20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT >ltMMIIIItllMMIIIIII1lltttllMlllllMMMIMIIMtlltllltlllltMIIIIIMIimttlllMM CUMHURİYET ıı«»ıı«ııııııııııııııııııııııııttiiııııııııııı«tntntnınıımtıınıııııınnııııınııııııııuııııııııınmtııııııııııı«ıı»ıınıııııııınıııııııııııın»»<nıılııi" M İ L Y O N L A K I 5 Eylul 1961 = Kesımli Komon: 171 B A N K Ü K İ N Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT IflllllllllllllllllllMlllllllllllllllMIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIMIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIKItliailllillIIIIIMMIlllllllllllllllOKIIIIIIIIIII'll MIIIIIMIII Mll •••lllllt II ••lllllllllllllllllllMlllllllltM IIIII llllllllllllfttllMIMIIIItl ••• ••? VA2AHS YAVW\N KORAY O gun, müthış bir kılıççılık oldu. En az balık vuran tekne, dört beş tane yatırdı ambarına. Kudusda onbir kılıç vardı. Kega Mehmet bıle, o küçük kayığına en ufağı kırklık, ellilık yedı balığı, zorlukla sığdırmış, «Nâcıye, Naciye.. cilveli Nâciye!» diye avaz avaz türkü çığırarak, bir zamanlar yüz ellilık kıhcı kaçırdılar dıye öldüresiye dövdüğu oğullariyle şakalaşarak, donuyordu koye. Kaderım tam ondort balıga çattı. Bir tane alamadı içeri. Bir tek kere, kalasa çıkmadı Ahmet. Müsaade etmediler ki... Etraflan, altı yedi kayıkla çevrili olduğu halde, çekinmeden atış talimi yaptı Aziz. Ahmetle Osman, gördükleri balığın ustüne, daha uzaktan dönerken, Kaderımı iki kere yanından, bir kere de hafifçe arkasından dürterek, tavurdu kenara, o kırmızı tekne. Hıç aynlmadı onların peşınden. Fuat Reis, uzaklarda dolaştı, avlandı, keyietti, yedı sekiz balık aldı. Bakmadı bile, ne oluyor diye, Kaderimden tarafa. Öylesme emindı, Azizın bu ışı, tek başına becerecek kadar ustalaştığına... Osmanla Ahmet, böylece, avurtlan ısınlmaktan yara olmus bir halde, boşuboşuna gezdiler, tamtakır bır ambarla döndüler. 165 Eskisi gibi düzenli bir işleyişle devam etti, Couach, dalgalarla boğuşmağa. (Arkası var) «Manyetoyu ıslattık!» dedi Ahmet. «Allahtan, attı suyu, kendi kendine. Hadi ka«a kapağı da, gel yanıma.» Osman, geçtı gene kıçüstune, Ahmedin dizinin dibine. Bir beş on dakika daha gittiler öyle... Kalemi'yi epey yakınladılar. Neredeyse rüzgânn, nispeten sakin, denizin limanlık olduğu kuytu sulara gireceklerdi. Azızin tekne, Maria manastıra girmeden önce insanın içini burkan «Kıhç>, yirmi otuz metre kadar bir sır açıkladı: «Benim biricik büyük aşkım babamdı» Beş dakika kadar, uğradı eve arkalarından geliyordu S Evet, duşünuyorum.. Ist«n Ş Ahmet. Ayak ustü, blr iki lokma Dük motorun üstünde Tam o sırada, birden, benzınl bitŞ bul, guzel şehir... Hoş sehir... ^ tstanbul'dan Remziye Peköz Yaz: ğu Yeşılkoyden kalkarak Paşa atıştırdı. Sonra döndü geldl, o ge mış gıbı, durdu Kaderım. Makina«Elizabeth» adını cBüyuk Gary Cooper» in kızı Ma= Tabıatın kendisine sağladıgı ş 29 yıllık ılk okul öğretmeniyim bahçeye gıdıp gelme zorunda kal ceyi Kaderimin ıçinde geçirmeğe. sının, rüzgârda zor duyulan sesi görünce... ZZ u s t u n l u k l e r y ü z ü n d e n dün ZZ ria 23 ünde ancak. Guzel bir kız Van, Siird, Samsun dahıl, yurdu d.ğını, bu durumun onda yarata19 mayıs persembe gunü, balık kesildi. Sert dalgaların önünde, Bır değil birkaç sevenı var. Ama, İE yada mislı g ü ç b u l u n u r bir E mun bır çok bolgelerinde çahş cağı moral bozukluğunu duşunü lar, uyanıp kaçmağa başladılar. sürüklenmeğe başladı, açıklara 2 şehir... Fakat yıllardanberi ^ aska bile yüzvermedı, işte manastıV'enedık aşk şehn Yenı evlıle tım Bu sene çocuğumun univer nuz!. Bunun doğuracağı kötü so Hemen her kayık, bir gün evvelki doğru... jğ belediyesımn kayıdsızlığı, Ş ra giriyor. Dunyadan el etek çekenn cenneti bu yaz «yuzyılın bu sıteye kaydedılmesi, eşimın de Isnuçları dıkkate alan Mıllî Eğıtım kadar kılıca rasladı ama, birkaç Kırmızı motor da, ağırlar gıbı = hemsehrılennin lâübalıliği = cek. Çünki babasının ozlemine davuk askı>na yiız vermedı neden tanbula venlmesı dolayısiyle Ve Bakanlığı, disıplın cezaları harıç, usta zıpkıncı hariç, üç dort balık~ netıcesı intizamsıılık, derbe = yanamıyor. Babasının goremediğı se Wındsor duku ile duşesını söy kâlete başvurarak Istanbul emri kendı isteğı olmadıkça hıç bır oğtan fazla alan bulunmadı o gün. oldu, yanlarına gelınce. Baktı Azız. Ahmet, makinamn başına geç~ derlık numunesı olmus bir ~ bir dunyayı gormek ıstemıyor. Onlemek ıstı\oruz Butun memleket ne verıldım. Hangı semte tayın retmenı, bir başka okula tayın etSabahleym, sağlannda sollarınmış, deli gıbı, kol vuruyordu. S sehir... Bır asır evvelki ga S lar baba kızdan da ılerı ıdıler. En ler cnlara dıplomatık haklar tanı olunduğumu oğrenmek uzere Is meme prensıp da, bahğa saldıranlan gordükçe, kararını almıştır. ^ zetelerle su anda yayınlanan jŞ iyi, en yakın dosttular. Gary, kızımıslardı. Gumruklerden serbest tanbul maanfme başvurdum. 29 Evlenme, hastalık, ev nakıüeri gi aklını kaçınr gıbi oluyordu Ah Üst üste, durmadan ığilip doğrulu yordu. Manivelâyı, kollannın büŞ5 gazetelenn yazılarını karşı ^ nın etkısı ile katolık olmuştu son çe geçiyorlardı. Fakat bu yaz Ve yıllık başarılı çal.şma hayatımı bi zarurî durumlar dikkate alına met. Ama az geçince, kılıçlann, tun gücıyle çevirdıği gorülüyordu. S lajtınn... Şikâyetlerden bir ââ yıllarda. Karısından ayrılacağı ısnedık gümrukçulerı 20 valız, 2 san özeUedim Ev kadınlığı, annelik rak. başka semtlere nakil ıçın teknelerı uzaktan sezıp, dalmağa Ama almıyordu motor. IşlemiyorE kısmının tıpatıp aynı oldugu =: rarla soylendıgı gunlerde de yine dık. 15 çanta dolusu esyalarını bı vazıfemı de ıhmal edemiyeceğim yacılan muracaatler sıraya kon başladıklarım farketmekte gecikdu Couach. 2 n u goreceksıniz. Eksik ek S kızının hatırı ıçın ona bağlanmıştı rer bırer gozden geçırmeye kalkış den. çalışma şartlanmın bana güç makta ve munhal mspetınde, her medi. Osmanın ruzgârla savrulan bağıj ; mek., hamur ekmek derdi... Ş tekrar. masm mı' 300 kıloyu aşan bu es lükler çıkarmamasını, okulumun yıl bu istekler yerine getırilmekönce sevındı, başkalan da vurarışı isitiliyordu : Ş Karışık gıda maddeleri, su 3 vanın muayenesi o kadar uzun sur yokuşlarda ve bır kaç vasıta detedır Çocukları üniversitede oku mıyor diye. Sonra müthiş bir ümit « Ahmet âbi. Benzin de dolu katılmış sut derdı... Sebze, = Maria da onun bır dedığıni ıkı muştu kı Dukle Duseş ıster ıste ğiştırerek gidılir semtlerde olma yan fakat kendileri Paşabahçede, sizliğe kapıldı. depoda...» meyva, odun, komur ihtikâ S etmezdı. Hollywood'un hangı geng mez o gece «E"celsıor» otelıne. masını rıca ettim. Hariçten gelen Kartalda, Sarıyerde, Taşlıtarlada «Osman» dedi. «Osman, görü(Arkaa »aı) 5; rı derdi .. Akmaz musluk, 5 aktöru ile gece fazlaca dolaşsa o ^azgeçılmez esyalarını koydukla öğretmenlerin Zeytmburnu Taşlı oturan yüzlerce öğretmen vardır. yor musun? Bak, zannettiğimizden S ugramaz çopçü derdi... în Ş s*f, o cempatık kovboyun bır <veıı bır tek valizle gıtmıslerdir. Yan tarla, Kazlıçeşme, Eyüp, Kasım Bu okurumuz da, şımdilik tayin de erken başladı, balıklar kaçma safsız kasap, merhameUiz 5 to» IU onu vazgeçırmeye yeterdı 'arında yemekte gıyecek elbise paşa, Beykoz, Paşabahçe gibı semt | olunduğu okul cıvarında bir eve ğa bu sene .. Görüyor musun, uya5 manav derdi .. Soz dinlemez S Maria'yı kimler istememiştı .. Falerı olmadığı içın odalannda mah lere verildiğinı, baskaca bir islern ( yerleşir, ılk fırsatta, dilediği sem nıyorlar. Bundan sonra on balık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ıırt hamalları, aman vennez s kat o yalnız babasının yanında goren kayık, bır tane, zor alır içezun mahzun bıraz meyva, birkaç yapılamıyacağını söylediler B\Tr olunduğu okul civarında bir eve ;E yankesıci, hırsız derdi... Yüz 5 kalmak istıyordu. Bır Tony Perdılım jambon yemekle kalmışlar lere üvey evlât muamelesı yapıl te naklini ister. 2530 yıl aynı ri. Geçiyor mevsim Osman. Bitiyor S de bın hesap pusulası sişiren 5 kins'e hayranlığı olmuştu. Tony' dır. masının sebebini sordum Istanbu semtte oturan bir öğretmenin ha kılıççılık. Bir hafta, ya var ya yok şunun şurasında... Ne yapacağız 5 gazınolar, eğlence yerleri 5 yi Gary de çok beğenır, oğlu gıbı Duşes fena halde sınırlenmiştir lun aynı semtinde, aynı okulda beri bile olmadan bır baska okuŞ derdı .. Hamamlarda takım Ş severdi. Hattâ kendı yerini alması2530 sene vazife goren, hattâ iç la tavinini ıstemek biraz egoistçe Osman? Ne yapacağız? Herifler, buna: bak nasıl gelıyorlar peşimizden... E sızlık, hastahanelerde bakım 5 nı hayal edıyordu Bır zamanlar «Yenı değıl kl, diye soylenmiş lerınde başarısız çalışanların da ve kanunsuz bır davranış olmaz Hiç aynlmıyorlar. Hiç! Ne kaçaEE sızlık derdi.. ve benzerleri.. Jj Tony, Maria ile sozlu ıdı hattâ.. basına benzemesıne o gun ılk defa tır, 24 yıldır çıle çektırıyorlar bi bulunduklarını yakinen bildiğim m ?. mak yapabiliriz, ne birsey, bu va5 benzerleri .. E Fakat genç kız bu ılk asktan da katlanamaz olduğunu, onu bir haze.» Bu sozlerı ne ıçın soyledı bılı meslektaşlarım rjiraz ferağat goszıyette...» =: Bu dertlerin hıç biri yüz S uzaklaştı. Babası ile dostluğu buterseler de bizim tayin olunduğuyalet gıbı gorduğunü, bır hayalet nen şey îngiliz Hukumetı ile tnöğleye doğru, balık vunnaktan ~ senedır azalmadı, bilâkis gıt S tun aşklardan guzeldı onca. Bunun muz okullara giderek bir kaç segıltere sarayını kastediyor tabıi Göztepe'den Emek. Gnl. Behzat ümidını kesti Ahmet. E tıkçe arttı. Son çeyrek »sır ğ; içyuzunu yenı açıkladı Bır kere, le de evlenemıyeceğı içın ayrıldıAksılık bu kadarla da kalma ne oralarda vazife görseler daha Köker yazıyor: •5 da ise Istanbulun bajına S Gary. Papa'dan, kızı ve karısı ile ğını soyluyor. Olmıyacaktı böyle! Boşuboşuna mıştır. Ertesı gun tngıliz konsolo âdilâne olmaz mı? dedim cOlTekel Idaresi, 27 Mayıs namı al benzin yakıyorlardı. Boş yere «ıl•E y e p y e n i naodern dertler mu S birlıkte kendısını kabul etmesını Ama yine de Tony Perkms'le sundan kendi emirlerıne bir mo maz, efendım, bir öğretmen arzutmda bır sıgara çıkarmaktadır. Bu let» oluyorlardı. Başka bir çare laŞ sallat oldu. 5 rıca etmıs, o da kabul etmıştı. Ma aşkları, babasının bu dunyadakı yerinden kaldınlator tahsis etmesını rıca etmışler su hilâfına sıgara, gerek kalıte, gerek amba zımdı, gerıden saldıranlann elinE Anadoludan akın, otomo E rıa, iste o gun hayatında en buyuk son unıudu. son avuntusu olmuşdır Motor verilmiştir. Venedik gü maz'» cevabını verdiler. lâj bakımından 27 Mayıs ınküâbı den kurtulmak için! Ama ne7 E bilden »akın derdi.. ve kala S sarsıntıyı geçırdığını ıtıraf edıyor tu. Hasta yatağının başucunda ona CEVABIMIZ; 8OLDAN 8AÖA: neşmin altmda dukle duşeş eskı nın mâna ve şerefıyle mutenasip «Donelim!» dedi Osmana. «Ne ; ; balık arttıkça taşıma vasıta Şj şımdi. Tony'nın, ıdealı saydığı ba birlıkte, yalanların en kutlusunu bir îngiliz Kıralına yaraşan bir ih Okurumuzun bu konuda hiç dedeğıldır. Eğer bu kalıte ve bu fi1 Su doldunnak Ozere elleıinde yapacağız, daha fazla gezinip de7 Ş larının hızı ziyadeleşti. Ş o = soylemışlerdı: cSen ıyi olduğun, tişamla bu motora binmek uzere haklı olmadığını sanıyoruz. Aynı yatta bir sıgara çıkarmak ıcap edı Bırakmıyor işte herifler... Bir dak kaplar herkesin toplandıjı yer (mü= forler cesaretlendikçe kaza ayağa kalktığın gun evleneceğız ıken ,dük motorun ustunde «Kli. semtte, meselâ Yeşilköyde 2130 yorsa, adının değıştirilmesı ve birekkep kelünt). 2 Batı Anadolu t lar katmerlasti. Caddeler ge s bız. Sensız nıkâh memurunun onu zabeth» adını okumuştur. Konso yıldanberi çalışan, ev satın alarak raz yüksek fiyatla dahi olsa, 27 Ma ka müsaade yok. Dayan köye. Hem bolgesi sahası (iki kellme). 3 Yapoyraz da geliyor. Gidelim vaktiy rım (eskl terim), tersi «bir maljn = nısledi ama, hilâ muntazam 5 ne gitmeyız. Iyi olacaksın, o zaman los telâşla af istemıştır. Fakat oranın yerlisi durumuna gelen bir yıs adı altında daha yüksejî kalilen...» sahibi tarafindan gorünmez bulun5 g e 5 ! t yerleri ve plâtfortnlar Ş beraber gideceğız.». Ve Gary bu Dük: öğretmenin, günün birînde, keyfi telı ve guzel ambalâjh bır sigara maz hale getlrllmij olması» dır (es= yapılmadığı için olümler be = tatlı yalana. belki de bıle bıle, Orta Kanaldaydılar. «Bu motora binmektense yüze bir emirle Paşabahçeye tayin e çıkarılması, her her bakımdan daki terlm). 4 DU bilgiai Ktabı. = davalaçtı. Ucuz mesken dâ = ınanmıştı. Belki de o ruya içınde Biraz erken yetişti poyraz. Kaç 5 Blr soru tatagmın tersi, bir rek kıvıya çıkrıayı tercih ederim> dildiğmi, her gun oturmakta oldu ha uygun olur. = vası bır sakız gıbi ağızlarda E bu dünyaya gozlennı yummuştu günlük sıcakla da beslenmi», kuv çeşit bez. 6 Romanya parası, çevdiye sözü kesmiştir. Z çığnene çiğnene çururken E Fakat, gıderken Maria ıçin, dünrilince «andlsama» meydana çıkar. vetlı bir şeye benzıyordu. Ve aksilikler bununla da sona yada gerçek sevgı, saadet dıye ne «gecekondu» lar şahlanan bir ^ Hayırsızla Kalemi arasındaki bo 7 «Oburlar ve ekuller» manasına ermemiştir. Düşes tuvaletlerine varsa goturmuştu. Küçuk zevklerE kanser gıbi üredı, çüruk mal ^ ğazdan içeri girerlerken, kıçüstün blr eskl terim ve eski usul çoirul, kavuşunca dans faslı da başlamı? bir çeçit budala. 8 Blr soru edale de Maria avunamazdı. Onların ^ ımalı ile üc kazanmif bazı 3 den denize fırlıyacakmış gıbi sallatır, ama yarım saat geçmeden dütı, bazı lnatçın yıkamakla da çtkmıdeğersızliğmı babasından oğrenmıç nıyorlardı. Ş mılyoner yeni »anayıcileri s yan. 9 Kuveyt dvannda bir lmam şesin ayağı burkulup incinmiştır. tı. Vaktıyle babasını katolık yapan ~ raız turedi.. ve yine benzer ~ «Iyi ki kalası, az önce çıkar lık ldareai altında ya«ıyan memkDuk de boş yere valızlerini alt üst İSTANBDL lan 7.00 Gunaydın 7.20 Ha mışız, ha Osman ..» rahıbe başvurdu. Manastıra onun s: lerı.. bernezrleri... E ket. edıp «uğur»unu aramıştır. 7.27 Açılış ve program 730 fıf muzik 730 Haberler 7.45 elıyle gırıyor. Oradakı hucresınde Oturduğu yerde, iyi tutunmağa ^ Düşunüyorucn.. Ey Tanrım.. = YUKARIDAN AŞAĞIYA: Bır fıldışı borudur bu cuğur» Ikı marş 7.35 Sabah plâklan Şarkı ve saz 8 15 Alfredo Ançalışan oğlan, başım salladı «Hı!> de Gary'yi, omrunun bu en buyük, ~ bu guzel sehrin kaderi ne E Windsor dükü yıllardır hiç yanın1 Kadın göbek atıcılar (çogul). 8.00 Haberler 8.15 Yurttan tonıni ve Orkestrası 8.45 Şar diye. en temiz aşkmı, babacığım hatırlıE den bu kadar çirkin acaba? E 2 Yünden veya pamuktan lpllk dan ayırmaz. Nereye gıtse götüeesler 8 40 Operetlerden seç kılar 915 Sabah müziği Bordaya, hemen hemen tam yan yapmak ve bükmek yacak. hareketi. 3 Idarecılerle hemşehriler ^ rür. Garıptir «uğur» gidmce aksimeler 9 00 Kapanış. 9 45 Türkuler 10.00 Kapanış. dan vuran dalgalar, teknenin içi Kesit, Napolyon harblerinden biriE elele venp hiç olmazsa gide = lıklenn de sonu eelmistır 11.57 Açılış ve program 12.00 11 57 Açılış ve programlar ne de el uzatmağa başlıyordu. nln chrannda vuku buldugu blr çeE rılmesı paraya ihtıyaç gos z İki marş 12 05 Şarkılar (Zekı 12 00 Karışık hafıf muzık 1230 «Ah!» dedı Osman. «Makina hir. 4 cGeçmls» İn yansı, blr hay = termiyen aksakhkları düzel Muren) 12.30 öğle melodilerı Zıya Taşkent'ten şarkılar 13.00 nın kapağını ortmedık. Islanacak vanın bağırtısı. tersi bırleşerek akar ~ temezler mi? Şoforii hızdan E 13.00 Saz eserlen 13.15 Ha Haberler ve Turk basımndan sulan \ilcuda getirendir. 5 «Mutserpıntıyle.» E evleri hırsızdan, sokaklan ve E berler 13.30 Şarkılar (Fahnye özetler 13.15 Kuçuk konser laka öyledir» mâ Doğruldu yerınde. Tam o sıra, E naklıye vasıtalarını arsızdan = nasma gelen bir Caner) 14.00 Esnaf ve sanat 13 45 Turhan Karabulut'tan türkuvveth, dolgun bir kıvnm, kbpuE kurtarmak yenilmez bir dev Ş taadik edatı (bir kârlar saatı 14.10 Boston Pro kuler 14 00 «Gigı» fılmınden re kopüre koştu üzerlerine. Ondan esas kelime va E kudretıne sahip olmayı mı menade ve Bılly Vaughn Orkes melodıler 1430 Kutlu Payash' bir evvelki dalganm, çekilirken bıbır ek). 6 Her ~ gerektirır... Ama, şerirler E traları 14.30 f urk bestecılerınraktığı boşluğa düşmüştü Kadedan şarkılar 15 00 Kapanış. memleketl ve mil E pekâlâ istedikleri çapta ka E den (Cemal Resıt Rey «Sazların rim. leti temsil eden 16 57 Açılış ve programlar E çak silâh tedarik edebilirler E Sohbetı» ve «Enstantaneler», Bukutsal alâmet, no Tekrar yukselirken yan döndü, 17.00 Solmaz Teğmen'den şarkıE ken her turlu «upheli muhıt = lent Tarcan «Horon») 16.57 Ata. 7 Dünyaya olduğu gibi açtı, gösterdi ambarıE lerde ve azılı şahıslar çevre ~ çılış ve program 17.00 Çay sa lar 17.15 Radyo Dans Orkesgelmemize sebep nı, bu yeni gelen besli kıvrıma. O trası 17.30 Nurettin Çamlıdağ' = sinde kontrollar yapmakla E atı melodilerı 17.30 Radyo biri, da hıç vakıt kaybetmedı, önünde Daımu ııulmacanır olanlardan Karma Fasıl Heyetı 18 00 Gu dan türkuler 17.45 Tarım koftallrdllınl» »eku bir binanın kü3 odevli belediye zabıta me E «buyur» der gıbi eğılen kupeşteden ney Amerıkadan dans muzıği nuşması 17 50 Izzettın Ökte' çücük nümunesi. 8 Çok zarif, koE murlarını silâhsız bırakıp paE ıçerı, butün o beyaz şapkasını, hiç za ipliğl. 9 Blr yönümüz, çok ne18.20 Kıtap saatı 18 30 Turkü den tambur soloları 18.00 öğE sıf bir duruma düsürmek ilk E değılse bır kova dolusu suyu, bo şeli. ler (Rıdvan Cor) 18 45 Haber retmenın sesı 18^0 Sizın için E akla gelebilecek ıyi tedbij^ = 19.00 Haberler 19.15 Yaşadıler 19.00 Çeşıtli studyolardan lerden biri mıdir? ğımız gunler 19.25 Bu akşamm R 19.30 Olaylar ve yankılan plâğı 19.30 Olaylar ve yankı19.45 Şarkılar (Nıgâr Uluerer) SANAYİ'İ 20.00 Hafıf şarkılar 20.15 lan 19.45 Kemal Karasuleymanoğlu'dan turküler 20.00 Şarkılar 20.30 Sevilen orkestra parçalan 21.00 Beethoven Gıde gıde 20.20 Domenico MoAsağıdaki gündemi göruşmek ve bir karar almak üiere stacSonat» 21 20 Sılâhlı Kuvvet dugno soyluyor 20.30 Çocuktümüzün 44 ve 45 inci maddeleri mucibince 25 eylul 1961 palarla basbaşa 2035 Bizım soler saatı 21.30 Şarkılar (Neczartesi günü saat 15 te, fevkalâde umumî heyet toplantısı. Şirmı Rıza Ahıskan) 22.00 Çeşitli lıstlerımız 21.00 Gonül Akın' ketüı idare merkezi Beyoğlu Tepebaşı Meşrutiyet caddesi No. studyolardan 2230 Ayın getir dan şarkılar 2130 Modern 93 deki Sakarya han 3 üncü karta yapılacaktır. dıkleri 22.45 Hafif müzik ilımde gelışmeler 21.45 Sevinç 23.00 Haberler 23.15 Sevilen Tevs'ten dans şarkılan 22.00 Sayın ortakların belirli gün ve saatte toplantıya gelmelerı senfoniler (Schubert «Trajik Yuvarlak masa 22^0 MüzeyHıç şupheniz olmasm ne sonba bahar örgü, modanın gozunden ni rica ederizİDARE MECLİSİ Senfoni») 23.40 G<ce melodı yen Yıldızdoğan'dan şarkılar har, ne kış, ne de hattâ gelecek duşmiyecektir. Bir kehânet değılGündem: 1 Şirket eski Müdürü Tank Rona aleyhıne dâ22 45 Haberler 23.00 Opera leri 2355 Program 24.00 Kadir bu. Her geçen gun bıraz daha va açılması için yetki alınması, 2 İdare Meclisinden istıfa albümünden 23.30 Salı gecesipanış. benimsenen, yazılan, bu derece eden iki âzasınm yerine yenilerinin seçilmesi, 3 Şirketin malî nin karma müziği 24.00 KapaA.NKABA pratik bir moda kolay kolay geçdurumunun genişletilmesi tedbirlerinin tesbiti. !'•••••••••• »•••»»•••••••••»••••••••»»•»••••< 6.57 Açılış ve günün program nış. mez. örünüz, doya doya örünüz. Kadın yine mütereddit olmakla beraber itiraı ctti: «Peki kadın delirirse luzı fikrini değiştiercek mi?» «Belli olmaz. Yalnıı kalınca belki aklını basına toplar..» Adam biraz sustn, sonra devam «tti: «Şişe nerede?» «Şöminenin yanındaki doJapta..» «Bakayım». Denise ve Francois blr takıra gülutüler duydular. Sonra adam: «Yarısı du ruyor» dedı. Herif yine pis pıs güldü: «Anne tımarhaneye çirince bn sudan kızına içiririı, dedi. O zaman kendisine istedifimizi yaptırırız.» «Peki ya o da delirirse?» «Delirmez. Vaktinde keseriz. Haydi Anastasie fazla düşünnıe.. Madem ki kararımızı verdik, hedefe doğru yürümeliyiz.» Yıne bir ayak sesı oldu. Bir kapı açıldı, kapandı. Herifle kadın odadan çıkmıslardı. O zaman Denise gürültü çıkarraadan dehlize çirdi. yavasça: «Gel, diye bağırdı. Fakat Denise gelmedi. Etrafı dikkatle muayene ediyordn. Bir dakika sonra Denise geldi ve kardeşinin elinden tutarak merdivene doğru sürükledi. Bn suretle rürültü çıkarmadan yavaş yavaş indller. Nihayet kuvuya ıçeldiler. O zaman kız: «Nssıl, oraj a gittiğimiı fena mı olda? dedl. Doktora bnnlan snlattıgımız zaman herhalde memnon olaeakj» ca «divtrdi. Tekne düzelirken, şakır şakır süzüluyordu bu tuılu sular, Couach' ın tepesinden aşağı. Motorun tahta kapağını örtmeğe davranan Osman, önce küçuk yenv yeşıl bir şımşek fördü, makinamn yanında. «Çat» dedi, manyetodan yukarı doğru bir ses. Öksürdu, duraklar gibi oldu Couach. Gene o yeşil, uiak şımşek parladı Osmanın önünde, «Çat» dedi gene manyeto Sonra peşpeşe, ug yeşil kıvılcım daha. «Çat.. çat« çat...» Gene öksürdü Couach Hem de boğulur gibi. Az kaldı duruyordu. Ama durmadı. Kesildi o yeşil ışık. Başka «çat» da yapmadı manyeto. ^Miııııııııııımııımııııııııııııııı//^ İSTANBULDAN NOTLAR Gary Gooper'in kızı neden manastıra giriyor? = Düşünüyorum! = Windsor DHkü ile Diisesine ne oldu? OKURLARLA Egoistçe bir istek BOLMACA 27 Mayıs sigarası İMTOBU60NKÜPRO6RA, 1 I I SÜT HAYVANLARI VESÜT "Â"ş. | Fevkalâde Umumî Heyet Toplantısı rgü 9 modanın gözünden düşmez! a doğan hediye Hepsi işinize yanyacak, hoşa gidecektir Ajur bir orgu, yakasız bir bluz KoDenhag tramvavlarım n birin tâ eskiden de, belki annelerin za de sancısı tutan bır kadın ılk dumanmda da vardı ama günün morasa varmadan bır çocuk dunyaya dası onu (iki yan dikişlerine) ete n Eetı.rm!<.tır ğıne ıkı kuçuk yırtmaç koyunca, nogtnak ıcın tıamvavı seçen bu lıele bır de kenarı (orgu) olan tel tnpu/ gıbı bebeğe ldâre ne hediye lı bır kol kapağı ışle susleyınce eımı«tır bılır mısinızî Ömür bo cıcı, yepyeni bir model yaratıvermiş. yu abonman. »••••••••••••••••••»•••••»•••••••••••••»»•»•» İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı ihtiyacı için 16 mm. lik (13) adet komple sinema makinesi kapalı zarf usulüyle satın alrnacaktır. Beherinin muhammen bedeli (7.675) lira olup tamamının geçici tenünatı (6.239) liradır. Şartnameler Ankarada Komisyonda, İstanbulda Vilâyet Savunma Sekreterliğinde görülür. İhalesı 15 eylul 1961 cuma günü saat 15 de Komısyonda yapılacaktır. Teklıi mektuplarırun ihale saatmden bir saat evvel verilmesi şarttır. Postada gecikmeler kabul edihnez(Basın: 600a A. 14054 4263) f • (Basm: 6016 4265) •• " • • " •• • • «•»••• BAY OSCAR.' ^•••••••••••••••••IIIIIIIIIIIIIIIMIItllllllllMlllllllMIMMIIIıllllllllllllMIIIMIfllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIOIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII P M I İ 364 'N AYRiLMAPlH/, LEO &RDÇN8/RE 4IT4EYDÎM, ELE N/ER/R/M BENi FROF. NlMBÜS'ün MACEfiALAEL .. AöAM klJLLA.. «ONRA40NRA ".•••ıııııııııuııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııtıııııı1111111111"1 j* ~ **" ",„
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle