09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Al.Tl CUMHUKlYET 29 Erlul 1961 • MlimiilllltllllMMIIIIIMIIIIIIIIIItlillllltlllllllllllHIHIIIIItlltlllllIlltlMilıılllll SanLâcivertlilerin Tiran yokiiltığu dün başladı F. Bahçe Selânikteki hususî maçta Paok ile yenişemedi Bu hafta şehrimizde çetin maçlar yapacak iddiab Altaylılar kaldıkları otelin önünde 9DNYADA 6. Saray ve Alfay dün idman yaptılar Beşiktaşhlar da İzmir'e gittiler Vefa SporToto idaresini mahkemeye verecek D.Bahçede yapılacak maçlar için Balkan tkincıleri Turnu\asında mının yegâne golunü atmıstır. Fenerbahce. Şükrü özcan, Basyarın Tiranda Arnavntluk Parti Bandan sonraki dakikalar ze\ksiz ri (Atillâ) • Nacl (Hüseyin), Av«an takımı ile karşılaşacak olan feçmış ve devre 1 0 Fenerbahçe doğan. Seref . Mustafa (Hilmi), Er Fene'bahce fntbol takımı dün sanin aleNbine kapanmıstır. eun (Bülent), Can, Kadri (özer), bab nçakla şehrimizden aynlmıştkinci devrede ovuna hâkim o'an Hüseyin (Selim). tır. Sarılâci\ ertliler 71, dakikada bePaok Nikolidis Osiodis. KeSelânik,, Î8 (Husnsî) ögleve raberlik gollerini kazanmıçlsrdır. nanidis Petridis, N'iko'aidis, Ta dofrn burava gelen Fenerbahce Can'ın ileri azattıSı topa knsan kulis Lehandros. Muratidis, Raptakımı, kısa süren bir istirahati Seref, sert bir şutla topn a.lara topulos, Guricis, Fasopnlos. müteakıp stada şriderek Paok ta çöndermiş \e karşılaşma da bu şe Fenerbahce futbol takımı yarın kımı ile hususi bir karsılasma kilde son bulmuştur. (bngün) saat 15.90 de nçakla Tir a Hakem Ymanidis. na harpket edecektir. yapmış ve 1 1 hprabere kalmıştır. tlk devrede kötü bir ovnn çıkaran Sarılâcivertliler rakip kaleve tek snt dahi atmamışlardır. Ancak ikinci varıda sahava daha değisik hir tertiple çıksn Ssrılâcivertliler nUbeten vasat bir oynn çıkarmışlardır. Ovnnun daha l . dakikasınâa iantrfor Raptopulos'nn pasını çok bariz bir ofsavf pozisvonunda vakalıvan soliç Gnricis hemen takı ; stiyor îngılız futbnlcularının t t a h a da fazlasıyle muvaffak olmast uzerıne bu defa Roma Kulubu Insıltere'nın ve Tottenham'ın meşhur santraforu Bobby Smıth'e talıp olmuştur. Roma Kulubu 28 yaşmdaki santrafo run kendısjne 400 000 lira verecektır. Şavet Tottenham Kulu bu Bobby Smıth'ı verecek olursa Roma'dan takrıben 3 mılyon lıra alacaktır Roma Kulubunun menecerı meşhur Luis Carnıglia bu tran« fer hakkmda şunları snvlemek tedır : « Smıth bızım muvaffakıye tımızde buyuk rol oynıyacak tir Meselâ tnter takımında Su arez bir general Hıtchens ise a^kerdır Golleri Suarez'ın pa= larıyle daıma Hıtchens ataı Halbukı Roma'da Manfredını Angelılo ve Da Costa gıbi uç general var. Fakat ne yazık kı takımı netıceye gotürecek bv tek akerımız riahı vnk • Âvrupa Hg maçları hararetli devrede Geçen senenin şampiyon takımları bıı sene puvan cetvellerinin ortalarında yer alıyorlar A\rupa lıg maçlan en hararetlı bir de% reve gırmıs bulunmaktadır. AşaSıda Avrupa lıglerındekı son puvan durumlarını verıyoruz : MACARİ8TAN 12 Puvan 1 Tatabanya 11 2 Honved 3 Dorog 10 8 4 Vasas » 9 5 Uıpest > 9 6 Ferencv > LtKSEMBCRG 11 Puvan 1 TJnıon 2 N'aMonal 3 Allıance 4 Spora 5 Stade BELÇİKA 1 Anderl 8 Puvan 2 Gent 7 » 3 Beerschot 6 • 6 » 6 » 5 FC Bruese HOLÂNDA 1 Fe\enoord 11 Puvan 2 Phıhps 1 0» 3 Ajax 10 • 4 Geleen 1 0» TVGC1BLAVTA 1 Partız?n 9 Puvan 2 Yojvod 8 » 3 Belgrad 7 » 4 R Stern 7> 5 Rıjeka 7 > ÎSVİÇRE 1 Ser\ette 1 1 Pjvan 2 Gra==h 9 » 3 FC Zurıh 8 » 4 Lausanne 8 » 5 Luz»rn 8 » İNGİLTERE 1 Burnlev 17 Puvan 2 Manchester Un 1 4» 3 West Ham 1 3 . 4 Nottıngh 1 2» ıiKMiınnıırııın İtrlya figinde Ju\en'!'ıi S vori gol peşinde kosaUın ; Yarın ve pazar gunü yap'lacak Altınordu ile karşılaşacak olan Be olan mılli lig maçları ıçın takım şıktaş futbol takımı dun Izmıre lar dun son idmanlarım yapmış hareket etmiştır. lardır. Alsancak stadında bu hafta da Bu hafta şehrimizde Karjıvaka iddialı maçlar yapacak olan Izmır ve Altay ıle iki zorlu musabaka takımlarından Altınordu halen yapacak olan Galatasaray futbo) kampta bulunmaktadır. takunı dün öğleden sonra A. Sami Yen stadmda çahşmıştır. Diğer taraftan aynı rakipler ile karşılaşacak olan Beykoz tak mı Londra, 28 (A P ) Bugun da dün kendi sahasında ıdman yap F.l F.A. için yapılan başkan mıştır. seçımlerınde Sır Stan'ey Altay dün çalıstı Rous kazanmış ve bu teskılâBu hafta şehrimizde Galatasaray t n başına getırılmijtır. Dığer ve Beykoz ile karşılaşacak olan Geçen hafta îzmirde yaptıgı uve Yugoslavyadan Profesor Altay takımı dun Dolmabahçe sta mill! hg maçırda hukmen maSlup Mıha»lo Andrevitch'dı Rous dında eski oyunculan Bayram'ın olan Vefa takımını SporToto î51 oy almtş, Yugoslav ise 14 nezaretinde çalışmıştır. Sıyahbe daresi haftanın toto cetvelinden rey almıştır. yazlılar bilhassa hucum elemanla çıkarm ş ve toto haMİâtına da el llk seçımde Rnus ıcabeden rının devamı olarak penaltı at. kovmuştu. Dü"i bu hususta konuüçte ıki çoğunlufiu alamadışına çalıştırmışlardır. san Vefa idarecıleri, SporToto îğından ikinci bir defa başAltay'ın deplâsman arkadas Kar daresini mahkemeye vereceklerini kanlık için reye muracaat eîiyaka ise dun şehrimize gelmış soylemişlerdır. dılmıştır. tir. > • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • Beşiktaş yitti Bu hafta Izmırde Goztepe ve Sir Stanley Rous FİFA başkanı oldu Fenerbahçeliler hareketlerinden önce Hava Alanında Turgay ve Oğuz Şeren'in babaları vefat etti Millî Takımımızın kıymetli kalecisi Turgav Şeren ıle eski mılli sprmterlerimızden Oğuz Şeren'ın babalan Sabıt Şevki Şeren dun vefat etmış tir. Cena?esi bugun oğ!e namazını mutaakıp Şışli Camıinden kaldırılacaktır. Sabit Çevki beve rahmet, Serenlere ba«alıı dilerız YELKENCILER SON .ZAMDAN ŞİKÂYETÇİLER Son zamanlarda motorsuz ralara yapılan vergi rammı bu spor ıle uğraşan amatorlerı muşkul duruma sokmuştur. önce senelık 36 lıra olan ve>gi jimdi on misli fazlasnle 360 lırava çıkınca bu zarar doğrurtvn doğruva amator bir gâve guden yelkencılere tevcih edılmıştır. llgılıler durumun tekrar gnzden geçırilmesını ve zammın kaldırılmasını talep etmişlerdır. Dığer taraftan kendılerıyle konuş tuğumuz yelkencıler: «Bu karann doğrudan doğruva, amator spo ru baltaladığını» soylemışlerdır Tenis şampiyonasında favoriler galip kotAnkara, 28 (CumhuriyetTelekO Turkiye tenis bırinciliklerının üçüncu günunde de normal netıce1 ler alınmışt r. Tek kadınlarda: Gunel Akdoğan Selria Mınkâri. Sevım aBrulav, îfakat Mergen, Tek erkeklerde: Engin Balas, Zıyg örenli, Nazmı Bari, Behbut Cevanşır. Yıldırak Daş, Rafet Akpınar, Cıhat özgenel. Çift erkeklerde: C. özgenel. Zıya örenlı, Seçmeer. E Hananel, H. Avaz, A Balkanpr \ Bari. E Balaç galıp gelmıçlerd.r Ankara İstanbul bisiklet yarışı bugün sona eriyor n, 2ît Bı^ıklet Fede Alı Akdere (Konja) 2 saat 39 daAcar rasyonunun tert;pledığı Ankara kıka 35 saniye, 3 Kasım îs'anbul e'ablı bi'iklet yarı;ının (Denizli) 2 saat 39 dakika 45 saniikinci gununü te;kil eden ve 18 ye, 4 Nusret Ergul (Konya) 2 kılometre tutan Bolu . Adapazarı saat 42 dakika 20 sanive. 5 1 ^ etabı bu»un açılmış ve Ankara maıl Karakuş (Kocaelı) 2 saat 43 bölgesinden Na/mı Avvalı bu medak:ka 20 sani\ e. ?afeyı 2 saat 38 dakika 8 sanıyede Vmıımi tasnıfte: ka'ederek birınrı olmuştur. 1 Dursun Ali Akdere (KonD'in Ankara . Bolu etabını bırin cıhkle bitiren Turkive çampivo ya) 7 saat 17 dakika 2 sanıje. 2 nu Nezir Sorakm bugun ancak Nezir Sonakın (Konva) 7 saat 24 12 nci olabıîmıştır. dakika 2 sanıye, 3 Nusret Ergul Çok çekifmeli bir «ekilde e»çen (Konya) 7 caat 29 dakika 24 tanibugunku yarıçın teknık netıcelerı ve, 4 llhar Guler (Eskışphır) joyledır: 7 saat 32 dakika 56 sanıye, 5 1 Nazmi Avvalı (Ankara) 2 Nazmi Avvalı (Ankara) 7 saat 38 2 «an", e «aat V Hskıks R «snıvf 2 Dur'iın riskıka 1 • 12 5 Manch C 11 6 Fulham ın ( Sheff W. 8 Tottenham 10 AVCSTfRYA 1 Austrıa 8 Puvan Lınz ASK 2 7 » Admıra 3 8 > Sport Klup 4 6 > FRANSA Reıms 1 Lens 2 Rennes 3 4 Monaco ÎTALYAN Inter 1 Sampdorıa 2 3 • A.talanta 4 Mılân Fıorentina 5 Tnnno 6 Bologna 7 • Palermo 14 15 Ca*anıa 16 Venezıa 17 Padova 18 Udıne İSPANYA 8 Puan Real Madrıd 6 » Barcelona 6 > Majorca JHONNY HAYNES 41 yaşmdaki Robinson Kanadalı rakibini yendi Eski Dun> a Orta Sıklet Şam pı\onu 41 yaşmdaki «Sugar» Ray Robınson, Detroıt'de 25 \ a sındakı rakıbı Kanadalı Wılf Greaves'ı 10 raunttan sonra sa yı hesabı ile maglup etmıştır. Johnny Haynes millî takım kaptanlığından uzaklaştınldı Londra (Hususi) Ingiltere mılli takımı menecerı Walteı Wınterbottom, namzet kadntnun Chelsea ile yaptığı hazırlık maçından sonra meşhur Johnny Haynes'i milll takım kaptanlığından uzaklastırmış ve Blackpool'un sağbeki Jimmy Armfıeld'ı kaptanlığa getırmiştır lllllllllllllllllllllll • ••MIIIIIIIIIIIIIIMilltllllllllllllllilllMlııılııııııııiMiııııııııı ne olursa olsun Bütün gön sarfetliğiniz mesai, ister daktilo makinesi, ister resim masası, ister atelye tezgâhı, ıster kitap ve defter başında olsun, velhasıl ışiniz ne olurea olsun, sızın de lyi ışığa ihtiyacınız vardır. EDİSON iş yerinizı, evinızı, her yeri nurlandırır. VAKIFLAR • •• BANKASPNIN OSMAN l t \ I1 27 Eylul 1961 tarihli keşidesinde KAZANANLAR Bahçekapı Şubemizden 8663 numaralı hesap sahibi B. Ömür Boyunca Aylık Gelir Ankara Şubemizden »mizden 1103 numaralı he hesap sahibi Yenişehir CY.D. CY.D. i 50.000 LîRA Şube Hesap numarasi 4803 2244 20891 1103 2150 1305 İsim PakizB Ülker Ayşe Yenişehir Vasfiye İlhami TL. 5000 5 000 1.000 1.000 1.000. 1.000. f EDİSON Dünya Standardına uygun Türk Malı En üstün Avrupa kalitesi ayarında saf terebentin esansı (neft yağ) *•••••••••••••.».•»»• A M P U L L E R I H, 81"7 5?25 t™i Yenişehir Bahçekapı Ankara Yeruşehir Yenişehir C.Y D. KAZANMIŞLARDIR. Bunlardan başka 350 talihli YÜZER liralık para ikramiyeleri kazanmış olup, kazananların adreslerine aynca posta ile teblıgat yapılacaktırSİZ DE BU TALİHLİLER ARASINA KATILABİLIVIEK İÇİN BÜTÜN TASARRLTLARrN'IZI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASlNA yatınnız. Türkiye TÜRKCAM TEREBENTİNİ yeni lüks ambalâjlar içinde satılmaktadır. BOYA SANAYttNDE Tiirkçatn terebentini h?r türlü yafelı, vernikli ve sentetik boyalar ile verniklerin, cilâlsnn rakipsiz solvanı (incelticisi) dir. Boya ve Vernildeıie derhal kanşır, fırçanın i^lemesini kolaylaştınr, boyanın parlaklığını bozmaz, satıhlara tutunma kuvvetini artırır ve kurumayı kuvvetlendirir. LEICE TEMİZLEMEK trİN Türkçam Terebentini boya ve yağ lekplerini derhal çıkaran en tesirli temizlejieidir. ÎLÂÇ SANAYtl ve VETERİNERLİK İŞLERİ tÇÎN Türkçam Terebentini tabii bir ham maddedir. KOTA No. 807 ; » » » • • • • • • » « * • • « . » • • » » • » » • • • • • • » • • • • • • • • . . MÜZİK ALETLERİ AKORDEON ve bilumum enstrümanlar için lisans sahiplerinin muracaatları. A. ZAMBOGLU Sirkeci, Merkez Han 49 Tel: 22 41 16 ÎL: 8934/5250 »•»••••••.. j> • • • • • • • • • • • • » • • • • • , • Sayın doktor ve eczacılar» | EGE ÜNİVERSİTESİ TIP j | FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN: 19611962 ders yılı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Hemşire Okuluna 25 adet lise merunu kız öğrenci alınacaktır. 1 Okul yatılı değildir. 2 Tedris süresi 4 senedir. 3 Okulun tayin edeceği şartlar dahilinde burs verilecektir. 4 Okul, hemşire okullarına öğretmen hemşire, idareci ve eğitim hemsiresi, Rehabihtasyon ve diyetetik sahalarında mütehassıs eleman yetiştirir ıBasın 7524 1 22041/5244) • » » • • • • • • • • • • • • • • « • * • • » » * • • • < * • • • • •İDROCET COLLYRE • • (Hvdrocortisone + Neomvcine)^ I (' I1 I1 Bir ARÇELİK Bnıdolabın» I Derhal sahıp olabilırsiniz. i * t Ayrıca uzun vâdeli taksitle i muhtelif marka bisikletler, i radyolar, gaz ve kok soba t lan, buz dolaplan, çamaşır |l makineleri, yazı makineleri, l 10 luk ve tek plâkh pıkap } lar, RADİONETTE sei âlma t cihazı, 8 lâmbalı BLAC $ Pl'NKT oto radvolan v s.,v s. t Taksiitli BÜYUK satıçlarda KOLAYLIK VAKIFLAR BANKASI (Basm 7664 A. 15150/5253) 250 LİRA İLE ) » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • Yüksek tazyikli buhar kazanı i!e bir adet sanlrîfüj satılıktır. Alman menşeli, Lancashire tipi, 2000 mm. kutrunda ve 9835 mm. boyunda orijinal ambalâjında 2 adet komple ve akuple buhar kazanı bütün t e ferruatiyle ve bir adet 1200 mm. kutrunda santrifüj satılıktır. Teknik doneler ve flat hakkmda bilei edinmek icin Tel: 48 47 39 Faal 2808'5224 • • ( • • * t • Ophtalmolose Cusi % JPrednisone Neomycine» (Prednısone + N'eomycine) Pommade Quimotrase Ophtalmique J • X ^ ••4 • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < Karakoy, TANINMIŞ BİR ŞIRKET Yuksekkaldırım J Cad. 60 i FAAL • 2830/5223 J ? » » » • • • • » • • • • • • < • • • » » » • • ^ • • » • • • • » • • • • • • • » • • • ^ adlı mustahzarlar, ithal edıhp • ecza depolarma dagrtılmıştır. J Kura Şırkptı P K 604 . îstanbul ! ll 8933/5227 • Müdürivet için Aimanca ve Fransnca bilen bir sekreter Bir de Tiirkçe Jçin Sekreter aramaktadır ^Her ikisinin de Bayan olması ve seri daktilo yazması şarttır. İlgililerin Posta Kutusu 82 Aksaray'a yanlı müracaatleri rica olunur. İL 8910 '5251 ^•••••••••••••••••••••^ 7. KOTA Sırs No. 204, 213 Tahsisı olanların Tel: 4 4 93 4 0 # 9 30/11 arası muracaatleri. • (Cumhunyet: 5234) • '.•••••••••••.•*••••••* Amerikan Erkek Dersanesi 38 nci Hijmet Yılı İngilizce • Almanca Fransızca Muhasebe ve SPOR derslerine 2 ekimde başlamak üzere kavıtlara devam edılmektedir. Sultanahmet Alemdar caddesi 23 Tel: 22 17 37 231 İL 8802'5231 Keşan Askerî Satınalma Komisyon Terebentini bir Dyo mamulüdür Başkanlığından i Tumen iaşe bırlıklerı ıhtıyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inei m addesı gereğmce kapalı zarf usulü ile aşağıda yazılı yıy«cekler satın ahnacaktır. Muvakkat Cinsi Miktan Tntan teminatı thale Günü S»at Lira Lira 96 00O 6050 40 ton 64.000 4450 160 ton 48 000 3600 160 ton 7^51 160 ton 120 000 6500 105 oon 140 ton Havuç 9375 50 ton 162 500 Tahm helvası 9250 160 000 800 0O0 A d Lımon 17750 Portakal 1 400 000 A d 3=»o nnn Teklıf mektuplan ihale saatmden bır saat evvel koırısyona mesı mesai saatı ıçınde komısyona muracaatle gorulebılır. Domat<=s salçası Lahana Pırasa 16/Ekim/196i Pazartesı 11 "0 16/Ekim/1961 Pazarte'i 16 00 16'Ekım, 1961 Pazartesı 16 00 Pazarte=ı 18'Ekım'19fil 16 O n 16/Ekım 1961 Pazartesı 16 M 18 'Ekım 1961 Çarşamba 11 00 18/Ekım'1961 Çarşamba 16 00 lS'Ekım/1961 Çaışamba 16 00 verılmiş olacaktır. Evsaf ve sartna (1673 • Ba=ın: 6390, 5:43) Kota Sıra 132 73.34 Ist. tahsis alanlar 22 80 57 temas etmeleri Cumhurivet 5240 ile Dizel Elektrojen Orupu Derhal teslim (Diş doktorlarına) Kızılay Genel MüıJürlüğündFii: Dış fılmıne ıhtıvacı olan dış tabıbı ve muess»selerın kısa zamanda Kızılav Genel Mu durluğu Ankara veya Kv ' ı v t'tanbu! Mudurluju • Istan. bul adre^'ne muracaatlerı rıca olunur (Cumhurivet • 52^3 ı GEKERATÖR 96 Kwa Molör MERSEDES 116 beygir 1500 devirli Muracaat' Şişlı Bnvukdere Cad. 37 A. Tel 47 32 15 İL 8PO7 5229 d URMUŞ IİAŞAR ve BOYA VERN' R E C ' ^ E Satış yeri: 3 A Y İÇİN C A B 9 İ K A L A R I I Z M İ R t CİP KİRÂLANACAKTIR • Tr]f 2 72 Sm R=klânrıhk 2 1 f i O 52S1 | ^•••••••••••»•«•«•<t «••*••••»*••••••••*•<»•«•••••*,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle