09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOKT ttesımb Kuman: 186 B & N K t K İ N M İ L Y O N L A R I CUMHURİYET • •••••••llllIlIllIlllIlllltHIIIIİIIllllIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIlllllllttlilllllliMIOIU. M SyMl It61 [ Çiz«w TVEB 8ATOL Çtnriren: MJahmr KDTfT lllinmillUIIIIUIIUUIIIIIIMIIUIIIIIIIUUIIIIHIIIIIIIIimHMIIIHHİNIIIHIIl! YA7AIS3S YAMAN 179 Tam gerisind», denizde parlayas rinin, agır «gır guya yaklaştığım... koca fövdenin (oa titreyifltriyle, Epek uğraşarak Azizi büyuk mo hafif hafif oynuyordu sular... tora çekıp çıkardıklan, ambarın Korkunç bir zıpkınla arkadan üstüne yatırıp, elbUelerinı yırta vurulmuş, canlı canlı sişe geçmiş. yırta sıyırmay» bafladıkları zati Aziz! Kendi tekneıine mıhlan man, hâla ucuna balık bağlı kalamıjtl. nnı kaldırdı havaya kırmızı t«kAcayip bir çarmıha, tuhaf bir ne.. Koca bir gaga gibi dikti. dik. îsa gıbi, tersine donuk olarak çi ti göğe... Sonra, başa, en uca adam gidince, pervane sudan çıkma vılenmistı. « Allah!» dıye bağırdı Fuat sın diye kıçaltı taşla doldurulup ağırlaştırılmış o kırmızı kayık, ne Reis. «Allah!» Hayırsızdan, belli belirsiz yankı lamandır zorlukla taşıdığı 17 beygirlık koca makinanın üçyüz kilolar geldi. da n fazla yüküne de nihayet bo. « Evlâdım!... Aziz... Allah!» Sonra, pek kısa bir an, Rüstem yun eğerek, kaynadı gitti denize... Ertesi sabah Kont, Claire Gnerin'in doğdugu Clande ihtiyar bir adamdı. Kontun snali fize Pek&lâ. Ş&badet esnasında ne söyliyebiliClaude Guerin Konta hayret dolu çBzlerle Kayboldu «Kıhç», kecdisine bağ le Ibrahime baktı. şehir olan Bourgi oisin'e çeldi. Orada bir evi a rine: «Maalesef yeğenimin ne oldugnnu hiç bilerim? Bakın anlatayım: Yeğeninizin bazı mflbaktı ve sordn: cNeden? ne yapacaksınız? Çün« Ulan bir de oturup »eyir mi lı öbur kılıeı da berab«rinde »üradı, buldu ve kapıyı çaldı. İhtiyar bir hizmetçi miyorum, dedi. Kont cevap verdi: «Merak etme kü geçenlerde ölmüş bir adam onu mirascısı yap cevheratı vardı. Belki onlan tanıranjz: galiba. rükleyerek... kapıyı açtı. Kont sordn: «Mösyd Claude Guerin yin iri bnlondn, fakat dört ay kadar evvel ölraös. mıstı Vasiyetnameye göre Claire Gnerin öldfiğü ondan bir yüzük, küpe ve bir Dros kalmış. Broş ediyorsunuz? Nankör köpekler... önunde yatan, çıplak, iri gövKorkak itler... Kahrolun .. Sizin Durada mı otnruyor?» Hizmeteinin mttspet cevap Hüviyeti meçhnl kaldı^ından ölüm ilmühaberi takdirde mira»tan çocuğu islilade edecekti . tş mu? Ben ona bir broş vermiştim. Eğer o ise eldeye, çılgı n gibi baktı Fuat Reiı. vermesi üzerine de bir kaç dakika »onra Kont, te biz de Claire'in kızının izini bnldnk. Bir kaç bette tanınm. O halde benimlc birlikte Blois' bokunuza fitti. Gitti .. Allaah!» adına çıkarılamadı. Halboki benim de vejteniniz O hareekstiz vucuttan, bir turlu Fırlattı kendinı denize Claire Guerin'in amcasının yanına alındı. ay evvel ölen kadının Claire oldngnnu ispat için sdına çıkanlacak bir ölüm ilmühaberine ihtiyaya eelir misiniz? Elbette . Elbette Tamamen kınk Sular yarılıp açıldı. Bır an kay çekip alamadıklan kılıcm şahadetinize ibtiyaeıra olaoak. erarinizdeyim. (Arkası varj boldu, sonra gene gorundü o şiş.ucu, ön tarafta, göbeğin dört beş yukarısından ma n govde. Hızla yuzdu, Azizın parmak sağmdan, ^ıımıııııııııınmıunııııııııııı^ yanına. Balık oynamıyordu artık. çıkıyordu dışarı. ^••••••••••••••••••••••••••l Eliyle, hayvanın gagasının, tam Yüzükoyun çevirdi bir daha Azi kokune kadar girdığı yeri yokla zi, babası. İSTANBULDAN dı, Fuat Reıs. Azizın vücudundan Kılıcm o kalın, güdük kökü... siçıkıp, tekneye saplandığı yere, o yah tüylerle kaplı kaba etlerin araya ise, sokamadı elini. Motora arasında, tam ortada, gorünüyor. ÎSTANBUL Bu fabaıan şarkıları 8 15 Ka7.27 Açılıç ve program 7.30 rışık hafif melodıler 8 45 Şar o kadar sıkı bastırıp yapıştırmış. du tı Azızi, balık. • Ϋ tki marş 7.35 Sabah plâkları kılar 9 00 Ev kadınımn not Hızla, gene «ırt üstü dondürdü, £n sşağı yetmışlik dev hayvanı, 8 00 Haberler 8'15 Şarkılar defteri 9.45 Ahmet Sezgin'den : Gezici esnafın E 8.30 Baie muzığı 9.00 Kapa Turkuler 10.00 Kapanış. kuvruŞundan, karın yuzgeçlerin ruhunu çoktan teslım etmiş, bem den tutup, geri çekmeye çalıştı beyaz goz aklariyle bakan, harej hak ve vazif eleri = nış. 1157 Açıhş ve programlar fuat Reis Bır parmak oynatama ketsiz vucudu, Fuat Reis. 11.57 Açıhş ve program 12.00 12 00 Hafıf yemek muzığı 12.30 Hiç bir şey diyemiyordu. Ikı mar» 12 05 Şarkılar (Afı Gonul Akm'dan şarkılar 13 00 <iı j Geççn gun «Marpuççular» E Dili tutulmuş gibi, bir öne, bir Winston Churchillin kın Sarah, ve nüfuzlu inumn çocuklanmn tab Karacan) 12 30 Öğle me Haberler ve Turk basınından oO sırada, sarı takadaki tayfalar ; cıvarında ışportacılar ile Be E bir kere daha, sarhosken otomobil maceraııdır. Bunlar, babalarınm dan ikısı, ellerinde testereler, atla arkaya çevırerek, seyrediyordu oğ : ledıye zabıta memurları ara E lodılerı 13.00 Turkuler (Nun zetler 13.15 Kuçuk konser lunu. nisa Toksoz) 1315 Haberler 13 45 Nevın Guler'den şarkılar kullanmak suçuyla mahkemeye etrafı daitna teıir altında tutan dılar denize, geldiler. • sında geçen üzüntü vericı S verılmis ve tnahkum olmu«tur. Hâ sahsiyetı fcarşıunda, kendıleri de Vakit henüz öğle olmamıştı. : yurnruklu mucadele her ıkı E 13.30 Şarkılar (Necmı Rıza A 14 00 Dorıs Day ve Johnny's Kaptı bır testere Fuat Reis. Suhıskan) 14.00 Konser saatı Mathıs soyluyor 14 30 Solmaz diseyi gazetede okuyan ihtiyar po onlara yetıjmek, onlar gibi meş: tara'ın da duzensızlığı bakı E ların içınde zor gıdıp gelen hare Ama sabahtan beri, karavana atlitika adamı, bu huıuıta falza bir hur ve nüfuzlu olmak, kendilennTeğmen'den şarkılar 15 00 : mından esef edılecek bır hâ E 15.00 Kapanış. ketlerle. gagayı tam dıbinden, maktan bıkıp, sabırları, ustalıkla16 57 Açılış ve program 17.00 Kapanıç. sey »oylememis, yalnız: • dısedır. 5 Azıze gırdıği verden kesti Balığı rı tükenen bazı tekneler, kımılda den bahsettjrmek sabırıızlığı içinmadan duran sarı takanm sağın. Zavallı Sarah! demeklc yetin de, istemiyerek kotü yola sapar| Gezici esna/Ia uğraşma ve ^ Turkuler 17.25 Sağlık oğutleçekıp attı tavfalar, bir yana. ıı 17.30 Saz eserlerı 1750 16 57 Açıhş ve programlar jnistir. '• onların durumunu duzene Azizle kayıŞın arasma sokulma dan solundan geçerek, donüyorlar. Konuşma 18.00 Radyo salon 17.00 tncesaz 17 30 Trafığe \ koyma ışı ve bu konuda kar E orkestrası 18.20 Üskudar Mu dıkkat 17 35 Semahat Ergokya, bo^una uğra^tı testereyi, Fuat lardı koye. tşi paydos etmeye... Fakat etrafmda bulunanlar, oSarah, Buyuk Britanyanın en guÇok yakından geçen bir motorun 1 şılaşılan guçlukler hemen ne E ıkı Cemıyetı 18 45 Haberler men'den şarkılar 1750 SeçımReıs. önunde hareketsız duran vu oun, göründüğünden cok daha zel ve en zengın kızlanndan biri ; men bır asırdanben Istanbul E lerden once İB 00 Sızın içm cudu, gerı çekıp çıkarmava da ım dumenındeki adam, Fuat Reisle müteestir olduğunu perişan h« olarak kalmakla yetinebılırdi. Hat; Beledn esını uğraştıran bir E 19.00 Çeşıth studyolardan 18 35 Yurttan sesler 1900 Ha kân yoktu. Alt tarafı, çok daha tayfalarım hep bırden, ambarın lınden anlamıglardır. 19 30 Olaylar ve yankıları tâ dunya tarihinin en buyük lsimj meseledır. ~ üzerinde toplanmış, ayaklarının berler 19 15 Yaşadığımız gunkahndı kılıcm. Ingilterenin cn güzel kızlanndan lerinden birinin vârisi olmak da ; Mevzuun rasyonel bır tarz E 19 45 Vıyolomst Darvaş 20JOC ier 19^5 Hafıf muzık 19.30 O zaman taytalarla beraber, bu dıbinde yatan bir şeyi seyrediyor Şarkılar 20 15 Muzık 20 4ö biri, teçkin sahne artUti ve mef onun yetinebıleceği bir meziyetti. : da çozulmesı yoluna bir tür E kesik alt ucu, sıkı sıkı tuttu Fu gorünce: Konuşma 2100 Şarkılar (Mu Olaylar ve yankıları 19 45 Ikı hur bir adamın mesut e;i olan Sa Fakat bütün bunlara, servete, gü1 ; lu gıdılemedığı ıçın problem E « Hey!» dıye seslendi, bas taallâ Mukadder) 21 30 Radyo marş 19 50 Seçımlerden once at Reis Kanırdılar kuvvetle, bir ra'om kırk altı yajında alkolik zelliğe ve asalete, dünyaya gelir; gun geçtıkçe muzmmleşmiş E Oda Orkestrası 22 00 Çesıtlı 20 00 Mefharet Yıldırım'dan : yana Yerınden oynadı Aziz. Son rafta, ayakta dikılen, «karavanacı» olnaası »ebebinl Izah için onun ken zaten sahipti. Onun istediji ve çozulmez bır hale geltniş studyolardan 22 30 Ses ve saz şarkılar 20 20 Konuşma ra kılıcın üst ucu, tak diye kırılır zıpkıncısına. «Gordun mu bak, na gençlik yıllarına kadar gerilemek sey, hurchill'in kızı olarak kalmak tır. E •iunyasından çehreler 22 45 20.30 Çoeuklarla başbasa 20.35 ken, o da beraber kayıp düştü ıu. sıl vurmuş almışlar gene bir baieabeder. değil, kendi şöhretini kendisi yaoNejat Cendelı kuarteti 23 00 Sazlar ve şarkılar 21 00 Konlık! Biz de tâtil ediyoruz işi... Bak Istanbul bugünkü nüfusu S ya. Zira, Sarah'ın macertıı, conra maktı. Kardesı Randolph gazettcv Haberler 23.15 Dans müziği ve ser salonundan 2135 Radıfe nun yarısına veya üçte birine E Ilk darbenin şıddetıyle, kırmızı mıllete...» di. Gazetecilikteki sahsl başarıları dan kötü yola sapan nice zengin : sahıp ıken kolaylıkla halledi E hafıf şarkılar 23.40 Gece ve Erten'den çarkılar 21.50 Mık teknenin zaten boydan boya aralan Kızdı zıpkıncı. Döndü arkaya. ; lemiyen bu çetin işın su an S muzık 23.55 Program 24.00 rofon bır 22.10 Hafıf melodımış bır alt tahtası ise, bu son ka Bağırdı. Kapanış. da bırdenbıre kokunden ıslah S ler 22.30 Muzeyyen Senar'dan nırmiyla iyıce açıidı, sular daha « beğenmiyorsan, gelecek se. edılmesı elbette mumkun de A NK AR A şarkılar 22 45 Haberler 23.00 hızlı gırmeye başladı ıçeri .. ne başkasıyle çjk... Ben yalvarma 6 57 Açıhş ve gunun program Gençler için senfonık muzık ğıldır. Fakat ıyı bir usul tu E O sırada, duğmesıne basılmış, dım ya sana, aman beni al diye... ları 7 00 Gunaydın 7.20 Ha 23.40 Dans muzığı 24 00 Kapatulur ve haksızhja mevdan E ikı oyuncafc kurbağa gıbi, aynı Bızım ehmızden bu kadar geliyor 1 fıf Muzık 7 30 Haberler 7 45 nıs ver^meden tatbık olunursa E anda harekete geçıp, tek lâf etme Çobamz biz... yavaş vavaş intızama girmesı S den attılar kendılerıni denize, 1b Dümendeki, ortu yatıstırmak iskabıldir. E rahımle Rusteru. Buyuk sarı tek tedi. Ne olur, ne olmaz, elden kaneye doğru, yuzmeye koyuldular. çırmamak gerekti zıpkıncıyı. Hem 1 Sade ışportacılara de E ğıl, butun gezici esnafa her E Azizle meşgul olan, onun hâlâ, de, pek fena iş yapmamışlardı doğ Yeni İthal Edilen Japon Hârikası şemtte durup alışveriş «de azıcık ıçerı bukuk duran vucudu rusu, bu mevsim... ceklerı munasıp bir yer gos E nu, kendi koca takalanna doğru « Boş ver! Şaka dedim...» diye termek. E gotuıHeye uğraşan Fuat Reısle bağırdı ön tarafa. 2 Butun gezlci esnafın E tayfaları, ne Ibrahımle Rustemin Ama dargın, basını callıyordu bırleşıp bir cemıjet veya sen 55 bu acele yuzuşlerını farkettıler, zıpkıncı. dıka kurmalarnı teşvik, hat 2 ne de kırmızı teknenin küpestele (Arksn rsr> Saat 21 de Celâl MusahipDrtun Tlrfctrotâ maddî yardımlar yapcrak S zâde'nm «Bir Kavuk Devnlsu 1 ekfan fe* temin etmek. E di» oyunu temsil edılecektir. cerinden itiba3 Bu suretle inzibat altı E Sahneye Vasfı Rıza'nın koy*l ren Shekeape; na alınmış gezici esnaftan her S duğu bu temsılın evvelki kad are'in «Atinalı ; birine fotoğrafh birer hüvi S nı bııaz da babasınm şöhretıne ve | yet varakası venmek. Sendi E rosunda şu değişıklik yapılTimon» adlı ese nufuzuna borçlu idı. Sarah aıle a : k»ya mıştır: Gazanfer özcan yerırı oynanacaktır. Orhan Burigirmemiş ve hüviyet E dına ve baba nufuzuna hiçbır su : varakası almamış kimselere E an'm dilimize çevirdigi bu pi ne Vasfı Rıza Zobu, Mahmut DEKORATİF BOYADIR retle guvenmek istemedığı ıçın, bu« ; gezici esnafhk yaptırmamak. E Morah yerıne Reşit Baran yesi Tunç Yalman sahneye butun başka bîr yoldan çohrete u ; 4 Kendüçrine gösterilen S Kemal Tozem yerıne Rauf koymaktadır. Dekorlar Vural lasmağı tasarladı, Churchill «ılesı : yerlerden başka mahallerde E Ulukut, Zihni Rona yerine î Paker'indir. Oynayanlar: Anın nufuzuna ihriyaç gosterroive : sanat icrasına kalkıp köşe E Galip Arcan rol alacaklar ve gâh Hün, Kâni Kıpçak, Toron cek bir metlek seçti Tıyatroya in ; başlannı, yaya kaldınmlannı E Pertev Ata'yı Uluer Süer oyKaracaoğlu, tsmet Ay, Kemal tısap ettl. HAYAT BÖYUNCA GARANTİ Bekir, Necmi Oy, Tunç Yal nayacaktır. • fuzulî olarak ışgal edenlere E Işte Sarah Churchill'in feliketi I ve bağırtı çağırtı ile halkj ra E + Kadıköy Tiyatrosn 3 0 man, Ferih Egemen, Fu»t tfTürkiyede orijinal monlaj ve orijinal ayakla satılan yegâne eylülden itibaren saat 18 de bu ılk adımdan sonra baçlamıçtır. : hatsız edenlere ağır cezalar E han, Metin Çoban, Eeha Kıral, sağlam dikiş makinasıdır. Bayılerden israrla: «Issız Ada» oynanacaktır. AuE Mufıt Kiper, Ersan Barkın, Sarah, monden hayat fotograf : vermek gust Defrense'in yazdığı bu Leylâ Altın, Necdet Yaian ve çısı Antony Beauchamp'la seviifip : 5 Belediye zabıta memur E piyesi Bülend Danişmend dıh diğer sanatçılardır. evlenmışti. Bazı kimselerin ıfade İ larını zaman zaman «gezici es E mize çevirmiştir. Oynayanlar: sıne gore, Beauchamp'ın, karısı ıçın • naf avı» na çıkartıp sonra işi Ş Dram'da saat 18 matineleNeşet Berkuren, Nezahat Tan yazdığı bir senaryonun beğenlme j gevşek bırakmak tarzmdaki ~ rinde ise Jean Paul Sartre'ın Arayınız, müseccel olduğundan taklitleri yoktur. yen, Jeyan M. Tozum, Erdomesi yuzunden, bazı nvavetlere gö : sakım usule nıhavet vermek E • Sınekler» adlı piyesi oynanaEeklâmcıbk 1971/4871 ğan Gemıcioğlu, Özgun Alev. re kadın yuzunden, bozuçup ayrıl : 6 Sade Belediye zabıta E caktır. Asude Zeybekoğlu'nun Aytaç Yürükar*lan ve Husedılar. Üçüncü bir rivayete göre, • memurlarmı değil, butun za E çevifdiği bu eseri genç rejisör yin Kemal Gürmen'dir. Dekor Sarah, kocasının ıhanetinı haber a. • bıta ve trafık memurlannı bu Beklan Algan »ahneye koyTurgut Atalay*ındır. lınca, kendisi de onu aldatmıştı. : mevzuda vazifeli kılmak. ~ KARTAL MARKA YURDUN EN SAĞLAM maktadır. Dekorlar Doğan Ak Saat 21 de Arthur WatkınR. E sel'indir. Koreografi Rezzan Bu rivayetlerin ne dereeeve ka : OKÇE LÂSTİKLERİ SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR de n O. N. Karaca ve Adlı Abidinoğlu"nundur. Oynayandar doğru olduğu bilinmeraekte ise FİATI TL. : 14 Moran'ın çevırdiği ve Hâmıt lar: Mahmut Moralı, Beklan de, kesin olarak bilinen nokta, boTOPTAN SATIŞ YERİ : MERCAN TlâCILAR No. 3843 Akınh'nin sahneye koyduğu Algan, Deniz Uyguner, Avnı şanmalanndan iki yıl sonra, Beauve VENİ POSTANE ARKASI AŞİR E' Cad 14 • Istanbul «Hecapta Bu Yoktu» piyesi charap'm, bir sefahat gecesinden Dilligil, Ayla Algan, Satniye oynanacaktır. Rolleri: Gonu! KISA HABERLER sonra, uyku hapları alarak intihar Hün, Mücap Ofluoglu, Muhip İL 8607/4855 Ülkü, Atacan Arseven, Ekrem ettifiidir. Arcıman, Hülya Gözalan ve Birerdınç ve Atıf Avcı, Ab% Fransada. tunstlen eğlendırdiğerleridir. Bu piyesin oySarah Churchill, herşeye rağmen »•••••••••••••• ••••••••••••••O dunrahman Palay, Zıhnl Kunanmaya başhyacağı tarih hekocasını unutamamıştı. Onun inti mek için bulunan son yeniliklerSUİLE den biri de çıfte striptizdir. Nıce'çümen, Şâkir Arseven ve Meh nüz kafileşmemiştir. harından sonra bambaşka bir kadın Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası di Yeşildenız oynayacaklardır YIKANIR huvıyetine buründu. Meslekinı he dekı kabarelerde yapılan bu nu•jt Yeni Tiyatro 1 ekimden RENKLER! + Üsküdar Tiyatrosn 28 men tamamiyle terketti, kendisın mara bır kadmla bir erkeğin, karA. Ş. İdare Meclisinden: itibaren saat 18 de Thornton şü.klı birbırini soymalandy. Bu eylülden itibaren Celâl Esat Wilder'den Hale Kuntay'm den daha genç .Iı^ololarla orada karşılıkh soyunmadan sonra da, SOLMAZ Bankamız etaı mukavelenamesinin 22 nci maddesi gereğınArseven'in yazdığı ve Behzat burada gözükmeğe başladı. Fakat aşk sahjjesi taklitleri geliyor. çevirdiği ve Şirin Devrim'in ce 31/8/1961 tarihinde taat 15.00 de tstanbulda Cağaloğlunda ve Butak'ın sahneye koyduğu kendi isteğiyle düştüğü bu durusahneye koyduğu «Çöpçatan» Mıllî Türk Talebe Birliğı öğrenei Lokalinde toplanan fevkal«Üçüncü Selim» piyesi oynaÇATLAMAZ ma raânıen gençhk hulyasını unutpiyesi oynanacaktır. • Yazlığa gıtmeğe karar veren âde umumt heyeti, Ticaret Kanununun 388 ıncı maddesinde naccktır. muş değildi. Babasınm, şöhret sa bir Fransız, köpeğini de beraber Rol alanlar: Rıza Tüzün, tâyin olunan nısap temın edıle mediğinden, yapılamamıştır. PLASTİK if Istanbnl Tiyatrosn 2 9 hasmda yolunu kesen Tıuvvetli şah gotürmek ıstemedıği için, kendiri Bilge Zobu, Suleymau Çevik, Aynı kanun maddesi gereğince fevkalâde umumî heyetin siyetinin tesirinden sıynlmak eme donünceye kadar hayvanı emanet eylülden itibaren oynanacak BAOANA BOYASI Necdet Mahfi Ayral, Kadri ıkınci toplantısı 23 eylul 1961 cumartesi gıinü yine aynı malini hâlâ muhafaza ediyordu. olan Ahmet Kutsi Tecer'ın edecek bir kımsesı de bulunmadıÖgelman, Suphı Tekniker, FeİÇ ve 0IŞ SATIHLARDA halde laat 14.00 de yapılacaktır. «Satıhk Ev» piyesini Niivit Bir yandan avunmak için, bir ğı için son çare olarak, zavallıyı, rıdun Karakaya, Şirin Devriro, GÜPTDEM: GARANTİLİ OLARAK KULLANILIrf özdoğru sahneye koymakta, yandan da bu emel uğurunda. ken boynu tam rayların üstüne gelecek Şukriye Atav, Mualla KaBankamızla Tutum Bankafinın yeniden temin edilen dini içkiye verdi. Sir Winston jekilde demiryoîuna bağlamıçbr. dekorunu Turgut Atelay havur, Uğur Kıvılcım, Şadıman 2 . O JO Türk lira« »ermaye nin de ilâvetiyle birlestirilmeO O3 O O Churchill'in kızı olduğu için, bu zırlamaktadır. Ayşın, Saime Arcıman, Fet* Amerikanın fllinoıs'deki bir ti ve birlefme mukavelenamed ve statü hakkında karar ittihazı yol onu, bir kere daha söhrete gö hiy e Sezer'dir. Selrai ANDAK türecek yoldu. Churchill içkiye hapishanede bulunan 1100 tutuklu, (Basm: 6973/4859 duşkünlüğiyle tanınmış bir adam gözjerini devletin göz hartahkları IL 8706/4851 enstitüsüne hibe etmifler ve & > • • • • • • • • • • • » » • » » • » • • • • • • » • • • • • • • ••• »•» »» » • dı. Sarah, hiç değilse bu bakım< • • • • • • > • » • • • • • • • • • • • • • » dan onu geride bırakmak istiyor» lümlerinden sonra bu hibenin ye» • • • • • « » •» • • • • • • » • • • • • • du. Sarah, belki de, eski kocan rine getirilmesi için yazılı bir mü BAS OSCABi Be? ıchamp'ın uyku haplarından racaatta bulunmuşlardır. umduğunu viıkide bulmak lcteğin4c Çinll kadınlar, piric; köftesi dedir. Yeni öğrenci kaydıns başlanmiftır. içine hamam böceği sarıp yemekChurchill, kızının yaptığı her tas tedirler. Resmî makamlar bu Kız Erkek ilkokul mezunlan alınır. kın harekette, zavallı Sarah der mudahalede bulunmuşlardır Bu Adres: Tepebaşı Meşrutiyet caddesi No: 114 Tel: 4 4 3 4 7 1 ken. herhalde, evlâdının sapıklık iğrenç usulün, kadmlan gebe kal (Basın 6334/4874) • larından baba olarak kendinı so maktan alıkoyacağı inaneını bes^ (rsasın OJJ4/4O(4; j rumlu buluyor. lemek laçma bir ıcydir, diyorlar. "Zavallı Sarah!,, NOTLAR BÖG(JNK(J PROGRA, Churchill, kızının sarhoşken otomobil kullanmak suçundan mahkum olduğunu duyunca böyle dedi Şehir Tiyatroları son hazırkklannı yapıyor z z E T E T İ N A N A Plastik badana ZETOA'yı l Erkak Orta Terziük Okulu | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MlllllllllllllllllllllllllllllllliniUIMIIinnillllHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIinillll P A I II 379 LARI&. VE BABAMAR. ulANLAfZI OĞBENMMEyO MERHABA LÜCV. ÛEÜ PROF. NtMBÜS'ün BIACERALAKlt İ5^ î llll III|IH IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIII IIIIIIMIMIIIIIIlll IIIIIIIIIIIIIIIİIIIIflMli;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle