09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI 21 Eylu! 1961 \\ miîİ! takımı |'adrosıı yarınI i afiHanaoak 1 i 1 bgfbagt OBfÇ TAK1M Antrcsıör Pırppo Sendro'nun nszaretı altınd* (•hgmakta ekn İstasbul Ocaf ifebm Mn DamliJM» â* karşılajmM» «• İğneyi kendimize ... y Abdulkadir YOCELMAN , bir hakiuyiajri Merk« C»«a Hey»U i* bızim ıpor teykilâtıınum « ı mtthim organlanndan birid» Iştt, tpOT tesküâtumaın V« •a nazik organını idar« *d«nlarin falışma muddetleri Mea •rmlf •• yesi bir neyet seçm«k macburiyeti hUıl olmustu. €Gen«i Mfidürlük talımatnamesi BİB 10. maddeainin 3 fıkrasına gbrt, Merkez Cera Heyeti, b«ş kışıdeB muteeekkildir ve bunlardan tiçıi genel müdürKik merkez teçküâtındaki vazıfe'ı1te artsıcdaa Federa6von reıslerüshs veya oBİarın tSyin edeeeklen temsîlciîer iaraîmdsp, dığer ikisı de re'sen genel nsüm? tarafından »eçilirler TaJimateame, bu madde ile Mftrkez C«sa Heyetinm teşkiHai açkça ortaya koymuşken geael mfldürlük, geç«= hafta iç!s(!« yeni Merkeı Cesa HeyeMsi «çıklarke»!, doğrudac dof • p«y« taliDüstsaîüeleri eiğtîemış Te keyi! bir ksyet kurmufhır. tas ean damandır. BU**M onlartn tâyın edecekleri temnl J rrler tarafından üç üye »%çil«e»k y«rd«, genel müdurun ireya gen«l mudur muavinının arÎU «itikleri kira»«l»r, r««m! for(ı malrtcti tam olmıyan bir «rrakı elden dolaştırmak ve oldu bit ı' *ıye getirmak ıur«tiyle ü( î ve t**bıt edilmııtir. Bu uyele ı nn bu »«kilde teibit edilmele ı1 rı »iulsüıdör, bu birineisi. Gelehra bir ıkinei mtıeleye, utulsuz bir lekilde tecbit tdiles ycni ceıa heyetinin bir ü • vesi de aynı ı*manda Merkez tstıçare Heyeti âzası. Bır tarafta karar veren bır organ, dı ğer taraft» bu kararı tasdık eden veva etmıyen bır dığer organ Bu âmiyane tâbırle, Sultsc Ahmet camıınde dılenıp. Ayajofya onımde î«kât ver mek> giM bir «ey., Ktıruluşn nizam dıp oîan erganm lyi niyetle daW olsa çahfmaeıadan kim§e emın clmı•vacathr. îğneyi OÎÎC* kendimize batıralım1.. Salı gunü iki hazırhk maçı »a pan A ve B mıllt tak'm namze* kadroları kuvvetli bır ıhtimalli yarın açıklanacaktır. Evvelkı g# c«, bir toplantı yapan, fakat a>nı lamanda Futbol Federasyonu baskanlığı vazifesi goren Bekır Sılâh Ankara 3 (T«l«ionla1 B« t* seaıl Nae'. ö»«'. B»«« Lef geçtığı halde cas vermesı vuzun C çıların yurt dışmda bulunması seden bır goiu atamadı bebıyle kararlarmı açıklıyamıyan ce sehnmizde kartıkarşıya gelen ter, Ş«ref, Can, Kadri, Seliia Galatasaray • Turgay . Cande 24. dakıkadan ıtiDaren her ıkı tatekmk komıte uyelerı 16 kışılık ikı ezelı rakıbın mücadeİMİ haki katen çok levklı ve çekişmelı geç mir, K. Ahmet Uğur, Ergun, B. kım da ıırayla hucum «ırası almakadroları tesbıt edeceklerdir. Ahmet Samim, Selçuk, Bahri, ğa basladılar. IS. dakıkada Bahrı Kadroda bulunan futbolculat ti. ıle Şukrü'nun pavlajamadıklan Kalıte bıkımmda n v*ıat;a «• R*c*p, Niyazi. hakkında »on bir huküm yürutmek maksadiyle teknik Komıte ıı • tunde geçen oyuna takımlır şu Maçıo ilk II dıkikaM f«n*rb»K bır toptan Nıyazı ıstıfade edemedı yesi Saim Kaur, dun gece Anka kadrolan ıle bajladılar. II. dakıkada üen bır pas alan $«nin b«ru üstünlüğu altında geç ra'da yapılan Fenerbahçe • Gala Fenerbahçe: Şükrü Attllâ, î« «. Îİ. dakikada Can, Turgay'ı da Nacı'nın sert bir jutunu Turgay tasaray maçını takip etmiçtir. ancak kornere attıktan hemen tonra sert ovunundan dolavı Lefter'ı hakem ovun harıcı bıraktı. Devrenın »on dakıkasmda, ll»n Muhabirimiz Ru» kafile başkanı ile konujurkeo g«ç«n Basn'nın kafa vuniiunu Tnr gay ancak iki hamlede bloke ettı Dünya Şampiyonası Viyanada yapıhyor ve devre golsuz kapandı. Uğurun £« fcakem tarafcDdan • vMndaa çıkarılmt«ınd«n ioera k«« iki takım ikınei devredt oyun» 10 tsmet Ath île BAirBük* d« kampa kı*i ile baçladılar. İlk dakıkalar4« tarallar karşılıklı olarak goî b«;ladılar fırsatı kaçırdıktap tonra, 60. dakiivi olmıyaa gureşçıyi bu kada Turgay ıle Ergunun payla Emırgân gureş kampıaa f»İM Eureşçilerm sayıaı 25 t yüksel i*< tokacakttr. Çahsacak 24 gures şamadıklan bır topu aradan iırh miştı. Dağistanh güreşi bıraktı çıden lî sı îstanbul'da vazıle a!t yarak hâkım olan Can, Turgaym başı uzerınden Fenerb^hçepm go • ğından, Hasan Güngör, hasta el •aktır. Irak (« k i ş ı ) Vıyara, ıHususî muhabırımız IUBU atmağa muvaffak oldu. 67. duğundan kampa gelmemişler, lsElcmu »ranae»k tngıltere ( t a m kadro t ' e ) dakıkada B Ahmedın sert bır şu Yaşar Ozkınay bıldırıvor) Durmail Ogan ile Huseyin Akbaj da, İyi «lemanlar daima »eçıcıl»r tattalya (3 kışı) önıimuzdeki günlerde kampa girt ralından gözonunde bulundurula tunu Şukru kornere çıkardıktan ya halter şampıyonasına katılacak Doğu Almanva (3 Isışı) ceklerini bildırmi?lerdir. Ismet At eak re ekim ıonunda yapılacak ka ionra Samımin çektığı kornerı Fe butun ekıpler buraya gelmiş buJaponva (2 kışı) lı ıle Bekır Buke, kampa gelmlsler rakucak gürejlermde de kuvvetli nerbahçe defansı uzaklaştıramavın lunuyorlar. Bılhas«a Amerika vf ea Bahrı, beraberlık golunu atta Rusja ekiolerı haz'rlıklannı tave çalısmalara ba?lamışlardır Mısır (2 kışıi T« k»biMyetli elemanlar »eçılecek ve maç da 11 berabere bıttı. Fransa (4 kışı) mamlamışlar ve musabakalan bek tır. tlk denemeler ALÎ ABALI lıyorlar Turkıye (7 kışi) Rus lerbest gureş takımlan Ht Tnnoer BFNOKAN Musabakalaı D başiannasır.i hlr Adana, Ankara ve tstanbul'da jaMusabakalara 14 mıl'et katılacak pılacak 3 temas içın gureşçller delannı bıldırdıler. Ekıpler ve kadgun kala Rus kafile reısı ve Rui oıdusurda vazıfelı General Stronemelere ve seçmelere tibi tutul» rolar şu şekilde: mov Mıoha'l !Îe konuş+um. Kendlcaklardır. tlk denemeler bugfia saFETZÎ PAKEL Amerıka (tam kadro ıle> 51 musabakaîar hakkında ba"a şun Belgrat atletızm kahleçi dun oat 10 dan itibaren Emırgan kam Fus%a C'am kadro ile) ları sovledı: « Mu=abakalar Rus pmda yapılacaktır. lyiler kalacak tebfisle şehrımize donmuştur. 1dave Amerikan mücadelesi şeklinda Kolombıva (2 kışı) r««il»r: «Pıst şavet vumuşak ol takıma yaramıyacaklar, kamptan geçecektır Derecelerm de bu iki maea idı Ekrem Koçak muhakkak çıkarılacaklardır. Kımp muddeBurma (1 kışı> kıp arasnda paylasılacağmı tahFenerbahçe vole>DOİ tdkımı aü çe stadında bulunmalaı'nı bıldırki, Turkıye rekorunu kırabıhrdı» tınce gurejçıler, hafıf antrenmanG'iney Amerıka '3 k'?i) mın erlıvorum Ancak şampiyona» demiılerdır. Şukru, Saban, Cahıt, larla forma gırmeğe üayret et trenorlugune Ayhan Demır'ın ge mıştır Fıi'pın (2 kışı) mektedirler. v a bazı venı kabılıyetlı gençlerın tınlmesınden sonra beşı W olmak önel TB Fevzi Pakel Belgratta kal katıldığını oğrendım Sürprız de Nuri Hoca da: «Gureşçdler, Tok üzere 14 F. Bahçelı voleybolcu kumışlardır. Bu üç atletimiz çarsambeklenebılır ba gunu uçakla Prağ a hareket e • yo şampıyonasından sonra hiç ça lüplerinden istıfa etmışlerdır. decekler ye «nternasyonal yanş • lısmamıjlar, ben de şimdi pek yoı Şımdiye kadar voleyboleular ıle Rus kafılesinde .'an ağırda Rumalara gireceklerdir. Ekrem Koçak mak isteraiyorum» demektedir. Gil uğraşan Alâettın Guneş'ın yerıne dolf Flusfelder, Varşovada 457JS rt Aydın Onur, permilen oldugun reşçiler, bu denemeden sonra II Ayhan Demir getirıhnce sporcular kılo kaldırarak şampiyon olmuj dan kafıleden izin alarak Alman gıin sıkı bir şekilde çalısacaklar, itiraz etmiıler ve Ayhan Demiri bır halterci Roma ılımpıvatlanna vc muhtemelen S ekimde *eçmel« istem«mi;lcrdir ya'ya gıtmiîlerdır. belı sakat olduğu 'Çtn ksh'.amıyan re gireeeklerdir. Bu feçmelerdeB bu halterci burada fp<">n gosteri14 voleybolcu Fenerbahçe ıdare sonra nihal takım belli olacak v» hvor. Ağırda Wasılyi ire Melbourn kampta esas takımı tefkil etmek heyetine iıtifalannı vermişlerdir. olımpiyatlannda ıkinei olmus v« Henüz istıfalan kabul edılmemij üzere 80 giireşçi kalacaktır. burava iddialı gelmif. olan, lakat icap t*tıği takdirde kaGfireşçilere lmkânlar ssğlaaıyor bul edılecek olan voleyboleular Ruç ekipi bîHrdiSı giW 85" *<v Beden Terbiyesi Umıım Müdu^ sunlardır: ma olimoivatlarında 8 ai*'*', i g&( hiğiı 24 guresçiye is bulmujtur. FeJSÎ5 eyliıîde Adana A a+urk Kıılar: Mahını, Sser, Najsmıyt, muş madalva kazanmıs*' derasyon, butün iyi güreşçiler ayuıme havuzunda yapılacak Tü^ rasında bir yoklama yapacak v« Altaa, Ctnel. Fransız ha lf er lakımı iss I kl*lkiyt yuzme ve atlama şampivora Erkekler: Üna', Cengn. Mel'h, den müteşekkil olup orta siklet ımı kahlacak 25 kı?ınin Istsnbul Yılmaz, Tamer, Ttoman, Zekâı, Ok Vıaltercis', Rornads 4 'üğü kazanyuzme takım' bugun otobüsle seh Dekatlon ve Pcntatîon taş, Oktar. rnı« Tuv s'kîet+ek! birinci adaa rimizden aynlacaktır îsim j apda 1959 da guze! vücut mfisebaBu istıfalar uzerıne Feperba^çe müsabakaları mıg yuzueuler, rekorîa' Deşmde tulubü bir deklarasyon yaytnl'yakas'"i kazanmıs ve dunva birinclkoşaa Adanah yflıüeüler srasiüî'tanbu! erkekler dekatloa •• rak voleybol oynamık aızusunda » 5i ılân ed'l'r'.ş da iyi derece ytpamıyacaklarîr»! kızlar pentatloa atletizm şampiy». olaa ve herhangı bir kıılup ıle a K'sacg VıyanaiıîaT f ekısmeli bıl soylemek^e Te cherkes Ayruptya nar. pazartesi ve salı göüîeri Dol lâkar. bulunmıvan gençleun bır ter mussbakalanüdsa «onra bir de gider bız ise ssemleket dahilinde mabîhçe stadmda yapılaeaktır. Bu hoca ceıaretinde yetı»tmlecek!erı•ntereîa" güze! vüeırt ı*ıü«»b«kıturıgtik »eyaha^e eıkıvoruî» deasek müsabakalara çok «ayıdt Eİ ve 19 yaşmdan aşağı olanlann larına çahit olaeaktır tedirier. Amerikalı halterd soa »tisab»lud«rmd8a birİBde '^•'raki beklsemektedir. önumuzdekı razar gunu Fenerba*1 İik devresi 0 0 biten tnaçta hahem Lefteri oyundan attt eG.Saraymaçıdün Ankaro'da 11 bitti 3 atletimiz Prağ'a gidiyor Giireş kampında ilk seçme bugütı yapıhyor Dereceleri Amerika ile Rusya Fenerbahçeli voleybolcutar dün toptan istifa ettiler Yızucnler bugun Adana'ya gidiyoriar • ••••MIIMMIIIIIMlllllllllllllllllMIIMlM!! ıııııııııılM!!i!lııll!lll!lıi!Hi!!!MM!!!"!»!""M""""""""M Işçi Sigortaîan Kurumu îst. Satmaîma Müdürüiğünden? 1 X=™=U=L:S3U= SstiysK fcslusa (219) Iralea Aüaütık üi«lar kıpah zar? usuîS ile ihale edılecektir. 3 îfcale î 10.1981 Stlı f«»ü rast 15 00 te Mfidfirlüğü=üate büteadügu B«yot!u, Bahkpazan, Malh Han Ktt 4 teki SaIsscicıa Kömısyosuüds yapsleeaktjr. S Bu i#e eit ideri »erteaae re !i#*el«r her föa asesaı tai diilid K i Usulime gore h«Kr!aı«acak kepsiı aarfsa, t e ü ^ edıleoek 2ntta?ı»> tutemuıı *&>£ aıspetiüde geçioi teminatı h»vi elesti:, en gsç ihale ssaüsd*ü bir gaat evre! Komieyona TeTİlsıes! •eya tâyis edıles gvea ye saatte Komiıyondt buîunaeak »ekıl*s poste ile !«deHTaahhü«* »larak fönderii»«ti lânıadır. 5 Post»d« TaM gedkme fc«bol edilmes. 8 Kurumumuı Artmna Eksilta» v thkl* Kaauauaa tAbı oi!!!ad:ğîndaa ihalejrl ykpıp yapcıamekta rtym dıl«dıği!î« yao«tkta s»rbe»tti?. (Baaa 7040/4S13) Reklâmcıhk 1841 4909 \ KALP KAZANMANIN KOLAY YOLU SEVDİKLERİNİZE î 6, K O T A Liberasyon Usteeindea İki ilâ dort bırs dolarhk bır lisaBsa ıhtıyaç vardır. Ehnde bu (' çeşıt lısans bulunanların f 44 67 66 No. ya telefoa etme!«m ÎL: 8733/4895 KAR4CABET SONBAHAR • FANAYIRI $ M, V, 28. 29 Eylul 19«1 (Basm 5325 49031 [email protected]ç!!ara ye amatöriere 950 gram agırhgında oikeiksdi yum akümOiatorlü, bir doldu< ruş'a 50 poz ve cereyanU daımi " por eeke>. KuUaoisi gayet koUy F'eşlerimiı gelmistir 450 Lira Her lörlö fotograf mah«n>en ia'ıg yeri Te! • 1184 25 T«!g • FOTOTAM Isünbul ET L, FLE t M AMUL U HEDİYE FTMEKTİR • 5 <$»»•••••••••»•••••••••» m YIKANIMCA ASLA ÇEKMİYIN BÖ2 vı ÇİZ6İÜ • K A T j y t N SU OASAR&İMLER • MBf» KENK SATENLIR t,OKS DOKTOR H»fî2 bey FOTO TAN KoU. $tl. 3 No 42 Hamza Z. Ayberk DahiMye Mfitehassîm Şişli, Haaad sokak No. 20 Tet: 47 39 41 Cumhurıyet 4SJ2 1L 8681/4891 \ Siıniirbank Û#ne! Madarluğündiii 1 Sumerbank îskenderun Satsş Mağazası Dekorasyon işlen birım fıyat esası ve kapab zarf usulü ile İhaleye çıkarfmıstır. 2 Yapılacak ışin keşıf bedeli (100.000) lira olup geçicı teıtunatı (6 250.) lıradır 3 Ihale 25 eylul 961 cazartesi gunu saat 1600 da Ankarada Sumerbank Genel Mudurluğunde yapuacakbr 4 İstekliler, mezkur işe ait mukavele evrakıtu Ankarada Suroerbank Ankara Subesı Mudurlüğunden, İstanbulda Galatada Sumerbank İs+anbul Şubesinden (150.) lira mukabılinde alabılırler, 5 İstekliler tarafından verılecek tekhfler 25 eylul 961 pazartesi gunu saat 15 00 e kadaı Ankarada Sumerbank Genel Muha^ı^rat Servisine tevdi edilmiş olaeaktır. Geciken eiTak kabul edılmez. 6 İstekliler bır taahhutte en az (70.000.) lirahi bu gıbi 'şleri mutea^hıt sıfatiyle ve müstakilen yapmış ve kafî kabulunu yaptırrıış rlduklarma daır, işi yaptırmış olan ıdare tarafından verılrrış belgelerini t€klıf mektuplarına koyacaklardır. 7 Bdnka ı^ı dıledığme yaptırmakta veya vazgeçmekte famamen serbest+ır. (Basm 6479 A. 14435/4901) BERGAMA PAMUK IPLİG! VE DOKUMA PABR'KASI KAY1P 1960 yıh Irtanb'j' Oniv»»•iteal Tıp Fakü'teslndep alm's eldujfum dlp'omann larl et*im Dr Ziya «O 9 T KATIF Nüfua eüsdanımı kavb*tten. Yenislni «ıkaraeagımdan aakasl»tw hükmü yoktur. 4904 •^••••••»•••••••••••••»•••••••••••••»•••»»••»» • Her sene gıbı mevsımin en mükemrael Avnıpa fılmlermı seçen S A R  Y Sîneması BUGUN MATİKELERDEN İTIBAItEN RANK teşkdâtınm olan, aşk ve ihtırai ile maceranM bırleştığı Super filmı ile yeni sinesna mevsimini »çıyor. Baş Rollerde. 4 JAYNE MANSFİELD ANTHOVT QCAYLE CABL MONHEB <>••»••»•••••••••»»•••••»•••• İL 8726/4896 >•••• 4 6 YAŞ ARAS1NDAKİ ÇOCUK VELİUERİNE Evden okula, okııldan eve emniyetlı, muntazam »• uaiıat otobüs •ervisi, okulda ana »efkati, ryi ve temiı baknn, ddiyetli nlri«ırmwi öğretmenler nezarettnde çocuk zekâsmın sıstemli temİBİ, Pek az yerimiz kalnuetır. ÖZEL YENt NESİL TUTA KISMI Nuruoamanıye Cad, No. 67 Cumhwriy«t 4906 ^ Berlitz Lîsan Dershanesî İsijklfi eaddeBİ 900 Sttmavbank aokağı L)san Kursla« v* İNGİLÎZCE FRANSIZCA ALMANCA •; Bayanlarm mahsus LİSAN v« DAKTİLO »»»•»»»••••••••»•••••••< İL 8708'4890 ÖLÜM ÇEMBER1 IBenden mi? | I mtshitte burnunuza ter g«ldiği iâjnaa aeaba benden mi diy« daşündOntz mö? Pek tabildlr kl herke* tarier. ODORONO kuî'a(urujuz herke* tarahndan ayiplanm&k m&heubiyetlnJ bertaraf edcrsıniz. ODORONO Spray'l iki def» püskflrtmeniz kaiidir. Koku derbal yok olur. BOtDo gün •mnlyet içind« ve terttaz» doİMir»!iux. ODORONO kadın, »rkek, ajlenizio bütön (erllad IÇIB IdeaJ btr b«kçi*idtr Yaflı Dtrî Kazmlısı ve Dsri Artıklan Saîılaeakfır 1 1962 senesi sonuna kadar imalatımızdan tahassul edecek donvağlık derı kazmtısı ile tutkal imaline yarar makma ve bıcak malı derı artığı (Karnas) açık artırma suretiyle satılacaktır 2. Bu ıse aıt sartname muessesemızın Beykoz'daki merkezmden ve Sırkecı 5 ıncı Vakıf Han altmdakı buromuzdaa temın edılebılır 3. îhale 25 9 19^1 pazartesı saat 14 00 +e müessesemiafaı merkezmde >apılacaktır 4. Muesseseraız Artırma Eksıltme Kanununa tâbi elma\ıp ıhaleyı yapıp yapmamakta veya ialedığl miktarda yapmakta serbesttır (Basm 6929/4911) SUMERBANK DERÎ \ E KTJNDtrRA SANATÎ1 MtSSSESESÎ HER EVDE BULUNDURULACAK en MÜHİM ÎLÂÇ Teessürle birdenbire bayılanlar, Sinir buhranı geçirenler, Yürek çarpıntısı çekenlef 20 ıJamla İle derhal ferahlar. NEV.ROL CEMAL'dır >••••••••»•»•••••< >••«•••••••••••••••••••» teıtaı EDEM MOREKKEP PARKER JtSti «Lt t 8867/48M ODORONO günlük itiyatlarınısdan olmahdır S Faal 3580 489»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle