20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
al cc İDÜNYA B. M. Genel HABERIıERİ Ordu j İKTtBASLAR E iîiyor »ECSHBB2 a. Aüaiıa ysrattıfı 5îsMftk!i? sstsssd3 en yırtaes!, e= tahrip edicis!, e» yıfcısif! ?ssandı?> Hslbnk! isml de «f»e« «aüftkat, yaoi «ysr3d!!ıa!$!arîn ea jereüiiîs •srinlü yıkıîdıf! bir rejiîüde Türk İİT. Ordastıeac, doîayısiyîe Tflrk »aiî Galibs bn iEtiyaııtam büen pek leHn'a 82 varîığı tehHkeye girssiş çok ^'atsedaşîar, b!» ?ey» kArîuındeasekti!. 2Î M a r s t a Türk Süâhh Devîet ve Hükümet Başkanı dskia? inacdıraısk ve §5sflne fssEnvretieri !şte bn tehUkey! 5a!e!s kredi «ağîsmsk icîn aaek içiü barekete şeças'sti, Türk Kmgo Başbakanma göre, Şerefıiîim: diye iikırdı keOrdnsnnnn partüer karşısındi ta bn bahlılar için bir rafsıs \e poütiks dı?ı b ' r yolds Devlet ve Hüküırst Ba?kar.: Orger.era! C«=a! Gürse!, ?s!eti verir, gran bakır veya uranium Doğrusnnu ister*eni» bfltün bnnDe'/!et P!âü!as!â Teşküâtı tarafcndan yayınlsr.an «Plânlama» bolanmas!, TürkîyeEİB kaderine adh dergiye bu kcnu üe ilfili olarak bir snakale yaznuş bu ların srasında bir hakikat, küçflk bir inmmiTi canmdan devriüi Ukelerîne bağh, üerî ve lurmak+adır. Devlet Bsşkaru GUrael'in bu roakalesini «P!âr. nispeHe b!r haklka* vardır, Yan! Birlesmiş Milletltr (New York) marskjoeld'üs Kuzey Rodezya'da aleyhinde oldukları bildiriltn«k+e medeniyetti knvvetlerin hâkln» o!daha kıymetli lamaıı Derginsinden ajmen sütunlarımıza ahyoruz: 20 (a.a.) Birleçmlf Mill«tl«r Ge uçak karası netieesinde ölmesi üze dir. Bu üyelere göre, Genel Kuru! ması i!g ıınırlıdır, in^anîar âleminde gerçekten «eşre! n«I Kurulu 16 aeı eahftna devre rine, 4.000 memuru olan Birleşmiş Başkanhğma seçilen kimse büyük mahluk «ayılacak kinsıeler yetijPolitika hayatı belü olmaı, Çe LeopoldTİIle, 20 (AP) Leopold tinln bugün yapılacak iHnci top Milletler Teşküâtı bassız kalmıştır. mesuliyetler yüklenmiş demektir ıMületlerın yaratıc! guçlerini rejim kurmuş v e buMin sonucu miştir. Affls pek nadird!. Ve nadir şitü sebepler yüîtinden bakarsımz ville'de radyoda bir demeç veren lantiiinda Tunus delege»! Münd Bununla beraber, bazı söylentilere ve daha fazla mesuliyet deruhte iieri olarak ıktidarı devretmiştir. îkin olnslarıdır ki kıytnetlerin! »rttın*. yarın o sınırları zorlsmak istiyetı grtırmak ve gıttikçe daha Kongo Merkez Hükümeti Başbaka Sellmin Genel Kurul Başkanlıgısa göre, Irlanda deîegesi Boland bu etmesi doğru olmıyacaktır. Bunlardan biri Birleşmiş Milletler yirıe çıkabilir. Teni Anayasa bir hayat seviyesine ulaşroak için ci olaya da şimdi şahit oluyoruz nı Cyrille Adoula, Birleşmiş Mil teçilmesi b»klenmektedlr. ö t e yan vazifeyi kabul etmiyeceğini yakınIrlaad^ deîegesi Boland'dan baş nıızda gerçi keyfî davranışları ön yanştıkları bir devirde yaşıyoruz Otoriter bir temayül gosteren bir ler Gene! Sekreteri Dag Hammarletler Genel Sekreteri Dag Ham dan, Münci Selim'in Başkanlığa lanna söylemiştir. ka geçici Genel Sekreterlik için şu üyecek güven tedbirleri alınmı^tır Az peli?miş memleketler bu yarış kuvvetle devrilmiş fakat bu kuv skjold adındaki fsveçlidir. Ba »at marskjoeld'un ölümünden cbelli ilâve olarak idarl bakımdan HamOrael olarak iyi haber alan çev isinıler üzerinde durulmaktadır: Hak ve adalel knrailarını yürüt maya büyük hamleler yaparak ka vet sadece yeni ve daha sağlam ienelerdir dünyadaki anlaşnsaıhk başlı devletleri» sorumlu tutmuş raarskjoeld'ün bazı vazifelerini de ve şiddetli bir konuşma yapmıştır. üzerine alması ihtimali zayıflamak relerde ileri sürüldüğüne göre, Ge Hammarskjoel'ün özel Kalem Mü miye elverisli yeni tnüesseselerimiz tılmak zorundadırlar. Bunların bir demokrasinin temellerini at ve siyasi geçimsizüklerl, hav'n ponel Sekreterlik meselesini önümüz dürü Narasimhan (Hindistan), Htika cereyanları arasında gidervar. Bnnları da hiçe saymak isti önünde suratle aşilması gereken mak uzere kullanılmıştır. Adoula,' Kongo ordusuna hazırol tadır. deki bir kaç gün içinde halletmek meye, düzeltmeye vahşır bir in'.n emri verildiğini ve bugünden itiba Lâtİ3 Amerika tktisat Komisyo yenlerin çıkabüeceğini düşünnıek uzun bir mesafe vardır. Çünkü bü tkinci Cumhuriyet demokratik Bundan evvelkl Gene! Kurul kabi! olamıyacaktır. istemeyiı. Fakat sayet çıkarsa tün dunya insanlarına şuurlu bır düzenin Türk toplumunun mese meiâikesi idi. Bundan bir kaç fün ren her vatandaştn Katanga'da hizBirleşmiş M!İletl»r üyelerinden nu Gene! Sekreteri Raul Prebish banlar, karşılannda, »ayın Snnay'ın şekilde istedıkleri asgar! yaşama lelerinin halü için en uygun bir evve! Kongo Katança sn!»?HBa». met görmeye hazır olmasımn ge Başkanı Irîanda deîegesi Boland'ın, (Arjantin). dediği fibi «asli vazifesi iç ve dış ortam cldugu inancına dayanıla lığını düzeltmek için seyahat edefrektiğini söylemiş ve demiştir ki: geçiel olarak Genel Sekreterliğin bir kısmının, Münci Selim'in hem Birmarıyamn Birleşmiş Milletler lehlikelere karşı ynrdnn koranma imkânlarını sağlamak artık sade rak kurulmaktadır. Fakat sadece ken bind'îi uçak dösfO t e bo ı s t bazı vazifelerini deruhte etmesi Genel Kurul Başkanı olması ve ce bir temenni olmaktan çıkmış, cHükümetimiz Katanga'nın Kondeki tenısilcisi Thant. Lâkin Thant, 8i o!an» Türk ordngnnn balaeakgo'dan kopup ayrılmasını önlemek Birleşmiş Milletler koridorlarında hem de Genel Sekreterin bazı va aday olmıyacağını söylemiştir. toplumsal duzenlerın istıkrarh bu inancı ifade etmek bu rejimin da Öldü, Dünys simdi onnn mstetardır. için hiçbir gayretten geri kalmama bahis konusu edilmektedir. Ham zifelerini üzerine alması fikrinin bîr şekilde devamının zarurı şart! basarısı için yeterü şartları sağla tîinı tutmaktadır, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakatşte medeni adans bndnr, îrk, yı kararlaştırmıştır. Katanga'daki olabilmesi r Bn gerçef! bütün partüerimiı ve haline gelmiştir. Önce bunu sağ maz. Rejimın basarılı nı Gromiko, dün verdiği bîr bej ao hareket tröstler, ticari menfaatiçin nasıl işlemesi gerektiği husu= din, renk, kanaat farkînı göseüaek natta. Genel Sekreterliğe üç kişi btitiln politikacılanmız lyice kav lamak lâzımdır v . milletler kuvler ve sermaye tarafından destekiizin inaaniara in»anca mnamele et nin tayin edilnvîsi hususundaki radığı gün, özledifimiz hürriyet ve vetlerini bu konuda başarı göster sunda daha açık fikirlerîn beürtü tnesini bilen ve böy!e ranasae!» elenmektedir. Katanga kapitalist hnknk devletl dürenf yurdumuzda mek İÇİD seferber etmektedirler. mesi gerekir. Sovyet teklifinın, Birleşmiş Milletemperyalizmin elindedir. Hain Yukarıda az gelişmiş memleket dilme»! için oŞraşaü bir «havsrî» ler Anayasasmda değişiklik yapıl saglatn iemeller üzerinde vüksel Bundan başka Milletlerarası haÇombe bu kapitalist emperyalizâdeta yata gerçek anlamda baği!ns!2 bir lerin gayelecinden ve raeselelerin idi. Biıieşnnş MiUetlerin masını gerektireceğini belirtmiştir. meye başlıyacaktır. min ağına düsmüştür.» NADÎR NADİ topluîuk olarak katılmak ve buden bahsetmiştik. Turkiye de az mhn İdi, O topîaîufun gnyeii o!an Sovyetler Birliği, aynı zamanda Adoula, Hammarskjoeld'un bazı Daha mîUetîeraraü ahçnş! r e mîlletlehayatm sağladığı imkânlardan fay gelişmiş bir memlekettir. Komünist Çi.ı, Birleşmiş Milletlere mali çevrelerin kurbanı olduğunu, dalanabilmek için erişilmes! gere iyi bir hayat seviyesi isteyen haîk r'n kEndi ielerindeki düzeni korakabul edilmedikçe bu teşkilât Abunun paralı devletler tarafından n bir iktisadi, sosyal ve siyasi isteklerin karşılamak için kıt kay mak îçin en müşkü! ?art!»r ve en Başbakan Yardımcısı Sarrac'ı Nâsır, beş saat bek nayasasının yeniden gözden geçiişlenen ilk o cinsten cinayet olmazamanîarda dÜHyamn rilmesi için milletlerarası bir konteşkilâtlanma ve teknik yaratma na.klannı rasyonel bir çekilde ku! tehlikeü dığım, o çevnltr için bir gram balettikten sonra kabul etmiş, Sarrac'ın İstifa ettiği ferans toplanmasını istememekte«iyesi vardır ve milletlerin be îanmaya gayret etmek zorunda dört bncagını dolaşır, yornlnıadaa kır veya uranyumun bir insanın rejimlerin insanî ve medeni vazifesln! rapardir. kası bu husuüta gosterdikleri ka dır. Türkiyede siyasi canından daha kıymetli sayıldığını ne dair haberler henüz doğrulanmadı kaieri bu konuda gösterecekleri ba dı. Taîik oldn adama, Beşerlyetiü biliyet derecesine bağh görunmek söylemiştir. Komünist Çin'in bu yıl, hattâ ge»an derecesine bağh olaeaktır. î | yasını tattngn kadar acı blr k»tedir. Kongo Başbakanı Katanga ordumediklerini söylemiştir. Içişleri lecek yıl, bu teşkilâta kabul ediBeyrut 20 (a.a.) Bazı gazete. t» bunun için kurulacak demok yıptır. sunda sadece Belçikalıların defil, Bu gayelerın gerçekleşmesi için Bakanı bu durumdan Başkan Nâ leceği tahmin olunmamaktadır. tBence in«an!ık böyle pek nadir ratik rejimin iktisadi kalkmma muhtelif milletlere mensup para ler Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin !eri sürülen bazı tahminlere göre, Izmır, 2 (Teiefünial S0 uncu kullanılabüecek kaynaklar sınırlı yollarını gosteren modern bilim kimselerin vüzü snya hflnaetine U Başkan Yardımcıları Abdülhamid sır'a şikâyette bulunmak istemls Sovyçtler Birliği. hiç olmazsa Aile tutulmus maceracıların hizmet dır. Bunlann rasyonel kullanış îzmir Enternasyonal Fuarı bu geTafîhte düşüncesinden mutlafc surette fay syakta durabümektedir, Abdülhakim se de Başkan kendisini beş saat nayasada ettiğini ileri sürmüş ve bu meyan Sarrac ile Mareşal değişiklik yapılıncıya ce saat 2 de sor.a ermiştir. Bu ak» yollarını aratnak gerekmektedir. dalanması ve bu konudaki karar de böyle insanlar gelmi?, geçmisda Rodezyah, Güney Afrikah ve Amr arasında uyuşmazlık çıktığı beklettikten sonra kabul etmiş ve kadar Genel Sekreterlik için bir şama kadar Fuarı zıyaret edenle Toplumsa! kuvvetler hedeflere u alma sistemine bu hususu aslî bir lerdir, Mevlina gibi roh âlemine sonunda îoruşturma açtırmayı tayin yapılmasına razı oUcaktır. nı yazmaktadır. Ingilizlerden bahsetmiştir. rin sayısı 1.728.589 dur. Geçen se laşmak için kendiliklerinden hare ur.sur olarak yerleştirmesi ISzım. nüfu» etmi«, saadet! rohiyeyi teMareşal Abdülhakim Amr geçen vadetmiştir. Bunun üzerine Sam'a Başbakan radyoda konuştuğu «ıBunun Buna ilâveten bazı söylentilere aynı tarih itibariyle kaydedi kete geçememektedırler. min iriü in«anı hasarıîıklanndan, dır. rada Leopoldville'de gösterici grup ü Başkan Nâsır'ın kendisine ver dönen Sarrac, Milli Birlik teşkilâ göre, Sovyet Dışişleri Bakanı Grolen ziyaretçi sayısına mspetle için şuurlu bir teşkilâtlanma ve r tını n Suriye eyaleti Genel Sekre ları sokaklarda dolaşmakta, îngi diği göre% e devam etmek üzere Modern iktisat ilminin kaünn 8*gınhk!ar!!idan kurtarıp iç «nlbe cndeılik şart olmaktadır. liz ve Portekiz Elçiliklerinin önün Şam'da bulunmakt a ve Suriye eya teri olarak îcra Komitesiai top miko, Genel Sekreterliğe, hâl»n Ge 138.080 kişilik bîr eksik görülmek H J meselesini halletmek için ge kavmştnrnsak irîn gönüüer dolnra Bütün bunlar az geüşmiş duaya üştirdiği de toplanıp Batılı devletler aley letinin idaresine Başkan adma ne lantıya çagırmıştır. Mareşa! Ahc nel Sekreter Yardımcısı o h n kim tedir. Bu seneki Fuar, başta yanbaşlıca teknik vâsıts eıerîer vermîş olanların yanmda, seler arasmdan üç kişinin tayin e kesicüik olmak üzere geçen yıla hinde bağmp çağırmaktaydılar. îâslamaıdır. Bu sebepîe moderî! böyle ken '. e ateş, ktn ve bırs deraret ederek yin e Başkanm tâli dulhakim Anır iee îcra Komitesi dilmesini de teküf edecektir. Hâlen nazaran hırsızhk v sarkıntîhk hâ yı beüi hedeflere ulaşmak üzere benzer meseleleri halletmek zo biüjn düşüncesinden faydaîasma za yaları içinde maz!unî!aîa imdat ete Katanga Başkanı Çombe, bugün matına göre, iki eyaleti birleştir nin toplanmasma muhalefet etmek G*ne! Sekreter yardımcısı olanlardiselerinde yüzde 75 bir azalma runda olan bir millet camias: haburada gazetecilerle yaptığı bir me yolunda alınan tedbirlerin uy istemiştir. Fakat komite biri c u . rureti bir «plâalama »arureti» ola meye çaîısnMs kahransanla» da dan biri Hintü (Narasimhan), ikisi göstermiş ve polis vukuatında azmartesi biri de pazartesi günü ol konuşma «rasında Birleşmiş Milne getirmektedir. rak ortaya çıkıcaktadır. tvtisa!!! vardır însanl'k Daş Hamaîsrskletler Kuvvetlerinin derhal Ka gulanmasma çalışmaktadır. Ab. mak üzere iki toplantı yapmıştır. Amerikalı (Ralph Bunche v e An lık rekoru kırmaya muvaffak oîSon yıllarda insan duşuccesi bu v e sosya! meseîeleria sistemü bir jold'nn ölümiitie n« ka^şr TSnss. drew Cordier) ve biri Rustur (Ge muştur. tanga'dan geri çekilmelerini iste dülhamid Sarrac ise, Başkan Yarcaaiamn müşterek meseleleri üze şekilde tahüü ve alternatiflerin pe ysks!*a veridjr, Sarrac, yine aynı Lübnan gaîe orgi Arkndev). Batılılarm bu tekdımcısı ve Içişleri Bakanı tâyia miştir. rine eğilmekte ve buntar için te şin oîarak tesbiti a=cak bu geküi< >c >: edilinceye kadar Suriye tcra Kon tesine göre, toplantıda Suriye Mı üfi kabul etmeleri mümkün goKatanga'yı Kongo'dan koparıp melü çözüm yolları aranmakta de münskün elaeaktır. tır birliğine ve Başkan Nâsır'a bağ rülmemektedir. BMıkejırden bir oksjnesîssrür bağımsız bir eyalet devlet kur seyi Başkanı olarak kuzey eyaleti hlıgını belirtmiş, fakat dır. Bu arayışta başhca iki yönlü cBirügin Demokratik düzenia temellerlîii verSiği haberi, ?e!ectk ieçimler mak peşinde olan Çombe, çarşam nin bütün idaresinden sorumlu idi. temelini teşkil eden esaslara ssygı bir geüşme olrp.aktadır: fî) Arzu ataa tkinci Cumhuriyet Aaayasasî bskımından eheaımiyetli bnlda«E! Hayat» gazetesine göre, Sarba akşamı Katanga başşehri Elizagösterilmesi» hususunda da ısrar edilen sonuçlann e!de edümesi bu rejimin başarîsını sağlayaeak ğum için işüyecefiffl, bethville'e döneceğini söylemiştir. ac, kendisine bazı dosyaların gös etmiştir. Aynca, geçici Anayasa için sınırlı kaynakların rasyoae! olan zarureti gâyet iyi idraV easa Bilîyorsunuz ki bins TC ara»! ver Çombe, »on çarpışmaları mütaakıp terilmediğini ve tçişleri Bakanlıgin gereğince, devlet işlerinin yürütül bir şekilde kullanılmas! ile ilgil! bir zihniyet içinde hazırlanmıştır. gileri 13SI bUtçesi baş'nda •anssbir Birleşmis Milletler delegasyo daki Mısır'lı çalışma arkadaşlannın mesine nezaretle görevîi en yükîzair, 20 (Telefonla) Y.T.P. teknik çahşmalar ve (2) tcplum Anayaıanm kalkınmanın ancak nm ^îalivg A'ekîl» Ekrsm Alican nu ile barış görüşmeleri yapmak kendisine işler hakkında bilgi ver sek makam olan Millî Birlik'e b a | Karşıyaka Üçe Kongresinde D P sal kuvvetlerin harekete geçiril plânlarla gerçekleşeceğin' ifade Beyin hlmnîetiyle 3 ve 10 niîpetinüıere Rodezya'ya gelmiş bulunvurduğunu da beürtmiştir. iktidanndan «altm de\nr> diye bah mesini sağlayacak siyasi ha! çsre ede B hükümleri vs Devlet Plâr de arttırıln!!?. üstelık bunlarıa ömaktaydı. Katanga Başkanı, gazeYeni Delhi 20, (a.a.) Yeni De! settiği iddıasiyle tevkif edilmiş leri. Bu arada istihbarat işleriyl» göîanıa teşkilâtıaıa bir Ansyasa mü tedeinberi çeür verEisine mahsap tecilerle görüşmezden evvel bir revü Devlet Bakanı Abdülkadir hi'de yaymlînmakta olan «îndian olan Y.T.P. Ğene! tdare" Kurulu uçak kaza»nda ölen Birleşmiş MilMeseleain tekriik yösünde b!r sssesesi haline getirümesi bunuü ediîmes! hakküidaki kannn hültssii Hatem, Şam'a gelerek iki başkan Express» gazetesi, îngüterenin Bir üyesi Prof Aydm Yalçın'm duruş düşünce birliğine dofru gidilmek tsrahürleridir. letler Genel Sekreteri Dag Hamde kaldîrıîarak vçr?iye de mahaüo yardımcısının arasım bulmaya ça leşmiş Milletlerin Katanga'da gi masına yarın başlanacaktır. Bu tedir, Modern iktisat, i!m! iktisad! marskjoeld'un, burada bir kilisede Türkiye g s ü ş s s gsyretisri bs edünsemek aoretiyîe ga>rimenkn! lışmıstır. Pazartesi sabahı yapüan rişmiş olduğu faaliyeti baltalama dâva ile alâkah olarak Ankaralı ge!îşm meselesini sistematik bir kımındsn tecrübeü bir memlekst sahipîerıne afir ve gtmusa! ^>'kurulan katafalka yerleştirilen ceuıun bir üçlü toplantıdan ionra ya teşebbüs etmesi karşısında Hin avtıkat Asım Ruacan bugun Nüü şekildee tahü! etrae nazesini riyaret etmiş ve tabutun bakısnndas tir. Meselelsri üzerinds düşünmüş vergi mükeüef'vetf yüklend! idi, her üç devlet adamı da dün gece distanın Ingiliı milletler toplulu fer Yaîçm i!e tıirlikte sehrimire önüne beyaz leylâklardan örme aydınlara Bü o kadaf haksı* b!r tz2&?tn! ?di büyük bir üerleme göstermekte çeşitü yolîar desemiş gundan çıkmayı düfündüğunü yaz Kahire'ye hareket jtmişlerdir. bir çelenk bırakmıştır. gelmiştir. dir. Bu ilerleaıe bu aîandaki dü~ sahiptir ve snodera ümin en üeri ki MaHyenfu mokavemetine rafmaktadır. Hamnuınkjoeld'fln naası Öte yandan, Başkan Nâsır, Mill! buluaan mcn KcrîîC!! ^Îec!i3 ksntıada şüncej'e evrensel bir karakter ka noktasmda temsüeileri Birlik Teşkilâtının Suriye ve Mı Gazete, îngilterenin, Birleşmiş Stockholm 20 (a.a.) Isveç Dışnesiller yetiştimîektedir. tadilât yaparak bına zandırmaktadır. Bügün dünyanın yeoi vergilerini icra komitelerini Milletler Genel Kurulunda suçlan Brüksel, 20 (AP) Belçika Baş sır eyaletleri işleri Bakanhğından bildirildiğine ler tarafıada iktisad! geüşme ile Türkiye bu bakımdan tsühli bir göre, Dag Hammarskjoeld ile î s bakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba fesheden bir kararname çıkarmış dınlması lâzım geldiğini ileri sürUmin nispette indird!. Ancak bo ikinci Igiü konular iüm adamlar! ta durumdadır: Meselelerici dükten sonra «Utanmazhğm da veç'li çalışma arkadaşlannın nâaş kanı Paul Henri Spaak, Moskova tır. rafmdan müşterek bir çerçeve i teknik tahliüeri çerçevesinde dü tâdi! çîkıneava kadar E"a^"iinîenkcî bir haddi vard'.r ve Ingiltere bu Erzincan 20, fTelefonla) Hun çiade düşünülmekte ve bu aîande sünacev imkânlara sahiptir. Ds vergüerınin b'îrnc! takşitfni edeları cumartesi veya pazar günü da Sovyet Başbakanı Nikita Kruİki günden beri de Şam'da Başdan bir müddet evvel bildirdiği^ ki meselelerin çözüm yollan ben ınokratik rejimin bu imkâr.!an îne îansanı ef ile görüştükten sonra bugün yan Yardımcısı Sarraç'm istifa et haddi aşmıştır» demişlerdir. Isveç'e getirilecektir. geîmişt!, Her yerdf•• miz gibi şehrimirin genç ve aydm »er esaslara dayanmaktadır. Az değerler.dirmesi gereklidi*. Dev^ tiği söylentileri dolaşmaktadır. Birleşmiş Milletler'in «Pan Ame Brüksel'e dönmüştür. ikirli müftüîü Lütfi rican Airways» şirketinde n kirala Spaak, Brüksel'e vardığında her Lübnan gazetelerinin de naklettiCastro, dln adamlarmı dan beri (Ortaoku! Doğan 4 yı! geüşmiş memleketlerin, meselele !et Plâalama Teşküâtısıa seveu î!k afîr nsspstler üîerinde™ ndtd!yalanlanmıştır, son sıcıftan rini teşhiste ve ha! çarelerini ara diyeti bu dejerîendiraîeyi !=üeg«e !er ve öderken dt dıkları DC7 tipinde bir uçak nâaş hangi özel bir beyanat vermek is ği bu söylentiler tibaren) girdiği imtihanlan başa maktadır bunlardan faydalaamaîa »eleştinsiştir. itham etti lan önce Salisbury'ye oradan da temediğini, Belçika Kıralı ve Baş fakat bazı gazeteler Sarraç'm mem TjHî'.şt vadıhncs ba cded!?iLeopoldville ve Cenevr e yolu ile bakanı ile bugün göriişeceğini ve nuniyetsizliğini ve Abdülhakim îktisad! ve Sosya! pc!itika=:Havana, 20 (a.a.) Küba Baş^a r; ile vermiş güz döneminde de rı bir zarurettir. iz caralar» verginin son nisuetle* Amr ile arasındaki uyuşmazhğı ksnı Fidel Castro dün gece «Garcia Fizik îmtihanını bsşararak iyi deStockholm'e getirilecektir. Uçakta yarın Paris'e gideceğini söylemiştesbirinde p!a=!a<a =eka=iz=>s«.T Toplumu harekete geçirecek yo! =Î siyasi karar alma sisteminis vaz rine ?öre tahakkîik edficek »»»itrtobelirten haberler vermeye devam Lorca» tiyatrosunda yaptığı bir koe üe Lise diplomasını almışBirleşmiş Milletler'in Avrupa Tem tir. ırın aranüias: ile ilgiü siyasi for geçilmez bir uasuru haline getir ra mahsîso edcrsini* u^^il mi? dietmektedir. ır. silcisi Pierr e Spinelli de bulunanuşmada demiştir ki : sordnklar! ?a?n2r? bnsns? mnÎKruçef ile yaptığı görüşme hakMüftü Ankaraya giderek Diya müllerde iss böyle bir düşünce mek tkiEc! Cumhurjyetin, yâi de sebeler caktır. «Kübah ihtilâlciler, asker! eğinet işlerinden îlâhiyat Fakültesi birüğine varılamamşıtır. Burada mokrativ bir düıea içia kalkiüaaHammarskjoeld, büyük merasimle flnda Spaak şunları söylemiştir : tiü! sayesinde geçen nisaodaki isti Tabij efendim! Fs»!s rergi 2ekr.ik ha! çareleri yerine teme! ern oîacağım savuaaa görujün, be «Görüşmemiz samimî ve faydah gümülecek !â teşebbüsünü püskürtebilmişler çin burs talep ^decektir. Uir mivi»? cevabîü! vsrdüerdi.. beşeri değerlerle ilgiü tercihler »an »artlanadaa ea öaes'is* o'aolmuştur. Birbirimizi fevkalâde iyi lsveç Dışişleri Bakanlığı tarafın dir. Böylelikle emperyalizm de taİrmir'de üç İnkılâp İstarbn'ds förüştüğtinî salâhiyet bâhis konusu olmattadır. însan eaktır.» dan açıklandığına göre Hammarsk bir şekilde anladık. Bu beynelmirihin en büyük yenilgilerinden biÜltr birinei taksît fizlssüim ik'nc! ar: belü hedeflere yöneltmeden rini tammıştır. Fakat, emperyaüzjoeld îsveç'te resmi bir merasim el gerginlik karşısında müzakereaîeyhtarı yakaîand* taksite mah*UD ediîçc başvurulacak ikna ve zorism» vâ er yapılacağını ümit ederim. Buna e karşı mücadele birkaç günlük le gömülecektir. Cenaze merasimi îımir 20 (Tsîefor.la) Ke=erYerebatan Ssysyı i? değil, yıüarca sürecek bir iştir. Itı, Karşıyaka ve Torbalıdî Arif sîtslar! arasînda ve bunlann dsnin tarihi henüz tesbit edilmemiş dan başka çıkar yol yoktur. Bay nyaretcileîe acîîdı Emperyalizm bize karşı yeni bir tarabacak, Mustafa Canavar ve recesi konusunda yapılaeak tercih tir. Nâaş, Hammarsl»joeld'un aile Kruçef'i rahat buldum, fakat baria gcrüş ayrıüklanna sebep c!hücuma kalkışacaktır. îstasbuldakf Yerebstâ= ssrsr gavretîi bîisîjç! muhssçbs var* sınin talebi üzerine uçakla Stock zı konular üzerinde azimli görüsman Baltacı isireli üç kişi înAtina, 20 (AP) Yunan Başbayeaidea taazim edüerek tîaıuasua orada b!!h232a araii vfer?i!^ri holm'a sevkedilecektir. l nüyordu.> Küba'yı destekliyen Brezilya Hü kılâplar, millî ınenfaatlej ve Dev rsas! da tabiidir. kanı Constantine Karamanlis bulallrı mijfgeasî» ç^çn î?İr Bu kor.udak! gorüş aynlıklan ziyaretirse açılmıştır. Ziyaretçüsr garıp ümetin!, asker! faşist bir darbe et Başkanı aleyhinde konuştuklagün Hükümetinin istifasını resmen ı takic ed!*om!üçî anlatalınî." i!e işbaşından uzaklaştırmak için rı iddiasiyle yakalanmışlar, bun iki kutup etrafmda topîanmakta dea giriş ücreti olarak 50 kuruş aKıral Paul'e takdim etmiştir. tlk kannnda ara»! vergisi 19 girişrîği vasıtalı manevrasında ba ardan Mustafa Cansvarla Osnan dır. Bunlardan biriacisi siyssi teş îırıacaktır. Karamanlis, Kıraliyet Sarayma şansızhğa uğnyan isüne c!kar!!m!şt!= Yan! 10 üra kilâtlanmayı ve önderüği çoğunemperyaliznı, Balcı tevkif edilmîşlerdir. 6 HC! FUoya mensuo gitmiş ve burada Kıral, Parlâmen sabotajcılan, ücretli askerleri, bearfi ygtçr! IOQ işra > Erficekfi. I* !uk tercihlerine fcırakan demokra8 gemi geîiyos tonun lâğvedilmesi ve genel seçim şinci kol üyelerini silâhh çeteleri Ünîversiteye glrecekler tik görüştür. Buna gör e topîum Aaîerikar; Donanmasınüî Akde inci tâdiünde bn »niktar 49 !!Denirli İdadisi hocası Hafız merhum Feyzi Efendinin ve lerin 29 ekimde yapılması için ge hazırlamak için büyük bir gayret rava indi. Si*nd! Balîkçslrds f ^ Rukiye Kurul'un oğlu, Fatma Kurul'un eşi, Saadet Kurultan'ın reken kararnameyi imzalamıştır. îçin 2 damşîîîa bürosu ss! kuvvetleri demokratik bir me aisde8 vazifeü 6 ac:25Füosuns men dilden e w e ! varı verg'sini, rani sarfediyor. Emperyalizme bu işde kanizma içinde aeselelerini haüekardeşi, Yzb. Cevat ve Doktor Suat Kurultan'ın, Semahat Konur harb geaîisi eylü! Î9S1 pa w arb Seçimleri mütaakıp Kıral, başba başhca müttefik, falanjist din aüranîî! v ari£! olan 50 lira? ı decek yönde harekete geçirmek zartesi güaü sehrimize gelerek 5 ve Diş Tabibi Nuran Yüksel'in dayıları, Şükrü Özbukut'un daaçıldı kanını seçecektir. damlandır. Papazlar, içerideki karIR rtçvre*'" oıictrtı& "^"^!ar, njümkündür. Diğer görüş ise msmadı, Nefi Akyazıh, Nuri Yemişçi ve Mustafa İçhedefin bacaîstanbu! Üniversitssi Talsbs «eîelerin ancak seçkin bir azınlığın günîük bir ziyaret yapacaktır. Yunan Parlâmentosu 4 ekimde şı ihtilâlciler merkezl istihbarat SLson tâdil üzerine umnm' vergi 40 Aralanadt «îndependenee» uçak nağı, Zehra, Süreyya ve Cemile'nin enişteleri, Türk Ambalâj toplanacaktır. O vakte kadar mem jansı (C.İ.A.) ve Amerikan Dışiş Birliği, Üniversiteye yeni girecek toplum çoğunluğunu zcrlamasiyle Sanayii Anonim Şirketi Muhasebe Müdürü leketi geçici bir hükümet idare e leri Bakaalığı ile temas halindedir ler için 2 danışm» bürosu açrruştır. hâlledilebüeceğine tnsnmaktadır. taş;t gemisiain de bulunduğu füo ^in Hç&ii IQ îi*.^ a^ca^^ 1 o!ms e ! ^a Beyazıttaki merkez bina ve LS!s Bu otoriter görüştür. tüaya Koraasire! Da\'it Lamar Me decektir. ler.> i? îircti nnsn** nîühssebe* lideki Fen Fakultesindeki danış Doa! !cur=aeda etmektedir. 3 £ = verrinin ilk tîksitin! i/er2> bürolarındakiîer, Cniversiteye Geçici bir otoriter geiişaıe devîntihaîa teşebbüs etti kaydolmak istiyen üse mezunları resinden sonra Türkiyede de=okLevent Üstveren sokakta etjraa â.i^ı. Şimd; (yani tvlüldt vtvs e20 eylül 1961 günü vefat etmiştir. Cenazesi 21 eylül 1961 per=a yo! göstermektedirler. ikinci taksitin» vtrçcsksin. ratik yo! yönünde çok sirih bir 19 ya$ıadaki Gültea hanüz anlaşı!22/9/961 cuma . A M " I I W | W itibsren BEYOĞLU şembe günü ikindi namazım mütaakıp Kartal Maltepesi Camiintereih yap:!m:şt:r. Bu tsrcihin ae =ıya= bir sebepten iritih»r etmek Yeni tâdils göre bn ikinci tîksit întihar etti den kaldınlarak Maltepe mezarlığına defnedilecektir. ŞEN S E S TÎYATROSUNDA 29 Ürsdır. Sen bn psray" öde. Evksdar te=el!i bir in2r.c dayandıArtara, 20 (CuıhuriystTeleks) itıs.1 enlamak için son aOübeş yılın isteîiştir. Oda«=da koma haüade Mevlâ rahmet eyleye. n rsrdigin 59 üra bn 50 Hrı İtalyan Daasöz MASİTZA BORALTnm Pakistar.':« CENTO'daki askerî ikî cnemli olaymı hatırlamak ve buluna» Güîten îîk Yardırn Has teplani! 19 Ürs eder. Ara»! rsrs;Reklâmcılık 2011/4919 temsücisi Kur. Bnb Ahmet Rana' ter. Bu devrede öncs ktıvvst inhi tahanesiae yatîiîİBüştır. Gülten'in vekunn 40 üra oldc^îîna gört araidaresinde yepyeni bale topluluğu ile sın, Paüstanl! aşçjsı Nek Alaîmn «ans! eünde bulunduran bir ida bir kutu uyku hapı alarak intihar daki 39 üra faîlayı dilskce iîs m'i18 No. Iı O D A ikamet ettifi e\'i= kalorifer daire r» kendi isteğiyle bir demokratik etmek istediği yapılan tahül so racaa* et parayı iade için tnnamele aueundan öğrenilmiştir. Operet 3 Perde 5 Tabîo siade kendisini ÎBÎe asarak intihar yapalım. etssiştir, Adapte Eden: REŞİT BABAN Sahaeye Eoyas: DevîettGn bir na^îv! ftri alnıaft tahküata ba?!aa=uşVAÎÖ ÖZ Müzik: E. KLAPOÇELLİ am da ne ksdar îor oldnft! maŞirketimizin kıymetli muhasebe müdürü . Dekor: VAU. ÎÛK. Tabii mükeüefîer hâklı o!a2 u. Gifeıniz maüne günlerirıde U de, diğer günlerde hsr gün îs bİ2 siît bn verfide!? 13 de «çıktır. Yerlerüniz numarahdsr. Çarşamba haîk mstinesi V E F A T 20 eylül 1961 günü bir kalb krizi neticesinde Hakkın raisınetine dana faîla^ını ilk takrittE odemiş f 15 de. Cumartesi ve paaar matjne. 15 Suare 21 de. İL 871474889 Bay ve Bayarî Nesür Gülıar! kavtısmuştur. oîduka Artık ikinci taksıt d l ' t böyve iiîssi. B î y ve Bty±2 Moiî Cenazesi 21 eylül 1961 perşembe günü ikindi nanumn tnüIs nmanîeîtys ne iüznnî var** dîGülsiri v* iilasi, Bay v s Bayan taakıp Kartal Maltepesi Camiinden kaldınlarak Maltepe mezarAvranı Güîaarl ve ailesl, Bay ve 3sya Sir=«=+3 Ctüsirl •ce süesi. lığına defnedilecektir. Bsy ve Bîyâ= B"jka Atrrs~ va Kederli ailesine ve Şirketüniz mensuplanna bajsağîığı aüesi (İSTZSI), fcabeîan, kir=dileriz. pederleri, büyükb»bî2ârî, s=saIsn ve akrsbalan TÜRK AMBALAJ SANAYÖ ANONİM ŞİRKETİ tin aşa^ı haksî». Ctînkü aıükeüef YUDA G Ü L Z A R İ ' Ü Î S Reklâmcılık 2011/4916 vergisini fazîasiv'e r ç yat+inHçn veîît ettlgl ve eersaıe rEarasi=.ievve! ödemiş, Attık ondan bir danin î l ey!u! 1951 tarihlaa rajtlîha Hası! para istenir? Tjmnyorsm yas. bugüıürii paTşe=b« g&sü §aki MaÜye mi. Dahiüye nu bn arat 13 t* G*J*ta Büyük Ha=d«k î Müessesemirin b i r y ı î h t kSîfiî îhtiyae! 1 8 2 2 b ! a ton k ö kînlîğ! düeîltin Ben b*>y!e bir Neve S ^ ° m Siaağoguadi isrs nîGanîsîeye maro^ kaîsatn, ik!nc! » ü r ü kapaîı 2arf usulü ü e taanhöde bağîasaeakto, t olunaeitî teeasürîe büdirüir takîiti ödensek söjle darşnn derîşbu Üİ5 husus! dtvetlye ye2 Pazarlığa iştirak için birinei as?dde<3e yaülı köaıflî euktarmj Kooperatifimiz İdare Heyeti Başkanı ha! fazîs •verilmiş olan 10 Üray! <?teslön edebilecek kapasitede; ÎL: 8719/4853 tirdat !çin nsüracaat ederîös. Mse) Eömür işlebnesi sshibî oîduğuna dair vesika ibraa vsya bu mnrlanmiî bilmiyorlar nsı ki: mü gibi işletmelerin kömürîerini satmağa salâhiyeüi oîduğuna dair vekakeüeflerden fal»a %erg^i tahîi! *•20 eylül 1961 günü bir kalb krizi aeticesinde Hakkm rafcmetine ınek mesoli^et! mt!C!Dtir: letnarne yahut mümessillik vesikasmm ıbrazı, CUMHUEtYET kavuşmuştur. Şimdi bnnnn bir de psikelojik itb) Teslim edilecek kömüre ait cari yıl M.TA. tahliî rapcru ibrazı, tlân Tarifesi Cenazesi 21 eylül 1961 persembe günü ikindi namazmı müsiri var. Seçim arifesindE böyle c) Teklif mektuplariyler beraber 50000. ürahk muvakkst temitaakıp Kartal Maltepesi Camiinden kaldınlarak Maltepe mezarhaksiî karar ve tatbikat hep C.H, natı nakden veya teminat mektubu oîarak Müessesemiz Veznesine yaSaşhk lığına defnedilecektir. P, aleyhine îünnset kaydsdilijor. 234 üneü safcifeler sastiai BOTOM at tınlması sarttır. Baıan bir küçük ve yanhş karsr Kederli ailesine ve Kooperatifimiz mensuplanna başsağlığı 56 ÎÎCI aahlfeler sastiiHİ 3 Şartnamelar Müessese Tieaî«t Şefliğinden istenebiîir, bir seçins dairesindeki anvazeneTi dileriz. Nişan, Nüâh, Briessse. aîtüst eder, tlmanü? ki Bshkea'r Doguîn 4 Teküfler 269.1961 galı günü saat 15 e kadar Müessese MüKORTAŞ M A H D m MESULİYETLt YAPI KOOPEBATİFİ saühiyetlüer! bisi tenvir ederîer. rnitm, Sfevlit, dürlüğüne tevdi edilmiş oîacaktırİDABE HEİÎ5Tİ 5 •. Müesseae isl dilediğia» i/enaekte serbastttr. Hsklâsıeıbk 20U/491S B = 8814 î, 21S5Î/ÖC2) Bass 8382/4913 B.M* kendine geçici yeni Sekreterinin îalümünden Batıj bir genel sekreter arıyor sorumluymuş Genel Sekreterlik •esdesini öafinfizdek! bir gün içinde haüetnek kabil oiıtuyaeak kaç İkinci Cumhuriyet ve TAZAN BÂC ile Suriye eyaletinin aralan açılmaga basladı 10 ncu Izmir Fuarı dün sona erdî Ingıltere'nin Katangada giriştiği baltalayıcı faaliyeller takbih edıliyor Aydın Yaiçın'm duruşması bugün İzmfr'de başlıyor Moskova'dan dönen Spaak miizakereden başka çıkar yol olmadiğını söyledi Erzincan Miıftiisii llsf diplomas! aldı Yunanîsianda yeni genel seçimler 29 ekimde ACI KAYIP SADETTİN KURUL ACI KAYIP SADETTİN KURUL Linyit Kömiirü Satm Almacak Simsrbank Basmt lımir ACI KAYIP SADETTİN KURUL UlYARBAKIRitn TORÖYE VAEIFLÂB BANKASI B. r^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle