13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
[ Denizcilik '"""""•rrı Bahisleri | Donanma gezîlerî Yazan: Aniral Afif Böyüktuğrul r Belediye Ozel tamamlandı CUMHURİYET III^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE 21 Eylul 19«1 I G Ü N Ü N K O N U L A R I | asayısımmn her ySnflnde bftip tfikenmek bilmiyen bir takım zikzaklar çizmekle mesgnlfls. KBtfiye dagrv bir fiYabancı sularda harb gemisi, fi millet için çok büyük saadet vardlş, biraı iytye dofrn iatikaanet degiçtirdl mi bllln ki blr lo veya donanma gezdirmek mil dır. MeseU kara: harbinde isgal e' Bfiddet sonra yine k l t t y e dJJneeekttr. Çttnkt kararlı deletlere saadet getiren bir olaydır dilen bir düşman sehrine, kuraanfiliz, •r«(ramlı deiiUa, neyl nJçia yaytifiausa bilatiyaca*. Çünkü donanma, yabancı devlet dan mfjavir oîarak İif mafiyecf, Bngün tstanbnlun sanat hayatı hakkında konnsmmk istiyoler nezdinde miletleri temsil eden idareci veya slyaset adamı gönderrnm. İki milyonlak koskoca şehrl aanat bakunından kapbyan Orve, politikadan tamamiyle uzak mek daima kabildir. FakaV deniztaçaf karanlıgı arkada bınktıgımız ı s a bir kae yd leiad» btras olarak, milletin hakikî varhğın* asın isgallerde gemi kumandanı afanr gibi »lda. Tiyatrola* çağsldı, t m n k f sarttı, awttler |aav yabancılara tanjtan en büyük kiV veya Amiralın uzun müddet höyUUffa. Çok azaklara, eak yMueklere bakmsk kayal, İçln4* yaledir. Milletin harb kudretinden le bir fikir yardımından mahrum Basının haber aykın bulunmakYAZAN: şadığnnız şehir, şu barnnmnznn dibindekl Atinaya blras bemese başka, kültür ve sanayi seviyesini kalması tnukadderdir. verme fonksiyonu ta ve bu suretle ba^ka bfr sey istemeyiz, dlyordak ve fimltleniyordak. de donanma ifade eder. Bundan nu yerine getirir » hüsnüniyetle de oldolayı denizci milletler donanma ken bazı ekıik, nok sa 19 uncu madde, Şehir Tiyatrolannın faaliyetine inhisar eden Mfan» kayati Haziran ayında faaliyete geçen Harbde de böyle olur. Kara hargezilerine büyük kryımet verirler. yanlış tatbik netibirdenbire deaeeek kısa bir ramanda gelişmis, flç tiyair* beş, öıel Plânlama Grupu san, hatalı yazılar binde .cephesi mühiro olan bir ta Blediye Bu geziler deniz subayına ayrı eesiadc raiistimal bea ikea m ohnn», Atlna giM Balkan şehirUriyle daki »nmmüç komisyon halinde çaltsarak gö ve haberleri de yaderhal yanına bir hayat seviyesi ve kültür verir. bur kumandam, ds> Aah» hayli nesafe varken bize iatikbal b*kımıa4ao btr em' yınlamıs bulunduğu bir vakıadır. kabe olarak hâkim tetkiUndcn * edilmis bulunmaktadır. tümen, kolordu ve ordu kuman revini bitirmiştir. *• niyet gelaüfti. Belediye de ba gelifmeye Sasyak »lıryordu. Birözel Plânlama Grupu, Belediye Bunun çok kere hakikl sebebi ha çen ve boaa dahi iöıazen tetkik FUhakika yeni 19 cu madde; danınm geldiğini göriir. Büyük ADeniz subayını kara subayıyla biri arkaandan gelen hakika*en aydın Belediye Reisleri tiyafrotamızın Çanakkale harbinde tabur personeli, kodlama, nitelik, ikmal ber kaynaklarının tam ve kesin o hakkı taoımış olan eevap •• dö Brr fahsaa «eret ve haysiyetine aynı seviyede yetiştiren milletler non mâna ve enemmiyetini bilen inssnlardı. Nihayet Tnlgs/nın değil de, manga kumandanına bi ve bakım yönetmelikleriyle iç larak vakıalan aksettirememele zeltmelcr için mevcut hak kazai dokanaa, donanmalanndfi bu konuda bügeUai İle is*lkbale olan emniyetimlz daha da artmıs*ı. Belediye programları üzerinde çahşmış ve rinden veya muhabirlerin bu ha mercil«rdeo alıaarak Adliye VtHenfMtnri basajı v«ya, çok dojra ve yerinde bir gSrişIe semt tiyatrolan karmaya basyük fayda sağlamış defillerdir. le yardım ettiği bir vakıadır. gerekli ilkeleri tesbit etmiştir. HaJdkat* mytan, ber ve havadisleri toplarken, : ktlinin, binnetie* siyad bir orgaDenizde ise bir donanma kumanlamıstı. Eh tiyatromnz için blr altın devlr baslamış sayılabllirDenizcinin çok büyük temsil kudözel Plânlama Grupü, en geç man darlığı veya bazı teknik im nın emri ile çalışan savcılara tevYayınlarda ilgilisine cevap ve di. Sıra elbet öteki sanat kollanna da gelecekti. retine sahip olması, memleket m«ı danının gidip muhrip veya deniz 2S eylüle kadar işlerini tasfiye ve kânsızhklar sebebiyle, haberleri di edilmiş ve basına hiç bir şekil düzeltme yapmak hakkını tanıraatinia ilk kademelerinden bir altı kumandanına yardıa» efcnesi eündeki do»yalan Yazı Işleri MüTani yazıma baslarken sSylediğha gibi tiyatrada kötfiye *•*• I tam olarak toplıyamamalarından de itiraz hakkı veya kazai bir tner maktadır. ne deniz sartları müsaade etmez. tanesidir. ru bir gidiş degilaa bile, uznn süren doraklams devresi nthsyet Ancak bu hakkın kullanılması ! veya bu kaynaklann kendilerine cide tekrar tetkikini istemek salâÜstelik deniıde ean telâşı, kara dürlüfüne teslim edecektir. Bundan dolayıdır ld deniz! olan sona errni*, iyiye oagra Uerlemeye basUmıstık. Ama ba Myle sahih malumat vermemelerinden hiyeti verilmemiştir. 27 Mayıs in nrasında basın hürriyetinin z«deharbiodcn çok fazladır. her devlette donanma personeli devam Memezdi. Adet ve aa'sne bizi bir g t a elb«t yiae cark etveya verememelerinden doğmak kılâbın« kadar türen bu dcvra için lenmesiai dasüneo vazu kanun bu Bundan dolayı gemi mürettebaayrı bir imkâna sahip olur: 1) Detirecek, Herledigidte yollsn tersyfcü yürtmeye basbyaeaktık. tadır. de emirle bir çok hakikatlerin ce cevap ve düzeltmenin doğrudan tı kendi kumandannı çok yakroreets derece her deniz subayının Böylece yanlıs veya noksan bir vap ve düzeltme hakkı ismi altın dofruya mevkuteye gönderilmesitşte • gta gelis eatmış; balnnayor. Ttyateanm, nrtzitin, resdan tanımak ister. Sicilinf, gizll oçok üstün bir makam tahsisat vehavadisin nesri, yayınla alâkalı da yok edilmek istendiği görül ne eevaz vermemif ve fakat sulh sain, bir kdfane ile sanatın ae desaek «ldafana, bir sekrin yallarak, maiyefinden almıs olan geya tazminatı vardır; 2) Kendisi re şahısların sahsi menfaatlerini ağır müş ve bu müessese bilhasaa 956 hâkimi marifctiyle ve onun tetkiki •u yolları. bahçeleri, binalan ile Befil. saaat hayatı ile ile seMr mi kumandanı veya Arairalltr, diailesi */o 90 tenzilâtla seyahat eder; bir şekilde haleldar eder. ğerlerine nazaran daha çok mudan 27 Mayıs 960 tarihine kadar a sonunda yaymlanmasına karar ve•labileeefini gayet iyi anladıfını sandı$ımn Belediyemtı, tiyat3) Gemide bulunduğu zaman siga vaffak olurlar. Gemi kuımandanIşte mevzuata (Cevap ve düzelt labildiğine suiistimal edilmiştir. rilen kısmın mevkuteye gönderilroiardan, konserlerden, kendi tâbiriyle (eglence yerlerl) nden alra ve içkisini °'o 60 tenzilâtla alır; Iığı bir vaziie değil, bir «müeaa*me hakkı) adile giren müesses 27 Mayıs inkılâbından sonra, 6733 mesi esasını koymus ve buna dadığı belediye resmini bir kalemde yfizde on besten yfizde yirmi 4) Memleket içinde gittiği yerlerin sedir». nin gayesi «hilâfı hakikat» yayut •ayılı kanunla tamameu idare ve hi muayyen müddeti içinde itiraz beşe cıkanvermistir. Ba karar, ne demektlr, biliyor mnsnnnz? etme hakkını gazeteciye tanımıştiyatro ve sineması V 50 tenzilâto la bozulmuş bulunan BASIN VA iktidann bir ?er âleti haline getiRani o, mantar gibi sehrin sarasında bnrasında bitea, ço£almaGeml kumapdanlarmm, batan tır. Bu suretle kanun vazu cevap lıdır. larlyle searin saoa4 hayatı bakımmdan heplmize sevinç ve A gemisiyle beraber, rntihar etmeti Dün gece Balattaki bir meyhane TANDAŞLAR menfaat dengesinin rilmiş bulunan 5680 sayılı Basın gönderen şahsın, sahsı mevzuubaBunun sebebi asla deniz meşakkanunu genis tâdillere ugramıs ve mrt veren • miniaıini tiyatrolar yok mn, iste onlardan btr çofade bu müessesenin bir lcabıdır. de derlet büyükleri aleyhine söz tesisidir. his olduğu cihetle cevap hakkı adı kati değildir. Meşakkat, her yerde nnn kapılanna birer koesman kilit asmakla mflsavidir. Hâlâ 950 senesinde yürürlüğe giren basm hürriyetini yok etane gayeHalbuki kara harbinde kumandan söylemeğe yeltenen Hüseyin/Kalaltında, gazeteciyi kötülemek gibi meşakkattir. Fakat deniz subayıarzn ettifimiı dereaede fazlalaaamıyan konserlertn daha. da seylık, bir müessese olmayıp vaziie kavan admda biri halk tarafından 5680 sayıh Basın Kanununun 19 cu siyle vazedilmi) bulunan hüküm beserl zaaflannı önlemek istemisnın kaliteü olmasında memleket olması dolayısiyle, intthar bahis rekleşmeai denelrtir. Halka zatea afır gelen tiyatr» v« konaer yuhalanmış ve linç edilmekten maddesiyle bu dengenin bozulma ler kaldmlmıs, basın hürriyetinin tir. için, kitle temsili bakımından, fay konusu değildir. Orada kumandan flyatlan daha da artacak, neticede halk bnralardan belkl yavas ması için bazı esaslar konulmus teminatları yeni 143 numaralı kagüçlükle kurtanlmıstır. da büyüktür. Bu kolaylıklar da geri çeHlir ve raukabil bir taarAynı maddeye göre bir şahıs tanunla vazedilmiş ve kuvvetlendiyavas, belki de birdenbire ayağını çekeccktir. Sanık aynca fîil! hareketlerde ve bilhassa bilmiyerek te olsa hak buniin için yapılmaktadır. ruz yaparak dfl^nıandan intikam de bulunmak istemiş ve resimleri sız olarak vatandaşın şeref ve hay rilmis ve bu meyanda genis bir şe rafından sulh hâkimine gönderilBuynmn, iste bir zikaak d«.ha . SflraUİ bir geriye donfls ve • •* miş bulunan cevap veya düzeltme alır. ytrayflse başladıgımıs noktaya avdet.. yırtmaga teşebbüs etmiştir. Halk siyetine dokunan her türlü yazı, kilde suiistimal edilegelmis buluGcmi, deniz ortasında tek baş»Denizde niçin aynı çekilde hare tarafından yapılan ihbar üzerine resim, düşünce ve hareketler ha nan cevap ve düzeltme hakkı mü yazısı hâkimlikçe şu üç ana bakım Bahsi kısa keselim: Kfiltflrflne, sanat severliğine inandığın» yasıyan bir devlet; kumandanı ket ediknez? Batan bir geminln yakalanan sanık. sivasî polise tes linde vatandaş» bunu gene basın essesesini düzenliyen 19 cu madde dan tetkik edilmek iktiza etmekBM> Talga'nın dikkatini eekeriz, kendi haberi olmadan ahndıfıtedir. da onun devlet reisidir. G«mi ku kumandanı kurtulup harb diva lira edilmiştir. Tahkikat sonunda yoluyla düzeltmek veya eevaplaa de yeni baştan vazedilmiştir. n* bnrada yazde yâz emin •ldugaınaz ba k * n n önleain! Gönderilmiş bulunan yazımn suç maadanı icabında siyasî, icabmda nutda hatalı oldugu tesbit edilirse Orfi îdare ilgililerine teslim edile dıreıak hakkı tanınmışbr. 143 sayıh kanunla yeni baştan Fnkara Istanbol, sanat bakınundan gSnneye basladıgı tstlı malî, icabında adll ve hattâ «ulhî «kumandanlık müessesesi* zarara eek olan sanık için soruşturma deAncak bir taraftan mağdur ol dfizenlenen cevap ve düzeltme mü mahiyetinde olnp olmadığı; rflyadan hiç olmazşa onan samanında nyanmann! Bir mflddet karar vermek durumuna gireı. uğrar. Gemi kumandanı gemisinl rinlestirilmektedir. mus vatandaşın bu suretle hakkı essesesi ile basm hfirriyeti ile va Yaynla ilgili bulonup buluamadaha bir B*tı şehri olmaya dogra ynrfida|ant aamun, n« eıkar. Camhurbaşkanı ve Hükümet Rei kurtannak için her çareye baş w nı kortunakta olan kanun vaııı tandaş seref ve hayslyetlerinin ko dığı; Belediyenin «{lence resminden vfnyacagı nınmaıa (!) zarar eVe yayından itibaren üç ay gesi fle onun arasmdaki fark; onla rarak muvaffak olamadıgmı an Şehird<* kanal inşaatı devamlı cevap ve düzeltme hakkımn kul ranması arasında adil bir denge min olan bana, defer. çip geçmediği; rın her sahada yardımcısı olan Bs cak hayatiyle ispat eder. lanılmasını başı boş bırakmamış knrulmuş ve her iki nakkm temikontrol aUında Ceva* Fekmi BAŞKVT Eger cevap yazısı esas yazınm kanlara mukabil, gemi kumandabir kısım kayıtlara ye esaalara bağ natları da işbn madd* ile vazedilbuİTmdurultıyor •* lntişanndan üç ay sonra gönderilnınm yardımcısız vazife görmesinlaraıştır. Bunlar içinde Mlhassa miştir. Ifte denia subaymı yeti«t!rceek Şehirde kanal in?aatı Belediye gönderilecek cevap ve düzeltme dedir. Bundan dolayı gemi kaBilhassa yeniden düzenlenen ce miş ise neşredikniyecektir. Gene bu yazıda suç mahiyetini mandanlarınm askerî, siyasl, adll tabiî kanunlar bunlardır. Insanla ce önemle takip edilmekte, müte yazılannın kazai organlann süzge vap ve düzeltme hakkındaki usul ve diğer sahalarda hata etmez bir ra düşen vazife bu tabif kanunla ahhitler ve h*lk tarafından yapı cinden geçecefi ve onlann mura ile teminatsız savcılann elinde bu taşıyan ibare, kelime veya cümle adam olarak yetiştirilmeleriade n, hayat kanuau haiine getirmek lan kanallar Belediyenin mühen kabelerine tâbi tutulduktan sonra lunan yetkiler birincl derecede o veya ffkir mevcut ise bunlar çıkaten ibarettir. Yoksa fertler deniz disleri vasıtasiyle devamlı olarak yayınlanabileceği derpis edilmek larak sulh hâkimlerine ve itiraz nlacaktır. ci meşakkati ile kendi çektiği ıs kontrol altında tutulmaktadır. En suretiyle bu hakkio »uiistimallnin halinde ise asliye hâkhnlerinin Nihayet yaymla ilgili buhmmıS.N.ÖZERDİM tıraplar arasında mukayeseye baş ufak bir hata görüldügünde gerek önüne geçilmek istenmistir. murakabesine bırakılmak «tıretiy yan tafsilât veya kıstmlar kesa yaVefat ve Teşdckür lar da bir benaerlik raüşahede et li değişikliğin yapılması için müGittikçe genişliyen iuiistinıaller le bu mevzuda kazai temtnat vaz zıdan çtkanlaeaktır. meğe kalkarsa bundan m«XBİeket teahhitlerio dikkati çekilmektedir. •e bir takım yolsuzluklar karşı edUmiştir. Hülasa, kanun vazımm maksat Edlme 92 Ayanmdan S zarar görür: karalardakiler denize v* 19 eu maddenia ruhuna nazalerden» Rlfat Efendlzade Heçat Halen şehirde ihalesi yapılmış sında zaraanın iktidan diğer BiüTatbikat çıkraaz; bilâkis denizdekiler kara olan Hürriyet Meydanı, Fevziye esscıeler gibi, ve aatta onlardan Beyta kun, e«kt Harbtye N««aAcabg bn kadar ryi nry^tlerle ran bir eevap veya dözeltme anreU Duyunu Umumiye Müdttrü ya Turur; memleketin en mühim caddesi, Ermeni hastahanesi civs daha fazla, basını kontrol altına ve tam bir kazai temmatla düıen cak ve ancak, yazıda hakikate aymerhum lamall ZühtU B«yin esi. varhk sahası olan denizler do rında, 28 Çelebi, Haeı Hüsrevpaşa almak âdeta emirle ifliyen bir mü lenmiş bulunan cevap ve düzelt kın bir cihet mevcut ise yalmzca Mihrinisa Sidar, Tahrünisa Bananmasız kalır. Saadet denizlerde ve Himraet sokaklarında, Haseki essese haline getirmiye gayret eti hakkı müessesesi kanun vazıı onun tashihini ihtiva edecek ve zukıran, Sadiye Yurtsever'ın bayrak dola^tırma^a; bayrak d o caddesinde, Moda Bahariye cadde mif bu sebeple 990 de yürörlnğe nm halisane maksat ve fayeleri asla Ulraihan dahi olsa, bu vesile anneleri. Sedat Sidar Falk Ba* ATATÜRK ÎLKELEBÎNtN I mek amellytsi; 10. Sevk va idare laştırmak da denkcilerin ayn ka sinde, Byiip Rami yolunda ve Ki firmi} bulunan SM0 sayıh Basın eerçevesi dairesinde tatbik gör ile gazeteciyi rencid* adeeek biı zukıran, Vedat Yuı Igevej'ln kaŞIĞINDA UYARMALAK. Bir lf politikası. Ek: Bir işletmenin sevk ibareyi tasınuyacafctır. nunlara tâbi olmasma bağlıdır. yınvalldesi, Selma, Zlyaettin ve reçburnu karakol sökağında kanal kananunda çok mühim değişiklik mekte mWir? Vâli SJdâr'm ve Neeli Ctosfain Yukarda da belirttiğim gibi^mah âsın Kronolojisi. 1950 1960. Ya ve idare bakmundaa letkikt; Bibinşaatı süratle ikraal olunmaktı leı yaparak 073 sayılı kavnnu 956 Eseile söylemek lâzım gelir ki anneanneleri, Perihan re Mnaıkemelerimiz çok kısa zamanda bir zan: Nadir ^Nadi. Istenbul, Cumdır. bir müddetten bert mevkutelerisenesinde yürürlnğe koymustur. zes Sidar'ın ve Erdem Oke'nin uriyet yayınları. J Ç S. 10 lira. 1 Kanallann in»aah içîn BelediBasın hürriyetini çok aj>r bir « i z e mahkemelar kanaliyle gön karar vermekle mükellef bulun Oasöz'de belirtildiği gibi «bu ldbttyuk kayınvalldeleri Mlihatı ye 849 bin lira harcamâktadır. şekilde kayıtlıym bu tâdiller me derilmekte olan cevap ve düzelt maları veya cevap yazılaıuun tet apta toplanan yazılar, rejim konisvandan 51N f « f ST= 1 * kV Tî rÜNLERİ meler, bu müessesenin 143 sayılı kikine lâyık olduklan zamanı ayımadde * VE EMİNE KAYNAK Hf. Hastasını ahnak isterken yanmda 19 curvveice de tâdile tâ kafıuola en«vzu ruh ve maksadına ranadıklan yüzinden çok kere nusunda D. P. yöneticilerine, doğ GSNÇUZUN YAŞAMANIN Yabi tutularak kazai nröraKALMANIN SIHLARI. 13/9/1961 çarsamba gOnO Hakkın mevkutelere gönderilen cevap ya ru ve oluımlu yönü göstermek, mil zan: Münip Pirselimofla. Ankara, hastahanelik oldu rahmetine fcavuçmuçtor. Tannzılannra, gazeteeinia seref ve h«y let hizmetinde başarı kazanmaU yazann adresi: P. K.flM Anka0un gece sabaha karş,, H. Paşa dan magflret dller, actmıaı payUTtlHCU CUTMAII N:* T«,.««05»J siyetini zedeliyen veya yayınla il nnı yardımcı olmak, nihayet bö ra. 97 S. 350 kuros. (Uzun yasamalaaan akraba v» dostlara teşakNümune hastahanesine hastasını gisi bulunmıyan ibaıeleri taşıdık yük fiyaskoyu önlemek uğrunda yı sa£lryacak sağlık kurallan, bilkür edaria. Ailaa* almağa gelen 60 yaşındaki M. AH lan görölmektedir. Ba suretle hareansn çabaların köçuk bir kıs gilerl..). Cmhuriyet 4899 Boztaş hastahanelik olmu$tur. Ço Reklâmcılik 1M4/49M mahkemeden gdnderilen cevap ya mından ibarettir». Kitap üç bölüme rumdan sehrimize gelen M. Ali bin zılarnmn ademi nesri cezai ıo»«y aynlrmştır: «İlk Uyarmalan başdiği taksinin soförü Yüksel Deniz yideler altında bulundngo cih«tl«r hklı böKimde 7 haziran 1950 13 Blestirm»; ile para meselesinden münakasaya Ailetnİ2İn faymefH büyüğü, Nişantaşı'mn çok bizzarur gazeteci bu cevabı bas mart 1953, «Akıntıya kürek» baş* TURGUT UYAR. Yazan: Hüba^lsmıs ve soför yash aâaıtn de•evüen sifnalarmdan, salihatı nisvandan ak meebnriyetiyle karşı karşıya lıklı bölÖDMİe 18 mayıs 1954 26 şu seyin Cöntürk. . EDİP CANSEmirle yaralannıştır. M. Ali de eliÇok faymetli aflc reisimiz, tüccardan, merhum kalmakta ve kendi gazetesinde ken bat 1968; «Son Uyarmalar» başlık VER. Yazan: Asım Bezjrci. îştanne geçirdiği bir eam parçası ile di kendim rkbam etmek gibi garip h açüncü bölüaıde ise 8 mart 1958 bul; de Yayınevt 85 S. 3 lira. «EYükserin, yüjünü yırtmış, iki ya27 nisan 1960 günleri arasında ya leştiri Kitapları: 3» (îki ozanın iki bir dnrum ortaya çıkmaktadır. ralı da H. Paşa Nümune HastahaBilfarz bir gazete hakikate uy yınlannnş yazılardan seçmeler yer ayrı eleştirmeci tarafından incenesine göturülmüş ve tedavi altınun ebediyete intikalinin kvkıncı günü münasebetiyle, aziz (Ebe mıyan bir havadis nesretmiştir. alnjıştır. «Son Söz> baslıklı bölüm lenmesi). na al'.nmıslardıı. ruhuna ithai edilmek üzere, okunocak MevKdi Şerif ve hattm ebediyete intikalinin 1 inci senei devriyesine tesaEriesi günü gelen cevap ve düzelt de ise sadeee 19 mayıs 1960 ta çık Şiir: dııaama iftiraki arzu edenlerin, 21/9/1961 perşernbe günü ikindi Mşanlısını sokak ortasında düi eden 22/9/961 Cuma günö Kanbea Camii Şenme mevzaatımıza göre nazik bir mış «Işık Adam» yazısı vardır.) * ÖZLEMLİ PENCERE. MuharnamBsmı mütaaktp Şişli Camiini teşrifleri rica olunur: tokatladı lisanla yazılması ve hab«rin yanfinde öğle nanuouu mütaakıp Daahan Yahya Eakirem Vakartn şiirleri. lstanbul, oCumhuriyet 4900 AİLESİ lı» balandnfn, doğrDstnran ise su zanın adresi: P. K. 123 Beşiktaş Evvelki gece Istiklâl caddesinde şehnii, Hafız Ali Gülses, Hafız Mecrt Sesigir, Haşekilde oldugu yolunda olmak ik* PAUL VERLAINE. Hazırlı îstanbul. 64 S. 250 kuruş. Orhan adında bir genç, nişanluı hz Fevzi Mısır re Hafıe H. İbrahim Çanakkaleli tatiza ederkeo (Dünkü habernniz ya yant Erdoğan Alkan. Samsun'da * 13 NUMARALI EV. Süreyya C. A. yı yol ortasında tokatlamışrafmdan otnınacak Mevlidc faütün akraba, doat ve lasdır falan sahıstan Ször diH baaıhnıstır. Yazar: Samsun'da mai Gür'ün şiirleri. Ankara, Çağdaş tır. ihvanı dînin tesrifleri rica ohHiuryomz bundan sonra daha iyi yet memuru. 192 S. reshnli. 5 lira. Yayınları. 28 S. 250 kuruş. îsteme Saat 20.30 sıralarında nişanhsıHOTİNIJ y StafAYİ AİLELERİ »uhabir kuilanımz Kasten ya «Lânetlenmiş Şairler» (Kitabin ba adresi: Ş. DÎL, Sümerbank Neşrim başka bir erkekle gören Orhan DEÜKCIŞÇEÜK' CuHihtrriyet 4S15 lan yaayorsatraz) gibi ibareler ta şmda Verlaine üzerinde etraflı bir yat Müdürlüğü, Ankara. C. A. yı yolun kenanna çağırmıs şnnaktadır ki bn tars bir cevap ineeleme buluyorua: hayatı, sanaPROFtLLERlf Deneme: ve vunnağa başlamıştır. Genç kıgazetecinm jerefini Teocide ede tı, değeri, Türk şaİTİeri üzerinde zın bağırması üzerine Orhan yaka* MİTOLOGYADA ÜNLÜ KÎccğinden ve eevap hakknrm suiis etkisi.. « RAF LEVHALARl'a^ Krtabm ikinci bölümü, lanmış ve karakola götürülmüştür. timal edilmiş olmaamdan süphe Verlaine'den yazarın çevirdiği, çe ŞÎLER. Yazan: Emel Dilman. lsMEVHT 15 Dakftada Masa, Raf «era edilemez. Ba tarz cevaplann 19 şftH kitaplanndan seçilmiş şiirler tanbul, Ataç Kitabevi. 77 S. 2 lira. KdtOpbaneniri ocnz olar Meserret Oteli sahibi merhum cu maddeye de uygun tralonmadı yer alrnıştır. Kapak: Necati Sipa (Prometheus, Odipus, Antigone, Eylul 21 Rebiül'âhır 11 kendioit kurabüirsiırâ Odysseus, Deadalus ve Ikarus, İSMAİL CANDAN'ın i ı asikârdır. Zira 19 < u maâdenin hi.) r Theseus ve Minotaur, INO, Orgayesi, feıdin şerefini kororken <* • ölüm senef devriyesi olan 22/9/961 cuma günü ögje | pheus ve Eurydice, Narsis, Pyra•> gazetecinin şeret ve haysryetine teCSMMI 441040 " Ftrmmcte « O mütaakıp Fatih Camünde Mevlidi Şerif knraat ohmacaktır. Akmus ve Thisbe üzerine, yazann «" eavüze eevaz vernıek değildir. raba, dost ve bilcümle ehli imanm te$rifleri rica ohmur. kendi anlayışına göre yorumlar.) tfere 18.09 19 43; 4.08 Bu itîbarla mahkemelerhnizin Eşi, Abiası ve Yetealeri * TAŞ ÇATLASA. Yaşar Kev. ı 5.46|1 12.07 İ15.34 * İŞLETME VE MÜESSESEbu hususlarda karar verirken iki LIRDB SEVK VE tDARE. Pren mal'in yazılan. lstanbul, Ataç KiK. J1136 5 57 | 9.24 12.00] 1.31f 95fl Reklâmcılık 2004/4917 tarafm da kanun çerçevesi dahilin İ L 8728/4882 sipleri, Tabiatı ve Politikası. Ya tabevi. 111 S' 3 lira. (Yazarın, Cum dcki haklanm ryi« mütalaa etmehuriyet'teki haftalık yazılan.) i ve 19 cu maddenin suiistimalinin zan: lstanbul Üniversrtesi îktisat Çeviri: Fakültesi lşletme îktisadı Kürsüönlencıesi şarttır. Aksi halde ka* ÇAĞIRILMADAN GELEN. OTamara, çfleden çıkmıs Mr ran veren hâW»İB cezai ve hoku sü Docerrti Dr. Kemal Tosnn. tsloudttğıı bir Kananda ve MACEKA K U M A N h »1 h«14e kocaauun etrafında fınl E k) sotrtaalulugoBU gerektirebileee tanbnl. XV + 6» S. 40 lira. CBirin yun. Maurice Maeterlinck'ten çegetirilen bv fepeden inme Uafınl döniyordn. 3 ği ise asikârdır. ci cilt: Umumî esaslar. îçindeki viren: Memet Fuat. îstanbul, de ber onn o kadar »»rsmıstı ki, Yayınevi.29 S. 100 kuruş «TiyatResid'in başı dönflyordu, Ta = bir möddet, iralSya gelİT bir Tatbikatın bu şekilde yürütül ler: I. Sevk ve idarenin umumî eı ro Kitapları: 9». wn>*yı dnrdnrmal» &itt$to = s3ı sdyliyemeffi, bir şeyler gemesmin ikhıci büTSk psikolojik sasları: 1. Sevk ve idare ameliye* SVTEENEY AGONİSTS. Oyun Tamara birdenbire etklsinden E veledi. Tamara brrdenbire, a> mahznra ise, hakkında «kataen de siatn tarifi, mabiyeti, dofusu ve d»ba aagın hale geldi. E olsa» yaaîış veya yalan bi» hava bmosiyetleri; 2. Sevk ve idare saf T. S. Eliot'tan çeviren: Ülkü Tam T«n çıkttfı kadar bagu*: H«m kabafeai aeain kanr = dis, çıkımş kimselerin bu tatbikat halan, faaliyetleri ve fonksiyonla er. lstanbul, de Yaymevi. 26 S. 100 Assınlar Fransız kızını, •laoak • aytsMa. El Koleca'da = karşısmda cevap ve düzeltme adı rı; 3. Sevk ve idare fonksiyon ve kuruş. «Tiyatro Kitapları: 8». derhal assınlar, öyle istiyomm! ka> gibi yakayı ele vermestyE altında * MÜTHÎŞ ÇOCUKLAR. Jean Fakat naib daha rfikaek sesle s*hsi kin ve garezlernn orgaslan; 4. îstihsal faktörü ve di. tnsan ba kadar bnd»la olar E mahkemeler delâletiyle ortaya k»y mas*af ânuli olarak sevk ve ida Cocteau'nun romanı. Çeviren: Vemnkabele etti: n bndalaJıjının eesasını elbet ^ muş olacaklandır. Bir kere bu yol dat Gülşen Üretürk. îstanbul, A Gfilb«dea A* aym âtabete re; 5. Sevk ve idarenin nevi ve te çeker. = açıldığı takdirde ise cevap ve dütaç Kitabevi. 77 S. 2 lira. nğraauı diye MİT. Sen aklını sekiüeri; 8. Sevk ve idare faktö B«yle teme, OflllıcdCB se = zeltmelerin sonu gebniyecek ve BiyogTafya: kaçırmışsın! t^vırerı ^ HA*JD1 rünün önemi ve talebi; 7. Sevk ve HltA nia «aonettifİBdea çak dsth» a = btı alandaki içtimaî hozorsuzhık * ÖMER SEYFETTİN. Hayatı, r««ffn idarecinrn roln ve vasrflan ve önReait Peşaverti karısını geryflriltttycrlardı. Ba kadın GftHıedendi. kdlMbr. E her gün biıaz daha aıtacakttr. sanatı; eserleri. Yazan: Yaşar NaHasan'l» Mae Nefll, Atpazaderuk; 8. Sevk ve idare faktörü bi. Varhk Yayınevi'nin Türk Klâçekten seviyordn. Son «n t«ae Bn, Fabiennc'di. O da anadaa dsğma. çıplaktı. rına fiden Söleymanpaşa ca* Dentek ki Fraamz kmnm S nün arzı ve tedariki: 9. Karar ver sikleri serisinde bulunan bu kitaiçinde aldı$ı kadınların en so san» bakaret etmesini, seni mas = Anadan do$ma, eıplaktı. TitSeyirciler o kadar şaşırmıslardesı hösestnde, bir otomobil innneusm ve en çok değer verrek adımlarla iltrliyerdm. Göıdı ki «imdi etraftan çıt çıkmtbm 4. basımı yap'.lmıştır. 2 lira çinde hekliyorlardı. M«ydan kaaray» eevirnnestai kabnl edi = diği o idi. Hasan'ın, Fabienne'in leri faltası ?ibi a^lmıs, nereye yordu. Kalabalık, şimdi öteki şimdf verden ntoeize ile fırlav •^••«Vfc' jvmm, nfikâfst olarak da k » E Çocnk Kitapları: ölfimfine Gülbeden'i astırmakSötânildürnniin bile farkında darağacının dibine gelmiş bnmtş çihı vükseien iki daraifacıyatını bağıslıyorsun, Syle mi? E SÜMERBANK > * SEÇME ÇOCUK BİLMECEU mnkabele etmesi keyfiyeti, defilmis gibi, nymr gezer adımInnan bn kadına bakıyordn. Niniı»ı2ö Knrsş nın n« ış* yanya«afını merak LERİ. llkokul 3. sınıf. 2. basım. Gfllbedeni baska tfirla knr = on» intikam istegini nnnttnrdn. lariyU yüröyordn. edip k«suş3n btivîrk bir k»l»baKimdi bn kadın? Dndaklan Ttisktye HarM PAMUK İPLİĞİ i Hazırhyan: Ali Osman Arak. lstarsnum. E Elleri titriyor, köbne vttcndn fıkta dolmnştn. Bo sehpalardan Lira Kr. lira Kr. arasından, anlaşılmaz iniltili PolJsIer, etraAarmı aJs» me Şerafin var. Sana âaıkmıç Ş£ Pesin psra mukabili devret i tanbul. P. K. 954. 15 S. 75 kuruş. sarsıhy»r, çenesi ötriyordn. birinin, prensin sarayma mensözler dökülen bn esmer tenli, raklıları, yol açm»k Hto kırgibl föanküp seni oyalıyan bir E Dergi: mek istiyenlerm 2145 90 tele t 19M 15OO0 Kollannı havaya kaMuarak Smefik M P bir beyaı hadına mahaos perişan yfizlü, hariknlâde güzel baçla d»#ıtıyorl>rdı. Pakistanlı kavnnın hayatından E * POSTTEL. PTT M. O. B. Y. fosa mÜTacaatları. < «»M aaov Tamara'ya yine: »lda^n 4ÖyleniyordB. Ama ötekadını da niçin Idatn edeeekNihayet dafafacının « b i n * elbette aerefnı daha kıymetli E S aylık BM 44.00 CunOıuriyet 4905 f Derneği Dergisi. Ağustos. 7. sayı. ki daraÇaeı kim içindi? Her ha4 lerdi? Sns bakalın! diye bağırvardılar. Ontda, rabicnne'i dir. = 100 kuruş. P. K. 257 îstanbul. I v« Tayaa de. El Shebah'da Me ftsM yadı. yüksefe kaJdiTdtter ve bn saiBa insan nmmanım »aran Bn «avalhya hakaret et E Cumhuriyet Matbaaolık v« kalanan bir hırsıı için «is» geneain teattfatfndaa e»şua kagerginlik gitgide artarken, her Fransız kınnm MdiÜbtu nnktea s«ni nmMderim. E OaaeteeiHk Tttrk Anontm Çirtceö rekti. latmlifa seyrettirdilcr. Nerehalde aynı saatte, aynı dakikaistiyomm! B S M hak etti... ö l Sen h*men eellada emir S Cafrlogto Halkerl Sokak Ho. S941 MİT.T.t EĞİTİM BAKANLIĞrnın deyse, maaiyeti bilinniyen UŞ Çekie seslerî da idam edilecek ba iki k*4tBMaiai Mi/yivm Mbyor n ver, Fransız kansmın isini bi Ş Saalbt Yeniden d*r» kitabı olarak kab\ıl ettiği fetUhaez bfr gfinabın kefaretiE ler, vaziteleri bitmif olmamn nın asılısJannı seyre banrlasnn? tirsln. = NAZİMENADİ ni ddiyeeek bn sarışın dilberin E rahatlı«ı içinde, dinleniyorlarCEMAL ONOĞUR'un nan kalabalık gttgMe coşarken, Bnrads benden başka kîm Bndala, Gfllbeden'in hayas Tan Ifierlıd fifltsn Mar* ed«a barikalide fftzel vvcodnna r*E dı. Adam asılmasmı seyre alınaibin sarayında şiddetli bir se emir veremez! tı pahasına 3b#rtnft Bldflrte E pegttnd'3x aeyretmek onlar için E sık ba insanhın iltilendiren Mesn! MBdlrr sahne cereyan ediyordn. Senden bask» kinsae emir •cm. E bnlnnnr fırsat defildi. E tek sey. ba sefer asila«ak kitnveremezse, Hayberi nerejinden Reşit, ba steşlt rekişme ara ~ VECDt KÜOLDEMİK = senin bir kadın, battâ bir beCellfit, Fabienne'in kollannı Haremağalan, Refid'e bir ha asarsa assın benim Fabienne'i sındâ Tanarsyı iryle bir itti ki = GaaeteınJge gondetBep evrak ve Orta: I; H; m yaz kadın olnsu idi. aidinneme bu ntâni «lanaz diarkasına bağlarfcen meydanm ber getirmişlerdi. kadın, artfijtü, mermer döşe = yanlar naşredilsir» «Hhneîin iade E Saat on yedi otuzdu, halk YENİ ANAYASA'mıza, YENİ MECLİS, SEÇIM SISTEMye yefenine meydaa oknmalı öte tarafında birikmiş oton kaHâlâ El Koleca'da oldağn saedStanez. îlAnlardan mesoliyet metaşlanna yığıTıverdi. Naib, = E şSyic bir kavnaştı. Ba»lar, saidftı. katnıl edflmes. labahktan bir ufvUm yttseldl. LEBİ, TRAFİK, MUAŞERET, TUHİZM, 27 MAYIS İNKILABI nılan Gülbeden, Hasan'ın mnderhal Atpazanna bir nlak gon E ^ rav kapısına giden caddeye çev • Siyah beyçir kosnlu bir yük hafızlan arasında, bir yük a Sns diyornm san». SEBEPLERİ v.s. bahislere bilhassa önem verilmiş, öğrencinin derilmesini, Fransız kızının E E rildi Kalabahktan blr nğulta arabasında, prens Hasan'ın mırabasına bindirilerek, anadan Karşındafciler senin zan Gülbeden'Ie mübadele e*lme Abone ve llân iştert fçta, zarfın = anlayabüeceği seviyede basrtleşthilmiş, tamamen pedagojik meE ytkseldi. Selim Zeyd'în idare hafıılanndan iki askeriı» aradefma şıptak, darafacına gönettifin kadar aptal dtğil. Seni si ve affedilmesi içfn nsdbin 3 üstone «Abone» veya «ÎMIL. Servbi» todlarla hazırlanmıstır Nümuneler okullara gönderildi. E ettifei bir polis mSfrezesi ortasında, ayakta. bn iki muhafızın türülmüştü. Prensin emriyle, yola getirmenin tek çaresi Gül•aair verdifinin bildiriimesini E kaydmın konması Idzımdır. Bu MÜKEMMEL DERS KİTABINI siz de ders kitabı olaE »»»da bir kadın «faüktâ. Sakollarındao tvttnklan Mr ka onun karısıyla aynı zamanda beden'i öldfirtme tehdidini sa soyltdi. E rak seçeceğinize eminiz. Siparişler kabul edibnektedir. duı çetiriliyord». asılacaktı. Tamara'nın hazır bn = rıklı iki zencl k5Ie, kollanna vnrmak oldngnnn sniamıslar. GAZETE BASIN AHLAK (Arkasa var) £ İNKILAP KİIABEVİ İL 8737/4920 YASASIHA tTTMAYl TAABBOT ETMlŞTİ». Cevap ve düzeltme Plânlama grupu hakkmın suiistimali çalışmaları Avukat Cehdi Türel ıııi3iıııımıııınıımıııııımıııımnıııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııımıııııı| HEM Y\ Tatli rüya hısa sürdü 1 Devlet büyüklerine dil uzaian bir şahıs linç edilmekten ^iicliskle kurtarıldı Yayın Haberleri MEVLİDİ ŞERİF HACI GÜRŞADE İZ MEVLİT FUAT BEKİROĞLÜ 1 ı BİRAMERİKALI HAREMDE CUNHURİYET YÜRTTASLIK BİLGİSİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle