20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
e!şu •O O VE VFM» roRMÖLLE f « J HA2mj OTOMATİK UTULERI ğfpiyiîos R*klâ«u.ıkt U184,4908 MHLMmmmmnm KURUCUSÜs TUNUS NADİ SAfiLAM, GARANTUJ EKONOMIK IJCUZ KULLANIŞU BÛIYEDEK PARÇA ARAYİNH 8349/4887 yd Teîfraf *» «efcta» « d r « i . Cumhuriyet İitanbul Posta K u t u s a İ i t s a b e l No. **fi Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 8 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 21 Eylül 1961 GÜRSEL VATüNDflŞI üYARIYOR; Ş j y Q Ş j Seçimleıi yapamazsak milli ket o zam Ankara 20 (Cumhurıyet Teleks) Devlet ve Hukumet Ba^kanı Orgenera! Cemal Gursel'm bu akşam saat 19 da Ankara Radjosu vasıtasıyle ve kendı sesi ıle Türk mılletme şu mesajı yayınlanmıştır: «Aziz Türk milleti. Hâdıscler bizi zor geçıtlerden aşmak mecburıyetı karşısında bulunduruyor. Şunu iyı bıliniz kı, her fırsattan ıstifade ederek içımızı karıştırmak, bızi bırbırimize duşurmek ıstiyen çok zâlım eller vardır Bunlar, bır taraftan yapılanları over gozukuıken bır taraftan da durmadan aramıza duşmanlık sokacak tahrık ve tezvırler vapmakta ve bunları kulakla' ımıza fısıMamakta dırlar. Her zaman ve bugur ulduğu gıbı \ akur ı e «akın olmaya de\ am edınız Vatanınızı \e onutı menfaat'eımı her şpjın ustjjıde gormesmı bılınız. As'a tahriklere kapılma\ ınız Vıcdammızın baş duşmanı olanlar memlekette karışıklıklar \aratarak bızı, en buvuk rmelımız ve hedefımız "lan seçimlerden uzaklaştırmak ıstıvorlar Bazı intikamcı unsurlar da duşmanlarımızın bu gavretlerine bılmiverek de olsa kstılmak temavuAziz vatandaşlarım Şunu ıyı bılmehyız kı. seçmılerı vapamaz v e asıl olan bu hedefimize ulaşamazsak, mıllî felâket ışte o vakıt o'acaktır Sızlerı tekrar azim ve vekara dâ\ et edıyor. kulaklarımzı kotu soylentılere kapaıranızı, seçımı tehlıkeye duşurecek her sey içın uyanık ve dikka'Iı olmanızı istıvonjm Cıım'enıze en denn savgı'arımı biınarıını listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirdiler Y. T. P. temsilcileri Ktu>ula girerkeıt aeeleden şapkc*Iannı çıkarmayı anuttular, M.S.P. listesî müracaat müddetiniıt bitnteshıe üç dakika kala geldi özturk, kalabahk bır basm mensubunu Yüksek Seçim Kurulu kapısmda gorunce: «Kusura bakmaym aizleri beklettık. Memleket ve mıllet IÇIB hayırlı olsun* demiştır. Saat 1«J2 de Tahsin Demiray, Nuri Beşer, Aîp Doğaajen •* Kemal Bağcıoğlundan müteşekkil A. Arkan Sa. 5, Sö. S te Ankara, 20 (CumhurıyetTeleks) Seçimlere jştırak eden beş siyasî oartı bugun oğleden sonra milletvekılı adaylan ıle Cumhurıyet senatosu adayiannı Yuksek Seçira Kuruluna bıldirmışlerdır. Saat 16,12 de C K M P temsücisı olarak Ahmet Oğuz, Prof. Kemal Yoruk, Yusuf Zıja Yucebilgın ve Seyfı Özturk gelmışlerdır. Devlet ve Hükümet Başkanı radyo ile yaymlanan konuşmasında millete seçım hedefine ulaşmak için vakur ve sâkin olmasını, tahriklere kapılı Imamasını, tezvirlere kulak vermemesînî tavsîye etti Ku.ulu ile müşterek bir toplantı yapiı Y. Seçim Kurulu 5 partiye İl Batkau Gtiv C.H.P. 67, A.P. 62, C.KJVI.P. 53, Y.TJ». 48, M.S.P. ise 13 İlde seçime giriyor Ankara, 3fl ( Cumhunyet Te leks) Seçımlerın temel hukumlerı ve Seçmen Kutuklen Kanu nunun hukumlerı gere*ın:e beş par'ı, 15 ekım tarıhınd» >apıla"ak gen«i seçimlere ki+ılma kazanmış bulunmaktadır Bu beş partinir bueun Yuksek Seçim Kuri'luna verdiğı aday sayısı ve ıl lere göre dağılışı şovledır: ıuıt«Niıııııııauu A. P. İl Başkanı basını mezarcıya benzetti! AJ. 1 Başkanı Muhıtüa Gfi1 ven, dua saat 15 de gurnltu ile ae aa eren bir basm toplantısı yapa Arkan Sa. I, Stt. » te I « Yiiksel Menderes 3 21 2 « î Başol temelli olarak #• S "Q S oo a « a 87 C.HP 150 450 62 AP. 142 432 61 C.KMP 132 425 51 YT.P 109 348 15 20 146 Ankara 20 f Cumhunyet TeYüksek Seçiiü KmntlmiBn itirsıîsrls iîgiü bUdins! leks) Yer.ı Turkıye Partisır.e gıren ve Aydm ıhnden mıUetveküı Ankara 20, (a a.) Yüksek Seaday olan Yuksel Menderes bu çim Kurulu BaşkanhğiEdan bıldigun Y T P Gerel BaşVar.! Ekrem nlmiştir: Arkası Ss. S, Sfi. 5 te Arkssı Ss. S, 86. f A*. Istifa etti Açıklaına rt bir ş yoüsdsgîiBis ~Bİsb!r!erlr!îis «Ada!et Psrtisindec !sti?s!sr var» diye hsberler yoüaaıışlar. Bö>ymnşBz. AJ". yi tctas bîr sabah gasete»! «BB haberîer Ackarada CM&. merkezinde imâ! edilmiş ve oradaa gazet« idarehanesise eçnrBİHîüs hsberîerdir» diye bar bar bsğırıyor. «CBmhnriyet» gasetesisis terafsıslıgı Tfirk smuEJÎ efkânaea 38 seüelik b!r imtibana tâbi tutnlranş ve tam naraara slmıçtır. Ooan İÇİH bis oknyncalan değil de bn srkadasımıs tenvir için izahat vereüta. Garetemisde görfilen hab»r!er gon sstinna kad»r bnradan yolladıgımıs & r ksdaşlsna haberleridir, Şimdilik imsalinri! kovnssnsamısm sebeb! hepsinin suniaksîsrms •anüajını T« !şe başlamalsnru bekîemensiıdeH üe»i geîmektedir. Pazsr gfinfindea itibareB bfttfin kadronon kfil halinde çalıimsya baslsdığıaı ve ber ystının bir imza tsşıdıgıns g5recekginiz. D«dik ys, biîterafsisüMr parünia çfikatesir'i is*«mek ne keHme, Milü Antlasrss hfikfiralerine riayet ettikleri müddetje bepsiBiB yasamssıo!, iktid&r veya mnhalefette bMarıys nlasmalannı eantt göofilden temenBİ ederiz. Her partıde dostlanmu vardır, bir tek parti ile değil, hepsi ile do«*nz. Bir parti merkeıi bize imâl edihni; haber!er vermek şöyle dnrstu bnnn aklındsn bile g«çirrfleye cessret ederaez. Bize târize kalkışan gazetenin de bn nekilde bir açıklama yapabildiğini görürsek aynca çok seviniria. Saşsavcı G*»se! «his gasetecüerle göruşurken Egeıel Ise girevlnin hesis sena ermpdiğîö! ve çâiışnalâft dtvant edileeeğini bildirdi T Dun trenle Ankara ya hareke' <«• eden Yuksek Adalet Dıvanı Başkanı Salım Baso!, 11 30 da Vah ve BeIhtilâfa sebep Genel Merkezln milletvekili adaylarından led:>e Başkanı Korgenera! Refık birinin adayhğını iptal etmesi Tulga'yı, vılâyette ziyaret ederek, Özdilek mıı^terek topîaetya veda etmiştır. Aynca Dıvan Başgeürken Kutahya, 20 tTelefonla) C.H. tal edılen eskı vah r'e kaymakas»avc'S! ömer Altay Egesel, Bajer dac »onra Vılâyete gelerek Tulga Ankara 20, (Cumhurıyet Te. P Genel Merkezîne yapılan bir | i lardan Ali Akseven'ın yerine Gel!e bır sure göruşmuştür. leks) Mıllî Birbk Komıtesı ıîe kâyet uzerır'e mılle*vekıli adayla nel Merkezce Mebrure Aksoley'm Başol, yanında yaveri olduğu Bakanlar Kurulu bugun ıkibuçuk rındar< bırırın adayhğı bugun ıp aday gosterildıği bildirılmı^tir. hslde saat 11.35 te Vılâyete gelmış Ancak Genel Merkezin bu tutusaat devam eden b" toplanb yap tal ed'ltnıştır. Durum Genel Merkezce Kutahya C H P tl Başkan mu Kutahya il teşkilâtınca iyi Vali ile saat 11 50 ye kadar gorumışlardır lığına duyurulmuş ve adayhğı ıpşerek kendisine veda etmiştir. Arkasi Sa. 5, Sfi. 1 6» Arkası Sa. 5 Sfi S te Başol Vılâyetten ayrıhrken, fezetecılerin sorularını da cevaplan dırmıştır. !!!!!!!!!!!•!!•!••!!"•!!••• S Bıze soyhyecek bır şeyınız j tirk Silâhh Kuv etlen adı var m!"1 Yuksek Adalet Divanınm na Gene! Kuroıay Başkanı Kayse"\e "akledılerek orada ça Orgeneral Ce\de* Sunay'm hşacagı soylemjor, ne dersmiz? dünkü gazetelerde vaymlaC «Ne soylıyeyım, ben de da»an büdirisini okuduk, Tass'ads ha benuz hıçbir şey bilmiyorum. rflnbakerfleleri »ona erdıgi ve seçim Sadece bılciığım. duruşmaların bıtkampanyası başlamak uzere bn tığı \ e bu akşam Ankaraya donelandngn bir sırada kama oynna ceğımdır.» snnnlaa bildirinin bfiyük Bnemi S Kurulacak Ana\asa Mahke fizerinde aynca dnrmsys yer o' mesınde vazife teklıf edılırse karcssa gerektir. bul eder mısiniz? Atatörk'ön gençliğe emaneti olan C «Bunların hıçbırısını dusun e Basol, dün TulgVya vedâ ederken Cnmhnriyeti knrtarmak smacı ile ftrkası Ss. 5, Sü 1 d e gbze alman 27 Mayıs devriminde ve o güaden bn yana şeçen olaylar sırasında Turk Ordnsu, payına dützmıt 20. tTelefonla) Kocae Adalet Partısinde vukua gelee bi* Iro* fclea aynlmalarla »I»k*lı olsen ağır görevi biç b'r güçlflkten linde henuz her partı de kendi takım ayrıîmalar teşkil ediyor. H« duğu muhakkak. yılmaksiön bugüne degin yiirütAdalet Partisi tl Başkası ye nsilbunyesi içmde çalışmaktadır. Yal nuz bır çozuntu mahıyetı arzetmemüstür. Milletimizin özü bildifimiz BIZ, son gunun başlıca mevzuunu mekle beraber Y.T.P. ve C.K MJ>. letvekıli adayı eski vaülerden C Türk Süâhlı Knvvetlerinin bir ıdarecilerı bu durumua gelecek mal Babaç, kendisine bn aynlmadikta yonetimine enge! olmak, gunlerde genişliyeceğıni ileri sur larla alâkah sorduğum bir suali devrim ilkelerini vasatmak ve bir mektedırler. tekzip etmedi. Yalnız bir sabah d (Telelonla) 8l iBolge ö n S 5 t e r Kayserı " an önce hiîinı millî iradeden alan ' 20 Kocaeli halkı, tabıatıyi* henüz gazetesinde il ba»kaBİıfından istiCezaevıne gelen 297 Yassıada mahrormal deraokraHk rejimi vnrdntam bır seçım havası için* girmt fa ettiği hakkında çıkan haberi tek kumu dtinku geceyi duşunmekle, mnzda yürurlüğe koymak ufruna mı? vaziyett». Bugunku duruma zip ederek, «İş bayındayım r« vagünduzu de genç olanlar Ozaevi barcadığı filkücü gavretleTî yarın Arkan Sa. S, Sfi. 7 de gore. A. P., bir iddia taşır görünbahçelerınde voleybol oynamıkl». tarih şflphesiz takd<>le anacaktır. memekte. Halbuki bir müddet evyaşlılan d« yataklannın üzerine Bu gavretleri harcarken Tfirk Orvel vaziyet böyle değılmiş. Halk u»annaakla geçirmişlerdır. Öğle y« dusn her lürlö poütika hırslannPartisiyle musavi bır iddıa taşıyorregi olarak Istanbuldan getirdîkdan nzak, partilerüstfi bir yol tntkumanyaları, mus, yoldan kayraa epiimlerl förİdam hükümlerinîn her üçünün Infazmda da lerı ıse Ceza^vinm akşam yemeğia Ankara, 20 (CumhunyetTeleks) nsuş, Temas »ttıgımız Adalet Parde yemeği «türlü» düğıi zaman şasıranlan derhal hiyu y«Bİ?lerdir. Üç kısma yerlegti CHP. parti meclisi çahşmaları tılı ıdarecilerde bjr sukunet, sava getirmesini bi'mistir. hazır bulunan bir vazifelinin anlattıHarı nlaa mabkum'ar Cezaevı idareci bugun sona e'mış ve çeşıtü iller hattâ biraz da bedbınlik f Şimdi, seçinı saîhası olan son Arkan Sa. S, 8fl. 4 «• ~ Arkan Sa. S. Sfi. 6 da de et+ım. Bunun gon gunlerde vudevreye şelmiş bn'nr>nyoruz. Bildiride de açıkra belirtildigi çibi Tfirk Silâhlı Knvvetleri, demokrasi ölküsüniın gerçeklesmesi için tarafsız ve poüt'ka dısı tntnmnns bağlı kalacak, iç ve dıs tehlikelere karşı yurdnn knranmasından ibaret olan te>ael görevlerine daima nyanık, daima tetikfe bntnnarak devam edecektir, Bildi'ideki Türk Ordnsnnnn tarafsızlığı vç poütika dısı dnrnnm ile ilgili kısımları, gönöl ister ki, yarın seçim kampanyasına girişecek olan ber partiden politikaeılarımız dikkatle oknsnnlar, okndnkIarını iyi anlasınlar ^P iyi hazmetsinler. / \ \ Adına Türkiye Cnmhnriveti dedi gimiz benüî olus haünde bn'nnan " 1 bugünku sivasa! varli|ı>nız Atatürk ilkelerinin bir esendir. îasaması, 1 ilpriye çaSdas nvgarlıga do&rn gelismesi ancak o Ukele'e sımsıkı Kannn hükümleri gereğinee idam ve mnebbed afır hapse nahsanlması ıle mumknndur. Turk kum olanUrs ait karar Szetleri aajıkflmların ikametgâhlarıns S'lâbh Ku\\etler> de Atatürk üamlmaktadır. t»k bttküm Bzeti, Z«rla'c«B Anksra'daki evinin kelerinden bix a'an bır varlıktır. B'r baska devim'e. Atatürk ilke') NADİR NADİ S rae« Arkası Sa. 3, Sfi: S te GÜNAYD1N... C.H.P. Kiıtahya feşkllâtınıtı Genel Merke^lc arası açıldı Ve Rejim Ayrılmalar yüzünden Kocaeli nden ümidini kesti C. H. P, Meclisi çalışmolarını tamamladı imralı'da cumartesi ve pazar nasıl geçti ? A P, liler Başgirîn Başkanhğa gelm©sini bekliyorlar. dün KadıkÖY Ilçe Başkanı da istîfa etti ^^ğğğğğ^^ / II J \ A\ tam tesbit edildi Tazuı 5 tnci sayfada) V
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle