19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 Eylul 1961 CÜMllUKİKET DUNYü Hammarskjoeld'ön olimü bakkında sortşfarma Istendi HJ1BERLERÎ hâdiaelerl v» fesbe»BjleleriH» M; Sdet» «M«»iitnnonii vakıj>r acaiplikleri var, K a ç ytindftf Birlesml» Mületler, 28 (a.a.) 1919 vili ecsk »vırıdan Gana, Hindistan, Birleşik Arap m»t Emm Be^. f?Mklâl ea? c »e=i gözüme ılisen b i r kaçını tite diılg»zetel»r yeni seçimdçn bahsetme basmuharrirı Cumhuriyeti ve Venezüella dün Pauf Ahmet Bev, ^e^pv!rn Birleşmis Milletler Genel Kuruluğe basladılar. Bir ara «Medisi Me HurrivFt ve ttilâf Fırkası. İleri geBursad» Ijiacamü»! içlnde bir na Başvurarak, Birleşmis Milletler busanın feshini mütoakip geçecek lenlerinden Reşıt Bev, MU'lilıittîn hsvıiî \ardır, B?n biljniyomrB, bn Genel Sekreteri Hammarskjoeld' i ö r t »v Tarfmıia yeni »eçira yapı Adil Bev, Yusuf A k c ı r a , Serveti b3vn?a nlyet için para »•arl*rrfl!|. ün ölümü konusunda etraflı bir labilmak içm. ahvalt fevkalâd» do fünun sahibi Ahmet thşen Bey, şa Hanisoruşturma yapılmasım lstemişler!ayıslyle nasıl b i r imkSn bulun? ır Mehmet Emın Bey, mimar K e Çornfum roFİıtebi bitirirıe» dir. Bu konunun, Genel Kurulun bileeeŞi hakkınfia efkân umumi malettın Bey, Prof. Mustafa S c Tabut fa'an bastam iyi olarsa., dişimdiki toplantı dönemi gündemiyenîn eazeteler vasıtasiyl» aydınla kıp Bey, Dr. Akil Muhtar B e r , Ik ve! Bizim meralekeiimlzde b5yl€ ne ek madde olarak ahnmasmı isBirlesmiş Milletler, 28 (a.a.) rısık meseleler ihtiva eden tam lif etmektedir: tıTmatı bükümetçe goriişüidıiçü v dam gazetesi sahibi Abnıet Cevd°t «Hikatlar» vardır. Hattâ Kanlıcstemektedirler. Sovyetler Birliği dün gece B i r ^ silâhsızlanma anlaşmasımn imzamüthtıata verilecek izahnamenin Bev, Tasvir ga^etesi sahibi Ebiiî da roı. daba içerlerde mi bir. büyük l Devletlerin askert bütçele mis Milletlerdeki delegasyonlara lanmasmı bekleraeden, nükleer de hazırlanmakta olduğu yolunda va ziyazâde Velit Bey, bilgin Ali E havazd» bninnan btiyticek kspİnm Meselenin gündeme ahnmasiyle rinin dondurulması, Konya 2% T. C. KdP'inunun rt re«m» haberler çıktı, nihavet mirî Efendi. Gahp Kemâli Bey, ilgili isteğe ek olarak verilen bir dağıttığı bir muhtırada, iiyeleri ei nemelerin durdurulmasım istemek «adak. ekmeğt diye okka 5 Tam ve genel silshsızlanma 163 üncu mad'îe?ı hukmu il= Sıvmuhtırada, Hammarskjoeld'ün fe lâhsızlanma, nükleer tilâh dene tedirler. ekmek atan hanıuılar bilih ü k ü m r t seçlmî'r h s k k ' n d a k i fık Beşit Saffet Bey. anlaşmasına hazırhk olmak üzpre cıhkça suçustu mahkemesine sevk ci ölümünün hangi şartlar altında meleri ve sömürgecilik konuları Sandıktan bir rev de Talat Pasa' rîm. Bövle seylfr rglnıı biıe nıahıjni soylsc.ç bellrtti: «Memleketın Sömürgecilik bahsinde Sovyetmeydana geldiğini, Genel Sekre ile ilgili Sovyet teklilferini kabule îe Birliği, «ömürge idaresi altın atom jilâhlannın kullanılmasının edılen A. P. Konya adayı ve Ser bir knrnı Işgal altmdadır. S=çim is ya çıktı. «ns değîidir. Rornada neşhnr bir talsbıhi, r densectı mecmuası şaK\bi Osman dâvet etmiştir. ler'in «gerekli tedbirler ahnmaksıSeçim» resmen istirak etroiven Travi çesmesi vardır. Fevkalâde gü lerimn kantın dairesînde yat daki memleketJer ^e halklanna Yüksel. bııgun Ağırceza Mahke* zın» Ndjili'den Ndola'ya gece uçu3 Savas propagandasımn Hürrıvet ve Itilâf Fırka?ı da seçı ze! bir »an'at eseridir. Mitolojtk Sovyetler Birliği bu konularda bağımsızlık tanmmasına dair Birmesinde yapılan duruşması sonun imkânîizclır. Allahm lutfıı ıl şu yapmağa niçin mecbur kaldığı ki tutumunu daha cnce muhtelif aktedijince k a n ' j n mucibînce dört cain feshini istedı ve hattâ Anado heykeHerden »akır «akır iolar aleşmi; Milletler beyannamesine sak edilmesi, da tevkif e'dılmiiptir. nı, «bu kazanm meydana gelmesi vesilelerle açıklamıştı. [udan mebus seçılmış olan 20 ka kar.. Burava geien seyyahlar mnt4 NATO ve Varîeva paktı ay içinde seçim yapılacakhr.» Batıh müttefiklerin uymadıklarıMahkeme diğer sanık. yirs» A P. ne yol açabilecek diğer âmilleri» dar Itüâfçımn mebusluktan i^ıfa lala para atarlar». Bn bir an'anedevletleri arasında »aldırmazhk nı iddia etmiştir. Tevfik Paşanm çekilme^i üz=ri. Son muhtırada Ruslar milletler ortaya çıkarmak üzere Birleşmiş sdavı Kubılâv îmer'jn i«e ga'Ti etmeleri için bir tebhğ yayınlandı. dir. Hem de arka»ını donüp atarak paktı imzalanması, Milletler'in milletlerarası bir so arası kontrola tâbi olmak sartı ile Rusya, tngiltere, Frjnsa, Portemevkuf olarak muhakemesine ka ne bu karanlık devrin Damat Meclıs ilk toplantısını 12 ocak tır. Ben bile attıtn. Neden atar? 5 Askerl birliklerin isgal et rar vermiştır. rit Paşa kabineleri kurulroı.a ruşturma açması gerektiği ileri su tam ve genel silâhsızlanma anlaş kiz ve Belçikayı, 1336 1OC0 de f<;tanbıılda F'ndıklı şövle bir ınanç var: bn çeîmeye ladı, seçim geri ka!dı'. rülmektedir. ması için çağında bulunmuşlardır. bağımsızlık isteklerini kabul e t [ t i k ! e T İ yabancı topraklardan çkilOsrmn Yuksel'in mahkemeve daki sahılsarayda yaptı. Evvelâ, kendi'i için veya başkagı için Ançak. 3 ekim" y 3 5 7î?191 d» Muhtırada Batıhlann güvenilir memek, Birleşik Ameriksnm malî melerı, fevkıne eebep, Konvg'daki Şafak pâdişah Altmcı Mehmet Vahid»t para atan mntlaka Romays gelirMuhtırada, Birleşmls Milletler' bir kontrol sistemi alhnda safhah ve askeri yardımı sayesınde Aîya 6 Nükleer »ilShların daha faz gazetesinde çıkan «Sesl*>nis» a d h Bız» Paşa V»r>İTi"«l k u r u l d u k t a n tm'in Meclisi bizzat açarağı rivâ mi«.. Teiadüfler de bn bn kaaastl in, bu olayla ilgili herkesin yardıtedbirlerine U savıda raemleketin eline feç yazısı ile iki üç gun evvel k"v '•• Arnrloludaki Millt Kuvvetlerle veti çıktı ise de Vahidettm ha~ta destekler. mını istemesi gerektiği de belirtil silâhsızlanma plânından hiç bir ve Afrikada baskı çekilde bahsedilmemiçtir. ler dajıtılan ve A. P. 1] Mrke tstanbn! hukürpeti araeında müna !ığı bahane ederek Merlıse gelmebasvurmakla itham etmfstir. Muh mesinin önlenmesi, mektedir. f Dâva bnradft deti?, Bnrtadskl Sovyetler, nükleer silih dene tırada Porto Riko, Okinava binden f»?la sa%ı^ı els geçen «•bet k u r u l d u k a n sonrad'r ki re di. <yun adma açılıs merasiminde ve 7 Atom »üâhlanndan teerit çim işi ele alınHi. [1=f*prl(»r t ? n . Sadrâzam Ali Rıza Pa?a bulundu havnra atılan paralan bir iki a<ıkmelerinin yasak edilmesi tneselesi diğer Pasifik adalarımn Amerikan edilmiş bö!g;e!er ihdası, göz çocnk dfJnejinln neaog, miknin tatn silâhsızlanma çerçevesin sömürgeleri olduğu iddia edilmek1?59 sayısında d n propagandası ?im edilerek ikinci müntehiplerin açıs nutkunu da Dahiliye nazırı natı» baghysrak 8 Baskin hürumlan Bnleyicl toplarken yaksde mütalâa edilmesi teklifini tek tedir. >apı!arak sahşına ve partisiı» v» onlar tarafmdan da ırıcbufîa Damat Şerif Pa«a okudu. lamnıglsr.. tedbirler almması. rın seçimine baslanit. rarlamışlardır. menfaat temın çttigi iddns'dır. Si'âhsızlanma k"nusunda Rusya Bu ilk toplantıva a r r a k 72 m»HabfH oknTone» iki şey düiilnMuhtırada «Ru«ra bu tsküfler Kubilâv Imer ise, Şafak gazete'i A'tıncı ve «nnuncu Osmanlı Me bus gelebilmışti. Anadoludaki MilBilindiği gibi Batılılar daha ka1 şu hususlann uygulanmasmı tekdüm. Romadakt psralan da çoüzernde görüs teati etmeye hüîir Yazı tsleri Mı'iniirü «ıfatiyle mah hıı^lar M=cIİMni k u r s r a k nlan hu t Mukavemeti temsılen Mustafa dır» denümektedir. •eçim". m o ml»k»*in ber •srsfır.da Kemal Paşa Merlij Rıvasetine şu cnklsr toplar. Ams hsvas çok R | < kemeve sevl dır ve sçıkt» oldnfij k ' n kimM bn szinhklard^n ya'nız Mu?evi va*an arih! telgrafı gonderdi: Yine aym muhtırada, Fronsanın nfak DarsHra iabîp eîkm»*. Ha=lar iştirak e t t i : ^ u t ı ve Erme «HSkfmfvpti MillivFnin en « f l Sahrada yapt!ğı ;l»nfme!er ve Bnrsadaki paralan berbslde e«ni azınlıkları <«I:İPI» katılmadı'ar. h!m b i r devrei hayatımı^da ozon Berlin buhranı ü?erinde BsM'ı'aRio de Janeiro, 28 (a.a.1 Bret^'anbulda ^Tpbup secimi 18 ara bir m ü d d r t tecellı ettirilraemis o! nıiin kayvımı f»lan topUdığı UÇ!B rın askfrî hazırhklarını Erttinn? lilya Radyosunun bildirdiğine göre 1ık 133S . 1919 da vapıldı ve su zat masından müteveHit rnurahedâtı olaeak, çocaklan kovalaauşlsr . Aları karşüinda, Sovyetler Birliğiyolculannın arasında Rio Grande lar mebus eldu: mız. MeclHi Mitlînin kiîçadi İle ne raa bnrada ne eibf bir snç vardır ki nin nüklee r d?nem?lere başlamak Do Sul Eyaleti Valisi Leonel Brizkarakollnk olıanlaru. icelerinden birini istihüal etmlş Hâmit Bev. Osmanlı Banzorunda kaldığı idida edilmektezola'nın da bulunduğu bir uçak bnnan gnvs attıfı parftrı kası M**<"!ic idar* âzasi 362 rey bulnnnyor. Heveti millivemlz BHIdir. Rio de Janeiro Hava Alanına inerkadderatı m'llîvevi en mf«m v» en jföıönflndo tnplnvor. Nedir bvonB A SUlâhatHn B«r, Proİstanbul Patriğyıin tâyin ettiği Kavala metropolitinîn Muhtırada Sovyetler ELrliğinin ken bir kaza geçirmiştir. snçn, f^r 350 » kantınî raerci! tetbik v e mobnkebaşkanhğında gizli cereyan eden toplantının hedefi Do^u Almanya ile barış sntlaşfsln lldse! tanıfı dahs rîrtnrnnın Doğru haber alan çevrelerin tetnesi olan tnnhterem raecüse tpvOü.IoHIn Arff B«*.' Barn ması imîalıyacağım «ç!klaTna«ı uDoğuBatı Ortodoks kiliselerini birleştirmekmiş yit ettiğine göre, uçakta bir infilâk o l m a k l s tnuftfhir ve b»h Ben bsberl oknriıne»; zerin», Batıhlann sava; hazırl'koîmuş ve uçak, alana alevler için Olnr mn bByls • • BUIIB p»« ? larına lıız verdikleri pnylenmekte de inmiştir. Anadoln r e RuıaeH rftlsr y» rtmus, ya b»kır, ya nike! Rodcs, 28 (AP) Batı ve Dogu hai zirve konferansı patrikler ararîve ve «Savasa hazrılanartlar, tecavüH n k n k Teskilât! »ltınd» kuvvetle veya bnnisrm ksnfitıdır. M!knaKazada ölen olmamış yalnız bir Ortodoks kiliselerinin birleşmesini sında yapılacaktir. Me<Hh«* Kârnil ?e ııddetle karşı Konaeagını bil1nin enıe!leTİni, v e r n h ! * « n ı btr tü demiri çeker. Bn msdenler* kaç kişi hafifçe yaralanmıştır. hedef tutan Panortodoks KonferanRodos'ta halen yapılmakta olan mehdirler» tehdidi üeri sürülrcekeştı'rmis olan miilel, b a e ü n d e n I yapısmas, dedim TB bsberi rer*İçinde 63 yolcıısu bulunan uçağın sı, büyuk bir gizlilik içerisinde ce konferansa Istanbul, Iskenderiye, tedir. Adnan B»y <Adıvarl. Hılâliibaren yalnız kendl irâdesini terrn nin pafletln* bfikaıedeeek oldnın; «Varig» Brezilya Hava Yollan rpyan etmektedir. Konferansa 62 Antakya, Kudüs ve Rusya'dan deahro"' Kâtibi Umnmisi 2 S > 3 H v e büfiii hâkim kılacak ol»n l»geler iştirak etmektedir. Kıbns, Kumpanyasına ait bır «Caravelle» delege katılmıştır. Muhtar B'y. Elçüerden 2. 21 » mecüsin niçehbânı vaziveflndçdir. am» ihtivatlı s d a a «larak. bit kere de kendin! denemek fttedimM Bir hafta devam edecek bu kon Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, olduğu bildirilmektedir. Lütfi Fikri B<=y, Avukat, tstiklâ! ve mevcndivetinın eono» e?'*i Dersim mebıjju 1> » na, kadar mudafaası n S r n n d a ortnn MiknstiRİa nfak parslarm dokno*4 Bu yolcular arasında Brasilia'ya ferans alt tabakada ve hazırhk ma Polonya ve Bulgaristan da müsadtım.. «eı vennedi. LSkln yeul M Ha^an F«rit Bev. İHbar' gelmekte olan Rio Grande de Sul hiyetinde bır konferanstır. Bu kon hitler göndermiştir. Gurcü kilhesi en fedakâr bir istinateâhıdır. liklerle, yeni liralan «şsp» diye MüH BankaM Mudıirü 1 9 » 5 Eyaleti Valisi Leonel Brizzola'dan feranstan sonra metropolitler ara Sovyetler tarafından temsil edil«Heyetim)» b n itibarla MeelW eekti.. ve anUdrm ki bicim bn psmektedir. Hindistan, Habeşistan da N>ıman U?ta. Zevtinburnu baska Brçzilya Madenler ve Ener sında bir konferans olacak ve niMillive matof olan âraâ! ve rnetâ ralarda demir var. Hem d« ebemdelegeler göndermistir. ji Bakam Gabriel Passos, Sıhhat Fabrikaları ııstabaşisı 1"5 • lıbi miliiyenln kuvvet ve mahiyet' miTetl! niktsrda. Belki d» deurir Ortodoks kiliseleri patrikleri bu Bakanı Soto Mayor ve birçok mılLiiHi Fikri B»v. ek?eriv»ti Itti hükkında o!dn£a fibi Cezayir, 28 (A.P.) De Gaulle b a e ü n d e n ve krons^ tnsan B » ! M Gümüşhane 28 Inkılâp Hükutoplantıya iştirak etmemektedirler. aleyhtarı gızli ordu letvekilleri bulunmakta idi. hatrılardan "lan bir Mecliste bu itibaren mrb'u'iitn' mohteremenin teşkılâtırın metinin ilk Maliye Bakailıâını Zirve toplantiîi bundan birkaç ay bugun öğle vakH .çin tertiplediği yapan Genel Baskanlan Ekrem lunam'va'aeını sövliverek istifa dn«i t s h a m m ü l ü n e râri kalacak oVarig Hava Yollan Kumpanyasonra, belki de ancak bir sene sontrafik tıkanıkhğı numayişi kss Alican'ı savunmak i^tiven Y.T.P. etti. CelâMtin Arif Bev de avni !an mesnliveti tarihivenin derer»«ının bu kazanın seb'epleri hakkınBir do«tnra ban» fSyl» yanyor.' ra, yapılabilecektir. zaTfanda seçiHigi Erzunım mebus »i hnsn<nnda m n h t e r e m tnümesda birkaç saate kadar resml bır • D'in akşam otelin 6nündeki troŞimdiki toplantı tstanbul Patri men muvaffak olmuştur. Bilhassa li hatipler, «Vergi mevzuıı Maliy» lugumı tefih etti. «illerimizin vnkuf v» metânette tuvarda idira. O «rada «eyyıhlar bildiri yayınlaması beklenümekteFransız asıllı Bakanheı değil Içişleri Bakanlığı ğinin tâyin etmiş olduğu Kavala Cezayirde yaşıyan Di§er namzetlerden »n ç«V reır r'nden emin ve mutmain olarak da otolsnndan çıktnı» valiılerl il« dir. nümayişte, işidir» demışlerdir. metropolitinin başkanlığında yapıl gençlerin tertiplediği Ahmet Pa«im t»brikâti ihtiramkârâneçınl <ak, otele doğnı geliyorlardı. Tepebtbelediye otobüsleri ele geçirilmiş Son zamanîarda bazı «iyas! par sianlar muharrir maktadır. w ı w t w t ı t ı ı • • •• • •< « • • • » Seul, 28 (A.P.) Yeni askeri ve yol kavsaklarında bunların las ti mensuplarının, ihtüâlden sonra B«y ile tücrsrdan '5ezsi Bey oldu, «lim ve heyet! mnbteremeye iblâ »ından hingi iiperden çık+ığı btllt Zirve konferansı yapılacagı zagıtiı lgtirham evlerolmıyan bir berdu» lar'alı relüsa E VL İ T \ rejim altında verilen idam ceza man tstanbul Ekumenik Patriği tiklerinin havası indirılmiştir. Di arttırılan vergilerle billıas^a Ara 1Ü9 ar rev PİdıIar. 17 kânunusânl 1 S.Tî larmın ilk ikisinin temyizi, tem Athenagoras bunun yerini ve za ğer yollara da bo; variller ko zi Vergisine C.H.P. nin jebebivet Bu »»çirpde istanbuH» «eçimi girerek adamlann Oftfia* aba&dı• Alle büyügüTnöz. Amasya efyiz mahkemesi tarafından redde manını tâyin edecek ve dâvetleri narak yollar kapatılmıştır. Takat verdigi yolundaki propagand^ları kaybeden adavlardan tampmıs siAnadoln v e RnmeH Müdafaa! Yabanc!İ»r~bu toslamadan çok ürkJ raftndan Emekli öğretmen Hnknk Cfmivfti namına dılmistir. Syngman Rhee rejimi yapacaktır. tüler. Adam «lleriyle yabtncı haCezayirdeki otomobil sahiplerinin karşısında. C.H.P. li hatip'er yap malar şurlarriır: : AHMET SAMt ESEN'in Mastafs Kerna!». firasında lıberal partisinin ileri rifin yakasına ytpısmıj ideta viVakit gazete'i hasmnharriri Ahkonusmalsrda ibtılâlden ekserisinin bugün otomobillerıni tık'arı • vefatımn »enel devriyesl olan d»«i hulul etmi( »laeağını lrter gigelenlerinden olan Lee Chung Jai sonra E. Ahcan'ın S 1.10.961 pazar giintl öğle namaDünyanın ilk alüminyum garajlardan çıkarmayışı dolayısile Mnliye Y.T.P. lideri yaptiEinı, bu bi b»ğınp duruyor. Bu kanftklık ve Vshin Junk Shik'in idam edilBakanlığı { n m mütaakıp Beylerbeyi tskele nümayis istenilen vüsatte olmamış içinde adam iolugu otel kapıımda mesi için şimdi tek yol ihtilâl kon S Camii Şeriflnde Mevlit okuttudenizaltısı ve kısa zamanda polisin müdaha bakımdan vergilerin arttırılmasının »larak tnr kurtuldtı. Mfldahala •seyi başkanı General Park Chung• rulacaktır. BUtün akraba, tanıWood Holle (Massachussets), 28 lesivle trafik yine çal.şmaya bas C.H.P. ye mal edilemiyeceğini deyim dedim: bu defa htrlf bir ttS dık v e lhvanı dinin teçriflerl Hee'nin bu kararları değiştirmesi (AP) General Dynamics Corpofcylemişlerdir. Bunun üzerkıe Y. lamıstır. Mühim hiç bir hâdise S rica olunur. let gibi çevikl»fti v« Bnflra» diHdir. T.P. liler ise, Gümüşhanede kururation dünyanın ilk aliminyum de kaydedilmemiştir. • AUeıl lerek: !an pazar münasebetiyle üçe ve Idamlar için henüz bir tarih nizaltısınm inşasına başlamakta t ÎL: 8894 8252 köylerden g*len halka hitap edetesbit edilmemiştir. General Park olduğunu açıklamıştır. 15 metre u Bir lokma akm«ğiıiM ml mİBİ rek, Ekrem Alican istifa ettikten Chung Hee kararım verdikten son zunluğunda ve bir helikoptere benolaeakaın? Saaa oa oluyor, diy* sonra vergilerin arttırıldığını snvra bunların ya infazi, ya müebbet ziyecek olan bu denizaltı, sırf deyedi ceddimi yid «dip b*ni fuıelMEVLİT TEŞEKKÜR lemişlerdir. Bu «rada bir hatibin ••hapse tahvil edileceği tahmin e nizaltı »rastırmalarmda kullanılaee kalayladı. Sevgili «fim ve kıymetli bavergi mevzuatınm Dahiüye VekV oğlum ve karSevgili dilmektedir. caktır. Turistlere yapılaa bn mutnatlebam inhUariar Çay Fabrikalın Bunlar için Türk Ceza Kanununun üç devre letine sit bir iş olduğunu göylede«imiz MüdürU Emekli den çok müteeafir oldum •• hemsn mesi bazı köylülerl ^üldürmüs, otele döndütn. Blr aflddet aoaMEHMET KOLAYLI'nın sistemi tatbik edilecek KEMAL FASİH Sümerin bir kısım vatandaslar da kürsünün ra tekrar çıktığım aman tynı feci uçak kazasında beklenmivefatımn 40 1 dolayısiyle 30 etrafını hoşaltmıslardır. yen ölümü dolayısirle cenaze adamm baîkalsnng d t musalltt eylul 1961 cumartesi günü (yankaro. "R f CumhuriyetTeleks) lınde bulundurulabileceklerdir. merasimine ve kabristana biznn) öğle namazmı mütaakıp Diger taraftan A.P. Jil»r şimdiBu devre. m a h k u m l a r mevkuf olduğunu gördüns. Af ileridekl,p«r Yuksek Adalet Dh'anınca idama zat gelmek, çelenk göndermek. Göıtepe Camlinde meıhumun lik yuvarlak masra anlaşmasına mahkum edilıp bilâhar» cezaları kalmıslar ise b u muddetle hucrede kın s»tl»Tİne çikmıı 45 çceuğun «• telgrafla ve telefonla taziyette aziz ruhu için okıanacak Mevuymakta ve konusmalarnı «S?v«ı Milli Bırhk Kcmitesince müebbet kaldığı müddet çıkarıldıktan sonra tom'obi!d»n înen ve bisenler» ttbulunmak lutfunda bulunan Hdl Şenfe, akraba. dost arkadeğer C.HP. liler, Y.T.P. hler, hapse tahvil edı'.enler jîe dığer gerıye kalan muddetın yarısmı tes tikları Hflsrı duyunca eTTaftma cdaçla i Muhterem revata, meslekda: daçlan ve arkadaslanmıı ile baktım. Ne bir polii, u» Wr «îâkaHollanda'da ORGANON Fabrikalan müsA.P. !il»r» div e açmnktadırlar. muebKet hap:e ç a r p t m l m ı s olan kıl edecektır. nma, müeysese, dost ve akra i arzu eden din kardeçlerimizın balara minnetlerünızi arzedeIl Merkezi ile llç Merkezindeki eski D P. mensupları eezalarmı uç tahzarlarından aşağıda isimleri bildirilmiş Müebbet ağır hapi cezalanoa h gftrdüm.» teşrlflnl rica ederiz. riz. Evet! Haıindfr bn hlkâyeler. Ç«k vatanda^lar seçimle meşgul elma devr» uzerinden çekeceklerdir. Bu mahkum olanlar ve bskiye cezalaAlleüi Server ve Yütael olanların ithâl edilerek eczanelere tevzi Eçf, Annesi ve Kardeşleri S0m«r dıkları için siyasi parH mrasupl* devreler sunlardır : rı bir seneden az b u l u n a n l s r y a ş a«aa daba çok fınn ekmek yemeCumhuriyPt 5237 edilmiş olduğunu arrederiz Cumhurivet 5»8 1. M a h k u m l a r birinci devrede ve beden! kabihvetleri rı civarlarda kurulan pazarlara itibariyle mİK ISzını, Hern de p'fkin «!«Mk akın etm^ktedirler. Bu arada mal cezarm onda birine müsavi b i r üçüncıj devre ş a r t l a n n a intibak e »arHvle. larını fatmtik için yüksek sesle müddet geteli gıindÜTİü yalnız ola demiyecekleri tesbit. e d i l e n İ T üCORTROPHINEZ Anaiar b»h*!»r ço«nklariyle naf bağıran satıcılarla hemen aynı rak bır hücrede bırakılacaklardır. çüncü devreye gşçemiyeceklerdir. gnl oltnama enlann âv»r« «ImamsŞEHİT AİLESİNİN T E Ş E K K Ü R DURABOLIN 1O mg. yerde bir sandalyenîn üzerine cı Ancak bu müddet iki avdan aşağı 3. Üçüncü devre geri kalan lan için »ebep yok. Berdns'a gelis* TEŞEKKÜRÜ Ankara civanndaki uçak kaDURABOLIN 25 mg. kan hatiplerin sesleri çok defa bir seneden yukarı olmıyacaktır. müddettir. Bu devrede b u l u n s n ce: şarkta BJerh*raet b!r tenbeHik zs^ında ebediyete intikal eden Bir hafta önce Konya'da vaMabkumiyetin b ü t ü n devrelerin m a h k u m l a r is esası üzerine kurul m*ktebidir. GESTYL 4OO ul. zife uçuçunda şehit düşen cg f birbirine karışmaktadır. Halk siyasî pat« rnensuplsnndan de m a h k u m , Ce?a ve Tevkif Evleri mus o!an cezaevlerinde çahstınlalumuz ,Tet Pilotu Teğm<»n f RIFAT GÜRANİ'nin HYDRO ADRESON SuspensiorT > p n d a Balıkesir TaHIİJindea in e«Tabı intibat; caklardır. M a h k u m l a r m ikinei devtPazarcılar» diye b azarcıl di bahsetmektefflr Talimatnamesi eereğinc» ıvnaze merasiminde yakın alâaldım: HYDRO ADRESON Onguent TUNÇER AYKUT'un î ler. olmak üzeje h<»r defasında fcir »vı reden üçüncü devreve geçebilmesi ka gösteren Pamuk Bankın cCumhurlyet. gazsteglnin 31 Eycenazesinin tstanbul'a naklıvle ı sartıvle. aynı suretle içın ıyi hal göstermesi şarttır. tvi INSULINE "Organon" 4O ui. kıymetli hissedar ve idarecileEımrum'da Biyasi hava <U Konya ve Istanbul'da ve mey J halın nasıl tesbit edileceği Ceza ve lul 1W tarihîi nüühasınd» (însaa konulabilerektir. rine, Asabiye Mütehassısı Doktergînîesfi N.P.H. INSILUNE "Organon" 4O uf. danlarda r a r ' I a n meraçırnlorde f Talimatnamesinde bu) ba;!ıkh makalenizin Balıkesir . Cezaevi disiplininı boran hareket Tevkif Evleri tor Ahmet Şükrü, Dahiliye MıiErzurum, M C.H P. li hatipVr Huşusî Muhasebesini i'.gilendiren PREGNYL 5OO ui. alâka ve yardımlannı esirgemı f tehassısı Doktor Şükrü Kafkas lerinden dolavı iki sene ijinde ikı gosterılmis b u l u n m a k t a d ı r . yen başta Hava K. K. ile 1. 2. * den Osman Çilingir'm t=pir üce den fszla hucre hapsi' ce»ssı almış kı?mı üzerinde öneoale durularak ile merasime bizzat iştırak PREGNYL 1.50O ul. Üçüncü devreye geçmek hakkını kevfıvet incelendi: Ordu K. ve Kur. Başkanlanna. f sinde tertiplenen acık hava toplancdon zevata, telgraf, tplefon, TR1KOLPON g maddt, mâne%1 her yardımı t tısmda sarfettigi bazı jnîler üzeri olanlar savcllarîn.tasvibi ile birin kazanan m a h k u m l a r d a n Adlive Baır.cktup ve çelenk gönderrr.ek Vılâvet Oz«l ldar«sinde hiç bir yapan 97. Hv. Gr. K. ve m<=j f ne sehrimizdeki siyasi hava gejgin cı devre şErtlarına t i b i tutulabile kanlığı jol, insaa*,' maden, orman suretiyle unutulmaz acımızı vatandasa bahsedilen tarzda muadan K. lanna, mezara kadar i leşmeğe baslamış, Y.T.P. lilfer yine ceklerdir. ve deniz avcılığı ekipleri teşkıl epayla«qnlara a y n a y n teşekmele vapıimadığı tesbit edilmistir. refakat eden FÜo arkadasla f avnı kürsüden t s p i r Saveısım V 3 Tİ. kure büyülc acımız mâni oldu2. Mahkumlar ikinci devrede, debilecektjr. Bir tahsildar far?ı muhal bir varma. Konya Asker! Hastane<.,ne A feye dâvet etmişlerdır. gundan bu tcçekkürlerimizi muh Müebbet ağır hams 35 «ene üze tandasa bu muamelede bulunmuş çahsma t ç ş t i l â t ı mevcut olan ceza UEDİKA 1LAÇ LÎSflTHJ ŞtRKETf ve Konya'da merasime katılan A terem gazeteniz vasıtasiyle arz muvakkat evlerınde çalışmava mecbur tutu 1 rinden hesap edilerek ve çe'enk gcnderen 2. Or. Kh. ıl' olduğunu 5iz» vaki muracaattan tâbi clduğu şartlar lacaklar ve, 4 u r u m u n a ve suçunun a | ı r hapisin Vilâvet, Belediye, Pmniyet ve kabul etsek dahi, bu vatandaşa Ba * Eşi. Semra Gilrani ve Çocukmahiyetine göre a v n gruplar ha uygulanacaktır. Merkez K. na, acımjzı paylaşa^ l a n . Gürani ve Atılgan lıkesirde hanşi mercilere müracarak eı/irnlzs kadar ge!«n, t°l+ Aileleri at ettigî ve ne cevap aldığı sorulgraf gönderen akraba ve de«t f • Cumhuriyet 52S9 muş mudur? ,1 lanmıza ve Bafcrköy'deki t * •••••••••••••••••••••. İL 8890/528 MEVLİT Gejek Özel îdare Müdürlüğüne m.ersslm* katilanlara »onsus te f l' TEŞEKKÜR gçrek Vılâvet makaTpına böyle Aüemian kıymetü rütnu VP 2T 9 10*1 pünü vefat eden li': AtLESt bir müracaat varümadığ'na ve şeMÜKİB AHMET Ispart», ?? fTelefonle^ Dün e«me*l! A) Cumrrariyet rek=e makalenizin «onundan snlacs Kucuktabaca.kdyund.en UlubörTEKCAN'm sîldışına g"re, bu haberi verenm SABRİ ERTÜMER m luya donmekto olan A P . «kipine çadif 1 ekim 19*1 pazar gUnü {> cenazesine katılan kıjme'U \ sıvasî bir maksat güttüfu kanaati ait b i r jeep, 6 metre yüksekliğınr«ele naTTja»ir!i m i j t » k ı n ^ısH j heırifehnmin, dotlanmın ve ar \ haş:l olmuştur. Buna rağmen uyaı deki yıkık k n p r ü d î n uçmustur. VEFAT Camiî Serifirîde azız rubuna ii kadaslarımın bu a c k l ı gıinu J mamza tççekkur eHerir!1.» c Kaza neticesinde A,P. î j p a r t s Bâyan Judit KavaJyero, B=v ıthaf edilmek üı r<* Kur'arıı ., mürfe goterdikîer! vakm i'a \ VÜU Bçyefendinın vazııuızla am i ü e t v e k i ü adayı Dr. Ali îhsan ^ e Bayan îzî Fr?.nko /Fsriç^, • Kenm 'e Mevlldl Şerif okuna ( l kaya ve t»!efon, tçlgraf ı\° * Bay ve Esyan îzak Kavatyero B a h m ağır surette yaraîanmıs, Serağmdan akraba, dost ve ark=taziyede buîurıarılara tçsekkür t 'e aiiesi, a r t . n " ' ' ^ kııkırdeşnirkent A P . tlçç fdare Kuruîund3ŞÎ5rıvle *rzu «Aan dindasleri. kayınva!ide!«=rl, bütükanlarımızın te«riflı=ri rica «'iııritır. dan Sulevman Unlu "Imuş, avnca 1ar. Kend'îer'uç h n r ! e bir sev ol n»'»H, t^yzeleri ve akraba'atı AtLESt iki A.P. H de yaralanmı^tır. maHıgı cevabı ^prıln1i«. B'r tahsiiFRTÜMEB Atl EŞt 1 darm ^ n l ü m n a m e ! e « n e çelinc ": V=ü r. Y.T.P. G«n»l Sekre»«ri VtKTORYA FRANKO tah'i'iıîarlar H'.ı%nşî t d s r e n i n verdîDr. îrfan Aks'i y a r a l ı l s n hastahaıDoguşu «i<3ıı tahakknkları U h s ı ! ederler nede zivaret etmişlerdir. Ei v**2t etmiştir. Cenaze rü»rss!K"="dı1ı=fi kanun tefsır ederek tatminin Î9 9 9^1 bugünkü cur^a bıkşıt vapmaziar. Binaenaleyh d4 pfjnü faat 12 d= BüTük H»nd?k tsim benzerîi&î \a tshçildar «lâvaM defildir. EdNev» Şalom 5ir>3gogurd9 icra Bîlsdiv» Fen îs!?H Mud'j îuîünoînacağı tee<5ür!« srzclunnr. rFmıttç b ı r Uısım arazi saîıîpîe d« Yuks»k Muhendİ! Ahm t PonÎL: 8°Î3 .=?" nnıifn hıj sek'ide arszı vergi«i isRçklâmcılık 2165/5256 mer. gon.d^rdiği b i r tezjcere e, k e n tpnmiştır. Bir Vere dah» tsbkik b a di"inin çahtekarlıktan a r a FajşbaJıçe Fabrika*! çahasmda mevcut takrıb^n elan, Ahmet Sönmez!» bir 11 gi=ı ti maUçjrJî s e h n r e : B^lıktsir HnKAY OSCAR: olmadığı bildîrilmektedir. 15 ton müstameî hurda kanavlee çuval parçası A vst r t m e m n bançi parti lehine ve satdacaktîr. Taliplerin 2010/961 tarihine kadar Paşabahçe Fabrıkası doğrn«u Eîmsdsğı mal!, 65 bcme B. FELEK Müdürlüğüne müracaat etmeîeri ilin eltırmr. Ruslar, B. Milletler üyelerine bir muhtıra dağıllılar Bir Y.TJP. adayı dün Konyada tevkîf edildi ~~ TARIHI 1919 Sccinti BtZDE SEÇİMLERIM .. flcayip!! Muhtırada iiyeler, silâhsızlanma, nükleer silâh dsnsmsleri v ı sömürgeciük konularında Rus lekliflerini kabula davel edildiler VA21YOR Bir yolcu uçağı Rio De Janeiro hava alanına alevler içinde indi, ölen olmadı Panortodoks Konferansı dün Rodos'ta başladı YTP li bir hafip Vergi mevzuunun Içlşlerî Bakanlıgına ait» olduğunu söyledi G. Korede idam cezaiart tasdik Cezayirdeki irafık tıkama nümayiv kısmen muvaffak oldu edildi j M F ..z Müebbet hapse mahkum olan sabıklar cezalarını nasıl ç e k e c e k l e r ? tem duktotuztın natazt, cukkdttnt Bir AP seçim ekipinin jeepi uçuruma yuvarlandı ( o fc Şişe ve Cam Fabrikalan A. Ş den Tekiif Ahnacakfır O ) SÜLFÜRİK ASİT Aj rica Çck ucuz fı = flar Heklâmcılık 2140,525? Akumiılâtör Asldl Tsh 27 28 90 Rekiâmcılık 214S'525r AÇÎK T E Ş E K K Ü R V f ••••••••»»»••+•••••»•••••••»•»••••»•»••••••••$ TÜRKIYE EMLÂK KREDI BANKASÎ A. O. | j BEYZADE ERGENLfnin olüır.U m.Unatobetıyle çelenk (I YENÎŞEHİR ŞUBESINDEN gcnd«=rm^k. bız^^t t°şrtf buvurAnkara, Gülveren raevkiinde Bankamîzca in.şa ettırılerek Subay ve Astsijbaylara tahsis olunan Blok arjajtmanların gpreklı muamelelerirün ikmali için ileililerin scele şubemize m ü racatleri rica olunur. (Basın 7665: A. 15151/5254) mjk suretivle yakın aHkalanm ^«ırspmiyen bü^ijklerime ve doçtianma tFeekkürlerlrril arz Sezal Ok«n >••»»••••»••••••••»»•»»»•>»»•»»»»»•••••••••• i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle