12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Fviul 1«"51 CTTT\THTTRÎTT:T D Ü N YA K t b r ı s l t HÜBERLERî Anayasayı çigniyorlar: n kımva lâfı halk dılme raıktan 37 maddelerd* kul•anılan bır kelıme olarak nıp gızi olmuş kırnselerdır AralaVnana 21 (a a ) Turkıv* Ma Tophanp asfaltından her geçışımgırmıstır Meselâ: de Nusretıvp camıının yanındskı nnda, son bır kaç vuzyıldır Turk lıye Bakanı Kem^l Kurdas, bugun Bır aralık kahve Turkıyede şırın yapılı kuçuk bmava bakm?'' ulusunun harbsız olara* gpçırdiEi Dunva Bankası erkânı ıle ^traflı «am o gun ısım ters gıdecek gıbı •n uzun sulh öevrı Cumhurıvet kıın>a Kibı oldu denırdı.. \ e boyve uzun bır goruşme yapmıştır gelır bana Yem\eşıl çımenlerın dpvrmm Kore harbındp gazı olmuj lece kıtlıkta bulunan «eyı ifade eTT Goru«mede Bakai Dunva Banka'i çevreledıeı ^arı, beyaz kırmızı gençlen de var Hepsı d» hatıra derdı. için meçhul değildır. Bır Mılletlerarası Kalkınma Bırlığl ve rengârenk çı pklerın sardıgı bu bı Am<» bpnım rnektepten berı kım11 nmsnUr Macaristanda Imre ve kurşun varaları IIP dnltı Vua Mılletlerarası Fınaisman Kurulu nava, "raHan her gpçışınızde mujj N«g7*nln htikumetınde vazıfe cutlarında hâlen kurşunlar tası ya ıle basım hos degıldı. Hıç sevkanallanvle Ttırkıvede ozel sek hakkak sızın de nazarlarınız takıgSnnüş olan bu zat 1956 Macar ıhvanlar bır vana bazıları da Erzu medıiım drrslerden bin ıdı. Gerçı tor d» dabıl olmak uzpre çeşıth Inordur BınaM bovdan bo\ a kaptılâlinden ve Imre Nagv nın ortanu kolunu bacagını kavbetmış numaram kırık degıldı ama bn der«ahalarda va*ırım j apmak karart larcasırid kırmızı zemın uzerıne dan «ilinmesınden sonra ^ovvetler Hppının vuzunde cBpn bu va se karsı conlum kırıktı. nı açıklamıştır Bu dersın şekılli ve rumnzln for valdızlı harflerle vazılmıs bu\uk taı ıçın bır şevler vaptınn dıvplerin adamı olarak ış basına getı26 ejluld», bır Dunya Banka^ı tabela^ı «hatırhjor musıınuz» de bılmenın gururu ve sev ıncı var mullerı adfta mıdeme dokunur. rilmıs ve ihtılâlın kanlı temızlığı uzmanı aHı CP<"en bankann Mıl mpm bır^z ı»r ız olacak galıba O Hıç bın «Bıı vatan bu mıllpt bı^e ıştahımi keserdı buna yaptınlmıstı. Ikı yıl sonra Nevlıvelım kı kaderın hukmunletlearası Kalkınma Bırlığı kana u?prı «HARB MALULÜ GAZtLER borçlu» d i ' P dp duşunmuvor j u k BaşTekillikten istıfa ederek, Partı IIVIP Turkıvpve •sapmavı derpıs YURDTU dıve \azılı tabelavı belkı lendıklerı vazifpjı şprpfle ıfa et den kurtulutıamıvor. Hıç ».eimpdıGenel Sekreterı olan Kadar şımdı New York 21 (THA) Kıbrıs pttıgı 21 m ı h n ı dolarlık vardım vuz, belkı bın defa okumussunuz mı bır kım=»nra rabatlıgı VP mut çıın bu ien sımdı a«ağı vııUarı buParti Genel Sekreterlığını utateıçıne gırerek prn]plprı ınrolemek dur tste gprek bu bına gerek ta lulıiEiı ıçmdeİPr Yalni7 kpndılp tun beşerıvetın, o mevanda bu âsınde muhafaza etmek sartıyle tek Cumhurıyetı Anajasasındakı sarabelanın ıfade ettiEi sakınİPrı tarı nnı uz<"n husus rutbelprındp j u k cızııı de veıane uınıt kapısı oldn.. uzerp memlek»tımi7P gplecektır rar Başvekıl olmustur. Yanı sımdı hate rağmen Bırlesmış Mılletlere Delegasyonun Rusyada Krnçef, Çekoslovakvada gonderılen Kıbrıs Malne Bakanı Kurdas bankd hımızde jerı olan eser ve kımse splmp ımkRnı b ılamamış veva ve Sımdı hrr SPVI ııııdan bpklıvoruz.. Novotny ne ise, Macarıstanda da da Turkler temMİ edılmemekteılerı geleıılerule \aptıcı gorus İPrdır rılrnpmış olma^ıdir Bıı gazılprın Ne7İp ılarıııd^n dclılık tpdavısınp, butun diktatorlük tıplerı ıle Kadar dır Bu Anayasa hukmune gore \ı mulaakıp bu goru medpı du\ çnğıj g»nç VP daha rutbelerının kao>.prf)rn TA<\\O aktıf maddecık^>u le kı b a ' spkıl \e urn»man delegasvonlarda \uzde otuz nısDe rlugu tnenınunnetı ıfade etmıştır larnle Nu^retı e camıı stılmde o kuçuk oldugu bır zamanda vara lere karvı korunmna kadar odur tınde de Turklerın bulunması 1 Gpr'Pktctı son 1 0 1i senp hp" Kadar bu vazıfevı alırken, kabı ıcap etnektedır Bu hale gore, bulan bu bına 18^5 \ılmda Sultan lanıp pmpkli ." SPV kpdılHıkİPiın kımlıktt ehınıothprapıp denılen ınede de bır takım degısıklıkler radakı Kıbrıs Delegasyonuna ıkın AbdulmpLit tarafından ın a ettırıl dpn rutbelermdp vuksplpmemı IPT larla tpdııı alıp vurudıı «Penısıjapmış ve kendı adamlarını ıs ba cı bır Turk temsılcısının katılması tnıştır Padışahın kasr olarak kul dır Halbukı Yunanistan Yiıgos Iın» ııı ıc<jdn |p baslıvan bu devırsına getınnıştır. Bu cumleden o beklenırken landıgı bınaııın planını 1853 te Dol lavva ve bır (.ok devlptlpr kuçuk dp heserıvetın oldururu hastalıkburaja başdelege c larak Bıszkı ıle Fock ona muavın Rossıdıs ın karı^ının tajın edılmemabahıe sara\ ını ın=a eden Fran rutbedp gazı olmııs asV rİPrıni su larıııın n n i p n hıılnndu Bır vaolmnslardır. Bırı eskı Dahılı>e I>a sı Turkler arasında haklı bır usız mınıarı Balıan (.ızmıştır Bu rpsi7 tzmlı savıp albavlık rutbeı kıtlpr aldiRiııı ;oturen zaturree zırıdır, dıgerı de ekonomık ısler zuntu ve ınfıal varatmı^tır \ukçe ıkı saloııu 10 kadar ırılı u np kadar v ukselmelerını saglamak =: pııomonı vılancık, frengı, belmutehassısıdır. Macarıstanı Bırlesfakh oHa^ı bulunan kasrın ıç dp tadır Maddı çıkarlarından zı,adp soeuklucu mpnpnjıt Kıbrıs Busuk Elçımız Emın Dirtıfo kızıl mıs Mılletlerde temsıl eden ve Pro koru Ronesans stıhndedır Altın bır SUTP daha şprpflı orrlumuztın hatt,ı »oruk felrı cıbi hastalıklar testan iken dinsiz olan papaz Ja vananın bu husustakı şıddetlı be\aldı?lı rengarenk \ashbo\ah ta mensubu olamamanın uzuntusunu sımdı bır kar I£IIP ıle tedavı edınos Peter de Haricıye Nazırlığına janalırid ıse Rum "=ıya*ı çevrelevan ışlemp ve o maları temız bır ta^ıvan Harb Malulu gazılprımız Inor Hu pek huvuk bır ılerlemegetınlraıştlr Dahılıye Nazırlıgını rı bu gıbı sert beyanların aradakı kadar a nen «bızdp de bnyle bır hak tanmmaz dır kı ılunva nufusnnun artmanına Mıllı Bıı'ık Komıte ı Iıtıbjt sekıldp guıııımuze Janos Popp ismınde eskı bır em anlaşmazılklaıı busbutun artıracaDıcer bır ri°rtİPrı U t ka'takı piı"» dıvnrlar Cinı belırtmekte fakat bejanattakl Burosıınun 63 numaralı l<=blıgı muhafazd edılmıstır nıvetcı nhtesıne almıstır. vp ortjlann ııısan nmrunıın bazı sofada bulunan bu\uk \e ço\ gu d» Eskı Muharıpler VP Ordıı Va memlcketlfrde 70 ın ustuııe çıkınahaklt noktalaıa cpvap vermekten şudur Hukümetteki bu degışıklıçe pazel çmı snba ttahan kırah Emani zıfp Malullerı gıbı kardps rpmr et sına ımk<ın verdı. Ba mıkropln has krfCinmdktadırUr Kıbrıslı Turklen ralel olarak Partıde de değiMklık 1 YuKsek Adal»t Dıvanı t a n el I tarafından hedıve edılmıştır m'nsuplarınm Harb Malulu gazı talıkların çarrsı hovlere hnlnndukyapılmıs ve muhım mevkılere ıktısaden ezme polıtıkasına ıse ara fından muhtplıf hapıs cezalarına Butun oda ve salonlarda bırer, ı ler olarak kabul erhlmelerını ute tan sonra ınsanlık sımdı kalb ve \enlmeden rievam edılmektedır genç elemanlar getırılmıştır. mahkum edıİPiı sakıt mılİPtvekılmelprı Gaziler bu husu ta snvle YUZLREK KAÇTI Konıunıst Çının dogu sahıllerındekı İprı Inrıcındp bulıtnan 104 suçlıı kışer şomıne bulunmaktadır Kadar is basına geçer çe^mez TarafM/ çevrolere gore Turkıduşunuvor «Harbd» v aralanma damar bastalıklarıyle kanser gıbı devlet yatırımlanndan ' . 10 kcse \enın bu gunlprde k<îtırtı iç «ıjası Pe Nat Kıng iehrınden denıze atlnan bu ctnv yuzcıekKomov aHalarına Cn e\lul 1 1 gecrsı Adana Ceza % Sul'an Abrlulmpcıt babası Mah mış hattâ hıç hnrb gormemış kım âfetlerın çaresını aramaktadır. Bnrek askerî butçeyı artırmıstır. Ye meselelerine fazî\a dalmış olma sıgınmıştır Çuıb genç bırbırıne bagladıgı 4 bd^ket topu sajesınde evne sevkpiılmıştıı mut II nın vaptırdıg Nusretıve selerin remıvetımızp ahnmasıyle, nun da rakın bır atıde bnlnnacanı karara göre önumuzdekı beş vıl <=ından ıstıfade edılmek istendığı uzuıı muddet denızde kalmaga mu^affak oldugonu so\lerru§hr Hurğına mnhakkak nazarıvip bakılı2 Hasta oldugu ıçın nakledıle camııne cuma namazlarmı kılma cpmıvptın manası kalmaz'» ieın 20 mılvar Turk lırasına teka behrtılmekte u Kıbrı^ı Rumla. vor. Nıtekım bır nevı kan kanserı rıjetı seçen Çınlı dpnızde gorulujor mıven Hasan Polat Ceza"vı has ga geldı^ı zamanlar ıstırahat ıçın t'şılıler ne dusunur bılmivoruz bul eden bır tahsısat fazlalığı ka rın bu hareketlerı soguk kar*ılan olan Leucemıe'nin serumn buluntanesme va'ırılımk uzere tstanbul 34 gun dp bu kasr da kalırmış O Nadır DAT1 bul edilmıştır maktadır dn . Kanşerın de \ ırus denilen Cnmlnırnet Savcılığına teshm zamanlar kasrın bahçesı denıze kaBu durumdan anlasılıyor kı mıkrnptan ufak, «fizgeçten geçer edılmıstır dar uzarmış ve Padışah burava kaSovvet Rusva kendı pevklerını kuçucuk âraılını bır hekim avırd vıkla CPİır gıd°rmıs Rus Çarlann harbe hazırlamak arzusundadır. ermıs. Onun fizeıine a«ı denemeledan Bırıncı Aleksandre ın kardeşı Bn ısi Macarıstanda Kadar ı>l vaTI vapılıvor. Grand Duk Nıcholas 18fiO vıhnda pacağı için is basına çetırılmıstır. Fakat son senenın en mfihım lstanbulıı zıvaretınde burada mıKadar: «Buyuk ve vıkılmaz, Soskeşfl damar hastalıklannın âmılı safır ed'lmış 1898 Turk • Yunan valist cepnesinın eserlerını muhaoldn&unda bekımlerın ıttıfak etmuahedesı de bu bınada ımzalan faza etmek için bu tedbırlere başDiğer taraftan Kongo Başbakanının, Katantiklerı Cholesterol denılen \e damıştır Halen Mıllı Emlakın olan vurduk» demiştir. Alman meselemarları tıkavan bır ne\ı pıhtıvı ga'nın Kongo'ya ilhakı için, Kongo ordusuna kasr 13 vıl oncesıne kadar kah sıııin kaba knvvete bas vnrnlmak onlıven bır ılâçtır. Dört bes *eneMerkez kumandanlıgı kah kara •mretile halllni dusünen Kruçef • «hazır ol» emri verdiği bildiriliyor dır Amenkalılann çsvlışmalanyle kol kah Denızcılık Bankası tarakendlslne bağlı memleketlerı bovBırleşık Amerıka Kara Kuvvetfın#an lnkdnta olarak kullarıılmıs ]prı Hava Mudafaa Merkezı olan bulunan Trıparanol adında vüculece hanrlığa sevketmekte ve dogu Hakkında dovız kaçakçılığı su Almanya ile münferit bır sulh akBugun ımzalanan anlaşmamn (.undan 41 a \akın dâva açılmış ve nıhavpt 1949 vılında sembolık bır Texas da Ford Lı»s mevkıındekı dp hıç bır zararı olmıvan ba madNdola (Kuzev Rodezja) 21 Alınd 21 fHususı) Volos'takı (AP) B M Temsılcılernle Ka metnı Leopoldvıllp dp tini göıe sldığı zaman, bu ışı oryavınlan riaha onre sonuçlanan 13 davasın kır a ıle Harb Malulu Gaziler Ce Moçregor Tange d<« vapılacak fuzp de a£i7 voluvla alındıktan «onra hu Cholpsterol'nn vurutta teşektorenınde tangalıların bır muddetten berı mıştır. taklannın lungulerının golgesı al Ksenıa otelının açılış dan II 31la vakın hapi1; cpzası al mıvetınp verılmıstır O tarıhtenbe atış manpvralanrn k?tılarak ilan kul rtmpsınp manı oluvor. Dunva tında yapmak ihtıyacım dnvmak bır konuşma \apan Turızm îdareM atfsır kesılmp«ı\İP ılgılı m'izakerı remnetin tstanbul şnbpı bıjra Turk "Mİablı Kuvvptlprı Fakat anlaşmada Kstanga nın mıs olan Rnbptı Asa dun dp 1 ıncı Bmn'ı tadır Muduru Plıtas memleketın turızm rplerı muspçt netı e vermış ve Kongn'dTn avrılma durumuna bır Agır Ceza Mahkempsınce 15 \ıl ha s nı uvelerı ıçın vurt olarak kul Hava Mudafaa Tnpçu Fu?p Grupu haMinnda çıkın vazılara eore s>m dı dunva pıvasa<ına arzedılmıs YUNAN SEÇlMLERt ıle ılgılı ızahat vermıştır ıkı taraf delegelen geçıcı bır an son verdıpı bıldırılmemektedır pıs bır o kadar ıhracat tacırlığın lanmaktadır tçerısınde bır toplan nun «NtKE) bır taburu Bnb Galıp ve bııdp de bır ıkı avdır vapılGörünüşe gore Yunanıstan va F Bu ızahata gore 19Ş0 senesınde U<ma ımzalamıslardır Anlaşmava gore, dort kışıden dpn men VP 21 mılyon 607 bm 105 tı salonu kutuphane, paralı pa Yıgıt kumandasmda d\ın saat 10 da mıva VP «atılmıva baslamıs olan kim sonnnda vahut da Kasım ba Yunanıstanı znaret eden 33 000 tuYapılan anlaşmada ıkı taraf de muteşekkıl bır karma komısjonu Iıra 95 kuruş para cezasjna çarptı rasız u^elerı ıçın vatakhane VP bır uçakla Amerıkaj a Jıareket etmış bu ilaç hekımlık ve tedavı âle sında seçımlerı venılıvecektır Ye nste mukabıl 1960 senesınde memkaç nturma ovun odası vardır tır legelennın B M ıle olan munase teşkıl edılmıstır Bu komıs> onun rılmıstır mındp Penısılın ve Kortızon kanı seçımlere gıdebilmek ıçın Kara lekete 350 000 turıst gelmıştır îbetlerın normale donmesı ıçın mu vazifesı anla'ma sartlarınm \erın" Ruben Asa'nın halen gorulmekte Tabur 25 2P evlul tarıhlen ara dar muhım bır mucızr ıHç savılTurkıyenın belkı en kalabalık manlıs hukumetı kırala ıstıfasını çınde bulunduğumuz sene yabantabık kaldıkları ve ateşın 21 eylul getırıhp getırılmedıgını tetkık et rlan bır tek davası kalmıştır C500 subav, 6 bın er 11 bın dul sında vapıla^ak atısları mutaakıp maktadır Çunku hu ılac, savesınverecek, Meclıs dağılacak, kıral cı zıyaretçılerin 400 000 ı bulacağı 1961 tanhınde saat 00 00 da kesil mek ve B M kuvvetlenjle eskı Ruben Asa hakkında bugune ka \etım) uyesı olan remnetın men ekım avı başında vurda donecektır de bır rok damar tıkaıımalarının vfiksek memnrlardan murekkep tahmm edılmektedır Esasen ılk mesi 1 onusunda goruş bırlığıne munasebetlerı venıden tesıs et dar verılen hapıs cezalarının top supları hemen hemen her gun bu veni bir kabinevi, valnız seçım za altı av ıçerısınde elde edılen artış onuııp sp<,ılmektp kalb damarları mek olacaktır Komısjon avnı /a lamı 26 jılı bulmaktadır rada toplanırlar konuşurlar dert manı için ıs basına getırecektır "o 20 dır Buna mukabıl memleke varıldığı bıldırılmektedır krın eeçırnıış olanlann da hallemanda her ıkı tarafı n karşılıkh ış Karamanlıs sartları kendı Iehıne te turızmden gıren dovız % 38 artDavanın dıfier sanıklarından Top İpsırİPr sık sık tavla maçları ter rınde ınk huvuk salâh vucude gebırhğınde bulunmasını sağlama^a vas Stıro 4 vıl hapıs, 6 mılvon 621 tıp ettıklprı de nlur Hpp«ı de av eörmektedir. Gerek Sovvetlerin mışhr Genel olarak 1961 ıçensın tırmektedır. çahşacaktır tatbik ettiklerı dünya polıtıkası, de turızmden 70 mıl>on dolax elbm 123 Iıra 35 kuruş para ceza^ına, rı ajrı bırer canlı hatıradır Her Bu vazı âdeta bu iların bır rekBu şart ılk nazarda Tshombe Hu Behçet Hıfzı örnekal ıse 10 ay ha bırı va Balkan harbınde ' a Çagerek Bnlgarlann sınırlarda va de edıleceğı tahmın edılmektedır lamı mahıvetmdf olsa ria hunu dakumetınm resmen tanındıgı ıntı j pıs ve 756 bın Iıra para cezasına nakkalpde va Fılıstınde va da fs rattıklan kargasalıklar, komsumuz Bu rakam 1960 senesınde 51 400 000 marlarından VP kalhınden hasta obaını bırakmaktadır Halbukı M T çarptırılmışlardır tıklal harbındp çarpışırken varalaYnnanistanda solcnların cesaretmi +• lan okuvuculara duvurmavı bır ve 1950 senesınde 4 700 000 ıdı kezı Kongo Hukumetı boylp bır cok kırmıs ve bunlann ıtibarını Mejaro Cıtıv 21 ( A P ) Gaze ınsanlık vazıfesı hıldım Çunkil iHukumet turızm ışlerı ıçın Hukumet tanımamaktadır ve buhavli sarsmış bnlunuyor Dığçr tatelerın «Havalet Kadm» adını tak lârı sahsımda denpdım Damar sert nun lâğvedılmesını ıstempktedır raftan gerek Venizelos, gerek, Pa 1950 55 donemınde 84 mılyon drah tıkları «mhlara burunmuş bır ka lıgındp \ P onun akıhetlerınde bas Dıger taraftan Kongo Basbaka"landreo dıfer muhalefet lıderlerı mı avırmış ıken 1956 1961 donerm dın dun 20 kurbdnının yuzunu rrlıı olan t holpstrrol nn normal nı Cvrılle Adoula Katanganın bırbirleri ile anlasamadıkları ıçın, ıçın 1007 mılyon drahmı avırmışustura ıle dogramıstır mıkları kaııda 180 220 arasında Vıllefranehe De Rouergue, 21 Kongo'ya ılhak edılebılmesı ıçın tır Yalmz Tesalva bolgesı içın 75 Karamanlıs karsısında kuvvetlı bır Polıs mdkamları tarafndan bıl de£iMTifktedır. Bunun fazlası msımlyon drahmı ayrılmış bulunul (a a ) Memleket ıçınde gezne Kongo halkını Katangava karsı « « p e knramıvacaklar, v e 1955 den •• h aırıldığn» gore usturalı kadın rarı hır mıktar olnvor ve gunun beri îs basmda bulunan Karaman maktadır Son 5 >:ene ıçensınde çıkmıs olan Fransa Devlet Başka harbe teşvık etmıs Hammarsk nı General De Gaulle, bugun, Vıl joeld'un muayyen bazf mâlı çevşehrın fahışelerının hulunduğu bırındp ri ımarların tıkanma<ına ln rakiplerınin dağınık tutumun memlekette 300 yenı otel yaptırıl mıtakada gecelerı karanlik koşe vol açıvor Bendeki Chole«terol 304 leffranche'de Rouergue e gelmış relerın kurbanı mıstır dan istifade edecektır olduğunu Herı lerde gızlenmekte ve bır fahıçe ıle 324 arasında perhıze ve dınlenHalen Yunanıstandakı otellerın \e beledıje bınasının balkonun »urmuştur Komunıstlerın kendısıBnndan baska Karamanlıs, bir gordugu vakıt anıden avının uz1 mıve eore değısır ıdı. Tedavıden >atak sa\ısı 45 000 dır Bundan dan halka hıtap etmıştır ramanlar kendısıvle beraber olup ne dıkte ettığl zannını bırakan bu 1950 1960 m e atlıvarak juzunu usturasıv le bır hucuk av evvelkı tahlılde "Î08 da sonradan kendısınden avrılan gavrı muhtehf motel pavyon \e Gunun meselelerine temas eden konuşmasında Adoula sık sık «kaYazan doğramaktadır mılıcram çıkmıstı. Bır avlık (10 rskî arkadaslan ıle de tekrar ba ıstas\onlar vaptırılmıştır Devlet Baskanı Cezajır hakkın<fa pıtalıst ve empervalıst» kehmele"N4DİR NADİ rısmıstır Ynnan Basvtkılını tehFakat «Havalet Kadn» dun gece hap) tpdavıden «onrü hu mıkta"n 1961 senesı sonuna kadar 45 oşovle demiştir rını kullanmıs VP Hammarskıoeld' dıt eden veçâne tehlıke solcu E D tel 24 turıstık pavjon 15 eğlence bır vanh«ltk vapm's bır fahış» 2'2 mıiıeramı dnstueu gnrnlflu UYARMALAR «Cezayır meselesı de artık ">• u n katlettırıldığmı ıntıbaını uvan \ ların mnvaffakıvet kazammı %erı •iaDtmlacak ve 20 tesis ona nuna gelmış bulunmaktadır Eskı dırmıştır nın degıl bır ev kadmıpın vruzunu HAlen ıkınn tpdavıvı Tapıvorun Gene hu ılârın «edPbıvat» ına eovacaklarını anladıkları takdırde, rılacaktjr doğramıştır Kongo kavnakları Hukumetın somurgecıhğe bır son verme \olurp Micut'a alışkanlık vapmıvor. eltından dışer mnhn'p'et nar»'WiKatangaja asker v e uçak sevket«Havalet Kadın» kurbanlarınn Yainız ılâç kesıldıkten «onra. Chona gırmış bulunuyoruz Şunu da r>ı desteklemeleri ve bazı harıs pobıldırmısleru«tune atîayıp vuzlemı doğrar ]psternl vavas vava» artrvor.. Bır aklımızdan çıkarmamamız gerekır ie hazır olduğunu lıtıka lıderlerınin soicularla ıskerı polısın ıfadesın* gor» «Bır kı Batı butun dunv a \e bılhassa dır Bu arada Adnula Kongo ormuddet sonri tekrar hapları alraıbırlifi vapmalandır. Buna rağdaha gunah ıslem«m»n ıçın vuzun Fransa tehdıd altındadır Bugun dusuna hazır ol emrı verıldığını men Karamanlıs riurnmdan rmıtae bu ısaretı bırakuorum» d»mek va luzum hasıl oluvormus. ısteklerım ve emellerını Batı%a ve soylemıştır u kıtapta 10 TI] v ardır Ynnanistan ekonomık ım ı *>avılarının çnk "Iduçunıı tan t»dır butun dunjaya kabul ettırmeje 1 Adoula'mn hukumetınde meicut suren bır cokü înlannı artırmıs parasım sabıt ' mm ettıeım Choleiterol'lu okuvuçalışan bır blok vardır Dehset «alan bu ksdnın vaka rularımm hu ı'âç için hekımlerıkuvveth bır Lumumbacı grupu, r~S\ sun kronolojı. hale kovmus, ıthalât ve ıhracatılanması ıçın polıs makamları bu ne bas vıırraalarını nâcizane tav*iJz>' vm bulacaksı Fakat Fransa hıç bır zaman ge Katanea'nın muka\emetını kırmak nı eeİKtirmıs ve memlekpfp ntıkcıvardafcı ermıvet tedbırlerını art nız Bu vazılar avrıca ruen ıyecek ve tehdıde boyun eg ıçın bu\uk gajret sarfetmektedır ra eet.rmıstir Grıvas gulunç olve edennı n çokusun nedenlerı mnecektır Batı dun\asının da mus Venı/elos hutıın ıtıbarını Bu bahıs açılmısken sunn da aAtına 21 (Husu'i) Atına da bu tthlıke ve tehdıri karşısmdahakkında doğru bır Kavbetmıstır övle eörunuvor kı çıklıvavım kı kımva tedavısı dıve bulunan Turk Tutun Ofısı Muduru boyun eğmemesı gerekmektedır vargıva varmanıza da dostnmuz Ynnamstanın Basvekılı Sovyet Rusyada 100 terrump pdecpeımız hu devrın gevardımcı o'acaktır. Diı veil seçımlere çıtmek ıcm en mu Clal Omur başkanlıgındakı Turk Tehdıt karsısmda tavız \erılmege HP mühım kesıflerınden bmsı dıhevetı Yunan Tutun TuccarHrı başlanır«a bunun sonu gelme? nun hatalan uzerinde saıt zamanı yakalamıstır yaşını geçen 21.708 mas uzerınp tesır ıcra eden ılâçFederasyonu Genel Sekreterı ılk once şapkanızı sonra ceketını uzun bovlu durmak ^ M. PÎRt lardf IMuhtelıf adlaria rıkan bu Skhas ıle bırlıkte Atına Tıcaret zı sonra gomlegınızı sonra iç çaklşi var ve düşunmek zorandaılâçlar a r asında tnvanların âdeta Bir Japon bilgini v Endustn Odasını zıyaret etmış maşırınızı ve nıhajet canınızı v e . rız. Yarın avnı hatilaŞam 21 (A P ) Yarı resmı Moskova, 21 (a a ) Ta«s ajsn karakterlprını dpgıştırecek kadar rı onlemenın haşka radyoaktif madde yuttu ve Başkan Nıkolopulos ıle Tıcaret rırsınız » Orta Doğu haberler aıansı tarafmsının bıldırdığıre gore <on nufus mue«ır olanları da vardır. HepsıBakını Dertılıs ıle goruşmede buçaresi yoktnr. savımında Sovvet Rusvada vuz ne toptan ve vanlıs olarak sınır ıGeneral De Gaulle Vıllefranehe dan ıddia edıldıgınp gore, Turkıve, Tokyo 21 (a a ) Japon atom lunmuştur Bu soruşme «ırasmda vaşını geçmış 21708 kışımn bulun lân dedığımız hu erup ınnde «on bılgınlerınden Dr Toshıo Aokı ıkı memleketı ılgılendıren tutun De Rouergue den de Cazvıllee ha Irak hududuna askerı bırlıkler sev fcpderek buradakı kuvvetlerını tak duğu te«bıt edılmıştır Yuz vaşın 3vİ3"İ!» ırad pdı'mi's olan bırmın Strontıum 85» ın ınsan orgamzma meselelerı ele alnmış ve şark tu reket etmıştır dan fa*U vaşıvanlann coju bılgın mensup oldueu ılâç Kirketının b a smdakı etkılennı ıncelemek ama tunlennın g^lecegı hakkında go De Gaulle olaganustu yetkılennı VIVP ptmıstır EUtün kıtapçılarda ve matbaamızda bulabillrslniz İTin «uzun havat bolge«ı» olarak ıcad vuznnden bıssp «enetİPrı bnrAjans vığınagın Iraktakı Baroıvle, 16 ağustosta kahvesının ıçı rus teatısınde bulunulmuştur bıraknor •yaşa •sada vuzdp vuz aHış kavdp*mı« zanı âşıretının avaklanma<=ı karsıne 5 mıkrokurıhk radvoaktıf mad Cumhurı>et 4952 tesbıt ettiklerı bolgelerde Adı geçi'n Turk hevetı Atına'dan Parıs 21 ( A P ) Devlet Başkadp koyarak ıçmıştır 52 vaşmdakı sonra Selanık « « » » • • • • »»•»»•••••••••••••••••••»•»• »»» maktadırlar Bu bolgelerden bırı • • • • • • itıraf ftmplıvız kı medenı hars Kavala Iskeçe nı De Gaulle bu av sonuida dık sında vapıldıgım ılerı surmuştur Kafkasyanm dağlık bolgesıdır Bu tın turlu dasdaeaları ve cehennebılgın, bu radyoaktıf elemanın Drama ve Serraı'vı zıyaret ede tatorluge vakın olaganustu •vetkı vuzde doksanınm ılk ıkı gun ıçın cek ve tutun tacırlerı bırlıklerı lerınden feragat etmek kararım Yunanistan Batı Almanrada vuz vaşını aşmış 7 357 kışı mı spklı ınsan bunvesmdekı norde organızma tarafmdan yok edıl ıle TutuT Enstıtusu yetkıhlerı ıl" açıklamıştır Karar bugun Psrıs m vgrdır Sovvet Ru'vada halen ha mal ıslempvı bozmakta ve beşerı38 nci hızmet yılı dığını bıldırmıştır Yutulan mad temas edecektır Heyet avnca tu sıyası çevrelennde umumıvet ıtıvat «ure«i ortalama'i 68 senedır yaya şarap satıyor vpt kpndı taksırah ıle rahatsız bır INGILIZCE ALMANCA FRANSECA MUHASEBE denın sadece yuzde 0,1 mıktarı ha tun ısletmelerını de gezecektır m.ılılnU nlarak havat surmektedır banyle memnunlukla karsılanmış Atına 21 (Hususıi Yetkılıler Eichmann hâtıratını ve SPOR derslerı ıçın kayıtlara başlamıştır len kalça kemığı koprucuk keHPP hunıın nptıcesıdır kı çoğumuT, Turk heyetı, Yunan Tutun Tacır V» normal bukumet ıdaresıne av tarafından bıldırıldıgme gnre Bamığı ve omurgada bulunmaktadır Lısan derslerı fi çeşıth sevıjeye gore ayrı ayn kurlar halınde en az uvku ıçın ve bır kısmımıı len Federasyonuna muracaatle bir det yolunda bır ı'k adım savılmıs tı Almanvaja ıhraç edılpcek 1 "10 yazıyor tertıplenmekte ve bsan lâboratuvarı yoluyla pratık Dr Aokı önumuzdekı yılın sonu Yunan tutun heyetınm önumuzde tır Ancak De Gaulle un inemlı tnn «aapla ılg'lı çalısmalar bıtâ*abımi7i vatıgtinnak, tansıvonn Telâvıv 21 ( a a ) B ı r î«rael mn7u mdırmek dımaçnnızdan ka« kuvvetlendmlmektedır. na kadar kendısınm «radvoaktıvı kı vıl Turkıyeyı zıyaret etmesnı konularda karar verme vetkısını mıstır ga^etesmin bıldırdığıne gorp Adolf veth fıkırlen atmak ıçın her eun •eh» olarak kalacağmı sanmakta tekhf etmıçtır Davet kabul edıl tamamıyle eldeT Sultanahmet Alemdar raddesi 23 Tel 22 17 37 bırskmıvacağı Saraplar vaknda Batı Almanyadır sanılmaktadır mıştır «••••••••••••••••4 TJ, . 8747,4950 >••••••••••••»»••> Eichmann mahkemenin kararım tu'lu turlu baplar vutmaktavız O ya sevk«dılerpktır beklerken hâtırafını varmaktadır kadar kı, artık bu haplar gıda mad tsraeln kuzevınde «bır yerde» dplerı halınp gelmış hulunuvor,. bır kaleve hapsedılmıç olan EichSon eunlerde hn haplardan bir mann 1934 vıhndan ıtıbaren baslı venısıtıın fcpsfedılmı» olduSnnu van ve v argılanmasına kadar de Fran<ii7 ha^mında gordüm. Amerıvam edeceb olan hahratını tamam kada veni bır taap keşfetmışler lı>abılmek ıçın gunde on saat ça tenbel ve havlaz taleheler içm. Allışmaktadır tı haftalık tpdavıden sonra muhım salâh snrunuYormuş.. Tahakkuk edprse ne büvilk bir keşıf. Butun mektppierın rand<manlan arVEF AT •arak.. v e kimva bızi nelerden knrDervıs E*e"dırın oe'u B FELEK Macaristan kazırianıyor I I B. M. gîden Kıbrıs heyelinde Türkler lemsil edilmiyorlar Türkiyenin bugiinlerde kendi iç meselelerine dalmış olmasından Kıbrıslı Rumların azami derecede istifadeye çalıştıkları büdiriliyor Kurdaş'm Viyanadald temasları ŞEHİRDEN RÖPORTAJ: Harb Malulü Gaziler yurdu Hddı'se/er Ümif kimyada.. Adanaya giden mahkumlarla ilgili îeblig KatangaMa ateş kesilmesi Yunanistan 1961 için anlaşma imzalandı de Uırizmden 70 miiyon dolarlık gelir bekliyor Rufceıt Asa 15 yıl hapse daha mahkum oldu Biriıtci (üze taburumuz Anerikaya gitti De Gaulle Cezayir krizinin sonuna geldiğini söyledi . Hayalet Kadın » 20. kurbanının yuzunü de usiura ıle doğradı Jutan Bir kronolojisi Tîîrk Yunan görüşmeleri konnsunda Irak sınırına asker yığmışız Amerikan Erkek Dershanesi Bilumum işleriniz için aradığınız boya "iiı pşf Ö TPkveli Yegit ş« TTüHa ^baisn Çpt'n Tpkyeh n<" kan c «dprı rjr Falnri C"" in V EFA T Kpftçır 1 !" Aviıkat VP Envpr Curnaogîunun Burhap Per'han Suat N'hat \ ed»t Bü'ent \lerndar ve "N'erla ' " \ ' u nun aTcalân ear ın €nıet=Bi TaVMD VP Gü'deren ^.pftçıijn anne= Avukat tl c rmın Npft'ı pm kaV ınv ^llHcîı VERNİKLER No. 12420 r r KEMALEDDIN Alemdar m olarak \efj( ptmıatır C F " ! ' « 1 2? e\lul 1««1 rurrıa gü"u uma V3ir<sz m mütaak'p c ı=iı tamıırıdprı kaldınlarak M c r kezpfendıdpkı aıl» kabrı=tanıns defnedüecektir Mevlâ raiımpt eviiye • FATMA NEFTCI Hakkın rahmptınp kavnism u = tur Cenazesı 22 evlul curra gurü cuma na™ia7mı mü'aak'p ikE^rav \ fllıdp ramımd^p Ualdınlarak Z'n<ırhku u rr=zarllgındakj »bsd! letırahatgahıns tpvdi edhecektfr NOT Çiçek getırilmemesi rica olnnu* 7118 ı=4C Faal 2610,4924 ' ÎI. 8TS4 4551
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle