11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKİ CÜMHURtYET 5 Eylul 1961 nımuıuımııınunınmu Yeni Seçimler Yaklaşırken Seçimlerde hükümetin rolü Yaıa>: Baha Ankan ı»fnıııııırnHiııııimnıiııt arip fikirleri, garip davranışları, garip kin vey» sevgileri, garip yazıları, süzUri olan bir meslekdaştır. Fazla ciddiye 5 ahnmaz. (Zararsız bir efkeli adam) tipi Ualind» «vramızda bulun itfaiye teşkiSeçim kanunlarımız. seçualeıde ne bir süre içerisinde gerek başBizde, şehir ve şeyaşayıp dumr. Zaman zaman bilhassa tiyatro konusunda icra kuvvetine hemen hemen hiç bakan ve gerekse vekiller, seçimlâtında kolayca göı hircilik mevzulabir salâhiyet tanımadığı halöe, b t te ilgilı faaliyelteıınde ve koau% mek mümkündür h»na sataşır. Hayatta kaamadıgna birkac ins«w.4*n Uiri oldujn rında aer şeyden uymak lâkis idareyi seçim muamelelerin malarında, bu yasaklara Diğer servisler de için aldırmam. cevap da vermem, geçer gider. Bu sefer bir yazısını evvel baz ıtarifleden uzak tutmağa âzami surette meeburiyetindedirler. bunlara mümasilele ahşım yi«e bana şa^aştığından degil, ötedenberi açıklamak rin sarahat kesbet eheauaiyçt «tffe.miştır. SsçunterBu süre içerisinde, başbakanın, istediğim bir honuya bümiyerek dokundugundan dolayıdır. Me»ele mesine, bazı ande hükümetin rolü, âsayiş ve ınzi bakanların, miÜetvekili ve seaato şu: Diğer taraftan şehrin eskiliği, ^ lamların yerleşmesıne ve bazı telâk rimizden Istanbulda batı nauaaıaza etmekten ibarettir. üyelerinin bu kanun bükümlarine Bu (zarartuz efkeli adam) geçenlerde «RumeUbisanncU Hamküerin de sökulup atılmasına ih semtlerinm içinde sanayi tesisleri, sokakların darlığı ve büyük oluymak .şartiyle yapacakla.rı gezileEvveiemirde, sandlk kurulu başlet oynanaroa». Fatihin namaz kıldığı yerde Hanalet ile Ofelya tiyaç vardır. Bu ıhtiyaçların ba ticaret bölgelerinde tren istasyprı çüde artan nüfus, biqaları da şehkanınm talebi olmadıkça hiç bir re, hiç bir memurun katılmaroası, Zeytinburnunda Telsız Mahalle şında hattâ (şehir) in tarifi dahi ları, yanyana yolcu ve kömüı is rin rahat nefes almasmı ayrıça ıor öpüsemezler» diye bir yazı yaımış. Melih Cevdet arkadaşımız da üniformah memur veya asker san kauun tarafından emredilrnis bu sindeki bir kahvede kumar yüzün gelir. keleleri, olmıyacak yerlerde tne laştırmaktadır. bu yazıyı ciddiye alıp (Cumhuriyet) te kendisine giyEİ bir ders dık alanına giremiyecektir. Sandak lunmaktadır. den 12 lfişi arasmda arbede çıkmışvermiş. Böjiece hazretin istediği olmuş. tşte bir polemik... Derhal Yeni bir ıcatta bulunmak heve selâ Emirgân ve Göztepe gibi zaBu jartlar içinde Utanbulun beYukarıda söyleniten vasaklara tır. Bıçak, tornavida ve iskemleleralanı dışında ise, zşbıtaya emir kaleme sanUp oevap yawnış. E, bunlar bizim hayatımızda her ({asında «zauymıyan memurlar iki yüz elli li le birbirlerine girer. kavgacılardan sinde ojlmamakla beraber beledı ten sayiiye yeri olşm böşelerde ledi hızmetlerinın verme yetkısine sabip makamlarla, yecilik bakımından ve bizim şart parklar gibi rekreasyon iesisle man» unsuru gün gördufümüz şeyler... Fakat iş bu kadarla bitmiyor. Mtslekehemmiyet kazanzabıta âmir ve memurları tarafın radan bin lıraya kadar para ceza biri ağır, ikisi de haiif surette yadasımız için garip adamdır, dedik ya... Cevabın sonunu bana sasına mahkum olacaklar, vıne söy ralanarak hastahaoeye Ifcaldırılııuş larımıza göre (şehir) i şöyle tarif rı; tzmirde ise otellerin yanında maktadır, iyi kullanıldığı takdirdan alınacak tedbiıler, seçmenin otomobil tamirhaneleri, itfaiye, de, güçlüklerin yenilmesinde büedebiliriz: taşarak bağlamış. Melih Cevdet şu hâdiseye, bu hâdiseye ses çısandık alanına serbestçe gırmpsinı lenilen bu yasaklara uymıyan baş laxdır. karmamış da şimdi niçin onun fikirlerine itiraz ediyormuş. Yoksa cŞehir, içinde insanların yaşadı şehrın göbeğinde bir gürültü mer yük rol oynıyabilir. engelleyici ve güçleştirici mahi bakan ve bakanlar ise bir aydan Osnaan Karaman. Nacı Demirel, ğı, her türlü faaliyetlerin mahal kezi halinde şehirlerarası garajlar, «Hacıyatmaz yazarının yönettiği gazete Melih Cevd#t'in her konnyette olamıyacaktır. Sandık kuru bir, ylıa kadar hapis cezasıvlp ceBir «şehir» her sapab ilk ihtiyaç Turan, Durmuş Şahın, Ahmet Gülyine oteller, yani turistik mıntayu e(t alws«nna i?ifi v^Mfliyo* m.H?« <miş. lu başkanı seçraerun sandık alanı zalandırılacaklardır ve zaman itibariyle düzenlenmiş seren, Ali Güldüren, Remzi Yıldıkada tütün depolan, toptancı pa ları giderilmiş, temizlenmiş, »uva Ha, bakm, işte benim a(ikiamak istediğim kenu bu . Şuuu büVahlere secimlerde bir vazıfe na serbestçe gırmesini engelleyen olduğu ve muayyen bir standard zarı içinde perakende parıümeri leti japümış, hizmet vasıtaları şe tün meslekdaslarııı ve bütün umumi efkârın kat'iyetle bilmesini veya güçleştiren her türlü hare verilmemiş bulunmaktadır. Onla (rım, Ali Beştepe, Mehmet Akkaya, ta olarak şehirlilerin ihtiyaçlarıhirliye âmade bir halde «şehirli» isterim ki «Çumhuriy«t> in çattsı aUında jeçen bir ömürlük mesrm da sair memurlar gibi. vasnfc. Mustaia Ayaz, Sadullah Kurt ve nın karşılandıjjı coğrafî bir bölüm dükkânları veya çuvalcı dükkânı ketleri önlemeğe mecburdur. yan.nda ipekli kumaş mağazası; ye teslim edilmek gerekjr. Yanj so lek hayatımda gazetemizin hiç hir nıuharririne yazacağı konularda lara uymalaıı lâzım lîelmektedır. Halil Tümay ısmindeki sanık.lar dür». Devlet, katma bütçeli idarçleı, il Uymadıkları takdirde. diğer rr,° hakkında kovuşturma açılmıştır. Ankarada açıkta akan lâğımlar kakları supürvİlmUş, yıkanmış, çop k«trışıldıîjnı ne şördüm, ne duyduın. Cumhuriyet 38 senelik haözel idareleri, belediyelerle bunla murlar gibi ceza Böyle bir tarifin şüphesiz açıl derelere verilmiş lâğımlar; şehir lerj toplanmış, kanalizasyon işleri Diğer taraftan şehrimizde kumar y»t(iıda A»a»ürk ve inUılipları aleyhinde olmamak şartiyle ınangöreceklerinde ra bağlı daire ve müesseselr, ifcti süphe voktur. Seçim kanununun oynatan 3 kahve basılmış, 16 kişi maya ihtiyecı vardır: caddelerinde kol gezen köylü mer (UtaBbulda, p ^ a s s a karşı yakadığt ve beğendiği kalemlerin her türlü fikirlerine sahifelerini açsadi devlet teşekküHeri ile bunla ana, precsiplerinden en mühımi, suç aleti kâğıt ve zarl^rla, yakal*n tı, bu 38 seneyi ciddî bir fikir katarı halinde temkinle, ajhffeajlı1 «İçinde insanların yaşadığı» kepleri, şehrin göbeğine bir han I da) ifa edilmiş, musluğunda suyu, rın ortakları ve dığer kamu tazel yukarıdja da söyledifuniz gibi, ıd» mıştır. lıkla aşarak bugüne geldi. Gazetemde en küçük kademelennden tarifi, şehirlerin ıkametgâh semt çer gibi sokulmuş havagazı tesis j havagazısı, düğmesinde elektnği, kişilikterinde memur ve hizmetli reyi seçim işlerinin tamamıvle dıitibaren neşriyat müdürü oluncaya kadar vukuuna şahit olmadıtesisleri, I istasyonunda otobüsü, iskelesinde Beyazıtta Kımyager Dervışpaşa leri içinde. daha uraumi bir de leri, silolar, demiryolu olarak çalışanlar ne hükümet par şısda bırakmaktır. ğım böyle hir «üretkârllğ' oııdan sonra elbette ben de göytereen gürültülü çarşılar or vapuru, çarşısında, pazarmda sıhsokağındaki kumarhanede yakala yımle, hudutları ıçindeki hayvan tisi ve ne de sair bir paıtı yararımezdim, füstermedim. inşa edilmiş turistik otel hj şartları haiz yiyecekleriyle şeBes yazıya, hulâsa olarak. sığ nanların hepsi. polis taraiıcdan İkametgâhlarına (ahırlarına) isana en ufak bir şekilde dahi olsa Gazeteyi yönetmtim babüind* de sayliyeceklerim var. CumhuIstanbul ler, ikametgâh semtinde fabrika hirlinin uyanmastnf b,e^lıyen bir hükumleri muhtelıf seferlerde yakalanmış sa ret ıçin kullanılmıştır. propaganda faaiıyetıne gırışenıez dırabildiğimiz seçim riyet gibi memleket münevverinin malı olmu; ?8 yıllık hir büjiik gibi bir şehirde avtık ahırlara yer \%t, otomobil garajlan gibi birbi «şehir». ler. Bundan baş'sa maJi müçsse&e bunlardan ibarettir. Yine tekraı bıkah kimseleıdir. ga#e(ede yürünecek yol, hâdiseler karsısında alınacak tavır, ber Istanbulda bunlarm bir kısmının olmamak iâzım gelen kangren ol rini tutroıyan, birbjrine zıt tesjslerin hiç birisi siyasi partilere ve etmek mecburiyetind<î.viz: Seçimnin b in türlü. davra,nış öslişmez bir pr«grarn halinde tesbi» edilmiştir. Şamuş bu dururua bir türlu çare bu lec kucak kvıcağa Bajamakta ve jfası bclki es,ki . «Hs» ye^İB ya adaylara ber ne najn ile olursa lerin ruhunu seçmen kütükteri 1,1e, Emniyet Miidürünüu sıhhî hıslar gelir geçer, fakat o istikamet değişmez. Binaenaleyb bir ihmallert olsun bağış ve yardımda buluna sandık başları teşkil etmçktedir lunamamaktadır. Durum gazete şehirlerin müstakbel inkişaflarını fakat hep şehircilerin chırunHi ctüzeKyor neşriyat müdürünün ç proçraro.1 tajtip \t tathİM e n başka, daha dolayısiyle tam tahakkuk etmiyemamaktadır. Bütün bu müessese Seçmen kütüklerinde ise en mülere aksettığine göre Belediye da zorlaştırmaktadırlar. Tuzla'tUuı »etmnuze dunerktıı pnemli bir rolü ola.maz. ler, velev ki kendilerinin iş ha him rolü vatandaşın bizzat kenbilır. Ancak bir kıs»'run « la nıan> Reisimizi Dile şaşırtmı? bir acayip 3 «Her türlü faaliyetlerin za öküsünrien tatn istifade Ue tel»Qea meselâ güııün piriude hir arkadaş çıkar da (Aktör Naşide yatlarına ait faaliyetleri gösterme disi oynama^tadır. Sîçim listelerı geçenın geç saatlerınde yol kena nesnedir ve îstanbul ıçin bır ayıp ait biyografik hikâye) sinin nrşrini defalarca rica ederse ve yazbakımmdan olsa dahi, reklâm ma as.ıldıj*ı zaman, her seçmenin is rında duran 17583 plâkajı kaxnyo teşkil eder. Aynı hal. daha büyük man itibariyle düzenlenmiş olma fisi kabildir. Meselâ şehrin sokak ııa arkadan bındırerek aılesı elcadıkları bir seye benziyorsa dayanamayıp kabulü kanaatime bırahjyetinde ilânda bulunamazlar. misini listede arayıp bulması, bula diyle bırlıkte yaralanan İstanb«J nispetlerde olarak diğer bütün şe sından» kasdımiz üzerinde bilhas temizlıklerı. «üprülme, çöp toplai,ı)nu$ «Un bu eserin iehinde karar verebilirim. Yine bu me»l»kmadıgı takdirde memuruna veya Etoniyet Müdürünün sıhhi durum,u hırlenmıçde de nıevcut^ur. Kal ia durmak isteriz. nia, bjraz hayal de olsa yıkanSeçimin başlangıcmdan, seçim da> fazete sahiplerinin takdir «tMkleri bedeli az bulursa bu paBütün şehirlerjmizde ve bılhas ma, «H}anmS jşlefl, kafl«tlİzas^on. b.uki hastahk yuvası olan bu yersonuçları Uân edilinceye kadar o hut îlç e Seçim Kurulu B&şkanına iyiye doğru gituıektedır. ranın çoğaltılması için tavassutta bulunabilirim. Ama gazete yasa Istanbulda şehircilik faaltiyet temizlenmeleri tamamen şehirli u müraca.it ederek ismini yazdırian süre içerisinde bütün daier, te«Û0(H» sayılı raajsaro arabasında lerin şehirler lıudutları dıçma çızarlarına şu konuya dokun, buna dokunma diye direktif vermeyi >ekkül, müesseselerle Bankalar ması şarttır. Bunu yapmıyan va bulunan ve başmdan, yüzunden ya kanlması iehır ve şerurcUığın Uk lerinin «zaman» bakımından icrası yanmadan ve «gece» den yapılmaaklımdan dahi gecjrmem, geçiremetn. Saııırım yalnız CumhauyctKanuauna tâbi te.şekküllere ait tandas, en kutsi bir hak olan seç ra almış olan Emniyet Müdürü şartlarındandır. Şehirde toplu hal büyük ehemmiyet taşımaktadır. Is hdır. Yine hallerin mal kabul ve te değil, gazete denehilecek her gazetede dahi yazarlara kumanda tanbul, bir yazımızda da belirtti sevk işleri şehirli uyanmadan halkaynaklardan yapüart iş ve hiz mek hakkmı, bizzat kendi eliyle Kurmay Albay Necati tşçen, bır de yalnız insanlar yaşar. edilmez, orılar bu derecede hakir görülüp küçültülemez. Tnrk yağimiz üzere coğrafi bakımdan be ledilmelidir. Ayrıca büyük kammtler dolayısiyte acılış ve temel zedetemiş ojacaktır. iki gün içinde hastahaneden çıka 2 «Her türlü faaliyetlerin mazarları adına kendisinden tarziye isten^c ycridir ama. bilmenı deatma torenleri de aahil olmak üîer mi? Sandık baş» seçimin en temel caktır. hal itibariyle düzenlenmiş olma lediye işlerini hiç de kolaylaştırır yonlarla yapılacak bütün nakliyat zere, törenler tertiplemek nutuk^laı kaide.sidır. Sandık basırjda. yapıYarası daha ağır olan, Emniyet sından» kasdimiz şehrin ikamet bir durum arzetmemektedir. Bu günün kesafet saatleri dışında yap Cevat Fehmi söylemek, demeçler vermek ve lacak küçük bir hata, büyük neti Müdürünün babası anbarları, nun için de Îstanbul belediye hiz tmlmahdır. Nakliyat Mehmet Ali I bunlar hakkında her türlij vasıta celer doşurabilir. Mületveküi se Işçen, annesi Behiye. 14 yaşındaki gâh, sanayi, ticaret, sayfiye, rekrea tnetlerinin kül olarak mütalâası fabrikalar, büyük' ticarethaneler ile yayında bulunraak tamamıyle, çıminde nispi temsil sistemi kabul oğlu Vedat ve 1 yaşındaki kızı Fi siyon daha umumi mânasiyle sevkiyaılarım ancak sabah saat turistik bölgelerinin sarahatle ve her zaman Kabil olamamakta, şeh kanunen yasak edilmiştir. liz, birkaç gün daha hastahanede bıt plân dairesinde aynlm^sıdır. rin denizle kesilmiş, hele adalar sekiz, sekiı buçuğa kadar, bğle ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ edilmiş bulunmaktadır. Seçîmlezin başladığı tarihten . • Bu ana ve şehir işlerin^ pek ko gibi âdeta tecrit edilmiş nuntaka üstü yarım ile iki arasında ve akBundan bahsederken vermiş ol kalacaklardır. seçim sonuçları Uân edilinceye ka duğumuz misalden de anlaşılacaeı • öte yandan polis şofbr Hamdi laylaştırıcı sartlar hiç bir şehri lar halinde. bulunması, mıntakalar şam saat yediden sonra yapmalıdar, başbakan, bakanlar, senato ü veçhile bu isin tasnifi olduk.ça Çakır'ın da durumu iyileşmeğe mizde yerine getirilmemiştir. Çün arasında yardımı da imkânsızlaş dırlar. yeleri ve mületveküleriniı. yurt Süç ve karı.şıktır Kamyonet gibi küçük vasıtalarla • Yüksek Seçim yüz tutmuştur. ku bizde evvelâ şehir plinı diye tırmakta ve pahalılaştırmaktadır. içerisinde makam otomobiileriyle Kurulu iki genel.se nesrederek bu ve hele ath arabalarla yapılan Zimmetipe para geçiren bir bir şey yoktur. En büyük şehirle Bunun barız misalini meselâ Istan nakliyata da, ana caddeler veya veyahut resmî hizmete tahsis edil eüçlüğü yenm=ste çalışmıs ise de miş vasıtalarla gezmeleıi katiyyen bu, kâfi deSildir. Sandık kurulu tahsildar yakalandı kesil yollar haricinde müsaade yasak edilmiştir. Kezalik bu gibi baskanlanmn seçimden evvel top İki gun ıçınde Vehefendıdeki Hıedilmelidir. gezilerde, her ne suretle olursa o lanarak bu husvsta A Aynca yol, elektrik, havabazı, su bir kurstan podromda at yarışlarında 88.900 lisun, protokol icabı olan karşılama geçirilm°si lâzımdır. Bu hu^usta ra para kaybeden bir tahsildar yagibı hizmetlerin tesislerindeki taSANAYİ 14MİTED ŞİRKETİ ve uğurlamalarla, törenler yapü Yüksek Seçim Kurulunun dikkat kalajı mıştır. mir işleri de tamamen geceye alınmasj, yasak oldugu gibi, resmi zi Tiazarını çekropk hir vazifedır mahdır. Meselâ troleybüs direkl»• Bursa Belediyesi Elektrik Idaresi • yafetler verilmesi de yasakbr. Yirinin vinçlerle günün kalabalık wtahsildarlarıadan Cemal Yılmaz'ın • atUrir.de yapılması gibi işler inzimmetine geçırdiği 90 bin lira ile san taşıyan vasıtalara dahi doğru ortadan kaybolduğu îstanbul polidürüst geçit vermiyen Istanbulun sine bildirilmiştir. • yollarını yük taşıtları ile berab«r Dün yakalanan Yılraaz, at yarışı hoğmakta, tıkamakta, tehlikelen• oynadıjjını ve zimmetine geçirdiği dirmekte, Istanbulun trafiği bir • ^Q^)in lyadan üzerinde yalnız U0O azap ha.lini alroaktadır. JsimÜ psikotrop müstafcMnmızuı Ahmet Beyin ktz,, Sadnâzam Koca Yusui Palira para. kaldığını söylemiştir. 4 «Muayyen startdartta ihtişa torunlarından Mevhibe Hanımefendi ile Şehsuvarzade Atrf • YıllaVdanberî' okullanmızda okatultnakta olan Hakkında levkıi rauzekkeresi kes(lt r yaçlann karşılanması» ile ifade LİBRİUM > 5 cTrpje 5 mg 30 adet Beyin geBnleri, Haluk Y. Şehsuvaroğlu ve Celile Ünlünün an" silmış olan Yılmaz, polis refakatin• kitaplarıoıtz MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'nın eon etmek istediğimiz fikir ise îstanneleri. Avukat Taoettin Ünltfnün kaymvaldesi de Bursa'ya gönderilmiştir. bul 6' b i bir yerde sokaklarda dahi müfredat programına uygun olarak yeoiden Ev yapnıak içio su kemerana caddelerde meselâ Bağdat « yazılmıştır. şahrahında Feneryolu istasyonunlerini tahrip ettiler • da kanalizasyon akıntılarmın deBahisler büyük bir dikkat ve itina ile işlenmiş Kemerburgaz'daki tarihi su keİL: 8371 4245 vam edip gitmesini, gayrisıhhî yi J vefat etmiştir. Cenazesi bugün ö^e namazından sonra Fatih Camerlerini tahrip eden iki kişi janve öğreocileria seviyesine göre özlü ve esash yecek maddelerinin açıklarda sa »•••»•••••••••••••••••••»••»••••••••••+<>••<»• darma tarafından yakalanmıştır. mıinden kaldınlarak orada bulunan aüe makberesine defnolutılmasını, lokanta, kahve, çayhane bilgiler konulmuştur. Büyük devrimden sonra, nacaktır. İnşa ettikleri gecekondular için; Cumhuriyet 4247 gibi yerlerde temizliğin sağlanmabundan dört yüz yıl önce inşa edilDevlet teşkilâtımızda yapılan yenilik hareketsı şeklinde en iptidaisinden başlamiş olan horasan su kemerlerinin mak suretiyle şehirliye, hele melerı, YENİ ANAYASAMIZIN esasları. temel hak' selâ dünyamn büyük şehirleri »ra•••••••••• taşlarını söken Mehmet Bah ve ve bürriyetler, ÇİFT MECLİS USULÜ, YENİ Hayri Çelik isimli şahıslar haksında sayılan Îstanbul ||ibi bir şehkında kovuşturma açılmıştır. rin mıUetlerarası. ve milletimiz SEÇİM SİSTEMİ, ANAYASA MAHKEMESİYLE, Yapılan incelemede, iki sanıjın bünyesindeki sırası ile mütenasip diger yüksek mahkemeler. SOSYAL v e İKTİ' kemerlerde 3000 lirahk bir hasar bir «şehir hayatı» şartlarının yerimeydana getirdikleri anlaşılmıştır. ne getirılmesıni hedei tutmaktadır. SADİ HAK ve HÜRRİYETLER, AHLÂK. ADABI =haberleri Kumar yüzünden arbede İ BU ŞEHRİN MESELELERİ I ıııı=ıııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı=ıııı HEM tavzih ve tehxip Belediyecilikte bazı anlamlar Suat Aray ROCHE MÜSTAHZARLARI OSMAN PAZARLI Ortaokul I, E ffl, sınıf YURTTAŞLIK BİLGİSİ SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA: «LİBRİUM» NAZİRE VLVfYE SEHSÜVAROGLü ! Şekli Piyasaya Arıedilnüştir. Ev Sahibi Olmak ÎSTEYENLERE KİRALIK DÜKKÂNLAR Küçükvekmecenia asaylş durumu • vefatı dolayı&iyle telgrafla, tclefonla. veya bizıat )?elerek bizi taziyet ve teselli deen ve cenaze merasimine iştirak ederek, aynca çclenk. göndermek lütfund» bulunan aayın banka, firket, müeuesat ve şahıslar ile akraba. dost ve arkadaşlara ve bilhassa Almanyanın Freiburg şehEylul 5 Rebiülevvel 24 rlnde Heilmayer klinijrinde Kooperatifimizin Bahçelievler Akay Klinıği aıkasında 7 blok ^ haatahğının tedavisi esnasında 190 daireden müteşekkil Basın Sitesinin ıhtiyacını karşüamak c ölümüne kadar ziyaretleri ile c c c £ hastayı yalnız bııakmıyan ve t 5 • üzere inşa edüen dükkânlar kapah zarf usulüyle teklif alınaa C çıçek gdnderen vatandaflan .) rak kiraya verilecektir. Mütemmim malumat Şantiye binasınnaıza ve cenazenin yurda biran dan temin edilebilir. ADRES: Bftbsefevler Site Durağı Ba&ın önce gelmesinde büyttk hizmet V. ] 531 12.13 15.51 13.36 20.1S) 3.46 CUMHURİYET 4250 ve tavassutları bulunan MUnih . İVS 9 15 12 (XI 1,35 9.09 E. Başkonsoloslugu ile Belgrat \ İL: 8424 4244 Büyiik Elçilik. meniuplanna te f şekkiir ve minnetlerimizi Lfaya f ^ıııınııımıınınHinııııniMintmımmmımııııııııııııııııııııııııııııımı uıııııııııııııiMiııuıııııınıııııııııııııımıııııııııımıiHinııııımımımıııııııııııımmııııımııııımıııuıuıu^ derin acımıun rnâni olmaaı f sebebirle vakl ;ükranlanmııın f İ AŞK ve K1ACEKA KOMANI: 66 sebebini anlar gibi olmnştu. o daha iyi felir. S ıbljğına muhterem gazetenizin Binbaşı odaya (irditi saman Naibin öfkesinin başka bir setavaasutunu rica ederiz. ^ördüiü manıara karştunda bebi »lamazdı. Birisi, Hasan'ın llhan Saydaş şaşırıp kaldı. MeseHyi Naib hayatta olduğunn, ölmediğini Burhan Sezer izah etti: keşfetmişti. İL . »417 4146 Bu karı, bize yalan söyleAku Wr tesadütle, geoe vakdi, Uasan't zehirledim dedi. Onu muhafız karakalnnnn alolmuştu, onu bir gören olmoş, ÖLÜM tındaki mahzen« kajıatın, zinci tanımıştı. îstanbul Barosu Avukatlannre vurun. Hakkındaki hükmüSclişa ııdadajı $ık«\r çıkpıaz dan. eskl Sanyer Hâkimi ve mü yarın bildiririm. Reşit, Fa.bienne'e döndü, yüzü îstanbul Hazine Avu,lfatı, Harb kıpkırnuu, bir ihtiyar ölkesiyMalulü Selim, Fabienae'i kqlusdan Ie, tngilizce olarak avaz avaz C1VAT SERMET yakaladı, onu tartaklaya tarV«yıren UJVMDI VAROGLÜ haykırdı: 4.9.961 günü vefat etmiştir. Cetaklaja oda.dan dı*an çıkardı, Alçak karı, bana kurt manazesi 5.9.â61 «alı junü ögle na Hay hay, sevgili güvereigelip beni rahatuı »ttiniı? şı!., Tekrar ediyerura, 4 Tamaja ile Reşid haşbasa kal mazını m^Ua.kıp Şifli CamilnUtlı okudun dejil mi? nim. Ama altes, ilgileneueksiniz zehirlendi, öldü! den kaldınlarak Zincirlikuyu dılar. Tamara'nın öfkesi de kocasıTamara, Beşide döndö, Fabizannediyordum. asrt mezarlıktaki eb,e4t istira Eğer zehirlenmeraişse, deTamara, Fabienne'i dövmek nmkinden aşagı oeŞildi. Hasaenne uamına müsaade istiyeeekSelim bu mukabelede bululıatş^hına tevdi e<iil«c«ktir. mek ki zehire karşı ç«k dayaiçir saFfcttiğî («\yrctttn halsiz nı zehirleyip öldürmek gibi ti. O sırada, keşa koşa Nola gelnurken, hayal snkutuna Cumhuriyet 4»»9 nıklı imiş, çünkü yeğeninijin kalmış, hir keltafa yıiılmıştı. parlak bir fikir sayesinde Redi, naibin önünde yerlere kanuş sörünöyordu. icraatı hakkında haber getirsid'in gözüne gireceğini zannet Reşit, suratına kan hücum etdar efildi : Tabiî ilgileniyarum, miştira. Gizli ajanlanm, prenmis, fakat Fabienne, onu Naimiş, nefes nefese, odanı n için Hinbaşı Seliaı Zeyd «\ltesjeç kaldım», binbâşı. AU«k yesin, yarım saat evvel, Ibn Shubin gözünden düşürmüştü. de dört dönüyor, uğradığı halerini hemen görmek istiyor, ğenimin öldüğünâ >aien biliyolan'la beraber, bir zırhlı otomor'reas, aehirlenerek ijlmek şöy vok acele imiş. yal sükutunu gösteren kesik, rura ben. bilde, saraydan çıktığını kendi le dursun, Fabienne, karı koNüshası 25 Kuruş Mustafaya söyle, içeri alkesik sösler svfediyordn. Selim irkildi ve naibe baktı. sözleriyle görmüşler, Prensle Türklye Rarlel eayı raaskara etmiş, onlara şüsııı. O andaki durumda işin şakaya övle bğyle Uayal sükotu det i r a Ki. Llra Kr. Shulan önce camie çitmijler, IÜBÇ hir komedva oynamıstı. Nola kalktı. kapıya doğru tahammülü yoktu. Naibin kaştı ğildi. Can düşmanınm viieudü Seneük 75.00 150.00 sonra Kuveyt yoluna sapmışlar. hostu. Hareme bir yabancı erlâtife etmekse h^ta ediyordu. Tamara öfkeden benzi sapsa kalktığını haher aUıktan bir6 ayhk W.e« 80.00 Uünden beri oradaki istihkâm kek gireceği için, Taroara «su Prensin öldüŞflne si»i inaurı, Fabienne'i saçlanndan yaka S aylık 23.00 44.00 kaç dakika sonra, bakikat san. takviy e edilmiş bulunuyar. Aller) yöjünü örttü. naibe sordn : dırmak istiyen kimdir, bilıpi Basan va Yayajı lamış, haşını sağa sola salhyor dığı şeyiu bir hayaldeı^ ibaret teslerine bu tafsilâtı veraueye Selina sizinle ne koauş<\eaK Cumhuriyet Matbaacılık ve yoram, ama ne sajnan «Idüğüdu. Franazca küfürler savuralduiUDu sörsaüştü. Bnndan eelmiştim. Bunlar gösterryor ki acaba? Gazetecilik TOrk Anontm Şirketl nü öğrenmek isterdim. maya başladı: beteri olamazdı. Cagalofhı Halkevl Sokak No. 3941 Anlarız, bakalım. Prens Hasan'ın tutuma jitgide Bir saatten fazla oldu. Bize martaval attın değil Tamara birdeu hlre kolUnm Kapı perdesi aralandı, sebay daha harbçi oluyor. Sahlbl O halde giai kandırmışlar. mi, alçak oruspu! havaya kaldırdı: içeri girdi Hcşid, yalslaşBiasinı altes. Çqnkü daha bundan yiıReşid bir an sustu, sonra binNAZİME NADİ Tamara'nın küfürlerine Naib işaret ettl. Öyle fın( f ( nl dolaşıp dur mi dakika evvel Prens Habaşıya. çıkmasını işaret etti: Yazı islenrn tıilen Klare edan de katıldı. Birinin Fransızca. î*"6 var, binbası? ma, a canım! Ba.şımı döndürüMesul Müdüı san o kadar hayatta idi ki, Meh Selim, bizi yalnız bırakıu... ütekinin Ingilizce savurdukları yorsun. Bir haber aldım, onu altesmet Ali camisinin muhafaza Sizi tekrar çağırırım. ŞAHİN PERESE tehditler altında, seno kadın îerine arzeiıpek isUyOTdum. tertibatını tetüş ediy«rdu. Emredersiniz, altes. serseme dönüyordu. Reşit bir dakika d.a.h,a döndü, Gazetemıze gdndenlen evıak ve Prens Hasan'a dair. SeUmin cevahını, Tamara Selim Zeyd selâm verdi ve dısonra birdenbire durdu, gözde yaalaı nefredUsin edılmesm lade Tamara öfkesinden. FabienNaib ha.'ifçe omuz silkti. A ile Reşid'i çok fena saşırttı. Naşarı çıktı. •dihnez. tltnlardaa mesuliyei sine hak*ı: ue'in saçlarıoı avuç avuç yolu ib, koltuğundan güçlükle kalk. merikayı keşfe«ti|iqi haber verkabul edilmea Yirmi altıncı belüm yar. bir yandan da durmadau Yarın bu karıyı idam etti* mış, binbasıya doğru ilerlemis, mek istiyen bir maivet adarmBu konuşmalar bilmediği bir şamar yaçmvru yağdın.vardureceçim, dedi. onu ceketinin yakasından tunın bu srec kalmıs eayretkesliAbntıe ve liân lşien İçin, zartın dilde cereyan ederken FabienNaih, birdenbire su emri verÇerkes kansı çözlerini Naibe U'tüne «Abone» veya ıtlin Servisi» ğini utnursamaz bir hali vardı. tarak şiddetle silkelemiş, şöyne, k^lbinin gitgide daha hıziı di: çevirdi, sonra: üaydıruD kon.mam lirundıt le bav kırnuştı: Hasan hakkında haber geatmaya başladığını hissediyor Teter! Selimi cağıraca Ne diyorsunuz* * tirmek için mi buraya kadar Ne sö> lüyorsuımz, biobadu, •elim'in ansızın gelişinin ?ım, bu kahpenin hakkmdan (Arkası var) BU GAZtTt BASIN AHLAK 0^. „ , <, , . .„ ^ <* * ™«»31 V4tV f ^ YASASLNA UYKAYİ TAAHHCl «İIIIIIItlflllltlllltlllllflllTllllllllllHlltttmiHtlllllltlllIlllîinillllllfnilllllllllllIlirillIIİIIIIIIIIIİIMUIIIIIIIINIIIIII I. I i 11111111111111 f I ] I r 1111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllü^ ETMİŞTİR. ) >• 1 Kooperitifimizin Bahçeli«wlerde inşa ettirmekte olduğu suyu, yolları ikınal edilmiş (Basın Sitesi) ne 1 sewlik Sigortalı olmak şartiyle orteklar ahnacaktır. 2 Kooperatifimiz uhdesinde buhuıan mahdut sayıda 4 kath bloklarda 2 odah daireler, 10 kath kajorüerü ve asansörlü binamızda 4 odah dairelerinuz meycuttur. İstekhterin Nuruosmaniye Cad. Alibaba Türbe Sok. Özbay han kat 2 de İstanbul Sigortalı İşçiler Yapı Kooperatifine müracaatları ilâıı olunur. Son aylar ıçuıde Küçükçekmecede zabıta vakalarının artması üzerine ahnan tedbirler semere vermiştir. Yirmi günlük kısa bır süre içinde Jandarma Komutanı Sefa Güneri 26 çeşitli olayın mesullerini yakalıyarak adarete teslim etmiştir. Bunlar içinde hırsızhk ve yol kesme gibi vakalar da vardır. Bu turistik bölge böylelikle huzura kavuşmuş görünmektedir. MUAŞERET ve TURİZM KONULARI, MİLLİ , İNKİL&BIMIZIN sebebleriyle ruh ve manası gibi | müfredat konuları ögreacilerin anhyacakları ) bir dil ile açıklanmıştır. Eserlerimiz bakanlıkta tetkik edilmekte olup geldiğinde okullanoııza ve ögretmenlerimize i derhal örnekler gönderilecektir. Kitaplanmızi* tertip, metod, bilgi bakımından en yeni peda$J gojik kurallara göre hazırlanmıstır. Ders kitaplarmızı seçmeden önce eaerlerimizi de inceleyip karşılaştırımz ve ondao sonrau kararınızı veriniz. Ararandan «bediy«n «ynlan ve bizleri sonsuz acılara garkeden hemşirem, sevgili eşim • TEŞEKKUR r ı ı İSTANBUL BİRLİK I I (serm.ycsi. 2.5ÜÛ.0O0 T.U TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE • * • Hayat şartlannı • kolaylaştıran müessese: | . BEYHAN SEZER'in ^ Siz de ortak olunuz/ 500 lirahk bir hisse ile Giytm Gıda maddelerlnizl E» eşyamzı 6 a vadeU TiKSfTlERLE alu AMığuuz mal'a % & prım Sene sonsnda hisse nıspetinde kâr ve diğer sosyal tmkânlar 1 REMZİ KİTAPEVl sağlarsınız. tâAMERİKALl HAREMDE I I 9 EylOI 1961 e katiar yeni çubelerin yeri tesbit edilecektir. 36 yeni şube açılacaktır Milracaat. TEL Pek yakında SİZDEUHTAK OLUNUZ 27 ıa 21 I I I I I I Uı<te«ebbts aboooua .« yeol (ubeleno kurucusu olm«nn ıçıo, merkez adresımıza btzzat »eva 'hıcktupla oaıaeaal •daran kayıuaruua yapürınn Ptola Ullgl tcıo braşflr nleyınlj. İL 8428/4278 Kuru Fasulye Alınacak Ereğli Kömürleri İşlelmesinden: Şartnamesiııe göre kapalı zarfla teklif ahnmak şartiyle satın alınacak 125 ton kuru f&sulyenin ihalesi 26.91961 salı günü saat 16 da icra edilecektir. Şartname Zonguldakta Ereğli Kömürleri İsletmesi Ticaret Materyel Müdürlüğünden, Ankarada T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğünden. İstanbulda Beyoğlu Piremeci sokak Me t r e P°l n a n 2 nci katta T.K.İ. Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden, alınahilir. Elli tonluk teklifler de nazarı itihara alınabjlir İşletmemiz arttırma ve eksiltme kanununa tâbi olmayıp ihaley\ yopıp yspmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamea yapraakta serbesttır. (Basın: 6022 4268) CUMHURİYET SCIBERLING " „ . IASTİKLERİ Toıaa ^ ^ « ^ emniyet sağlar İU 8290 4239 K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle