13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIJUIIIIIIIII Serbest Sütun IIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIini Hava indirme 10 Eylül tarihli Cnmhuriyette (Sebep ne?) baahklı bir îık ra yazdım. Yugoslavyadan yent dflnen bir arkadajjın anlattıkNATO CHICK MATE II. (Tam Gerek Havfc İndirme Kıt'alanlarına atfen bu memleketin liganında 3000 kelimenin Ttirkçe ollemmuı »yında kullandığı <siz> zaYenilgi) tatbikatma katılmak üre nın, gerekse havadan ikmal listeduğunu naklettim ve bizdeki azınlıkların hiç olmaıaa bir kısCîolleffe de Frtnee' miri dünya edere 101. Hava İndirme Tümenine minin ana unsuru paraşüt ve pamınm kaç Türkçe kelime bildiklerini ve konuştuklannı lordum. ın akademik «alobiyit çeVTelerinmensup takriben (2000) kişilik bir raşütçülüktür. Hâlen statldmft 12 Yazının lehte ve aleyhte bir takım tepkileri oldu. Bunlar nund» toplantn As de mühim akisler Amerikan paraşütçü muharebe tip personel ve yük paraşütü kulh l l l d i devam ediyor. Gerçl bngHn yine bn mekttrplardan bab«ociation Internayapmıştır. Michel grupu memleketimize gelmiştir. lamlraaktadır. Tarihe kısa bir göz •edeceğim ama büsbütün başka bir (ebepten... tioaale des Studei Butor bizzat bu Bu münasebetle, bugün çağdaş atılırsa: llk paraşüt atlayışınıh Dünkü posta lle iki mektup aldım, birisi bir Rnm, 8teki immodern ordularda seçki n bir yer Milâdın 1306 yıhnda Çin safayından ölmüstür. Françaises'in XIII. kongrctinin «siz» »amirinin birincl ve flçüncü zasıı olmaılna ra|men anlaşılıyor ki bir TOrk vatandaştan. vapurlanmız yabancı sas teması modern roman idi. işKal pden «Paraşütçü Hava İndir da yapıldığı görülür. Yüzyıllar Berritboı, MaUriie, Gtörgti Du sshtslar arasmda bir araç rolünde Rurd vatandaşın adı var, soyadı var, adresi var. Dedifi de «v: Inmmhır arasmda devamh me Kıt'alannın önemi üzerinde kı ilerledıkçe Leonard d e Vinci ön Yazımıza başlamadan evvel he hamel, romancınm mânevt istida oldüğuhu, kâhrattıanın arkasinda «Evet, bn mesele mevcut, mevcut ama bnnu bir polemik mevsaca durmak istiyoruz... denemeleri ve Sebastıen Lenor» men şunu ilâve edelim ki bu kon tına (entrika ve hîdiseler yarat moöolug yapmıy» yaridıginı izah seferleryapacak zuu yapmaktansa tedbir gösterfflek ferek. Ne yapmalıyıı ki greye her zamanki gibi dünya ça ma muhayyilesi) malik olmâkls etmiştir. Fakat Profesör MorrisYa'adığımız Atom ve Feza ça mand adında bir Fransız Fizikçtsi bu meseleyi ortadan kaldıralım. Faydalı olan bndnr». Dış hatlarda çalışan yolcu gemisette'e göre bu zamir biraz da güngında gelecek savaşların agırhk 1783 de ilk atlafflayı basarmtştır. lerinde yeniden bir program defi pıpda On kazanmış kritik ve fran beraber lempatilerinl kendllerlnMektup şn satırlarla sona eriyor: Nihayet paraşütü. havacı persone çikliği yapılmıştır. Bu gün «An sist'lerden başka, son «eneler için> den çok uzak 01 »n en MOtevazl yadelik konuşma üslubundan alınmerkezi artık havalara intikal et«Türklyede mttnevverlerin, mütefekkirlerin ılıden alan bi»lin kurtarılmasında bir araç ola kara» geöıisi son seferini yapacak de orijinal eserleri ile dünya ede ratıklara kadar uzttabilmijlerdir. mıştır. Meselâ bir yemek tarifi giler* yakın olmasihı. gevgi ile dolu naıarlar atfedebilmeıinl umi$ Ve kâra muharebelerifıde Zırh rak istimal etmek fikri ve işi 1890 ve Istanbula döndükten sonra da biyat çevrelerinde llgi uyandırmıj Fakât fazla «lirak «dofta üstü bi: Evvelâ dört yUmUrta kaynatlrmitli bir tntizâria bekliyornz.» Iı birliklerle . yapılacak sınız, gonra onlarl sofuk *uyâ dâl. ,, . . yıldırım j yl ılarında Amenkah Irving'e na Hayfa ile Marsilya arasında lima yazarlar da davet edilmiş, bu Bernanosun bütün eserine hakim Ne kadar güzel, ne kadar efendice bir mnkabele defil mi? dırırsıhıt, dili» dillm kesersiniz harblennın şıddet ve hızı geçmiş , s i p o l m u ş t u r . R u s y a d a i s e U k para nımıza uğramaksızın çahşacaktır. san'atçılardan eserleri hakkında olmuştur. Ha, geletim, ılmdi Tfirk vatandaşm İmtasiz mektubuna... O tekılerın çok ustune çıkmış bulu , ş ü t ç ü l e r , 1 9 3 0 yüında Moskova do Mütaakıp seferlerde ise Akdeniz suil sorulmuş ve son derece eanlı üstune bulun Kafka, Dos Pasos, Sartre gibi ro ve saire... bastan aşağı küffirle, jurnal edici ifadelerle dolu... maktad.r. Bu zaruretlerin neticesi | i â y ] a r ı f t d a y a p l l a n b i r aanevrada ile Adana gemüeri Marsilya ve münakaşalar yapılmıçtır (1). mancıların ilk hedefleri antiroKeza Vajery Larbaud, Dos PaEvvelâ cahil, kuş beyinli olnşnmdan bahisle işe gırişiyor. olarak gelecek bir harbin ilk gü. | b a ş a n l l e indirilmiştir. Muteakıp Barselona'ya gideceklerdir. mantik elmaktan tiyıde objektlf BOS, Hemingway ve Robert Warren Bir lisanda 3000 Türkçe kelime bulunması ne demektir, biliyor nünde düşman tarafından mevcut yıllann çalışma sonucu, 1936 da Diğer taraftan aldığımız bir ha Biliyoruz ki 1930 senesinden be olabilmektir: pretpektif ve flslup zaman zaman bu siz zamirini anmn Imişfm. Bi« insan gfinde yalnız 150 kelime kullanırken bmna haVa meydanlan, kara, deniz ve ki Kiyef Manevralarında (16) îlf. bere gbre Denizcilik Bankası Ak ri roman artık bir hikâyeden iba bakımından objektif olabllmek. latma usulünde kullanmıslardır. naaıl ibtimal verirmişim. Aydın bir gaıetenin başında balnnao, demiryollarına ait istasyon ve li j Tankla mücehhez iki taburun ın denizde yeni bir hat için Israel ile ret değildir. Bundan başka, yazarIşte kanaatimizcc burada başlar Bu tiz zamirini küllânmaktan ünlversitenln Gazetectlik EnstitüsOnde hoca olan ben nasıl bSy lar iç hakikatlerini ve onları coş modern romanın esaslı orijinalite makıadın, sadece kahramanların manlarm çoğunun kullamlmaz bir dirilmesini 8 dakikada tamamladı temas etmektedir. le bir şey yazarmışım? Bn kadar cahilâne yazılar yazdıktan ionturan efsaneleşmiş konuları, kâh si. Bu yeni mevzuu geniş ve derin şuurunu ikilemek 6ldu|unu Rohale getirileceği artık bir kehanet ğı yabancı müşahitlerin gözleri ra Cumhuriyet Neşriyat Müdürlüğünde ve hocalıkta nasıl kaladeğildir. İki karşı bloktan hava önünde cereyan etmiştir. II. Dün Kendini M. B. K. üyesi olarak bir şiir, kâh bir deneme şekline so bir şekilde mütalâa ve münakaaa land Berthes'a itfen söyliyen B bilirmişim. kabilmişlerdir. Demek roman git eden Washington Üniversltesinden Morrissette'e göre modern romanüstünlüfü ile zaman faktörünti ya Harbinin arifesinde Sovyetletânıtan bîr sahtekâr Mektubun yazan gibi öfke içinde edep ve terbiye 'ludntlarıtikçe daha geniş bir âlemin ifadesi (Saint Louis Missouri) Profes5r da «giz» zamirl birinci şâhıs olarak elinde tutan tarafm ke?in sonucu rin (100.000) paraşütçü yetiştirdik yakalandı m «orlamadan bn lusmı sofukkanlılıkla tetkik edelim. elde edeceği tabiidir. Işte bu açık leri söyleniyordu. Daha sonraki Beyoğlunda, barlarda parasız iç olmuştur; zira her yazar eserleri Bruce Morrissette'in son derece il romaneının suurun» glrmekte ve Ben bir dil btigini defilrm. Yuroslavyada bulunup oranın liihtiyaç, Paraşütçü Hava îndirme gelişme rafhalan iyitfe bilinme ki içen ve buralardan kadın alıp ne paralel olarak ayn bir amaç gi çekici olan bildirisinden bahset bu suretle «görüş» ü aksettirmeğe samnı tetkik de etmedim. Sadece Belgrattan yeni dönmus olan vasıta olmaktadır. Işte Michel BuKıt'aTarını doğurmuştur. Nüklear mekle beraber tahminlere gBre hâ götüren Muhittin Günaç yakalan gütmektedir. Meselâ Jean Giono mek isterim. Bir artudaım iddiasını nkrama aktardım. Fakat bnnn yaparken gibi bir kozmos şairini ele alalım. süâhlar ister kullamlsın, ister kul len (8) Hava indirme Tümenine sa mıştır. Profesör Morrissette'e göre sine tor'dan bir parça: medenî bir mllletln llsamnın 79.000 80.000 kelimeden müteşekkil lanllmasın harekâh mutad zaman hıp olduğu riVayet edilmekteair. Bir »üreden beri kendisine M.B. Jean Giono bize çoktanberi unu manın keşfi, resim ve hikâye prob• Dün gece bu yazıyı yazmağa bnlandufnnu. ecdadımııın xapt ve asırlarca idare ettikleri bir Bu çeşit teşkillerin Ingiltere v« K. üyesi süsü veren sSnık, dün ge tulmuş bir dünyanın kapılannı a lemlerini ortaj'a koymakla bera başladın. ü yazı ki, devamını şimve mekan lnhisarından kabil olmemleketin liaanında bunun 27 de birinin Türkçe olabileceğini, duğu kâdar çok miktar ve mesa. Fransadaki önemini yakın geçmiş ce de aynı şekilde içki içmiş ve çar; orada insan ve ağaç, gündüz ber yeni bir vokabülerin inkijafi' di ben, daha doğrusu benden İstiteki Süveyş ve Cezayir olayları para vermek istememiştir. Ihbar ve gece, bir tek şey, bir tek kuv meydan vermiştir. Bu vokabüle fâfle ederek senin yazdığm bu ya bir zabıt ve idare mevzuubahis olmadıfı halde Türkçeye Arana fede kurtarabilen tarafın zaferi bistandan, Irandan, Bizanstan ve diğer memleketlerin dillerlnü^erine olay yerine gelen memur vetten ibarettir; bu ebedî kozmik rin hedefi, kameramn ve dolayı zı... çünkü hakikatte yazıyı yazan kendine çevirebileceği düşünül göstenniftir. den kaç kelime girdiğini düşündüm. Bir dilde 3000 Türkçe kelilar sanığın kimliğini istemişler ve his içinde zaman ve mekân âdeta siyle yazarm görüşünü açık bir ben değil sensin, bentfln görüşümmektedir. Hâlen bunu temin makIkifıci Dünya Savaşında ige Alme kullanılmasının buna rafmen yine bir olağanustülfik «ayılabu «uretle M.B.K. üyesi olmadığı bayılır ve büyük bir metafizik ü «ekilde ifade etmektir. Meselâ le her şeyi görmeğe çalışıyorsun.» sadiyle bünyesinde Piyade, Tank manlann sırasiyle Avusturya, Poanlaşılmıştır. Siyasi polis tarafın nite doğurur. Diğer taraftan bir «Gros plân, travelling, plonge, con Robbe Grillet'nin eserlerine ge bileeeğini de ayrıca hesaplamadım değil, ama zaten bu olağançı, Istihkam, Muhabere, Ulaştır lonya, Norveç, Hollanda, YunanisOstfllflk olmasa negelenln sBl konnsu edileeek bir tarafı bulunma, Sıhhiy e gibi, gımfları ihtiva tan ve Girit'i işgallerinde bahis ko dan ifadesi alınan sanık örfi 1da Malrau* asrın en şiddetli, en gatreplonge, chaınps, contrechatops» lince, hikâye her dâkika tekerrür mıyacağı da ortada idi. zap verici kısık çehresini gösterir gibi terimlerle sinema gerçek bir eder. Geçen seneki bir hadise, |imeden tam teşkilâth (Amerikada nusu birliklerin oynadığı büyük re üeililerine teslim edilmiştir. Silivrikapıda bir genci bize. HikSye burada bir görüde», «görüşler» lâboratuan halini al di bugün olmuş veya hiç bir zatmzasız mektup «ahibini bu kısım için tekrar teemmule dSPentomik = beşli düzeni Paraşüt rol ve başarılar hâlâ hâfııalardan soyanlar aranıyor bir sahneden ibâret değildir. Insa mıştır. öyle ki visuel ve narratif man olmamış gibidir. vet ederek asıl mühim parçaya geçellm. Mektuba göre bn kaçü Alayları, Tugayları, Tümenleri silinmemiştir. Nitekim Alman padar mflhim dlvalarımız varken TOrk muharıirtnin bSyle gttEvvelki gece saat 21 sıralarında ni vazifelerin etkisi her satırd» (göz ve anlatma) gorünümleri karteşekkül ettirilmiştir. Rusya baş raşütçülerinden ilham alınarak Marguerite Duras'ın Moderato lfinç mevznlarla uğrasması bo memleketin nlçin ilerliyemedifiAmerikada ilk Hav a lndirme Kıt' Silivrikapıda bir gencin elleri bağ ;öze çarpmaktadır. şılasarak bir çok problemleri ay Cantabile adlı *serinde de (filme ata olmak üzere Amerika, Ingiltenl en g&zel şekilde izah etmekte imiş. Sartre ve Albert Camus roman ası, 24 mayıg 1941 de fS01. Paraşüt re, Fransa, Yunanistan, Endonez çü Taburu adıyla Fort Benning lanarak cebinde bulunan 1000 lira le deneme arasmda bir paralelizm dınlatmışlardır. Bu cgörüş» pren lınmıştır) bir «görüş inikâsı» varBir memleketin ilerlemesini n razetelerinden birinin fıkra parası alınmıştır. sipi bazı yazarlarda eserlerinin « • dır. Roman kahramanı şahit oldu* ya, Tayland, Güney Kore ve Viet (Georgia)da kurulmuştur. Şimdi yaaannın gfilttnç mtvznlar seçmesinden çok daha başka sebepZeytinburnu 75. sokakta amcası urmağa muvaffak olmuşlardır; tetik bünyesine bağhdır (James ğu bir aşk cinayeti hâdisesini biznam bu alanda faal birlikleri bu bir «avaş halinde en az modern nın yanında oturan Remzi Tarhan, Camus en mühim felsefî sorulan ve benzerleri). Halbuki Fransız ya lere ve şartlara baflı oldugilna bu derin bllgili ve kocamao bezat yaşamâğı şiddetle arzu eder lunan memleketler arasında sayı (3) tümeni 'aal bir öurumda tuta Sadettin adındaki arkadaşı ile Si ıi bu şekilde kütleye işittirmi?, fa zarlarda «Görüş», ahlâk ve felseyinli zata bilmem PMU anlatmalı! ve yaşar. labilir. Yine bu bağımsız paraşüt bilir. Bu birliklerin bir alârm ha livrikapıdan geçerken arkadan ge kat ne yazık ki cevabmı bulamt feye bağhdır. Meselâ Sartre €görüMeselS bir memlekettn ilerlemesi, onun yalnıı maddeten de«Görüş» problemlerinin en son çü teşkillere paralel olarak gerek linde (3) gaat içinde tam teçhi len iki kişinin tecavüzüne maruz jünü» metafiziğe dayandınr ve merhalesi de Profesör Bruce'e gö |il, mftnen de Batılı olmasına mütevakkıftır desem gOyledlgimi li ikmâl maddelerinin temini için zat ve yeteri ksdar iktnftl tnâdde' kalmıştır. Sadettin de mütecavizanlıyabilir ml? Batı camiasına mensup ilerl bir memleketin vaEinstein teorilerine ba» vurur. Bü re hayal ve hakikat arasındaki enlevazım sınıflarında (Havadan A si ile uçuşa hazır bulunabileceği lerle beraber olup, Remziyi yere tandaıının kimseye imzasız mektnp yazmıyacağinı, Jurnalcılıfi tün hakikatı ifade edecek bir gögelleri yıkmaktır. VEFAT bilinmektedir. tarak Ikmâl) sistemleri meydana ıktıktan sonra cebindeki 1000 Iiaklından dahi geçirmiyeceğini, fikre küförle karsı koymaya çazetleme noktası'nın mevcut olmaMerhum Sabri Pa«a ve mergetirilmiştir. Berlin ve Kore topFakat kanaatimizce bu müphem. rayı alıp kaçmışlardır. Remzi'nin üımıyacagını, Batılı ruhunun bu iptldaillk alftmetl hareketlerle dıjını ispat etmeğe çalışır. hume Fatma Adviye'nin oğulHavadan İndirme Harekatı ve amcasından iş yapmak üzere 1Û00 raklan şimdi hür dünya yanında sisli, kararsız, dünsüz ve yarınsız asls bağdaşamıyacaginı sSylersem ne demek isteditimi kavnyalan Melâhat Vural'ın kardeşi. Stendhal Profesör Morrissette'e dünya asrımızın sadık aynasıdır. bulunmalanm bu mevcut havadan bunun, desteklenmesinde kullanı lira aldığmı öğrenen Sadettinin bir Sacide Arunkâlın kıvmetll bilir mi? lan lü*umlu araçlar çunlardır: tuzak hâzırladığı ve soygunu iki göre çift oyun oynamıştır; kahra Alain Robbe Grillet gibi objektif ikmâl köprülerine borçludurlar. eşi, tnanç ve fâto? Arunkal'ın İmzasız mektnp lahibi ilerli yemememizin »ebeplerinden blNakliye Tayvarçleri, Heliktpter meçhul arkadası ile beraber yapmanlarının hem içinde hem de dı üsluba malik bir yazar eşyaları biievgili babaUn, Muhsin Seraler; özel fertibath av uçak'irı, tıfı anlaşılmaktadır. şında kalmasım bilmiştir. Onun i ze bir pertavsızla gösterirken, in rlnl de kendislnde bnlursa en hüyük dâvamızın halll yolunda nın bacanağı, Nazım Aran'm pek mühim bir adım atmıs olacafız, diyornm. plânörler, paraşüt ve yük ağlaçindir ki görüş r«>lativizmi son sanın gevdiği veya nefret ettiği eseniştesi, Feham ve Fahir AnoKaçan sanıklar polis tarafından n, rampa v e plâtliormlar... derece modern kalabilmiştir. Bal yalara nazaran bir şahsiyete maMEVLİDİ ŞERİF ba, Sabiha Arslanlar'm ve Cevat Fehmi BAŞKT7T aranmaktadırlar. Msyda Arunkal'ın dayılan. zac'ın ise, «görüş» ü hemen hemen lik olduğunu, onlara nispeten yaBizlerl unutulmaz «cılara Tâşıtta kullanılan C117 ve C123 Sahipsîz bavullardan kaçak Sabrl Arunkann »evgtli dedegarkederek henüz pek genç yayok gibidir veyahut abstredir. Fa şadığını gösteriyor. Fakat insannekliye tayyarelerine ilâveten bir kadın eşyası çıktı si. tzzettin Feray ve Hayri şmda aramızdan âynlan sevkat o bize sadece Balıac ftlemini lardan çok eşyâlann konu$tuğu bu örnek vermek üzere C124 Ağır Vural'ın kayınbiraderi. Selim ^ • • • • • • • • • • • • • •» •» » • • • » • • • • • • • • • • • • • • »• »•• • • • Galata'daki 3 numarah rıhtımda glli kızımı* açıklamıştır 'Bel aml müstesna). Nakiıye Tayyaresinın kapasitesini iki büyük bavul bulunmuştur. SaÇOCUK VeLİLERİNE Bayakır. Meziyet Sinoplu. Fealemde aykırı bir atmosfer mev• AFET YOLAL'm Andre Malraux filimlere mahsus cuttur. Çatal bıçak ve iskemle gügorelim: 200 pafasütçü veya 132 hipleri meydana çıkmıyan bavulruıan Feray, Lâmift Berkin'in Mütehassıs öğretmenlerin bakımı altında ölümflnün 10 uncu senesinp «görüş» ün ebedi eserlerds geliş rültüleri bir âksi seda gibi kulağıteyzezadeleri hasta teskeresi yahut 12 ton yük; lar iki gün bekletildikten sonra nibulunan X tesadüf eden 24 »yrul 1?61 mesine yardım etmiş, optik objek mıza geliyor uç yüz yıl evvel mi 8 romörklü jip veya bir hafif tank hayet dün açılmıştır. Bavullardan pazar guntl 6ğle namazım yahut 155 mm. lik bir obüs topu 500 adet kaçak kombinezon ile çe EVLtYA ARİF Arunkal tif ile değişik sahneleri birbirine duymuştuk bu sesleri, yoksa ilermOtaakıp Levmöde Afet Yolal Hakkın rahmetine kavuşmuştaşıyabilir. 3 4 yaş arasmdaki çocukların (ÇOCUK YUVASI) na baglâmıştır • şitli kadın çamaşın çıkmıştır. İki de hayatımızda mühim roller oyCamii Şerlfinde temlt rumına tur. 22.9.1961 cuma gunü öğle 5 7 yaş arasındaki çocukların da (ÇOCUK BAHÇESİ) ne • Fakat her halde anlatma usu nıyacak sesler midir bunlar? pek ( Filvaki , 106 bavulua da, yakalanacaklarını anithaf olunmak o z e n okunacak ntmltmı mütaâkıp Tefvikiye lünde yeni bir zamir icat edilece kestiremiyoruz. l kayıtlart devam etmektedir. Tel: 36 47 88 36 16 28 Kur'anı Kerim ve Mevlidi mm. lik obüs topu, amfıbik araj Iıyan kaçakçılar tarafından rıhtım Camtlnde cenaze namaıı eda Şerife butün akraba ve dostla| i kimsenin aklına gelmemiştir» > Kadıköy Bahariye Cad. 88 İL 878/iMS v.s. gibi (oalzemerun' paraşütlerle üzerinde terkedildiği tahmin olunedilerek Ferikeyöekl aile kabllim, kâinatın sırrı, sonsuzlugft rın, arzu edenlerin teşrifleri diye n Bruce Morrissette, Fransız ristânma defnedilecektir. atıldığı tarafımızdan yerinde mü maktadır. » • • • • • • • » • • • »• • • • • • • • •• karşı duyulan açlık ve inkâr edil • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • » rica olunur. Alleei yazan Michel Butor'dan bahsetşahede edilmişlir. Bir inkılâp aleyhtarı daha îbrahlm YoTal aîlesl dikçe ejder gibi karşımızda yökseCumhuriyet 4937 mSştir. Her günün akşamında Amerikan Cumhuriyet 4934 len ruh problemi bugün her zayakalandı Ordusunun her sınıfında olduğu Michel Butor.un romanlannda mândan çok yazarları ilgilendiriBpyoğlundaki Portofino Lokanta gibi (Air Borne) denilen paraşütsında inkılSp a.leyhinde konuşan ••••••••••••••••••••••••*••••»••••••••••••••» yor, dünya sınırlarını aşmağı baçülük eğitim ve gelişiminde de yeşaran insanoğlu kabına sığamıyqr, ni bir hedef noktasına vanlmakta »eyyar zeytinyağcı Şaban Erdoğan TÜRKİYE İŞ Tann gibi dün ve yârın her zTâtnân dır. Bundan dolayı Amerikan pa yakalanmıştır. Sanık, önce radyoyu kırmak istevarım diyor. raşütçülerinin sınıfları ile mağrur BANKASI A. Ş. ve morallerinin yüksek olduğu a miş, daha sonra pikaba saldırmıştır. Kendisini yakalamak istiyenle(1) Rsymond Qnenand, Alain 1 İmtihana gireceklerin: çıkça görülür. Umum re de karşı gelen Şaban, tabak ve Robbe Grillet, Michel Butor. a) Memurin kanununun 4 üncü maddeslnde yazılı evsaft haiz Yüksek Mimarlık Bölümü «Yâpı» dersi için açılacak olan Hava İndirme Harekâtı hakkın bardakları kırmağa başlamıştır. OMüdürliiğünden: oiması, da dahâ fazla teknik malumata gi lay yerine çağırılan polisler taraadaylık imtihanına girmek istîyenlerin 788 sayılı memurin karihneksizin bu gün dünyanın ulaç fından yakalanan ganık için gerekb) 1'1/1961 tarihinde 32 yaşını geçmemiş bulunması, nununda yazılı şartlan haiz olduklannı ve Y. Mimarlık öğrenimi ••••••< »••»»»»••»••»••» Bankamız tarafından iktisât tığı paraşütçüluk teşkilât, eğitim li işlemin yapılmasına başlanmışc) Ziraat FakülteleTİnden (veya eşitliği Milll Eğitim Bakanlıgörmüş bulunduklarını gösterir beleeleri ile birlikte ve gireceköğrenimi için yabancı memleve sanayii karşısında Türkiyenin tır. ketlere gönderilecek öğrenciğınca tasdikli yabancı memleketlerdekl benzerlerinden) mezun olması, leri yabancı dili belirten bir dilekçe ile engeç 30 eylül cumardurumu ne olmaildır? diye bir solerin seçimi maksadiyle yad) Sağlık durumu iklim değişikliklerine veja her nevi yolculuk Dranı Tiyatrosu binası tesi saat 12,00 ye kadar dilekçe ile müracaatleri lüzumu ilân oluAksaray meydanında yeni ru hatıra gelebilir. pılan müsâbaka tmtihlınını inşaat güçlüklerine dayanmaya elverişli olma«ı, ntır. kapatılmıyor Deniz kı>n ve kârâ sınırlârı topaşağıdu isimleri yazılt namTel: 21 M 70 Adaylann imtiharü 2 ekim pazartesi saât 10,00 da Akâdemide e) Kasdî bir suç dolayıriyle bürriyett bağlayıet bir ceza Üe hüŞehir Tiyatroları Dram bölümülftmı: 9.757 Km. olart ve çevresi Zetler kazanmışlardır: : • Cumhuriyet 4939 nün faaliyet gosterdigi binanın esyâpılacaktır. (Basın 6979/4943) dost, düşman veya rengı ve niyeti • • • • kümlü bulunmama6i, » • • » »• ». • • » • • • • • • * • • • • • •• •> Üniversite veya Yüksek f) Yapılacak inceleme neticeiinde. «icil ve seciyesi iüoaril* Mübelirsiz hudut ve adalarla çevrili, kiliği sebebiyle kapatılması mese ? » > » • • • • • • • • • • • • • • • • » • » dahilen çeşitli coğrafi bölgelere ay lesiyle karşı karşıya kalındığını ve fettişlik mesleğine allnmasına mâni bir hall bulunmaması lâznndır. Okul mezunlarmdan: bu hususta bir karara bugünlerde KLÖBX rılmış Türkiye gibi bir memleketin 2 tmtihAna girecekler 20/10/1961 cuma eünü aksamına kadar EROL SANCAR savunmasında yollara ve meydan vânlacağını evvelce bildirmiştik. Lokanta PaviyOn Tarım Bakanhğı Teftiş Kurulu Baskanlığma dilekçe lle müracaat VEDAT SAYAR lara bağlanmıyan yüksek bir ha Bu hususta Belediye ilgilileri kaedeceklerdir. Dilekçeye sarih ikametgâh adresi yazılacak ve aşağıdaki YARIN Akşamdan itibaren reket kabiliyeti ve ateş kudretini rara varmışlardır. Buna göre, aynı FİKRET CEYHUN fevkalâde programla KIŞ veslfealar eklenecektir. haiz birliklere duyulacak ihtiyaç binadâ yapılacak ufak restorasyon METE DÜRDAĞ 295.9*1 cuma günü saat 15 te ihalesi yapılacak olan Ankara lar sayesinde Şehir Tiyatroları sezohunu AÇIYOR: a) Nıifus cüzdaranm aslı veya tasdikli ömeği. izahtan varestedir. 25.000 kişilik Cebeci Stadyumu ve Kapalı Spor salonu ilânında aşaEROL TARHAN Dram bölümü bu mevsim temsille• b"l Kendi el yazısı ile hâl tercümesi, ğıdaki değişiklik yapılmıştır : Filhakika bu teşkillerin kuruluş rine devam etmis olacaktır. Gitarist Şantör Lise mezunlamıdan: c) Askerliğini yaptığını gösterir vesika. 1. 1.454.053,45 lira tutarındaki ışıklandırrua tesisatı ihâleden kalve faaliyetini zorlaştırân para ve JORJ STTL ve arkadaşları DOĞAN DERELt d) Yüksek tahsil mezuniyet diploması veya taatüitnamesl ile bse dınlarak işin muhammen bedeli 10.900.687,18 liraya indirilmiştir. hava üstünlüğü gibi faktörler yok Eylul 22 Rebiülâhır 12 değildir. Fakat milletlerin ölüm diploması, SABRİ ACARTÜRK 2. Bu durum muvacehesinde muvakkat teminat mlktarı Sevimli Elen Şântözü ve kahm mücadelesine girişeceklee) Sağlam ve her türlü iklim değişikliklerine ve yolculuk güç340.770,02 liradır. MERİ KALLt NOYAN DERELİ * E ri istikbal harbleri karşısında milc İb ç 3. Ihaleye iştirak etmek istiyenlerden eksiltme şartnamesinin lüklerine dayanıkh olduğuna dair bütün klinik muayene neticesini • GÜVEN BAYTOK a letçe gereken her fedakârlığa kat>• O a 4 üncü maddesinin «E» fıkrası gereğince istenen Bayındırhk Bakanhîürk Folklor ve Şark dansları ayrı ayrı gösterir Ankara'da Nümune, İstanbul'da Haydarpaşa, Iz4* GÜLTEKİN AYDIN lanmak icabedeceğinden, Türkiyeyıldızı ŞEHRAZAT ğı 12.000.000,00 lirâlık «A» karnesi 11.000.000,00 liraya indirilmiştir. mir'de Memleket Hastahanelerinden birinden almacak mhhl heyet V. 1 5.47 1İ.07 15.33 18.0S,19.41| 4.07 mizde de bu çeşit modern kıt'alaBuna H.OOÖ.000,00 lirahk «B» karnesi de ilâve edilmiştir. • raporu; Faal 2612 4S23 rın te$kil edilmesini candan teE. )11.39' 5.59 9.25 12.06ı 1.3 i; B.59 4 Diğer hususlar aynen bakidir. Keyfiyet ilân olunur. Beynelmilel Şöhretler f) Dört adet 6x9 eb'admda fotoğraf. menni ediyoruz. (Basın 7150/4948) SACHA WASSÎLEFF 3 Aranılan şartlan haiz olanlar. yazılı ve sözlü olmak üzere ve RKLÎUS iki imtihana tâbi tutulacaklardır. İmtihana kabul edileceklere keyfiyet ^mıımmmmHmıiHiııımtmifiMimımHiııiıımııımıııımmııiM^ 8 kişilik Teftij Kurulu Başkanlığmca tebliğ olunacak ve bunlardan Tarım BaKİNG'S DANCERS trnpn kanşınca meseleflia rengi de gtinlan anltttı: ve MACERA ROMAM: »2 kanhfı teşküâtında memur olankra imtihana girmek üzere fielip git• Asıl canı sıkılacak olan, fişti. meleri için izin verilecektir. Yol parası ve diğer masraflar kendilerine Şahane Striptizler • O sırada Ömer içeri girdi, Fa Tamâta'dır. Verdiği zehiri koMETtB LBB ve »OBtLTN aittir. Yazılı imtihan 20/11/1961 pazârtesi günü Ankara'da yapüacakbienne'in geleceflıri haber ver cama içirmediğimi anladıgı za ve BÎR SÜRPRİZ7T? tır. Sözlü imtihan tarihl yazılı lmtihanda muvaffak olanlara ayrıca di. Biraz sonra Fabienne, pen man öyle bir çileden çıktı ki • bildlrilecektir. beli morlu çifon bir rob giymiş tasavvnr edemeniniz. Reşid'Türkiyenin en sevilen oldnğn halde eıkafeldi. Geçir den fazla o öfkelydi. Beni ha4 fentihan programı aşağıda gösterilmiştir: sanatkârları difi heyccanlı dakikaları henüz mam böeekleriyle dolu bir mah A) Ziraî Ekoncani ve {şletmecilik, Bitki Yetiştirme ve İslâhı, ATTEN GEPfÇER ve ŞERİF tamamen unntmuı defildi. TÜZBAŞIOGLtJ Orkestrası Toprak Bilgisi, Zootekni, BağBahçe, Ziraat Sanatları dersleri. zene attılar. Bir tahts sedir üs Hasan bir kadeh konyak ik• İmtihana gireceklerin mezun olduklan (Bölümlerde) yukarıda yatünde yattım .. Gözüme «yku ram etti. Fabienne konyagı içRezervasyön t e l : 48 44 47 , ı zılı (Mecburî derslerden) okumadıklan varsa onların yerine (seçime şirmiyorud. çttnktt yezid aevze Mfidttriyet: tbrahlm Dofndatı tikten sonra, Prens onnn ell<^ nin beni tehdit etti|i • eam toHer pâzar 16.30 18.30 zengin \ ı tâbi) dertlerden hangilerini okumuşlarsa, okumadıklan mecburî ders rinden öperek: zO ile mas*j işkencesi aklımjşın MA'JHICt OEKÜBBA programll. tenziîâth Matitıe ^ sayısı kadar seçime tâbi okumuî olduklan derslerden sorulacaktır. y HAMD1 VAROGLD Sevgilim, dedi, hayatının dân çıkmıyordu, filflmö bu i«Reklâmcıhk(2033/4941>^^i B) Ziraat Kanunları. . Saat on yediyi kırk beş geçi Kabvl! dostnmnz Jimmi'ye borçlasn keılceye tercih ediyordum. Amması, yıkanıp anmnaaı, biraz C) Yabancı dil imtihanı: İngilizee, Fransızca, Almanca, ve Italyordu. Mtthletin nitmesine anİki kadının mübadelesi çabnnnz. Çfinkfi. eğer Reşid'i, karıkendine gelmesi için yalnık bıcanız beni asmak için de orijiyac»dan birinden yapüacaktır. Devlet Yabancı Dil imtihanını vermiş cak on bes dakika kahmştı. cak yapıldı. Selim, Gnlbeden'i, raktılar. «ının eiamü ile tehdit etmek Her iki mahkum, darağacına W naibin Chrysler arabasına binfikrinî o verraeıniş olsaydı, siz nal bir nsnl bttlmoştn. Beni 8Saat on sekizi biraz geçiyor* " * t U t U t o a Z İ a r ( B a s l n 68V7 A. 14724/4944) çıkartılmışlar çıplak vücntladirip götürdü, Fabienfıe de he dn. Kulak kabarttılar. EI She şn anda, diliniz bir kânş dışa bür dünyaya gönderecek ip ney le yapılmıştı, biliyor mnsunnz? riyle, ürpererek, bekliyprlardı. yecandan bayılacak halde, çabab dolaylarında silâh sesleri rıda, bir ipin ncunda sallanaCellâtlar da, ilmekli ipî hMıretrafma bir parça kendir sarıl KüshaSı 25 Kuruş bncak bir Brtüye ganldı, Ht dnynlmağa başlamıjıtı. Prensin caktınız. İstanbul Askerlik Dairesi Başkanhğından: lamışlar, mahkum kadıntann mi* dtkenli telle. Bu ipi cellâsan'ın arabasına bindi. Tflrklye Harlcl emirleri gereğince, binbaşı, Re Aman Hasan, söylemeyin, boynona geçirme emrini beklidm koca ellerinde gördüğüm ( Eylül 1961 (1941IV.) Kara sınıfı celbi ile Lira Kr. Lira Kr. Mahküralann miibadelrsi, şid'in garayına taarroz ediyor, tüylerim ürperiyor. yorlardı. zaman baygınlık geçirdim. orayı mohasara altma alıyornntkn tntnlmns bir halde, kBEkim • 1961 (194111) Jandarma sınıfı celbi 7S.00 150.00 Zarirı yok, artık geçti. Birdenbire, saray arabalarınMac Neill: dn. Gece karanhfı bastıfı zaşekapmacaya pek benziyen bn • a^lık 4000 80.00 Bir az evvel silâh sesleri dan birinin, halkı yararak klâk man siiah geftlerl dnrdn. Shnhale bir m$na verememiş olan Vah Fabienne vah, dedi. için) S »ylık Î200 44.00 duydum. son çala çala sür'atle ilerlediîi lan, gelip Prense rapor verdi: halk, hayretler içinde bakıyorİyi knrtnldttBm. Sasan ve Y»y»n 1 Askarlik şubeUri kaynaklannda mevcut 1941 doğumlu ve SÖriildü. Arabadan naibin teşHaklısınız, gaat onsekizi dn. Meydan yavaş yava$ boşal Efendimiz, bütün «trstejik bir geee mnhasemat yeniden Fabienne ktlktı, özür diledi: Cumhuriyet Matbaacılık ve rifatçısı indi, Reşid'in emrini bualarla işleme tâbi mükellef lerden birinci, ikinci, üçüncü celb dı, seyirciler hayal rakntnna noktalar işpal edilroistir. NaiGazeteclltk Türk Anonön Şirke« şJmdi en büyük saadet, kendisi Selim'e teblig etti. Selim eellâgruplannın artık kalan Kara sınıfı erleriyle dördüncü celb nğramışlardı. Tiyatro kapıgına Cagaloğlu Halkevl Sokâk Ko. 3941 bin, henflz mnkavemet edebile başladı. için, rahat bir yatakts yatmak dı çajhrdı. frnpunu teşkil eden (Eyüp, Fatih, Sarıyer, Silivri, Şile,) Asdarnp dornrken (kapalı) lev cek olan knvvetleri eski lehrin Naibin askerlerinin bu gece Sahibi olacagını göyledi. MüsaAde iskerlik iubelerinln Kara «nıfı erleri bu celbte sevk edilecekB>r kaç saniye içinde Fabihası uıldıfını gSren »eyircilegelip bizi boğazlamıyacaklarıtabyaları geri«ine ' çekildiler. tedl, çıktı. tkisi tekrar yalnız NÂZİME NADÎ enne'in kolları çBzüIdtt. bilekre d8nm9flerdi. Tenllikleri baTann şafskl» beraber, Ulima na emin misiniz? Sevk işlemleri 2327/Eyltil1961 günleri arasında bitirilecekkaldıkları zaman, Hasan içini leri serbegt haldı. Selim, ya kımından çok cazip iki g^zel TÜtt lşlerinl fillen IdaTe eden tınız mttcibince, naibin »arayıHasan kahkaha ile sttldü: nındaki adamlarla beraber, orekti ve takdirkâr bir eda ile: idam nahnesi seyredeceklerini Mesul Müdür tir. na hiicnm edeceğiz. Mışıl mışıl OyUyun, sevgina diğer daratacına kadar refaammuşlardı, bilmedikleri bir Ne şaşılacak kadın, dedi. 2. Askerlik şubelerl kaynaklannda mevcut jandarma sınıtı Hasan ve Mae Neill, başbâsa lim. Muhterem amc»mın işgâl VECDİ KinLDEMİR kat etti. sebeple, bn güıel tema$ayı ka katınra bakıştılar. Gozel bir iş ettiği kısım benim askerlerine cesaretli şey! erleriyle dördüncü celb grupundan sevk edilemiyen Piyade ve Gazetemiıe g3nderilen evrak ve çmyorlardı. Hasan ve Mac Neill bnnn tlm Uçaksavar erleri de 2428/Eki m1981 tarihleri arasında sevk başarmış Insanlara has şekllde miıi mnhâsarası altında. Eğer yâzllar rıaçrcdllsin edilmcFin iade Otmfkinci bölüm muşlardı. bnnn bekliyorlatdı. Cellâtlar da Bfheli öfkeli söv. gulUrnsüyorlardı. Hasan.«diltnez. llânlârdan mesuhyet edileceklerdir. naib ve adamları dısarı çikmaHasan'la Mac Neill, Shttlân'kiBul edilme«. Kapalı otomobillerinden heleniyorlardı. Bosn boşnna ra Bir aferin daha, Jimmv. ya teşebbüs edecek olurlarsa 3. Bütün mükelleflere son yoklama sırasmda tebligat yapıl. ¥ mtn indiler, Yüzbası Sfileyma hatsıs edilmifler, alacaklan tic dedi. Bn Gülbeden'i asıyormnş öyle bir kurşun yağmuruna tu Ia beraber sabaha kadar uyku dığmdan ayrıca davetiye yollatmıyacaktır. uyuyamadılar. Sabahın altıSın"a dojru seğirttiier. Sflleytttatı retten mahrnm kalmı^lardı. Abone ve ilân işleri için, larfm gibi yapmamız iyi bir fikirdl. tulurlar ki bir daha toparlana. 4. Sevkten sonra müracaat edecekler ceznîı duruma tâbi tudan itibaren vuruşmaya deÎU haberi vermişti: uslüne «Abone» veya «İlân Servisi* Ameamzı yola getirmenin nıazlar. tulup askeri mahkemeye verilir. vam edilmesi kararlaştırılmıs Naib, mahkfimlann mttbakaydıHın konması lâzımdır. Hasan ve Mac Neill, sarava tek çartsi bu idi. Hayberln haMac Neill, nıahpus kaldığı Yerli ve yabaneı mükelleflerin sevk durumlarını öğrenmek * deltsini istiyor. jelir gelmez Fabienne'i odasıyatı veya ölitmü ona kayıtsız müddet zartında neler çektifi tı. Prensîn kıtalarından yarısı v ç gerekirse sevk işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubeleHasan nzaktan bağırdı: BU GAZETE BASIN AHLAK n» gStnrdnler, bir banyo yap bırakıyordu. Ama Gülbeden işe ni Fabienne'e sordu. Fabienne (Arkan var) E rine müracaatları ilân olunur. 1651 . Basın: 6893 4932 Yazan: İbrakim GBktifrk (E. Sb.) zı Sehir kıtaları =haberleri Paris | CDMHÜRtTET 22 Evlul 1961 nn=finınnıınıııiHinıiTiıııııiiımıımııııimıifiTirfirfiıııııııııııııııııııııiMiıııııııuıii!iıııııııııııi!iı=i!!i EDEBl BAH1SLER | ıııı|tıııııııııınııııııııııııııınımııınıııııııııımıııııııııınııııımnııııııııifiıııııııııııııııııııııiHiııııııiıııı HEM Fihir ve küfür Dış hal vapur selerlerinde değişiklik Kongresinde göruşülenler Melâhat Menetnencioğlu Özel Kadıköy Kız Koleji t TARIM BAKANLIĞINDAN Güıel Sanallar Akademisi Y. Mlmarlık İiMimino Asfstan Alınaeaktır Müsabaka İmtihanı İle Müfettiş Muavini Alınaeaktır İ Kiralık Yazıhane Beden Terbiyesi Genel Müdyrliiğünden: Yapı İşleri İlânı I BkAMERİKALI HAREMDE CUMHURİYET ^•IllIIIIIIIllllIllllllllIIIIIIIIIllltllIfllflftlfillIfflllllirflIlllllliriflItlllllIltlillllllllllllllll I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! l l l l l | | | I I I I I I M I I H h # LTMİŞTİB. VASASINA UYMAYI TAAHHÜT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle