19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AHLÂK ÜZER1NE MEKTUPLAR (İkbıei BMkı) MılU Eğıhm Bakanlığınea yayımlanmakta olan Fransız Klâsıklennden Descartes'm «Ahlik Üzenne Mektuplar» adlı esenrun ıkiDei baskısı çıkauftir Mehmcd Karasan taraftndan dflfento çevnlen bu «•«*, Millî Eğitlm Bakanhfı yayınevlenyle Mrttin kıtapçılaıda X0 kunıa flyatla satılmakUdrr. (Bum ITSS/4M2) yu Sayı I3.JJ8 u m h u r i yet KUBUCUSU: nJNUS NADÎ Vclgraf *• » e k t u p »dreal: C u m h u r i y e t tftanbul Posta K u t u s u tstanbul N o 246 Telelonlar: 22 42 90 22 4 2 M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 7ENİ HARIKA KREV1 GECE GUNDUZ KREMI Cildın burnşâapmı önler Yara ve yarakları geçınr Ergenlık »vücelennı yok eder DendeU lekeleri gıdenr. Mutlaka deneyını* Pıyasaya Terıldı Umumî tevrf yeri: MUHTAB IAZIR Aşırefeadi Cad Ökâtıp kfln 8 tstanbul Tel: 27 22 21 Telgraf: Turkıtal i'fctanbul Cnma 22 Eylül 1961 ^ !?r IL 8300/4927 Katî ve genel silâhsızlanmanın tahakkukunumümkünkılacakbiranlaşBütün Yurtta tek tip ekmek çıkanlacak, rnanm yapılması için diğer devletler de işbirliğine çağırılacaklar fraıtcala imalâtmdan vazgeçildi Ticaret Bakanı buğday alım fiyatlarında da bir miktar zam yapılacağmı açıkladı Bırleşmn Mılletler (Nevv York) 21 (AP) B Ameıika ıle So vetler arasında sılah^ızlanma hakkında uzun zaınandan berı yapıl makta olan goru«melerden sonra dun Bırlesmış MıllriUrHe her lk memleket ta'Tfınrlan bu koııud? varı'an prensip anla?ın ı ının metrı ja^ ınlanmı>;tır Ekmek fiyatlarına Amerika ile Rusya silâhsızlanma için yüzde 2028 arasında prensip anlaşmasına vardılar bir zam yapılıyor Ankara 21 (Cumhumet Tel<kO Bundd het ıkı meı» ıeKttın MİahM/iannıarıın bir sulh ha\ası ıçın Ticaret fcdkanı Mehmet Ba\ı1ur bugun b * ı nıensuplaı ınd en gpı,de \apı!m,<M ıçın gereken kııld\ lıkların teınını bakınıından anlastık d^ 1 ekım tirıhınden ıtılidien «80 laıı dun\a s,ulhıınu aı/u ettıkleıı . be\nelmılel t,ergınlıklerı artıra landımdnlı ınla ımal edılecek tek rak haıeketlerden çekınmtk ve butun ıhtılafları sulh >oh\le hallet tıp ekmek» ın beleHıvelenn kon mek konularındd muldbnkatd vardıkları bıldırılnıtkte \e şu>le der trolu altmria pıvas^va çıkarıiacH meklrdır ğm V fraicıla ımalınden VJ?D ğer devletîeı de ışbırhğrne çdğmlıyor gerıldıçını aı,ıklamıstır Bu^dav •ABÜ ue SSC B ılcıde çok tdiaflı t,üaliMildnmd muzakerele «atıs fıvatları arttın'dıcı ıçın bıl hassa Istanbul Ankara tzmır de rıne esas ttskıl edecek olan a^agıdakı prenMpler uzermde mutabaka pkmek fıvatları da artacaktır ta \din»n.lar \e bu pıensıpler çerçevesı dahılınde bir sulh dunyası 1 ekımde ımalıne başlanacak ek ıçınde katı ve urnumı sılahMzlanmanın tahakkukunu mumkun kıla megın kı'osunun 90 kurus clvarında cak bir anl.ısnidiıın \apılmdsını temın ıçın dıger devletlerr de ışbır olacagı ılsı ılerce h saplaimış bu lıgıne davet etmege karar vermışlerdır » Anla^maja varılan prensıpler hulasa olarak şunlardır luimaktadır Bu duruma gore bu1 Mu^akerelenn ga\esı ıkı me^elejı temınat altına alacak bir eunku 74 \e 8t randımanlı ıkı tın Gromıko ve Busk bundan oncekı buluşmalarından bırınde ekmegın karMhgı olan tek t'pprog'am U7er;ııde anlasmava varmaktır A) Sılahsulanma umumı ve katıdır ve bundan bovie haıb bev ^ ekm»k fıvdtında hır artma olma nelmılel mesele'erın hallıne >an maktadır Buna mukabıl 74 ranriı \acak bir alet değıldır B) Bo\|r manlı ekmekte vuzde 28 oramiia bir silâhsızlanma anla^mazlıklarıı ıır fı\ at artışı 84 randımanlı frar hallı ve sulh temını ıçın Bı calada vuzde ?0 oranında bir fıv^t leşmış Mılletler Anavasasma u\ duşmesı o'maktadır Bovleee ek gun hareketlerde bulunmaklp Arkası Sa 5 Su S da mumkundur 2 Umumı ve katı ^lahMzlanm programı şunları temınat altına a lacaktır Devletler anlaşmava va rılacak şartlar mucıbınce ancak dahıh asayışı temın edecek ve va Devlet Başkanı «Neden A.P. Iiler zabıtlann açıklanmasını bu kadar mütandaşlarının sahsı guvenhkle him addediyorlar, kendi temsilcileri de bu toplantılarda bulundu» dedi Arkası »a i Su 4 de Barış yolunda beliten ümit Prensip dnldşmasının esaslan Prof. Yalcın mahkutn oldu; fakat cezası tedl edildi Y. T P Genel Idare Kıımlu uyesi, «Altm de\ir» le 194fi faareketini kastttiğini belirltivse de, sahitler aksini so\lediler îzmır 21 (Telefonla) DP devrınden «Altın devır» dıve bahset tıjı ıddlasıvle te\ lcıf edılmış bulunan YTP Gene! toare Kurulu Arkası Sa 5 Su i te • Rusk ile Gromiko buluştular Berlin buhranı dahtl belli basli soguk harb konularını ele abcak olan iki Dısi«leri Bakanmın göruşmeleri fasjla ile bir hafta surecek Isew York 21 (AP) B Amerıka Dışışlen Bakanı Dean Rusk ile Sovvet Dışıçlen Bakanı Andrel Gromyko bugun soğuk harb mev« zulannı goru=eceklerdır tkı devlet adamı bugun oğle yemegmde (Turkıye saatıvle 19 00 da) konu?urlarken Dean Rusk çok nazık ve tehlıkelı bır dıplomatık manevra ıle Sovvetlerın Berlin buhram uzerınde tavız Tencı bır anlasmaya yanaşıp yanaşmıyacaklannı anlamsğa çahşacaktır Goruşulecek en muhım ıkı mevzu Berlin buhranı ıle B M de Haramarskjoeld'un anı olumiyle ortavt çıkan yenı buhrandır Ikı devlet adamınm gorusmelen onumuzdekl haftaya kadar surecektır Batıh devletler Berlm konusunda Sovyetlerle yapacaklan tnuzakerelerın şartlan uzennde henur bır anlasmava vsrmıj değıllerdır, fakat esas ıtıbarıvle Batıhlann Berlin uzermdekı haklannda ısrar edeceklen ve Berline gınş yollannın açık bulundurulması hususunu gozonunde tutacakları muhakkaktır. Gromyko, muzakere konusunda elâstıkı bır tavır takınacak olduğu takdırde, Batıh muttefıkler arasın Arkası Sa. S, Sd. t de Ticaret Bakanı Baj dıır Yeni yatırımlarm tatbikine iki yıl sonra başlanacak ^ * Devlet Plânlama Dairesi bu tarihe kadar yarıda kalan yatırımlarm tam amlanmasına karar verdi Ankara 21 (CumhurnetTeleks) 1 Yatınmlar 1962 jılı ıçındp 1962 >ıh ıçın haz rlanan bir yıl venı vatırımlardan zıvade devam hk kaljsınma ıntıkal programnıın rtmekte olan vatırım ve ın=a faa bir kı<;mı olarak ele alınan W Iıjetlerıne ve mevcut tesıslerın >ılı butçesı konusunda devlet plan daha tesırlı hale gelmesını sağlnalama teşkılatı Ue Malıve Bakan cak vat rımiara oncelık verılecek lığının muştereken yaptıkları ça tır Yenı vatmmlar 1963 >ılında oaşhvacak bes lışmalar sonucun3a bazı prersıp u\ gulanmasına kararları alınm ş bulunmaktadır vıllık ıktısadı ve sosval kalkınma Bu kararları ıkı ana nokta etrafın programı cercevpsınde deîerlendı Arkssı Sa. S, Su 3 te da toplamak mumkundur Giirsel Yuvarlak Masa zabıtlarının açıklonmastnı tavsiye etti Ankara 21 (Cumhurıvet Te cBu goruşmeler Mıllı Bırlık Ko) Devlet ve Hukumet Baş mıtesınde olmujtur Yuvarlak Ma kanı Orgeneral Cemal Oursel bu lanın yapıldığt sırada her hangı gun Ba^bakanlıktan avrılırken ba bır goruşme olmamıştır Bu zabıt sın mensuplarınm «\dalet Partısı ların muhtevasının açıklanmaçmYuvarlak Ma?a toplantısında go da bır mahzur olmasa gerek ruşulenlerın zabıtlarının a^ıklan Neden bu zabıtlann açıklanması masını ıstıvor Aksı halde Yuvar. nı bu kadar muhım addedıvorlar' lak Ma^a Andlaşma^ına sadık kal Kendı temsilcileri de bu toplantımıvacaklarına daır dun Genel 1da larda hazır bulunmuştur Yuvarre Kurulu karar vermış » sorusu lak Masa on toplantısının zabıtla na karşı şu cevabı vermıştır Arkası Sa. 5, Sü. 8 de 14 iacir, dağ başında yolu kesilerek soyuldu 3 silalılı saki, uzum >uklu 4 kamvonu ondekınin lâstiklerıni kursunluyarak durdurdu, 14 tacirle şoforlcri, elbiselerine vanncaya kadar sovdular Sıvas 21 (Telefonla) Sıv ds Yol kesıcıler, evvela onden geTokat arasında venı bir yol kes. len 70253 Tokat plakah kamvonun me Oi<*\ı vuku bulmuştur arka tekerlegme ates ederek dur Dun gece saat 24 sıralarında To maja mecbur etn ısler arkadan kattan 4 kamjonla uzum getırmek Arkası Sa. 5, Sü. 4 de te olan 14 tacır dağ basındakı Çamlıbel mevkıınde vuzlerı masTunzme iahsıs edilecek keh ellerınde Alman fıhntası tu fek ve tabanca bulunan şakıler tarafından soyulmuştur 435 bin dolarla ılgılı asılsız A.P. ndeki istifalar bütün yurda yayılıyor TEZ\HURATL.\ KARŞILANDI Yuksek Adalet Dıvanı Ba?kanı Salım Başol ve Dıvanın dıger uvelerı dun ekspresle Ankara'ja varmışlar ve garda tezahuratla karşılanmışlardır Basol ve Dıvan u\elerını goturen tren volda ârızalanmış ve ıkı saat kadar geç kalmıştır AP t»tanbul lı«tesınden merkez | mırav Abdurrahman Yazgan NuBuna ragmen karşılav ıcılar eardaıı a> rılmami'ilardır Emnı> et mensuplarının vaıdımı ıle Başol eşı \e oglu ile bırlıkte bır ozel otomobıle konlenjanı olarak mılletvekıh a rettın Bulak Muhıttın Guven ve bındınlerek evıne goturulmu5tur Resımde, Başol. Ankara garuıda dayı gosterılenler dun bellı olmuş Mahk Yolaç (Mustakıl) Aday yok tur Lıstenın başmda ver alacak o lamasında kazananlar, bu 5 kisigorulu>or la n merkez kontenjan adajları den sonra aldıklan ova göre lısijııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııı^ sırava gore şojledır Tah«m DeI Arkası Sa. 5, Stt. 1 de Diiıt de Naraş, Âdana, Elazığ, Konya ve İstanbuldan toplu istifa haberleri ahndı Rus Bujuk Elçısı Dı^ışlerı Bakanlıgından çıkarken Sarper Rus Elçisi ile 35 dakika goruştu Dısisleri Bakanımız B. M Genel Kurul toplantısına katılmak uzere bugun New York'a hareket edıjor Ankara 2 (Cumhumet Te1 lekg) Bırleşmış Mılletler Genel Kurul toplantısına katılmak uzere >arın sabah Ne« York a hare Arkası Sa 5, Su. 4 de haberler ve bir açıklama İflâs eden hakikatler «Tnatro bir mekteptır. Tıy»tro o\Ie bir sanattır ki 7 yajından 70 vaşına kadar herkese bfi tun insanlığa hıtap eder Tıvatro en favdalı bıı kultur mues»esesıdır.» Bıze daha çocukluk çallann da bnnları belletenler her halde valan sovledıler. tstanbul Bpledıvesını ıdare edenler de nıha\et okamnş vazmış adamlardır Bu sozler doğrn olsaydı hıç tıvatrova valnız bir vergi raevzuu sozuvle bakar, (eğlen ce resmı) nı bır çok tiyatrolann kapanması pahasına vfiıdc 15 den \nzde Tirmi beşe çıkarırlar mı ıdı» Bu zevat vaptıkları hıç bir işle anılmasalar dahı hakıkat dıve belledığımız bır valanı kafalarımızdan sökfip attıkları, bızlere tnatronun meselâ bır mevhaneden farksız olduğunu burasını kanunan müsaade ettığı vereı mıktannın âzamısıne t&bı tutmakta hıc bır mahznr bu lunmadıgını osrettıklennden dolavı daıma hatırlanaeaklardır. Ankar» 21 (Cumhunvet ieleks) Turkıye ıle Çekoslovakya arasında yılbaşında ımzalanan ticaret pro4 kılo olup; izafi değeri 640 milyon lirayı bulan bu tokoluna eklı 435 bın dolarlık madKur Alb • madde ile çalısacak reaktorumuz kanser tedavisinde delenn BaıınYajın ve Tunzm M B K Irtıbat Burosu • Bakanlığı kanalı ıle tunzm sanakullanılmakta olan radyo izotoplan temin edecek Başkanı • yııne ıntıkal etmesı meselesı kesınlmralı Cezacvınde bulunanlar • leşmış bulunmaktadır Kuçukçekmecede kurulmakta o Mr Anderson bu hu^usta sorulan Celal Ba^ar îzzet Akçal Me : Tunzm Bakanlığı tarafından valan (Atom Rekatorunde) kullanı suallere cevap vermış ve kurul Arkası Sa. S, Su. 1 de İ pılan açıklamava gore Dir sure Iacak uranyum evvelkı gun bır « makta olan reaktor hakkında kısa Arkssı Sa. 5, Sü. I da lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIı: çak ıle memleketımııe felmiıtır lzahattt bulunmuşlardır Uranvumu g«tlren atom rektorü Bu ızahata gore, reaktor memle muhendı>lerır|den Mr Lewıs ve Arkası Sa. 5, Su 8 de Adaylıklar salı günü Düsüklerin hapis IAtom reakiöründe kesinleşecek yerleri açıklandı kullanıiacak olan uranyum dün geldİ Mıllı Bırlık Komıtesı Irtıbat Burosu dun vavınladıgı (64) numaralı teblığ ıle Yuksek Adalet Dıvanı tarafından hapse mahkum edılenlerın mah pus bulundukları yerleri açık amıştır Millî Bırlık trtibat Burosunun 64 numaralı teblıgı Istanbul 21 (a a ) Mıllı Bırlık Komıtesı Irtıbat Burosunun (64) numarah teblıgı dır Yuksek Adalet Dıvanı tara : fından muhtehf hapıs ceza Z larına mahkum edılenlerın 21 : eylul 1961 gununden ıtıbaren : bulundukları cezaevlen şun ; lardır Teblığ olunur ; Bütün partîierin muvakkat aday listeleri dün gece Istanbul, Iznıir, Ankara ve Erzurum radyolarında ilk defa okundu Ankara 21 (CumhurıyetTeleks) 15 ekım 1961 tanhınde yapılacak genel seçımlere ıştırak edecek bes sıyası partı tarafından dun Yuksek Seçım Kuruluna verılen aday h»telerı bu akşam saat 20 den ıtıbaren Ankara, tstanbul, Izmır ve Erzurum radvolan tarafından okunmuştur Ajrıca Yuksek Seçım Kurulu ıilere kendi seçım bolgesındpk.1 adav. ların ısımlerını telgrafla bıldırmıştır tl teçım kurulları, Kendı «eçım Arkası Sa. S, Su. 2 de Bir esrarkeş genç odasında öldürüldıi *. .ızısı 5 ıncı savfada) Aydın Engia »^ ***J YAZ1S1Z Sai uranjumun ıçınde bulunduğu mahiazalar i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle