19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 Eylul 1M&. CUMHURİYET Ba$tarafı J ınci sahılede ler. 27 Mayısıo htvasıada v* onun M u ı cabıtları açıklandıgı zaman ile yerine getinniş olduğunu gör istikametinde olan Türk milleti, ithamlan yapanlar pişman olacak mekle memnun bulunduğunu ıfa ne laman Milll Birlik Komltesini lardır» dedi. de ederek konuşmasına başhyan tenkid etmiştir? Benim partimden Göraüşpalanın Muğladaki türlü zümr«nin yetiştirilmesidir. Gümüşpala, daha sonra Adalet Par böyle bir ses ne zaman çıkmıstır? konuşması Fezaya fırlatılan füze, dünyayı 17 BafUrsfı 1 lnei n h i f e d e duğunu ayrıca blr teblig halinde tisi ve kendıleri hakkında ileri sü Bu «ekilde ortaya atılan bütün it Muğla, 28 Egede »eçim kamdefiil. Suriyenin bagımaıhğını t» yayınlamıştır. defa dönen peyk, aya çıkmak için rülen ithamlara temaıla dedi ki: hamlar haksız v t yerfizdir.» panyaına çıkan A.P. Genel BaşEvdeki hesap ç&rşıya •ymnyor min maksadiyle yapıldığı açıkianaraştırılan yol, öğretmenlerimizin «Birçok ithamlarla karşılastık kanı Gümüşpala o^ledcn tonra Suriye İhtiltl Komiteıi daha sonmıştır. Aym bildiride «ayaklanmaGümüşpala, Yuvarlak Masa mev bir kahvede yaptığı siyasi konuşçizdiği ışıkh, sağlam, doğru prenfakat bunlara teşebbüs edenler Kırk derece ile yatıyordnm. Çorğa teşebbüs etmeden önce ıslahat ra yayınladığı yeni bir tebliğde Ma rr.asmda vatandaşhm birliğe dâ ba içtim de derken derken kendi siplerin çerçevesi dahilindedir. ö y bir Türk adaletinin bulunduğunu zuuna da temasla: yapılması için bütün kapıları çal reşal Amer'in, ordunun isteklerini «Yuvarlak Masa, müietimizin hu vet etti, Osman Bilükbaşına çat me geldim. Kırıp sarıp o bir tas le ki, yediğimiz ekmekte, gezdiğiunuttular Nitekim, adalet bütün dık, fakat istismarcılardan kurtul dikkate almaktan vazgeçmgji üzebinada, Beyrut, 28 (Radyo) Ihtiâlcibu hücum ve ithamların haksız ol zura kavuşması ıçın Devlet Baş tı seçimlerde mutlak bir ekseri çorbayı pi*irmese idi anacığım, miz yolda, oturduğumuz mak ve hürriyet yolunu takip et rine evvelce yapılan anlaşmanın tertipienmiş bir yetle iktidara ge!ı>oeklerini ve ben şimdi gün altında dikenleşen kullandığımız vasıtada, kurduğulerin kontrolundaki Şam radyosu duğunu ortaya koydu ve bizi tetni kanı tarafından mek için başka çare bulamadık. hükümsüz olduğunu bildirmiştir. ettikten sonra, karasarı bir çalı idim.. Tazık de muz fabrika v e endüstride öğretMillete hürriyetini v* orduya şere Bu tebliğ, Amer'in, ihtilâl liderle nun bildirdiğine göre, Halep şehri ze çıkardı Son zamanlarda bazı toplantıdır. Bu tcplantı. vatandaş gazeteleri tenkid birlikler, ları bizim Millî Birlik Komitesine lar tırasmda küskünlüğü kaldır açtıkları tezvir kampanyası sebe ğil mi aganın davarına dolağana?.. menlerin payı vardır. fini iade etmek azmiyle kuvvete rinin istediklerini kabul ettiğini ve Kuzey Suriyedeki Adsız öğretmenler, smıflan dolbaşvurmak zorunda kaldık» den bildirdiği ve ihtilâlin durmuş oldu Nâsır aleyhtsrları kuvvetlere il yardımcı olmadığımızı ileri sürdü mak için yapılmıştır. Yuvarlak biyle trajlannın düştüğünü iddia Odur budur çorbayı çok severim. etti. Junu açıklayan tebliğden üç saat tihak etmişl<vdir. Gerçekten de, mektedir. Ve de hep düşünürüm çorbasız has duran devrim bekçilerini, tstiklâl ve Cumhuriyetin koruyuculannı Müteakıhen kısa bir konuşma ya ] taları. Bu arada Halep, Ltzkiy* ve diğer sonra yine Şam radyosu tarafından akşam a kadar Birleşik Arap Cum hazırlamakla şeref duyarlar Bundeçtekliyen pan Genel Başkan Gümüşpala, se ' Onun için derim ki, yurdun en «ehirlerin ihtilâlcüeri destekledik yayınlanmıştır. Bundan sonra Suri huriyetini hararetle dan daha büvük, daha önemli bir çim eezisinm 52 ilde devam edece öncmli dâvası çorbadır. Korkanra, leri haberi Şam radyosu tarafmdan yede durum yeniden karışmıştır. vaymlar yapmakta olan Halep rad haberlerini verilmişse d« bu haberler dogru. Bu arada Mareşal Amer'in Samdan yosu, şimdi âsilerin ğini, bunu n bir seçim gezisinden şimdi diyeceksiniz ki; evet, yur dâva düşünülemez. öğretmen. ceaynlıp Kahireye hareket ettiği öğ ve tebliğlerini nesretmeğe başla lanmamıştır. ziyade tanışma gezisi olduğunu, dun önemU dâvaları genin kafan halete set çeker, bilgi irfan. külrenilmistir. mıştır. Haberler sadece Şam rad birkaç aydan beri ıstırab çektikle da çorba olmus! Doğrıı. Namusum tür meşalesini ilelebet taşır. OnNftsır'ın konnşinagı Ihtilâl haberlnin duyulmasından; Şam radyosu geç vakit verdiği yosu kanaliyle geldiğinden, du Baştaratı I inci sahifede her şeyden evvel plânlı gayret ve rini, ancak bundan da muvaffaki hakkı için doğrn. Şimdi de; nlan ları yükseltenler. mânevî kuvvetle besliyenler, Atatürk yolundan gikısa bir müddet fonra B.A.C. Bas bir haberde mahalli saatle 19 dan rum muğlâklığm! muhafaza et kapalı yerlerde dahi konuşma fedakârlıklarla mümkün olabilece yetle çıktıklannı beürtti. sende namus ne eezer, diye beni denler, muasır medeniyet sevlyekanı Nâsır, Kahire radyosunda 06 ya kadar başlıca şehirlerde so mektedir. Fakat isyanin yayılmak mıza imkân bırakılmıyordu. Üvey ği hakikatını kabul etmeğe mecbupavlavacsksınız. nogru. Doğru a sine ulafacak. hattâ aşacaklardır. yaptığı bir konuşmada, halka Su kağa çıkma yasağının konduğuıu ta olduğu da muhakkaktır. Şam evlât muamelesi görüyorduk. Si ruz. C.H.P. iktisadi kalkınma gayğam. Do&ru paşam. Çok doşru. îşte. Türk milleti için başaracariyede bir askerl hükümet darbesi duyurmuştur. Bütün toplantılar ya radyosu. Suriye sınırlarının ikinci yesi partileri bırer barikat olarak retlerimizi hürriyet, sosyal adalet Bursada siyasî faaliyet Yine bağıracaksınız bana. alan j" ğımız kutsal geçitde bu olmalıyapıldığını açıklamıştır. Orduya sak edilmiştir. bir emre kadar kapatild gmı ilân değil, prensipleri etrafında toplan prensiplerine bağlı olarak yürütnin sözüne inanılmaz, korkaiın bi "j dır Çünkü. ilk bedefi. Büyük Başhızlandı mensup küçük blr kuvvet tarafınhattâ mış insanlar topluluğu olarak menin imkânsız olduğuna Şam radyosu yayınma devam e etmiştir. rlsin sen, Doğru, gerçekten ben p o ; dan girişilen bu harcketin kısa za derek Suriye thtilâl Ordusunun k. Nâsır, Kahire radyosundan ak görmek lâzımdır. Geçmişin kısır güç olduğuna değil aksine bir za I Bursa. 28 Şehırde ilk açık ha listcn çok korkarırn. Babam da < manda bastınlacağım söyliyen Nâ gayesini tahakkuk ettirmek için şaın yaptığı ikinci «Milli Egitim işlerinde beheçekismeleri üzerinde durmakta ruret olduğuna inanmaktadır. Da va toplantısını bugün saat 14 te çok korkardı. Babam bana derdi konuşmada, sır, meydana gelen durumu 1956 savaşa devam edeceğinı söylemişmehal tnuzaffer olmak 1SFeldmareşal Amer'in â^ilerle pa fayda yoktur. C.H.P. olarak vatan ha çok yatırım yapabilmek için Stadyom Meydanmda Adalet Par ki: oflum, derdi, aklını başına topSüveyş hareketinden bu yana Mı tir Radyo, âsilerin oir müdd.=t için zırodır.» (Atatürk) zarlığa giriştiğine veya or.lara tâ daşlara eşit muameleyi yapmaj*a şüphe yok ki milletçe daha çok ta tisi yaptı. Üç bin kadar bir dinle la. Her yerde cart curt atıp tutı ı n n karşılaştıjı en mühim hâdise kontrolu elden kaybç,ttiklerini faM. Hidayet PASlN sarruf yapmak kaçınılmaz bir za yici kitlesi önünde konuşan hatipvizler verdiğine dair haberleri ya ahdimiz vardır» demiştir. ma. Doğru söyliyenl doknz köyden oldugunu ifada etmiş ve durumdan kat bilâhara yeniden vaziyete hârurettir. Bu zaruret ve ihtiyacı ler, parti programında yer alan lanlamıştır. Devlet Başkanı: 'Arap Çaycuma'da vatandaşlara siy Akıllı adamdı rahmetîsrael v e «mperyalistleri torumlu kim olduklanm ilâve etmiştir. takdir ediyoruz. Vergi sistemimiz muhtelif mevzulara ve Yuvarlak kovarlar millivPtçiügi ve vakarımız ile üdurumdaki son inkişaflar hakkıntutmuştur. Daha lonra Mııınn B de tasarrufu teşvik edecek ve bu Masa ait kademe toplantısına te li. öldüğünde, hoca parasını ağa gili her türlü pazarlık ve tâvizi df. bilgi veren Aksal, «Bu Allahın Suriye ikiye bölünüyor A.C. birinci orduıuna Şam üıerine tasarruflan yeni yatırımlara yönei mas ettikten sonra, hemen hepsi vermişti. Efer babam öyle bir ayürürnek emri rerdiği büdirilmişDiğer taraftan Lübnandan Suri reddederiz» demiştir. Daha sonra bize bahşettiği son fırsattır» diye lecek tadiller yapmayı daha isabet C.H.P. nin tutumunu şiddetle ten dam olmıya idi, vanj kendlsl için tir. yeye girmek istiyen gazete muha da, silâhlı kuvvetler Başkomuta rek siyasî hayatın soysuzlaştırıl li bulmaktayız.> kid ettiler ve seçim propagandası ne dedi*ini ağa duyup bile idi, 5 Batılılaşmış, her ySnden ilerlebirleri geri çevrilmiştir. Suriyeden nı s;fatiylp ayaklanmanın bpsında misması hususunda halka v e poliHalk ihtilâH derteklemeğ* Aksal, bundan sonra, geçen dev nın bir dostluk havası içir.de yapıl lüsü ortada kalirdı vallaha. Do miş bir Türkiye için bugün birçok olan ve vatan haini ilân ettiei Su tikacılara tıvsiyede bulunmuştur gelmekte olan haberler bu memealışıyor rin yatırım polıtikasını şiddetle ması hakkında ahnan karara daha kuz köyden kovmuslar bir şey dedâvaları ele almak ve kısa «amanleketin kendi içinde ikiye bölündü riyeli 6 yüksek rütbeli subayı, 2 Zonguldak'a gelirken 70 kadar Yayınlanna devam eden Şam ğünü, kuzey kısmmın hâlâ Nâsır'a general. 4 albay, azlettiğini bil otomobili dolduran vatandaşlar ta tenkid etmiş ve C.H.P. nin mılli ilk günde C.H.P. lilerin riayet et ğil, sonra bakarsm şehire de al da başarmak zorundayız. Bu dâvamazlar seni, kalırsın düzlerde. Bu ların şüphesiz ki en önemlisi, mil'ırmak yoiunda ümitli ol mediğini ileri sürdiiler. radyosu ihtiltl erdusunun kimsenin sadık bulunduğunu buna mukabil dirmiştir. Sam radyosu, Nâsırın rafından şehir methalinde karşıla geliri Bu arada C.K.M.P. lideri için de toprak bizim defil mi, onu habam letimizi avdmlatacağına, her ferburnunu kanatmadan memlekete Şam ve civarmdj ihtilâlin hiç ol az.il kararına söyle cevap vermiş nan Aksal, C.H.P. l l Merkezinde duğunu oelirtmıştir. Aksal, C.H.P. nin seçim beyannamesindeki husus da lavunmadı mı zamamnda?.. deri dini kültürlü birer insan yapacağıhâkim olduğunu defalarea tekrar mazsa büyük çapta bir karışıkhjın seçim kampanyasının ikinci konus lan tekrarlamış ve işçi çocukları bir hatip, «Gümüşpala şehir şehir, scn de para etmez sayrı. Onun i1 tir: «Millî Eğitlnı» *lâköy köy dolaşırken, Bölükbaşı Anlamış ve halkı İhtilâH d«stekleme devam ettiğini göstermektedir. F>u n a inandığımız «İhtilâH daha bir çok subay des masını yapmıştır. Saat 16.45 te baş için yuvalar açılacağını, tahsilleri karada yan gelıp oturuyor» dedi. çin işte, sana yurdun en önemli vasıdır. ğe davet etmiştir. Vine bu arada arada haber verlldiSine göre, billıyan v» 20 dakika devam eden nin yaptırılacağını, işçinin geleceMısınn B. A. C Suriye Kuvvetleri hassa kuzeydeki önpmli sehirlerden teklemektedir. Bunlar vatanları iAçık hava toplantısında konuş dâvası nedir? diye hir soran oldu| Onflmüzde çapraşık bir bflmece Aksal'ın konuşması hoparlörler ğinin emniyet altına alınacağını maları milletvekillerı adayları Ka mu, çorbadır, deyip çıkarsın. An1 ar. Mutlnluğa eiden tüm yollar Başkumandanhğına getirdiği Mare Nâsır'a bağlılık tllgraflan çekil çin her türlü fedakârlıga hazırdırvasıtasiyle dışarıya verildiçi için ifadeyle: «Birlik ve beraberliği sım Önadım ile Cevdet Perin, se lavan zaten anlar: anlamıyana ge. V şal Abdülhakim Amer'in ihtilâl mektedir. Biihassa Halep radyosu lar. Görülüvor ki, Nâsır. ihtüâli bir noktada birlesiyor: «Millî Eğidolduran sağlamak için C.H.P. sadece sosyal kuvvetleri tarafından esir edildiği yayımında cBirleşik Arap BirliŞi destekliyen daha bir çok subay ol Cumhuriyet Meydanını natör adayı İhsan Sabri Çağlayan lince, bir gün gelir o da anlar el1 tim». vatandaşlar tarafından da dinlenil adaleti gerçekleştirmekle kalmıyasune dair haberler verilmişse de son nin temellerinin kuvvetlendirilmesi duğunun farkında deeil. Bu gil ve Şeref Kayalar yantılar. | Bugün halkımızın çognnlnğn bet. radan bunlar da teyid edilmeznış ve birliğin muhafazası hususunda baylar dâvalarına inanmı? kimse miştir. Üç bin kisiyi aşan halk cak, aynı zamanda Temel HedefNihat ÖZYÜKSEL' demokrasi kavramını bilmiyorsa, C.H.P. ise bugün senatör ve miltopluluğu Aksal'a sevgi gösterileri ler Beyannamesinde belirtildiği gitir. köylümöı. şehirlimiz toprağından letvekili adaylarının da hemen hep kuzey kesiminin kahramanca tutu leıdir.» yapmışlardır. bi kendisine karşı yöneltilen ve Çarpısmalar başladı Anlaşılması fuç dnrnm sinin iştirakiyle muhtelif ekipler mu» ndan bahsetmiştir. ve meslefinden bol gelir saglıyayöneltilecek olan her türlü hınca Cilvegözü 28 (Suriye hududunmıyorsa, ormanlarımız kazaen veAksal şu konuşmayı yapmıştır : hoşgörürlükle, husumete dostluk halinde 12 köye giderek kalabnhk Ayaklanmanm başlamaıından bir Iskenderun lfraanındaki gemiler dan Erol Dallı bildiriyor) Türk ya kötü bir zihniyetle kasden ya«Her bakımdan Batı milletleri la, yalana hakikatle karşı koyacak dinleyici kitîeleri önünde konııştu Uğretmen dâvası kaç aaat lonra Suriye radyolan lar, iktidara geldikleri zaman ilçeîskenderun. 28 (Telefonla) . Suriye hududu saat 21 e kadar camiasının bir uzvu olan Türkiye tır.» demiştir. kıhyorsa, avdın sınıfın karşumda hareketin tona erdiğini ilân etmeğe «Milletleri kurtaranlar yalnız! Bu saatten miz için süratle sanayileşme sadelerin, bucaklann ve köylerin kalbaslamışlardır. Şam ve Halep rad Suriyede vuku bulan askeri ayak açık bulunmaktaydı. «şerici» dediğimiı kara bir perde ve ancak mualümlerdir. Mnkınması hususunda yapılacak işler yolan B.A.C. Başkan Yardımcııı ve lanma ile alâkalı olarak bugün sa sonra da kapatılacağına dair her ce bir refah sebebi olmaktan çıkyükseliyorsa, bn halkımııın yeteallimler yeni nesil sizin eserihakkında geniş ölçüde izahat vermıs, var veya yok olmak yani bir Silthlı Kuvvetleri Başkumandanı at 19 a kadar Cilvegözü hudut ka hangi bir emir gelmemiştir. ri kadar kültürlü ve bilgili olmaA.P. li Aytaş sözlerüıde* diler ve diğer partilerin C.H.P. ni niz olacaktır.» Cilvegöz'e Halep 58 kilometre beka meselesi halini almıştır. KalMaresal Amer'in Şamda kontrolu pımızdan memleketimize gelen sayısından başka nedendir? istihdaf eden hücumlannı cevap(Kemal Atatürk) ele aldığını v e durumun normale hıslarin anlattıklanna göre halen mesafede buRınmaktadır. Bu arakınmanın ve onu gerçekleştirecek ısrar ediyor En eahil çlftci dahi toprak halandırdılar. C.H.P. liler bu gece Bugün için su götürmez ve gerdör.düğünü bildirmişlerdir. Yayın Halep, Lâzkiye ve Humus bölge da Halepten gelen son yolcu, Ha başlıca vasıta olan sanayileşmenin Izmir, 28 Seçim kampanyası Bursa'nın içinde üç semtte kapalı çek en önemli ana dâvamız, Milli zırlanmadan oraya tohnm atılmılanan bir tebllgde Mareşal Amer'in lerinde halk v e b'ğrenciler Birle lep ile Şamda saat 20 de çarpışmayaeafını bilir. nın beşinci gününde hâdiseler bir salon toplantısı yaptılar. ayaklanan Suriye ordusu birlikle sik Arap Cumhuriyeti lehine nü ların başladığını bildirmiştir. ÇarEgitimtn temel taşı olan, öğretOysa kl blz karanlık bir tarUy» birini kovalamağa başlamıştır. Gürinin taleplerini yerine getlrmeyl mayişler yapmaktadırlar. men dâvasıdır. Beşikten mezara pısmalar dış mahallelerde olmak îstanbul Ticaret Sicilli C.K.M.P. de bugün Inegöl ve Kenün başlıca mevzuunu Adalet Pargirmiş elimdeki tohnmları hablre kabul ettiği açıklanmıştır. kadar her insana, ilmin öncülüğüMemurluğundan: tadır. Son dakikada aldığım matisi îl Başkanı Emekli General malpaşada açık hava toplantıları serpivornı. Diğer taraftan halen limanımızSabahleyin kendisini sadece Şam Sicil N o : 6501/451 lumata göre Haleple Şamda bir Mehmet Ali Aytaş'ın Kınıkta yap yaptı. Konuşan hatipler partilerin nü yapan. ahlâk. bilgi, adalet. hak, Eğer en büyük dâvamızı halletda bulunan 12 tane Birleşik Arap radyosu diye tanıtan istasyon, ihtlSİNGER DtKtS MAKtNELERt aşıhyan, programı üzerinde izahat verdik mes'uliyet ve hürriyet hayli insan zayiatı vardır. Radyotığı bildirilen konuşma teşkil etmek istiyorsak önce verimli fikirlâıin sona erdiğini açıkladıktan Cumhuriyeti motöründen 5 tanesi lar Nâsır lehinde konuşmalanna KUMPANTAS1 ten sonra C.H.P. ne ve A.P. ne şid öğretmendlr. «Bana bir kelime öğ Ierin tarlasını yani millî lihniyemiştir. sonra, Birleşik Arap Cumhuriyeti Suriye bayrağını çekmişlerdir. Di rağmen ordu ve ihtilâl taraftarlatstanbul Vilâyeti dahılınde Galadetle hücum ettiler. Bu arada iki retenin kulu kölesi olurum», «Tan ti yükseltecek olan «Millî E|itim» Arap Demokrat Parti devrini Anadolu kazanın muhtelif köylerini de ziya rı gökten yere inip de meslek seçradyosu olduğunu «öylemlştir. Rad ğer 7 motör hâlâ Birleşik rı idareyi almak için çahşmakta ta Kemanke? semtinde Kara Musdâvamızı halletmemiz gerek. yo, Mareşal Amer'in ihtil&li yapan Cumhuriyeti bayragını taşımakt.t dır ve Nâsır taraftarlarından ileri tafapaşa caddesi Yolcu Salonu kar tarihinin en pprlak devri olarak ret ettiler ve gece Bursada iki seydi, öğretmenliği seçerdi» sözüTarlam*;ı sürelim, çapahyalım, Mehmet Ali semtte kapalı salon toplantısı yapliderlerle görüştüğünü ve istekleri dırlar. Bunlardan Suriye bayraklı şısında kâin Singer hanını mahalli gösterdiği bildirilen nü içten söyliyen kuvvet, öğret çüçlü kılalım ve avdınlatalım. Andurumdadırlar. ni kabul ettiğini, ordunun bunların î motör yüklediklerl nohutla liticar! ikametgâh ittihaz ve muka Aytaş hakkında milll menfaatlere tılar. menliğin memleket dâvasındaki ö cak o zaman çürük ve zararlı oGecenin geç vaktinde gezdiğim velesinde yazılı bulunan işleri ile aykırı davranışlarda bulunduğu yerine getirileceğinden emln bnlun manımızdan hareket etmişlerdir Millet lanlannı avırıp en faydalı, en fühudut karakollarında Birleşik A iştigal eyleyen ve unvanı ticareti için tahkikat açıldığı Kınık SavcıY.T.P. propaganda ekipleri de neminden fışkırmaktadır. rap devleti bayrağı indirilerek Su ile Adliye Sicilli Ticaret Dairesin lığınca teyid edümiş ve bu husus senatör ve miHetvekili adaylannın denilen kültür gemisini yürütebi zel, en verimli tohumları tarlamıza riye bayrağı çekilmiştir. deki sicil numarası yukarıda yazı taki vesikaların Bergamaya gönde iştirakiyle rkipler halinde Bursa lecek Başkaptan yine öğretmen çckinmedcıı serpebileceğiz. Komttnist teknisyenler Ve bunu seve seve yapmak için lı bulunan ortakhğın Beyoğlu 4 ün rildiği ilâve edilmiştir. Bergama civarında muhtelif köylere giderek dir. Onu, ne ekonomi. ne orman, nezarete alındı cü Noterliğinden tasdikli 26/8/1961 Savcısı da tahkikatın birkaç gün konuşmalar yaptılar v e gece iki ne ziraat ve ne de makina, pusla paçaları sıvamıs, yepyenl ve ileri semtte kapalı salon toplantısı ter sız hareket etmeğe yeterlidir. Bü bir Türkiye için kararlıyız, güçdosyanın Şenyurt, 28 (Alâettin Bilgi bil tarih ve 25680 ve 25681 sayılı ka içinde ikmal edilerek tün bu dâvaları taşıyıp, ufuklara lüyüz, bekliyoruz. diriyor) Suriyeden buraya ge rarların Ticaret Kanununa uygun mahkemeye sevk edileceğini ifade tip ettiler. Bsştsrab 1 incl ıshifad* şanlı sayılmak lâzım gelir. Dola len haberlere göre, Umur Garni olarak ve memurluğumuzda mah etmiştir. ulaşmanin tek çaresi, bilgili Kül Tacettin ÜRKMEV yısiyle dün sabah Suriyede baslı zonundan hareket eden ihtilâl or fuz vesikalara dayanılarak 31/8/ zeltmek!» A.P. ll Başkanı Mehmet Ali Ay İhtilâlin hududumuzdan itibariyle dusuna mensup bir Suriye birliği, 1961 tarihinde tescil edildigi ilân Hükümet darbesinin sebeplerini yan hareket, mahiyet taş bugün kendisini evinde ziyaret yukarıdaki hedeflerden çıkarmak bir isyandır. Yani Suriyenin Mı Elcezire bölgesindeki kaymakam olunur. Adalet Divanı 4 veya 5 ! Bölükbaşı'nin Yuvarlak eden gazetecilere, hâdise hakkında görünüşü pekâlâ mümkündür. Nâ»ır*ın haya sıra karşı isyanıdır. ve nahiye müdürlerini teTkif «tT. C. lunlan söylemiştir : Baştarafı 1 inci ubifede Dünkü »levlenmenin ilk işaret miş ve hudutlarımıiâ 140 Hlometlindeki Büyük Arap Devletlni D (• ekim günü duruşmalara Masaya dair sözleri Ticaret Bakanlığı « Partimin propaganda gezileri kılâbın tam minasiyle muvaffak kirdeği olacağı «öylenen Mısırla fişeği, geçen ağustosun 19 unda re mesafede bulunan Hasseç seh îç Ticaret Genel Müdürlüğü çin Kınık'a gittim. Ve bazı köyle olmadığı anlaşıldığından bsyraklar başlıyor darbesi rindeki özel bir kampta toplamışpartiyi kanştırdı Suriyenin birleştirilmesi, neredey atıldl. Asker! hükümet Şirketler ri dolaştım. Orada hiçbir hâdise peyderpey asılmağa başlanmıştır. se bir emrivakiye getirilmisti. 22 dünya rekorunu elinde tutmakla t:r. Sayı : Baştarafı 4 üncü sahifede çıkmadı. Mütaakıben Bergama, Ye Baştarafı 1 inct sahifede Gezdiğim hudut karakollarının öı'el : şubat 1958 de Mısır ve Suriyede meshur Suriyedeki kıpırdanışları niköy, Zeytindağ ve Aşağı ŞıkırnaDiğer taraftan Suriyede vazifeli bazılannda yırtık ve yarıya kadar sı dolayısiyle gelmemi?, buna rağ başının son tutumu hakkındaki bir Genel : 4/13007 yapılan sonucu önceden belli pl« farkedan Nâsır, daha önceki idari bulunan Bulgar, Çek ve Rus tekya uğrayıp gece 24 te Izmire gelmen Askeri Yargıtay Başkanı hamerkeziyete nisyenleri de bu birlikler taraAnkara 14/Ağustos/1961 dim. Evimde istirahate çekildim. asılmış bayraklar gördüm. Reyhan kim Tuğgeneral Rıza Tunç iştirak suale şu cevabı vermiştir : bisitin neticeleri, şimdiye kadar sistemi terkederek « Hukuki bakımdan Yuvarlak döndü. Şamdaki muhtar lcra Kon fından tevkif edilmiş ve Deyrizor Ozü: Böyle bir hâdise hakkında hiçbir lı • Cilvegözü hudut karakolundan etmiştir. rastlanmamıs ve süpheleri dâvet Masa Antlaşmasını ımzalamamak, Türkiyeye bugün Suriye'den 17 kiseyini lâğvederek Kahire'de Su civarında bir kampa konulmuşlar Türkiye Şubesine muhassas ser bilgim yoktur.» eden bir süratle ilân edilmişti. O şi gelmiştir. Bunların hiçbirisi BirSaat 17.30 a kadar devam eden bilinen beyanlarda bulunmak, ipmayenin arttırılması hk. zaman resme n açıkiandığlna göre, riye ve Mısır eyaletleri için 36 kol dır. Kamışl:, Darbesiye, Hasseç Bu sözleri mütaskıp gazeteciler leşik Arap Cumhuriyeti pasaportu toplantıda Yüksek Adalet Divanı tidai bir oy avcılığından başka bir Singer Dikiş Makinası Knmpantuklu tek bir hükümet kurdu. Ay bölgelerinde durum normal olup; iştirak nispeti yüzde 9889 a kaden birinin, «Beş bin yıllık Anado nu taşımamaktadır. Gelenler Ha nın bundan sonraki çalışma şekli şey değildir. Yuvarlak Masa topy a n Galata Singer Han tttanbnl dar çıkmıştı. Gene resmen açıkla rıca kendine de 7 tane Cumhur yalnız Nâsır taraftan olan Hasseç lu tarihinde Demokrat Parti dev lep ve Beyruttandır. Şam'dan ge tesbit olunmuş ve bu arada Ko lantısındş ahnan kararlar, CJC.M. l l g i : 2S/Temmnı/1961 gfinlfi Te başkanı Yardımcısı tâyin etti. Böy Valisi ri, en parlak devirdir demişsiniz, len olmamıştır. İfade edildiğine gö mite ve Divan üyeleri birbirleriy P. nin malıdır. Zira bu kararlara binbaşı Ahmet Gazi'nin 4824 sayılı yazınız. nanlara bakıhrsa, Suriye v e Mıle hareket etmek suretiyle 43 ya tevkif edildigi bildirPmpktedir. öyle mi?» şeklindeki suali üzerine, re her gün Şam'dan gelenlerin sa le tanıstnışlardır. Genel îdare Kurulu iştirak etmiş, sırdaki 7^00.000 seçmenden «sadeŞirketimizin Türkiye Şubesine şındaki Nâsır aradaki Îsrael ve Ür Aytaş, asabî bir eda ile, «Evet bey yısı 15 ten aşağı düşmemekte idi. kabullenmiştir. Başkan Bölükbaşı ce birkaç yüz tanesi» birlesmeyi muhassas sermayenin 150.000 dolardün dolayısiyle Mısırla müşterek Toplantıdan çıkan Salim Basol, Genel Îdare Kurulunun aldığı kaler, evet... Bunu söyledim. söylütasvip etmediğini, yegâne aday dan 300.000 dolara çıkarılması dolahududu olmayan Suriyeyi daha kendisinin rarları ya tatbik eder veya beğenyorura ve söyliyeceğim.. Beş bin Suriye'den gelen ve konuştuğum bugüne kadar gerek Nâsır'ı meydana gelecek Birleşik sıkı kontrol altına almak ümidinyısiyle hazırlanan ilân ilişik olarak Hükümetimiz Suriyede gönderilmiştir. yıllık Anadolu tarihinde Demok turistler, Halep'de de durumun ka ve gerekse Divan üyesi ve savcı mezse istifa edip çekilir.» Arap Cunıhuriyetinin Devlet Baş deydi. Nâsır paralel olarak 19 eyrat Parti devrinde yaşanan 10 sensık olduğunu ve bilhassa kenar arkadaslannm toplu halde KomiBasın toplantısında, C.K.M.P. likanı olarak istemediğini belirtmiş lülde de, yegâne siyasi teşekkül ki hareketi bir iç mesele Tescil ve ilân muamelesinin yap nelik mesut devir yaşanmamıştır, ve fakir mahallelerin Nâsırı des teyi ziyaret fırsatını bulamadıklatırılarak ilâna ait gazetelerin gön yaşanamaz» diye bağırmıştır. teklediğini söylemişlerdir. Bir Al rını v e bunun için bugün geldik deri tarafından tutulan yolun v e ti. Halbuki daha o zaman, Suri Milll Birlik Cephesini Mısır v e n derilmesi rica olunur. Genel Kurul toplantısında yapılan olarak kabul ediyor man turisti, «4 kamyon dolusu, suyede kuvveti inkâr edilemiyecek Suriye icra organlarını da birleşDiğer taraftan Ödemis'te de mil ratlarından cahil ve çok fakir ol lerini ifade etmiştir. Divan üyesi tüzük değişikliklerinin tamamen Ticaret Bakanı A. Baştarafı 1 lnei sahifede kudretli bir birleşme aleyhtarı ce tirmis ve Genel Merkezi Kahireye Adil Sanal ise bir arkadaşımızın antidemokratik olduğu, bu hükümll menfaatlere aykırı hareket ettik dukları belli olan Halepliler elle(imza) reyan mevcuttu. Muhalifler, Suri almıştı. Nâsır, Suriyedeki zorla dır» seklinde cevaplandırmıştır. sorusuna cevaben Yüksek Adalet lere dayanılarak Genel Îdare Kuru Nejat Izmirlioğlu leri iddia edilen 2 A.P. li dün gece rinde pankartlarla Halep sokaklaye Devletmi tarihe g ö m e n ameli kabul ettirilen blrleştirme tedbirBaşkan Gürsel ise riajbakanlıkrında dolaşarak Nâsır lehinde pro Divanının 4 veya 5 ekim günü An lu diktatoryası kurulduğu belirtilGenel Müdür Muavini geç vakit tevkif edilmişlerdir. yenin, bir birleçme değil, «Mısıra lerine karşı gittikçe artan memnu tan çıkarken basın mensuplanna demiştir. karada Ankara Kumandanhğı sa miştir. Singer Dikiş Makinası KumpanAyrıca A.P. İİ îdare Kurulundan paganda yapmışlardır» ilhak» oldugunu ileri sürüyorlardı. niyetsizligi, gene geçen ağustosun gülerek «Suriye meselesi değil yası tarafından ibraz edilen ve bir lonunda duruşmalara tekrar başKadri özek ile Mustafa Güre! hak Suriye'de uzun müddet kalmış oAyrıca, Ankaradaki kongreyi mü Suriyedeki ion gelişmenin ana se18 inde bir meydan mitinginde söy mi?> demiş gazetecilerin «evet» örneği dairede alıkonulan bu surelarında, gece hoparlörle propagan lan bir başka turist, Nâsır'a bağlı lıyacağını •'öylermş ve bu husus Dev taakıp, Akkurt, Yeğenoğlu ve Bildemeleri üzerine şunları söylemis tin mübrez Türkçe aslına uygun bebi. birleşme aleyhtarı cereya le itiraf etmişti: da yaptıkları iddiasiyle dâva açıl lık telgrafı çeken aşiretlerin çinge let Bakanı Sıtkı Ulay taraf:ndan da getekin tarafından hazırlanan ve tır: nın kudretini arttırıp bütün kuzey şunları ilgili parti mercilerine verilen bir olduğunu tasdik ederim mıştır. Bahis mevzuu toplantının ne aşiretleri olduğunu ifade etmiş teyit olunmuştur. Ulay « 2 eyaletin birleşmesi kolay eyaletine yayılmış olmasıdır. Nite «Suriye ordusu vaziyete nâkim söyl*miştir: «Divana sevkedilecek deklârasyon da dün açıklanmıştır. 1961 senesi Ağustos ayınm 25 in sorumluları Mehmet Evin, Hüseyin tir. bir iş olmamıştır ve hâlen de öykim dün sabah, Suriyeliler bir po ledir. Arap düşmanları, Suriyeyi olmuş, Dışisleri Bakanlığı tebliğ ci günü. dosyalar hazırlanmaktadır. Her 9 eylülde verilen bu deklârasyonGüvener v e Ibrahim Aktaş da Inkılâbı yapanın Abdülhamit Salis devleti baskısından kurtulur Mısırdan ayırmak i ç i entrikalan verecekj Beyoğlu Dördüncü Noteri mahkemeye verilmişlerdir. raç ve arkadaşlan olduğu turistler halde bunlar 4 veya 5 ekime ka da da, tüzük değişikliklerinin v e Diğer taraftan Ticaret Bakanı ve kurtulmaz sokaklara dökülmüş na durmadan devam n ediyorlar.» Hadi Semi dar ikmal edilecektir.» Genel îdare Kurulu davranışlarıBunlardan başka C.H.P. nin Fo tarafından ifade edilmektedir. Dışisleri Bakan Vekili Mehmet (Resmî mühür ve imza) ça ler, Arap Milliyetçiligi bayrağı al idarecilerinden Aclan Dirim Bilindiği gibi Yüksek Soruştur nın antidemokratik olduğu, bir Bilindiği gibi Abdülhamit Saraç Nâsır, Suriyelileri kızdıran mer Baydur'u bu sabah bir çok devlet T. C. tında Ortadoğu Liderliği peşinde keriyete dönüşü, 2 memleketin birhakkında da M.B.K. aleyhinde ko göz hapsinde bulunduğu Kahire 1 ma Kurulunda henüz 202 dosya merkez diktatorjası kurulmak islerin büyük elçileri Dışisleri BaTicaret Bakanhfı koşan muhteris Nâsır v e Birleşik leşmesinin gerçekleştirilmesi nuştugu iddiasiyle bir ihbar yapıl den kaçarak Şam'a gelmiştir. Şam bulunmaktadır. Doıyalar bilindiği tendiği beürtilmektedir. yodığı bildirilmektedir. Arap Cumhuriyeti aleytarı slogan lunda ehemmiyetli bir merhale o kanhğında ziyaret ederek kendisi İç Ticaret Genel Müdürlüğü Radyosu bugün hiçbir neşriyat yap gibi zimmet; irtikâp, sahte evrak C.K.M.P. nden istifa eden miHetile kısa süren görüşmeler yapmışŞirketler lan bağınp çağırmışlardır. C.H.P. Namazgâh, Ballıkuyu, mamıştır. Turistlerin ifadesine gö tanzim etmek gibi suçları ihtiva vekili adaylarından Eminönü llçe larak mâzur göstermeye çalıştı. Sayı : lardır. Siyasî çevrelerden sızan 2. Başkanı Mustafa Artaner de Karşıyaka ve Yeşilderede toplantı re, laat 16,30 dan sonra Şam Rad etmektedir. Suriyedeki ayaklanmanın basın haberlere göre büyük elçiler SuÖzel : Birleşik Arap Cumhuriyeti doğar yapmıştır. Bu arada C.H.P. Ge yosu adına neşriyat yapan radyoda, eski bir istihbaart subayı Ab riyede vuku bulan hâılisede Türk Komite üyest \hmet Yıldız da, şunlan söylemiştir : Genel : duktan sonra, bütün yetkileri uhnun, Halep yakınlannda bir köyde nel Başkanı înönünün îzmirde 10 dulhamid Saraç ile Birinci Ordu hükümetinin tutumunu öğrenmekduruşmaların Ankara Kumandan« Çirkin bir taktikle A.P. nden Ozü: desir.de toplayan Nâsır, ademi 14 ekim arasında tertiplenecek bü bulunan verici bir istasyon pldu hğı salonunda yapılacağını söyle rey kapmak için Yuvarlak Masa Kumandanı Orgeneral Cemal Fay tedirler. Ankara merkeziyet esasına dayana n nispe yük açık hava toplantısında bulun ğu anlaşılmıştır. Suriy» • Türkiye miş ve Komite ile Oivan üyeleri toplantılarını kendi menfaatlerine sal görülmektedir. 39 yaşmdaki ve İlân hududundaki karakolların çoğunda Diğer taraftan bu sabah Suriyeten mülâyim bir idare kurmuştu. ele avuca sığmaz Saraç. ezelden Ticaret Bakanlığı îç Ticaret Ge mak üzere îzmir'e geleceği bildiril âni değişiklikler yapılarak Mısırlı nin sohbet ettikleri'ii ıfade etmiş alet eden liderler partinin çökmede silâhlı kuvvetlerin 'dareyi ela Partilerin kapatılmasını, bilumum mektedir. sine sebep olmaktadır. Vatan ve beri Suriyenin «Kuvvetli Adamı» alması üzerine Dışişleri Bakanlığı nel MüdürlüPnden: tir. »ubaylar yerleştirilmiştir. basın ve yaym organlarını n devmillet menfaatlerini düşünenlerin 30/Kasım/1330 tarihli Ecnebi Ano olarak bilinmektedir ve Mısırla aşağıdaki resmî tebliği yayınlamış letleştirilip ağızlanna kilit vurulböyle bir partide çahşması imkânSON DAKÎKA : Türkeş ve Özdağ'm nim ve Sermayesi Eshama Münkabirleşmede basrolü oynamıştır. Al tır. masını v e diğer hürriyetlerin kısızdır.» sim Şirketler Kanunu hükümleri Son dakikada edindiğim malumabay Saraç ile Birleşik Arap Cum«Cenup komsumuz Suriyede si gereğince Türkiyede çalışmasına sümasını, ilk civçivli günleri n he istifalan M.B.K. nde ta göre, Şam, Kamışlı v* Humuata ALTIN FİATLARI huriyeti kabinesinin Mısırlı üye lâhlı kuvvetlerin idareyi ele alyecanı ve yeryüzü cenneti vaadle Baştarafı 1 inci gahifede Birleşik Arap Cumhuriyeti vaziyeleri arasında ciddî anlaşmazlık ha maya müteveccih oir ihtilâl hare izin verilen ecnebi şirketlerinden 23 9 1961 rr arasında pek umursayan çıkmate hâkim olamamıştır. Halk, inkıAtletizmde İspanya 1002510050 beri 20 eylülden beri dolaşmaya ketine tevessül ettiği oğrenilmif «Singer Dikiş Makinası Kumpanya özdağ ise Tokyo'da idi. Cumhuriyet mıştı. Başlangıçta popüler Nâsır'a sı> nm Türkiye Umumi Vekili NeMilli Birlik Komitesince bu me lâpçılann lehindedir. Fakat şimdibaşlamıştı. Saraç, geçen ay yapı tir. 1360013650 Reşat beslene,, ?empati de, birçok mah şet Arıman, Bakanhğımıza müra sele tetkik edilmekte olup Basba lik Birleşik Arap Cumhuriyeti ta]040010460 Avusturyayı yendi Hamlt lan idari değişiklikten sonra IçişMilletlerin ve komşu devletle caatla Şirketin Türkiye Şubesine kan Yardımcısı Fahri özdilek ba rafında görülmeyi tercih etmekterumiyetlere gözyumulmasını ko93009330 Gulden leri ve Adliye Bakanhklannı ve rin hürriyet ve istiklâlıne daima İki gün devam eden millî muhassas sermayesinin 150.000 do sı n mensuplanna: laştınynrdu. 1225012300 dir. înkıl&pçılardan bazılan rouvaf ingllU umumî idarenin kontroluna me riayetkâr bulunan Türkiye. bu ha lardan 300.000 dolara çıkanldığını atletizm yanşmalan sonunda 1482H84 Deguııa • B e n bu istifalan işittim, ama <ak olsmama halinde Lübnan huFakat zamanla. Nâsır reiimi sos mur Cumhurbaşkanı Yardımcılı reketi, Suriyenin bir iç meselesi bildirmiş ve gereken belgeleri ver14821484 İspanya, Avusturyayı rahat bir Yerli başka bir şey bilmiyorum» demiş duduna kaçmak üzere hazırlık yap yal demokrat etiketı arkasında ka ğına getirilmisti. Daha önce tek ba olarak görmekte vt hükümetimİ7. miştir. şekilde 11699 mağlup etmiştir. maktadırlar. tir. tıksız bir diktatörlüğe çevirdi. 5 şına mesul olduğu kuzey eyaleti durumun inkişafını yakından ve Bu işe ait evrak incelenerek mev Milli hassasiyetle takip etmektedir.» milyonluk Surivedeki birleşme İcra Koneeyi Başkanıydı. ıııııııııııııııııınııınıllnımıııı'iı zuat hükümlerine uygun görüldfi eııııııaııııı aleyhtarlarını geniş ölçüde tev Birlik Cephesinin icra organlarığünden ilân olunur. kifler vaptıraralf hapse attırdı ve nm birleştirilmesi üzerine ie, Sa 388 P ATT İ Pul, resmî mühür . tmza Ankara Talebe Yurdu rakiplerini temızlemeye başladı. raçı n kuzey eyaleti Genel SekreSinger Dikiş Makinası Kumpantktisadi zorlukların artması üze teri olduğu Millî Birlik Cephesiyinşaatına bankalar da yası tarafından ibraz edilen ve Mr BfROBN PRENLBR GICIRM PA2CALANMAKTAN ZOZ r:ne de b'rlesme aleyhtarları se le de alâkası kesümişti. Evvelki örneği dairede alıkonulan bu rur>ItURTULOUK... ferber olup daha fazla mızmızlan gün de Kahire Radyosu, selâhiyet yardımda bulunacaklar tin mübrez Türkçe ashna uygun maya. Suriyenin üvey evlât mu leri tahdide uğrayan Saraçm Cum Baştarafı 1 inci sahifede oldııgunu tasdik ederim. amelesi Rördügü. aslan payını her hurbaşkanı Yardımcılığmdan çekıl 1961 senesi Ağustos ayınm 25 inci olan yurt binasının tefrişi için 1 defasında Mısınn kaptığını ağız diğini ve istifasının Nâsır tarafmmilyon 98 bin lira gerekmektedir. günü. açıklamıştı. lardan kulaklara dolaştırmaya koy dan kabu! edildiğini Beyoğlu Dördüncü Noteri Ayrıca üçüncü blokun da yapılmadular. Maamafih, müşterek nimet Nâsır kendisiyle görüşmek isteyen Hadi Semi sı ve böylece Kapasitenin 2000 6ğlerden mâkul hısse alamadığından mağrur Saraçı bir defasında 5 saat (Resm! mühür v e İmza) renciye çıkarılabilmesi için beş çikâyetçi Suriyenin. birleşmeden bekletmişti. (Basm . 7815/B248) milyon liraya ihtiyaç vardır. fayda değil zarar gördüfü bir ger Nâsır ile şu anda nüfuz pazarhBugünkü toplantıda söz alan çektir 3 küsur sene ıcinde hem ğı yapmakta bulunduğu anlaşılan ZAYİ Izmlr Namık Kemal Llseolduğu Fahri özdilek ve Ahmet Tahtakıhayat pahalılanmış, hem de hürri Saraç'ın, mimarlanndan Birleşik Arap Cumhuriyetinin yı lıç, öğrencinin bir toplumdaki ö sinden almış olduğum 194748 yılı c'yetîer azalmıştır. nemini belirtmişler, bugüne ka gunluk ve mezuniyet diplomalanmı kıcılığını da yapıp yapmıyacağı kaybettim. Yenisini alacağımdan esSuriyenin Mısıra ilhakı, siyasî henüz meçhuldür. Fakat mâlum dar yapılan çalışmaları özetlemiştarihte eşine pek ender rastlanan olan, yanar döner Nâsınn esasen ler ve malî yıl başında faaliyete kilerinin hükmü ycktur. Suat Baytaroğlu ve 1936 danberi ilk defa vukua ge cilâsı kaybolmuş prestişinin deh geçecek olan yüksek öğrenim yurt Cumhuriyot 5242 lar ve kredi kurumu hakkında len bir olaydır 1936 da Hitler, Al şetli bir darbe yediği ve devamlı manyaya hemhudut olan Avustur surette ihtilâflara gebe Ortadoğu bilgi vermişlerdir. Banka müdürleri cumartesi güKAYTP Civra koyü ilkokulunyayı topraklarına dahil etmişti. nun, Israelin tebessümünü genişMısir ile Suriye ara«ında müşte letecek şekilde daha da karıştığı nüne kadar aralarında toplanarak dan aldığım dlplomamı lcaybettlm. temin edecekleri yardımı yurt in HükUmEüzdür. rek sınır bulunmaması yüzünden, dır. Ekrem Kocabal gaatıaa vereceklerdir. Nâsır'ın ilhakı, Hitler'inkinden b» Kayhsn SAĞLAMER IIIIIMIIIIimiMllllllllllllllllllHimilMIIIIHmi SllliniUllllllllllllllllllllllllllilllllllHMIIIlllllMIIIIIMIIMIIIMMHmfi ı tnam ıı ıı ıı • • ıı ııııı m>ı n r* Cumhurlyet 5247 B. Arap Cumhuriyeti parçalanıyor mu ? SON DAKIKA : Asiler Halep9i de ilhak ettiler G. Pala 52 ilde gezi yapacağım dedi YUNUS NADİ armağanı I9GI 1362 FN ÛNEMLi DAVAMIZ NEDİR? 46Çorba Aksal: «Vatandaşlara eşit muameîe yapmak ahdimiz var» dedi 48 Her şeyden önce Millî Egitim 47 Sebep ve neticeler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle