19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OÖKT • lıııııllıııılltlııııllııılıınıııırı ıı ıı •ııııııııııiKiıııııııtMHiııııııııııııııııııııııııılıiMiııııııııııılıııııııııınııı • •• •!• CÜMHÜH*YET ıı^nıııııııııııınnıiiiııııııııınıııııınntıııııınmııtııııııııınıııııııniMiııııııııııınnııımnınnııınııımıı 21 Eylul 1961 j j Komaa: 187 B AM K it I N MİLVONLABJ IIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIMIIIIıııiMIIIIfll'MIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIlllMIIMIIIllMMIIIIIIIIMIIII ıııııııı>ııııııııııııııııııııııtıııı>ıııııııııiiiiııııı>i">>ıı>ıiMiıınıııııııı>'>>ı<ıııı>uııı>ıı>ı<>ıı>ıı>i>>ıı><<'aa"l*<">'U'i">I<.ıil<ır3 Cizan: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT VATANt YAMAN K O zaman, onun gönlünü »Imak için, daha başka bir şey y*pmak istedi, dümendekı adam. Kalktı ayaga... Koydu ell«rini, ağıının iki yamna. Bağırdı l a n ta kaya doğru. « Boş ver be Fuat Reis! Ne ba kıyorsun... Vursan vursan, bir tane dajıa vurursun öyle... Daha başka? Heeey Dayı... Geçti kıhcın alayı... Kıçına sok gagayı!» Bu lâfları, duydu mu bilinmez? Ama işte tam o sıra, ağlamaya baj ladı Fuat Reis. Gene, tam o sıra, Marmarada, köyde, kıyı boyunca dalgalanan kalabahğm ön safı, yavaş yavaş, evine götürüyordu, hiç kımıldama dan yatan Ahmedi... XXVIII 180 «Zat*n yapamaz!» dîye mırıldandı Meryem. «ö 1 d ü, Aziz Bugün gömüyorlar.» «Ne?» dedi Ahmet. «Ne?» Doğruldu gene jr«rto4e." «öldü mü? Ne diyorsun sen Meryem?» Yeni bir hikayeye girışti genç kız. Sonra biraz süt içti Ahmet. Bir kaç kaşık da çorba aldı Yattı gene. «Versene elini bana Merjrtean!» dedi. Kızm incecik elini aldı avncune, sıktı. Bırakmadı. Az sonra, kapandı gözleri... derin, rahat, dinlendirici, şifa verici bir uykuya... «Bir tanesiyle» ei eie, daldı. Yüzündeki o «son lerece mesut» ifade, uzun zaman kaybolmadı Aralarına yükseldifi rerk renk bulutların içinde, hep «Bir tanesiyle» el ele dolaştı...» Sevgilim, kanm. her şeyim! Artık benımsin... Benimsin. Çok .. Çok sevivorum aeni!» deyip durdu Bir ara da Veli Reis çıktı kar«ısma. Gülerek, kendisine doğru gelen ihtiyara, uçar gibi koşarak. bir ıkı sıçrayışta yaklaşırken, ba^ırdı Ahmet. «Reisim... Reisim. tuttum sörümü Hepsini vurdum bahklann. Dördüncüyü de vurdum. Dnıdüncüyü deü!» doğru. 28 Mayu günü. 28 y Narlıköy önlerinde, aksi içt lere giden, iki koca motor. karşılaştılar. Erdekten gelen mavi tetenenin dümeninde, sigarasını tüttürerek. keyifle etrafı sevrediyordu Veli Reis... Tam yanlanndan geçen sarı takanın dümeninde ıse, Fuat Reis d u r u y o r d u . Baş tarafta, yanmda, ajakta dıkilen iki jandarmamn arasında, düsüncelere dalmıştı oAz geride, ambarın üzermde gezinen Salih Kaptanla, daha bir iki Demokrat kodaman, bir iki köy muhtarı gibi; o da, ne zamandır yaptığı yolsuzlukların hesabını ver inege gidiyordu Erdeğe... Ama Fuat Reisin, Erdek hapishanesini boylamasına, bir sebep daha vardı. Hem de esaslı bir se r bep. Abdullah Çavuşu öldüren «Kıllı Celil» in. bir aksam evvel dıli çöülmüş, uzun hikâyeler anlatmıştı onun hakkındaIste asıl bu işin hesabını nasıl vereceğmi düşünürken, iki yandan hızla kaçan suları seyrediyordu Fuat «efendi.» Kapıdağın, gerilere doğru kayan mor tepelerine baktı Veli Reis. Sonra. önünde, gitgide yaklaşan Marmaranın koca kayalarına çevirdi gözlerini. Baş tarafta, aptal aptal oturan iki tayfayı da, içine aldı bu bakışlar... " «Siz görürsünür.» diye mırıldandı Veli Reis. «Hele bir sizin başınıza gelsin de Ahmet, anlarsınız dünyayı!» gülümsedi «Ah met evlât!» dedi. «Aslan oğlum benîm!» Gene bakındı etrafına, hep o keyifli gözlerle, ihtlyar. öyle güzeldi ki d e a i z . Eşsizdi. Dağlar, tepeler de öyle... Memleketin her yanını saran yep yeni bir hava, ümit dolu bir sıcaklık, bütün Marmara havalisini de kucaklamış... Dayanılmaz dereceye getirmişti güzelliğini... Her şey, yepyeni gözlerle, taptaze bir d ü n y a y a açılıyordu. Tertemiz, lekesiz bir gök uzanıyordu tepeden... «Şükürler olsun!» dedi. Sonra, bir türkü tutturdu Veli Reis. Kesik ke»ik söylediği, oynak. luhaf bir türkü... Parmaklarının arasmda, ufalıp, minicik kalmış sigarasını da atıverdi denize... Minik ateş g ö z ü , gerilere doğ ru kayıp uçarken, pervineden fışkıran derenin, sağ kenarındaki dalgaya kondu... « C ı z » dedi. Söndü. S ü ^ ^ .4 Bitti. • « '«i: ^ „ apgrtghı o p e r o «ırondiRouff Başucunda ağlıyan anasına, Meryeme, gözünü kırpmadan kendisini «eyreden Osmana bir bir b a k11 Ahmet. En son gördüğü yüzde takılıp kaldı, bu bakışlar. Zorlukla aralandı ağzı. «Osman!» dedi. «Osman balık ne oldu? Bahk ne oldu Osman?» Hiç bir şey kekeleyemedi oğlan. Zaten onu dinlemiyordu bile Ahmet. Kendi kendine mırıldandı: «Ama vurdum ben onu... Vurdum onu da...» • Sonra gene kapadı gözlerinl. «Hey Allah:m!» dedi Osman. Derlnce'den bir Okaramoı yazı «ünceleri çok yerindedir. Şişli cad «Hey Allahım... öyle büyük bir desi, hele akşamın belli siatlerin yarası yok, aslına bakarsan... BaMüabbct «Jır hapı* mahkum e beklıyelim> dememiz doğru olur dır ve müspet rey kullandığını da den yaptığı sataşrnalardan bir çok yor: Derincemizin nüfusu 17 bin ka de âdeta geçılmez bir hal almakta cağı kırık sandık, o da değil. Odilen düşükler hakkınd* Yüksek mu? Kavga olacaksa kavga, mey kabul etmiştir misaller tarihleriyle verilmektemuz dersen, kanamıyor bile. Ne odardır. Bu 17 bin insanın içme su dır. Bu işm çok acele ele alınması Adalet Divanı tarafından verilen dan muharebesi olacaksa nıeydan lu'or buna Allahım? Ne oluyor?» Tahkikat Encümeni fikrmi orta dır. Meselâ oturduğu verde^ N'ü yu ihtiyacı, Izmir belediyesince, gerektiğini sanıyoruz. kararların garekçelerini yayınla muharebesini vereceksiniz. KaçaYavaşca başinı kaldırdı Ahtneya atanların başmda gelmektedir. vit Yetkine. «Başından büyuk lâfmaya devam ediyoruz: cak tarafımız kalmamışt.r. Hukü 1241960 tarihli D. P. Grupunda lar ediyorsun», îr.önü'ye, «Siz kim tek atlı bir saka arabasiyle sağlandin anası. « Çamhca» sigarası maktad.r. Bazan at hastalanır, bamet tarafından hususi mahkemele şöyle demiştir: Kıpkırmızı gözlerini Osmana cesiniz de sıze müracaat edıyorlar». zn arab bozulur. Bütün bunlar kobulunmuyor ! rin kurulması için muayyen bir zavirrii. «Millî ırade ile vazife başına Fethi Çelikbaş'a, «Senin gibi ahlâ ca bir kasabanın günlerce susuz 1954 tenberi milletvekili olan Se manın geçmesine lüzum hiss«dili getirilen bir kuvvet olarak, bir ki ve siyasî karakteri zayıf bir a kalmasına bir sebep teşkil eder.. fstanbul'dan bir Okurumuz ya Titrek, kemik kemik elı kalktı, kendi başörtülü kafasını gösterdi değılim», Feridun Ergine, Izmit Belediyesi bütçesinin önemli zıvor: lâmi Dinçer, devresindeki bütün yorsa, bu işlere derhal başlamak parti olarak, memleketi, mazideki dam Anayasaya aykın kanunlara oy üzere Örfi Îdare Mahkemelerinden fiil ve hareketleriyle tanınmış bir «Haydi buna oevap ver bakalım» bir gelir kaynağı olan kasabamı l Filitreli Çamlıca sigarası piyasa Mırıldandı: vennistir. Salâhiyet Kanununa da birisi tavzif edilebilir. partiye teslım etmemiz en azmdan j ve nıhayet gene Inönüye, «Kürsü zın bu derece ihmal edilmesi re da hiç bulunmuyor. Bu yuzden, el «Kafa ..» dedi. «Kafasını vurmuş...» Tertip eden insanları. bilhassa vazifemizi suiistimal olur ve tarih den İhtilâl Beyannamesi okudun vayı hak mı?. oy verdiğini kabul etmiştir. Prof. j altından iki liraya satılıyor. Bu yakala bizi affetmez arkadaşlar.» T>T. Bülent Nuri Esen Yüksek Ada bunların nriişevviklerini Paşam» şeklinde sataşmıştır. CEVABIMIZ: • işin biricik sorumlusu da Tekel ilet Divamnda verdiği ifadede, O yıp ibret olsun diye cezalandmlMemleketımizin dort bir yanın daresidir Îdare bu sigarayı ya yeAhmet, bir kere de, o gece açtı 2141960 ta da demiştir kı: Ülcen B M. M. nde bulunduğu gün Millî Eğitim Bakanı ile Baş madıkça, bu memleketin i'tikbali müddetçe bu devamlı ve israrlı dan yükselen bu su feryatlarına â teri kadar yapmalı, ya da hiç yap gözlerini. «Tahkikat Encümeni bu karabakanm yanma gittik. O sırada için daha iyi hareket etmiş olmadeta inanmıyacağımız geliyor!. Bu mamalıdır. Üzerine eğılmiş duran taze yüra müstenit salâhiyetlerini kulla mudahaleleriyle D. P. iktidannın son 10 yıl içinde, içme suyuna kaDinçer Içeri girdi, bana elini uza yız.» ze, bu yüzdeki iri gö'zlerden süzütutumunu ona sıkı <;ıkıya bağlı bir nırken Hamdı Beyin ifade ettikletarak jiddetle, «Sizi de tevklf edeVize Belediyesipden len iki sıra yaşa baktı. Ortakçıoğlu Salâhiyet Kanunuşekılde desteklemiş ,ve muhaleiete vuşmamış kasaba, köy kalmamış ceğiz, beyefendi» dedi, sekllnde ko nun hazırhkları sırasında Adalet ri gibi teklıf edi'en kanunla ken karşı davranışını göstermıştır. deniliyordu Izmit belediyesi, 17 Gülümsedi. di tasarruflannı daha kuvvetlenşikâyetler nusmustur. bin nüfuslu bu koca kasabaya daYüzüne bir rahathk ifadesi yaBakanhğına giderek ceza ışlerinde dirmiş olacaklardır. Bu hususun Ayrıca, B. M. M. nin 2551960 tan çalışan ve lisan bilen hâkimlerle ha modern bir vasıta ayıramaz mı? Vize'deıı bir Okurumuz yazıyor: yıldı. Gözleri kapandiktan sonra bir an evvel karara başlanmasını Yahut bu arabayı ikileştiremez bile, uzun müddet, silinmedi bu... • 2061960 a kadar tatile girmesi hak istişareler yapmıştır. Fakat Salâ istirham edeceğim.» 1) Komşu kasaba ve şehirlerikındaki düşük milletvekili Vacit hiyet Kanununun Anayasaya aykıSon devre milletvekillerinden mi? mızdeki birinci sınıf lokantalarda 521960 ta da. «özel mahkeme â1 dir ve Içtüzüğe müspet rey verAsenanm imza edip D.P. Grupuna rı olduğu mütalâasım alınca elleMecidiyeköy Sakızağacı Tekel birası (125) kuruşa içilirken Küçük pencer<>J"n vuran ışık. verdiği takriri, Dinçer hazırlamış rini pantalonunun cebine sokup o zalığı, B. M. M. âzaları olabilir, I miştir. Ancak konuşmaları ,ve Vızedeki üçüncü <=:nıf lokanta ve dışarıdan olabilir» demiştir. vaktin, öğleye yakın olduğunu bel tır. Dinçer Asenaya, «Ben D. P.toriter bir eda ile, «Böyle şevlere davran:şlarıyla Menderesçi zihnicaddesi Nişantaşma koftccılerde (150) kurufa içılmekYukarıdaki beyanlarından anla yetin mensunlarından olduğunu ali ediyordu. Grupu îdare Heyetinde bulunuyo siz karışmavınız biz onları düşüteciir. bağlanmalı ?:lacağı veçhile Akşemsettin.oglu, çık olarak gösternv.ştir. Bu defa, dipdiri bakıyordu Ahrum. Sen imza edip riyasete ver> nürüz» demistir. 2) Tahminen iki av kadar örre mP'I'.n gozleri. Tahkikat Encümeninin kurulması^ Muhtelif D. P. Grupu toplantı Mecidiyeköy'den Orhan Camcı demiş, Asena da Dinçerin teklifini beledıyemız Encumenirce almmış Milletvekıllerinin teşni masunı Salâhiyet Kanununun çıkması ve Guclük çekmedpn, kımıldadı dukabul etmiştir. yazıv or: bir karara go're şehrin hirıcik cadyetlerinin usulü gereşmce Karnıa özel mahkemeler gibi şiddetli ted larında şoyle konu^mujtur: Mecidiyeköy, Banka evleri Or desi üzerinde kurıılması mutad o dakları. Fazla titremiyen, kuvvetKomisyondan geçmeden doğrudan birler alınmasmda birinci derece «Biz bir tarafa yutnruk vur taklar caddesi sonundan bashvan lice bir ses duyuldu: doğruya B. M.M Uraumi Hevetin de rnl oynamıştır. duğunıuz müddetçe, şu kubbeden fiOO metrelik Sakızağacı caddesi, lan pazar yerinm, bu caddeden «Meryem. . bu şürültü ne, dıkaldırılarak daha elverişli bir pade işarı reyle kaldmlabilmesini içeri girdikten sonra iktidarı mu Nişantaşı, Valikonağı caddesi tam şarda? Bu bagınşmalar ne?» B. M. M. Îdare Amiri ve Tahkimüzakere eden 9 kişilik heyete Orhalefet bu şekilde felce uğratabilir, karşısında nıhayetlenip, arada de zar yeri açıldığı halde, belediyece Gözlerini bir an >rere. ayaklarıkat Encümeni üyesidir. Kırşehir hâlen bu karar tatbik mevkii'ne takçıoğlu da dahildir. Fakat Ordiye biz Içtüzükte tadilât yapmak rin bir kuru dere vardır. Bir menna dikmiş. dalıp kalan kız sıçraKanununa, Seçim Kanununa ve Iç takçıoğlunun görüşü 9 kişilik he1950 denberi milletvekili olan suretiyle muhalefet horozunun 2 fez'c inşası ve bu derenin molozlar konularak güzelim caddemiz mez dı. Hızla çevirdi bakışlarını, yatüzük tâdıline müspet oy vermiş, yette beşe karşı 4 ile azınhkta kal Murat Ali Ülgen, Anayasayı ihlâl kanadını yolduk. Şimdi bu adam la doldurujması ile, Sakızağacı beleükten kurtanlamamıştır. ta l :tü doğrulup oturmağa çalışan Salâhiyet Kanununda lehte rey 3) Yine çarşı ortasmda bulunan Ahmede. mıştir. eden kanunların hepsine müspet lar hücuma kalksalar da sert mü caddesınin Valikonğaı caddesine kullandığını itiraf etmiştir. Salâoy kullanmıştır Bunların bazılan cadeleler yapmağa çalışsalar da...» ba^lanması mümkün olacaktır E cadde üzerinde park yapmakta o «H'? Bu sesler ne dışarda, dihiyet Kanununun B. M. M. nde rnüsasen çok sıkışık olan Şişli yolu lan motorlu nakil vasıtalarının, yorum Mervem? Bavram mı var?» nin tekliflerinde de imzası vardır. zakeresi sırasmda Îdare Amiriydi. «Arkadaşlar biz iktidar olarak trafiğinin yükünü azaltmak ve ko bundan böyle, geüşigüzel park Fanatık bir D. P. li olan ülgen, Güldü kı*. Sıçradı ayağa. Atıldı O gün, kıyasıya mücadele halinde vereçeğiniz cesurana katarlar. bu 1954 tenberi milletvekili oîan Re B. M. M. si müzakereleri sırasmda [ iktidarımtzın şahlanması karşısın laylaştırmak" bakımındttn olduğu yapmamaları için iki ay kadar on Ahmedin bovnuna. olan ve müteaddit oturumdan çıkkadar yolu kısnltmak ve benzin ce Belsdiye <Encümpnir.ce karar O da sımsıkı sarıldı ona. Epey raa cezalar alan C.H.P. milletve şat Akşemsettinoğlu Tahkikat En oturduğu yerden yaptığı sataşmal da bu muhalefet ap.şacaktır. Yal tasarrufunu sağlamak bakımından verilip park mahalli gösterildiği killerinin fena muameleye maruz cümeni üyesidir. Seçim Kanunu ları ile Menderes zihniyetine men nız bu toplantıda hemen karşıları da bu işin yapılması lüzumlu ve halde, bu karar da tatbik edilme gelmişti kuvveti yerine. Vücudunu kaldıkları anlaşılmıştır. Anıt, mah tâdiline rey vermiştir. Son Salâhi sup olduğunu göstermiştir. Hak na çıkıp ta onlar nasıl şiddet gös zarurıdir. miştir. Bu durum kastbamız hal sıkan kolların arasmda, kaybedikumiyeti cihetine gidilen zihniye yet Kanunu teklifçileri arasında kındaki gerekçede, oturduğu yer teriyorlarsa bir misli göstermek kı üzerinde çok fena bir tesir yap yordu kendini Meryem. CEVABIMIZ: Ya n odada oturup dua ettiği köte sadakatla bağhlığı ile tanınmışsuretiyle, 12.00 ye çeyrek kaldı. Is Okurumuzun bu konudaki dü maktadır. şeder. fırlavıp koşarak gelen «At.r. **>•••••••••••••<••«»*><*•••«•*•••••••• • • • • • • • • • • • ^ ter«eniz bendeniz Grupum naınına»nın atıhş'.yla, geri çekildi Merna bu işı halletmiye fedaiyim Meyem. Bu defa, anasına sarıldı Ahbusluktan tstifa edeyim, tek başımet. ma dışarıda bunlarla mücadele eSeçim Kanununun tâdiline ve Sonra, yaşh kadın da çekildi gedeyim. Ne korkacağ m D. P. iktiC.H.P. mallarımn istirdadı hakkin ri, «Şükür, şükür sana Allahım!» darı arkamda olduktan sonra kada bir kanun £ıkanlmasına dair diye diye... çacak delik aratırım.» önergeler 1950 denberi milletvekili O zaman, tekrar etti sualini, AhİSTANBUL 7.45 Şark: ve saz 8.15 Gonialo «Bu C.H P nin yegâne arzusu olan Hüseyin Ortakçıoğlu tarafınmet, Rülerek: 7.27 Açıhş ve program 7.30 Roıg ve Orkestrası 8.45 Mualbizi ne pahasına olursa olsun hudan verilmiştir. Salâhiyet Kanu «Yahu, bu gürültü ne dışarİki marş 7.35 Sabah plâkları lâ Mukadder'den şarkılar 9.15 zursuz bırakmak ve iktidarı kolavnunun teklifçileri ve hararetli mü da, desenize? Davul falan çalı. 8.00 Haberler 8.15 Saz eser Sabah müziği 9.45 Nevin Akol' • «SÎTE TİYATROSU CLlıkla ele geçir»nek. gayesıne ulaşdan birçok değişıklıkler yapu dafileri ve B. M. M. nden çıkmasıyor . Bayr^m mı var yahu?» lerı S.30 Solodan orkestraya dan türkuler 10.00 Kapanış. Vl URAZ» : Geçen mevsim mış, havalandırma, oturma yeı na başlıca âmil olanlar arasında'le maktır. Böj'le şey olmaz avuçları«BayraTi ya!» dedi Meryem. 9.00 Kapanış. 11.57 Açıhs ve programlar başarıh temsiller vermiş olan lerı, sahne genişliğı hususladır. ar. firr nı yalasınlar. firr avuç muhalefe «Bayram ya!» dedi anası. 11.57 Açıhş ve program 12.00 12.00 Mdzıkle öğle tatili 12.30 «Dost Oyuncular» ın kurucusu rmda bazı tedbir ve kolaylıktin hakkmdan gelmek için ne yapİki marş 12.05 Şarkılar (Radi llustafa Sağyaşar'dan şarkılar «Bir biisen, hem de ne bay2641960 tarihinde Muvakkat Korejisör aktör Ulvi Uraz ve lar düşünülmüstür. Temsiller mak lâzım gelirse siz karar verin fe Erten) 12.30 öğle melodile 13.00 Haberler ve Türk basınınram!» diye atıldı gene Meryem. misyonda vaptığı konuşmada şöyarkadaşlarmm bu mevsim Osher gun aynı piyes olmak üze(Gene aynı konu^masında düşük ri 13.00 Saz eserleri 13.15 dan özetler 13.15 Küçük konAskerler geçti başımıza. Devirdile demiştir: manbey'deki Sıte'de «Sıte Tıre saat 18 de ve 21 de verıleBaşbakan hakkında> Talâkatı lisaHaberler 13.30 Yurttan sesler ser 13.45 Sevim Sütçü'den şarler Demokrat Partiyi! Yalnız oryatrosu Ulvi Uraz» ada altın cTahkikat Encümeninin üzericektir. niyesi. belâgati cazibesi, mantığı 14 00 Haftanın oda müziği kon kılar 14.00 Caterina Valente du var başımtzda artık. anhyor da verecekleri temsiller için ne aldıgı vazifeyi hakkiyle yapa• KÜÇÜK SAHNE HALseri '14.30 Kadın saati 14.40 ve Nat «Kinş» Cole 14.30 Gosayesinde bizim dertlerimizi gerımusun? Bu sabah, bağırdı hep rad hazırhklar son safhasma varbilmesi ve tahkikatın selâmeti için DUN DORMEN : Bu yıl, uGeorges Gershivin «Cuban uver nül Soyler'den şarkılar 15.00 de bırakıyorj» yolar... Ona bavram ediyor işte. mıştır. bu heyete gazete kapatmak, hattâ zun bir sure sahneden çekılKapanış. türü» 15.00 Kapanış. millet!» «Muhalefetı matbuat desteklı28 eylülde sahnesıni açacak başka matbaalarda broşür şeklinmiş olan Cahide Sonku ve di16.57 Açıhş ve program 17.00 16.57 Açıhş ve programlar yor. Onu vıkmak lâzımdır. Bu da olan bu tıyatro, Haldun Ta «Ya...» dedi Ahmet. «Yaa... de neşriyata tevessül edildiğinde ğer bazı sanatçılarla takviye Daskotekten mıkrofona 17.20 17.00 Cevriye Ceyhun'dan sarkıkanunla olur. Bu surftle köpekner'in «GÜNÜ\ ADAMI» piDemeyin!.. Kurtulduk ha? Kurtulmatbaayı da kapatma yetkisi veredılmiş olan Haldun Dormen Konuşma 17.30 Radyo Erkek iar 17.30 Türküler ve oyun haliyeceklerdir. Matbua» kale^i va yesiyle temsillerıne başlıyaduk ha? Nihavet kurtulduk ellemek mecburiyetindesiniz.» Topluluğu, 30 eylül gecesi per ler Fasıl Heyeti 1S.00 Küçük vaları 17.50 Seçimlerden önce caktır. Haldun Taner, evvelce fethedilir, ya yık.lır. Onu fethetrinden ha...» desini unlü Amerıkah yazar 20.5.1860 tarihli D.P. Grupunda Orkestra Î8^O Şarkılar (Gül 18.00 Din ve ahlâk üzerine koyazmış olduğu bu piyesini yemek için matbuata namütenahi Clifford Odets'in, çağdaş piyesFırladı kalktı ayağa. Baçı döseren Güvenli) 18.45 Haberleı ise şunları söylemiştir: iıışma 18.15 Sızin için 19.00 ni baştan sahne için uygulamü'amaha gösterdik. kasalarını ler içinde çok tutulmuş olan nüp, yuvarlandı gene aşağı. Ama 19.00 Çeşitli stüdyolardan Haberler 19.15 Yaşadığımız « Bu gibi ihtilâllerde ilk parmış bulunuyor. Birçok tipler doldurduk, yine fethedemedik. «TAŞRA KIZI» adlı eseriyle yummadı gözlerini. 19.30 Olayİar ve yankıları günler 19.25 Hafif müzık tide 500 1000 kişi tevkif edideğiştirilmiştir. Evvelce 4 peraçacaktır. Haldun Dormen'in Şimdi fethetmek için yıkmak «Anlatın!» dedi. Anlatm. na19.45 Şarkılar (Rahmi Sönmez 19.30 Olayİar ve yankıları lir. Çünkü görüyoruz. Üniverside için yazılmış olan eser 3 dilimıze çevırdığı ve sahneye lâzımdır. Kuru gürültüye bakmasıl olmuş... Anlatm hepsini. Kurocak) 20.00 Üç filim yıldızı 19.45 İki marş 19.50 Seçimlerperde olarak oynanacaktır. Pitedp hocaları talebeleri tahrik koyduğu bu piyeste şu sanatyın. Bunlara yakışan keadilerme tulduk ha .. Kurtulduk...» 20.30 Konusma 20.45 Şarkılar den önce 20.00 Şarkılar 20.15 yesi Ulvi Uraz sahneye koyetmiştir. Milletvekilleri talebeçılar rol almaktadır: Cahide bir temiz dayak çekip *enkil etve saz eserlerı 21.00 Radyo Ti Nur Karapınar'dan dans melodıAnası ona, süt ısıtır, çorba kavmaktadır. Rolleri: Ulvi Uraz, lerini tahrik etmiştir. Bunlar uSonku, Erol Keskin, Cahit Irmektir. Fakat bir güzel dayak yervatrosu 22.00 Çeşitli stüdyo Ierı 20.30 Çocuklarla başbaşa natuken, Meryem anlatabildiği Mümtaz Ener, Yılmaz Gruda, zun müddettenberi hazırlanmıştır. gat, Mehmet özekit, Yılmaz lerse bir daha bunu yapamazlar.» lardan 22.30 Müzık festival 20.35 Yuvarlak masa 20.50 kadarını, tekrar tekrar sayıp dökSenih Orkan, Kayhan YıldızKöksal, Perihan Köksal, Oral Fakat bunlar hakkmda örfi îdalerinden 23.00 Haberler 23.15 Hafif müzik 21.00 Türk müzitü Ahmede. oğlu, Oğuz Oktay, Altınterım «Evvelemirde muhalif hareket Arkan. Dekorlar: Duygu Sare Kumandanhih uyumaktadır. Dans ve caz müziği 23.55 Prog ği özel programı 21.50 Silâhh Pırıl pırıl gözlerle, hayran hayErkuş, Güneşi Akol, Tolga Tiedenlerden cana can diyenlerin ğıroğlu ve kostümler: Güler Profesörlügü cehennemin dibine ram 24.00 Kapanış. Kuvvetler saati 22.05 Müzikîi ran dinledi genç adam, karşısınğin, Ülkü Güleç, Ibrahim Decanlannı cehenneme yollamak ve Erenyol'undur. girsin. Idarei örfiye tevkif etmeA NK A RA kutu 22.30 Şarkılar 22.45 daki kızı. lideniz, Ayberk Çölok, Oryal dise diş diyenlerin de dişlerini sök dikçe bunların cesareti devam ede 6.57 Açıhş ve günün program Haberler 23.00 Bir besteci ve : «Eh...» dedi sonunda. «Şükür Küçük Sahne'de ayrıca 10 eBelener, Mehmet Ulusoy oynımek zamanı gelmiştir. Pilâvdan cektir. îşi menbaından tutmak lâları 7.00 Günaydın 7.20 Ha eseri 23.30 Caz müziği 24.00 Allaha, gösterdi bize, bu günleri. «dm gecesmden itibaren pazaryacaklardır. dönenin kaşığı kırılsın arkadaşzım arkadaşlar. 34 gün evvel şu 6 fif müzik 7.30 Haberler Kapanış. Bin şükür! Artık Aziz de bir kötesi, sah ve çarşamba olmak lar.» Bu sanatçılar dışmda kadromebusun tevkifi yapılmış olsaydı, tülük yapamaz bize...» üzere Noel Covvard'ın «HEP da Aliye Kona da bulunmaktaYatağan konuşmalariyle menfi mem!ekette sükun hasıl olurdu.» BERABER PARİSE» adlı esedır. Site Tiyatrosunun reperzihniyetini gösterdiği gibi iktidar351960 ta ıse demiştir ki: ri oynanacaktır. Nisa Serezli' tuvarmda diğer eserler olarak da kalmak için B. M. M. içinde nin dilimize çevirdiği bu oyuBAY OSCAR: «Şımdı iş tam kıvamına geliMolıere'in «Cimri» sı, Marcel ve dışında kaba kuvvete de başvunu Haldun Dormen sahneye yor. 7 gündenberi memleketin altı Achard'm «Patate» ı, Arthur rabileceğini açığa vurmuş bulunkoymaktadır. Oymyanlar: Ayüstüne geldi. 35 çapulcuyu zapteMiller'in «Hepsi Oğlumdur», maktadır. fer Feray, Turgut Boralı, Guld^medisimiz bir hakikat olarak Strindberg'in «Baba» ve BeneCUMHURİYET Zabıtlardan, bin Eray'dır. Dekoru Teoman detti'nin «10 Saniyelik Opücük» ortada duruyor. Hâdiseler inkisaf Orberk hazırlamıştır. özel notlardan ve batıra defterleadlı piyeslerı bulunmaktadır. etmiştir. Bir ihtilâl, bir isyandır. rinden alınan ve tırnaklar içir.de Heoimizin gırtlagım sıkmağa ka(Arkası var) Site Tiyatrosunda bu yıl saheösterüen cümleler üzerinde hiçrarh olan bu insanlarm karşısmSelmi ANDAK ne ve salon imkânîarı bakımınbir değişiklik yapılmamıştır. da bizim «Biraz daha hâdiseleri ^ • • » • • » » • » • » • • » • « • • • • • • ^ • • »• • ••• •• •• • «• »» • • • • • • Bn arada Henry Cordier de Parisi terketmisti. Kont, Claire Guerin'in hüviyetini ispat edecek şahitler bulmağa çalışırken, Cordier de Parizoflara gitti. Parizot'lar kendisini eörünce endişe ile sordular: «Ne oluyor? Ne istiyorsunnz?» Cordier de: *Size akrabanız Rabiot'dan baber getirdim .» dedi. Madam Parizot iskeralesini çekerek: «Otur bakalım, dedi ve hemen devam etti: «Rabiot ne oluyor? Şimdi nerede? Ville tf'Avray'da sakla nıyor'. Hem galiba o Fourel'lerle bir şeyler çevi riyor.» Bunıın üzerine Parizot sordu: Fourel'lerle mi Evvelâ sıınu söyleyin bakalım: sizi bu raya kim günderdi? Cordier hafif güldü ve «Hayır, dedi. Beni Rahiot göndermedi.» Bu sefer Madam Parizot sordu: Peki kim çonderdi? Neden geldiniz? Hiç. size haber vernıek istedim: Kabiot'un Ville d'Avra\'a yerlesmiş olnıası sizi hayrete düşürraüyor mu? Oraya Fourel'le kızını da getirtmiş». Karı koca bir bakıstıîar sonra Parizot: Ne biliyorsanız söyleyin, dedi. Cordier: «Şimdilik fazla bir şeyler bildigim yo, dedi. Bildiğim sadece P.abiot ile Foıırel'lerin Ville d'A\ray'a yerlesmiş olmaları. Fakat müsterih olun Ne yaptıklarım yakında anlarım. Peki o balde neden bizi simdiden haberdar ettiniı? Basit, zamanı geldığinde hizmetlerimin mnkabilini vermeniz için. (Arkası Müebbed ağır hapis cezası alan düşükler hakkmdaki gerekçeler Derince'lilerin Selâmi Dinçer çilesi Selim Yalağan Ekrem Anıt 6/Sıırat M Ülgen R. Âkşemsettinoğlu Hüseyin Orfakçıoğlu l Tiyatrolar sezona hazırianıyor Fatıh Malta Fevzıpaşa Cad.9^ ^ kabul saatleri 15.30 18.30 f Tel: 21 54 24 f HAYRİ DAYAS Operatör Dr. ALTIN 2091961 FİATLARI 1002510050 1360013650 1035010400 97009750 1220012250 14801482 14301482 Cumhunyet Ata Reşat Harojt Gülden Ingiliz Değııssa Yerli .'IIMIIIMIIMIIMIMIIIIIIIIMIMI) 11111111111111111111111111111II1111111111 • 111 •• • • 111 • • • 11 • H 1 • IIIIIII1 !•• I • M • M I t I I I •• I I I I M I I H I I M I •• ••• ••••••>• ERl&i SABAtf APAM KLMORU K£N BlR DAHA PÛLİfLERİ UZİllME PROF. NlMBÜS'ün MACERALARL MU5TERILERI ADBTfNIZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle