12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
îMil ÜÇ VNYJL Hü Teksasta 16 dolar için dört kişi öldürüldti KaatiHerden biri 32 yaşında bir erkek, diğeri ise 13 yaşındaki sevgilisi K g Spring (Texas) 4 (AJ>.) John Edwin Myers admda 32 yaşındâ bir adam ile 13 yaşındaki s«vgUisi 16 dolar için dört kişinin canına kıymışlardır. Kız 17 y»»ına kadar nezaret altında tutul»c*k, ondan gonra katil suçundan yargılanacaktır. Kattiller llkönce 47 yaşında bir adamla 11 yaşındaki kızını tabanca ile vurmuşlardır. Kurbanlarınm hiç parası olmadığmı anlıyan ıki kafadar çaldıkları otomobili de beraberlerinde gdtüremeyince bu sefer yoldan geçen birini yakalayıp öldüııı^lerdir, fakat onun üzerınde de para bulamamışlardır. Nihayet 39 yaşında bir kadını tehdit ederek üstünde bulunan 16 dolannı alınışlar ve onu da öldürerek kaçmışlardır. Rusyanın nüklear denemelerin dünkü tetkikleriKulüpçülük, nu tutar. Çokluk Fenerbahcelı ve Galataâdray taraftarıdır. SonBırkaç gundenberı ççhıımızde ra derece derece Beşiktaşhlar. Ve bulunan Emniyet Gene! Muduru falılar. I'fanb'iHporlular, BeykozGpneral th^an Aras dun Emniyet lular ve dığerleri vardır Arna FeMudurlufunde ^tkıklerde bulun nerbahçelıler nçden Fçnerbahçelı muştur. olmuşlardır, Galatasaraylılar neGangsterın yakalanmasında ba den Gala^asaravh? Cıddi bır seşarı gosteren polis şeflerim tebrık bebı yoktur. Benim oğlum Fenereden Aras. bu arada gazetecılere, bahçeyı tutuyor. îîeden' K""ni!îi « \damı kahraman yaptımz . Am.e Modada dunyaja gelroış de ondan! • " k a d ı bemen her zaman bovle Kadıkoyluler umurnivetlç Fener"laylar olur vp ekserısi de faıh bahç^hdırler. Galata^arav Lı=»=!nde okuyanlar. hah vaktı vennd» meçhul kalır» demiştir aılelerın çocuklan GalatasaraM Gene! Mudur ayrıca fstanbul'un tercıh edprler Baba?ı F"nerbahtrafık dâva?ına ç^k ön=m verdı çelı o!du*u içın kçpdısı Galatasağinı, trafık kaıdelerın= rıayet et laylı olan eençler de vardır? miyen vavalara c»za kesılmebi bep 9 Evde bır çekışme ols'm, bıgeıpktıeinı ve bır kac hafta bu raz ınatlasâ.nlar diye h"r halde! yoMa çahşma yspıldıft takdırdp Beş'ktaş cıvarında oturanlar B=Ankara'da olduğu gıbı lstaibııl'da şıktash olarak dunyaya gp'.ırler;; da da va? aların kaıdelere rıavet onun kazanması için çırpınırlar; Fenerbahçelıedeceklprını zannettığını sozierıne Galata=araylılara. l<=Te. fıs^bılıllâh. duşmn kesılırler ekl=mış<ır Bu duşmanlık nıç'iı? Sebebı yokGpneral Aras bundan baska, tur Onlara gore Galatasarayla Fe Polıs mensuplarmın tayın bed=l nerbahçe kııluplerı on para etmez lerının artırılması hakkındakı ka Kazançlarına. oyunlarına değıl. nun teklıfının. yenı Meclıs tara tahhlerıne borçludurlar' fmdarı ele alınacağını ıfade etmıştır. Galatasaravlı avnı jekılde Fe«Buğday Bankası» soygununun nerbahçehden hoşlanmaz. Neden' faili ile «Merter cınayetı* hakkın Hoşlanmaz ışte' Maç sırasında bır da ümitli olduğunu ve basın mp> Fenerbahcelı oyuncunun ayağı kıc rıUa m mnun olur. Stadyomda suplarının csahırlı olmaları gprek «V'ir! Oldur 1 YP'» dıye canu &> tiğinı* soyhyen Genel Mudur o£ pulden bağırır. Karşı takımın yel«îden sonra Ankara'ya doımuş mlmpsinı ıstemekle kalmaz, tepetur. lenmesmı. mahvedılmesıni temennı eder. Fenerbahcelı de Galatasa^a^ lî ılç a*» r»ı hı^lprı hes'^nıe..' dır. Bunlardan bıri yenıldı mi gahp takımdan olanların mağl»p kulubun forma^ını tabuta koyup =ehırde dolajtırmalarını başka nasıl ızah eder'sını?? B E RLE RX Emniyet Genel Mudurunun D Ü Ş Ü N C E L E R particilik Ne görüyoruı? durdurulması için Baiı ile görüşmeye razı olması bekleniyor Kenıtedy ve MacmiUan'ın pazar gütıü yaptıkları yeni teklife Kruçefin müspet cevap vermesi halinde milletlerarası gerginliğin yumtişaması iımit ediliyor Washington, 4 (AP) B. Amerika resmi çevreleri tarafmdan bugün ifade edılen kanaate göre, Sovyet Başbakanı Kruçef'ın tutumunu değiştirmesi ve atmosferde nuklear denemelere son verecek bir anlaşma konusunda Amerika ve Ingilterenin yapacağı bir teklifı kabul etmesi mümkundur. Aynı çevrelere gore, cuma günu yapılan Sovyet nuklear sılâh denemesi dikkatle plânlaştmlmış olan deneme serilerinden birinı teşkil etmektedir. Istikbaldeki nüklear sılâh denemelerinin toprak altında veya fezada yapılmasını temin için Kruçef'in tutumunda buyuk bir değışiklik yapması icap etmektedir. Nüklear denemelere başladıkları için Amerika, Sovyetlerı catom şantajında> bulunmakla ıtham etmiştir. Diğer taraftan, Sovyetlerın yakında Barents ve Karadenizde askeri manevralar yapacaklarına daır açıklamaları da Rusların yeni bir kuvvet gösterisınde bulunmak istediklerıne ışaret etmektedir. Başkan Kennedy ve Ingiltere Başbakanı Macmıllan, pazar gunü Kruçef'e bir teklifte bulunmuşlar ve cevabını en geç cumartesi gunü bildırmesini ıstemişlerdır. Bu teklıflerınde ıki lıder : «Atmosferde yer alacak ve rad | yoaktif döküntu husule getirecek nuklear denemelerin yapılmaması için uç hükümet (B. Amerıka, tngiltere ve Sovyetler Birliği) derhal bir anlaşma yapmalı ve bunu nemen yürürlüğe sokmalıdır» demişlerdir. Başkan Kennedy'nin Kruçef'in cevabı gelinceye kadar nuklear denemelere başlama hakkında bir karar almıyacağı, Amerıka denemelere başlasa dahı bunların toprak altında yapılacağı bildirilmektedır. Denemelerin fezada yapılması da mümkundur. Kennedv ve Macmıllan. Amerıkalı, îngılız ve Sovyet delegelerinin en geç 9 eylule kadar Cenevrede toplanmalarım, bir anlaşma bak kında gorusmelerim ve netıceden B.M. ı haberdar etmelerini istemış lerdır. B. Amerıka resmi çevrelerıne gore. Kruçtf, Kennedv • Macmıllan tçklıfını kabul ettıgı takdırde >ap!İacak olan anlasma valnız radvosktıf dokuntunun tehhkesını ber taraf etmekle kalmayıp beynelnu!el gergınlıği de bır dereceve kadar yumuşatacaktır. Bunların nuklear deremçlere tekrar başlamaları gerginlığı busbutun artırmış bulunmaktadır. Geııeral Aras, Buğday Banrinden sonts Demokrat Parkasım soyan gangsterle MerBızdE herkes. bılhassa şehir ve lata?ar<ay taraf*arları gıbı Bır de ti de*ıl de Halk Pariisi iktcr cînayetinin failinin ya kasaba çocukiarı, sankı muHaka bunların arasmda menfaatlerı ıca tıdardan düsmüş ve 1930 deki mulâzjrnmış gıbı, bır futbol kulubu bı partı tutanlar vardır kı onlar halıflerı de ağızlarını açni!*, gözlfkalatimasından umitii ı Yazan: Şevket Rado E v?tT Ne görüyoroz? Sanki on spnelik fetret dev Yirmi gündenberi açlık grevi yapan Sikh'i liderinin durumu vahim Amritsar (Hindistan) 4 (A.P.) Hindistanda ayn bir Sikh'i eyaleti Scurulmasını temin için 20 gündenberi sçlık grevi yapan Sikh'lerin reisi Master Tara Singh'in durumu dün doktorlar tarafından vahim olarak vasıflandınlmıştır. 76 yaşındaki liderin ayakları buz ?ibi olmuş, nabzı dakikada 54 e ınmiştir. Buna rağmen adam bir basın konferansı tertip etmiş, beline kadar yünlüler ve etrafı su torbalan ile sarılı olduğu halde Nehru'nun ayn bir Sikh eyaletinin kurulmasına muhalif olduğunu ve «ölünceye kadar» açlık grevi yapmağa devam edeceğini söylemiştir. Ferhat Abbasın halefi Khedda, diğer taraftan Fransaya hiç bir şekilde taviz vermek niyetinde olmadığını bildirdi Belgrad 4 (AP.) Geçici Cezayir Hukumetının yeni Başbakanı Ben Yusuf Ben Khedda bugun Belgradda hiç bır bloka mensup olmadıklarını iddıa eden Mılletler Konferansında bır konuşma yapmış ve memleketının Franta ile muzakerelere tekrar başlamağa hazır olduğunu soylemıştir. Cezayir haricinde ilk defa olarak bır konuşma yapan Ferhat Abbas'ın halefi, gozluklu ve 41 yaşlanndakı Khedda, Yugoslav parlamento binasında konferansın dorduncü gunünde Cezayirin Fransa ile muzakerelere hazır olduğunu soylemesine rağmen, Fran Yeni Geçici Cezayir hükümeti Fransa ile müzakereye hazır .«.. Milletlerarası Venedik Filim Festivali sona erdi Venedik 4 (a.a.) Milletlerarası 22 nci Venedik Filim Festivali sona ermiş ve sonuçlar dün gece yarısına doğru açıklanmıstır. Armağanlar şu şekilde dağıtılmıştır: Büyük armağan (alhn aslan): «Lannee Derniere a Marienbad seçen yıl Marienbad'da» (Rejisör: Main Resnais, Fransa), En iyi erkek oyuncu armağanı: Toshiro Mifune'ye (Japon), «Jim bo» adlı filimdeki ovunundan doı«yı. En iyi kadin oyuncu armağanı: Suzanne Flon'a (Fransız), «Asla Ölmiyeceksin» adlı Yugoslav filmindeki oyunu için, Jüri özel armağanı: «Yeni Doğan Banş» (Rejisörleri: Aleksandr Alof, Vladimir Naumof, Sovyetler Birliği), İ!k esere verilen armağan: «Banditi a Orgosola Orgosola haydutları» (Rejisör: Vittorio de Seta, ttalya), Milletlerarası sinema basını armağanı: «1 Banditi Haydutlar» (Rejisor: Renato Castellan, Italya). Bir müzede herkesin gözü i önünde bir sanat eseri çalındı New York 4 (A.P.) Robert Jones adında bir şahıs dun Metropolitan sanat muzesinden 37,5x 57,5 cm. eb'adında bir yağlıboya tabrosunu pantolonunun ıçine soktuktan sonra, iiç silâhlı muhafızla bir çok ziyaretçinın arasından elini kolunu sallayarak dışarı çıkmıs, kimse kendisine müdahale etmemiştir. New York Daily Mirror gazetesi muhabirlerinden olan Jones'un maksadı, bundan bir müddet evvel Londradaki Milli Galeriden 392,000 dolar değerindeki Goya tablosunun kolaylıkla çalınıp çalınmadığını tesbıt etmektı. Bu konuda gazetesinde yazdığı bir yazıda Jones, herhangi bir sanat eserinin büyuk bır kolaylıkla çalınabileceğıne işaret etmıştır. V E F AT Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları AŞ. Müdurü VEDAT ECZACIBAŞI 3.9.1961 pazar gunü Hakkın rahrnetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün (5/9/1961 sah günü) öğle namazını müteakıp Şışli Camiinden kaldırılacaktır. saj a hiç bır şekilde tavız vermek niyetinde olmadığını da beJlı etmış ve: «Halkımız topraklarımızın butunluğunden ve Sahradakı hakımıyetlermden asla vazgeçmıyecektır» demiştir Son uç gundenberı konferansta konuşan her şahıs Fransaya taarruz etmiştır. Çok guzel bır Fransızca ile konuşan Mıllıyetçı Başbakan, Cezayır milli mucadelesinı butun Af • rıka çapında mustemlekecilığe Ankara, 4 (Cumhunyet Teleks) karşı yapılmakta olan mucadele Dort gun devam edecek olan tlye bağlamış ve delegelerin dıkka ler Bankası Bolçe Mudurlen Top| tıni ustunde toplamıştır. lantısı bugun Imar ve Iskân BakaFransaııın Cezayirı bolmek ıste nı Ruştu Ozal'ın bır konuşması ıie dığiaı, Sahrayı zenginliklen ve acılmıştır. Bakan konuşmasına, ılaynı zamanda nuklear denemeler kel yaşama şartları ıçınde kıvraiçın bir us haline sokmak maksa nan bır suru beldemu olduğunu diyle elden çıkarmağa razı olma ifade etmekle başlamış v gple dığını soyliyen Khedda: eSahrada ğın Turkıyesının bır tehlıke ile yalnız kendi milletimize karşı de karşı karşıya olduçuna temasla, ezğıl, fakat aynı zamanda Afrıkanın cumle şunları soylemiştır : butun dığer milletlerıne karşı sorumluluğumuz vardır» demiştir. «Bu tehlike, mutlak guvenılır ve San Francısco 4 (A.P.) Buyuk Khedda konferansta şımdiye ka sağlam tedbırlerle saglanması gpbir yangın Kalıforniyanın orman dar yapılan konuşmaların en kı rekh olan içme suvu susuzluğu teh lannı alevler içinde yutarken dun sasını vapmış, yalnız 10 dakıka lıkesıdır. Bu tehlıke, Turkıye topgelecektekı nufu,un Kuzey Kaliforniyanın semaları konuşmuştur. Fakat hazır bulu raklannda, korkunç ve kapkara bulutlarla nanların büyuk tezahurune maz beslenmesı ve yaşamasının sağlık kaplanmıştır. har olmuştur. Şımdiye kadar kon sartlarına uygunluk ve yeterlığıKaliforniya yol devriye birlik feransta hiç bir lıdere bu derece nin saglanması guçluğüdur.» lerinde butun ızinler kaldırılmış, de buyuk tezahürat yapılmış deDaha sonra Bankanın Genel Muyangın mahallerine söndürme ve ğıldır. duru Selahattin Baburoğhı, Iller kurtarma ekipleri gonderilmiştir. Bankasının tarıhçe ve çalıştnası Itfaiye arabalariyle çarpışan iki hakkında kısaca bilgi verdikten otomobılin şoforleri kaza neticesonra, düzensiz, ayarsız tesıslerın sınde derhal ölmüşlerdır. Sierra yapılmış olmasının Bankayı altust sıra dağlarından esen şiddetli bir ettığını ve ana mecrasından çıkarrüzgâr, alevleri her tarafa sirayet dığını ıfade ile, bu işlerın geçmiş ettırmış, şımdiye kadar elli bına devrın polıtik ovunları sonucunda yanmştır.. Houston (Texas) 4 (a.a.) «Hous meydana geldigıni açıklamıştır. Merkezi Sierra'nın Amador bolton Post» gazetesinin blldirdiğine Mutaakıben, lller Bankasımn çegesınde binlerce donümluk ormangore, Birleşık Amerikanın ılk uşıtlı konuları ve problemleri üzelar kül olmuştur. Yangın beş günzay pılotları olan Alain Shepard rınde çalışmaya başlanmıştır. denberi devam etmektedir. ile Vırgıl J Grıssom'un dun oğleden sonra bır uçak kazasına uğra•••••••••••> malarına ramak kalmıştir. tki uTEŞEKKUR | zay pilotu, aylık pılot ağıtımı içın •YILDIZ ROMANLARI «T33» tıpı bır eğıtim uçağıyle yol Kıvmetli eşım. agıheiırp<z 5'l ' ı Kıtabmı takdım edeı alırlarken, bır kompresorun par T NECDET BAŞAR'ın çalanması uzerine uçağın motoru cenazesme ıçtirak e*mek lu*durmuştur. Bununla bırlıkte. uçafundâ bulunan akraba \e doetğı idare eden Grissom, Michiganlanmıza minnetlerimizi arza gadaki Selfrıdge hava ussune norzptemzın tavassutunu rıca ede• Buyuk muzısyen MOZARTın mal bır ıniş vapmıştır. rız. havatı Luks ciltlı 12 hra X Gazete. «Feza Araştırmaları J Eşı: Bahrıye Başar ve Kardeşlerı TÜRKİTE TATINEVt f Mılü Idaresi» nin dun gece bu • (Basın «011 42641 tL 842.İ/4277 % haberi doğruladığını belırtmekte J <"•••••••••••••••••••••* dır. ıller Bankası Böige Müdürleri toplantısı Kaliforniyadaki korkunç yangın devam ediyor Shepard ve Grissom uçak kazası atlattılar İALTIN Nağmelcr: *** Bır kıılub" taraftar olmak pek hıçten bır sebebe dayandığı halde taraftarların bu aşırı tarafgırlıklerını, mağlup onların galıbın ustun ovnadığını bır turlu kabul etmemelerını. yalnız kendı kuluplerını methederek kusurlannı gormeye yanaşmamalannı gorup bilenler partıcılığımızın de kulupçuluğumuzden hiç farkı olmadığını, şu on seneilk çok partılı devrede her halde farketmışlerdır. Demokrasının bır partıler mucadelesi olduğunu ogrendıgımiz andan ıtıbaren partıcılığımızı de avnen kulupçuluğumuze benzetmışızdır. Neden bır kulube taraftar olduğumuzu aklm ve manhğm ka bul edeceğı sebeplerle nasıl ızab edemıyorsak ıııçm bır partıv taraftar olduğumuzu da pek bılemıyoruz. Programlarına gore bolunduk des^k parhlerımizın programlan bırbırıne benzıyor, yahut hiç bırinın bellıbaşlı bır programı yok. Hurrıyet, esıtlık, adaİPt desek; hepsi bunları istiyor. Memleketırj hayrına çalışmak i«e, hepsının ga' yesi o. Aılenm selâmeti bahıs mev zuu olsa, aynı aıleden başka başka partılerı tutmakta olanlar çok. Çiftçıler başka başka partılere mensup. Tuccar keyfıne gore partı tutar \e tıpkı kulupçuler gıbı «bizım takım kazansın» dıye çpkı şır dururuz. tlle benım partım ıktıdara gelmelıdır! Çunku benım partım guzel. Benım partımın hderi akılh. Benim partımden olanlar vatanperrer, namuslu. Ö*ekıler berbat! Içlerınde adam yok Hepsi cahil takımı! Hepsı namussuz, hepsi kalleş! Benım şımdiye kadar saydıklarım samimi particılerdır, bır menfaat beklemeden tarafgırlık ederler. Tıpkı Fenerbahçe. tıpkı Ga profesyoneldirler: çıkarlarıpa ba rini yummuş, ba şlami5 Halk Par*i karlar. omuzlarında yumurta ku sıni yermire, Demokrat Partiri fe=' yoktur. Şampıvnnluga hangı m e t h e t n ^ e : Sanki Detnoktat Par partı namzet ise bunu öncedpn. şa tİM »ç partızan zihniyetini, rîij" vanı bayret bır sezişle kpşfeder. ^ft, nufnz tıcaretı kaparozcnlnk, munasıp zamanda bır partıden o fiskufurur devrinı devirmek için r tekı partı; e transfer oluverlrler. bir ıbtılâl olrasmıs, 27 Mayıs diye On senelık demokrası devrınde bir fcttn geçrrıenıis gıbi uiuorta Debu turlu partıcılerın sayıları ma mokra* Fartni öven partıler, P»Talesef çok artmıştır. tılılfr % e onun ıhya edilecejıni açıkça snylnen lıderler var. *** Bunlar ya saminıidırler, o zaBundan sonra, venı bır devreye gırdı£ımızı soyledığımız, bır çok man Demokrattırlar: ve rıkılan hâdı;<=!erden ders almamız gere devrin tasfiyeve tâbi taraftarlarıken onumuzdekı senelerde partı dırlar. Ta de|ıldîrler, o zaman cılık bızde acaba başka turlu mu polıtika cambazlığıyle külâh kapolacaktır? Hiç zannetmıvorum roak ıştnorlar demtkfir. Avıptır. Nedır bu perıasızlık.. bn mânaÇunku mevcut partılenmızın profesyonel kuluplerımızden pek far sızlık, bu tezat? Bız b>' »<*y vapmak zornndayız: kı yoktur. Hepsının tek gayesi ;aro Türkijede ıki lumrf vardır. pıvon olmak, başa geçmektır. Prog Birısı 27 M m s ihtilâhni ve neramları var gıbı gorunuyorsa âo mutıhem; hurrıyet, eşıtlık, adalet, ticelerini kabul edenler, digeri etkalkınma, herkesin refaha kavuş miyenler. NeüceİPri kabul etmiturulma^ı gıbı umumî mânalar ta yenlerin ıhtılâle karşı olmaktan başka bır vasıflan voktur ve bn şıyan hedeflerden ıbarettır. Hepsi guzel, fakat daha zıyade ibtilâlin saçladışı haklardan, tekhayali sozler soylerler ve onun ı rar kendını dıriltmek için ıstifaçın de iktıdara geldıklen zaman de etmek şoyle dursun aksine, ihne vapacaklarını bi!emez=inız. tüâlin haklarmda hareke«f geç<Bır defa ıktıdara gelelım de on mesini gerektirir. Anıa Türkiye ve Turkler bn gördan sonras: ko!ay!> demek ne yaparagını bılememek demek değıJ düğiimü? değildır. 27 Mayısa tamıdır? tşte Demokrat Parti her şe kaddum eden ihtilâl pejrevlerini çocukiarı derleme nüyı yapabıleceğini zannetmiş, fa yapan Türk e v besleme samatacılar kat ne yaptığını bılememekten yı mayiKİİT değildi. Sokaklarda can veren, kan kılmıjtır. döken çocnklar ve onlan hsrekeNetıce şudur kı, bizde hakikî de te getiren rnh hâlâ ya?amaktadır mokrası, muayven sınıfların save sükutları ihtilâle olan rjürmetmımi ısteklermi ve ihtıyaçlarını temsıl eden partıler kurulmadık lerindfndir. 27 Mayıs ihtUâlinin hürriyetseça gerçekleşemıvecektır. Particili ğımızın kulupçuluğumuzden başka verli$i yüzünden bir takım politika trulu olmaM içın bundan başka maceracılarının slabildiğine istİfaçare yoktur. Program ancak o za de ettikleri gerâzadlık, benttz inman olabılecek. ancak o zaman lekelenmemij bir ihtilâlin can alahprkes bır partive gırmeden veya cak normal demokrasiye geçiçbır partiM tutmadan evvel duşun devrinde ıhtilâli inkâra kadar ÜPmek lâzım geldiğını oğrenecektir. ri gidprse bu destanı yeni baçtan O zamandır kı seçımlerde a yazmamız lâzım gelir. Çektiğimız tılan reyler partılerın hakikl ve bâlâ onların yüzünden çckmekkuvvetıni gosterecekttf. Şımdıye te olduğumuz yetmedi mi? Memkadar cfalan partı kazanmasın da leket bir an evvel istikrar \e »tihangısi kazanırsa kazansm!. du kuna kavuşsun diye çırpınırken. şuncesiyle atılan kor gözlu reyler onu yeni yenl ihtilâçlara ve heU sahıplerinin istedığı istikamete an yarın için kuşku ve güvensizlik cak o zaman yonelebılecektir. dofnraıı bir iklime atmaktaki ısAdam yetışmemesinın, dun de, rar nedendir? Gu>a bunlar gun görmü». tecrübugun de sıkıntısım çektığimiz adamı buhranınm onlenme be gbrmuş adamlar.. Çok rnuîade buna bağlı olduğunu u mabakâr olma^a çalışmama rafnutmıyahm. Haysiyetler bbyle kur men bu zumreler içinde veva dışın tulacak, karaktersız polıtıkacılar da ö^İPİerını gorüjorum kı «hır»boyle temızlenebılecektır. Bugune taıı» dı>apazoı> gibi titriyor \e bükadar cektığımız «n buyuk sıkıntı tüıı ömru bovunca bir iurlu »amuhtelıf duşuncelerde olan ınsan ramadığı meçhul «tepe» yp çıkların avnı partilerde yanyana bu mak ıçın tırmanacak duvar anlunmasından ileri geliyor. Partile >or. Bunlar için neticeler, vasıtarın doğru durust bir program ya ları mesrulaştırma kaidesı «i\asi pamamaları da bundandır. Çunku mpcellelerirıın bırınci maddrsıdır. partı «her kafadan bır srs» demek\ e bu arada sörülenlerden c tır. Demokrası havatımızda tek se=s sarFt .ilan gürü siiru gafiller haro lı partıleri gerçekleştıremezsek, ik ümitlrre kapılıp şuna buna tıdara golme «ansuıı h"saplıyarak Ilele durun! Takında heıabıpartıden partive atılan menfaatçi nızı corecegız diye tehditler savnpolıtıkacılann memleketımızi ne ruyorlar. relere surüklıyeceklerini bilmeDemokrat Partınin en büyük mize de ımkân olmıyacaktır. dügmanı bu çeşit gafıller ve baPartileri amatorcesine tutanlar risler olmuştur. 1946 rubu denilen da boşuboşuna çırpınıp duracaklar normal ve bukuki demokrasi ancır. lavışını jok edenler menfaat, mevki, imtiyaz, unvan hırsiyle yanıp tutuşarak partiyi vakan kundakçılardır. Ba parlinîn aklı Kimya Yuk. Müh. başında meıuupları partilerını ve 2 HACER KARAKÜÇÜKg! kendilerini barap eden bu kundakçılara itimat, Hibar deş'l lâile npt ederpk onlardan kaçmahdırKımva Yuk, Muh lar. RAUF BOYANA Turknede Iktıdarlar daıma iıpkı Nişanlandılar Ş? bır absap konak gıb>. 'cıne gırAnkara mı» nl»nlarıtj dıkkatsız i e gafıi cncukian •arafından ^akJ!m!5 ve Cumhunyet 4272 hır bır>şı. sigortalı olmad'ğından ellpfi boğründe »nkakti» Mlmı»Bu defa gerçi bir Anayaıa sigortası ^aptırd!k ama göz şöre gör« dç kund?kcılan b«naja «okmak. yıne çadıra donmıye razı olmak dempktir. Insaf ptiFİer de.. «u bızım «ıvasi liderler, devlet hırsmdan, ınakam merakından kurtu'salar, memlekete bır guven verseler, hprke» ekmek parası kazanmava başlasa Tnvarlak Masada v»pı!acak n bu! Etrafa bakın yaho', Harb tehlikesi falan eibı klisik «ozlerle kimsevi tehdit etmek îstemiynrum.. bılâkis millptlerin sulh içinde neler >apıp ne derecelere yukseldîklerini gbrün *llah aîkınaî Bir de bize bakın! Elimızde tstıklâl marşının «Korkraa sonmez,..» sözündpn ba»ka bır tp^ellımız ks!madı. Siz ig*er«emz bu memlekp«i babtivarlar ülke«i haüne getire^t. lırsımz Bırar disinizi sık'n ne olur?. B. FELEK 50 Metrpsi Beton Demiri Satın Ahnacaktır 1 Sandıgımız tzmır Oteli tnşaatı ıçın 32 ton çap 6 mm. lık ST. 1 Dın 1045/1013 e uygun beton demırı kapah zarf usuluvls sahn almacakt'r 2 Demirler tercıhan fııke t» halinde olacak, bulunmadığı tatçdırde kangal haünde d» olabılır. 3 tsbu 32 ton, çap • < mm lık demir ıhalenın muteahhıde 6 teblığım muteakıp en geç 20 gun zarfında tzmır Otelı tnşaatı Şantıyesinde îîtıfe teslim ed»lecektır. 4 thale 11/9/1961 pazartesi gunu saat 16 00 da Ankara'da Genel Mudurluk binasında Satmalma Komısyonu huzurunda yapılacaktır. 5 Bu ışe aı* kapah zarfların en geç ihalenin • apılacagı ' gun saat 13 00 e kadar, Genel Mudurluk Malzeme Mudurluğun= teslimi şarttır 6 Geçici termnah 4 210 'Dor+bın ikıyüz on) lıradır. Te. nunatlar Ankara'da Genel Mudurluk, tstanbulda Sırkecı Nur Handa trtıbat Büromuz ve tzmir'de îzmır Otelı tnşaatı Kon" trol Şefliğı veznelerıne yatırılabıür 7 thalevp ıştırak edeceklerin Tıcaret Odalarma kajıtlı olduklarına daır 1"61 yılı teicılH vesikalarmı teklif zarflarımn ıçine koymaları lâzımdır 8 Sandığımız 2490 savılı kanuna tâbı olmajıp. ıhaleyı vapıp yapmamakta serbesttir. Postada vâkı gecikmeler kabul olunmaz. 9 tşbu ılân şartname verıne kaimdır. (Basm 5605 A 137711 42^1 Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları Yunus Kartal (Reklâmcıhk 1294/4274) 25 V E F AT Ferit Eczacıbaji ve Saffet Eczacıbaşı'nın sevgilı evlâtları, Gülçin Eczacıbaşı'nın kıymeth eşi, Deniz ve Pınar'ın babaları, Nejat, Kemal, Haluk, Melih ve Şakir Eczacıbaşı'nın sevgili kardeşleri: VEDAT ECZACIBAŞI •edavi edilmekte olduğu Arperıkan Hastahanesınde 3/4/ Eylul gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aziz naaşı 5 eylül salı güniı öğle namazuıı müteakıp Şışli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu Kabristanındaki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmat eylesin. ECZACIBAŞI (İL 8435/4276) AİLESİ 50 T.Q, Ziraat Bankası Ganel DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. Şehir Hatlan İşletmesi Müdürlüğünden TEKLİF ISTEME ILANI 1 Kıyı Emnıyeti lşletme E i namına Camialtı Tersane saha f sında yapılacak Atolye ve Anbar Binası kaba inşaatı için tek f lif ahnacaktır. ' t 2 Işin keşif bedeli 150.006,71 TL. olup muvakkat temı t natı 7.500, TL. sıdır. . #, 3 thale dosyası her gun iş saatlerinde Işletmemiz Başmü ' hendisliğıııde görülebilir. 4 Tekliflerin eksiltme şartnamesindeki esas dahilinde 15 Eylul 1961 Cuma günü saat 15 e kadar Başmühendisliğimiz Bü J rosur.a verilmesi şarttır. ' Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 5 Banka ihaleyi yapıp yapmamakta, tekliflerin birini tercıhte, yeniden teklif! istemekte, uygun görülen teklif sahibi ile pazarlık yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. (Basın 5945 42S6) Kumaşlarımızın Atalar tmalâtı kaliteleri hususund ı en sağlam garantidır. SON MODA FEVKALÂDE DESENLER ÇOK MÜSAİT FJATLAR Pumelıfenerı ıie K ı h o ; arasında Çatald<=re mevkıındekı orman vangmı dun de devam etmıstır B=ş koldan devam eden vargının sonduTUİmesi ıcm mukellefler. ko'luler ve asken bırlıklpr çah=maktadır. Yangının. o cıvarda oturan Ş»vket Uslu ısmindekı bır sahsın. akrabalarını ormanda EcTdırmPk ıtprken yaktıgı sıgaranm kuru otları tutusturması sonucu mevdapa geldıs' anlaşılmıştır. Buzgârın sıdd B tı dolavısıvle yangının sondurulnıç^i guçleşmış ve bazı kısımlara sıravet etmemfsı ıçın terHbat alm 1 Bankamn T«ftış Heyetıne Hukuk. tkhsat ve Si'asal Bılgi mıştır. Isr Fakultelerıvle tktisadi ve Tırarî tlimler (Yuksek tktı=at vs Orman vangınıra «ebebı*, et \ eTıcaret Okulu) Akademl1:! veva hunlarm vabancı memlçkptlerde ren san'k fıraî p'mntır kı Müli Eğıhn Bakaplıimca tasdıklı muadıllerı mezunları arasın Tedavüldeki para dan tnü=abaka imtıhsnı ile luzumu kadar Mufettış Muavinı ahnacaktır. Merkez Bankasının bultenıne go2 Yazılı ımtmanlar Ankara da Getr=) Mudürlukte. tstanbul le tedavüldeki para mıktarı 14 mıl(Galata) ve Izmır &'ibelerimız bınalannda 1. 2 ve 3. kasım 13^1 ta yon lıra eksilerek 4 mılvar 473 mılyon 683 bm 817 liraya duşmuâtur nhlerınde öğleden evvel ve o^îeden sonra vapılarakhr. 3 Buınci maddede vazıh Fakulte ve Akademı mszuniarmdan seçme ımtıhanlarına tıatılmak ıstıvenler. ımtıhana gırebiıme sartACI BİR KAYIP larivle vollamaları eereken belaelerı. ımtıhijn konnUrinı. MufetIçtanbul Kad'ko'v eşraf"TJrı ve tışhie vuk=elenlerın v.ıbancı memleketlere me?lekî tetkı'^ içın Emeklı Eahrıve subavlanndan "uıgonderılmeleri husasjndakı kiyıt ve dığer lurumlu malurn.ıfj muh teveffa Hüsnü Bevın r»fıkafi. T<=mtevı broşurlerımızı. Ankarada Teftış Heyetı Başkanlığı servisi yız Mahkemesi âza muavinı Mustaile tstanbul (Galata) ve tzmır Şubelerımızden tedarık ve bu ko ta Cıktülmüş. Canakkale P. T. T nularda faz! a malunıt içın doğrudan doğruva Baskanlıça müraca Müdurü Şevket Oktülmüs'ün valıdelen, Zekıve ve Medıha Öktülmuf'ün at edebihrîer n Çataldere orman yangını devam ediyor Müdürlüğünden: Nüfettiş Muavinî Almacak İ Bahçekapı. Atabek Han Zaai: 2211 4237 4 îsteklılenn l»ı ekım 1961 tarıhınds Ankarada bıılunmak uzere Bankamız Teftıs Heyetı Başkanhğına. mezun olduğu Fakulte veya akademinın adını, mezunıvet vılını, kavıt numarasını, halen bır ışte ı=e çalımakta olduğu ver ile mue^sesenin adını. ımtıhanlara nerede sırebılece klerını ve tkametgâh adreslerini scıklavan puhuz bır mektup veya telgrafla müracaat etmeleri lâzımdır. (Basın 4841 13307 4258) kayî"vahdeîer^ c ^ rnun+^ren^ HATICE LUTFIYE Öktülmüs Hdrîmefendı i • 9fii guni) Hakkm > rahmetıne kavuşmuştur C«ıiazesı 3 9 9f*l salı gunü ogle namazını mütaakıp Harı Bayram CamıındT. kaldırılacaktır, Allah rahmet pyles!" öktülmü? ailesi Cıımrmrtyei 4273
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle