16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A1.T1 CUMHURÎYET 20 Eylul 1961 A Millî tokımı Vefo Genç'i 2 0 mağlup etti B millî takımı ise Beylerbeyini 5 1 yendi B millî takımının Hıinkii kadrosu F. Bahçe G. Saray bu gece Ankarada karşılaşıyorlar 12 bilcn 24 kişi 11 bin lira aîacak Ankara 19 (Cumhuriyei^Teleks) nn g^c e (bu gece) 20.30 da 19 Ma Ankara 19 (CumhuriyetTeleksl Eski Muharibler Derneği yara yıs stadmda karşılaşacak olan iki Dördüncü haftaya ait Spor Teto ikramiyeleri katî olarak belli olr'.na başkentte bir gece maçı ya ezeli rakiptamkadroları ile şehmuştur. Bugünkü yapılan kontrolcak olan Galatasaray ile Fener rimize gelrnektedir. 20, 10 ve 5 lira da yine 13 bilene rastlanmamıştır. edilen biletler sa tkramiye kazananlar ve alaeakları hçe karşılaşması bir ara suya olarak tesbit duşer gibi olmuşsa da neticede kati bahtan itibaren 19 Mayıs gişele ikramiye miktarı şöyl^dlr: 13 bilen yok. olarak anlaşmaya vanlmıştır. Ya rinde satışa çıkarılacaktır. 12 bilen 24 kişi 11.329,50 Lira. 11 bilen 194 kisi 924.50 şer Lirt. 10 bilen 224« kişi 121 er Lirs »la caklardır. 8 ekimde Romanya ile yapüacak ol»D maçlart az bir z«man kalg durunn göstermiştir ki bilhassa A millî takım namzet kadrosunun, oyunu henüz isteniîçn değil vasa<s bil* yaklaşamamıştır. ~ Bükreş'te yabancı gaha r e seyird önünde oynıyacak ola^ A milll takımımızm şimdiye kadar zayıf rakipler ile yaptığı maçlarda bıraktığı intıba hiç de iyi olmadığındaa bundan sonraki hazırlık maçlarınm hakikaten kuvvetli takımlarla yapılması lâzımdır. Ancak bu şekilde takım hakikî durumunu ortaya koyacaktır. Yokse idmanlar bu şekilde devam ederse calışmalar fayda yerine zararla =on bulîcaktır. A miUi takımı maçında BıroI defans ile mücadele ederken Ekimd© memleketimizde müsabaka yapacak Hep götürecek miyiz? Hiç getirmiyecek miyiz ? Erdoğan ARIHNAR Teşil sahslsrımızuı sevüen çocnklsn, birer birer başka sahalara, başka takımlara, başka renklere gitmeğe başladılar. Avrnpa sahalanndaki ba (Turco) larla tabii iftihar ediyornz. Gol attılar mı, biz aimışu gibi geliyor. Fskat netleeyl. lonn daha baştan düsünenlerimiı yok. Avrupaya tahsile yolladıfımız çocnklarumz bize, mfihendis, mlmar, doktor, huknkçn, öğretmen olarsk gellyor, bir şeyler getiriyor, bir »«yler kazsndırıyorlsr. Tüecar alsrsk Avrnpay» yolladıklanmız, mallarunıza pazarlar temin etmeğe çahşıyorIar. Gazeteei olarak voüadıkIanmız bize gelişen tnemleketleri yazıyor, hatırlatıyor, hamle yapmamıza çalışıyorlar. Ta bizim fntbolcnlarımıı ne yapaTaklar? Bize ne getirecekler? Bnndan evvel gidenler vardı. Geri gelenler bir, iki nuçtan sonra fntbola bıraktılar, bazıları yabancı ülkelerde is tnttnlar. Gelip «Ben orada şunları öğrendira. Eski takımıma. Tfirk futboluna sunlan vermek istivorum» diyeni açıkça göremedik. Onların da bize bir şeyler getirmeleri lâzım değil mi? Gidenlere basarı dileklerimle bunn hatırlatıyornro. Bnraya bu toprağa asıl vatanımıza bir şeyler getirmege, bir şeyler kazandırmağa baktnız Dajlardaki koskoca kireç kayaları snlann getirdlfi kireç zerrelerlyle olnşnr... 2. sonbahar kupası Konkur Hipikleri Binicilik Federasyonunun faaü yetlerinden olan sonbahar kupası binicilik müsabakalan. bu hafta cumartesi ve pajar günlerı, a*lı spor salonunda saat 14 te vapıla • caktır. Müsabakalara, atlı sopr kulübü. Sipahi Ocağı. Istanbul bi nicilik kulübü ve Ankaradan dâ vet edilen Atlt Spor ekipleri katılacaklardır. Açkerî biniciler. atlara ası yaptınldığı için bu son müsabakalara katılamıyacaklardır. Di ğer taraftan 30 eylul ve 1 ekimde yine bu ekipler arasmda bir. müsabaka daha yapılacaktır. Lefter iklncl golü atarken Kulüplerarası atletizm şampiyonası Kulüplertrası Türkiye atletızm şampiyonası 30 eylul, 1 ekim 1961 tarihlerinde şehrimizde yapılacak•ır. Bu j'anşmalar, cumartesi ve pazar gunleri »abah saat 10 12,30 Atletizm Ajanı Esref Aydın. 25 arası Dolmabahçe stadmda yapılaeylulde Bölge binssında îstanbul caktır. okullan beden terbiyesi öğretmenleri ile bir toplantl yapacaktır. AyYanşmalar. bilindiği gibi bun • dın, bu toplantıda önümüzdeki se dan evvel bütün bölgelerde yapı ton için okullarla ajanlık arasınd» l«n eleme yarışmalan «onunda Tür yapılmaıı lâzım gelen içbirliği hak kiyede ilk 6 sırayı alan 6 kulüp kmda konusacaktır. arasında olacaktır. Atletizm Ajanının toplantısı Dün Vrfa genç takımı ile yapı!?.n maç da diğerlerinden farklı değildi. Nitekim rsamzetler yine Utminkâr olmaktan çok uzak bir futbol oynamışlar ancak 16. ve 26. dakikalarda Ogün ve Lefter'in attıklan golerle müsabakayı 20 ka/anmışlardır. Moskova. (Hususı) Ekim A millt takım: Turgav fNecmiiaymda Türkiyede biri millî iki Ahm»t (tsmet). Basri Seref (Susi temsili uç karşılaşma yapaat), Süreyya, Mustafa Hilmi cak olan Rus serbest güreş mil 'Ogün), Can (Ergun), Oeün CC^ın). li takımı pazartesi günü sona Biroî (Kadril, Lefter (Şenol). eren Rusya şampiyonasını müVefa Genç takımı: Ünal Musteakıp kampa girmiştir. Rus tafa. Behçet Fahrettin, Burhan, takımmda Aliev, Sayadov, KaHüs»yin Ergun, Kemal, Rabbani. ravaev, Sinyavski, Murtazov gi Cnver, Aydın. bi şöhretlerin yanında Valkin, Celtic tsraftarları tribünlerden Londra. (Hususil Glosgov' A millîlerin akslne *sima kuvAbdullahev, Tsurov, Kalinin ?ahaya akın »tmiş ve futbolcuda oyrsanan Iskoçya I. liginin =tli rakiplerle oynıyan B millîler isminde genç kıymetler de var Celtic • St. Johnstone maçmda lan omıızlanna ^Imışlardır. Ba ın Beylerbeyi ilee yaptıkları madır akın esnasında ateşli seyircüp takımlarının zaferine sevinen ç! 5 1 kazanmağa muvaffak o!duRuslar Türklerle yapacakları rin ayakları altında ezilen 3 lar. A takımından kat kat daha karşıijjmalara çok büyük önem kişi ölmüs, 28 kisi de yaralaneüzel oynıyan her şeyden evvel vermebtedirler. mıştır. Johansson Liston eayet güzel delâsman yapan çok kolay gol pozisyonuna giren B tamaçına gangsterler kım için tstanbul'da yipılacak Real Madrid olan Romanya maçından ümitli karıştı Barcelona'ya yardım olduğumuzu scyliyebiliriz. tlk devNeıv York, (Hususi) 1 Karesi 40 biten karşılasmanm üç edecek sımda Kanada'nm Montreal şeh golünü Aydın diğer ikisini ise nnde yapılması icap eden tsRahmi ve Tank atmıştır. B»ylerMadrit. (Hususi» Real Mad veçlı tngemar Johansson ıle beyinin tek golünü Orhan Varol'un rid'in şampiyonluk mucadeleAmerikalı "Sonny Liston arasın knruduğu kaley e kaydetmiştir. Rio de Janeiro 'Hususîi sindeki rakiplerinin azalmasiyle daki boks maçı ıptal edilmiş1958 de tsveçte vapılan VI geç^n yılkı Ispanya liglerine B millî takım: özcan Candetir. Dünya Kupası maçlarında şaalâka birdenbire düşmüş ve mir. Münir (Bülent) Ali îhsan, kulüpler zararlara uğramışlarhane oyunları ile futbol meSabık ağır siklet dünya şamSabahattin. Kaya Tank, Ahmet dır. rakiılannın kalblerini fethepıyonu Johansson. Liston'un (Erdoğanl, Ertan, Aydın. Kahmi. den Batafago ve Brezilya milışbirliği yaptığı gangsterİTİn Bunu nazarı itibara alan Real Beylerbeyi: Hasan Nuri, Kutkendismi tthdit ettiklerini ilerı li takımının süper yıldızı gağidarecileri hâlâ malî krizdan nur Özcan. Mustafa, Hasan • Mus sürerek bu maçtan vazgeçtiaçığı Garrincha tekrar eski kurtulamıyan Barcelona'ya yar tafa, Salâhattin, Benan, Yaşar, ğini açıklamıştır. yüksek formunu bulmuştur. dım etmeğe karar vermişlerdir. Üstün. Ekrem KARPAT IIIIIIIIIIMIııllllülllllllflflfllMIIMItlfllllllllMllllllllllllllllfffülüüllf'lül'ülılllllillKIIIIIII'lfllfllüll'lüfl!!!*!! Rus Millî Güreş Takımı İskonya'da yapılan bir macta 3 kişi ö ü , 28 kişi yaraiandı Oarrinçha Işkrar formunun zirvgsins yükscldi IIHIHÜÜUI!! Merdane: 4145 MOKASEMERKEK İSKARPİN 3844 Patık Garson . 3 6 4 0 Filet .• 31 '35 MOKASEN KAOfN Zenne: 3640' BOTİYON PaUk: 2 6 3 0 Bebe : 21 • 25 : 2630 Filet / 3 1 3 5 ÇİZME ÇOCUK Patik : 26 30 Bebe : 21 25 ÇİZME KADIN Zenne: 3640 Filet : 31 • 35 GÜNEŞ PLASTİK AYAKKABI FABRİKASI en zengın GUNEŞ PLASTİK AYAKKABILARI ' SCHNEIDER kışlık ayakkabı çeşitlerini takdim eder 300 Mî MUHTELİF : KERESTE ALINACAKTIRj İ.E.T.T. îşletmelerindem • + J • 4 1 Yukanda yazılı keresteler 2/10/961 pazartesi günü saat 16 ya kadar mektupla fiyat ve teklü isteme usıılü^ile ihaleye konmuştur. 2 Şartnameler Metrohan Levazımından alınabilir. • MUFLONLU PLASTİK Plâstik ayakkabı imalâtının önderi olan GÜNEŞ, ayakkabılarının hafifliği, zerafeti, ve l ile nam salmıştır. Kullanılan muflonun kalitesi ve muflon yapıştırma ameliyesi rakipsizdir, GÜNEŞ mamulâtı memleketimizin t'leri gelen toptancdannda ve perakende mağazalannda satılır. & DİKKAT: TESLİMAT1MIZ 1 EKİMDEN İTİBAREN BAŞUYACArT» İ ! Nakliyat Yaptınlacak • Günlük gazeteierimizin aşağıdaki naklıyatı 25.9.961 pazartesi • saat 14 te şirket merkezinde açık eksiltmeye konulmuştur. Bu husustaki şartname, her gün sabah saat 8.30 dan 18.30 kadar şirket merkezinde görülebilir. Şirket, dilediğine ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. HATLAR : GAMEDA Limited "Şirketi • Ist • Izmir Cağaloğlu Servilimescit ~ Sk. Kurt tşhanı kat 3, 317322 • İst.BursIst.Trakya Îst.Eskişehir Cumhuriyet 4861 •••••••••••••••••••»•»»••»••»<>»••>• ^ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •»••••••••••••••••••• BINA ASANSÖRÜ İthal mah gelmiştir. Adres : Galata, Kürekçiler, Evranos Han 3 Paluoğlu Tel: 49 14 99/3 İL86184849 '*^^1 İstanbul Tabib Odası 1 Batı Almanya malı Başkanlığından: Odamızın altı aylık umumi heyet toplantısı 7 ekim 1961 cumartesi günü saat 14 ten itibaren Tabib Odası salonunda yapılacağmdan üyeleıimi zin teşrifleri rica olunur. îdare Heyeti GÜN'DEM : 1 Kongre riyaset div«nı se çimi. 2 tdare heyeti çahşma raporunun okunması. 3Dilekler. tL 8720/4866 HIROLIFT ASANSÖRLERİ L U 1 İ Satışa arzedilmiştir. Türklye MOımııllh T Ü M A S K o ü . Ş t l . Uunbut O«!ata. Haraççı Al! Sok Selânlk Pasaji 53 Te!: 44 81 48 Ankara Te! : 12 G5 85 IL 8637/4853 İst. İkinci İcra Memurhığundan: MENKUL SATIŞ İLÂN1 TELEFONBÂU und NORMALZEIT •5101525 ve 50 aboneliksekreter ve tam atomatik kompje TELEFON SANTRALLERi Türheli Tic» A*Ş* .2i.\ts8imkalar Cad., Yanıkkapt Sok. 135 ıaer,o;v' ..,. \jei: 44 4S 21234 Faal 2573/4846 2961 3614 Bir borçtan dolayı mahcuz cem'an 25000.00 Lira klymetinde konfeksiyon işlerine mahsus Singer marka ilik yapma ve zikzak ve lâstik dikme ve 3 adet reçtne. 2 adet Overlok ve 1 adet dikiş makinesi ve 1 adet • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • •• elektrikli makas ve 1 adet elektrikli » • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • » ^ silindir ütüsü 1 adet rejistanslı pres Utüsü makinalan 25.9.9H tarlhine rastlıyan pazartesi günü saat 12 den 13.00 e kadar Gürün Han 8 inci kat S31 numaralı ardlye olarak kullan.!lan yerde açık arttırma suretlyle satılacaktır, Mezkur günde mahcuz mallara tek llf olunac=k bedel muhammen kıyZira Facit tekmil hesap işlerinizi en rahat en metinin % 75 ini bulmadığı takdirde satış 299.961 tarlhine rastlıyan cum» aessiz, en seri ve en basit bir şekilde halleder. günü aynl yer ve saatlerde yapılacaktır. Satış peşm para Ue o!up teüâüye resroi ve ihale karar pullan alıcıys TU. 1 9 5 0 aittir. Isteklilerin mezkur gün re saatlerde mahallinde hazır bulıınseak memura müracaatlan ilân olunur. (Basm 6974 4883) Facit makinesine güvenebilirsiniz. Eli Burla ve Ortakları KAYIP Şebekemi kaybettim Yenisini alacağım. Hükümsüzdür Semir Ögütmen Cumhuriyet 4857 Teıehn: 491766 Evet • bir Facü alınız
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle