12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IK1 lllllllllll CUMHURİYET Yenl seçimlere dair bilmediklerimiz MltlllllllllIIMI 29 Eylul 1961 SeçimEerde propaganda Yazan: Şefik İnan GÜNÜN KONULARI HEM Hep hakhyız oktor çağırmak için bir ecıahanenin telefonundan faydalanmak isteyen bir vatandasın, ecıahane müstabdemlnden red eevabı aldığını yazmış, bu bareketin yakı € ytrlerde, h e r siyasi paröy« v« bafiksızlığını belirtmiştim. Seçimlerde propaganda serbest ğımsız adaya aynı ölçüde saha Mektuplar aldım. tstisnasız hepsi, bnna benzer bir telefon tir. Seçim propagandası serbestli n h r . Yer sırası, Partiler arasında, lşinden şikSyetçi. ği süresi oy verme gününden ön şehir ve kasabalarda İlçe seçim Bir tanesi Ankaradan geliyor. Okurura, beni haklı bnldnğu ceki 21 incı günden oy verme gü kurulu, köylerde muhtar v e ihtinn, hâdisenin, bir eczahanede eeçmesi dolayısiyle daha da nünden önceki günün saat 18 ine yar heyetleri tarafından ad çekme ttıüefi oldnğnnn söylüyor, sonra söyle bir mülâhaza ileri siirükadardır. Buretıyle belirtilir. yor. Bu süre içinde, açık yerlerde, ka Galiba Türkiyetırmanin çareleAd çekme, oy verme gününden *" YAZAN : " ^ * * cHasta • doktor ecıahane bir müsavi hatlı müsellestir. Hü pah yerlerde, propaganda maksa önceki 20 inci gün akşamına kadar ri hakkısdaki gonin siyasî tarıhındiseden bn mflsellesi çıkarır da normal şartlar altında, telefon rüşünü tesbit etdı ile toplantılar tertip edilebiîir. yapıhr. de ilk defadır ki, •ahibl ve ondaıı istifade etmek isteyen basit ve gayrihayatı ti. Türk köylüBvvelki gece Üsküdar Hakimi ilmi görüs, 15 EFakat, genel yollar üzerınde, mâ tdarenin tarafcızhğı: Seçımlerde ahvalde, ki evvelden bnnnn cinginl tâyin mümkün değildir, sünün özel dertlebetlerde, kamu hizmetı gdrülen îıiare taraısu kalmağa mecburdur. yeti Mılliye Caddesi üzerinde bu kim seçimleri dola bir vatandaşı ele alırsak bnrada telefon sahibine hak vermek ri üzerinde durdu bina v e tesislerde v e ilçe seçim Jjevlet, katma butçtlı idareler, i l lunan dört dükkân bir saat içinde yısiyle ortaya çıklazım.» kurullarınca gosterilereklerden baş czel ıdarelerı, beledıyelerle bun soyulmuştur. Meçhul hırsız 82 nu mış bulundu Boş vaitlerin. aldat mış, istihsalimizin artması için ık ve ziral kalkınmamızla ilgili olan ka meydanlarda toplu olarak söz lara bağh daıre v e müesseseler, maralı Ethem Sallı admdaki ka maların. tek kelime ile demagoji tısat ilminin gösterdi^i çarelerden bu meseleyi bütün hal çareleri ile Hakhsınız, sayın okurum. Rastgele abonenin telefonundan ( lü propaganda yapılamaz. İlçe se ıktısadî rastgele konusmalar için faydalanmaya kimsenin hakkı yokoevlet tesekkülleri v e sabın dükkânına girmiş burada nin verdığı usanç neticesi, vatan hiç birine iltifat edilmemişti. bırlikte gün ışığına çıkardı. Idari çim kurulları, açık yer toplantı bunlarin kurduklan müesseseler çekmeceyi kırdıktan sonra bitişik daşın politikadan uzaklasacağı kor' reformun sınırlarını çizdi ve böy tar. Talnız, hastahk gibi, kaza gibi AUah vermesin her hangi larımn yapılabileceği yerleri, m e y ve ortaklıklan ile diğer kamu tü teki 86, 90 ve92 numarah dükkân kusuna kapılan Cumhuriyet Halk bir felâket gibi ballerde, telefonlular, telefonsuzlara yardımla Halbuki vatandaş, kuru ve ta lere 24 kıtaphk bir kutüphane ile danları önceden tesbit ederler. îl zel kışiliklerinde memur v e hiz ları da soymuştur. nnı esirgemez, bn hallerin dısında da telefonsuzlar telefonlnPartisı, bu usancın memleke hakkuku imkansız vaitlerden bık mılletin huzuruna çıkmış oldu. çe seçim kurullarınca, açık hava metli olarak çalışanlar, tarafsızlıkRahatça dükkânları dolaşan sov ti bir gün yine diktatörlüğe götü mı>tı, düşunen ınsan, partilerın ts bununla da bitmedi, son bir lara musallat olmaılaraa, mesele kendili*inden halledildi detoplantıları içın ayrılacak yerle larını muhafaza etmek zorundadır guncu çekraeceleri kırmı? ve 500 receğini düşünerek, bu sefer hal kısır oyunlarından bızâr olmustu. kaç aydan beri, bütün değerli bilmektir. rin, gidiş . gelişi bozmıyacak, pa lar. Bunun neticesi olarak, liraya yakın para ile bir kol saati kın karşısma büvük hazırlıklarla (Hürriyet, Adalet) gibi kelimeler gınlerden ıstifade ederek ve PlanBir baska okurum da, nmumi telefonlardan faydalanmanın zarların kurulmasmı engellemiye1 Bu sayılan teskilâtın memur ni ahp ksçmı^tır Aynı gece Fatih çıktı. Parti merkezinde tesis edı artık hej'ecanı tahrik etmiyordu. lamı Teşkilâtımızın da etüdlerini lorlnfiından, dolayısiyle P.T.T. İdaresinden şikâyetçi. cek surette toplantı yapılmasma ve hizmetlileri ilân dağıtamazlar. te de bır hırsız özkan Akçamm l^n Arastırma Merkezı senelerde;ı Türkiye az gelişmiş fakır bır mcm dikkat nazarına alarak; milletin P.TT., bekçisiı telefonların knmbaralan kınhyor, mikroelverisll yerler olması, varta elek2 Bu sayılan teskilit, siyasi evine girmiş ve 3 bin lira para beri, memleketin halledilmemiş dâ leketti. Her az geliçmiş memleket kendisine iktidarı vermesı halinfonlan koparılıyor diye bu hlzmeti nazlı nazlı yapıyormus. trik tesisatı bulunan yerler olması, partilere v e adaylara her ne nam ile bazı giyim eşyalarını çalmı?gıbi. kendine mah=us dertleri var] de, hiç bir şaşkınhğa uğramaması P.T.T. yi de haklı bnlmamaya imkân yok, aziz oknrum. Her vaları üzerine eğiliyor ve bu mesegözo'nünde bulundurulur. ile olursa olsun bağış v e yardım tır. Iki olay polıs tarafmdan tah lelere çare arıyordu. Bir parti icin d l Verailerin âdıl bir şekilde na içın. bütün meselelerimizi bugütelefona bir bekçi tâyin etmeye imkân olmadıfına göre, nmnmi kik olur.maktadır Siyaat partiler açık hava toplan larda bulunamaılar. telefon kıthfını kumbara hırsııları azalıncaya kadar çekeceğiz iktidara gelmek belki zor ışti Fa sı) ayarlanacağı. dış ticaretın han nün ışığı altında yeniden ele aldı Diin geç vakit Üsküdardaki hırtıları yaptnak Jsterlerse, bu istek3 Bu sayılan teşlrflâtın, memur demektir. kat. asıl zorluk ıktidara geldikten gi metodlarla istıkrara kavuşaca ve her biri hakkında seçim beyanlerinin ilçe teçim kuruluna hildi ve hizmetlileriyle, her türlü araç sızlık olayının faili olduğu tesbit namesinde görülen hükümlere var sonra başladığı için, sorumluluk jtı. paranın k.ymetinin nasıl muhaHâsılı bn iş, bir parça, Nasreddin hocanın meşhnr fıkrasına rirler. v e gereç v e imkânlannı siyasl bir olunan Fuat adında bir sabıkah duygusu içinde hareket etmesi !â fa7a edıieceğini. dıs politikada dı. döndü. Herkesin birer parça hakkı var. Bir az daha konn Cüretkâr hırsız Her partinin yapacağı toplantı partinin veya adayın erorinde kul yakalanmıştır. mılli emniyet ve huzurun na'il teSeçim beyannamesi yüzbinlerce zımeelen bir parti iş başına geldısarsara, telefonundan istifade ettirmeyen eczabane de bsklı nın han^gi meydanda, tıangı gün ve lanmalan veya kullandırtmaları şimdiye kadar 10 dükkân soyduğu ğı takdirde ne yapacağını, vatan min edileceğini, yatırımların hangi basılmıştır, bunun hulAsası 50 sayçıkaeak, haksızhk bende kalaeak. Artık susayım, daha iyi. nu söylemiştir. Fuatın baska yer aaatte, yapılacağı, ilçe w ; i m kuyasaktır. açıkça ifade etmeli idi. De' sahalara ve hangi esaılar dahilin fadan ibaret bir kitaptır. Halk ParDemokrasi asrın e n mütekâmil rejimi. Daha iyisi bolnnunarastırılmaktarulu taraimdan ad çekme suretiy 4 Bu sayılan teşekküllerin, daha soyup soymadığı mokrat Parti tecrübesi memlekete rie yapılacasını merak ediyor ve tısi sorumluları da bilirler ki, oyucaya kadar, le tMbit edilir. Bağımsız adaylar önce basılmıs v e yayınlanmıs olup dır. bunun cevaplarını uartilerden bek nu kullanacak olan her vatandaş çok pahahya mal olmuştu. DemokSerbest seçim hürriyetin mânâsını iyiden iyiye benimseyen da, isterlerıe, aynı şekilde müra ta, siyasi bir partinin lehinde ve56 sayfalık bır kitabı okumak zahrat partinin elebaslan. 27 senelik liyordu. ona en iyi şekilde kallanan cemlyetlerln siyasi ve sosyal oleaat «debüirler. Onlar için de aynı ya aleyhinde veya vatandasm oyu 27 Mayıs ınkılâbı, ve onun es? metine katlanmıyacaktır. Fakat, tek parti idaresinden yorulmus ognnluklannı ispat bahsinde basvnrdnklan en çetln, fakat aekilde haftada bir gün ayrılır. na tesir edeeek mahiyette her türlan halkın mantı»ına değil, his!e rı olan yeni Anayasa, vaktini hür merak edenler, yoıucu çalışmalaen dört başı mamur imtiban. Açık yerlerde günes battoktan lü kitap, brosür, afis v e bunlara ra gereken değeri verenler isterine hitap ederek, kolav bir yo! ' rivet sarkıları ile eeçi'en insanla Yirminci a s n n yansından sonraki bu devrede biı ba lmtiba doguncıya kadar, toplu olarak aöz benzer y a y ı n l a n dagıtmalan yasak tutmuşlardı. Nitekim duyguları i r ı n »2*»n> kapatmıs oHu. Yüz yıl dıkleri takdirde, hangi konuda onı, ortaçağ nsulleriyle, develer keserek vermeye çalışıyornz. lü propaganda yapılamaz. tır. harekete getirerek is basına ge].'«»anberi ha^retını îektigimiz bütün lursa olsun, Cumhuriyet Halk Par Bereket versin, memlekette en büyük başhayvan, deve. Yine Eminönü Vergi Dairesinde evKapah y e r toplantılan: Siyasl *** dikten sonra, ne yapacaklannı sal müe^seselere bu Anayasa Turk tisınin açık. sanh fikirlerini b'ğrebereket versin, deve kesmek gelenek oldu. Toksa, bulsak, bu Partiler, bagımsız adaylar, propadevIeti Seçlmlerde partiler arasında esit velki gün bir dolandırıcılık olayı nebilirler. bunyesi verdı. gayretkeşlik bizde iken fil blle keseriz. ganda Mrbaatlifi süresi içinde, ka lik konusuna o kadar eheramiyet olmuştur. Sirkeci Hamidiye Cad şırmışlar, plânsız ' programsıt b i r !Hürriyetlerimİ7İ içinde yer bağlateminata Kabul etmek lâzımdır ki TurkiYok, devenin başı dediğini izi duyar gibi olnyornm. desinde Fevzi Amal'a ait bulunan debelenme içinde memleketi enf! pah yer toplantısı da yapabilirler. verilmistir k i ; dı. Bövlece hissivat avcılanna söz yede bir parti içın bu entelektüel Demeyin. Demokrasi anlayısı adamına göre değişiyor. Kapalı y e r toplantısı yapmak istl1 Seçim devresinde, geçici bir (Ceıayir pazarında) çalıjan 13 ya lâsyonun kucağına atmıslardı. Sat bırakmadı. Ortada çahsmak, mu ve fıkri seviyeye ulasmak kolay yenler, üç kisilik blr heyet kurar hükümet kurulması, lçişleri, Ada şındaki Ayhan Erdal patronunun hın altında yatan büyük dâvaların vaffak olmak içın hiç bır engel Hamdl VAROGLI değüdır. Fakat yukaraa da dedığiverdiği vergi taksidi üzerindeki örtuyü kald.rmak cesalar, v e «n yakın zabıta Smlr ve me ]t v e Münakalit Bakanlarının kendisine retini göstermedikleri için. bütün kalmamiştı. Partiler artık müspet miz gıbı Cumhuriyet Halk Partısimuruna haber verirler; koylerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olan 1067 lirayı yatırmak üzere sosyal problemler ve ona bağlı o faaliyet devresine eirebilir, ve ken nin hata ve sevaplardan örülmüş muhtaıa v e y a vekdHo» kabcr ver ki tarafsızlardan, diğer bakanlann vergi dairesine gitmistir. riı doktrınlcrine söre, nıilletin karbuyuk bir tecrübe mazisi vardır. Ayhan, kalabahk arasına girip larak bütün ekonomik dâvalar yuz •••••••••••••»••»»»••••. mek Mfldlr. »••••••••••••••••• da Meclıste temsıl edilne siyasl şısma belirli fikırlerle çıkabilir Hiç kimse tereddüt etmesin ki, parayı yatırmaya çahstığı sırada üstü bırakılmıstı. Demokrat Parti, Görüluyor ki, kapalı y e r toplan partilerin temsil nispetleriyle fnülerdi. Bunu yapmadıkları zaman Halk Partisi kendi kusurlannı, o• E LH A MBA tanımadığı biri yanına yanasmış Türfciyenin her yıl artan 700.000 kı. İ ! ; e tısı içta, Onctdas h t n almağa lü tenasip olarak çeşitli partilere men nun tenkitcilerinden çok daha iyi silik nüfus dâvasına el atmamıstı. itimada sayan olmazlardı. • İstanbul Tiyatrosu zum yoktar. Haber vermek kâfi sup olanlar arasından seçilmesi, A ve «Ben sıradayım heme n paranı yatırayım» demiş çocugun elinden Bu dâvaya el atmayınca, iskân oıe Cumhurivet Halk Partisi uzun bilmektedır. Zaman olmuştur, iknayasa emridir. dir. Yarın akşamdan itibaren 21,15 d« tidarda tek basına is gbrmenin ko2 Vatandasın hür iradesi üze parayı altrak ortadan kaybolmuş selesi, istihsalin nüfusa paralel oj tecrübtlerin içinden geçmiş bir par layhg.na kendisini Kapalı y e r toplantılannda yapıkaptırmıstır, rine tesis edeeek merasimler de ya tur. Olaydan sonra Emniyet Mü larak kırbaçlanması, bu nüfufn ' tı olarak, kendisini çeşitli m^mle zaman olmuştur; buhranlı savaş lan konnsmalan, hopariorle dısaneğitim imkânların:n sağlanması gi l:et meseleleri hakkında vatandadürlügüne gelen Erdal, kendisini ya dtryurmak da mümlründür. An jak edilmijtir. Bu itibarla. seçim dolandıran sabıkalıy. fişlerdeki re bi meselelerde öksüz kalmıştı. De: şa belirli fikirler vcrmekle mukelj seneleri içinde yüzündeki çizgıler • (Lstanbulda ilk deia) cak, hoparlfirle konusulanlan dısa devresi içinde, netice itibariyle dev simden tanımıstır. Teşhis üzerine mokrat parti orman divasına so lef saydı. Eğer devlet personel 1 gerilmiş ve asabî bir hal almıştır. • Yazan: Jean de Letraz Türkçesi: Yusui Sururi ri duyurmak halkm hnrur v e ra let parası ile yapılan veya yapıla sabıkah dolandırıcı Izzet Yalçın kulmak cesaretini göstermemiş, ormeselesini halledemezse, devlet İyi yapıyorum rannedarek üzerine cak işlerin açılış veya temel atma Sahneye Koyan: Ahmet Üstel (Matineler taat 15 de) hattnı bozmamshdır. polis tarafmdan aranmaktadır. manlar tahripkar bir ekonocninin mekanizmasını verimli bir hale so büyük fırtırıalar çektiğini, mektep torenleri de yasak »dilmistir. Reklâmcıhk 2169/5255 • Hoparlörlc propaganda: Halkın ıçmde kentiı kadeıicrine terkedil kamnacafı için bu konuyu mu meseleEİnde olduğu gıbi çok iyi 3 Seçim süre«i içinde. Başbaka4 kiiçük çocuk kayboldu l huzur v e rahatını bozmamak sar nın, Bakanlann, Mılletvekillerinın mişti. Devlet ra" :snizmasım ışle hakkak ele almalı idi. Onun için hatırlar. 46 seçimlerindeki yolsuz ?••••••••••••••••••••••••••• Okulların açılmasından sonra tecek olan memurun hayat şartla de bu konuyu çok esaslı olarak luklardan, varlık vergısi meseletiyle hoparlörle propaganda yap ve Cumhuriyet Senatosu üyelerimak serbesttir. nin yurt içinde vapacaklan gezi kaybolan çocukların da sayısı art rı, istikbal emnıveti hiç düşünül tetkik ettı. Issizliği önlemenin ve sinden, hiç kimse, hiç bir tesekkül Günes battıktan doğuncıya ka lerde makam otomobillerini. resml mıs bulunmaktadır. Polise yapılan memls, öğretmenin, ijçinin dertle işçiyi refaha ulaştırmanın çareleri Halk Partisi kadar ibret almıs de« dar olan zaman içinde hoparlbrle hizmete tahsis edilmiş vasıtaları müracaatlar üzerine kaybolan 4 ri üzerine kimse eg'lrne lüzumunu üzerinde durdu. Şehirlere akm ğildir. Omvızlarda gezdiğı alkıjlanpropaganda yapılamaz. gördükten sonra, kullanmalan da yasak edilmistir. cocuÇun aranmasına başlanmıştır. duymamıştı. Zıraatimizm, endüs problemini butün sosyal cepheleri dıgı devirleri İlçe leçim kurulları kendilikle4 Seçim suresi içinde, Başba Karagümrük Beyceğiz sokak, 43 trimizin. ticaretimizin ihtiyaçlan ile ineeledi, iktisadi kalkınmanın mağlup olnıan.n acısını çekmis, ve rinden veya siyasî partilerin istek kana. Bakanlara, Milletvekillerine, numarada oturan 11 yaşmdaki Ali tetkik eleğinden geçirilmemiş, va nasıl olması icabettiğini tetkik et ivi gün dostları onu kaderiyle bas leri üzerine, hoparlörle, propagan Cumhuriyet Senatosu uyelerine v e Turanlı ksrde<;i îbrahim ve arka tandaşa yeni iş sahaları aranma ti, Türk parasını istikrara kavus başa bırakıp, başka çevrelerde na darun .»«tini, ( a m t s ı m v e diğer aday*ara\ ff^içimîS A4p%ealdaTr I* daşı Zaıtî özbulırt iîe fakalannı aradıkları zaman, yalBanka şartlanm tesblte yetkilidir. nızlığın verdigi kendine dönme ıszılerde, memurlann refakat etme evleri 7 numarada oturan HayretSiyast partiler bedeli karsılığın leri de yasaktır. tırabı içinde kademe kademe oltin Tanrıverdi, okula gitmek üıe da, tayet varsa, belediye hopargunluğa doğru gitmistir. re evden ayrılmışlardır. Çocuklalor tesisatından, esit »artlarla fayCumhuriyet Halk Partiıi kırk yıGorülüyor ki, kanun, propagan rın nereye gittikleri henüz öğredalanabilirler. la yaklasan hayatı boyunca, belki da serbestisinin mutlak esitlik şart nilpmemiçtir. Radyola>Ja propaganda: Siyast ları içinde cereyanını, boylece seçistemiyerek hatalara sflrüklenmisBir kız çocmru haşlanarak Partiler, istedlkleri takdirde, Tür menin iradesini tam bir serbestlik tir. Fakat hiç bir kuvvet onu şu öldii kiye Radyolarından da propaganda içinde bırakmağı, kendisine kaygı iki prensipten ayıramamıstır. Halk Zeytinburnunda 2.5 yaşında blr raaksadı ile faydalanabilirler. Rad edinmistir. Partisi kelimenin tam tn&nasiyle kız çocuğu üzerine kaynar su döyolaıla propaganda, oy verme gü1950 1960 medeniyetcidir, ve yine kelimenin külmüs ve haslanarak ölmüstür. nünden önceki 15 incl günden, dör tam mânasiyle mesruiyetçidir. îkYazan: Telsi? Mahallesi Bağiçi Sokak 2 dflncü gün akşam taat 21 e kadar tidar kendisine teveccüh etse de, NADtR NADÎ TEŞEKKÜR numarada oturan Emine Genç'in •erbesttir. Ancak, seçime katılan etmese de nv:deniyetçi v e meşruti2,5 yaşındaki kızı Saniye, annesisiyast partiler, Radyolardan fayYaptıjn muvaffskıyetil bir yetçi kalacaktır. Son on yıllık haUYARMALAR nin bahçeye çıktığı bir sırada gaz dalanmak için müraeaat etHkleri amehv.it neticeslnde bana yeniyatı onun bu prensiplere sadık kaocağı üzerindeki kaynayan tenceden sıhhatiml kazandıran Tıp takdtrde, her partiye tahsis edilelacağının en büyük delilidir. reyi devirmistir. Çocuk koma haFakttltesi Birinct CerrahJ kllcek gün v e saat, Yük«ek S«çlm ku niglnin pek deg«rll Direktbfcl îktidara geçen hiç bir parti halinde hastahaneye götürülmek isrulu taraf:ndan ad çekme suretiySayın Prof. Dr. talı is yapmıyaeağını iddia edetendigi sırada blmüştür. Olayda le belirtilir. mez, fakat Halk Partisi, medeniBEDİÎ GORBON'a } ihmali görülenler için tahkikat ya Davar v e c l ilftnlan: Seçimlere yeteiliğinin, meşruiyetçillginin yakatılan siyasl partiler, bağımau aminnet ve fUkranlanmın duyu f pılmaktadır. n kiUpta 10 yıl nına bir de ilim unsurunu ekliyenılmasına, kendisine asiıte f Bir erkek cesedi bulundu daylar, duvar Hâm asmak, her tür ınren bir ç8kürek, bu hatalan asgarî dereceye eden kıymetli Doç. Doktonımut ¥ Tophane çeşmesi yakınında evlü matbua dağıtmakta serbesttirfün kronolojiEROL DÜREN'e, Fakültenin de t velki gece bir ceset bulunmustur. indirmenin çaresini samimiyetle aler. Ancak, b u ilân v e matbualarsinl balacaksıgerll «sistanlariyle vefakAr pan ^ Adli Tabıb radığına kanidir. tarafmdan yapılan da, Türk Bayrağı, dini ibareler, Anız. Bn yazılar aynea sumancısı TAHSİN KOÇAK'a ve f muayenesi sonunda morga kaldırı rap harfleri ile yazılar v e h e r türklinigln dljer çalıskan penoo çöküşün nedenleri lü resim bulundurulması yasaktır. neline »omuz teşekkür ve tak lan ceset üzerinde otopsi yapılahakkında doğru bir caktır. Sabıkah eroin içicilerinden dirlerimin bUdirilmcsine muhDuvar llinları, sehir v e kasabalaryargiya Tarmanııa da olduğu tesbit olunan Bekir Kurt'terem gazetenizln tavassutlannı da ilçe seçim kurullarınca, köyyardımcı elaeaktır. Dü riea ederim. un bir kriz sonunda öldüÇü tahNiishası 25 Kuruş lerde köy ihtiyar heyetlerince gösnün hatalan üzerinde Ferit DevelUogiu v miıj C'hınmaktadır terilecek yerlere asılır. TSrMy» Harfd uzun boyln darmak Cumhuriyet 5246 f Llra Kr. Llra KT^ Duvar ilanlanna tahsis edilen ve düşünmek zornndaEylul 29 Rebiülâhır 19 . Yarın aynı taatâlaSencilk 75.00 190.00 n önlemenin başka 6 aylık 40.00 80.00 t c çaresi yoktar. c m S aylık 2J00 U.00 c a C Baaan v* Yayan Cumhuriyet Matbaacıhk v« V. ] 5.M|12.04)15 24I1T.56İ19.ZBI 4.U Gazetecilik Türk Anonün Şirketl Cağaloglu Haîkevl Sokak No. 3941 Bütün kitapçılarda ve matbaamuda bulabUlrslnU. E. (11.57 6.03 9 2 a l l 2 . 0 0 | 1.31İ10.19 Sahlbl İL 8384/5226 İL 8700/5230 Cumhuriyet S285 Usküdarda bir saatte 4 dükkânı soydular Partilerimiz ve memleket gerçekleri r Cihat Baban Bir çocuk vergi yatırırken dolandırıldı KÖPEK KIRPiaSI Bir Hlâsın kronolojisi Tekmil çekilişlere ŞTiRAK CUMHURİYET KREDİ BANKASI KONKASÖR ve TURRIYE ^uıııııııııımıııııııiMiıımııııııııııııımıııııııııııımımmıımıııımiıııııiMiııuıuıııııınıııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııı^ = «CUMHURİYET.. in EDEBÎ TEFRİKASI: « yarı alaylı NÂZİME NADİ ÇAR&SAZ blr İfade ile: Karnımızı Çaresaz doynrur, dediler. Mediha ayaga talktı: Allah S8it«rme*ln, <yl« bir vaziyete düaerseniz sabiden sizi doynrmasını bilirim. Mtinir ayaga kalknustı. Diyordn ki: Ba ÇsreME, Mdeee ha*talıgımıza ve nmamiyetle kaJb ııkmtılanmıza çifa olacaktır. Ondan aonra, Hofkadem'in Kudretli, alaylı ve eldnkca yakaladı: la çıkarıyomz. K5*kBn blr ta. getirdlfi tepıldeki yemekleri mânalı uzun bir manzum hlkS Çaresaz'ım bir kolayını bnrafını kiraya veremem. Çok hayediler. Yemekten kaikınca Me ye. Cehennem meskunnnnn ilnp bizim oğlanı evlendirellm, rap. Verirsem de bizi doyvrdiha dedi kt. çindeki huzursazluk belki Müolmaz mı? naı. Siz bana yaıılarınııı vtrin, nirin içinden akseden bir sahMfinir atıldı: fhtiyar kadının yüzünü bir ba gece ben gözden geeircyiaı. neydi. Kâh alevlere atılıyor, Üzttlme, anne, bâkim olnnendiıe kapladı, Sonra, bfiyfik Emin olnn u ı l kann daynran kâh sıçrayıp bnz sahrasına çıcaya kadar evienemem, nikâh bir eiddiyetle konusan an» o »eyle» yaıılardır. Siz anntnlain kıyor, fakat gözü daima ynkaIılar pahalı matahlardır. Hal ğul gözlerini çevlrmiş olan Meyanından aynlmayın, Mflnlr rıda, meleği bekliyordn. buki biz kendi ekmegimizi zordiha'ya bakarak ve gülerek, bey. Melek cehenneme inerse o thtiyarla sarmaı dolaı oldmkda cehennemlik olmaz mı?.. tsn sonra giderken Münir de oOna cennet tekrar kapılannı annn arkacından gidiyordn. Koçar mı? • Inna girip onu evine kadar gö Onun eenneti içindekl msk. türdfi. Mediha kapıda v«da et Bari bir de cehennem dümek ittedi. Fakat Mfinir kapığünü düzsek olmaz mı, Müniryı iterek içeriye girdi. ciğim. Affedin. Bn aksam disini Anneciğim, bn gibi asklarzin dibinde otnrnp pfik&n bnlda nikâh, düğün yoktnr. Kalbmak istiyornm. Cennet kızı Çaten kalbe öyle bir kenet vardır resaz. ki, onu bir şey kıramaz. Bir erÇaresaz onu kovamazdı. Dnkek bir kadından ötekine sıçrıvardaki lâmbayı yaktı, koltu vabilir ama, içindeki bağ çöğnna otnrdu, Munir'e de sanzülmez. dalyeyi gösterdi. Fakat, o, ye Kadın kıskanmaz mı derre çökerek bafinı kızın dizine sin? dayadı, Bu bas o kadar sıcak, 0 Hayır, bu gibi emsalsiz kakadar sıcaktı ki, Münir'in bir rîınlar öyle sey bilraezler. Kalhastahk baslangıcında olduğu bini bağladığı erkeğe canını da mnhakkak gibiydi. bağlamıs. bavatını da vakfetBn arahk Hoskadem, kapıvı miştir. aralayıp içeride ba manzarayı Ana olnl arasındaki tartı$ma çörünce sasırmıstı. Mediha euzadı. Mediha kalkmak isterlivle ioaret ederek bacıyı dısaken, ihtiyar hanım kolnndan M ü n i r k a p ı y ı i l e r e k i ç e r i girdi rı jolladı. Şimdi, eli dizindeki lllıılimiıinillılll baıı tıpkı babauna yaptığı gibi Utlı tatlı ekfayorda. Belki bn E •n«n bfttfln hastalara yaptıfı E bir harekettl. Fakat, bn defa = kendbrinin de tahlll edemedlti E kalblnden gelen garip blr hİMe E baflıydı. tçinden âmrfinfln »o E nona, kadar bs inee genel kora S mak, «na her ne tekilde elnrta S olıvn bakmak meebnriyeti mı E ka4der eldagnna hls>edly«rd«. = Mtnir belki blr saat, İMİkl = daha fazla ba vaıiyeti gaahato E •a ettlkten tonrtı kalktı, egillp E Mediha*nın ellerint Bperck »ra E dan tendeliyerek aynHı. = MÜNİR HASTA OLÜYOR = Ertesi gfin yine yesil kSşkiin = kapııı bostu. Belki artık bah = »ettiği ikl haiUük iıninl 4oW = dnnnaa, adHyeye gttiaisıi. An = neıinin yalnuhgını dfişflnerek = blraz ntrawak lıtedl IM i « Ka = ra«an'ın nafakatını verdikten = ••nra i«erl girdi. H*«kadem be = nflz gehnemiftl. Tine kendisi = matfağa girme|e mecbnrdn. Fa = kat nedense 0 gün kendinl çok = yorSun hln«ttl|İBd«B kaltagv = na dayandı, gSzlerinl kapadı. = Bir kfiçfik yayıncvi 11» «Cennet r le cehennem arasmoa bir ask = macerası» ismi altında M4nrr*in gayri manznm hlkâyesini, aynı = zamanda kendi çocnk hikâyele E rinin bazılannı bastırmak için E anlatmağa varmiftı. Vereeek E leri par» bin lirsyı geçaiyerdv. E Bana da bir nevi ekml çocak E ları araıında hikfiyelerin ra| E bet goreeegini, Mediha'nın da E hir ögretmen oldagnnn dosii E nerek vermislerdi. = (Arkan var) E Yaa taleılnl Hll«n Marc ed«n Mesu! MOdOr 'aaıfıılıı gonderiltn cvrak ve yanlar naıredllsin edlhacain lade edllmez. îlânlardan menıllyct kabul cdllmeı, * Abooe ve flin Islerl İçin, saztın. ttetflne «AboztM v*ya «ftan S«rrtal» hajdınm kocması l&zundır. * BU OAZSTE BAJUN ABLAK YASASINA infMAYI TAAHHÜT ETMÎ5TİB VECDİ KIZILDEMİR ÇENELERİ EKSKAYATÖR TIRNAKURI VESAİR ÇELtK AKSAMJ Hektrik ftrmı ile v<ikaek evsafta manganezti krom nÖtelli v« karbon çelik dökümlerl imâl edilmaktedir. SİLVAN SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Galata, Bankalar eadded Askara Han kat S Telefon: 44 40 47 RgW16nv"lifc 2157/5260 nı Kur'a numarası fişinizi alabilırsiniz... E Her eekilişten 15 gün ewel, çekilişe hangi knra numarası ıl« ıştırak edeeegınızı gösteren fışı, lıesabınınn bulundugu Şubemızden temın edebılırsınız. TÜRKİYE İŞ BANKASI ,,ukut,mt,n Faai 2815'5221 l|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIUIIIIII>l>llllli:illllllliFIMIIIIIIIMIIIIMIMIMIIMIIIllliMMlllllUli|M||llıııı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle