12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT CUMHURÎYET A Eylul 1961 2*: 1 YURTTA SECİM MÜCADELESİ İNTİBALARI CHP lîler ((Seçimleri toptan kazanacağız» derlerken . lile ans veriyorlar Erzincanm CHP aday kadroıu: (Soldan sağa) En kuvvetli nanızet Emncanda CKMP den Senato, tan hiç kaç.nmadıklarını ılerı BÜrü ÇANKJRI Bu\uk •sehırlerden Zeynel Gündoğdu, Naci Yıldırım, Senato adayı Adıl Sağıroğlu, AP den ise rrnlletvekilı adavı vorlar ve ornek olarak da Çankın gelen adam ku'aklan tırmalıvan, M Yıldınm ve Ü Baskanı Alâattin Kırtıloğhı gosterilen Nıi'ret Bayındır Valısmın Boyalıcı koyune yaptırurpertıier veren bir se":le uyandı dığı %ol dolayısıvle çıkarılan dedıPenceresız, kuçuk otel oâasır.m koduları gosterıyorlar Bır gazeteıçını dolduran zıfırı karanhk, guye de jazdırılan bu dedıkoduja ne«m ısımasına daha bir hayh vagore Valı, volu vaptıktan sonra kıt oldugunu gostenvordu îçmde koylulere «artık ovlarınızı CJîP bir urkeklık bır ezıklık dujarak ne verırsınız» gıbı telkınlerde buvatağında doğruldu Bu meKamk bır çıngırak se<;ı ıdı ve pek vakm çe\ re sakdilı zı seoepler dolayısıyle yobazca tel lunmuş Boyalıcı koyu halkı bu aiı btıeıi, p dan hemen bıtısıkt^kı odadan ge îl Baskanı, «Benım buradan pek kmlere kapılmaja pek musaıt olan c'edıkodunun aslı olmadığını »oylıvordu Adam, bır anlık urkeklık umıdım jok» dı> or «Çıkarsak çı Çankırı halkı, bılhassa C h luvorlar. dağıldıktan sonra, gıttıkçe şıddetı karsak 1 mılletvekili çıkarırız » ler tarafından fazlasıvle ıstısmar nı artıran bu sesm bır çalar saatHılrru Mutlu, buna sebep olarak, edıhvormuş Esasen, C K M P mn ten çıktığını farkettı Saat kaçtı AP Çankm'va gelırken, motorlu trenin bu ılde çok kısa bır za son zamanlardakı ınkışafı buna daacaba" Yapraklı ılçesınde, nm restoranında senato seçımleman once kurulmuş olmasını ve vanıyormuş El vordamı ıle buıup \aktığı sı partı genel merkezınm anlayışsizca ımam ; etıstırıp kovlere sahveren nnde ıkı bellı başlı rakıp, C H P Anlasılan bır hoca varmıs Evvelce D P. lıler ada\ı Fernan Arkan ıle CJC.M.P Her parti konuşulacak. konııgarasmdan kuvvetlı bır nefes çek davranışını gosterıvor tı Sıgaranın çek len ncfesle bıraz Baskan, pek duruculardan değıl ıçın çalış, n \e bılhassa koyluler adajı Hazım Daglı'yı vanvana otu sulmıyacak konuları ajırmış, daba kızaran ateşınden çıkan ku Yakında ı^tıfa ettığını dujarsak uzerınde bujuk nuf ızu oian bu ho rup tatlı tath ŞEkalaşırken gorunhattâ cerap verilmiyecek çuk avdınıikta saatın 4 olduğunu hiç şa^mamalıvız Yoksa, bu kadar ca şımdı yetıştırdığı muııtien ıle ce, bunu sıvası hayatımızda yeni açık sozluluğun pohtıkj lugatıcdo bırlıkte C KJJP. hesabma çalışı ve sevı^dıncı bır gıdışe örnek ola sualleri bîle tesbit etmisler gordu. vormuş Nıtekım, 9 temmuzda \a rak sa\dıcıırı ve bundan çok memBırkaç sanne sor.ra, çok yakın j e n var mı' nun oldugumu kendılenne «oyledat»ı bır mınareden duğumlu sesll Bır Bekır Turna varmış Ankara' pılan Referandumda çıkan 43 380 dım Tok sozlu ve samımî Hazım bır muezzırın oV'uduğu selâ, henuz da D P Beledıve Meclısı uyesı ıınış (Havır) da bu hoca ıle muntlen Dağlı'nın cevabı soyle oldu : kesılmı>en zıl sesı ıle karıştı Bı e<:kıden Aslen Çankırılı olan Be nın buyuk rola ve payı olmuş.. tışık odada yatan adam, çalar saatı kır Turna'vı eski D P lıler çok « Bu durum boyle mı kalır xanÜçancusu, sıvası rakıplerının gaEBZtNCAN «Errlncanın neyi susturmağa luzum gormeden terlık tutarlarmii Fakat, ge!»n gorun kl yeve varmaK ıçın her j olu mubah nedıvorsunuz' Unutmayın kı, »emeşha» fliye aorsalar hlç ceklnlerını ?uru\erek odasından çıktı Bekır Turna, turnayı gozunden \ u •;ayxnaları C H P lıler, gerek C K çımlerde kım daha ıyı ve daha temeden «toı fırtınaa ve lyl insanSonuna kadar kurulmuş olan saat, rup yoklamada bırıncılığı alar°a M P lılenn, gerek A P lılerın se s^rlı şekıldc rakıbıne hakaret edelan» derim. Her güa aksam ttzerzembereğı boşalıncaya kadar, dakı mıs, uçunculuğe duşmuş Bunun u çımlerı kazanmak ıçın ıftıra atmak bılırse o kazanacaktır.» lerl çıkan rflzgâr, lehri toıa dnkalarca çaldı ve nıhayet sustu zerıne bakmış kı kazanma ıhtımalı mana boguyor. Otel de, lokanta 4a, Adamın, otelde yatan herkesı, oku vok ada\ hktan ieragat etmıs ll ben de toz icindeyim. Neyse yollanan ezanı dınlemeğe zorunlu bırak Baskanı bu durum karşısında gerın bir kumı asfaltlandıktan sonra maktan revk duvduğu anlaşılıyor nel merkeze bır yazı gondermıs halk b&sını kaldırıp blraz oUon Anavasa oylamasını C.H.P. nin du. Nıtekım, butun otelde belırlı «Bekır Turna lısteba<;ı, hiç değılse biribirioi gSrebllir olmo*. Şehir ne, partilerl, adayları soruyorum, bır canhlık başlamıstı ıkıncı olsun> dıye. Fakat gerel dış'na çıkınca, Insanı nncu çıra&ı onlar bana «Beyım bırak partılerı, kuvvetini ifade içın bir mıvar olaBL'KSA Partıler ıdarfctııerı ve bu yıl havalar kurak gıttı, maksul rak kabul etraemek gerekir. ÇünBuyuk fehırden gelen adam, çı merkezden gelen cevap «Harır> oladavlan, propaganda faalıyetı ıçın, na çevıren toı fırtınası yıne mevyok, ot yok, bızım davarlar, okuz ku Erzıncan daıma surprizll seçım kan ayazdan kendını koru\abıımek mus îçı di'i bır Hılmı Mutlu, «Bu erken saatlerden ıtıbaren Bursa ıle cut. Halk, sivasi partlleri, adavlasonuçları vermis bir ildir Yalnız, üçeler arasında mekık dokumağa n bn toı dumandan seçemiyor mn ler ve bız ne olacağız onn duşıı Halk Partısinın şımdilik fazla ıçın yorganına sıkı sıkı Barınarak durumda kazanamavız» diyor ve baslamıslardır nedir, eeçimlerle pek Ugilenmivor. nuyoruz» divorlar. Hakları da jok mıüetvekili çıkarma şansı, listesi uzun sabah ezenını dınledı Ezan favorı olarak C K MJP m gosterıHepsi geçim derdine düşmüs. Tol değil, geçen yıllar tarlalannda bi nin basında Zeynel Gfindogdn ve sona erınce, yıne çok yakmdakı bır yor Bu arada ilçelerde tesekkul eden * da, kahvede, köylüsüne, kentlisi re beşten fazla bağday, arpa alır ve Naci Yıldırım gibl sevilenlerir başka camının, sonra da bır uçunpropaganda ekıplerl de en uzak ken bu yıl havalann kurak gıttoe~ camının muezzınım dınlemek u 1957 seçımlennın gahbi C H P 11köylerde dahi programlarına gore si sonncu bıre bir alamadıkları da bnlunması, daha müteeaniı bir du orunda kaldı Nedense, bın bıtme ler ise, sehır ıçındekı durumun k;sfaahyetlere gırısmıı bulunuyorlar. rum arzetmesi, ve D. P. eylannı den dığerı ba^lamıyordu Oysa, eolmus. Otlaklar kurumuş, havvanHer parti, propaganda progTamıpaylasacak olan partl sayısının art zanlar, belırlı bır zamanı hatırlat tas olarak almamıj'acağım, esasa lar ae kalmıs. Samarun kilosn 12.5 etkı yapacak ojların ılçelerden ve 7 nı kanun hukumleri için hudutlan kurnstan 25 kurnşa çıkmıs. Tabıî, masından ıleri gdraektedir. «) gün mak ıçın okunmaz mıydı koylerden geleceğını, buralarda dırmıs, neler konusulması ve nasıl ot yemiyen havvan söt vapar mı? öncesıne kadar D P. oylannın tem Bıtışıktekı adam odasına donmüş, ise halkın çoğunlukla C.H P. nı propagandaya gırisılmesım tesbit yalnız Y.TJ. yapmakta Daha önce bin lira eden bküzlerinamazını kılmağa başlamıçtı. Su tuttuğunu one suruyorlar ederek ilçelere hem yazılı olarak ne, fazla arzdan olacak, sımdi 400 idi Fakat Senato ve Cnmhnrlvei relen neden bu kadar yuksek, çok C.H.P. îl Baskanı Dr Kemal BarMeelisı adaylarının seçlmi uramntebhg «tmls ve aynca binnci gullraya alıcı bnlamıyorlarmış. Ama yuksek bır sesle okuyordu' Tanrı las, çok ıddıalı. «Dort mılletvekılda, «Bortkten» nasiplenememl$ oBu ilin orman köylülerİ Anayasadaki orman nfl ilçelere gidislerde bu husus etetin kilosnnu yine eskisi gibi 5 11lanlar hemen baska partllere ge ya yakarırken, oteldekı butun mu? lığım de bız alacağız. Dığer partiraflı sekılde izah edilmlştlr radan alıyorlar. Yağıssızlıktan çerek Y.T.P. nin kazanma fansını terılenn kendısme tanık olmasını ler barajı aşamıyacaklar» diyor. suçlan ile ilgili maddeyi C. H. P. çıkardı CH.P. programını d5rt nokta upancar da az olmuş. Şeker fabrika azaltmıslardırneden bu kadar arzuluyordu* Buna sebep olarak da CHP. listeŞ > I sı, aldığı pancann ıvrasını peşin z«»rınde toplamıştır. Bunlan: Kodlye «onlara oy vermiyeceğiz» diyorlar Saat 4 30 Sesınden orta yaşh ol sının merkezı ve ılçelerı tatmın e: Vilâyetin güneyi «C.H.P.» j öderken bir vıldan beri taksitle 5 AdaUık pesinde koşan bu »ahıs duğu anlaşılan bıtışıktekı adamın decek tarzda ve halk tarafmdan nuşulmaması gerekli konular, konuşulacak konular, CS. P nin ık» kazanacak, derken kuzeyi j demeğe baslamış. Geçen yılın «on lann partı değistirmeleri sırasın Tannya yuksek sesle yaptığı yaka sevılen kımselerden teşkıl edılmıs lardan daha ziyade CJLMJ'. istl tıdara geldiğinde yapacağı isler, \ «Y.T.P.» ne, doğusu «A. | taksıdini iki ay önce odemiş. Mus da komik dummlar yarattıklan da rıslann ve uç ayrı mınareden ge olmasını gosterıyor örneğin, lıste TJŞAK ITşakta seçimi kimin fade edebilecek. 1922 1950 devresinde yaptığı ışler tahsıl «parça parça geçmesi vUolraus ve bazıları üç paprti C.K.M. len ezan seslennın sona ermesıyle de uçuncu durumda olan ve 1957 kazanacağını anlamak için partii P.» ne şans tanıyor • Ahmet Tahtakılıç'ın kOyfl Boı •e 1950 1980 yıllarında muhalefet zünden paranın hiç haynnı gör P, A.P. M.S P. den aday gösteril bırlıkte, kondora gunun llk ısıkla 1960 arası Çankın Mılletvekili Dr lilerle yaptıgımız konnsmalar enkuş'a da nğradık. Hfak, tlpik bir saflarındakı tutumu ve çalışmaları miştir. Bir ilçemn Adalet Partlsi rı da duştu Dursun Akçaoğlu Çerkeş, Ovacık teresan neticeler verdi. teşkil etmekte ve programın başınmüvor borçlarımızı bile Bdlvemi, başkanı da partisinden Istifa etmeYsrımdaki arkadaşımla Ilk defa Anadc^ln koyu Buyuk fehırden gelen adamın ve Eskıpazar mıntıkalannda çok tnkılâptan sonra Tahtakılıç'ın da partılerın tutumları ıle şahsiyoruz» diyor. Bu, Erzincanlılann | m esine rafmen CJ£.M P. nin milÇankırı'da ılk sabahı boyle başla sevılırmış Bura halkı, Akçaoğlunu bir CJCJMJ. tl Idare Kurulu üyemılletvekili yapabılmek ıçın partı sıni ziyaret ettira. Realist bir a MilU Eğitim Bakanhjına getirilişl y«t uzerınde konuşulmaması üzepek iyl olmıyan geçim nabzı. Si1 letvekili adayı olarak ilân edilmış dı farkı gozetmeksızm oylarını CHP. dam. Her seyi açıkça söyledi, Şu seçım sansını bir kat daha »rtırmış. rınde tıtızlıkle durulmaktadır yas! nabızlan lse her ffin değişen tlr. Tabii bunlann seçim kampanbir seyir takip edıyor. Burada vası gırasındaki faalijetleri D P. Çorak, unutulmus, mistik, ümit ne atacaklarrmş Yıne eski Mıllet rada, snrada knvvetliyız, burada CJİ.M.P. listesinin basında yer alıBu arada ıktidara geldiğinde, yapartüerin llke ve tutnmlarından oylannın parçalanmasına yol aça sız Çankın'da onumuzdekı seçım vekili Kâmıl Tabak, Merkezde ve da kavvetli değiliz dedı. Uzun u yor. C.KJH.P. nin Uşak'ta senatSr pacağı ışjerle alâkalı konuşmalan fiyeliginden baska İki milletTekil da şehırlerde, ilçelerde ve koylerfazla şahıslann bnemi var. Taraf caktır. Eski bir Y.T.P. 11 «düsmanı lerın favonsı C.K M P. dır Dort Yapraklı'da, lıste ıkıncısi Ali Di znn konnstak, ıhtimaller bzerınde tarı çok şahıslar lse, halkın «börek mı (CH.P.) katandınrım, dostu mılletvekıllığinden uçünü, hiç denar ise Ilgaz ve Kurşunlu'da oy dnrduk. Çıktık. C.H.P. îl îdare Ko lığıni mutlaka alacagını tddia eden de olarak uçe avırmış bulunmakdağıtım» dedığı adav voklamasjn mu kazandıraıam» diyor Seçimle ğılse ikısını alır. Nıtekım, kısa za toplarmış. Buyuk rakıp C K M P rnlnna gıttık. tl Îdare Knralandan ler ekseriyette. tadır. Kendileriyle görüstögüm CJIJ. da kazanamadıktan gonra yeni tu re kadar eski D. P. ciler arasında man oncesıne kadar bu ıldekı se ise, yalnız Merkezı tatmin edecek bir avnkatla goruştuk. C.KJM.P. bır hste hazırlamıs AJ>. liler nden aldığımız malfimata dayana liler, her ne pahasına olarsa olsnn tumlarını açıklamış değiHer. C.H. ki çekismenin, küskünlü^ün de çımlerden çok umıtll olan Adalet rak ona da hançi ılçelerde kavvet tatn kadro ile MeelUe gitme>i dü Adalet Partısi de, 8 10 maddehk P. listesine girememiş bazı kimse \am etmesi C H P . nin isine yan Partısinın açık sozlu, babacan ll Barada C H P . nin belını uç faklerin parti ale\hine çalışacakları yacaktır. Bn dnrumda 1 Senator Başkanı Hılmı Mutlu dahı bunu tor bukuyor. Bırıncisı, halkın 27 li, hangılerinde zayıf oldaklannı şunüyorlar, olmazsa iki milletvekil propaganda faalıyetı programının lığini alacaklarını iddia ediyorlar. ana hatlannı, konuşmaların ve proKIRKLARELÎ 260 000 e yakın söylentisi şimdiden ortalarda dola ve 1 milletvekilU|inden Halk Par ıtıraf edıj or. Mayıstan sonra CHP nl iktıdarda sordum. Bn sebeple t>ak'ta seçimler, geçnufusu olan Kırklareli vilâyetmde, şıyor. C.H.P den sonra en kn\\et tisinin SenatSrluğu ve 3 milletveÇarşı ıçındekı küçucuk dukkâ ımış gıbı gormesı ve yapılan işlerC.K.M.P. lilerin tamatnen aksıne, mis yıllara nazaran çok daha ha paganda çahşmalarının kanun hudurunvun hangi parti lehıne ağır II parti olan Yeni Türkiye Partisi killıjini kazanmaması için hiç bir nında halı • kılım satan, A.P. nin den C.H P. ni sorumlu tutması . hemen her ilçede oylann lehlermkumleri hudutlarından dışarı çıkılbasacağını tahmin etmek pek ko aday listesine girememiş olanlar sebep voktor Örneğin, şehre hayatıyet veren ve de olduğtına söyleyince, «Meselâ reketli geçecek. maması hususu uzerınde buvuk lay değıl. Isparta, diğer bazı Orta Anadolu hassasıyetle durulması, dığer parise hemen Adalet Partisinin knrekonomık bakımdan hayh yarar merkezde?» dedim. «Knvvetliyi» i illerimize nazaran iktlsaden geliş tiler aleyhte konuşma yapmadıklalan dokunan Pıyade Atış Okulu bastırdı, Bu ılın güney kısmında bulunan muşlar veya C K.M.P. ye transfer memiş. Doknmaeılık, halı iplikçilinun buradan kaldırılmasmda suç ova ılçelerı, ki bunlar Babaeskı, etmisler. Burada kuvvetli olmadıklannı ği, dericılık sanayii tstanbal'dan n muddetçe aynı şekılde hareket CHP ne yuklemvor. C H P lıler Luleburgaz ve Pehhvankoy'dtır, edılmesı ve konuşmaların A P ıktıne vapmış^rsa, CHP nin buna CKJM.P. lilerin söylediğini belir sonra Isparta'da genislemış. Halk Part'sını tu+maktadır Fakat dara gelince yapacağı ışlerın anlatınce : Afyon'a nazaran, kadınları daha engel olmak kudretınde bulunmakuzey ve dcğuda olan Pınarhısar, tılması ve kışkırtıcı sorular vakı < Doğrn!» dedi. «Bir an olsun aydın. Görü rahatsız eden kara dığını anlatamamışlar. Deraırkoy, Kofcaz ve Vıze kazalan hislerımızden nyrılarak sdyliye çarsaf barada onları bir acnze ha olduğu takdırde, cevap verılmıveseçmenlerıvle bunlann koylerı sıIkıncısi, dın propagandası . îş im Iım: Orada zayıfız... line sokamamış. Ama bana rağmen rek sukutla geçılmesı uzermde duSeçmen savısı 100 325 ( yası kanaat bakımından guney kakânlarının darlığı, ekonomık duzen Butun bu gorusmelerden çıkardı CJI.P. Kadınlar Kolu Baskanı Ne rulmaktadır. Senator: 1, Mılletvekili• 4 ^ zalarmdan a\rılmaktadır. sızlık, kultur eksıklığı ve dığer ba ğim netice şu oluvor: Isak'ta, Af mika Çalıkoğlu şikSyetçi : 1950 Seçımı : 71924 seçmen, Kırklarehnde Y T P , Adalet Par yon'da olduğu gıbi, C.K.M.P. kuv, < tçtimai bnnyemis kadın koln CHP: 38 634, D P • 25 111 tısınden once kuruîmuştur Bu yuzC K M P de, propaganda progravetli. CJ1J, nin de C.KJM.P. ne^ faaliyetinı baltalıyor. Bü\uk mik1954 Seçımı • 73 654 seçmen, ( den bu partıye fazla şans tanınyakın oyu var. Esasen hemen her yasta seçime tesır edecek kndrette mında aşağı vtıkarı a\nı husudarı D P • 36 034, C H P : 32 947 maktadır yerde C.HJ*. nin oyları donmuş. olmamıza ragmen, geri zihniyetle ele almış, jıllardan ben el surulCHP, Vılâyet Merkezınde iyı o1957 Seçimi • 72 108 seçmen, Ne bır eksilis ne de bir artıs ol (kadının politıkada ne isi var?) sn memiş memleket dâvalarma temas Seçmeu sayısı : 115.994 turmu^tur CHP: 34 305, D P : 29 746 allyle karsılasıyonız. Ba, kadına edılmesıne ve kazandıkları takdırSenator : 1, Milletvekili : 4 muş C K M P 1957 den çok kuvvetliC M P • 6 576 DJ. iktidarının iflâsından gonra verilen değerin azlığından ileri gel de bellı başlı bır ıstıh=al bolgesı 1950 Seçimi : 86.208 seçmen d*r, fakat yıne kafı değıl olan Bursa'da, bu ıstıhsahn genış eski DJ>. liler hiçbir partiye girme mektedir.» Anayasa Oylaması : D.P.: 47*57. CHJ».: 20.013, Dedığımız gıbı, şımdıkı halde Y. misler, siyasetle ilgileri kesilmis. Mütaakıben, CH.P. lilerle, Ka olçude verımlı ve kazançh bır ha CM.P.: 4.186 Seçmen 100 325 T P mn A P nden ılerı gıtmesı Bekliyorlar. A.P. U teşkilatı knrnl sım Gfilek'in son knmltaydaki du le getırılmesı hususunun tıt zlıkle 1954 Seçimi: 88.012 seçmen, Evet 66 723 Havır 20 622 berleneuılır mns, fakat bırkaç kişiden ıbaret, rumunu konustum. ITsak'taki tep ele alınacağmın vatanda<=lara tafsı DJP.: 42592, C.H.P.: 23.111, genisliyememis. tste her iki parti kilerini anlamaya çalıştım. Gulek'i lâth şekılde anlatılmasma ışaret CM.P.: 7592, Hür.P.: 1586 nın de güvendıği, beklediği ba, hiç sevenler üzulmus, fakat bır çökün edılmektedır 1957 Seçimi : 80.891 seçmen, bir partiye girmiyen eski DJ>. oy tüye sebep olmamıs. CH.P.: 30.184, DJ\: 28494, ları.. tnkılâptan sonra kııa bir sü TJsak'ta orman kövleri C.HJ». ne C.M.P.: 19.789 re için de olsa, C.HJP. nin menfi ov vermemeye karar \ermisler. Anayasa Ojlaması : Y T P ise seçım propaşandası YTP Erzta'm İl Baskanı ve mılletvekili adayı Av. Husamettın At«propagandası ba reylerin kendi ta Anajasadakı orman suçları ile il faahyetıne onumuzdekı hafta ıçın Seçmen : 115594 rafına akmasını onlemis. A.P. de gili maddenin onlar tarafından ko de gırişeceğınden, henuz prog'pnnı beyli (solda) ve CKMP. AP ve MSP den aday gosterilen tSTANBUL Evet : 54.802, Hayır : 43J80 7 10 Saz eser'erı 7 30 Haberler teşekkül edemediğine gore, ba oy nalduğu kanaatindeler. Hayrettin Gokdemir 7 27 Açılış ve program 7 30 7 45 Bu sabahın şarkıları hazır değıl. î<ı mars 7 35 Ne\ler 7 40 8 15 Her sabah bır marş 8 20 .ıııııııııııı^ııııııııııııııı^ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ı^tı••ı••ııı^ıı••^•>••ıı••ııı^^•ı^ııı^ı•ı^ııııııı^ı^ıt^ıı^^IıııIıııııııııııııılIllıııııııııııIlt^ııI^•ııııIı••ı•ııı•ııııı•ı•ı••••ı>^ıııııI^ı^ııııı^ıııııMıııııı^ıııııııııııı^ııııMınıııııı Kur anı Kerım 7.50 Saz eser Bır pîak albumu 8 45 Ojun len 8 00 Haberler 8 15 Tur haı aları 9 00 Ev kadır.ınm not E Kesunb Koman: 1 9 5 B A N H E B İ N M t L Î O N L A K I Çızen: VVES SAYOL Çeviren: Mazha» KUNT ku'er 8 30 Kucuk sabah kon aelterı 9 45 Turkuler 10 00 SlIllllllllllllIIIIIIIIIIIİIIIIIIIllIllllIlllIIIIlllIIIIIIIIHIM Itlllllll riillll II Illll • serı 9 00 Kapanış Kapanıs 1157 Açıbs \e pıcgram 12 ^0 12 00 Karısık hafıf muzık îkı marş 12 05 Sarkılar (Ornan 12 20 Çesıtlı Turk muzıgı 13 00 Sener) 12 "0 Ö^le melodılerı Haberler ve Turk basınından o 13 00 Şarkı'ar (Nıgâr Uluerer) zetler 13 15 Kuçuk konser 13 15 Haberler 13 30 Şarkı 13 45 Hasan Sozerı'den turkuler lar (Mulkıje Ecevıt) 14 00 14 C0 Melodıler 14 3C MedıKonsPr saatı 15 00 Kapanıs ha Fıdan dan sarkılar 15 00 lfa 57 Açılış ve program 17 00 Kaoanıs Dans muzığı 17 20 Tarım saatı 16 57 Açıhs \e programlar 17 30 Radjo Fasıl He\etı 17 00 Incesaz 17 30 Yangma 13 00 Gençlık saatı 18 15 S?r dıkkat 17 35 Ahmet Sezgın' kı'ar 'Berrm Erbay) 18 45 Ha den turkuler 17 50 Seçımlerherler 19 00 Çesıtlı stud\o!ar den once 18 00 Îkı melodı dan 19 30 O'ajlar ve yankıları 18 10 Sızm ıçın 18 35 Yurttan 19 45 Ccnrıe Francıs ve Paul s e s ler 19 00 Haberler 1915 Anka 21 00 Sarkılar ve =az e Yaşadığımız gunler 19 25 Haserlerı 20 30 Vıctor Young Or fıf muzık 19 30 Olaylar \e yan kestrası 20 45 Konuşma kıları 19 45 Secımlerden once 2100 (Fahrıje Caner) 2130 19 55 Çocuklarla basbasa Sectığımız mısralar 21 45 Şan 20 00 Çesıtlı solıstlerden melodısoloları 22 00 Çeşıtlı studjo ler 20 30 Sevım Erdı'den sarladan 22 15 Sız ve muzık kılar 21 00 Çağlar'ın saatı 23 00 Haber'er 2315 Senfonık 2115 Bır marş 21 20 Bır fıhm sonra sorgaya başladı: Teğeninlz Boargnoisin'i deıamumı tekrar doktor Barre %e doııereK Polnnn Poitiers Hastanesinde dognrttnğnnaz kadın Bnndan sonra Grandval'da öldürülen hizmetmuzık 23 40 Rıtm ve melodı çevrılıjor 2150 Mıkrofon bir ne zaman terketmişti? 1838 senesinde. O tatiers'de do^uran ka'iın da oldokva ızun tıovin olduğunn anlamışsınız. Ba son hâdise ne zaman ıle Claire'in aynı kimse olup olmadığını tetkik 22 10 Ismet Nedım'den sarkı 23 55 Program 24 00 Kapa rihte hamile mi İdi? Evet efendım dört bes ımiş ve sacları sı.vah ımis dedı srna elmr urav ukubulmnştu? 1838 senesi eklm ayında. Pekdeceğiz. Şımdi lutfen Clande Guerin'i buraya lar 22 30 Yaşar Guvenır ve nış aylık hamile İdi. Zaten babası onn ba yüzden evda bulunan küçıık bır Kutuvu alank: ^'î^vö âlâ doktor. Mösvö Clsude Gnerin, jeğenınizı taetıriniz Mubasir bir kapı açtı ve Clande GueArkadaşlan 22 45 Haberler A NK A R A den kovmnsta. Gnerin lutfen jak'a'in, dedı. Bu ku'tniakı mürif eder misiniz? ın'i çagirdı. Ihtıvar derhal salona girdı. 6 57 Acıh« l e gunun program 23 00 Gece kon«erı 23 45 Dans cevheratı tamvacak mısınız? Hâkim ba sefer doktor Barre'ye dönerek: thtiyar cevap vererek: Oldokça uznn bovla Muddeiumumi ihtıyar Claude'u oturttuktan ları 7 00 Kur'anı Kerım muzığı 24 00 Kapani"; Cnuıdval'daki hizmetçtyi gördfiğflnüı vakit o(Arka=ı var) idi ve saçlan siyahtı, dedl. Bonan &xerine Müd EHarmflmr CK.Üf.P* nin bu şansının Çmnktrı hmlhtnm in&nişlarma hamle diyor Bursada nartüer millî antlasmıva CHP nin en kuvvetb Bursa adaylarmdan Dr. Ibrahim Oktem Milletvekilliği nğnmda oynanan komediler Erzincan'da 3 partîden birden aday olanlar var Eski D. P. lilerin aralarmdaki dargınlıklar C. H. P, ye YariYacak Paıti 1 Senaiör ile 3 Milletvekilliğini garantilemiş gibi sadık hareket divorlar KladirDây! bildmypr Şttit Jerz'vöğl u'bi j Kırklareünde { I 40 çeşit tahmin { ! yapılıyor | Uşakta C H P iîe C K M P başabaş çarpışacak Erzincan Çankın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle