20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET BEŞ Muhterem arkadaşlarım, buraya Baştaraft 1 inci sahifede velioğlu ile Temsılciler Meclisi ü çeşitli teşekküllerden geldik. GeŞehrimiz ilkokullarında öğrenci yesi Emin Soysal'ın 159 sayılı ka lirken olduğu gibi halen de çesıtli kayıtlarına dün başlanmıştır. Öğnunun 6. maddesinin yorumlanma siyasî kanaatlerımız mevçuttur. Za renci kayıt işlemi ^lkokullarda 18 sı hakkındaki önergesi ve Geçici man zaman bu çafı altmnn hnç k eylüle, orta öğretimde 23 eylüle Isparta, 4 (Telefonla) Göller îsmet Jnönü'ye ve Tonguç aüesine Komisyon raporu okundu. Gün tartışmalar yaptık. Gün oldu sa kadar devam edecektir. Bölgesi Köy öğretmenleri Derneği saygı ve bağlılık telgrafı çekilmesi Anıa budemde Türkiye B.M.M., Cumhur bahlara kadar çalışt'.K llgililer, bu yıl şehrimiz ilkokulittifakla kabul edilmiştir. yılhk Genel Kurul Toplantısı bubaşkanhğı ve Sayıştay Başkanlığı tün karsrlarımızda memleket men larına 30.000 civarında öğrencinın gün yapılmıştır. Kongrede konu • 1960 yılı kat'i hesabı hakkındaki fsatleri üzerinde bırleşmesını bıl kaydolacağını, bu rak,amın ise geçanlardan Osman Aykul isimli bir Hesapları İnceleme Komisyonu ra dik. Partı ve her türlu siyasi mü çen yıla nispetle 5000 kadar fazlaSivas kongresinin 42. üye, ö|retmenler ile müfettişler poru yer almakta ıdi. Bu da okun lâhazalarmı bir tarafa ıterek Ku lık gosterdiğmı. buna rağmen bu1 aratındaki anlaşmazlığa temas etduktan sonra Meclisın bilgisine su IUCU Meclis sadece mıllîlık kokan tün ihtiyaçların karşılanacagını, Tamamiyle yıldönümü kutlandı mij ve ikilik olduğunu söylemisesaslar içinde buyük eserler vermı hattâ I nuldu. uçlü tedrısatın kalkacağı, tir. Köylerdeki kıtap sıkıntısına da ye muvaffak olmuştur. Kumandah, Sıvas, 4 (Telefonla) Sıvas Koni Müteakıben, Milli Birlik Komıçunki bu ders yıh için 32 ilkokul temas eden delegeler, seyyar kitap gresinin 42. yıldönumü bugün şehMuhterem arkadaşlar, bu ruhla binasının ınşa ve ıslah edıldiğını tesi üyesi Muzaffer Yurdakuler ile lıklar kurulmasım, eğitmenlerin rimizde yapılan bir torenle kutlan7 Tonluk, Sür'atli, [ Temsilciler Meclisi üyelerinden 15 ekime doğru gidiyoni7 Hiç ifade etmektedırler. tekrar işbaşına getirilmesini iste mıştır. Tdrene Tümen bandosu, şıiphemiz yok ki, 15 ekimde yük\ Bahri Yazar'ın müştereken hazırŞehrimiz ilkokullarında 1961 Emniyetli ve mişler ve «bundan sonra hangi ik folklor ekipleri ve mahallî okullaj Jadıkları bır önerge okundu. Öner sek Meclisiniz kurmuş oldufu hu 1962 ders yılına 18 eylulde. orta ogtidar işbaşına gelirse, öğretmene rın hazırladıkları Mehter Takımı Ekonomik. , gede 157 sayılı kanunun 24 üncu kuki ve ahlâki temeller üzerinde retımde yeni ders yıhna 25 eylülde, saygı gostermeğe mecburdur» dekatılmıştır. i maddesı gereğınce Kurucu Mecli dürüst, serbest ve eşit seçimler o Teknık öğretimde 28 eylulde, Yükmişlerdir. sin seçimlere kadar tatile girmesi larak emanet sivıl iktidara huzur sek oğretımde 1 kasımda başlanaToplantı sonunda Devlet Başka Uyuyan şoför bir kadmın la devredilecektır. Inanıyorum kı, caktır. talep edılmekte idı. m Org. Cemal Gürsel'e, M.B.K. ne, Başkan Orbay. kanunun 24 üncü 27 Mayıs devrımıni vapan ıdealıstölümüne sebep oldu madd'esinde yapılan tadilâtın bu ler, şerefü Turk Ordusunun tfm NATO iktisadî yardımını N'ilüfer Adana, 4 (Teleionla) Sebze günkü Resmî Gazetede yayınlana silcileri vazifeye çağırdıkları sivil YuvarJak Masa bildirisi sandığı yuklü olarak Adanadan Izmir, 4 (Telefonla) Y.T.P. cağını bildirdi. Ve Suphi Bayka arkadaslarınm mesailerinden hu tesbit edecek olan 3 zur da buKarşıyaka llçe Kongresinde D.P. bugüı raerasimle imza Ereğhye gıtmekte olan Adana 71128 devrım methettiğ) için nezarete a ma söz verdi. Baykam umumun gun duymuşlardır. Onlarınheyecan, jün içinde bulundukları kişilik heyet geJiyor sayılı plâkalı bır kamyon EreğU' tasvibi ile karşılanan bir konuşma nin giriş kısmında şoförün uyuk lınan Aydın Yalçın hakkındaki tah yaptı ve seçım kampanyası sebe gonül rahathğı ve en\nıyet şüphp edlliyor yok ki, en ileri seviyede bulunmak nomik sahada milletlerarası, şöh Bastaratı B ncı sahifede larnası neticesınde yoldan jıkmış kikat yann Karşjyaka Savcılığma bıyle iatilin zaruri olduğunu, 3 tadır reti haiz uç ki«ılik bır heyetin ve sonuçlannın poJitik tartışmala ve bahçe içinde kerpiç bır eve da intikal edecektir. 161 sayılı Kanu ayhk devre içjnde bütün görevîelarak duvarını yıkmıştır. Kamyon nun 6. maddesine göre ve inkılâp Muhterem arkadaşlarım, heye kurulması, rın dışında tutulması, memleketi bu sırada evın onnpde sabah na aleyhı^de propaganda yaptlğ» id rini liyakatle yaptığını, biraz daha yurt içirde dağılınacağını, yeniden panım daha fazla bir şey söylemts2 Bu heyetın, meml»ketimiz miz jçin hayatî önem taşıyan yargılanacağı bUdirilen buraya gelenlerin veya gelmiyen ye mânidir. Önümüzdpki seçimler mazı için abdest almakta olan ve dıasıyle man dâvasınin hiç bır suretle po bu evın pıısafui bulunan Narm Yalçın'ın tevkif talebiyle Sulh Hâ lerin olacağını, yarınki sıfatlar ne bu memleketı daha hur ve mutlu ve YuTar.ıstan'ın ekonomik durunıunu tetkık ederek düsünce ve litik maksatlarla istismar edilme isminde yaşlı bir kadının da üs kımliğine tevdi edileçeğı anjaşıl olursa olsun bu çatı altında müşte günlere goturecektır. Hepirjizin va ta\ siyelerı ıle beraber bir rapor mesi, bugunkü yönetjmin tarafsız tunden geçerek öliimune sebep ol maktadır. rek bir ruh halınde çalışıldığını, zifçleri bu memleketteki kin ve halınde NATO Bakanlar Konssyive tamamen dürüst ve serbest bır r^uştur. Y.T.P. lideri Alican tarafından, bu ruhun çalışmaları yakından ta nefret tohumlarıru bir kenara ata ne sunması, şekilde yapılmasını temin edeceduruşmanın Ankaraya nakli için kıp eden bütun Türk millatı tara rak özlediğimiz kardeşlik havası?. Üçlu heyet tarafından hazırKi seçimlerin me$ruluğu ve huyapılan müracaat Izmir Savcıhğın iından betıimiendi^ini soylediktee ] nm kuruimasına çahsmak olacak lanacak rüporun NATO Bakanlar kukiliğmi gdlgeliyecek tartışmattır. Hürriyet havacını teneffııs etsonra ezcümle dedi ki: İdare Kurulları ca yersiz gdrülmüştür. Talebin anr Konseyıni.ı aralık 1*51 tarıhınde lardan sakınılması, idarî mekanizak Adalet Bakant tarafından ka«Bu Meclis, yuzyılların acıların mek ve ett'rr;ek için pa\ ımıza duTUrkly» Uırıum MUmassill : Yuvarlak Masa deklaras bul edilebileceği bildirilmektedır. r|an ders alarak ileri ve demokra seni yapmak uzere yurt oleusunde yapılacak toplantısmda gorüsülmanın istıkrarı, devamhhğı ve tamesi, hususlarında NATO Genel rafsızlığı prensipinin daima k < o Aydın Yalçın'ın dün şehrimize ge tik bir Anayasa hazırlamıştır. Bu bır gayretın içinde bulunacağız. yojıunu incçlediler runması v« parti teşkilâtları taBütün gücünü Türk milletinin Sekreterme gorev ve yetki verıllen eşi Nilüler Yalçın bugün Valı Meclis Türk mîlletinin yıllardan • tNKAlla HAM, « A L A T A Baştaratı 1 inci ıshifedc Vekilinden aldığı izinle Foligona beri hasretini çektiği dürüst ve e hürriyet, refahı ve Büvenlışi >in mı>lir. rafmdan hiç bir suretle idari meP. K. 734 T«i«fon : 4a M 4a Talgraf : TİMAK Utanbul ile diğer partılerın genel idare ku gıtmiş ve kocası ile hâdiseden be şlt bir seçime imkân veren kanu kullanagelmiş olan ?anlı Türk OrHukumetimızın Olo toplantısınkanizmaya baskı ve mudahalede ANKARA T«l«h>n : 12 «3 01 AOANA • Talaton : 21 M rullannın bugun akşama kadar sü ri ilk deia olmak üzere gorü$müs nu hazırlamıştır. Bu Meclis 27 ma dusunun muhterem tem?ılcileri dan once aralık 1960 te NATO'ya bulunulmaması, milli birlik ruh yıstan once hapishanelere pirenle vermış oldukları serpt sozüDe so yaptığı tekhfin «•saslarmın ozeti ve şuuru ıçinde her türlü bölge len muzakerelerinden bazı haber tür. ler sızmıştır. Genel olarak, yuvarise şöyleciir: Reklâmcılık (179a 4275) cilik, ayırıothk, kin ve garez gibi lak masanm sekreterler seviyesinDiğer taraftan Y.T.P. İl tdare rp, derece derece fedakârlıkla va nuna kadar sadık kalmışlar, kendi1 NATO az gelişmiş memlcyıkıcı cereyanlara karşı ortak bir deki toplantı muzakerelerının saf Heyetinin luzumlu teşkilâtı kur zifelerini yapmış olanlara ve ıııha Irnni bu kürsüden saygı ile selâm'*• •• • "» • * • ' ketlere yardım problemi ile meşcephe kurulmas:, mıllet huzurun haları, gozden geçinlmiş ve karşı makta kar.şılaştığı güçlükler sebe yet senç yaşlarında şehit düşenle lıyorum. Üniformalı. üniforma^ız ihtilâl RUI olmak suretiyle Doğu'nun ikda açıklanan, musterek deklâras partUenn kuvvetli veya zayıf ta biyle önümuzdeki gunlerde toptan re lâyık bir çalışma devresi geçiristifade edeceği bildirilmektedır. mıştir. Bütünüyle Kurucu Meclis, ciler ve onların mesai arkadaşları tisadî taarruzuna karşı koyrr.ak yojun ihtiva ettiği ilkelerin bü rafları ele almnııştır. Tahmin edildiğıne gore, yeni idare tarihi olarak va^ıf'.andırılmaça ha idealist temsilcilerin hatırası önıın çarelerini aramalıdır. tün siyasj parti kademeleri ve rnen Bu meyanda C.K M.P. nin, parti heyeti D.P. eski il başk.anlarından kıkaten lâyık bir çalışma devresi de gelecek nesiller mınne.t!e eğile2 Bu yardım merkezden dışasuplannca benimsenmesi ve uyolarak Osman Bölükbaşı'ya alet geçirmiştir. ceklerdir. Ancak son sözüm şu ola rıya doğru g»nişliyen bir halka gulanması, ocak ve bucaklarda edildiği, A.P. ve Y.T.P. nin D.P.Burhan Maı.er'in riyasetinde teşcaktır: seklinde olmahdır. Öncelıkle tesparti teşkilâtlarınm yeniden ihya mirasından başka bir $ey düşün kıl edilecektir. kilât üyesi memleketlerin problem Tann sının daha bir süre faydalı olamı medikleri ve toplantıda yekdığerTarafsızlar konferansı bu tini yenibundan böyle Türk mille leri üzerinde durmalı ve bu mem27 mayısiar yaratmağa yacağına dair mıişterek inancın lerini itham ederek, ayn ayn kenleketlerin müdafaa gayretlerine mecbur etmesin.» akşam sona eriyor teyidi, seçim sonrası siyasî tansi dılerinin daha çok demokr^t oldukmütevellit yüklerinin Daha sonra önerge oya kondu iştirakten yonun memleket menfaatlerini ze lan hususunda münakaşaya tutulzevkle yiyebilirsiniz. Bastaralı ı i n i ) i sahilede ve oy birliği ıle kabul olundu. Baş yavaşlattığı ekonomik kalkınmadelememesi için siyasî partilerin duklan, C.K M.P. nin bu münakaAübey köydekı S U C U K fabrikanuzda irnâl edilen larını süratlendirçcek tedbir ve feransında Yemen Delegasyonu kan Orbay müteakıben 10.47 de mıişterek bir anlayış içinde bu şayı seyrettiği, Memlek.etçi Serbest Başkanı Prens Seylülislâm El Kurucu Meclisin 26 ncı oturumu imkânlar uzerinde durulrnalıdır. lunduklarını teyid etmeleri, millî Partinin ise, C.H.P. yamnda yer Sılah tehdıdiyie Kazlıçeşme lş Bu münasebetle önümuzdeki bır hüviyet ahnış bulunan dış po aldığı, Y.T.P. nden Esat Eğılmez'in, Bankasını leymaktan sanık gangs Hasan'ın belinde bir pala i l e sa. nu kapadığım bildirdi ve şu kapagunlerde memleketimiz e gelecek Meaıleketimizin en yüksek KALİTE MALAK DANA ve KO"nuşmasını yaptı: litikamızın partilerarası tartışma D.P. yi mahkum eden bir konuşma ter Necdet Elmas ıle yardımcısı bah celsesinde yaptıgı bir konuş ı «T.C. Kurucu Mechsınin pek sa üç kişilik heyet NATO Genel SekYUN etlerinden en son sistem makmelerle yapılmaktadırlara konu yapılmaması, komünizm yaptığı, bu zatın dekljraayona <Hıç Necdet Sinkil hakkındaki idari ta ma ile so n bulmuştur. Müteakıben reterliçince tesbit edilmiş ve üye SUCUKLARIMIZIN ünâline şimdiye kadar ğösterilen titizlik ıle mucadelede milli bir cephe bir partinin D.P. nin devamı oldu kibat tamamlanmıs ve kendileri de Nâsır ile Sokarno, öğleden son. ym uyeleri: devletlerin muvafakati ile Konse27 Mayıs 1960 mesut milli ih.t»ave itina sayesinde sayın halkımızın rağbetini sağlamaya mukuıulması konularını ihtiva et ğunu »öyliyemiyeceğine» dair bir cumartesi günü örfi Idare makam ra saat 18,30 dan itibaren Federal kayıt konulması hususunda teklifCumhuriyetimizin ikinci yin tasvibinden geçmistir. H^yet, vaffak olan fabrikamız mektedir. Bu deklârasyon halk o te bulunduğu, ikinci gün, Y.T.P. arına teslım edılerek Davutpaşa lora Konseyinde sadece delegas linin Fransız Başbakanlarından yon başkanları ve birer müşavirle Anayasasını hazırlamak gibi t a eski yuna açıklanacaktır. Faure'un baskanlığmda, nden Irfan Aksu tarafından deklâ Kışlasında nezajet altına alınmış rini katılacakları gizli toplantı rıhimizin büyük önemli ve engin Edgar n Zirve toplantıaı naııl ol»cak? rasyona boyle bir kayıt konulması lardı. lar yapılmasını istemişlerdir. Nâ şerefli bir görevini yapmak için Joha H. Ferguson (A.B.D:), Von imalinde de aynı itina ve titizlik Yuvarlak Masa Zirve Toplantısı na itiraz edildiği, şeklinde bazı hagösterileceğinden hiç şüphe • Bu konuda Davutpaşa Kışlasmda sır gizli toplantılar teklifini savu 157 numaralı kanunla 6 ocak 961 MangoldReıboldt (Federal Almanedılmemektedri. munasebeüyle yann saat 1 6 da yaptığımız temas neticesınde, ganberler sısmıştır. ya> dan müteşekküdır nurken, bazı tekliller yapacağını de topladığı Kurucu Meclisin uyeFikir rahathğı ile yıyebileceğinizi tavsiye ederizÇankaya CumhurbaşkaBİığı Koşgsterlerle ilgili olarak adli tahkiYine toplantılar sırasında. Millî katm henüz tamamlanmadığı ve rcateaddit defalar tekrarlamıstır. leri olarak vazifesini yapmtf ın• künde askeri bir merasim yapılasanların mutluluğu içindeyiz. 14 Silâhtarağa samğı • caktır. Sıyasl partiler Genel Ba* Birhk Komitesi uyeleri, anlaşmaz dolayısiyle dosyanın da henüz gel Başbakan Adula riyasetindeki Kon Yüce Meelisiniz, en guzel eseri £o Delegasyonu nihayet bu sabah kanlarının riyasetinde alt kademe hklar çıktığı zamanlarda, «Bu top mediği bildirilmİEtir. olan Anayasanın 9 temmuz 1961 gu daha tahliye edildi Tel; 22 7Ş 72 Telfiraf: NAMLISUCUS. , konferansına katılan dört kifilik lantı yarıda kahrsa mesuliyet size 3832 sayılı örfi İdare Kanununun bir Birleşmis Milletler uçağı ile nü büyük milletünizce kabul «dıl raci olacaktır» şeklmde ihtarlarda Baştarafı 1 Inoi gahifede Haleiımız ve şubemiz yoktur. Kursun ve mühür etiketlerine Yugoslav Baçkentine gelmiştir. He kurulları ve ayrıca genel idare he bulunmuşlar, C.H.P. liler, «D.P. ik 6. maddesine gore yargılanmalar* diğini görmekle bahtiyardır. Albay Naci Algın'ın başkanlığındikkat <İU 8437 427») yetlerinden seçilecek ikişer kis> tidarını rnillet huzurunda mahkum yapılacak olan gangsterlerin, an yette Moskova eğilimli Başbakan Kurucu Meclis, komisyonları cak 1 hafta veya 10 gün sonra 2 nci Yardımcısı Gizenga ile Dışisleri Ba seçtiği B/ocak/1961 den beri basta daki mahkerae heyetıni, duruşma olmak üzere yedişer kişilik dele edeceksiniz» tekliiinde ısrar etmişhâkimi olarak Kd. Yzb.. Keaan gasyon ile Zirve Toplantısına işti l d ' r . Bu teklıfe açık olarak hayır Örfi İdare Mahkemesince durusraa kanı Bomboka da bulunmaktadır. Bütçe Kanunu olmak üzere iktisa önocak, üye olarak Piyade Albayı anna başlanabileceği söylenmek Böyleoe Belgrad Konferansında di, kültürel, sosyal v siyasal alan Atıf Er ve Savc; olarak da Y?b. M. rak edeceklerdir. Böylece toplan diyen çıkmamıştır. e temsil edilen devletleri n sayısı, tıda MUH Birlik Komitesi ve Dev Y.T.P. Qenel Sekreteri lrf«n Ak tedır. 1600 beygirlik Dizel santralınuzla yüksek ve alçak gerilimli elektrik müşahit gönderen Lâtin Amerika larda 102 kanun ve 31 sozleşm* ve Selâhattin Fırat temsil ediyorlarlet ve Hükümet Başkanı Otgene su, son gunün sabah toplantısmda, anlasma kabul etmistir. Dilekçe dı. şebekemizin İşletme Müdürlüğünü yapaçak tecrübeli bir elektrik yükmemleketiyle birükte 28 e çıkmışral Cemal OÜKel, Başbakan Yar «Bu deklârasyonu imza etmektense Deklarasyonun metni 15 komisyonunun, Meclise verilen Bir kısım saryk İŞİB syçun mahi sek mühendsi veya mühendisi veya ehliyeti haiz elektrik teknikeri tır. dımeısı Fahri özdilek. MilH Bir Genel Sekreterlikten istifayı göze 7154 dilekçeden 176 sını karara yetinin değişebileceâi teemmül eeylülden sonra halk çfkâalınacaktır. lik Komitesini temsilen Ekrem A alıyorum» demış ve toplantıyı terk bağlamıştır. dilerek, haklarmdaki suç isnadı, Belgrad Konferansı yann akşam cuner'in başkanhğındaki komisyan etmistir. öğleden sonraki toplantıTalip olanlarm bugüne kadar elektrik tekniği sahasında yaptıklan Yüksek Meclisin komisyonlarda 161. madde gereğiuce milli menfanna açıklanacak bitecektir. Müşterek tebliğin de uyeleri, C.H.P. adırıa Genel Baş ya Raif Aybar katılmıştır. atler* aarar verebilecek faalıyet hizmete ait belgeleriyle istedilkeri ücreti eösteren dilekçelerini 20 ey Baştarafı 1 inci aynı anda veya yarı n sabah ya ve genel kurulda millet ve mem lerda hulunmak şeklinde raütalâa kan Ismet Inönü'nün, M.S.P. adj» leket menıaatlerin,in sağlanması lul 1961 tarihine kadar Belediyemize göndermeleri ilân olunur. oplantısının yapılacağı şu günde yınlaıımaaı beklenmektedir. na Enver Adakan'ın, Y.T.P. adına yolunda yaptığı partiler üstü, fe edilmis ve dolayısiyle bu sanıklar rahatsızlığını söyliyerek Istanbula (Basm: 6027 4270 Müşterek tebliğin tarafsız lider Ekrem Alican'ın, A.P. adına Ragıp C. H. P. İl İdare Heyeti ragatlı, dürüst, geniş bilgiye, de için mahkeme heyeti kendilerınitmesi ile bu toplantıya başkan lerin ağzından işitmeye alıştığı rin gorgüye dayanan olgun, verim den ek savunraalarını talep etmiş »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ Gümüşpala'nm ve C.K.M.P. adma hususundakı mız, yuvarlak ve klise sözlerle do ti. da Osman Bölükbaşı'y temsilen Gülek'e aracı gönderiyor vekilinin katılacağı soruya Başkan Gursel su oevabı lu olacağı muhakkak gibidir. Zira li ve yüce Meclisin vekarına uyAhmet Oğuz'un başkanhklarmda • Dün ek savurımalarını yapan sagun tartışma ve çalışmalar geleC.H.P. Istanbul İl Teşkilâtı aldı vermiştir : redaksjyon komitesi âzası bir Tusiyasî partiler heyetleri hazır bu ı bir karar gereğince, eski Genel < Katılamıyacak vazıyette ise nuslu diplomat bugün bize, müş cek Meclisler için örnek olmaya nıklar şimdiye kadar 53 tanığın • lunacaklardır. Bakanlar Kurulu, Sekreter Kasım Gülek'i, bugunler yerine başkan vekili katılabilir.» değer. Bu çalışmaların sahidi ve dınlendığını ve aleyhinde de kıy1 Müdürlüğümüz bahçe kültürleri ıstasyonunda 4373889 terek tebliğe girecek prensip ve hayranı olan Başkanhk Dıvanı, gö met ifade edebılecek herhangi bir Temsılciler Meclisi uyeleri ile ba de bir temsilci göndererek, vazifer Devlet Başkanımn dâveti lıra keşif bedelli toplantı salonu injaatt açık eksiltme Ue eksilt • sm, Ünıversite, Yargıtay, Danış ye dâvet edecektir. Temsilci. Gu Ankara 4 (Telefonla) Milli dunyayı harbe iten ihtilâflara hal revini yaparken, yüksek heyetiniz delilın bulunamadığını beyanla meye konulmuştur. çarelerinin ittifakla kabul edilme den gördüğü hoşgörürlük ve yar avukatlarının goruş ve müdafaalatay, Sayıştay, diğer devlet teşek lek'ten, seçimler sırasında l»tan Birlik Komitesi Başkanı ve Dev2 Eksiltme 14/9/1961 günü saat U de İşletmemızce teıgerektiğini belirtmiş, «burası bir dımlara müteşekkirdir. rına uj'duklarını bildırmişler ve külleri, barolar ve gençlık temsil bulda kaldığı müddet xar(ıqda et ve Hük«met Baskam Org. Cekil edilen konıisyoıı huzurunda yapılacaktu, konferanstır; Birleşmis Milletler beraetlerıni talep etmışlerdir. cilerinden. mnteşekkil 100 kişilik itereken çalışma teklif edecek mal Gürsel'in Yuvarlak Masa Alt Pek sayın arkadaşlarım, sızlere 3 Muvakkat teminat 3280.50 Uradır. Daha evvelce birinin vefatıyle 48 bir muşahit heyeti d.e mera«mi ta ve parti iei mücadelclerin devamu Kademe toplantısının bitmesı üze deşil, demiştir. Demek ki, katılan gelecek gunlerde de millet ve kişiye ine.n sanıklardan bugunku 25 devletten b,er birinin bir nevi 4 Eksiltmeye girebilmek için Tokat Bayındırlık Müdürkip edeceklerdir. nı seçimjerden sonraya bırakılraa rine 5 eylul salı günü saat 16 da memlekete hayırlı hizmetler ve duruma gore suçun mahiyetinin Iüğünden bu işe benzer bir iş yaptıklarına <lair belgtlere istilisıa iöreni sını rica, eyliyecektir. ,'a^kaya'da yapılacak Zirve Top veto yetkisi bulunacaktır. bu uğurdaki çahsmalannızda baja değişmesiyle ilgılı olarak 1 kişi aHaziranda Kahiredeki hazırlık rılar dilerim. Yuvarlak Masa Zirve ToplantıBi]indiği gibi, Gülek cuma saba antısı naden verilecek yeterlik belgesi alınması, Ticaret Odaaı vesimünasebetiyle açık bir sıl sabotör, 3 kişi teşvikçi ve 44 kisında Alt JÇademe Konferansı ta hı Adana'da olacak ve fiilen seçim dâvette bulunmustur. Açık dâvet toplantılarında tatbik olunan usu kası, teminat mektupları ve ikâmetgâh tezk^veleriyle birlikte Kurucu Meclisin 26 ncı birleşi şi de isyana teşvik suçlarından yar le sadık kalınması, Belgrad Kon mini kapıyorum.» rafmdan hazırlanan deklârasyon çalışmalanna başlıyacaktır. şudur: ihale saatinde komisyon huzurunda bulunmaları lâzımdır. gılanmaktadır. imza olunacaktır. tmza töreni saat Karqyon ve kamyonet kota«Hürriyet ve demokrasi uğrun feransının tarafsız liderlerin arzu 5 Ihale 2490 sayüı kanuna tâbi olrnadığmdan işletme iha3 saate yakın bir zaman devam Vedalaşms lan için müracat müddeti 16 da Ça^kaya Cu.mhurbaşkanhğı da uzun yıllardanberi milletçe lan hilâfina yapıcı, sârih ve kesin leyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta serbesttir. Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) eden dunku durusma sonunda mah 7 nci k.otada tahsisli ithal malı harcanan gayretl^rin ve girişilen prensipler ve hal çareleri ortaya köşkünde yapılacak bir programa T 6 Proje ve keşif raporu mesai saatlerinde Müdürlüğü Bu sabah sekiz aylık bır çalış keme heyeti sanıklardan 14 kışinın istesınde yer alan 191 ve 192 aıra müçadelelerin göre yürü ü!eeektir. ulaştığı mutlu koymasını imkânsızlaştırmaktadır müzde görülebilir. numarasında kayıtlı kamyon ve scnuçla, demokratık hukuk devle Çünkü delegasyonlar arasında gün madan sonra tatile giren Kurucu daha tahliye edılmesıne ve duruşMerasinıi radyolar verecek Meclisin partili partisiz üyeleri, a manın da, dosyanın tetkike alınıp 7 Bu işe ait vergi ilân resmi ve harçlar işi alana aittir. Ankara 4 (CumhuriyetTeleks) kamyonet kotalarır*a ait rnüracaat tinin bütüi müesseseleriyle kurul ısığına çıkan görüs aynhklarının ralarında çok samimi bir şekilde gereken kararın verilebilmesi için suresi 6 eylül çarşamha günü sona makta oldugu bu tarihî gunlerde hepsinde bir uzlaşmaya varılabi(Basm 5741 4252) Yann Çankayada Devlet ve Hiî11 eylul saat 9.30 a bırakılmasına vedalaştılar. rejimimizin kaderi yönünden ha leceğini akıl almamaktadır. Mese kümet Başkanı Orgeneral Cemal recektir. karar verildi. Veda sahnesi Suphi Baykam'ın Gürsel'in Başkanlıgında yapılacak Diğer taraftan 27 sıra numara yatl önem taşıyan ana dâvalarda lâ Batıya yakın Makarios'un Ber kapanış konuşması ile başladı. Tahlıye edilen sanıklar şunlarolan liderlerarası Zirve Toplantı ınd.a kayıtU ikmal, yenileme, ika bütün siyasî partilerimizin gdrüş lin politikasiyle, Moskovaya ya «Bir daha buraya gelenlerimiz ya dır : sı saat 16 dan itıbarer. Türkiye rad me ve tevsi ihtiyaçlarına ait doJftr V« anlayış birliğine varmalarını kın Tito ve Sakarno'nun Berlin po bulunacak veya bulunmıyacak* diHamdi An«çv Mustafa Yüksel, îsyoları ile naklen verilecektir. Ban talepleri için müracaatlar devam sağlıyacak Yuvarlak Masa Konfe litikaları arasındaki uçurum, dol yerek önümuzdeki seçimîerde seçi mai! Uzman, Süleyman Alkan, SüI. 4350 adet tevzi ve kablo başı kutularınm döküm (âdi pik) galvaransının Alt Kademe çalışmaları durulamıyacak kadar derindır. da alınacak olan merasim saat 20 etmektedir. Bunlar 20 eylül aksamı lemiyecek olanlarm hislerine ter leyman Savaşman, Fehmi Kumsal niz ve işlenmesi iji kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. sona ermiş bulunraakt^dır. Kond.e de ikinçi bir defa yayınlana' sona erecefetir. Böyle bir vaziyette de Belcüman oldu. cı, Hamparsun Çakmak, Şükrü Üç2 Muhammen bedeli (142.250.) TL. sı olup muvakkat teminat caktır. Çamljca tepesinde gazino ve feransa hâkim olan samimî anla gıad Konferansı muzdarip Asya yıldız, Cemal încekara, Sefer Mer (8362,50) TL. sıdır. fki Sfeclisin calı$maları yıs havası ve varılan görüs bir ve Afrika devletlerinin bir kuvvet Ankara 4 (CumhuriyetTeleksV mer, Firuzan Engin, Sacide Cetin, rnoteller yaptırılacak liği milletçe beslenen ümitlerin 3. Bu işe ait fennî ve idarî şartname ücretsiz olarak İstanbul P.T.T. Belediyesi, Çamlıca te en güvenilir teminatını teşkil et gösterisi ve bütün dünya nazarla 8 ay evvel 6 ocak 1961 günü öğle Gülizar Altınçekiç, Cemal Akyol Fabrika Müdürlüğünden tenıin edilebilir. rının çevrik olduğu bir sırada ses den sonra merasimle sahşmalan ve Selâhattin Binerler'dir. pesinde modern bir gazino ile mo mektedir. VEF AT lerini yükselttikleri bir nüraayi; na başlıyan Kurucu Meelis bu sa4. Bu iş için verilecek muvakkat teminatlar P.T.T. Fabrika Müdürteller yaptırmayı kaıar altına alKonferansa katılacak bu başa olmaktan ileri gidemiyecektir. A bah yaptığı kıs bir topla,ntı soMerhunn Genera) lbrahirn mıstır. lüğü Veznesine yatırılarak makbuzları teklif zarflaıının içine konacaka Hakkı Emiroğlu'nun eşi. HaliImar Müdürlüğü kısa zamanda rılı sonucun elde edümesine hiz raplar da Israele bir göıdağı ver nunda seçimlere kadar kaydı ile Bölükbaşı «Katılmayışı tır. de Sanıhan, Melâhat Gündoged.en bütün arkadaşlarımı miş olacaklardır. buraniB plânını tamamlıyacak ve met süresiz tatile girdi. mın sebebini Kuruldan 5 Bu işe ait zarflarm usulünde ihaleden bir saat evveline kadar du'nun anneleri. merhum EcMamafih Kennedy ile Kruçefin tatbik mevkiine konmak üzere şükranlaRBila tebrik ederim. Kurucu Mecliste bu müddet için zacı Ziihtü Saruhan ile Dr Komisyona makbuz mukabili verilmiş olması lâzımdır5 eylul 1961 salı günü saat 16 da câri milletlerarası gerginliği azalt de 102 kanun, 31 anlaşma ve sözBaşkanlığa verilecektir. sorun» dedi Ramiz Gündoğdu'nun kayınÇankaya'da Cumhurhaşkanhğının mak üzere derhal ve başbaşa gö leşme kabul olundu. Kurucu MecPostadaki vâki gecikmeler kabul edilmez. valideleri Emeklı Amıral Hamii Baştaraft 1 İnci sahifede koşkünde yapılacak si>asî partiler rüşmeler yapmaları gerektiği gi lis bu kanun ve sözlesmelerin kaÜltan'ın ve înavet Ültan'ın 6. Eksiltme 20 eylul 1961 çarşamba günü saat 15.00 de İstanbulda P. ZAYÎ Ankarada Osınan ve Fik Zirve Koafera^sında aşağıdaki ze bi, bütün delegasyonlarm üzerin. sorun...» demiştir. teyzelerı Ay^er Gökpar, Saim nunlaşması için 93 saat 23 dakika ret Aykent imzalı 15.9.1961 vadeli vatm ve çesitli kurumların temT.T. Fabrikası Satın Alma Komisyom t da yapılacaktır. Bu kaçamaklı cevaplardan, C.K. Saruhan. Sami Gündoğdu ve 5"S 50 liralık bir senedi zayi etti silcilerinin hazır bulunmasını ri de ittifak ettikleri bazı konular çahştı ve 26 birleşim yaptı. Sıbri Gandoğdu'r.un anneanne7 İdaremiz ihaleyi yapıp yapjn&makta ve dilediğine vermekte, veya yok değildir. Belgrad Konferansıgımden gününde ödenmemesi için Temsilciler Meclisi ise, 110 bir M.P. Genel Kurulunun, hırçm bir lerj. Hava Üstteğmeni Yılmaı (Basın: 6033 4271) borçluya bsldinlmiştir. Hükmü yok ca ederim.> nin hitamını müteakıp böyle bir leşimde 427 saat çahştı ve kabul mizaca sahip olan Genel Başkan Earfmaş»r etmekte serbesttir. Gakpar)n büyiik kayınvoliZirve toplantısmda temsilcileri neticeyi elde etmek üzere \Vas edilen kanunlar Millî Birlik Ko Bölükbaşı'ya bu konuda itimatsıztur. c!°sı S'^hhatı rı?vandar. hazır bulunacak siyasi partiler ve hington ve Moskova nezdinde va mitesi tarafından da tasdik edildi. hk gösterdiği şeklinde bir sonuç Hasaa Basri Tıo çıkarılmaktadır. Bilindiği gibi, esaCumhuriyet 4251 kurumlar: NEBİYE EMİROĞLU kit geçirmeden teşebbüse geçilesen Bölükbaşı daha once Yuvarlak Adalet p a r t i s i Genel Çaskanı ceği öğrenilmiştir. Ancak Hanınıefendi teşebmuğlâk KAYJP Emnjyet Eandığı Beya Raşıp Giimüspala, C. H. P. Genel büsün şekli henüz kararlastınlma Bir gazeteci arkadaşımız Masa Konferansına karşıbeyan ve v^fat clmıştır. Cen~^vsı bugür.bir tutum takip ettiğini, zıt şubeslnden aldığım 3055 No. luBaşkanı Ismet Inönü, C. K. M. P : mıştır. Haber aldığımıza göre Faa kü salı günü öğle ııamazmı nikâhlandı hareketleriyle ortaya koyrnuş buh<"=?p cüzdanımı zayi ettim. Hüküm Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, m^taakıp Şışli Camiinden alıDelegasyonu Moskova ve Was Gazeteci arkadaşlarımızdan Ek lunmaktadır. Genel Kurulun bu Büzdür. Celâl Köksal Memleketci Serbest Parti Genel hingtan'a mürnkün olduğu kadar nşrak Yahyaçfendi mezarlığıCumhurivet 4259 rem Altınkaynak ile Günay Özti sebepten, Genel Başkandan bu göna defnodilecektır. Mevlâ rahBaşkanı Enver Adakan, Y. T. P. erken bir zamanda birer heyet mur'un nikâh tÖFenleri dun Beyoğ revi esirgemeyi ve yerine daha samet eyîije. Genel Baskanı Ekrem Aliean. gönderilip Kennedy ile Kruçef'in kin bir yapıya sahip olan Ahmet KAYIP NUfus cüzdanımı zayi Ailefi Alt Kademe Konferansma katı yeniden buluşmalarını sağlamaya lu Evlendirme Dairesinde yapılmış Oğuz'u göndermeyi münasip görettim. Ht}kömsH?d«T. tır. Cumburivet 4281 lan partilerin genel sekreterle çahşümasmı teklif edecektir. müştür. Aylâ Erkoşar Genç evlilere saadetler dileriz. 1 riyle genel idare kurulundan beEnstitümüzün Fen Bölumüne 875 sayılı tebliğler dergisinde ya Cumhuriyet 424S Bu olayın, C.K.M.P. Büyük Konşer üy«. zıh şartlara göre imtihanla b i r Biyoloji asistanı alınacaktır. gresinden bu yana geçen çok kısa • [ « • • • • . • • . . . . . . . . Bütiin diğer siyasî partilerden Imtihan 25/Ekim/1961 çarşa mba günü saat 9.00 da Gazi Eğizaman içinde parti lideri ile Genel müsahit oİ3rak birer temsilci. tim Knstitüsünde yapılacaktır. Kurul arasında doğan önemli bir SAYIM MESLEKDAŞ ve HASTALARlMlZA Ş Genel Kurmay Başkanı ve Kuvihtilâfın çekirdeğini teşkil ettiği tsteklilerin: Diploma, nüfus cüzdanı örneği iki yıl başarı ile vetl°r Kumandanları, Jandarma Yıllık dinlenme tatili dclayısiyle lâhoratuaruruzın 18 Eylul 1 ıncı saöıtttle öne sürülmektedir. öğretmenlik yaptıklarmı göst eren belge ve iki adet vesikalık TJmum Kumandanı, Bakanlar 1961 pazartesi gününe kadar kapalı olduğu saygı ile bildirilir. j C.K.M.P. nin itirazı. bazı önemli noktalarda olmuştur. Sızan haberBölükbaşı, önümuzdeki gunlerde fotoğraflarmı dilekçelerine bağlayıp en geç 15/Ekim/1961 taribütün Üniver^ite Rektörleri, Bahine kadar Enstitümüz Müdürlüğüne göndermeleri ilân olunur. Dr. ÖNCEL LABORATUARI KADlKÖY sınYaym Genel Müdürü, anado leye göre, seçim propagandası gtrasında ve seeimden sonraki siyasî ha bir basın toplantısı yapacağını bilı, partilerin tairbirleri aleyhine propaganda yaprnalarını ve şahsi dırmiştır. lu Ajansı Gonel Müdürü. Adaylar, Batanik, Zooloji, lasan Anatomisi ve Fizyolojisi, İL: 8369 4243 girişmelerini yasaklıyan hükme C.K.M.P. ce itiraz olunmuştur Bu Dâvetli Terrsilciler Meclisi Üye Jeoloji derslerinde n imtihana tâbi tutulacaklardır. si, Askerî ve Temviz Yargıtay parti kendi bünyesini, ancak diğerlerini tenkid etmekle kuvvetlendi(Basın: 5929) A. 140084262 ALTIN FİYATLARI BaşkanHrı, Danıştay Başkanı. Sa receğir.i ve gahtsları tenkid konusu yaparak daha fazla oy alabileceyıstay naskanı, Türkiye Millî ğini kabul etmektedir. 4 9 19dl 1000010025 Askerî ihtiyaç için 6000 ton buğday kırması isi kapalj zartla yapı Türk Talebe Federasyenu, Milli 1335013400 Iacakhr. Tahmin bedeli 300.000 bra, geçici teminatı 17750 liradır. İha Türk Ta:«be Birliği, Diyanet tşleMakine ithal etmek istiyoruz. Hamit 1020010300 ri Başkanı, Türkive Öğretmenler lesi 11 Eylül 1961 pazartesi günü saat 16 da Komisyonda yapılacak Federasyonu Başkanı, Türkive tsci Yasaıada fcararları üzerinde konuşmayı yasaklıyan hüküm de bu Guîden 93509600 84.59 Gumruk tarifesi için üsansı olanlarm îstanbul Posta Ingıliz 1220012250 tır. Şartnameler Apkara, İstanbul Levazun Ârairlikleriyle Korais Federasvonları kutusu 176 İstanbul adresine <<Makine» rümuzu ile müracaat. Başkanı, Türkive partice itiraza uğramıştır. Adaletin. kendi objektif ve müspet yolunda Degussa . 14701475 yonda görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ihaleden bir saat Esnaf Teşekkülleri Federasyo^u alacağı netice ne olursa olsun, bır tenkide konu teşkil edemiyeceği , İL: 8389 4241 Yerlı H7O147.Î evvel Komisyona vermeleri üân ehınur. (Basm: 5S09 1383 4254) Beşkanı, Kadınlar Birliği. prensipi bu partinin siyasî liderlerince kabul olunmamaktadır. I Köy öğıetmenleri seyyar kilaplık kurulmasını istiyorlar Aydın Yalçının bugün tcvkifi muhtemel Kurucu Neclis dün sfiresiz tatile girdi Oğrenci kayıtlarına başlandı • • FABRİKALAR, DEPOLAR VE MUTEAHHİTLERIN NAZARI DİKKATIERİNE: î AUSTİN WESTERN H HİDROLİK VİNÇLERİNİ İzmir Fuarında görünüz. TÜRK İNTER MAKİNELERİ A. Ş. Cangstepin dısruşmasi SALAM VE j S0SİSLER3MİZİ j SOSİS ve SALAMURIMIZ S A L A M ve S O S İ S A. ve N. Apikoğly Kardeşler Seke Selediye Reisliğinde» Tokat Fidınlık Müdürlüğünden P.T.T. Fabrika Mtfıliirlttğünden GAZİ EĞİTIM \ Enstitüsü Müdürlüğünden | ASİSTAN ALINACAKTIR ' H U M M r 1 CKMP nin tutumu tenkid ediliyor Konya Satın Alma Komisyon Başkanlığından Yassıadaya aii hükme de itiraz edildi i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle