19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖK1 • IIIIIIIMIIIIIIIMI CÜMHURÎTET ıııiHiııııınııııımıııııııııııııiHiııııııııııııuımiNiııiNiiHiıııiiiıınMiHiıııııınıımiHiiiıııııııııı ınııınnıııınb 22 Eylul 1961 | ıımnıihı Kesımb ttuman: 188 • •llllfllllllllllllIIIIIIMllllMMMIIIIIMIIIIIllllllIII B A N K M İ N MİLYONLABI Çizao: Y VES SAYOL Çeviren: Maahmı KUNT ıııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııı ı IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • ıııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııı Müebbed ağır hapis cezası aSan duşfikler hakkındaki gerekçeler Selâhattin İnan Sadık Erdem Yataktan kalkınca ilk iş Bir akşam lisesiyetmiyor bo! bol gerinmek olmalıdır OKURLARLA Müebbet ağır hapse mahkum e ket ve davranışlarm teşvlk ve tahdil«n duşükler hakkında Yüksek rik etmiştir. Adalet Divanı taraiından verilen kararların gerekçelerini yayınlamaya devam ediyoruz: 1950 yıhndanberi milletvekıli bulunan sanık, C.H.P. mallarının müsaderesi, Kır»ehirin Uçe haline getırilmeîi kanunlanyla Emekli Düsük Brdem, son devre milletKanunu ve Seçım Kanunu Ye Içtüvekilidir ve Tahkikat Komisyonu ziik tâdilâtma müspet oy kullanteşkili karariyle Salâhiyet Kanumıştır. nuna müspet oy kullanmıştır. 9911958 de düşük Basbakana a121960 da D. P. Grupunda, siddet rap harfleriyle yazdığı bır mektuptedbirlerini tesbit için 10 kişilik ta ezcümle şöyle demektedir bir heyetın kurulmasını teklif «Nasıl ki bugün Garbı Almanyaetmiştir. D. P. Genel Idare Kurulunun gençlıği zaptı rapt altına da Nasyonal Sosyalizm ve Italyaalmağa memur ettiği Erdem, 25 da Faşızm Partileri bannajnıyor1960 da D. P. Grupunda şoyle bir sa, Türkiyede de totalitanzmin ku rucusu ve müdafii olan C.H.P nm, konuşma yapmıstın Hemen geri dönerek rahibenin arkanndan yeBlois'ya jelir şelmez Cordier hapishaııeye gittarihin zalimlerinden, beşeriyet Cordier sordu: «Hâlâ hapiste oldnğundan eMadam Parizot tekrar güldü: «Canım lâfı nu «Cemiyet ve Birlik Başkanı düşmanlanndan bahsedilen lahıfeti. Binanın kapısını yaklaşmiftı ki oradan bir ra tisti ve söze başladı: «Affedersiniz, bu hapishaolur? Elbette sizi cnntmıyaca£ız, dedi. O hal min misiniz? Tabü... Eğer serbest bırakılmış nede bulunan bir kız hakkında malumatınıza nıü «Evet» dedi, «Benim tuttuğum ta lerine gömülmesi lâzımdır Evet, hibrnin çıktıgını gördü. CordJer: herbalde hapisde biraz da şn Denise'den bahsedelim». Kan ko olsa idi gelip bizleri görürdü. Zaten kurtulduğuracaat edeeeğim. Rahibe basını kaldırarsk Corraf kazanabilir. Hükümeti dahi kapatıldığı takdirde mensuplarının hanede vazifeli, diye düşündü .. Acaba kendisine nu çöstermek için mubakkak gelirdi.» Fakat Corcanın yüzleri eksidi ve Parizot: «Biz de zaten onbir seyler soraeak olsam cevap verir mi? Bir ke dier'e baktı ve »ğn bayretten açık kaldı. sarsabilirim.» Bu lâf, talebeye is aktanlacaklan partilere hâkim o dan korınsnrkpn siz geldiniz, dedi. thtitnal ki hâ dier: «Ben bilmiyornm ama, doğrusunn istersere tecrübe edelim... niz Blois'ya tritmek lüzamunu husediyoram, delenmek istenen bir zihniyetin ifa labilecekleri ihtimali bir fikir olakimler hâlâ kızın Itirafta bnlunacağını ümit eder(Arkası r a r ) di. Biraz malumat alacağım .. desidir. Federasyon «eçimlerini rak ortaya atılabihr. Fakat bea ler . takip ediyonım; arkadaslar yüzde ce düşman kaleyi terkedip lstih100 anarşıst bir zihniyetle yetişti kâmsız yerlere dağıldıktan sonra, rilmek istenihyor. Bızim talebe nihayet birkaç günlük çete harbmler, D. P. li talebeler Karakucak den sonra başka bir şey yapamaz. güreşmek istiyorlar Fakat bunla Gariptır ki, bu partı değışmez Gerın karşılarındaki C H.P li genç nel Başkanını hâlâ başında . tutlerin muazzam şekilde komiteci ol maktadır. Tarihi değeri ne olursa duklarını goruyoruz. Yani bunlar olsun, hangi müstebit Kıral ve tesadüfi değıl, hazırlanmış genç dıktatdr makamır.rîan düştükten ler olduklamı gordük. Bütıin hâ »onra Anavatanda kalabilmıştir? disenin başı Mü!kiye(!ir. Bu Üni 27 sene pıreyi deve gostermek iversite muhtariyeti 2 $eye yara çin gevezelık yapan, şımdi de demaktadır Birıncisi, profesörlerın veyi pire vapmak ıçın ışliyen ıftiKartaldan Befik Dnrne» yaoı mahrujn kalmışlardır. 4) Tramvay tek taraflı olarak talebe üzerin ra makınesinin susturulması mıllî yor: kaiktıktan sonra yeni tesis edilen deki hâkimiyetinp; çunkü ikinci bır vazife ve bir borçtur Bır muMU1İ Eğitim Bakanhgının 1959 troleybus hattı depoya kadar çe bir merci olmad:ğı için yarıyor 1 halefet esas ve havırlı prensipleri da Vefada açtnış olduğu ak?am li kıldiği halde, depoda bir donüş kincisi de hükümet kuvvetlerı Ü baltalamakta devam ederse iktıseM, ancak tstanbul yakasmdaki kavsı yapılmadığından, troleybus niversiteve gıremedıfti için C.H P dar, kurtardıgı bir milleti diktatöKolay uyanmak için hekimler akşamları yatarken yurttaşlara faydalı olmaktadır. A ler Şışli camıi önünden dönmekte, nin yeraltı faaliyetine mesned, run pençesine düşürmemek ıçın elma veya armut ycnil mesini tavsiye ediyorlar nadolu yakasında bulunan bizler, bu yuzden Mecidiyeköy sakinleri m»rkez teskil etmesine yarıyor.» hürriyetleri sınırlandırmağa mecbu liseden aslâ faydalanamıyoruz. bundan da faydalanamamaktadırErdem, yukarıdaki konuşmasiy burdur. Bir doktor hastayı krurKimimız memur, kimimiz iççiyiz. lar . Nüfusu 60 bine varan Mecidi le, D P ve h5kim olan zihniyetin tarmak için perhiz tavsiyesi sureUykunun lcmposu ıncelenecek Akşam lisesınin ders saatleri ise yeköy. devamlı b:r vasıta tıkıntısı yuksek tahsil gençliği üzerinde tıyle «Yemek yeme» hürriyetıni olursa, uyuyan hır kimsenin bir 18 den 2130 a kadardır. Pendikte çekmektedir. Tramvay idaresinın nasıl ayırıcı tesirde bulunduğunu tahdıde nasıl ihtiyaç duyuyorsa, gece içinde çeşith uyku merhaleoturan. ya da orada vazife goren bunu dıkkate alarak tedbir dü açığa vurmaktadır. devlet te demokrasiyi korumak, 'erınden geçtıği gorulur. bir memurun derslere yetişebilme şünmesi zamanı çoktan gelmiş. hurriyetin istikbalini garanti etîlk uyku, bilindiğı gıbi, çok def si mumkün değildir. Onun için ha tâ gecmıstır mek ve ondan bol bol faydalan"in olur. Bu devrede organizma abizim durutnumuzdaki binlerce mak için şıddetli tedbirler almak ' zaml şekilde yavaş ışler. Bu tam kımse, Kad.koyunde açılacak bir « AksarayFındıkzade saj 1954 ve 1957 devreleri mılletveki zaruretındedir. letarjı halı takriben altı saat suli olan Necati Çe'im, teşrii devreakşam lisesini sabırsızlıkla beklerer. Sonra, yıne, derece derece ha kinleri de faydalanmak smde çıkan ve Anava^aya avkırı Siz kizip ve iftiraya sarih ile mâmektedir nı olmak istiyorsunuz. «Defolun fıfliyen bu uyuklama devresine gıolan kanunlarJan sadece SalâhiCEVABIMIZ. istiyor ! » rer. Vücut uyanır ve sız tamamıyyet Kanununa müspet oy kullan münafıklar, kâbus devri kahraVefada açılan akşam lisesi, bir le uyandlğınız intibamı daha edınmanları, bir mılleti hırsı pırıye feBu konu ıle ılgılı olarak sutun mamışt.r. deneme mahiyetini taîimakta idı meden normal tempjasunda işlemeda edemeyiz. Defolun» diye haylarımızda vayımlanan şikâyet yaYerı ve ders saatlerı bakımından Çelim, D. P. Grupuna verdiğı kırmak zamanı gelmiştir. Kısa akğe baslar. Beledıyesı bir takrirle, merhum Faik Ahmet ise, sadece îstanbul yakası halkı zısı uzerine, Îstanbul lımla zirde arzedeceğim tedbirleBundan evvelki bir yazımızda. nın faydalanabileceği bir durum Basın . Turızm ve Protokol Mu Barutçu ve arkadaşlannm ıktisadî rin de ön plâna ahnmasına ve âcianî uyandırışının sıhhate tehlikeli dürluğünden aşağıdakı açıklayıcı pohtika hakkındaki dadır Alınan müspet sonuçlara gensorusunu len tatbikini zaruri görmekteyim: olduğunu soylediğımız çıngıraklı göre. benzeri bir lisenin Kad.ko mektup alınm.ştır: reddetmiştir. 9121958 de D P. saatin işte tam bu anda çalması «Servıse gırmek üzere garajdan Grupu Riyasetine verdığı bir tak 1 Matbuata bir ölçü vennek, yunde açılması kaçınılmaz bir zaduşmanlığından daha lâzımdır. Bunu sağlamakda zor bir çıkan ve servıs sonunda garaja gı j rırle de, •Dahılî polıtikaya insi dostluğu mal âhenkte başlar. Vücudunuzda I ganlzmada birikmiş toksinleri yok ruret halinı almaktadır şey değildir Erken uyanmamz ederler. Uzun bir uyku, zorlukla ren otobuslenmiz duraklardan yol camlı bir yön verılmesinı teminen çırkin ve tehlikeli olan Ahmet Egergkiyorıa erken yatarsanız bu yeni bir diriltk hissedersıniz. Mecidiyeköy sakinlerinln cu almaktadırlar. Buna rağmen A) Muhalefetin durumu, B) Mat min Yalmanın ağzına anahtarsız Uykudan uyanıklığa geçilen bu uyanış, çoğu zaman, vücuttaki enış kendiliğind»n hallcdılmiş olur. toksika«yonun tesırıyledır. Elma yolcu almıyan bu kabil otobus buatın durumu, C) Devlet idare bir kilıt vurmak. 2 S a d a k a t i görülen m e m u r l a n Sabahın yedısı ıle sekızi arasın bir kaç dakikalık fasıla esnas.nda ve ar/ıut sayesınde, kan temizlevasıta sıkıntısı personehmız tesbit edıldığı takdir sındekı personelin programımıza taltif v e terfi e t t i r m e k , h a l k ı anarda uyanmak ıstıyorsan.z, en uygun derın denn nefes alıp kaburga ke nir, uyanıj kolay ve rahat olur. Mecidiyeköy'den Orhan Camcı de haklarında mevzuatımız gere göre çahşma'sının sağlanması emiklerini azamî ölçude genişletyatma saati 10 la 11 arasıdır. şiye t a h r i k v e tesvik eden, v a t a n ğmce muamele yapılmaktadır.» Yine bir hekim tavsıyesi olarak, yazıyor. mek faydahdır. Ciğerlerinızi, alasaslan daire^inde bir plân hazır daşı t e h d ı t e d e r e k m u h a l e f e t e oy Saat çalar çalmaz birdenbire ya1) Tramvayların kalkması ile bildiğıne nava ıle doldurun. 5, 6sabahları ıçıne bir fiske tuz atılGrupuna arzı için n a taktan fırlamak da çok tehlikeli1 Sakızağacı caddesinin lanarak D. P komisyon kurulma v e r d i r em e m mrelmnu.r l a r a a c ı mmm a k t, defa derın nefeS alıp vermek saye mış, bır buyuk bardak .lık su içMecidiyeköy sakmlerinin vasıta sı15 kısı'ik bir yerli u a bilhassa uhi dir. Uykudan uyanma am ile ya 1 sınde tamamen uyanmıs olursunuz. menizi hatırlatalım. Tuzlu su safkıntısı dayanılmaz bir safhaya gır sı»nı teklif etmiştir. edinmış, nüfuz t e m i n etmiş olan parke yapılması taktan kalkma arasında bir parça ! ra kesesinı çalıştırır, bağırsakları miştır. Karakoy, Eminönü gibi iş Aynı D. P Grupu toplantısında. l a n uzak y e r l e r e n a k l e t t i r m e k . fa'ilg bulundurmalısınız. Doktor1 Uykudan uyanıklığa geçerken, işletir, karaciğen ve bdbreklerı yerlerine gidebılmek için biricik Mecidiyeköyünden bir okurumuz Seçım kanununun yenıden ele a 3 Bazı v i l â y e t l e r e tahsis v e lar bu fasılayı 10 dakika olarak |hafif muzık dınlemenin de fayda çabuk faalıyete getirir. vasıta (L 2) otobüsudür. Hele sa yazıyor: lınarak, nispî temsıl usulüne gö y a r d r m l a r ı b i r m ü d d e t d u r d u r m a k , tesbit etmektedırler. Saat 7 de ya sı olduğunu, ruhiyatcılar söylübahları, Leventten dolan bu otobüBundan iki yıl once toprakla aryorlar. Onun için, çalar saatınizin dosta samimî m u h a b b e t g ö s t e r m e k , taktan kalkacaksanız, »aatin çalar se bınmek ımkânsızdır. 2) Sirkeci, navut kaldırımı şekhnde yapılan, re itiraz gdtürmez bir şekilde ded ü ş m a n a karşı sert d a v r a n m a k sutertıbat.nı 7 ye 10 kalaya ayarla sesini duyar duymaz, radyonuzun Eminonü, Karaköy gıbi iş yerle 5 metre genişlığınde 600 metre u mokratık esaslara uygun olarak tâ B U L M A C A ayırdıl etmek tezini savunan Naci retiyle, dostu d ü s m a n d a n yın. Bundan daha erkene göre ayar düğmesini çevirmeyt ihmal etmerinden Meci'diyekoye gidebilmek 1 zunlugunda Sakızağacı caddesi, lamayın, çunku tekrar uyumanız yin Sabahleyın müzik dinlemek 2 3 4 v ü 7 8 9 çın ayn bir otobüs hattı yoktur. zamanla tamamiyle bozulmuş o Berkmana hıtaben, «Memleketi fe m a k . dimağ uzerinde müspet tesir yapa İşte b u t e d b i r l e r a h n d ı ğ ı t a k d i r lâkete gotürür^ün; dünya döndü ihtimali vardır. Daha Hurriyet meydanında dolan lup, bır çok yerleri çokımuştür. de, sağırların, k a m b u r l a n n arkaUykudan en sıhhî şekilde uya cağı ıçın uyku halinden faaliyet (L 1) otobüsüne binmek ekseriya Yazın tozdan, yaSnfurdan sonra da bundan» diye müd'ihale etmiştir. nan yaratık kedidır. Kediler gibi haline geçen vücudün çalışma tem T^t1960 ta D. P Grupuna verdi l a r ı n d a yüzde 5 insan kalırsa b ü imkânsızdır. 3) Evvelce Gayrette çamurdan geçılmez hale geldığmsizde, uyanınca bo! bol gerinin. posuna ahşması daha kolay olur. ğı bır takrirle de, «C.H.P. nin vetün m e s ' u l i y e t b a n a yüklensin.» pe ve Leventten Karaköye işleti den biz sernt sakinleri perışan vaYataktan kalkarken vücudün kenBazı hekimler, tehlikesızce ve kolen otobusler, Mecidiyeköyden geç ziyetteyiz. TJurumun yerinde tesbi onun nâşirı efkârı olan matbuatın dine gelmesi için en güzel usul lay uyanmak için, akşamları yamekte iken, sonralan güzergâh tini, asfalt kaplanamıvacaksa, par tutumu ve bunun memleket satbudur. Kollar, bacaklar ve belke tarken, bir elma veya bir armut yıldız yoluna alındığından, Meci ke olarak inşa edilmesini rica edı hırdaki akisleri son derece cıddî 1957 devresi milletvekili olan miği bu savede, tâbir caizse, ye yemeği tavsiye ederler Gerçekten safhaya girmıştir Hukumetin mev Mazlum Kayalar, Tahkikat Komisdiyeköy sakinleri bu otobüsten de yoruz. rine oturur; butün adale gerginli de, bu yemişlerde bol pektin bu • cut kanunlara gore alacağı ted yonu kumlmasına dair karara, Sağini bulur ve kan dolaşması, nor lunduğu için, uykudayken, orbirlerın hududunu aşmış bulunan lâhiyet Kanununa ve Içtüzük tâdive memleketm ve rejımin temelle lâtına oy vermiştir. Muhalefet takrini tahrıp eden bu davranışlar rirlerinin B. M. M. gündemine ahakkında B M M. tahkikatı açıllınmamasını sağlıyan Kayalar, D. ması zaruretı meydandadır. Bu P. Grupunda konu ile alâkalı olasebeple B. M. M. tahkikatı açıl rak şöyle konuşmuştur: »ofin Lorcu'in iıer zaman tekrarÎSTANBUL 7.10 Saz eserleri 7 30 Haberler mak uzere bir takrir hazırlanması l^dıih bir ata aözü vardır «Ağıı SOLDAN 9AÖA: «Aciz kanaatime göre bir me7.27 Açıhş ve program 7.30 7.45 Bu sabahın sarkıları ve ayrıca gerekli teşrii tedbirlerin selenin gündeme ahnması, müzabüyük olanlann çoğnnun aklı 1 Hem dünyar.m hem de etraİki mars 7 35 Neyler 7.40 8.15 Hafıf melodıler 8 45 Şaresaslarının tesbiti için bir komis kere edilmesi içindir. Eğer bir mefında partı lıaerlerimizin toplanaKüçük olur». Yukarıdaki re«imde Kur'anı Kerim 7.50 Saz eser kılar 9 00 Ev kadmınm not yon teşkili hususunda D. P. Gruselenin müzakeresine maddeten cağı ma3anın çeklı 2 «Dikey duSofia'jı Ron yaptıği basın leri 8 00 Haberler 8.15 Tur defteri 9 45 Turkuler 10 00 rumdakı yeneşıp kalmıs tesir» mâpu Idare Hevetine vetki verilme imkân yok ise, onlann gündeme atoplantısında görüyorsunoı. kuler 8 30 Kuçük sabah kon Kapanış. nasına ıkı kelıme 3 Bir çoğul tasi» ni teklif etmiştir. hnmasmda bir fayda mülâhaza esen 9 00 Kapanış. kısı, Fransız parası 4 Çevrilınce 11.57 Açıhş ve programlar «âşınalık peyda et'» mânasır.a bır 1241960 ta da D. P. Grupunda demem. Yaratılmış hava sakinleş11 57 Açıhş ve program 12 00 12.00 Karışık hafıf muzık 12.30 emır olur, şayet 5 Ham petrolden medikçe, bir müzakereye fiilî imİki mars 12.05 Şarkılar (Ferı Çeşıtlı Turk muzığı 13 00 Ha şoyle konuşmuştur: çıkanlan bır çesıt yağın renginde ha Tunceh) 12 30 öğle melo berler ve Turk basınından ozet «Tahkikat Komisyonunun ya kân yoktur. B M. M. nin inzibatı 6 Bır takı. büyük çuvaldız 7 dılerı 13 00 Türkuler (A. E ler 13 15 Kuçuk konser 13.45 nıbaşında vazife ve salâhiyetleri da gündeme alma zamanınm tayiOrta yerde durur vazıyetteki. 8 ren) 13.15 Haberler 13 30 Hasan Sozen'den turkuler istimal edecek olan tesekkul bir ninde Riyaset Divanına takdir hak Taşıtlann hareket zamanlarını veya Şarkılar (Ahmet Çağan) 14.00 14.00 Çeşith melodiler 14.30 E Divanı Harb mi olur, Halk Mah kı bahşeder. Riyaset Divanı, bu esnafın sattıkları mah yptlkları ış sen Altan'dan şarkılar 15 00 Konser saatı 15.00 Kapanış. karvılığı alacaklan ücretleri goste* Bır daktilografi müsabakasınkemeleri mi olur. bir fevkalâde meselelerin B. M. M. nde müzakerir llste, bir cins hsyvan 6 Ekzer16 57 Açılıs ve program 17.00 Kapanış. da, 17 yaşında bır kız namzet, bir mahkeme mi, ne olursa el altmda resini mümkün kılacak bir havaslz yapmış ders görmüş durumda. 16 57 Açıhş ve programlar hazır bulunmalı ve muhalefet bu yı müşahede etmedikçe bunları Dans orkestraları geçıdi 17.20 jurı âzasına şoyle demıştir: «PatKonuşma 17 30 Radyo Karma 17 00 Incesaz 17 30 Yangına ronlar.n, mektuplarını kendileri YL'KARIDAN AŞAGIYA: na itiraz ettiği takdirde sorumlu gündeme alamaz. Ancak biz ya zor Fasıl Heyeti 18 00 Gençlik sa dikkat 17 35 Türkuler 17.50 luğunu bevan ve itiraf etmiş ola lama karşısmda bunlan gündeme yazmayıp dıkte ederek yazdırma1 «Teskil ettifi tabakalar gayet atı 18 15 Sarkılar (Necdet Cı Seçımlerden once 18.00 Ikı caktır Endışe içindeyim.» almağı kabul edeceğiz ve bundan larının sebebı, ıçlerinden bir çoğuince» mâna>!ina mürekkep bir kelicı) 18.45 Haberler 19 00 Çe melodi 18 10 Sızin için 18 35 sonra yol açılacak, yahut da oyunun, bazı kelimelerin nasıl yazıldıme. 2 Bir işin olacagı hakkında Gene aynı yerde, 1151960 ta ise na baştan mukavemet edeceğiz » şitli stüdyolardan 19.30 Olay Yurttan sesler 19.00 Haberler ğını bilmemeleridir.» iyunser fikir ve ümitlere gahip olan, demiştir ki: 1ar ve yankıları 19.45 Çigan 19.15 Yasadığımız günler akar veya <?iger kaynaklann getırYeşilhisar hâdiseleri münasebesfs Maurıce Herzog, son nutuklamelodileri 20.00 Şarkılar ve 1955 Hafıf müzik 19 30 Olay «Bugun Tıirk milletine hizdığı gelir 3 Tokat yumruk veya tiyle adliyeye vaki müdahalesini rından bırınde: «Yenı neslin tensaz eserleri 20 30 Boston Pro lar ve yankıları 19 45 Ikı marş tekme ıle rioven yahut her hangi bır tnet eden bir iktidara karşı isyan açıklıyarak D. P. Grupunda şunlakıtten fazla orneğe ıhtiyacı varOrkestrası 20.45 Ko 19.50 Seçımlerden once 20.00 eden bir Universite ile karşı kararaçla darbe indiren, fâsıla. 4 menad rı söylemiştir: d.r» demıştır. Arkamızdan Beslenenden onu ışı nuşma 21.00 Sarkılar (Şükran Cemıl Başargan Dans Orkestraşıyayız. Bır ilmiye smıfı bir Genç «Iddianamenin bazı noksan& Sophıe Loren'in bir sözü: «Ağ tlrsek hemen baçımızı geriye donözer) 21.30 Dınî ahlâki soh sı 20.30 Çocuklarla basbaşa Osman hâdisesi yaratırmış gıbi lıkları çalışmalarımızla tarafımızzı buyuk olanlann çoğunun aklı dürürüz, bır vaziyeti başka bir va bet 21.45 Şan soloları 22.00 20.35 Kemal öncan'dan şarkılar memlekette huzuru bozmak için ziyete sokup defıştırme işi (eski kuçuk olur » Çesitli stüdyolardan 22.15 Siz 21 00 Çağlar'ın saatı 21.15 kazan kaldırir gibi, harekete geç dan tamamlatılmış ve D P lilerterim). 5 Kuzey Afrika'da bır * Nice'de, Ruhl plâjında, şişve müzik 23.00 Haberler Hoslandığımız muzik 21.50 melerine karşı bij af ile müsama den ifade ve müracaatları bulunçöl, caka satanın mıyanlan ifade ve şikâye^leri arman ve dazlak, altmış yaslannda 23.15 Senfonik müzik 23.40 Mikrofon bir 22.10 Nermin Deha ile mukabele edemeyiz. Bunla zuhallere bağlanmak suretiyle dâJ J l i l i l l l . kestiği. 6 ÎU1bır adamı herkes hayretle seyreRitm ve melodi 2355 Program mirçay'dan şarkılar 22.30 Seyan parası, kotü rın teker teker tesbitini rica edi valann açılması temin edilmiştir.» diyor. Banyo bornozunun üstün 24.00 Kapanış. mih Argeşo ve 7 kemanı 22.45 7 «Tıpkı üyeye yorum.» de hem Lejyon Donor kordelâsı 2141960 tarihli D P. Grupuna benzer şekilde» Haberler 23.00 Gece konseri A NKAR A takılı hem de askerı madalya. Çelim, bir kısmı yukanya «lman Başkanlık yaptığı sırada, Anayakarşılığı iki ke6.57 Açıhş ve gunün program 23.45 Dans müziği 24.00 KaD. P. Grupu konuşmalanyla, hü sanm 3 ve dördüncü maddelerinlune. 8 Bir 60s s Amerıkadaki cZenci ırkını Ş ları 7Q Kur'anı Kerim panıs. .D ru edatı, bir haykümeti Anayasa nizamı dısı hare Arkası Sa. 5, Sü. 3 te ilerletme» cemıyetinin başkanı bevanın bağırtısı yaz mânaçma gelen White adlı bi9 «ödünç olarısidır. Whıte cıldi çok açık renk OOnkO Duimacamr rak para verme bır zattır. Beyaz ırktan sanılsın BAY OSCA& AailedltmM «ı«kll işleri» mânasına dıye kıvırcık saçlarını düzelttir eskl usul çoğul. mıştir ^; Moskovadaki Fransız sergisi KAYIP Eyüp Merkez ilkokulunetrafında \iyecek maddeleri müdan aldıfım şehadetnamemi ve Debadelesi harıl harıl devam ediyor. KULA MENSUCAT nızclllk Bankasmdan aldığım paBOİki çift çoraba, bir kuçük Fişe losmu ksybeUtm. BOkümsttzdOr. yon, yahut altı tup dudak boyasıRemzi Bauburt na bir kilo havyar. Reklâmcılık 2013/4940 Cumhuriyet 4938 Necati Çeüm 1 ! 1LP U m E i bbJddt 1 Mazlum Kayalar İâÖYOİBÖGÜNkÜPROGRA, İ Kısa haberler i •••••••••••••••••lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll P AII ! 380 BENI KIZDIRİYÖI^UN PBOF. NtMBÜS*fln UACERALAKb BENDtN MEMNUN AH8AP. BUNA Pİ4MAM ÛIACAK4IN LARPV' '••••••••••••••••••••ııııııııllllıllılıııııllıııiMillıııııiMiııiM^ııı^MiıııııııııııııılıııııııııılııııııllılllıtllMlfiıılınıılıifiııııııııııiillıııııiıı^ııillllıııiııtılllıııll'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle