deklarasyonutı metni 15 eylulden sonra halk efkânna açıklanacak Devlet Başkanı toplantıya katılacak olanlara dün gece açık bir davetiye yayınladı • Kennedy ve Kruçef'in buluşup milletlerarası ihtilâfları görüşmelerini temin için bu iki lider nezdinde teşebbüse geçilmesi beklenîyor (Arkadaşunız Kayhan Sağlamer bildiriyor) Belgrad 4» Belgrad Konferansı | Genel muzakereler, mânevl kuv bugun >enı bır safhava gırmış ve vetleı seferber ederek sulhu gekapalı kapılar ar tıreceğı ılen «urulen Belgrad Kon kasında d"vEma karar vermıştır Arkası Sa. S. Sft. 4 de KENDİ KENDİMİZİ TENKÎD Beklenen netice t h Pek de ovle hepımuı şaçkıniıktan dondnracak bır surprız karsısında kalmış değılız. Usiıa Vuvarlak Masa toplantısı hazırlıkları rapılırken partılerın bazılarının o\un bozanlık edeceklerı veva van çıze reklerı »ovlenıp vazılmıs defcıl mı ıdı" tsın venı tarafı olsa olsa bu hareketın baskalarından beklenirken C. K M. P . tarafından vapılması oimuştnr, (1ıvebılıri7 T T P Genel Sek "•eterının de toplantılardan çe kilısını hnrıa eklersenız konfpransta pek tahmınlpr hılâfına bır bâdıse vuku bulmadıjını takdır edersinız Parti lıderlerınin bugun im zalıvacakları deklârasyon yalnız mânevî değeri olan bır vesıkadır. Onn imzalavıp Türk mıüetıne vakısır ağırbaşlılık ıçınde geçecek namnsln bır seçıra devresı ıstncn vatandasın vureğıne sa serpmekten çekinenlerln bıze endıse \erdıklerinı «aklıvamıvaca^ız. 27 Mavısı varatanlardan onun hedeflerını kornmalarını ıstıve lım ve beklİTelım • * • • * • * sabotaj sanıkları dunku durusmada Ankara 4 (Cumhurıjet Teleks) Devlet ve Hukumet Başkanı Orgeneral Cemal Gursel Başbakanhkta bu sabah bır muddet çalışmış ve bu arada Genel Kurmav Başka nı Orgeneral Cevdet Sunav ı kabul etmıştır Yırmı dakıka suren bu goruçme hakkında herhangı bır ıe«mı açıklama v apılmamıştır Başkan Gursel Başbakanlıktan avrılırken basın mensuplarının, «Yuvarlak masa toplantısı dekla ras>onunun ne zaman ılan edılece gı» sorusunu «Avın 15 ınden sonra belkı 17 veva 18 tarıhlerınde» şek lınde cevaplandırmıştır C K M P Genel Baskanı Osman BolukbaM nm vuvarlak mj<a zırve Arkası Sa. 5, Su. 3 te 14 Silâhtarağa sanığı daha tahliye.. * edildi • . Duruşma karar için 11 eylul günii sabahına bırakıldı ^ İTALY\\ GAZETELERİN^ SPOR SAHİFESİ BİZlM GA ZETELERİN SPOR SAHtfESİ Sılahtaraga Elektrık Fabrıka^ına I sma dun de Davutpaşa 3 Örfı îdasabotaj hazırladıkları ıddıasıv le | re Mahkeme«ınde devam edılmışvakalanıp Örfı tdareve te«lım edı | tır len samklardan 48 ının yargılanma 1 Arkası Sa. S, Sü. « da •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle