13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI 22 Eylul 1961 A ve B Millî kadrolar bugün açıklanacak Futbol r«d«r«*yonu Tcknlk Komıtesi bugun Umum Mudur Bekir Sılahçıların baıkanhğında muhım btr toplantı yapacaktır Bu toplantıda, »on yapılan maçlar nazara alınarâk, kadrodan bau oyuneular çıkarüacağı gıbı bazı yenı oyuncular da alınacaktır Kati olarak «A. ve «B > Mılli Takım namzet kadroları açıklandıktan baska, kadrolann salı gunu maç yapacakları rakıpler tesbıt edılecek ve ayrıca Bukreş ıle sehrımııde yapılacak olan karşılasmalann programları hazırlanacaktır Bunların hancınde kddroda bulunan futbolcuların form durumlarını kontrol etmek maksadıjle Ankara dakı Fenerbahçe Galatasaray maçını takıp eden Teknık K o mıte ujebi Saım Kaur, mıllı kadroda bulunan futbolcuların form durumlarının memnunıyet verıcı oldugunu sovlemıstır Palermo bu hafta Venezia • ile oynuyor nu Catanıa ıle W) berabere kalan Metınm takırrı Palermo hu hafta kendı sahasınrla gecen sene I kumeve vukselen Ve nezıa ıle karsılasacaktır Sahaya en kuvvetlı tertıbıvle çıka cak Palermo takımı lıelerdekı ı'k galıbıvetını almak ıçın bu vuk gavret sarfedecektır Bu haftanm dıjfr muhım maçları Mılan Sampdorn Tonno Bologna, Padova ln ter ara^ındadır Gerıde bıraktığımız pazar gunu ovnanan Italya ltgının 5 ıncı hafta maçlarmda şu netıceler elde edılmıştır Bologna Mılân 10 Cata nıa Palermo 00 tnter Fı orentına 41, Juventus Ro ma 10, Lanerossı Padova 10, Lecco Tonno 11, Sampdorıa Mantova 10, Udıne se Atalanta 12, Venezia Spal 22 Klâsmanda Inter ıle Atalanta 8 er puvanla başta bulunmaktadırlar Roma, (HUOUÎO P a ? " eu DÜN Y A P I H N G t K F S SEÇM ELtKlNÜEN BÎR GÖRÜN(\S Emirgân gureş kampındaki seçme müsabakaları 5,5 saat sürdü Rusva ıle yapılacak mıliı ve tem îsa Acar Mehmet Gocur Cevat Eriili temaslar ıçın Emırganda açılan doğan, Bavram Buke, Ah Çetın, Agures kampında 45 e yakın guresçı lı Turkmen, Mehmet Dıvrık, Datoplanmıştır Yurdun çesıtlı bolge vut Pehhvan Nurı Ajva, Ülfettın lerınden gelen guresçılenn durum Çekmece, T Kotıl larını anlamak \ e mıllı takıma vaTakım tesbıt edılınce, Iran ve ramıvanları çıkarmak ıçın dun E Pakıstan ıle gures müsabakaları mırgânda 5 5 saat suren buvuk bır yapılacaktır E^as takım temsıll leçme japıldı Bu «eçmelerde ve musabakalaıdan sonra belll olacak BI ısımler çıktı Guzel gureşler ol tır du B»ıı şohretler de formsuzlukTunçer BENOKAN t*n ı«t«nUenı veremedıler. Seçmeler 8,1 taatte dun 25 çıft kapıstı Is t«nbullu gureşçılerm «kserısı kamp dışı kaldı Samı Özer, Hasan Toker, Cevat Erdogan ve Adıl Gun gor grekoromencı ıdıler Gungor harıç, dığerlerı rakıplerme maglup oldular Hasan Sevınç ıle Nıhat Kabanhnın ve Hılmı Gezıcı ıle Sır rt Acarın gureşlen çok çekısmelı oldu. Bu rakıpler çetın gureşmelerine rağmen bırbırlerıne karşı bır uıtunluk sağlnamadılar Karapta kalanlar 52 kılo Osman Şıt, Ibrahım Solmaz, Cemal Yanılmaz, 57 kılo . Bavram Uvsal, Ibrahım ölmez, Cevdet Seçer, H Sevınç, N Kabanh, Nurı Çakıcı 62 kılo Izzet Buvuk, S Ahmet Ağralı, Yunuı Pehhvan, Rıdvan Ünal 67 kılo Rıza Keser, Husamettın Öngur, Muıtafa Cıvelek 73 kılo Ramazan Çatal, H. Geııtı, S Acar 87 kılo . Bekır Buke, Mehmet Demır, Hamıt Arslan, Gıyasettın Yılmaı, Adıl Gungbr, R Gungor, Iraet Atlı, Etem Yen«r, Ibrahım Karabacak rakıplennı yenıp kampt* kaldılar Çıkanlanlar Hasan Toker, G«ff»r Yavuı, Eamı öıer, Celâl Şen, Mehmet Sicım, Ankarada yenişemiyen F. Bahçave G. Saray şehrimize döndiiler K4PTANLAK ROMANY* İI.E Y4PTIGIMIZ BİRBİRLERİNE Ş \ N * DÎLEDİKTLN SONKA Evvelkı gece Ankara da 19 Mayıs Stadında yaptıkları maçta 11 berabere kalan Fenerbahçe ıl« Galatasaray takımları dun uçakla sehnmıze gelmışlerdır Bu hafta şehrımızde Ankaragucu ve Şekerhılâl ıle karşılaşacak olan Fenerbahçe Futbol Takımı bugun kendı sahasında çalışacaktır Fenerbahçe'nın bu haftakı maı, larında Osman ve Can da takımdakı yerlerını alacaklardır. BU HAFTA DA OTMYAC AK Metın, takımı Palermo' nun bu hafta Palermo'da vapacağı lıg maçında Venezıa'ya karşı ovnıvacaktır ReMmde, onu son antrenmanında goruvorsunuz [apon millî takımı Almanya'daki son P4çını da kaybetti Hannover, (Hususı) Hannover'de uç haftalık kamp yapan Japon mılli futbol takımı bu muddet zarfında ıkıncı »inıf Alman takımlan ile oynadığı 3 hazırlık maçını kaybetmıjtır J a p o n takımı »on olarak West falıa amator takımına 43 yenll mıştır • Ümit verici bir adım daha Erdogan ARIPINAR Turkıvemızde ipor kuluplerının rasjonel bır çalışma duzenı ıçıne gırmelerı arzularımızın başında gelmekteydı. Bır rnat tesekkulun bov'e v«l'? arı nın emarelerını hugunlerde memleketımızın tanmmış •'por tesekkullennden bırısı olan Fenerbahçede goruyoruz Adı geçen kulup, ııcıl ve he3i"p defterlcrım bund«n bır su re once modern ıekı<de tanzım ettımıstı. Bunu avnı kulubun oıganızasyon yenılığı tıkıp ettı ve kulup Balkanlırda tpor masa'arında ver lahıbl oldu Bugun de kulubun ılk resmi resır organının 'a«lıve e geçtığını ve buna atletızm gıbı amato> bır spor subejinını cnderlık ettığını memnunı>etle goıu\oruz Fenerbahçe atletızm şubesının mutesebbıs Başkanı Nerıman Tekıl'ın buvuk rolu olan bu a\lık resmı bulten, i kuluplerımızın re^mı organ i nesrı konusunda attıkları ılk adımdır. Dunvanın her tarafında mo |l dern bır rıhnıyetle hareket e f den spor tesekkullerının muntazam ıntışar eden resmi gaze ? te veva dergılerı vardır Kulube aıt en doğru haberlerı oıada bulmak, haktkı tafsilatlarını orddji gormek kabıldır Bu kulubun cıddıyetl ve bırllğl bakımından da onemlıdır Kuçuk bultenı tebrık ederken buvuk fıkırler uvandırma^ını temennı edıvoruz Avrupa $ampiyon Kulupler Turnuvası Basketbol ligi gelecek hafta başlıyor Istanbul Basketbol Ajanlığı 1961' ö2 lıg maçları fıksturunu tesbıt etmıştır. 30 eylulde Spor ve Sergı Sarayında baslıyacak olan lıg maçlarının ilk haftasının programı <soy Iedır : Galatasaray Beykoz, Kadıkov Darusşafaka tTÜ D H O Fenerbahçe Bevoğluspor Moda lstanbulspor Tcsvlk maçUrı Basketbol tesvık maçlarına bu ı.tfta da lkl açık hava sahasında levam edıleeektır Tottenham, Servette, Partizan, Real ve Standard tur atladılar Avrupa sdmpıvon kulupler turnuvdM maçlarına dan gece muhtelıf stadlarda dev am edılmıştır Alınan netıceler şu ş«kıldedır Londra da japılan TottenhamGornık (Poloıva) maçını Tottenham lılar 81 kazanmışlardır Ilk maçı tngılız takımı kazandığı ıçın Tottenham ıklncı tura at'amı^tır Madrıd'de ovnanan maçta ıse Real Madrıd (Ispinva), Vasas'ı (Macaı ıstan) 31 yenerek ıkıncı tura ge^mıştır Belgrad da oynanan P<)<ıızai (Yugoslavja) Sportıng (Portekız) karsılaşmıslar ve Partizan maçı 2 0 kazanarak tur atlarnıstır Lavaletta'da vapılan maçta Servette (Isvıçr») Hıbernıan (Malta) >ı 21 >enmış \ e ıİK maçını da 50 aldığı ı ç n ıkıncı tura geçmıştır Oslo'da Frederık stad (Norveç) ' Standard Lıege (Belçıka) maçı 21 Standard'n gallbı v t ı v l e son bulmuş ve galıp takım tur atlamıştır. Atına dakı maçta Panatınaikos (Yunan) ıle Juventus (Ital\a) karşılasmışlar ve maç 11 bıtmı^tır tkıncı m r i ç 27 eylulde Tomo'da ovnanacaktır Dr. Saroşi Barcelona direklörii oldu Madrıd (Husu«ı) Macarı* tan'ın dunvaca me«hur e«kı futbolcularından Dr Şarofl t s panva'nın Barcelona takımına teknık dırektnr olmuştur Atletizmde yeni Avrupa rekoru Parıs (Hususi) Genevay Lagorge, Tıguemal ve Delecour dan kurulu Fransız takımı. Fransız atletızm sampiyonasında 123 9 ıle 4x200 de yeni Avrupa rekoru kırmıştır Eskl rekor 1 24 2 ile Ruslara ait bulunmaktavdt İ> * \tt MAl \H Ç\l 1SI1 Bı. hafta tzmır'de ıkl mıllı lıg ma(i >apacak olan Vefa Futbol Takım dun kendı »ahasında çalıımıjtıı Yukarıdakl re'imde, Yeşıl Beya? lıların antrenmanı gorulmektedır Ama ne yemek yedik... ,>•«••• »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••» Makine ve Kintya Endüstrisi Kuruntu Genel Müdiirliiğiinden: Devlet Orman Işletmesi Vize Müdürliiğünden Bolgesı Sergcn Deposu Cinsi ve N e v i 2 Sn K B Meşe tomruk 2 Sn N B Mese tomruk Kalın Kut Meşe dırek 2 Sn Meşe tel dırek 1 Sn. kısa B Meşe tomruk 1 Sn Nor. B Meşe tomruk 2 Sn Nor B Meşe tomruk 2 Sn Nor B Meşe tomruk Kalın Kut Meşe dırek 2 Sn \ o r B Kızılağaç Tom 2 Sn îsor B Gurgen Tom 2 Sn kısa B Kayın tomruk 2 Sn Nor B Kayın tomruk Kalın Kut Kaun dırek 1 Sn Nor B Kavın Tom 2 Sn K B Kaiın Tom 2 Sn N B Kavın Tom Kalın Kut. Kajın dırek 2 Sn Nor B Mese tomruk 2 Sn Nor. B Kavın tomruk 2 Sn Nor B Meşe tomruk 2 Sn Nor B Meşe tomruk 2 Sn Nor B Kavın tomruk 2 Sn Nor B Meşe tomruk 2 Sn uzun B Meşe tomruk 2 Sn çok U B Meşe tomruk 2 Sn kısa B Meşe tomruk 2 Sn Mese tel dırek K. Kut Meşe maden dırek 2 Sn Ç Uz B Meşe tomruk 2 Sn uzun B Mese tomruk 2 Sn N B Meşe Tom. 2 Sn K B Meşe Tom Kalın Kut Meş% dırek 2 Sn Nor B Kavın Tom 2 Sn kısa B Kayın Tom Kahn Kut. Kayın M. dırek 2 Sn Nor B Kayın Tom. 2 Sn. kısa B Kayın Tom 2 Sn Ç. K B Kayın Tom. K Kut Kavın M. dırek. Istıh. Parti yılı adedi 1961 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1960 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M3. D3 63 5 % 269 968 220 173 3 646 4 153 63 463 45 241 192 797 13 641 4 525 20 270 32 569 156 719 75 506 139 411 138 365 334 588 4 024 21745 10 491 29 119 12 167 5 233 103 942 59 353 38 815 7 320 8 761 36 121 M321 84 472 241 247 14 329 70.927 65 686 3 137 4 596 72 144 35.120 10 687 6 724 Mnh. bedel Lirs Kr. 200 00 245.00 130 00 215 00 286 00 360 00 200 00 215 00 BAŞBAYİLİK 1/1/1962 tarıhınde baslamak ye uç »ene devam edecek olan Balıkesır, Trabzon ve Antalya Bolgelerınde Kurumumuı mâmulu olan «r barutu ve «v malzemesı Başbavılığıne tâlıp olacaklarin •» g«ç 30/Eylul/1961 gunune kadar yazılı olarak Kurumumuza muraeaatlan ric« olunur. Bu tarıhten sonra yapılacak muracaatlar nazarı itıbar» »lın mıyacaktır ve Tâlıp olanlara gereken izahat y«rıh olarak bildmlecek luzumlu formu lerler gondenlecektır. Talepnameler adı geçen ll Tıcaret Odalanndan da temır edılebılır. (Basın• 6881. A 14740)/4933 Sergen Se gen Kule • • Sergen Sergen Sergen Kule nooo 130 00 130 00 115.00 130 00 110 00 175 00 115 00 130 00 110.00 230 00 130 00 245.00 230 00 115 00 150 00 250 00 350 00 120 00 150 00 120 00 340 00 240 00 145 0n 115 no 115 00 100 00 80 00 75 00 100 00 80 00 180 00 70 00 » • • • • • • • • • • • » »• • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • ••» • • • • • • • • Komurkoy Mıdve > Y Tepe » Sergen Or tçı Polıçe Sah. > Or Içı » Sergen Sergen Kule ...genede midemiz rahatî JG&zel yemektere t)oyıhrsınız, değıt nrrtT tstedığlotz fcodaf ytyebTTİrsinTî. Fakat mıaervz* rohat hıssetmek ıçın, su de, anaem gipl VfTA Bakmtz neş'emfz ne kodar yefinde, hofbukl ne kadar çok yemek yedîkf.. fıem de lezzetli yemekler çunku vlTA'nın tadı nefıstıc Kendımızı daıma canlı, kuvvetlı hıssedJyorvz çünkü VİTA vîteudo bot kalortsağlat Ve, en mühtmı, midemiz daımo taftantu çCnkü VlIA'run üaıau çok kolaydıt» Sergen Sergen Sergen Kule 1 tşletmemızın yukarıda göıterılen bolge ve depolarında mevcut »uhtelıf eını e m v ı l 53 partı hahnde halıhazırdakı muhammen bedeller uıennden açık «rtınn» »ureüyle satı&a fikarılmıştır. 2 Açık artırma 2/10/1961 p asartcsı gunu saat 15 00 t« îsletme bınasında yapılacaktır. 3 Bu ışe aıt şartname v s tvrak İstanbul, Adapaıarı BasmuÖurluklerı ıle Kırklareli, Çatalca, İstanbul Işletme Mudurlukleri ile îjletmemızde ve ılgılı Sergen Bolge Şefhğınde gorulebıhr. 4 îstekliler bellı gun T« saatte ilk temınatları> le Komıtyona muracaatlerı (Baım • 6933/4929) Bakkalınızdan hakikî VİTA'y» ısrarla isteyiniz. M yemeğin lezzeti midenin dostudur İL 8292 492S YAZAR KASA gtn Denizli As. Sat. Al. Kom. Başkanlığından: 1) Asağıda eını r e mıktarUrı yazılı yıvecek maddelerl kapalı zarf usulü H e hiralarında yazıh ve saatte satın alınacaktır. Clnsi MikUn Tahmin bedeli O. teminatı th»le gtin r e taatı 11 d« 60000 Kilo 21000 Lira 1575 Lira 2/10/961 16 da Harue 2O0O0 Kilo 10 000 Lira 750 Lira 2/10/961 11 de Pıraıa 90000 Kilo 30 000 Lıra 2250 Lira 3/10/961 2) Teklif mektuplarının ihale taıtından bır saat evvel komısyona verılmesı sarttır. Evsaf v t »art> lasmalar Ankara r e İstanbul LY Amırlıklerı ile Komısyonda görulebilir. TOPLAMA MAKİNESİ Sağlam, tarif, hafîf ve bilhassa ucus olan P A C 1 T para çekmeceli, kollu toplama makinesi her mağâza eahibini tatmin edecek evsaftadır. BAZI HUSUSİYETLCRf • Teptama çık«rm« •ra yekun, krtteneblllf ftkiMCt, İkaz ıtll, «• 3 kaSıt para bölm««l. Denizli As. Sat. Al. Kom. Başkanlığından: 1) Aıagıda efaM •• miktarları yanlı yıyecek maddeleri kapalı ıarf «aulü He hizalannda yanlı f«n ve taattc latın alınaeaktır. Gtnai Mlktan Tahmin bedeli O. temınatı ihale gun ve saati 3800 Lira 51000 Lıra Yeşıl mereimek 30000 Kılo 4100 Lıra 57 000 Lıra Kırmıu mereimek 30000 Kılo 4450 Lıra 64 000 Lıra Arpa »ehriye 32O00 Kilo 5250 Lıra SOOOO Lıra Makarna 4O000 Kilo 1) Teklif mektuplarının ihale saatından bır saat evrel komiıyona venlmeıi laemalar Ankara vc İstanbul Lv Amirlıkleri ile Komısyonda gorulebihr. 4/10/961 4/10/961 5/10/961 5/10/961 11 16 11 16 de da de da Aşkale As. Sat. Al. Komisyonundan Aşağıda jazılı jıyecek maddelerı kapalı zarfla alınacaktır. Mektuplar saat 10 a kadar kabul edılır Şartnameler Erzurum, Erzıncan Aşkale Sat Al. Komısjonlarında gorulebılır. Cınsı Mıktarı T. Fıatı G Tem. İhale A Şehriye Makarna 15 Ton 12 Ton 250 Krş. 250 Krş 2850 L. 10/10/961 2250 L 11/10'961 (1620 Basın 6624/4931) DOKTOR Tarık Ziya Kırbakan Derl 8aç »e Zöhrevl Hajtallklar Mütehassifl o tstıklil Cad Harmakkapı 5 No 6« Tel: 44 10 73 Cumhunyet • ' şarttır. Evsal re şart <*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'# KA^IP Şebekeml kaybettlm HUkumsüzdür 8895 Arla örış Cumhurıvet 4t>"6 Eli Burla ve Ortakları Denizli As. Sat. AL Kom. Başkanlığından: KİMYAGER ARANIYOR SATILIK EV Bevkozda acele oîarak 6 oda ah?ap ev satılıktır Tel 21 45 «5 rumhııriM't 1147 «ebekpmı ka>bettım HülrümsüzdUr 11270 Yalçm Kasaboglu Cumhnrtyet 49SS 1) Asağıda cıns ve mıktarları yazılı yıyecek maddelerı kapalı z a r f usulu ı l e hizalannda yazılı gun ve saatte satın alınacaktır. Miktan Tahmln bedeli G. t e m i n a t ı îhale gun ve saati 11 de 6/10'961 Beyaz pevnır 15000 Kılo 90 000 Lira 5750 Lıra 16 da 6/10'961 Tahin helvası 35000 Kılo 129 500 Lır a 7750 Lıra 11 de 7/10/961 D salça«ı 10000 Kılo 22 000 Lıra 1650 Lıra 2) Teklif mektuplarının ihale saa'ınHan bır saat evvel komrsvona verumesı şarttır. Evat ve sartlasmalar Ankara ve İstanbul Lv Amırlıklerı ıle Komısyonda gorulebılır. Vİİ7 Basın 6o51/493Q î İL 8745/4949 î *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••? Hâç fabııkasmda ıptırlaî madde ve mamullennın tahhlınde tecrubelı, Almanca ve^ a İng'lızce lısanlarından bırme bıhakkın \âkıf bır kımvager arannor Tercumet hallerının v e talep edeceklpri ucretı bıldırır yazı ıle fotoğraflarım P K İstanbul 176 ya KİMYAGER rumuzu ıle gondermeleri rica olunur. 4917 66 8338/49»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle