12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yeni Neşriyat: TARİH VESİKALARI Millî Eğitim Bakanlığı Türk Kültür Eserleri Bürosu tarafından yayımlanmakta olan «Tarih Vesikaları» nın S (18) lnd sayıaı çıkmi|tır. (Amasya Protokollan), (SelimBeyazıd Mücadelesi), (Anadolu Selçuiilerine ait bir eser), (Türk Tarihl lls ilgili Makaleler Bibllyografya») gibi blr çok dcgarll yazılan taııyan tTarih Vesikalan» ntn bu sayuı T10 kunif flatla bütun Idtapçılarda satılmaktadır. (Buın I78S/5249) u m h u r i yet KURUCUSU: FUNUS NADİ HARİKA &REM OECE GÜNDÜZ KREMJ Cildin bunmnasını önler Yara ve yarukları geçirir Ergenlik sivilcelerini yok eder Derideki lekeleri giderir Mııtlaka deneyuü2 Piyasaya trerildi L'mnmi t«vzi yerit MUHTAR VAZIK Aşirefendi Cad Elkâtip han 8 İstanbul Tel: 27 22 21 Telgrai: Türkıtal istanbul İL 8300/5232 Adalet Parlisi uriye'de Nâsır'a karşı tuhaf bir hükümei darbesi yapıldı sözcülerini ikaz Birleşlk Arap Cumhuriyeti parçalanıyor mıı? Başkan yapılan bazı konuşmalar için ((Bu hareketler Ankara, 28 (Çumhuriyet Teleks) Devlet ve Hükiımet Başkanı Orgeneral Cemai Gürsel bugün Başbakanlıktan çıkarken basm mensuplarının ı,Adalet Partisi mensuplan Yuvarlak Masada atmış oldukları ınızaya riayet etmiyerek bazı konuşmalar yapmaktadır ne dersiniz?» sorusunu şu şeküde cevaplandırmıştır: «Evet oluyor bunlar Bunlar ne imzasını tanıyan ne memleket merıfaati tanıyan ne de millî vicdanı hesaba katan adamlardır. Bu kor.uşmalar bir hizmet dcğil, memleketi fcsada vermektir. Tabiî Savcılar takibate geçiyorlarFakat bu dshi olmamahdır Konuşan adamlar seviye itihariyle böyle konuşmaması gereken insanlardır. Bu hareketler teessüfe şayandır ve hakikaten üzülünecek çeydir» Daha sonra «14 ler istifa ettiği taktirde yurda dönrbilecekler mi?» sorusunu: «Ben bir ay sonra herşeyi teslim edeceğim Selâhiyet veni hükümetin eline geçecek, o nasü Isterse öyle yapar» şeklinde cevaplandırmıştır. 38. yıl Sayı 13.345 Telgraf ve mektup adregi: Cumhuriyei Teleionlar: 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 '^anbut Hosta Kutusu: Ittanbul !••. fttt 22 4 i »7 22 42 98 22 42 «• Cuma 29 Eylül 1961 teessüfe şayandır ve hakikaten üzülünecek şeylerdir» dedi Asi ordu mensuplarının Şam ve havalisinde vaziyete hâkim bulundukları anlaşılıyor; kansız ihtilâl liderleri Kahire ile pazarlık halinde olduklarından, durum 12 saatte 3 defa değişti Ortak Pazar Adaylığı IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIMtlimiMMMMMimil lllllllllltllllllllllMlllirilllllllllll Bayrut 2B (Radyo A.P. . a.«.) Bu «abah Şam radyoıunun bildlpdigine göre, Suriyede askeri bir ihtilal başlamış bulunmaktadır Sabahın erken saatlerinde bu haberi vermeğe bâşhyan Şam radyosu bütün Suriye hava meydanlan ve limanlarının dışarı ile irtibatının kesilmis olduğunu bildirmiştir. «Arap İhtilâl Yüksek Kumandtnlığı» adı altında yaymlanan bir bildiride, ihtilâlin herhangi bir şahsm Arkası Sa. 5, Sü. 1 de ihtilâlin hndudumuzdan CKMP den istifa eden ler diinkü basın toplanramrla Ortak Pazarın knrnlns felsefeıl, bir baska deyimle nznn vadell amacı, tümrük dnvarlarını yıknak, yani ekonomMerinl birlestirtnek suretiyle Avrnpa milletlerinl üeride pnlltlk hirlige kavuştnrmsktır. Amaç bn olnnca altı derletin kendi aralannda kapalı hir hayat «firmeleri beklenemezdi. Zaten Roma antlasması hükümleri gereğince y Pazar f?i< gartlar altında her ATrnpali devlpte. hattâ Avrnpalı C. H. P. Genel Sekreteri geçmişin kısır çekişmeleri üz< devletlerin deniz asın ortaklarına rinde durulmasının da fayda temin etmiveceğini belirltS da açık tutnlmn;tnr. Bövlere. Al| Zonguldak 28 ı".H V. Genel tılar Türkive ve Tnnanistan çibi | Sekreteri tsmail Rüştıi Aksal hu eknnomi yönünden ger\ kalmı; ikl ssbsh jaat 8 de Kastamonu'rinn Avrnpa Konseyi üye§ini de. belli hareket ederck 8 «aat 40 dakika bir BÜre içinde Batı Avrnpa eko1 rlevam ed°n bir otomobil yolrulannmi'ine ayak nvdnrmaları s ' ^ ğur.dan sonra saat 16.40 da Znnİle Or»aM Pazara alabilrceklerini euldak'a vnrmıştır Yol üzerindebelirtıni'lerdir Altı vıldanberi kı kasabalara da uğrıyan Ak=al. kfnüsııınuz Yunanistani idare eden halkla yaptığı sohbçt toplantıl?ve ^ütttiCü akıiiı ve istikrarli kalrında genel olarak vatands^ları kınma pnlitikası save«inde şercekseçim mücadele^inde sükunetle ten büyök işler basaran Raramanhareket etmeğe dâvet etmiştir Iis hnkümeti, bn konnrla nzıın eöAk=a! bu srada. «1,5 yıl evv»l rüsmelerden sonra Altilarla bir snla$maya varmıştır. f'ztınca bir Arka«ı Sa. 5. Sfl, 4 de »üre için Tnnanistana intibak imkSnları tanınmıştır. Kom«amn! bi güre içinde ayrica teKnik ve maii yardımlardan da favdalanaraktır. Bun3 karşılık Tnnanistan. mülî ekonomisini Batı Avruna sartlarıım nvdnrmak bnsttsnnda ke«in ts ahhütlere eirişmiştir vrupa Ortak Pazar Devletleri Bakanlar Konseyi, Tiirkiyenin bu Pazara girmek içi n yaptıiı müracaati bn sefer de göriismemi;, gelecek toplantıda ele alınmak üzere ctindemdeki bizimle Hgili maddeyi atlamıstır. Olayın mânası sçıktır: Türkive «7 Mayıstanberi bir Intikal rejimi lçinde yasamaktadır. Bu süre boynnca demnkratik blr anayasa ile tnilli iradevi helirterek yine demokratik bir »eçirtı kannnn hazırlanmıs, hattâ seçim jttlnö HSn olnnarak partiler arası «eçim kampanyası a«jılmıgtır. Fakat intiksl rejitni benfl» »nna ermemistir. Oy«a, Ronia antlasmasiyle knrnian Ortak Pazar, öve devletler araıında ksrsılıklı ve ntnn iürelf taahhötierl serekMren, ekonotnlk oldıığn kadar da politik bfr mekanlımadır. llkin altı devlet arannda Târnrlflge jriren antlaşma, ona şüphe İle bakan, hattl onn baltalamak igtiyenlere ragmen kısa lamanda başanlı sonnçlar vermeye baslamıstır. Ekonomik sflçleri değilse de ekonomik dflnya fBrflfleri İle ekonomi sistemlerlnin blrbirine yakın bnlnnması Altılan baaanya nlastiran baslıca nedenlerden blri olmalıdır ber halde. A * istanbul Bölükbaşııun Yuvarlak Masaya dair sözleri partiyi kanştırdı teşkilâtından istifa eden üyelerdün bir basın toplantısı yaparak Böl"kbaşıyı itham ettiler gorunuşu k* • • • • • • • Aksal "vatandaşlara oşil mııamele yaıııtıa alıdimiz yar , dedi Nâsır, Amer ve Saraç bir arada C.K.M.P. milletvekili adayı Feride Tokay'm iştifaü ile başlıyan parti içi kaynaçma. bütün yatiftırm« gayretlerine raftmen devam et| mektedir. Bu kaynaşmaların inkijafına da. perek Bolükbaşı ger«"k^e Fuat Arna'nın Yuvarlak Ms,<» Ant"~ Oç küsur senelık zahiri is S laşması hakkında sarfettikleri söztikrardan sonra, dün sabah E İ ler sebep olmaktadır. Parti liderleBirlesik Arap Cumhuriyetinin Ş rinin antlajmay» karsı rakmdıklakuzey »yaleti Suriyede patlak S n Uvrın, önümüzdeki gürılerde vere n askeri hükümet darbe = kayna?mayı artıracaSı ve yeni istısini bir lürpriz saymaya im ~ falara »ebep olncagi anlnşılmaktakân yoktur. Mahiyeti ve şü S dır. Dışişleri Bakanhğı resmi bir tebliğ yayınhyamulü henüz karanhk Birleşik ™ Nıtekira C.K.M.P. tl tdare KuruArap Cumhuriyeti aleyhtan 3 rak görü$ümiizü açıkladı lu üyeliğirtrien ayrılan Emekli Geihtilâlin hedefleri, âsiler tara ^ neral Kemal Akkurt. Ali Suavi Yefından söyle izah ediliyor: Senoflu ve Mu«tafa Bilgptekin ile, Ankara. 28 (CumhurıyetTeleks) Başkanı Sunay'dan Suriyede vuku «Suriye halkınin şeref, hay E CKMP. Eminönu tlçe 2. Başkanı Devlet ve Hükiimet Başkanı Or bulan son hâdiseler ü^erine alınsiyet, hürriyet, bağımsızhk ve = Mustafa Artaner partiden istifa et general Cemal Gürsel bugün Baş mış ve alınacak olan tedbirler hak haysiyetini korumak. Milleti 5 mişler ve riurumu i^ah için diın bakanlıkta. tçisleri Bakanı Nâsır kında irahat «Imıştır. istismsrcılardan kurtarmak ve 3 bir basın toplantısı yapmışlardır. Zeytinoğlu Maliye Bakanı Kemal Orgeneral Cevdet Sunay, Başbagayrimeşru bir durumu dü 5 Dün saat 1 da Veli Alemdar Kurdaş ve Genel Kurmay Başkanı kanlıktan ayrıhrken basın men0 Handaki bir ya^ıhanede yapılan Orgeneral Cevdet Sunay'ı kabul suplarının Suriye aâ.iiseleri ile ilKayhan SAĞLAMERİ Nâ r basın toplantısında, istifa edenler etrniş ve kendileri : le bir müddet gili bir sorusunu «Suriyeliler ta" Arkası Sa 5. Sü. 1 de = den Ali Snavi Yefipnnglu, Brilük görü=müştür. Sızan haberlere gö mamen vaziyete hâVim olmuşlar^Hiınıııııııııııııınııııııınııınıııııııııııııııınıııııınıııııııııııınııııııınıf: Arkası Ss. S, Sü. 3 te Arkası Sa. 5. Sü. 8 de re Başkan Gürsel. Genel Kurmay Hükümetimiz Suriye'deki | Sebep ve neticeler J hareketi bir iç meseie oiarak kabul ediyor Cilvegözü (Suriye hududu), V (Erol DALLI bildiriyor) Bugün Suriye'deki ihtilâl hareketinden kısa bir müddet sonra Lâzkiye hudut karakollanndaki Birleşik Arap Cumhuriyeti bayrakları indirilmiş, hattâ bazıları parçalanmıştır. Aradan bir müddet e^Ctikten sonra in Arkası Ss. 5. Sfl. « da ^IIIIIIIMIIIMIIIIIIIMIIIflMIIIIIIMIHIMinmHlllllllllllllllllllllllllllllimiU Adalet Divanı 4 veya 5 ekim günü duruşmalara başlıyor Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) kın Salim Başol'un bajkanlıgında Yüksek Adalet Divanı 4 veya 5 dün satt 16 da Milll Birlik Komiekim günlerinde Ankarada örfi tesi üyelerine bir nezaket liyareH Komisyonu tdare Kumandanhğı salonunda ça yapmıslard;r. Bütçe talonunda vapılan toplantıya BaşIışmalarına bashyacaktır. Şehrimize gelmiş bulunan Yük ••vcı Egesel. Istanbulda bulunma Arkası Sa. 5, Sfi 7 de sek Adalet Divanı üyeleri, BaşKnrdas, Tafatakılıç ve Özdilek öğrenci sitesinin tetkik ederlerkea maketini Yüksek Adalet Divanı çaJışmalarına Ankara Orfi İdare Kumandanlıgı salonunda devam edecek tliraf edelim ki bizim ekonomik büpveroiz komsumnîtınkinden da• ba ;eri, daha Hke'dir. îkinci Ciban j A.P. Genel Başkanı Muğlada yaptığı Harbi boynnca aŞır yıkıntılara nfrıvan, arkasından da bir iç sava» basına ve Bolükbaşı'ya felâkftine katlanan dostnmnı kı»a j Aydın 28 Geceyi burada geçilamsnda yaralarını farmasmı bilmi». harbden önceki ekonomik ie1 ren A.P. Genel Başkanı Ragıp Gü vivesinin üstüne vükselmis. b'zl rmişpala. bu sabah saat 10.30 da bir hayli gecmiçtir. Bn itibarla Adalet Partisi Aydın teşkilâtı ta tertiplenen açık hava Ortak Pazar devlptleri ile vapaca rafından fımız eörüsmeler. her baide kom t'.plantısında bir konuşma yaptı. Bnmuîiın vardıŞı anla«niadan fark Adalet Psrtisinin kurulduğu günlı şonaMar elde ptmemizi gerek den bugüne kadar vatandaşlarls tirerektir. Belki hizim için çerekH olsn yakın temasları neticesinde intihak fiiresi biraz daba nznn tn onların fikir ve hislerini anlamış tnlarak. bnna karsılık arnı söre olduğunu ve çahşmalarını buna icind<> hizrien d? helki daba köklfl göre tanzim . ettiğini. bugün de (radika!) taahhütler altına Eİrme kpndi=inp verilen vazifeyi iâyıkı miz iştenerektir. Arkası Sa. 5. Sü. J de Fakat btitfın hunları ılşrililerle görflşüp tartıçabi'mek, her seyden önce ynrdumtuda istikrarlı bir devlet düzeninin knrnlmasına. millî gelâmetimizi Batı ile IşhirliŞinde arıyan Atatürkçü hir iktidarın tsbaşma geçmesine bağlıdır. 15 Fkim feçimleri bn bakımdan da pek böyök bir önem tafimakta Gilttıüşpala "52 ilde gezi yapacağım,, dedi konuşmada çattı Ankara Talebe Yurda inşaatına bankalar da Türkeş ve özdağ'ın yardımda bulunacaklar istilaları MBK nde Özdilek «istifaları (şitttm, ama başka bir şey bilmlyonnn» dedi Özdilek, Tahtakıhç ve Kurdaş banka müdürleri ile dün bir toplantı yaptılar Cevdet Perin dün Buıgada konuşnrken htzlandi Bursada siyasi faatiyet Ankara 28, (Çumhuriyet Tea»lau Türke* ile emekli Kurmay leks) Millî Birlik Komitesi üy« Tüzbaşı Muzaffer özdağ istifalarî»i ike n ttts ufrayan r t yabgncı nı Millî Birlik Komitesine gönder memleketlere müşavir olarak gön mislerdir. Türkpş Yeni Delhi'de derilen emekli Kurmay Albay Al'p Arkası Sa. 5, Sü, 5 t« Ankara. Î8 (CumhuriyetTeleks) tkinci blokunun ınşsat. bıtmis Arkarada yapılmakta olan 1200 bulunan ve bugünkü h^livle 1".A kiliçk talebe yurdıı ?i»e«ınm ik öğrenciyı barmdıraca* kapa = re:s mali ve içinin tpfriçini temin et Arkası Sa. 5. Sü 3 te mek maksadiyle Tjsün Başbakan Yardımcısı Fahri özdılek'in başkanhğında ve Milli Eğitı;n Bakan. Ahmet Tahtakıhç ile Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın katıldıkları banka genel müdürlerivle bir toplantı yapılmıştır. A.P. !i Ayîoş sözerinde ısror ediyor Ödemiş'te 2 A. P. li tevkif edildi: Foçada da 1 C. H. P. li n?zaret altına almdı NADIR NADİ Yardımcının kardeşi Ağrı 28 (Telefonla) A. P. si milletvekili aday li?te;ind» birinci numarav İŞÇ3İ eden düsiik ve rnahkum Bakanlardan Celâi Yardımcı'nın kardeşi Dr. Mehmet Vardımcı ariavhktan istifa «tmiştir. Bu durıım karsısmda A. P. nin seçimlerde bir milletvekili çıkartna çansı bile kalmamıştır. Gümiişpaia Aydında konujurken lazısı 5 inci sayfada) ANTÎDEMOKRATİK TtRK MÜZİĞÎ Tasısı 8 inci sayfada)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle