20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Eylul 1961 Imralı'da cumariesi ve pazar geceleri nasıl geçti? adaylığından isHffa etti Idama mahkum eaılen 3 duşuK, altınüa oulunan normal cezaevle tmraiı'ya, cumartesi günü akfaau taakıp kısımda da, iyi hallari göAdnan Menderes, i'atin Rüştu Zor rine intikali gerekiyordu. Aynca gatirllmistir. Deniz çok çalkantıh rüldüğü t«k«Hrd»; koğuşlarda »üslu ve Hasan Polatkanın son daki ölüm cezalannın infazı da gene olduğundan, görevliler sık fii ta terekea kalabil«e«klen[ir. Müebb^J kalan hakkında tam sıhhatli ma Adalet Bakanhğının kontrolu al ıındıklan abdesthanenin kapuında ajır hapis hük4ralül«ri İçin, nisp« Bastarafı 1 inei sahJfede saatlik bir Intisabı muteakıp listeiumaı. dün bıze, ölüm cezalaruun tındaki ve mâliki bulunduğu mü' kuynık olmuslardır. Halbuki bu tea daha hafif şartlar içlade ga> zifeme sonuna kadar devam ede nin başında yer almalan tesadüfe blr gün arayla yer alan iafazlan •aaeselarde yeralacaktı. lrtibat He Birada Menderes, oturtulduğu dip çen üçüncü devn» yoktur. Bastarafı 1 inci sahifede ceğim» dedi ve sözlerine şunlan atfedilemez.» Alican'a gönderdiği bir mektupta aın her üçüncünde de hazır bulı yeti, düşükler hakkındaki doayala »alondan yukanya haber göndereNanl ıİTsret edllebileceklert ilâve etti: rek sigara içme müsaadesi istemisAdalet Partisinde yapılan aday milletvekilliği adaylığından istifa nan yüksek leviyeli bir görevli V n Yüksek Adalet Divanı Başsavcı 43 düşüğü ziyaret, Adliye Bakan« Seçimlerin, memleketimiz itir. Güryty, doktora danışmıı, hiç itğı Ceza ve Tevldf Bvleri Umum etmiştir. Y.T.P. den aynlmıyan diğer ban kaynaklar tarahadmn sından devralaeaktı. Aynca mahçin hayırh olmasmı temenni edi tesbiti ışinin cereyan tarzını görün bir mahzurun buluamadığı eevabıverilmiştir. kum olan düfüklerin normal c« m alınca, izni vermiştir. Zinde gö Müdnrlüğünün hazırhyacağı özel Yüksel Menderesin Alicana gönyoruz Hattâ bu yolda bazı kayıp ce dehşete düştüğünü belirten Iffet Halim Oruz, klikçi ve körü kö G*a« dün, VUâyettn kapmnda s*evlerin e sevki ve ölüm cezalan rünen Menderes, abdethaneye git Dir talimatnameye göre mümkün derdiği mektubun metni şöyledır: lara bile şimdiden razıyız.» «Ailevî durumum muvacehesinYnkack Adalet Dtram Baajaveın nin infazı için (Yüksek Adalet Di mek üzere herhangi bir möracaat olacaktır. Haber aldığımıza göre Y.T.P. ye gelince, seçimlerd rüne hizipçi ve kendi menfaatleri talimatname tamamlanmış, fakat de, simdilik, aktif siyasete istirak ömer AlUy Bgoatl 11* gajeteeüe Tisı . askeri makamlar Adalet yapmamıştır. kendilerini şanslı görüyorlar v uğrunda vatandaşı aldatmarı siya henüz Istanbul Savcılığına gelme etmemek karariyle, Aydın lli mil aratında şu muhavera gaçmiftir. Bakanlığı) arasındaki işbirliğinden 45 50 bin arasında oy alacakları set sanan böyle bir parti topluluÎmralıya gelindiğinde, memleket miştir. letvekili adaylığından istifa edinı ve boylece üç, belki de dört mi ğunda daha fazla yaşıyamıyacağı« Blze lnfazlar re idam znah xuhur edecek aksaklıklann gideiçinde ve dıs bannda sıhhi duruImrahya tek vasıta vardır; o da yorum. letvekili çıkarabileceklerini söylü nı ifade etmiş ve şunlan söylemiskAnlannın »on dakikalan hakkm rilmtev lrtibat Heyetine düşüyor mu türlü spekülâsyonlara yol açan Beni ittifakla seçen Aydın parti Mudanya seferini yapan Denizcilik yorlar. Senatör seçimlerinde d tir: «tstanbulda istifaya hazırlanan du. da bilgi verebüir misiniıî» Menderes, iskeleden konulduğu lar çokluktadır. Partide meveut iaynı kanaatteler. < Şimdiye kadar gax«t«l«rtai»lrtibat Heyeti ilk iş olarak tes misafir salonuna kadar çiçek tarh Bankası yolcu vapurlarıdır. Mu teşkilâtına teşekkürlerimin duyuFakat, henüz Kandıra ve Kay ki kutuptan devrimciler, yani bizd« çıkanlann hlç biri g«rçeklrrl« llm aldığı dosyalan tasnif ederek lan arasındaki 100 metrelik yolu danya seferini yapan yolcu vapur rulmasına tavassutlarınızı rica enarca gibi başlıca ilçelerde teş ler, parti içindeki mücadelemiz neilgüi değildir. Bunlann gerçek o hükümlülerin hapis cezalannı çe hiç kimsenin yardımı olmadan ra lan, haftada bir gün. perşe°mbele der, saygılarımı teyid eylerim.» kilât kuramamışlar. önümüzdeki tice vermedigi içi n teşkilâtı kendi nadıttıu MHB, kafldir.» keeekleri cezaevlerinin bulundu hatça yürümüştür. Aynca, misafir ri gidişte saat 12 de Imralıya uğgünlerde kuracaklarmış. Gerek arzularına râmedecek şekilde ku« Pckl gnftklni» Ugül olao ğu Adana ve Kayseri Savcılıkları salonu ile darağacımn bulunduğu ramaktadır. Îmralıya sadece ora M.B.K. Bakanlar Kurulu Adalet Partisiyle ve gerekse C.K. ran eski hizip siyasetinin temsilcilar BMttrT» na göndermiş ve Imralıda kala yer arasındaki 80 metrelik yolu da, da cezasını çefcecek mahkumların. M.P. ile seçimlerde işbirli|i yap leri karşısında istifa etmeyi uygun • B«B »Sjlamey mezun deği eak 43 mahkuma ait olanlan da gene aynı rahathkla katetmistir. personelın ve ellerinde daha ön ile müşterek bir tcplantı ma£a taraftar değiller. tl Başkanı bulduk. Hattâ sehpadaki iıkemleye bile ceden gönderilmis ziyaretçi kâğıtMes'ut bir evlenme lim. 9imdlye kadar hlç kimseyla alıkoymuştur. Müteakıben koordiemekli General ve Amiral Namık lan bulunanların çıkmafina müyaptı Izmirde konuşmadım ve hiç bir gazeteciye nasyonu sağlamış ve âzasındun kendi başına çıkmıstır. Geçen hafta Hilton'ria rtüğunler: Taçkın, Y.T P ağır, fakat emin asaade edilmektedir. Mudanyadan de her hangi birç*y oörlem«dbn.» Savcı Muavini Hüseyin Yüceli de Basbakaam m Bastarafı 1 inci sahifede olan Erman ve Ersan Feray çıft dımlarla ılerlemek yolundadır. Bu Izmir, 20 (Telefonla) A.P. il dönüşte aynı gün saat 17 de Inv Inralıya gidis daklkaUrı infazlan Adliye Bakanlığı adına Saat 1520 de başlayan toplantı balaylarmı geçırmek uzere Avrup devrede muhakkak surette ıktidsra merkezinde bugün 18 ilçeden gelen ralıya uğnyan yolcu vapuru, Isîmralı Adasının etralında ve için tanbula gidecekleri almaktadır. Dünkü gazetemizâe de bildirdi kammi vecibelerin yerine getiriya sırasiyle Sağhk Bakanı Prof seyahatine çıkmıslardır. Genç] gelmek iddia«ını taşımıyoruz. Mec başkan ve idare heyetleri üyeleritimize ve yeniden teyid edildlğine lip getirilmediğini takip maksadiy de Örfi İdare Kumandanlığınca sıDr. Ragıp Üner, Tekel Bakanı Fet balaylanndan sonra tahsıllerine d lis içinde az miktarda,, fakat ka nin iştirakleriyle uzun bir toplanÎmralı cezaevinin kendisine ait hı Aşkın, Basın Yayın ve Turizm vam etmek uzere Almany«ıya före, Idama ve müsbbed ağır hap le müşaht seçmistir. Irtibat Heye kı emniyet tedbirleri alınmıstı. tmliteli bir toplulufiu ihtiva etmey tı yapılmış ve bir kaç gün evvel •e mahkum olan Menderes hâriç ti, dosyalan teslim aldıktan sonra ralı Adasının etrafında Donanma bir kaç deniz taşıt vasıtası var ise Bakanı Sahir Kurutluoğlu, Ulaştır ceklerdir. Yeni yuvaya saadetle yeter görüyoruz» dedi. Ankaraya giden heyetin temasları 43 düfflk, 81üm cezalann*n infaz bir hücumbot ile Imralıya yollan mıza mensup tekneler, içinde de de, yasak olduğundan insan nakli m » Bakanı Orhan Mersinli, Sana dileriz. > C K M P. ise. bu sefer Kocael ve edindiği intibalar üzerinde müdeniz, kara ve hava askerleri gö yatında değil, sadece ikmal islerinedildiği ve modern bir cezaevinin mıştır. yi Bakanı Ihsan Soyak, Devlet Ba bulunulmuştur. sor rülmekteydi. de kullanılmaktadır. C.H.P. Meclisi çahşma seçimlerinde iddiah Bilha>sa kuv zakerelerdeilçe temsilcilerininBu abnlunduğu Imrah Adasına göndekanı Adnan Erzı, Dışişleri Bakanı Zorlu'nun san •'akikalan rada bazı seçigünlerde vaziyetleriatin çok tstanbal Saveılıtın« nrftracaat Menderes'e M.B.K. nin tasdik karilmiştir. Bunlar, jimnastikhaneSelim Sarper, Çalışma Bakanı CJ tdam hükümlerinin tasdikine vetlendiğinı, ortalama 120 bin seç me girmeme tezi üzerinde durduk larını tamamladı llzım den bozma tarihl duruşma salo dair karar, evvelâ Zorlu.ya geçen rarı, kendisine tahsis olunan mitahit Talas, Ticaret Balcanı Mehmet menden 5060 bin oy alabılecekle Iarı ve bir çok mahalle ve köyYassıada durusmalan sona erdi Baydur, Tarım Bakanı Prof. Os Bastaratı ı ıncı safııiede rini söylüyorlar. Diyoriaı ki, «Biz lerde muhtarların C.H.P. lilerden nundan çıkar çıkmaz kimseyle gö cumartesi sabaha karşı saat 04 te fjr salonunda tefhim edilmistir. Cumartesiyi pazara bağhyan gece ğinden, orada ve lâgvedilen Dolden yoklamalara yapılan itirazla yerleşmiş bir parti halindeyiz.Ken tâyin edilmiş olması yüzünden erüştürülmeden derhal ellerine ke tefhim edilmistir. Zorlu ve Polatman Tosun, Imar ve fskân Bakanı lepçe vurulmuş ve hücumbotlara kan, Îmralı Cezaevi binalarından saat 01.30 da, Zorlu ve Polatkan mabahçedeki trtibat Bürosunda va Rüştü özal, Ulay'ı n otomobili ile nn Yüksek Haysıyet Divanından dimizi kuvvetli görüyoruz. Vatan şitliğin sağlanamıyacağmı iddia et için yapılan formalıteler, Mende zifeli subay ve erler, silâhlı kuvbindirilerek Bursanın Armutlu na birinin, yanyana 10 hücresinin buFahri özdilek, Sıtkı Ulay ve Sa intikal eden dosyalannı inceliy, daş, Halk Partisine oy vermek is tikleri ögrenilmiştir. Bu arada Gühiyesinin açığındaki Imralıy» sevk lunduğu bir kesiminde idam mah res için tekrarlanmıştır. Zorlu'dan vetlerdeki vazifeleri başına dönme mi Küçuk, Içışleri Bakanı Nâsır rek, hstelerdeki adaylan ve sıra temiyor. Kuvvetli oldugumuza gö müşpala'nm Ankarada bir deklâayn olarak Polatkan gibi Mende ge başlamışlardır. Yassıada, pek ları değıştirmiş, ayrıca ışçi ve es re. bize oy verecektir Secim mü edilmişlerdir. 45 düşük, Yaanada kumu diğer 8 düşükle birlikte kal Zeytinoğlu il e Adalet Bakanı Ke rasyon yayınlıyarak istifa ettiği res de abdest almamış, fakat Mendaki hücrelerine uğruvamadıkla maktaydılar. Bir gardiyan, Zorlu deres, hem Zorlu, bem de Polat kısa zamanda, durusmalardan ön mal Türkoğlu ve Milli Eğitım Ba naf kontenjanı meselesini karara cadelesinin C H.P. ıle bizim ara. yolunda bir söylentinin partiye ubağlamıştır. C.H.P. nin mılletveki mızda olacağını kuvvetle tahmin ceki haline getirilecek ve tekrar rından, eşyalan vazifell subaylar yu uyandırmış, uzu n koridorun kan'dan ayn olarak mektup yazlaşması üzerine mevzu bu noktaya Askerî Denizcilik Okulu şeklinde kanı Ahmet Tahtakılıç Meclise ge li ve senato adaylan listesi bugün ediyoruz.» nezaretinde hücuınbotlara getiril ucundaki ve diğer düşüklerin gör dırtmamıstır. lerek katılmıslardır. çevrilmiş ve deklârasyon tatmin Genel Başkan Ismet Inönü tarafın faaliyet gösterecektir. miştir. C K.M.P. sekreteri ve milletve edici olması halinde istifanm kamelerine imkân olmayan bir saloMenderes, Egesel'i dinlerken, Po Toplantıyı muteakıp Bakanlar dan ımzalanarak Yüksek Seçim Ku Düşük yakınları dün Imralıdakikili adayı emekli albay Kemal Uz bul edilmemesi istenmiştir. Karar Ankara'Aan »eliyor na getirmiştir. Yüksek Adalet Di latkan derecesinde olmamakla be lerle görüsmek için lrtibat Büro ve Komıte üyeleri soruları cevap ruluna verilmiştir. gür da şunlan sövledı: M.B.K. nin idamlan tasdik veya vanı âzalan ile Egesel v e Yardım raber yine korku ile sarsılmıstır. suna müracaat etmislerse de, bun sız bırakmışlar Ve trtibat Burosu Yüksek Haysıyet Divanı tarafınDiğer taraftan A.P. teşkilâtınmüebbed ağır hapse tahvil karar cılan, Güryay ve Yücel ile diğeT Fakat zamanla kendisini toparla dan böyle Istanbul Savcıhğına baş tarafından şu tebliğ yayınlanmış dan aday yoklamalan bozulan ve « Kazanacağımıza inanıyoruz dan istifa ederek C.K.M.P. ye müoturmuş mıştır. Oturduğu yerde kamburu vurmaları gerektiği cevabını al tır: lan, Ankaradan bir jet uçağı ile kinci sınrf vazifeliler parti meclısınce yeniden değiştıri Fakat, vaziyet şüphesiz ki, daha racaat edenler gittikçe fazlalaşvasıl olduğu Yeşilköy Askeri Ha Zorluyu beklemekteydiler. Karan nu çıkararak daha da küçülmüş, rnıslardır. Dün, Kemal Aygtin, Ke• Bugün saat 19. ile 17.30 arasırv lerek tesbit edılen ıller ve adaylan esaslı olarak propaganda devresi maktadır. Son iki gün içinde C. içinde ve nihayet sandık başında va Alanından bir helikopterle alı Egesel tefhim etmiş ve ölüm ceza ve son arzusu sorulduğu zaman mal Özer, Sadık Erdem, Sezai da M.B.K. ile Bakanlar Kurulu şöyledır : belli olacaktır. Genl başkanımızın K.M.P. Izmir il merkezinin 2 bin ikmalinden bir sigara istemiştir. Verilen Yeni Akdağ, Murat Ali Ülgen ve Tevfik nun yaptığı müşteTek toplantıda, narak geçen cumartesi gflnü saat sının formalitelerin Amasya : kişinin daha kayıtlannı yaptırdığı 22.30 da Yassıada'ya getirilmiştir. sonra infaz edileceğinı bildirmiş ce sigarasını içerken. sunlan söy lleri'nin ailesi efradı Istanbul Sav her Baka kendi Bakanlığına ait Mılletvekıli: Kemal Karan, Re son tutumu, bizim kuvvetimizi ar ve bunlardan bir kısmının A.P. n tırmış bulunuyor. Son günlerde bıl Yassıada Garnizon Kumandanı tir. Egeseli sükunetle dinliyen Zor lemistir: cılığına başvurmuşlardır. Kendile plânlı işler hakkında açıklamalar şat Arpacı, Hasan Ahmet Usman, hassa A.P. saflarından vâki ilti den istifa edenlerin teşkil ettiği Yarbay Tank Güryay, bir hücum u, başını öne eğerek hafif ve tit. «Dünyadan ayrıldığım şu an rine, Imralıdakilerin bir müddet da bulunmuştur Bu meyanda Iç Ahmet Demıray. hakların devam edeceği hakkında bildirilmektedir. Bu suretle A.P. botu ile hemen Heybeliadaya ge rek bir sesle demiştir ki: Senato: Hasan Reşit Tankurt da, ailemi ve çocuklanmı tefkat münferit hücrelerde kalacaklan ve işleri Bakanı iç olaylar, Dışişleri müsbet emareîer mevcut bulun den ayrılanların ilk tahminleT hiçerek, kendisini Manolya OtelinNiğde : • Vazifemi yaptığınv zannedi le andığnnı kendilerine bildirin. isteklerinin simdilik yerine getiri Bakanı Irak olaylan ve Ulaştırma maktadır. Biz, hiç bir parti ile iş lâfına Y.T.P. ye değil C.K.M.P. ye de beklemekte ola n Yüksek Ada yordum. Siz de vazifenizi yaptınız Vatanı ve milleti Allah refah için lemiyeceği söylenmistir. Mılletvekili: Ruhi Soyer, Asım birliği yapmıyacağız. Eğer yeni akın ettikleri görülmektedir. Y. Bakanı da 10 eylülde Kars'a ulalet Divanı Reisi ve azalan, Bgesel zahmetler çektiniz. Kader bu de bıraksın.> KayhM »AÛLAMER şan v e 22 eylülde işletmeye açıla Eren, Ismaıl Guven, Fikret Pamir, partiler isterse seçimlerde bizi des T.P. il merkezi tarafmdan aday ve yardımcılanna mülaki olmuşMenderes, sabaha karsı saat 02.31 tekliyebilirler.» cak olan Demiryolu hakkında açık Hüseyin Ulusoy. listesi üzerindeki çahşmalar akşaSenatör: Sait Nacı Ergin, Gafur tur. Güryay kısa bir müddet son. Zorlu daha sonra abdest almak da Zorlu'nun ipe çekildiği darağalamalarda bulunmuştur. foplantıBurada en organize vaziyette C. mın geç vakttne kadar devam etra yamnda Salim Başol hâriç Yük istediğini söylemiş ve tuvalete gö cında asılmak suretiyle idam edilda, Snümüzdeki Genel Seçımlenn Soylu. H P. dir. Çok geniş çapta bir pro miştir. Bu arada il idare karulu Adıyaman : sek Adalet Divanı âzalan, Egesel törülmüştür. Abdesti, bütün sart miştir. Menderesin de. Zorlu ve Anayasa ve Seçim kanunlan hüüyesi avukat Kemal Alev'in üyeMılletvekili Mahmut Deniz, paganda programı hazırlamış, bü ikten ve adayhktan istifa ettiği ve yardımcılan il e Başkâtibi ol lanm yerine getirerek ve sendele Polatkan gibi darağacına götürükümleri ve teminatları çerçevesl Mehmet özbay, Abdullah Koroğ tün Kocaelini, köylere kadar elekduğu halde, gene aynı hucumbot meden almıştır. Arkasmdan da di lürken, usule uygun olarak bilekdahilinde ve tam bir serbesti içın lu, Yusuf Çetin. ten gecirmiş bulunuyor. 22 eylul bildirilmektedir. ni telkinatta bulunacak iman la îmralıya hareket etmiştir. leri arkasmda bağlanmiftı. de cereyanını sağlıyacak tedbirler den itibaren 2,300 kisi, Kocaeli böl Adanada Senator: Kâmil Kırıkoğlu. karşısına oturmuştur. İmam, ArapHflküm halas«lsn îrtlbat heyeti görüşülerek tam bir görüş birliğine gesine yayılarak propaganda fsa ça olarak okuduğu kelimeleri tekAdana, 20 (Telefonla) Adana Elinğ : Zorlu, Polatkan ve Menderesin Bu arada Adalet Bakanlığı, lsliyetine girişmiş olacaktır. flu ge Bastaran 1 inci Mthifedc vanlmıştır.» Mılletvekili: Kemal Satır, Hür niş ekibe, vazife taksimi yapılmış A.P. il Başkanı Ali Bozdoğanoğlu tanbul Müddeiumumiliğine men rarlattırarak Zorlu'ya tövbe istiğ beyaz gömleklerinin göğüs kısmı lerhıin isteği üıerine birer ekip far ettirmeş ve neticede de keli nın üstüne ilistirilen yaftalarda, rem Muftugıl, Mustafa Altmdağ, tır. Nihat ErimHn listenin basında bugün verdiği beyanatta A.P. nin sup S Savcı Yardımcjsından müte mei şahadet getirtmiştir. Egesel başı seçmişlerdir. Birinei ekip başı şekkil bir îrtlbat Heyeti kurmuş son arzusunu sorduğu zaman, Zor Yüksek Adalet Divanımn verdiği Esat Budakoğlu, ikinci ekip bası A. P. İl Başkanı* başını Mehmet Aytuğ, Orhan Senemoglu. bulunmasının C.H.P. nm sansırı çözülmesine dair çıkan haberleri Senatör: Salim Hazerdağlı, Na artırdığı, listelerinin A.P. ve Y.T. yalanlamış ve sözlerine devamla, tu. trtibat Heyetinden malrsat şuy lu bir mektup yazmak istediğini karann su şekilde bir hulâsası bu Sadi Pekin, üçnncü ekip başı ise zım öztürk. mezarcıya benzetti! lunmaktaydı: P. den de küçümsenmiyecek mik seçimlerde, seçimlerin dürüstlüğüdu: Haluk Çulhan, kısımlanadaki mah söylemiştir. Mektubu Yüksek AdaAnkara : tarda oy tophyacafı söylenmekte nü ihlâl edecek müdahalelerin nâ « in Yüfaek Adalet Diva kumlann ekseriyet oyu ile seçil Bastarafı 1 inei sahifede Yassıada dunışmslan sona erdt. let Divanı Başkâtibine dikte ettirMılletvekili listesinde değişiklik hoş hâdiselerin çıkmasına sebep oğinden ve ölüm cezalan M.B.K. mi» ve bitince de daktilo ile hazır nında yapılan duruşmasında Ana mislerdir. Mahkumlann isteklerini rak, parti faaliyetleri ve son isti sadece Selim Soley partiden ihraç dir, nin taadikinden geçriğinden. Yflk lanan metnin altını imzalıyarak yasayı ihlâl ettiği sabit olmuf ve Cezaevi idaresine bu üç mahkum fa haberleri hakkında geniş bilgi edildiği için hste aşağıdan yukan Y.T.P ve C K.M.P., üe veya dört acağını ifade etmiştir. A.P. Adanada teşkilât kurarken sek Adalet Divanımn ve askerl annesine gönderilmek üzere Ege Türk Ceza Kanununun 140. tnad iletecektir. İlk talep olarak tabl vermistir. doğru kaydırılmış ve liste sonuna milletvekili çıkarabileceklerini soy desinin blrinci bendine göre lda dot isteğinde bulunmuşlardır. Yamakamlann mevkulfyetten mah sel'e vermiştir. Kısa bir vasiyetn lerlerken. C.H.P. diğer partil»r bilhassa askeri kaymakam vekilBeyanatını yazıh bültenden oku Ali Rıza Çakır alınmıştır. tftm durumuna geçen duştiklerle BC havasını tasıyan mektupta Zor mına karar verümlt ve bfiküm rından itibaren tabldot çıkmaya yan İl Başkanı Güven, basından çin tek milletvekili şansı dahi eri tarairadan desteklenmek isMarduı : rabıtasının kesilmesi gerekiyordu. u, ailesi ve memlekete iyi temen Milll Birlik Komltesince tas«k o baslayacak, ekip başkanının hazır aikayet ederek son istiialar hakMilletvekili: Vahap Dizdaroğlu, dahi tanımamakta ve listelerinin tendiğmi, Cemal Gursel ve Genel Muhtelif cezalar alan dfişukterin, nilerini bildirmekte ve kızına der lunmuşturj hyacağı tabldot listfsiai idaredler kında şunları söylemistir: «Gaze M. Ali Arıkan, Şevki Aysan, Şefik eksiksiz olarak neticeye ulaşabi Kurmay Başkanınm son beyanatAdalet Bakanlığuun murakabesi hal nişanlanarak evlenmesini ve ölüm cezalan müebbet ağır hap tasdik edecektir. telerde, partimizin daima zayıfla Ekmen, Şevket Dursun, Cemil Şa leceğini söylemektedirler. C.H.P. il arı muvacehesinde bu tip hareket başkanı ve milletvekili adayı Şa ere tevessül edilmiyeceğini sözlemesut olmasmı tavsiye etmektedir se çevrilen 12 düsüke M.B.K. nla Oç ayn kısımda bulunan mah masını ve parçalanmasını istiyen tana. Üzerine beyaz gömlek geçirilen karan, Polatkanın asilmasından kumlar diğer kısımlardaki arka ler tarafından maksath bir kamSenatör: Abdülkerim Saraçoğlu, hap Bilgisu, «programh bir şe rine ilâve eden Başkan, seçimlerC.H.P. Kütahya teşkl Zorlu, soğukkanhhkla darağacına takriben 3 saat kadar sonra, yani daşlariyle görüşmek istemişlerse de kilde çahşıyoruz. Tam bir anlaşAdana vilâyetinden A.P. nin panya açılarak ortaya atılan isti Kemal Oral. ma halinde bulunmaktayız. Bu fa kazanacağraa inandığJm da açıklagitmiştir. lâtının Gencl Merkczle bmalannınDarağacı, Îmralı Cezaevi 9 sulannda tefhim edilmlstir. 12 bu talep katT surette reddedilmiş fa ve çökme haberlerinin yalan ol Nevşehir : arasında ve diğer mah düsük, hücrelerinden ahnarak döt tir. Mahkumlar kendi kmmların duğunu gerek Genel MerkeriraızMilletvekili: Selâhattin H. Esat aliyet, önümüzdeki günlerde şüp mıştır. kumlann nazarlanndan uzak bir der kisilik gruplar halinde 3 oda dan başkalariyle görüşemiyeeekler deki tetkiklerimizden gerekse ken oğlu, Mehmet Z. Tekiner, Süley hesiz ki, daha da genişliyecektir. arası açıldı Diğer taraftan öğjrendiğimize Neticeye inanıyoruz ve kendimize Baftanft 1 tnrt Mktt e d « resimde kurulmuştu. Denizi gör ya yerleştirilmişlerdir. Müebbet a dir. Saat 21 d kısımlardaki mah di ilimizden vereceğim misâllerle man Onar. b u seçimlerde güveniyoruz. Son göre, A.P. Adana listesine merkez memekteydi, fakat etrafında akas ğrr hapse tahvil kararlanmn okun kumlar koğuşlarına kapatllmakta Senato: tzzet Duru karsılanmamış, bu yüzden teşkilât katiyetle beyan ederim. Hattâ o söz, şüphesiz ki, vatandaşın ola kontenjanmdan eski Bakanlardan Kırsebir : la Oenel Merkezin aratı açılmış ya ve ardıç ağaçlan vardı. ölüm masında, ölüm eeıalan dısıtıdaki v e uyku saati başlamakiadır. Sa kadar ki istifalar diğer partilerden Cavit Oral verilmiştir. Cavit Ocezası, saat 05 sulannda infaz edil kararları kesln olduğundan vazife Milletvekili: Sahir Kurutluoğlu, caktır » tır. Teşkilât, Genel Merkeze ver mistir. Cellâdın boğazına ilmeği ge bah saat 5 te koğusların kapılan tevali etmekte ve bu bize iltihakal'm listeye merkez adayı olarak Kılıç Sorgun, Mustafa Kalman. AJP. liler, Prof. şf diği cevapta Aksoley'in adayhğını çirmek için yaklaşırken telâs ve ve salâhiyetleri sona eren Tfiksek açılmakta vr mahkumlar kısım lar şeklinde son bulmaktadır.» komılması Adana A.P. lilerini Adalet Divanı âzalan hajır bulun bahçelerine çıkmoktadırlar. Samsao : teskdlât olarak kabul edemiyecek heyecandan bocalaması üzerine, Başkanlıfını bekliyorlar memnım etmemiştir. Cavit Oral Daha sonra bültende şöyle denil Milletvekili: Feyzi Geveci, llyas lerini, ancak aday yoklamalanna ;ene hafif ve titrek bir sesle, «Ace mamıslardır. Sadece Güryay ile BZiyaret için haztrhklar baflanmıs Izmit, 20 (Telefonla) Yuvarlak gesel ve yardımcılan evvela Ba ve önfimüzdeki salı gününden iti mektedir: cBir Basın Şeref Diva Kılıç, Nurettin Çerioğlu, Fevzi Masa kararlarının gizli kalmış ta Adanada «1957 seçimlerinde D.P. girip de yedekte kalanlardan bi e etme» demiş ve ameliye tamamistesini kaybettfren aday> diye nı ve buna ait yaaası ile kendi ken Ceylân, Rıza Işıtan, tsmail Inan, rinin aday gösterilebileceğini, bu anınca da altmdaki sandalyeyi yardan başlıyarak odalan teker te baren ziyaretçi kabul edilecektir. aflannm açıklanması Izmitteki ker dolaşmışlardır. Kararlann tef Ancak, ana, bab a, kardes ve eşten cttsini murakabe etmeye ve ashn ömer N. Ergin, Yaşar Akal, Fuat A.P. liler üzerinde de menfi tesi îanmmaktadır. da olmadığı takdirde teşkilât ola :endisi itmiştir. da tabiî olan prenaiplere ria/et et Uysal, Cemil Şensoy, Esat Başer. Kutahyada rak seçimler sırasında çok müşkül rini göstermiş ve parti saflannda Zorlu da, Polatkan ve Menderes himini, bu sefer Güryay yapmıs başka ziyaretçi simdilik kabul e meye söz vermiş, Yuvarlak Masa tır. Senato: Sulhi Kutucu, Saıt Er geniş ölçüde çözülmeler başlamışdurumda kalınacağı bildirikniştir. gibi kısa bir zamanda hayata veda Kütahya, 20 (Telefonla) Yudilmiy»cektir. Toplantısmda buna ait karaılan Bu sebeple il idare kurulu ile Ge etmiştir. Her üçü de ipte birer satır. arlak Masa toplantısının ikinci Diğer taraftan kısımlara Cumho taahhüt altına almış Basınıraı^a bil, Avni Yaman, Nesip Yetkin. Sevinç gSzyaslan Kütahya : nel Merkez arasında bugün bir at kadar asılı bırakılmıştır. Mütakısmının açıklanmasından sonra Bayar, karan mutadı sekdlde sü riyet, Hür Vatan, Milliyet gazete mensup bazı gazetelerin, artık es İstifa edenlerin bir kısmı Y.T.P., Kütahya A.P. teşkilâtı içinde de Milletvekili: Ahmet Bozbay, Ali kaç defa telefonla görüşülmüş, fa akıben indirilip yıkanmışlar, Im kunetle ve soğukkanhlıkla dinle leriyle Akbaba v Akis dergileri ki ahjkanhklanndan kendilerini Erbek, Mebrure Aksoley, e Lutfi bir kısmı da C.K.M.P. ye iltihak kat kesin bir netice ahnamamıştır. ralı Cezaevinin mescidinde cenaze miştir. Etrafmdaki Refik Koraltan ve dört mahalll gazete kabul edilkurtarmalan icap ettiği kanaatıa Güran, Necip Alaiyelı, Şakir Coş tmişlerdir. İstifa edenler arasın ir kaynaşma olmuş, A.P. lilerden Aynca Kütahya İl İdare Kurulu namazlan kıhndıktan sonra kefen ve diğer iki düşüke başını ağır mektedir. ir kısmı teşkilâttan istifa etmisdayız.» kun. da son yoklamalara adayhğını ko lerdir. Bunlann hiç bir partiye bir telgrafla durumu Genel Baş lenmiflerdir. Gene her üçünün de ağır çevirip bakındıktan sonra, Senatör: Osman Ertokuş, Süley yan D.P .eski milletvekillerinden girnıek istemedikleri ve müstakil Muhittin Güven, gerek Îstankan Inönü'ye de bildlrmiştir. Îmralı Adasına gömüldükleri tah gösterdiği tek hissi eınare olan Gangsterin cexaî ebliye bulda ve gerekse Egedeki istifa man Gündüz. Sefer Göksel ile emekli amiral kalacaklan, oylannı C.H.P. CH.P. ba paaar Istaabalds 12 min edilmektedir. ye gözlerindeki yası gizlemek Için CJIJ1. nin işçi kontenjanı haberlerinin tamamiyle yalan ve tinin tam olduğu tesbit aaakaath olduğunu söyledikten Diğer taraftan 15. Kurultay ka Kâzım Meriç te vardır. ta henüz arşı kullanacaklannı belirtmişler boynunu öne bükmüştür. toplantı yayacak A.P. saflannda kalıp dir. önümüzdeki pazar günü başhS imam getirilmisti Ölümün esiğinden kurtulan disonra sözlerine şu mısralarla son ran gereğince C.H.P. nin ışçi ve stifa etmiyenler ise «Ali Fuat Baş edildi yacak olan propaganda serbestliği Yalanlıyorfar esnaf kontenjanı şoyledir : Alâkahlar, M.B.K. nin ne kadar ğer 11 düşük, belirli sekilde sevinvermiştir: gilin Genel Başkanhğa getirilme1 Pazartesi günü müşahededen çımünasebetiyle, C.H.P. İl Başkan dam cezasını tasdik edeceğini bil mişler ve çoğu ağlamağa başlaBahir Ersoy (tstanbul 15. sıra), ini bekliyoruz. Bir haftaya kadar Ankara, 20 (CumhuriyetTeleks) «Ümidi bu milletin karılan banka soytfuncusu Necdet lığı dün teşkilâta bir tâmim gön lediklerinden, hazırhklannı geniş mıştır. En fazla taşkmlık gösteBeyhnde bu gavyret mezarcı» Yunus Kara (Izmir 10. sıra), Te bu yapılmadığı takdirde bizler de Adalet Partisi Genel Baskanı Elmas ile arkadaşı Necdet Sinkil1dermiştir. utmuşlardır. Meselâ Istanbuldan ren, Agâh Erozan olmus ve olam 'in duruşmasına dün Davutpaşada Daha sonra Başkan, ilçelerdeki kin Çullu (Izmir 11. sıra), Ismail A.P. den ayrılacağız» demektedir Ragıp GumüsDala'nın baskanlıktan Propaganda süresince hatipler imam getirilmiş ve birçok dara ca gücüyle «Allah razı olsun; paT. stifa ettiğine dair çıkan haberler istifalar hakkında tekrar sorulan Inan (Samsun 8. sıra), ömer Katarafsrırîan dıkkat edilecek husus acı hazırlamışlardır. Aynca Istan yidar olsunlar, berhüdar olsunlar» ki 3 numarah örfi Idare Mahke bir suale, cll olarak bize intikal et rahasan (Zonguldak 5. sıra), Sabüzerine bugün kendisi ile görüştüAJ>. Kadıköy İlçe Baskanı «a mesi salonunda 2 numarah mahkeşeklinde haykırmısör. lan belirten bu tâmimde, eski ık uldan celbedilen cellâtlann, garğümüz genel idare kurulu üyesi miş bir şey yoktur. Tahkik edelim ri Tığlı (Eskişehir 5. sıra), Hasan istifa etti tıdar devrinin bir mabkeme kara iiyanlann ve diğer hizmet erbabıGeriye kalanlar ise, suçun tanrı me heyeti tarafından devam edil ve yann size tam mâlumatı bildiri özgüneş (Bursa 6. sıra), Mehmet Nihat Su şunlan söylemiştir: mistir. Şengil (Istanbul Esnaf 28. sıra), A.P. Kadıköy tlçe Başkanı Iffet rı ile örtülmüş bulunduğu ıfade ıın gerektiğinden fazla olduğu bi miylt Mendereste ve keodilerfai «Gümüşpala Izmir listesinin baSaat 1415 te başlıyaa duruamada riz» demiştir. Aynca, Kyüp ilçe Adil Vardarlı (Izmir Esnaf 12. Halim Oruz ile emekli albay Keedilmekte, bu devrin hiç bır suret lâbare anlaşılmıstır. felâkete sürükleyenin o olduğu mâ teşkilâtından Muhittin Tırpan'ın le hatırlatılmaması kararlar ve in ölüm cezalannın infazında, mev nasına gelen sozler sarfetmişlerdir. önce Adll Tıptan gelen müşahede iatifa ederek C.K.MJ". ye geçtiği sıra), Saıt Molo (Kayseri Esnaf mal Aksoy, dün Adalet Partisinden şındadır ve hemen arkasından da fazlardan müspet veya menfi bab :uat gereğince Yüksek Adalet Distifa etmişler ve MS.P. ye geçmiş Şinasi Osma gelmektedir. Genel Medeni Berk, Rüştü Erdelhun ve raporu okuntnuştur. Raporda Nec şeklindeki soruyu da, «Bize inti 6. sıra). Gümüşpalanın istifa sedilmemesı ıstenmektedir. C.H.P. Haysiyet Divanı vanı âzalan ve Zabıt Kâtibi, Ege Etem Yetkiner, bi» hücumbotla det Elroasin bedenen ve ruhen â kal etmiş bir durum yoktur» şekerdir. Bu istifa sebebiyle başına Başkanımız Selim Soley'i partiden ihraç etti açıklamada bulunan Iffet Halim ettiğine dair çıkarılan haberler ka sel ve yardımcılan, bir doktor, îm Yassıadadan îmralıya götürülürler nzasımn bulurrmadığı, sıkıntılı, de linde cevaplandırmıştır. Aynca, hatiplerm yapıcı ve ger sıth ve uydurmadır.» Ankara, 20 (CumhurıyetTeleks) Oruz, şunlan söylemistir: çek vaadler dışına çıkmamalan ralı Cezaevi Müdürii ve diğer tâli kea, «Meaderes'in sandalye hırsı vamlı şekilde üzüntülü Havayı bnlaoAran \ua\ [örevliler hazır bulunmuşlardır. bizleri perişan etti. Zaten Allah da ve hücrecezasına tahammülü Q1C.H.P. Yüksek Haysıyet Divanı Diğer taraftan öğrendiğimize gö «Adalet Partisi kuruluşundaki ga gerektiğı, bu vaadlerin s«çim beöte yandan A.P. Eyüp teşkilâtın birkaç günden beri yaptığı çalışma yeyi kaybetmiş, bazı şahısların ruh re Kayseri milletvekili listesinden Tüksek Adalet Divanı âzalan ve cezasını verdi» şeklinde konusmuş madığı, ceza! ehliyetinin tam buyannamesınde açıklanacağj, CJIJ» dan olup aday yokJamalanna ka lar sonunda yoklamalara yapılan ve menfaatine hizmet edici bir aday gösterilen gazeteci Mehmet nin bütün yurtta kardeşlik ve bu Zabıt Kâtibi ile Egesel ve yardım ardır. Aygün de, sırf Menderes'in lunduğu belirtilmiştir. hazır bulunmalanndan emirlerini yerine getirdiği için böy Raporun okanmasından sonra El tılan fakat listeye giremiyen Sey itirazlan incelemiş ve bu arada es mahiyet almıştır. Nitekim Melâhat Ali Yalçın adayhktan feragat etzur ıstedıği, Indnü'nün de Kurul cılarmın fettin Orhan Çağdas'm gazeteci ki Ankara Milletvekili Selim Sotay kapanış konuşmasında aynı maksat, idam mahkumu yerine bir e hallere düştöğünü mınldanmış mas, söz istemi? ve şuclan söyle olarak sorduğu sualler, havayı Gedik ile Neriman Ağaoğlunun 24 miştir. ley'i «Parti tesanüdunü bozmak ve mistir: «AdH Trptaki müşahedem hususa ısaref ettifei belirtilmekle başkasmın ipe çekilraesine mahal tır. vermemektir. Doktor, idam mahku çok kısa sürmüştür. Kan tahlilleri birden bire elektriklendirmiş ve şahsiyat yapmak» gerekçesiyle parCezalarını nastl çekecekler? dir toplantıdan sonra da devam eden tiden ihraç etmiştir. munun asılmasına sıhhi bir mâni Idamdan kurtulan 12 düşük de, yapılmamış ve Gureba Hastahane bu hava, zaman zaman âdeta bir İl Basın Bürosundan verile,, bil olup olmadığım kontrol etmiştir. Güryay'ın M.B.K. karartannı tef sinden daha önce alınmış olan ra kavga halini almıştır. Yollardan gjye göre, C.H P önümüzdeki pa lıhhi mâniler, mfaz mevzuatımıza poT eklenmemistir.» zar gtinıi 12 verde kapaF: salon top ;öre sadece akıl hastahğı ve gebe him etmesinden sonra Îmralı CeY. Seçim Kurulu, 5 parSavcı ise: «Adlî Tıbbın raporu geçenler, binanm ait katmda olan lantısı yapacak ve siyadi propa iktir. Cezaevi Müdürünün görevı zaevinin müebbed ağır hapis hükat'îdir. Bundan daha yüksek mer lar, hemen yukan koşarak «ne ol tiye seçime katılma izni ganda serbestliğjnı bu toplantılar ie, belirecek ihtiyaçlan karşıla kümlülerine tahsis olunan bölümü duğunu» öğrenmiye çalışmışlar960/1075 Talimat ia açacaktır aktır. Baskâtip, bitiminden sonra ne, 31 arkadaşl^nnm yanına ahn ci yoktar. Gnreba Hastabanesin dır. verdi Bir borçtan dolayı mahçuz olan aşağıda cins ve muhammen bemışlardır. Usule göre, 43 düşük. den verilen rapora da lüzum göTopiantılann yerı, saatı ve ko infaz ameliyesi hakkında birer zaSeyfetti n Orhan Çağdas'm, «yokdelleri yazıh bulunan menkul eşyanın ilk açık artırması 3/10/961 rülmemektedtr» deıciştir. Bastarafı 1 mci sabifede nusarak hatıpler henüz tesbıt edil bıt hazırlatarak, yukanda teker te birinci devre olarak ilk 8 ayı münsalı günü saat 15 18 arasında Bakırköy Halk Filim Stüdyo ve FiMabkeme, Savcınm mütalâasua lama neticeleri, yoklamalara yapı 1 Siyasî partiler adaylarının erid hücrelerde 9»çiretektfa, Mümpmıstır Bugün tesbitı beklen ker sayılan zevata imzalatmıştır. limcilik Limited Şirjtetinde yapılacaktır. Bu artırmada verilen bedel aynen kabul etmiştir. Tekrar sdz lan itirazlar tetkik edilip bir ka. ve bağımsız adaylann geçici olamekfedir Polatkan'ın idamı muhammen bedellerinın vüzde 75 ıni bulmadığı takfiirde 4'10/961 alan Savcı, Necdet Hmss'ın suç rara bağlandıktan sonra mı ilân rak ilânı üzerine 2 gün içinde 298 Zorlu'nun ölüm cezasınm infazın Siyasî partiler aday liste larma dair uzun bir tahlil yapraıs edilmistir.» çarşamba günü aynı yerde saat 1516 arasında ikinci açık artîrmaları şeklindeki sualine, sayıh kanunun 125 inci ve 304 sayapılarak bu artırmada en çok verene ihale olunacaktır. Ihale, kaBaşol, temeili olarak dan sonra gardiyan zaten uyumave: «Necdet kendisini bir masal Başkan Güven'in «Bunu İl Hakem yıh kanunun 18 inci 306 sayıh kalerini Yüksek Seçim makta olan Polatkam salona getirrar pulu ve tellâliye ücreti müşteriye aittir. İlân olunur kahramsnı zarmetmelrtedir. A»n Kurulu tetkik eder, son yetkili mâ nunun 39 uncu maddelerine göre, dün Ankara ya döndü miştir. Polatkan, M.B.K. kararını Kuruluna bildirdiler mızın sansasyon yaratmak heve kam orasıdır. Oradan öğreniniz» adaylara karsı yapılacak itirazlar, 13/9/961 lcra memuru BosUraıı l mci sahifede okuyan Egesel'i dinîerken dehşetle Baatarad 1 inci sahifede sinden istifade etmekte ve kendi demesi üzerine Çağdaş: «İl Baş doğrudan doğruya îl Seçim KurulLira Karnş Adet Cî NSt ürpermış ve çehresi bembeyaz olmedım daha » ni bir aktör olarak görmektedir. kam olarak itirazlar tetkik edil lan Başkanhklarına yapılacaktır. P. heyeti gelmiştir. Başol dan 20 dakıka sonra saat muştur. îmamın dinî telkininden intikam almak için med«n nasıl oluyor da listeyi ilân İl Seçim Kuruluna başvurulmaNüvit Yetkin, Ferit Melen ve Cemiyetten 3 parçadan ibaret Philips marka 12 10 da Egesel Vılâyete gelmiş, sa sonra, son arzusu sualme cevap Erol Inal'dan müteşekkil C.H.P. yapmış olduğu müdafaa ise tama ediyorsunuz» diye bir soru sormuş. dan yapılacak itirazlar 'izerine hiç komple ses alma makinosi ar 12.30 a kadar Valı ile görüsrrraş olarak, ailesi efradına iyi niyet ve heyeti saat 16.37 de gelmişler ve men hilâfı hakikattir. İyi bir aile Başkan, «Bu parti içi meselesidir. bir işlem yapılmıyacaktır. temennilerini ifade eden birkaç söz (İşler vaziyette) tur yurttaşlara duyırıılur. bu arada basın mensuplanran: den gelmiş, ÜDİveniteBİn ikinci Burada görüşülmez» diyerek mü. 2 parçadan ibaret Re Recording Vılâyette gazetecılerle karşıla söylemiştir. Mutaakıben de, Zorlu «Sizin dosyalansız daha nvunta sımfına ka4ar okBmojtar. Ancak nakaşayı kısa kesmek istemişse 2 Kurulumuzun bu konuya 80060 00 makinesi (Philips marka, işler san Başsavcı. görevinin henuz bit gibi kansı ve çocuklanna hitaben zengin olmak için çeşitK yollara de, Çağdaş: «15 eylülde yaptığım ilişkin karan, Resmî Gazetede ya vaziyette) medığım, bir süre daha îstanbulda ve ufak bir vasiyetname havasını zam.» demesine karsı Nüvit Yet başvummş ve gayri meşrtı yollar itiraza bugüne kadar cevap alama yınlanacaktır. tasıyan bir mektubu, Başkâtibe kin: «Tabiî biz muntazam paıOyrz» kalacağını bıldtrmış, Yüksek Ada1 adet Rezerve ses alma makinesi Yüksek Seçim Kunıi Ba?kai:ı dan zengin olmak için banka soy dım. Partiler prensipleri ve tüdıkte ettirmiştir. Altını imzalıya şeklinde cevap veraniştİT. let Dıvanmın Kayseri'ye nakli ko(Philips marka, işler vaziyette) Recai Seçkin mağa kadar gitmiştir. Hırsızlığa zükleri dahilinde çahşırlar. Adarak ailesi efradına teslim edilmek 18.47 de Ertnğru! Alatlrtnn ba»nusunda bılgısı olmadıfını sözlerı35 M.M. lik Philips marka projek00 başladıktan sonra battıkça batmış leti sembolize eden A. P. ne dere1 üzere Egesel'e verilmiştir. kanlığında gelen Y.T.P. heyeti geç ıoooo ne ılâve etmıstrr. siyon makinesi (Işler vaziyette eeye kadar tüzüğüne v prensip80.000 dolar havada Zorlu ve Menderes'e olduğu gibi, kaldıklannı anlıyarak koşar adun tır. Sonra bütün bunları cemiyete lerine bağlıdır?. Bunun ehalk efkâ Altay Egesel'den, ınfazlarla flgikomple). yüklemektedir. Saıuk hayvanî hisli fıkrını sorduğumuz zaman; «Ben Polatkan'a da beyaz gömlek, esva arla merdivenleri çıkmışlar, bu lerin sevk ve idare ettiği bir var nna açıklanmasına lüzum görüyo2 kayboldu 00 Prevost marka işler vaziyette (bt 10000 hıç kıms«ye bu konuda bır şey söy bı çıkarılmadan giydirilmiştir. In arada Alatlı acele ile Yüksek Se hMır. Samğm harekettne nyan nnn. Pıensrplerîn var olduğu yerI ri Sinemetraj marka) Senkron Paris 20, (a.a.) Paris ile Bueçim Kuralu odasma girerken ssp lemetiım. Şımdiye kadar çıkanla tihara kalkışmalannı önlemek için d* dîralar var demektir» dedik nos Aires makinesi rın hıçbırisı gerçeklere uygun de her üçünün de kravatları ve kemer kasını ancak Sadık Perinçek ve Türk Ceza Kanununun 497/1 e gö ten sonra, bütün partililer ayağa 80,000 dolararasında uçakta, içinde bulunan bır paket kay 1 00 3000 16 M.M lik Scra marka işler vağildır. Bunu bihn kâfı. Aynca bu lerı çok evvelden çıkanlmıştı. Seh Cevdet Gebeloğlunun ikazlan ü re cezalandmlmasım, Necdet Sh> kalkmışlar, sesler yükselmiş ve bolmuştur. ziyette projeksiyon makinesi konuda beyanda bulunmaya da paya getirilen ve abdest almıyan zerine çıkarmıştır. Yüksek Oeşiıa kil'in de aynı haanınun 65. madde kimin ne söylediği, ne söylemek Bu paket Paris'ten, Buenos A Matipa makinesi, işler vaziyette Polatkan'a, sandalyeye çıkarken Kuruluna müracaat 45000 00 l 3 müddetrnin si delâJetiyle teeziyesini talep edimezun degilrm • demıştir. (Biri Sinemabanika, ikisi Ünyon cellât yardım etmiştir. Polatkan bitmesine tam üç dakika kala da yoTOm.» demiştir. Buna göre El istediği anlaşılamamıştır. Müteakı ires'teki bir bankaya gönderilmek Moskova Büyükelçıliğine tâ1 ben, Ziya Altınoğlu'nun Seyfettin teydi. Uçak, Dakar, Rio de Janeıro mas'a 15 ile 22,5 yıl, diğeri için ise marka) yin edilece&ını? söyleniyor, ne der bir baska darağacında idam edıhr Memleketçi Serbest Parti adıoa ve Sao Paulo'ya uğrarmş ve BueOrban'a «Konuşamazsın» şeklinde1 10000 00 sinız1' sorusunu Ihvan Başsavcısı ken gün ıyiden iyiye ışımıştı ve Naci Bozkurt ve Iskender Genç bunun yansı istenmektedir. işler vaziyette Teknosinema marki sözüne, Çağdaş: «Burası istis nos Aires'e vardıği zaman paketin '1 gelerek adaylann isimlenni bildir ömer Altay Egesei ellerini açarak: saatler 06.15 i göstermekteydi. ka developeman makinesi İki sanığuı da duruşma sırasın mar çetesi yeri değildir» şeklinde ortadan kaybolduğu görülmüştür. Menderes'in sıhhi dnrntnn mişlerdir. « Vallahı ne bileyim .. Benim 2000 00 da gözleri dolmuş ve ağlamışlar mukabele ederek salonu terket4 Anruloz masa f Durumdan haberdar edilen înSıhhi durumu düzelen Menderes, için hoşa gidecek bir şey değil..» Böylelikle seçime beş siyasî par dır. Duruşma bazı konuların tet miştir. terpol, butün bu şehirlerde tahgene bir hücumbotla Yassıada'dan diyerek cevaplandırmıştır. 160.000 00 (Basın 7027/4912 tinin istirak edeceği anlaşılmıstır. kiki için başka güne bırakılmıştır. kikat açmıştır. Ayrılmalar yözönden A.P. Kocaeli'nden umidini kesti Kayseri Gezaevimle yeni ınahkıiMİar «kip şeflerlni dın seçKltr Menkul Satış İlânı BakırVöy İera Memnrlnğııııdan:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle