18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Evifil 19B1 coKHüttînrr Müebbet ağır hapls cezası alan düşükler hakkındaki gerekçeler Düfüklerin hapis yerleri açıklandı ıiii!>laratı I ıncı sahıfede oğlu, Ahmet Bılge, Osman Gazi deni ,Berk. Celâl Y<ırdımcı, Os ı Gulcu. Kemal Çakın, Fazlı Annç, (Baştarafı 4 üncü sahifede) » a n Kd\rakuflu, Te\fık tlerı, Zıya Sevgıner, Suleyman p , d«n bahsetmek istiyen Reıit AkRefık Kor&ltan, Agâh Erozan, mur, Aııı Ronabar, Rafip Ibrahım Kıtazoğlu. Ahmet Hamdi Orhan Tep«, Ibrahim Dizdsroflu, femıettinoğluna karsı, «Alınan kaSancar, f.u ret Kırışçıoğlu, Vacıt Ezalettin Yağan, îsmail Ç«tin, Ta rann B. M. M. Tahkikat KomlsAiena, Kemal Bıberoğlu, Bahadır ruk Tunca, A m i Karaca, Abdül yonu kurulmasraa daır gerek D re gerek B. M. Dtlger, Hümi Dura, Himmat ölç Sl|MUa|I«, U t h M t Akın, ITttrJt P. Grupunc» •m, Kemal özer, Necmcttin ön Up, 8«lihattln G«BÇ, îbamn Dofan M. nte Anayaıaya uygunluğu hud*r, Selfczni Dinçer, Bkran Anıt, C«y, Namtk Arffiç, A h n t t Kınık. •usund» hiç bir arkadasın füphesi HOaerln Ortakçıoaiu, Rtıat Ak Demir Knoy, Targut Acoa«r, M«h yoktur. Bu mevzuda konujulmam«t Diaftty, KadrİT* d r n u , M maıını rica ederim» demek ıure, Murat AU Ü1««B, S«flat Ifik, Sfllayman Kordon, 0Yttafem, Sadık I r t a n , N« raer AtaTardar, tsmail Yancı, ît tiyle tesrii tnurakabe gdrevini ifa••tt Ç»Um, 8«Uhattln îaaa, Maz met Uç, Fikret G8r«n, Mehmet Bal, ya teşebbü» eden bir milletvekililura Xayala* Nurı Togay, Emin Seyfi Ak, Muzaffer Fethi Balaban, ne mâni olmustur. Kayalar, aynı müdafaayı B. M. M. nde de yapKalaiat, Muhli» Irdener, Inver Halit Tartar, Scza Girgincr, Kemal mış ve Içtüzüğe de aykırı olan Kaya, Raui Onurıal, Baha Akşit, Bınatlı, Yaşar Akgün, Ali Rıza Tahkikat Komisyonunun kurulmaHadi Tan, Cemal Tüzün, Samet Günçer, îsmail Damar, Merlut Ka lına dair kararın kabulünü tağlaAğaoglu, Sezai Akdag, Et*m Y»t rakaya, Cemil öget, Salih Tasar, mıstı. kiner, Kemal Aygün, Z»ld Krata Ahmet Salih Korur, Kemal HaKayalar, Anayatanın temınatı man, Rüstü Erdtlhun, K«mal S«r dımlı, Bumin Yamanoğlu, Erbey Nallıoğlu, Kadri Cengiz, Kemal altında bulunan milletvtkillerinin daroğlu. Kayseri CezMviod* b n l a n u l a r Yılmaz, Kftzım Irinesil, Aydm Ne tejrii masunivetlerinin, lonradan Neşet Köseahmedoğlu, (îkanlacak bır kanunla kaldırılEtem Mendtrct, Nedim ökmen, bi Ediz, Şevket Tahtacı, Adem Gündoğmus, masını mümkun kılmak yolunda Hayrettin Erkmen, Atıf Benderlıoğlu, Hadi Hüımtn, Haluk Şaman, Sadık Gürata, Ismaıl Kelleci, Dilt gayret göstermiş, hatta gayeslne uver Argun, Kâmil Isıklıgil, Yaşar Sebati Ataman, Abdullah Aker, Yiğit, İhsan Çilekeş, M. Enver Şe laşmak için kendi başkanlığında 9 Şemi Ergin, Orhan Uygun, Neclâ nerdem, Ibrahim Yıldınm, Musta kişilik bir de komisyon teşkil etTekinel, Sabahatttn Sayın, Ömer fa Hamarat, H. Hüseyin Mökukcü, mişse de, muvaffak olamamıştır. Düşük Koraltan hatıra defterinÇeker, Nazmi Ataç, Zihni Üner, Celâl Kosova, Muzaffer Tunçbilek, Nıhat Eğriboz, Ihsan Yalkın, Mek Necmi Aksoylu, Necati Dolay, Zi de, «Bursadan Mazlum Kayalar ki Sait Esen, Beytullah Seven, ö ya Kabakcı, Seyfi Kubat, Ali Ipar, ve Hüseyin Bayrı, Bayarın politımer Yukıel, Bahçet Uz, Fikri Mehmet Tosun, Eşref Yalçıner, Ve kasının çığırtkanları oluyorlar. Bu Apaydın, Şevki Hasırcı, Nezih Tu Iı Duman, Hüseyin Koçyıldır, Ali da yeni bir tertip» denilmek sureCumhurbaştuncuoğlu, Ekmel Kavur, Musta Kesiciler, Hüsnü Turgut, Sabahat tiyle, sakıt ve labık fa Zereh, Nizamettin Kırsan, Ya tin Kızılsahin, Ali Rıza Satıcı, Bur kanına fllin yakınlığı ve onun kut Karabulut, Fikri Şen, İhsan han Ulutan, Cemal Goktan, Cemil politikasına bağhlığını bellrtmiş Dai, Osman Kapani, Basri Aktaş, Mutlu Hüseyin Aıtan, Hamit Fend bulunmaktadır. CumhurbaşkanhTahsin Yazıcı, Ali 1leri, Behzat oğlu, J hmet Davutoğlu, Memduh ğı Başyaverleri tarafından tutulan Ramiz Erdoğan, Zeki nöbet defterinin incelenmesinden. Bılgin, Cevat Kostekçi, Ali Dede Alpaslt. kargınoğlu, Pertev Sanaç, Nuret Şahin, Hasan Keşkek, Mehmet Ho Kayalann bilhassa 27 Mayıs Inkıtin Aknoı, Zeyyat Mandalinci, Hu roz, Uzeyir Avcı, Turgut Tunç, Se lâbına takaddum eden gunlerde sık sık Çankaya Köşküne giderek seym Baykı, Burhanettın Onat, lahattin Erdönmez. Bayara mülâkı olduğu da anlaşılHâlis öztürk, İhsan Gülez, Nazlı tnış bulunmaktadır. Tılabar, Ayse Gunel, Nuriye Pı5121957 tanhli D. P. Grupu topnar, Perıhan Arıburnu, Piray e Lelantısmda Içtuzük tâdılâtı yapılvent, Osman Bibioğlu, Avni Sak ması kararlaştırılmış ve Kayalar, man, Fevzi Uçaner, Hilâl Ulman tayin edilen bir Ihtisas Komisyo j Hulki Keymen, Ahmet Ünal, Na nuna üye seçilmîş ve çalışmalariy| fız Körez, Tank Kozbek, Ali Kae Içtuzük tâdılâtını desteklediği ya, Rifat Bıngol, Selım Akiş, Nu anlaşılmı$tır. rı özsan, Mahmut Güçbilmez, Atı Akın, Ibrahım Gürgen, Mehme CtMHtrRtTET Zabıtlardan, Fahri Mete, Servet Bilir, öme: San Jose (Kalıfornıya) 21 (A.P.) özel notlardan ve hâtıra defterleLutfi Ereurumluoğlu, Ömer özen Ruslar Kızıl Çıne 12 tonluk blr rinden alınan \e tırnaklar içinde Ismail Özdoyuran, Suat Dedük feza gemi»ıni yörüngeye yerleşti Uösterilen eümleler fizerindc hie , Danyal Akbel, Necati Tanyolaç rebılecek takatte roketlere sahıp ir değişiklik yapılmamıştır. Talat Alpay, Atıf Topaloğlu, Rem olduklannı ve ilk feza plâtformuzı Birant, Selım Erengıl, Ali Saim nun Sovyetlerde inşa edilmekte Prof. Yalçm mahkum Kaymak, Sahh Zekı Ramoğlu, olduğunu bıldırmislerdır. Mehmet Erdem, Mustafa Çurük Bu malumat Kilsoo Haan taraoldu, fakat cezası Hasan Polat, Ismaıl Şener, Tur. fından venltnişitr. Haan, Çin ha n Akarcan, Sait Kantarel, Sıt Kore hakları birliğinin sabık baştecil edildi kı Salim Burçak, Mustafa Run kanıdır. Aslen Koreli olan Haan, Baştarafı ı ıncı sahifede yun, Hamdı Ongun, Mıthat Perın tkincı Dünya Harbi esnasında bu üyesi Prof. Aydın Yalçın'ın yargıSadık Giz, Dündar Tekand, Ab istihbarat teşkilâtının başında bu lanmasına bugün Karsıyakada ba; met Hamdi Sezen, Mehmet Doler, lunuyordu. lanmıştyr. öğleden evvel ve sonra Hikmet Bayur, Ali Harputlu, Ham Sık «ık Kızıl Çinden gizli malu ikı celse halinde yapılan durusma di Atademir, Ali Yaşar, Mustafa mat edindiğini bildiren Haan, en sonunda mahkeme, Yalçın'ın 6 ay Bagrıaçık, Sedat Baran, Dursun son haberlerin Sovyet Başbakanı hapis ve 500 lira para cezaıına mah Erol, Mehmet Faruk Gürtunca, Sa Nikita Kruçef'in Kızıl Çin parti kumiyetine karar vermistir. Fakat di Pekin, Muatnmer Çavuşoğlu liderı MaoTung'a gönderdiği bi ceza tecıl edilmistir. Ekrem Yıldız, Mehmet Daim Su mektupta meveut oldufunu »ByleSanık, Ankara Barosu avukatlaalp, Cemil Şeher, Hamıt Koray mistir. rından Asım Ruacan ile Izmir Salıh Göknar, Necmettı n DoğuyılY.T.P. İl Baskam avukat Fethi Buna göre, Kruçef, Mao Tse dız, Cevat Ülku, Bâkı Erdem, Hü Tung'a Sovyetlerin inşa etmekte Pekin tarafından mudafaa edilmek »eytn özbay, Ali Gürün, Suat olduklan feza plitformunun 10 teydi. Okunan iddianamede, YalBaşol, Mükerrem Sarol, Refet Ta ton ağırlığmda olduğunu ve ve üç çın'in halkı heyecana verici vaslıoğlu, Enver Dundar Başar kişi tarafından idare aykın sözleri edıleceğin milli menfaatlere Ferit Tüzel, Zuhuri Danışman, Mu bildirtniştir. Kruçef bu feza plât sebebiyle cezalandtnlmin talep zaffer Emiroğlu, Ismet Olgaç, Ke formunun «nihal atom harbi sllâ edilmistir. Daha lonra sorgusu yamal Terzioğlu, Cemal Zuhtu Ay hı» olacağını ileri sürmüştür. pılan Aydın Yalçm, cAltın devir. san, Nurullah Torun, Nail Geveci Bu malumatı Haan'ın gizli teş ibaresinin yanlıs anlaşıldığını, »öz bulunan A.P. Selahattin Karayavuz, Orhan Kök kilâtı 1950 «enesinde elde etmişt lerınin toplantıda ten, Halım Alyot, Nâzım Batur, ve bu tırada Ruslarin yeni bir liler tarafından kesilmiş olduğunu Muhtar Başkurt, ömer Ba»eğ Sputnik'i dünya etrafındaki yö söylemiş, «Sözlerim kesilmeseydi,; 1948 hareketlyle başhyan devirde,' mez, Abdullah Akın, Rüştü Çetin, rüngeye yerleştirilmişti. bilhassa son yıllarda yapılan hataSabahattin Parsoy, Keramettin Iddia edildiğine gore, Kruçef, Gençler, Muıaffer önal, Samih feza plâtformu kullanılmağa hazır ları, iktisad! vı giyasl tahalarda Inal, Sadettin Karacabey, Rıfkı olur olmaz Rusların Amerikadan yapılan kötülükleri anlatacaktım» Salim Burçak, Ekrem Cenani, Ta çok daha üstün bir duruma geçe demiştir. hir öktem, Reyhan Gökmenoğlu, ceklerini bildirmistir. Kongrede vazifeli olarak buluRıfat Kadızâde, Hulusi Timur, Sa Haan, halen Minnesota'da blr gı nan sivil emniyet memurları, şadettln Yahm, Hakkı Kunnel, Se da firmasında çalışmaktadır. hit olarak verdikleri ifadelerde batl Acun, Fahri Köskeroğlu, Yalçın'ın D.P. devrini bir takim Hamtâ Osman Erkan, Tevfik Tığ hatalara rağmen «Altın devir» oSilâh satan assubay lı, Hamdi Boıbağ, Ahmet Gürsoy, larak vasıflandırdığını soylemisIsmail Hadımhoğlu, Osman Talu, lerdir. Bunun üzerine Yalçın, inkı Londra'da 10000 kişinin katıldığı niiklear silâhlar ve denemeler tevklf edildi Sudl Mıhçıoğlu, Durdu Turan, Ah lâp öncesi talebe hareketlerine ka aleyhindeki nümayi$lerde poüs 1318 kisi>i tevkif etmiştir. Âdetleıi Isparta, 21 (Telefonla) Esref rışmış bır insan olarak D.P. dev veçhile nümayişçiler polisin geldiğini göriince olduklan yerlere otumet Koyuncu, Hilmi Çeltikçioğlu, Hüseyin Acun, Halil Turgut, Şe Kocaman adındaki assubay, beylik rini tasvip ve takdir etmesine im rarak pasif mukavemette butunmuşlardır Polis nümayişçileri nükfık San, Ali Çakır, Esat Budakoğ 7 adet Kınkkale tıpi tabancayı sat kân olmadığını ileri sürmuş ve: le.ır silâh ve denemeler aleyhinde nümayijte buhınduklan için değil. lıı, Abidin Potuoğlu, Sıtkı Yırcalı, tığı iddiasiyle dün sehrimizde tev «Ben D.P. devri tâbiriyle 1946 da tıaliğin aksamasına sebep olduklarından tevklf etmiştir. Resimfetde başlıyan hareketi kasdettim» deHüSâmettin Coşkun, K&mil Gün kif edılmiştir. polis tarafından yollardan toplanan nümayisriler gurülüyor. Zabıta tarafından yapılan »ıkı mistir. de$, Burhan Belge, Adnan Selekler, Ahmet Morgil, Kena n Akman bir araştırma neticesinde, tabancaDaha sonra kongreyi takip eden lar, Kemal Demiralay, Basan Gür lardan 4 ü Paşa Genç, Ağa Genç, gazete muhabirlerinin ifadeleri aYusuf Yeniay ve Yusuf Tosun akan, Selahattin Ünlu, Ahmet K o dındaki $ahıslann evinde bulun lınmıştır. Muhabirlerden bazıları cabıyık, Yaşar Yazıcı, Nurettin mustur. alkış ve yuha sesleri arasında saManyas, Mustafa özturk, Asaf Sa Evlerinde rtlâh bulunan çahıs nığın konuşmasının iyi anlaşılama Bastarafı 1 inci sahifede raçoğlu, Faruk Çöl, Hamit Dedelar, tabancaların kendilermde re dığını, yalnız Yalçın'ın cA P. mem silâh, kuvvet, kolaylık ve lek, Mehmet Ali Ceylan, Fikri hin bulünduğunu iddia etmislerdir. leketi Ispanya gibi bir iç harbe ııni koruyacak kadar nuklear olmıyan Arığ, Nuri Onur, Sezai Demirây, Yakalanarak haklarmda tahkikata mi sürüklemek istiyor> diye sor muesseseler bulunduracak ve bır «Bırlesmiş Mılletler Sulh Kuvvetı» nin teskılı ve desteklenmesı için gerekenı yapacaklardır. Mecit Bumin, Eyüp Doğan, Ahmet girişilen assubay ve dört şahıs tev duğunu ifade etmislerdir. 3 Uıîıumi sılâhsızlanma programı her milletin askeri tesisleri Toku$, Veysi Oran, Fikri Şendur, kif edilmislerdir. öğleden sonraki duruşmalarda ile alâkalı olarak şu noktalan ıhtiva edecektir : Baha Hun, Mahmut Ataman, Fuiddia ve müdafaalar serdedilmiş A) Askeri (sılâhlı) kuvvetler dağıtılacak, üsler dahil olmak at Nizamoğlu, Şeref Saraçoğlu, S. ve netıcede mahkeme sanığın altı uzere butun askeri tesisler lâğvedilecek, silâh ımalme son verılerek Adaylıklar salı günü Sururi Nasuhioğlu, Numan Kuray hapsine ve 500 lıra para cezası bunlann sulh maksatlan ıçın kullanılması cıhetine gidilecektır. ban, Nusret Kuruoğlu, Sait Gona mahkumiyetine karar vermişB) Insanları toptan bir sekılde imha maksadiyle stok edilen bukesinleŞecek ker, Servet Sezgin, Mehmet Gürtir. Ceza tecil edilmiş ve Yalçın tun nuklear, kıır^ evi, bakterıyolojık ve diğer silâhlar ımha edılecek pınar, Şemsi Ağaoğlu, Ibrahim Bastarsfı 1 inci sahifede derhal tahliye olunmuştur. Karar ve bunların imalıne son Verilecektır. Germiyanoğlu, Muharrem Tuncay, çevrelerinin adayları hakkında ya dan sonra gazetecllere memnuniye Abdullah Keleşğolu, Sabri Erdu p a c a k l a n inceleme sonunda, aday tini ifade eden Yalçın. Y.T.P. nin kans n man, Hüsamettin Giray, Ali Goz lık ş a r t l a n n d a noksanlık veya ay kendisini aday gosterdiğini, aday luk, Nihat Bekdik, Mahmut Pı kırılık b u l ü n d u ğ u n u gördrse, du lığı kabul etmemek kararında olnar, Hüseyin Ülku, Fethi BatUr, r u m u iki gun içerisinde müracaat duğunu bildirmistir. öldurdü, kendini yaraladı Isparta, 21 (Teîefonla) Dun geRuknettin Nasuhioğlu, AJi Latif çıya, parti il b a ş k a n l a n n a ve Yükce bir akıl hastası, karısım ekmek oğlu, Nâzım Tanıl, Recep Kırım, sek Seçim K u r u l u n a bildirecektir. Kîoıkovde bır Uîfık kazası neU bıçağıjle boğazladıktan sonra aynı Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yeni yatıtımların Irfan Haznedar, Selahattin Akçicesı bır çocuk ölmüj, iki çocuk da b boğazmdan k l a k e n d l s l n i d e çek, Sırrı Yırcalı, Hamit Zülfü Tığ Yüksek Seçım K u r u l u Dütün adaytatbikına iki yıl sonra yaralamıstır. rel, Kâmil Tayşi, M. Reşit Tarak ları 26 eylul 1961 salı gunu seçim Yaptığımız tahkikata gore, üç ay çıoğlu, Mucip Kemalyeıi, Tahsin çevreleri itibariyle Radyo ve Resbaşlanacak Hasan dafl beri aklî muvazenesmm boDun akşam uzerı tnanç, Necdet Davran, Necati Top m! Gazete ile ilân edecsktir. Bastarafı 1 İnci sabîfrde zukluğundan dolayı tedavı altında A d a v l a n n meslekleri çuoğlu, Selim Ragıp Emeç, Cevbı^T.da oyun oynıvan üç c.ocuğa, bulunan Mehmet Durmaz, dun geAnkara, 21 (CumhuriyetTeleks) rilecektır. Bu maksatla, yatırımdet San, Ahmet Paker. Kadir Kohâlcn yakalanmamış clan bıı kam ce karısiyle bırükte yattıktan sonların öncelik sırasmı tesbit edecek caeli, Halil Akkurt, M. Said Bil 15 ekim tarıhinde yapılacak ge özel bır büro kurulmus ve bu bti yon çarpntıjtır. Çocuklardan Ibram a giç, Osman Kavuncu, Sefer Eronat, nel seçımlere katılacak dört parti ro tarafından genel ve katma ^ J ^lJ!?^ nin listelerinde yer alan milletve:tn! İTM kalkarâk ekmek'bıçağ' a. Kemal Erdem, Turha n Bahadır, kili ve senato a d a y l a n n ı n meslek bütceli dairelerin yatmm projele öln~u« ve Ömer Cebeei, Ömer Gürız, Rıza lerıne gore dağıhsı şoyledır : rinin ıncelennesine başlanmıştır Ha} darpasa *f seli boynundan kesmıstır. ŞahdaTopçuoflu, Sait Ağar, Sami Sdy Meslek adı C H P AP CKMP M S P S Anâ dengeler: Belirlı bir kaldmlmıştir. maVıallırden surat marı kesılen Aysel'den çıkan kanKamyon vaka lu, Suleyman Çağlar, Selahattin Av, hukukçu 181 133 128 lar ve çocuKİarın feryadı Mehmet İÖ ktisat seviyeslne ulaşmak ve mu Em. subay 30 51 67 25 vazene durumunu muhafaza ede düsmus ve Cemil Erlerje oit oldu m ^ y e b u d busbutün ^çileden çıkar^ ^ b(>y Karacagil, Suleyman Kuranel, Şe e f a d& ^ Dr. ve eczacı 75 62 59 15 bilmek îizere 1S62 bütçesi bazı ana ğunu ve Re^at ısmı fik Çağlayan, Tacettin Barıs, Tur Y. Muh., mim. 15 nuna surtmeğe başlamıstır. Feryat 31 9 dengeler uzerıne mşa edilecektir. kullandığını tesbit etmiştir gut Topaloğlu, Mıgırdiç Sellefyan, 57 69 uzenne yetı^enler Mehmedm elın64 15 Bu dençeler, sermaye dengesi, dış Yakup Gürsel, Yaşar Gümusel, îb Çıftçı 29 28 den bıçağı almışlar ve durumu ıl43 10 ticaret dengesi, temel mallar denrahim Sevel, Ishak Altabev, Ke Öğretmen 15 14 20 5 gesi ve Insan gücü dengesidir. Ya S a r p e r , R U S elÇİSİ İ l e 3 5 gılı makamlara haber vermışlerdır. mal Eren. Muharrem Tansel, Meh îazeteci 19 18 19 ı Bırı emzıkh olmak uzere iki ço9 tınmlar da bu dengeleri sağlıya1 met Eyüpoğlu, Muhitti n Guzelkı ılemur 35 70 dakika görüştü 15 euğu bulunan 25 yâşındaki Aysel 8 ğ «k $ekilde gözden geçirilmekte lıç, Mustafa Hemiş, Melif Fırat, 'rofesor 7 10 4 . , ut A ' olmus, Mehnoet Durmaz da yaralı 1 ve hazırlanmaktadır. Ba,tartf. inci sah.fede o , a r a k ' D e y l e t H a s t a h a n e s l n e k a l d l Münip Islâmoğlu, Nebil Sadi Al Belediye Bşk. 3 5 1 Devlet plânlama teşkilâtının ket edecek olan Dışişlerı Bakanı tuğ, Nahit Ural, Nüzhet Unat, 27 ski mılletvk. 64 10 knrmuş olduğu bu bzel büronun Selım Sarper, bugün Sovvet Rus rılmıştır. Nushet Ulusoy, Necdet Incekara, Vlütaahhit 10 15 çalışmaları sonucunda bir takım s Niyazi Soydan, Nüzhet Akın, Ali tşçi 2 12 faydalar sağlanacağı bildirilmekOcak, Arif Kahpsızoğlu, Ali Ço5 2 'abrikatör 12 4 le 35 dakika goruçmustür. ' Konya, 21 (Teîefonla) Bugun edir. Bu faydalar şöyledir: banoğlu, Ali Rıza Kılıçkale, Ab3 v kadını 2 4 1 Sovyet Büyük Elçisi Dışışleri saat 17.40 sıralarında şehrimız ha1 Genel ve katma bütçelî daidullah Aker, Ali Şahin, Behçet Maliyeci ve basm V a alanı yakımnda Teğmen Yuksel relerin kendi bünyeleri içinde ve Bakanhğından ayrılırken iktisatçı 9 12 13 Kayaalp, Doğan Kömen, Ebubekir 16 tızun vadeli olarak bir koordinas mensuplannın «Ne gofüştünüz''» Aykut'un sehit olmasıyle sonuçla44 25 39 Develioğlu, Emi n Topaler, Ertuğ Muhtelif yon sağlanjnış olacaktır. sorusunu yarım Turkçesi il e şu nan bir jet kazası olmustur. Konya rul Çolak, Fevzi Hacırecepoğlu 97. hava grupuna yeni katılan TeğYekun 2 Yan kaîmı? işlerin tamam şekilde cevaplandırmıştır: 600 574 557 166 Gıyasettin Emre, Gani Gursoy, men Yuksel Aykut'un idaresindeki «Biz komşuyuz, çok ıs var » Y.T.P. listesi henüz ahnamamış lanmasma öncelik sağlanacaktır. Haluk Nihat Pepeyi, Halil Imre, F84 tıpı ]et*ıçağı vazıfe uçuşunda 3 Değişik daireler arasında, Haluk Çulhâ, Hayati Ülkü, Haluk ır. akrobasi yaparken birden vırile özellikle avnı hizmet grupu için 14 tacir, dağ başında yolü gırmış ve toprağa çakılmıstır. ŞeTimurtaş, Hamdı Basak, Hicri Sedeki daıreler arasmda bir koordızen, Husevın Fırat. Hamdi Ozkan. ı ,t teğmen bekârdır. Rusk ile Gromiko nasyon sağlanabilecektir. kesilerek soyüldu Jîusevin Şahin, Hamdi Tekay, Uluslararası Sosyal Güvenlik iLondrada yapılan nümayişl Ekmek fiyatlanM yizle 2O*2S arasında bir zam yapılıyor Rusya ilk feza plâtformnnu inşa ediyormuş Hamdi Bulgurlu, Hıristaki Yuannidis, Hasa n Nümanoğlu, Hidayet Sinanoğlu, Mehmet Diler, Nurettın Alpkartal. Nâfiz Tahrah. Adana Cezaevinde bulunanlar bulustular Bastarafı 1 ıncı sahifede da yapılacak ıstışarelerden sonra, ekim veya kasım ayları içinde bır dışişlerı bakanları konferansmm bervet Eıgunal, Şemsettın Gü toplanması mümkun gorunmektener, Zekerıya Taser, Ömer Faruk i dır. Sargut, Kemal Şirinadalı, Davut Fakat B. Amerıka resmi çevreleSipahıoğlu. Atdullah Bozkurt, ri, Sovyet tutumunda fazla bir yuMehmet Çolakoğlu, Tevfik Tirya musama olacağına ihtiraal vermeki Îsmail Püsküllü, Ahmet Taşçı mektedır. İ 21/9'1961 1000010025 Cumhunyet 1362513650 Reşat 103 5010400 Hamit 97509800 Gulden 1225012300 îngiUz. 14781480 Degussa 14781480 Yerli ALTIN FİATLARI Baataratı 1 inci tahlfede bebini bölgelerinde seçim »ansı çok Baftanfı ı <n<<ı MtMfede yüksek olan ve muhitinde sevilenı mek fiyatlart beledtyeler tarafın t«y« konacaklardır. A.P. nin merkez kontenjanı ola ve genel merkezce (Gülekçi) olarak dan kîîoso 90 ktıro$ olse«k »ekılrak gösterdigi «enatör adayları i bilinen Bahrı Karakaya'yı ekarte de te^bit fcdilecektir. le, birinci bölgede Ethem Mene etme feklınde ızah etmektedirler Bakan aynca, bu yıl memleketiBerç 194650 ve 5760 arasında C H P mizde hüküm stırpn kuraklık so mencioğlu, ikinci bölgede Elâzığ milletvekili olan Bahri KaTuran'dır. nucunda h a « t miktannın tahmmDiğer taraftan A P. il teskilâtın rakaya «Biz yanhş anlaşıldık» delerın altında kslması v*e ofisin mekte, buna rağmen partiden ayalımlanmn da geîismemesi yüzun daki iç bünye çekismelerı, hızipleş rılmayı düşünmediğini bildirmekden tahıl fivatlarında hükümet ta meler dün de devam etmiştir. Ay tedır. rafından yapılan ayarlamâ ile ıl nca 3 A P li de, ihraç talebiyle Dığer taraftan tabelâsını indiren gi'i kararnamemn muhtevsı hak İl Başkanlığı tarafından i) haysi ve bir hafta önce kurulan Y.T.P. yet dıvanına sevkedilmiştir kında bılgı vermistir. Baydur 5 nin. A P ne iltihak edeceği söylenHaysiyet dıvanına sevkedilen ve mektedir ! haziran tarıhinde yapılan ayarlama, memleketimitdeki kurakhk parti disiDimıne aykın hareket, iç CJI.P. nin fstanbnldaki ve Amenka'dan ithâl edilen buğ huzuru bozma gerekçesiyle ihraççalışmaları daylar hakkmda bilgi verdikten ları ıstenenler, Eyup A P îlçe BaşC.H P. Genel Sekreter Yardımcıkanı Mahbuz Bırkurt. Eyüp llçe sı Orhan öztrak ile Merkez Yönasoira şunları idvlemiştir: Prof Turhan «îthal buSdaylarının limanları idare kurulu üyesi Seyfettın Or tim Kurulu üyesi mırda mâliyeti 63 kuruşu bulmak han Çağdaş ve Kadıkoy llçe ikm \ Feyzioğlu dün şehrimize gelmislertadır Ofis satıs fivatının simdı oı baskanı Hakkı Türkoğludur Sey dir öğleden sonra il merkezinc ki mâliyete i^tinaden dcvam ettırı] fettın Orhan Çağdaş, İl Başkanı gelerek seçim çahşmalan ve diğrr Muhittin Guvetı'in evvelki günkü hazırlıklar konusunda ilgililerden imklnsızdır Ofi"=in lım fivat ortalaması 5657 kuruş toplant sında kendisi ile münaka i? a hat alan öztrak ve Feyzioğîu, j bugun kendi secım bolgelerine haı ıken, ithal malında bu fivat 63 ku şa etmıştı öte yandan, C K M.P il merke reket edeceklerdir. rustur. Satış fiyatı 58 kuruşta bı rakılırsa hazine 60 müyon lira za zındeh dün^ açıklandığına göre son ı Diğer taraftan Istanbul C.H P. ıhtılâflar uzenne Emınonu ılçe. | milletvekıli ve senatör adayları rar edecektir » Baydur, daha »onra hugday fı sinde 68. Eyupte 155 ve Yalovada bugun saat 15 te il merkezinde bir yatlannda yapılan avarlama hak ilçe idare heyeti harıç butun teş toplantı yapacaklardır. Bu toplankilât A P nden istifa ederek C K. tıda seçim kampanvn^ının prograkında su açıklâmaları yapmtştır mı gorusulüp son «eklini alacak, a1 Buğday alım fiyatı 58 kurus M P ne kavıtlarını yaptırmıştır. daylar arasında görev tak«imi yaMaraşta cöküntfi devam tdiyor tan 63 kuru«;a çıkanlmıştır. Maraş, 21 (Telefonla) Şehrı pılacaktır. 2 Yeni fiyatlar müstahsilden öte yandan Musevi ceroaatının mızde A P. nde çokuntü devam I bugüne kadar alınan bugdaylar, merkezde 108 «Grand Pardon» dınî bavramı dor'n teçtnil edilecektir Şimdiv e ka etmektedir. Dun layısiyle dun Kuledibindekı Sinadar plınan bugdaylar 17 bin ton kiji Adalet Partisinden istifa ede gogta yapılan törene, C H.P vı ] kadar olup mımtahsile 850 bi n lıra rek C K M P . ne girmiştır Adalet temsilen üç kişilik bir hevet de Parti'i i'îtifalafı Snlemek iç:n Gefark odenecektır. katılmıs ve Musevı remaatinin bay 3 Buğdav satıs fiyatı 58 kuruş nel Başkanları Gumuşpalanın son ramını tebrik etmiştir. bevanatından bazı parağrafları tân 73 kurusa çıkafılmlştir. BdyBu arada C H P . Genc! Baskanı lece Ofıs, Devlet 'ubvansıyonuna teksir ettırerek, şehre ve kbylere l'met Indnü, 24 eylu! gunü 78 inci dağıtmı^tır ihtıyaç gosternıijecektir. vas günunıi kutlavacsictır. Yaş güAdanads lıtifalar 4 En geç 15 ekımden «ibartn nünü Ankarada kutlayacaSı anlaAdana, 21 (Telefonla) C.K M sılan lnönü'nün, doğum punü dove belednelerın kontroiu altında P. ıl başkanı Ekrem Babacan bu lavısivle C H P . Gençllk Kohı da tek tip ekmek ımâl edllecektir. 5 Hukumet cebri müdahaleden gÜn yâptığl açıklamada. ";on 3 çiin şehrimizde bir tören vapmak üzere içinde 378 Adalet Partihnın istifa t b b i N eeçmiştir daıma sakınacaktır. 6 Her yıl sadece artan nüfu ederek C K M P . ye gırdıklerinı asun ihtıvacını kar<;ılıyâbilmek içfn çıklamıstır Bunun yanında Adana Atom reaktöründe Saimbeyli, Seke ve Mağara yılda 200 bin ton cıvarında buğday nin bolgelerınde 8 bine yakın Adalet istih^ali artırılmalıdır. kullanılacak olan BSIgelere Röre bafday alıra Partılı i'tıfa etmış. fakat henüz fiyatlan hiç bir partıve girmemıştır. uranyum dün geldi Hasatın cinsı • Makarnalık beyaz Diğer taraftan A.P. İl Başkanı Baştarafı 1 inci sahlfede buğday, ekmeklık buğday, karısık Ali Bozdoğanoğlu bugun yaptığı buğday. çavdar, arpa, yulaf (An basın toplantısında bu tip iddiala ketimize 26 milyon hraya mal oltalya, Fınike, Serık, Manavgat, A rı reddetmiş ve bu tip iddiaların maktadır. Inşaata 1959 senesinde ay dana, Içel, Hatay alım basfiyatları) • malum merkezlerden imal edil başlanmış olup, önümüzdeki içinde hitama ererek açılacak ve Kgr./Kuruş : diğını» açıklamıştır. bflâhare de tecrübe çahşmalarına E?*i Yeni Konvada 300 A.P. li başlanılacaktır. 53 61 Ekmeklik buğday C.K.M.P. ne ftçil Reaktörde yakıt olarak kullanı3<) 40 Arpa Konva, 21 (Telefbnla) Aday lacak uranyum (U. 235) stratejık 39 Yulaf 40 Diğer bdlgelerde alım biasfiyat yoklamalarınm sonucundan sonra bir madde olduğu için, Türkiyeye; İki Konyadaki partilerde çeşitli kay ödünç olarak verilmektedir. Kgr./Kuru$ : naşmalar oftnaktadır. Bu kaynaş sene sonra bu madde iade edilerek Eski Yeni malar bilhassa A P ve Y T P. nde yerine yenisi alınacaktır. (U. 235) 65 73 Makarnalık görülmeittedir C K M P nden edın ın gramı 16 000 dolardır. Bu değer 56 Beyaz buğday 64 difimız bilgiye göre <oi A.P çö izafidır. 55 63 Ekmekhk buğday zülmesi buraya da «ııayet etmiş Memleketimize getirilen (U. 235) 54 62 Karışık buğday ve iki gün içinde A P nden istifa 4 kilo olup etrafı cadmium ile kap 46 50 Çavdar ederek C K M P ve geçenlerin sa lanmış alüminyum fıçı içindedir. 39 40 Arpa yısı merkezde 300 ü geçtniştir. A Bu şekllde radyoaktivitenin yayıl39 40 Yulaf Ayrıca hasatını erken teslim e P. seicreterı Kubılây Imer ıse ga masma mâni olunulmaktsdır. 4 kılo agırlığındaki bu uranyum den müstahsile «Erken Teslim Prı zetelerde göfilletı çozülme habermi» adı altında «3» kurusluk bir lerinin doğru olmadığmı. çözülme halen reaktdrde muhsfâza edilmek prim odenecektir. Bu konu ile il nin buraya intikal etmedığinı, ak te olup hususî surette hazırlanmı? gıli kararnâme bugunkü Resmî «ıne A.P. ne genış olçüde katıl bir sığınak içinde açıldıktan sonra Gazete'de yayınUnmıştır. maların olduğunu bildırmiştır. 9 metre derınliğındeki havuzun alızgaralara Asıl kavnaşma Y.T.P. de olmak tındaki kup şeklinde Turizme tahsis edilecek tadır. Münfesih D.P. nin teşklUta konacaktır. Havuzun suyu daimi »hararetin hâkim grupunun adây yoklanıala surette değiştirilerek rından bir kaç gün evvel partiye muhafazası ve kontrolu sağlanmak 435 bin dolarla İlgili gırmeleri ve yoklamalarda kendi ta ve.böylelikle özel kaplarda buasılsız haberler ve bir adamlarının listenin ilk sıralarım lunan uranyumdan doğacak her ısgal etmeleri büyük bir sürpriz türlü tehlike onlenmiş bulunmakaçıklama olmustur. Y.T.P. il başkanı Dr. tadır. 1000 kilovat takatinde yüzme i Baatarafı ı ınrı «âhlfrile Talha Demirağ ve il yönetim kubnce bu tahsisin bazı özel firmalar rulundan Dr. OperStör Mehmet öz havuzu tipindeki reaktSr 200.000 edilmistir. Tamavasıtastyle piyasaya intikal ettirı alp adav listesinde 7 ve 8 inci sı dolara sigorta leceği hakkmda çıkân haberlerin raya düşmüslerdir ki bu sıranm men ilim adamlarının çahşmalarıgerçeğe uymadığı bildirilmistir. Ba kazsnma şansı hemen hemen yok na hasredilecek reaktörün askerî sınYayın ve Turizm Bakan lığının gibidir Bu yönden Y.T.P de bü maksatlarla kullanılması imklnsız tedavlsinde bu maddeleri «Turistik miıesiese yük bir anlaşmazlık hüküm sür dır. Reaktör kanser kullanılmakta olan radyo izotopbelgesini» haiz teşekküllerin ihti mektedir yaçlarınt tesbit ederek ithalât icin Elâzığ 21 (Telefonla) Adalet larını temin edecek, nebatların ve gerekli belgeleri vereceği bıidlril Partisinin Egedeki çozülmesine pa canh hücrelerin hayatiyetleri üzemektedir. ralel olarak Doğu vilâyetlerlnde de rinde tetkiklerde bulunmaya yar435 bin dolârlık kontenjanda yer çözülme baslamıstır. Elâzığ ve ci dım edecektir. Amerika Bırleşik Devletleri, hu alan maddelerin tamamen turizm vanndaki viliâyetlerde Adalet Parsektörünün ihtiyaçlârır.ı kâr'ilaya tisi âlt kademelerinde istifaların susi btr anlaşma ile ilk defa Türcak maddeler olduğu da öğrenil bİTbirini kovaladığı bildinlmekte kiyede böyle bir reaktörün kuruldir. Bilhassa bu durum Elâzığ köy masına yârdım etmekte olup; Türk miştir. lerİnde daha açık olarak kendisini hüktimeti sadece uranyumun amgöstermektedir. Elâzığ A.P. ikinci balâj masraflarmı Sdetnektedir. Bir esrarkeş genç, başkanı Haydar Duman, «Kdylu yanlış anlıyor. Kendilenne durumu anlatınca ikna oluyorlar. Onlarla Gürsel, Yuvarlak Masa odasında öldUrüldü temas ederek sarsıntının önüne Dün sabaha karşı saat 5 sırala geçtik,» diyerek bu çözülmeyı doğ fcabıtlanmn açıklanmasırında Beykoz Kavakdere Caddesi rulâmıştır. nı tavsiye etti 109 numarada oturan 26 yaşnda esA P. ndeki bu çözülmeîerden bilrarkeş bir genç 4 bıçak darbesi ile 1 incl sahifede oldurülmustur. Aydın Engin'in yat hassa C K M . P , Osman HolutUoşıBırlik tığı yerde katledilmesl üzerine ay nın Yuvarlak Masa toplantılarına rımn açıklanmasına Mıllî nı evde kalmakta olan kardeşleri iştirak etmemış olma«ını one sore Komııesı karar verir.» Bu arada Ba4kan Gürsel, Özel durumdan polisi haberdâr etmis rek istifadeye çahşmaktadır. Bu «uretle C.K M P. Genel Babkamnın Kalem Mudurune «Sıtkı Ulay'a lerdır. Yuvarlak Masa toplantılarına ı^tı soyleyın, mumkünse açıklasın.» OLAT rak etmeme sebebi kendıhğirıden demiş ve basın mensuplarına ise: Sabaha karsı bir gflrültü İle uya anlafılmiş bulunmaktadır. «Varılan netice mühımdir.» diyena n Aydının kardeşi Zeki alt katÖte yandan Elâzığ C.H.P. teşki rek otomobiline binmıştir. taki odaya indiği zaman kapının lâtında Temsılcıler Meclısi seçımi açık, kardeşinin de yerde yâttıfı ile başlıyan hizipleşme ve neUcede nı görmüstur Zeki. kardeşini yata yoklamaların iptal edilerpk adavVEFAT ğa kaldırmak istediğı bir sırada lann genel merkezce gosterilmesı, Rahime Dunılz'ın eşi, Mehelleri kanâ bulantnıştır. Zeki kar C.H.P. yı çok zayıflatmıştır. Genel met Duruız, Müşerref Ankan. desinin öldüğunü anlayamadığm merkezın milletvekıli adayı olarak Sevün Basar'ın babalan, Okdan hemen belediye doktoruna tesbit ettiği milletvekıli listesi par tay ve Ahmet Ankan'ın dedekoşmuştur. Belediye doktoru, ye ti çevrelerinde hiç de hos karşıleri. MuBtafa Basar'ın ve Hayrı ni soğumus olan cesedi muayene lanmamıştır. Milletvekıli adaylan Ankan'ın kayınpederi etmis ve srt kısmında 3, sol me şöyledir: Emeklı Yapı Kredl Bankası mesı altında da bir bıçak yarası Müfettislerinden Kemal Satır, Hürrem Muftügıl, tesbit etmiştir. Mehmet Baytunç, Mustafa AltıudoAHMET ŞEHRİ DURUİZ ğan, Orhan Selemoğlu. Senatorier: 21 9 961 peıtembe günü Hakkm TAHKİKAT Salim Hazerdağlı, Nâzım Ozturk. rahmetine enşmıçtır Cenazesi Tahkikata Beykoz polisi ve ciMilletvekıli adavlarından beşın22.9 &61 cuma günü oğle namanayet masası müçtereken el koy cisı olan Orhan Selemoğlu son dazlnı mütaâkıp Kartal Maltepesl muştur. Semtte esrarkeş, ve cin kıkada adayhktan istifa eden YukCamitnden kaldınlarak Gültepe si sâpık olarak tanınan Aydının sek Sorüşturma Kurulu üyelermmezarlığmdaki ebedt istirahatgâhına tevdi edilecektir. Tanyattığı odada geniş bir arama ya den Salâhattin Uğur'un yerine lisrıdan rahmet düenz. pılmıştır. Bu arama sırasmda ya teye alınmıştır. AİLESİ tak altında bir miktar esrar, yerTaralslz çevreler ve Halk Partılij Cumhuriyet 4954 de esrarlı sigaralar, bir kasket, ler Elâzığ yoklamalarının ıptal se' ampul uzerinde ıJârmak teleri tes bit olunmustur. Cinayeti n işlendiği yerde boğuşmaya dair hiç bir İ7e tesadüf olunamamıştır. Bu duruma göre Aydm habersiz olarak bastırılmış ve önce sırtından son Eminonü . Unkapanı yolu üzerinde ada ve harıta No. ları ile ra da kalbinde n vurulmuştur. Bumesahaları, yıllık kira bedelleri ile ilk teminat ve şartname bedellunan kasketin kaatile aıt olraaSı lerl aşağıdaki cetvelde açıklanân Belediye mah arsalar üzerlerine, üzerinde durulmaktadır. Cinayetin kiracıları tarafından dükkân ınşa edilmek şartıyle beşer yıllık müdesrar kaçakçılığından işlenmis ol detle ve hizalarmda yazılı yıllık ıcarlar uzerınden kiraya verilecekması da dikkate alınan konular tir. arasındadır. Polis, boşta gezen ve Ads No. Harita No. Sahası Mî Yıllık kira İlk teminatı Şartname hiç bir işi oimadıği gibl »emt hal bedeli bedeli kı taraftndan da hiç sevilmeyen 435.27 60.000 L. 750 krs. 15750 L. 348 1 Aydının olay gecesi 3 «rkadaşı ile 485 95 00 13.200 » 16 165 » 4550 » beraber bulünduğunu tesbit etmiş 91.00 12.000 » 4B5 15 150 » 4250 » tir. Şimdilik iMm'eri açklânmıyan 85.00 11.400 » 485 13 143 • 4100 » bu üç kişiden biri nezaret altma 476 30 09 6.240 » 5 78 • 2340 » almmıştır. Zanhlar arasında bulu 20.40 4 560 » 476 3 lıradır. 1710 » nan diğer iki kişinin bir gece dn Bastarafı 1 incl sahifede Şartnameleri Emlâk ve Istimlâk Md. lüğünde bedelsiz olarak kongresi İstanbul'da ce balığa çıkmak uzere hazırlık gelen dığer 3 arabavı da sıraya görülecek Veya hizalarmda yâzılı ücretler mukabilinde satın alınayaptıkları fakat balığa çıkmadıktoplanıyor dızmişlerdır. Maskeli haydutlar si caktır. Uluslararası Sosyal Güvenlik Der ları gibi evlerinde bulunmamıs ol lâh tehdidi altında 14 tâcırle ° neğmın 14 uncu kongresi 23 eyluıde malar şıipheleri ;ekmi$tir. îhaleleri S ekim 1961 perşemre günü saat 10.30 da Belediye Sara~ forlerin 10 bin lıra kadar paraları yurdumuzda toplanacaktır Bununla yında toplanan Belediye Encümeninde avrı ayrı şartnameleri veçile SEat, elbise Ve diğer esyaları ılgılı olarak Çalısma Bakanı Prof. hile kapalı zarf arttırması f.retıyls yapılacaktır. Zıverbey cınayctinin failini tesnı soyduktan sonra. Camlıbel or Cahıt Talas, Isçı Sıgurialan Genel bıte çalısan polis, faılı bilinmeven tsteklılerin ilk temirat makbuz veya banka teminat mpktupmanları ıçmae kaybolmuçlardır. larını ve husUsi şartnamelerin 2 nci maddesınde yazılı ve^ıkalarmı Müduru, Dernek Başkanı Morellı ven bir olâylâ kâr«ı kârşiya kâlhavi olarak hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale gunu naat 9 Cüretkâr soyguncular Sivas ve ve Oenel Sekreter Wilkman dun ] mıstır. llgıhler her iki cinayetin dan 9.30 a kadar B;lediye Encümenine vermelprı lâzımdır Tokat ıli jandarma bırhklerı tara J Gazeteciler Cemıvetınde bır basm de faıllerının kısa bir «üre lçinde fından aranmaktadırlar. 1 toplantısı > apmışlardır. (Ba«m: 6792 4945) bulunaoağını soylemişlerdir. A. P. ndeki istifalor bOtün yurda yayılıyor Barış yolunda beliren ümit Bir kamyon 3 çoeuğn ^ ***** ;^ İSTANBUL BELEDİYESİNDEN ^ İ 4 £ g : i Blr Jet uçagınnz düştü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle