16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
¥ l Nü S E Wl R E TASAVVUF ABDÜLBÂKİ GÖLPINABIJ Vunus Emre'nin hayatı, «Wny« flfcrtffi. düştinceleri. Belgelere dayanao fereek Wr * eleştirme ve inoehnae. CUtU Fiyatj 25 lira REMZİ KİTABEV1 İL SS46/4M4 1 Yassıada $$. ytl 5«yı IJ.«6 umhuriyet FUNUS NADİ »• m e k t t * M f e v i : C u m h u r i y e t îstanbul Posta K u t u s u : îrtanbul N o 246 Telefonkrt 2 2 4 2 M i t tt M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Her yaşın zevkle okuyacağı Macera romanlannın şaheseri 4 Fantoma Casus 1 Fantoma 5 Fantoma 2 Fantomaya Asılıyor Karsı Jttv 6 Fantomanm S Fantomanm İntjkanu Kızı AKA KİTABEVİ Her kitap 5 lira. Cagaloğlu, Büyük Milâs Han 107 İstanbul İL 8350/4848 Fantoma Serisi Çarşamba 20 Eylul 1951 İmralı. na Kayseriye Müebbet hapse mahkum olan 43 suçlu Imralıya, 297 sâkıt milletvekili Kayseriye, diğer suçlular da Adanaya gönderildiler, Hasta olan 8 suçlu da cezaevi hastanesine yatırılmak üzere tstanbul Cumhuriyet Savcılığına dün sabah teslim edildiler Bir komisyon bu tedbirleri kaleme alarak son şeklini hazırlamıya başladı Ankarm, 19 (Cumhuriyet Teleks) MÜU Birlik Komitesi bugün öğleden gonra Fahri Özdilek'in başkanlığında bir buçuk saat devam eden bir toplantı yapmıştır. Sıtkı Ulay, Ekrenı Acuner, Sezai O'kan, Kadri Kaplan. Osman Köksal, Muzaffer Yurdakuler, Selâhattin Özgür, Fikret Kuytak, Vehbl Ersü. Refet Aksoylu, Emanullah Çelebi ve Kâmil Karavelioğlu'nun katıldıklan bu toplantıda seçim tedbirleri konuşulmuştur. Komite içinde teşekkül eden bir komisyon seçim tedbirlerinin «on şeklini hazırlamağa başlatrustır. Toplantıdan sonra Fahri Özdilek bir arkadaşımıza şunları söylentigtir: «Komitede seçim tedbirlerini tesbit için bir Redaksiyon Komitesi teşkil edildi. Arkadaşlarımız. bugüne kadar yapdan çalışmalara göre seçim tedbirlerini tesbit edip bir iki gün içinde Komite Genel Kuruluna getireceklerdir. Komite bunlan müzakere ettikten sonra da tedbirler yayınlanacaktır.» Diğer taraftan Fikret Kuytak «İnşaallah guzel bir seçim yapacağız» demis, Kadri Kaplan ise bir soruya «Mutlak surette seçime qideceğiz. Aksi nasıl düşünülebilir.» Cevabını vermiştir, Diğer W de seçimler için çahsıM*• ifade etmislerdir. Komite secim tedbirlerini tesbit etti Seçim propagandası pazar güttü başlıyor AMnllah Aker ile Sebati Ataman Yesiîynrt iskelesine çıktıktan sonra Yâssıadadakı yarguan »onunda Mİarır.a çarptırılan eski D.P. milAasyasayı ihlâl etmekten ve di letvekilleri, eezalarını çekmek üğer suçlsrdan Yüksek Adalet Di zere dün sabahtan itıbaren Yesürın! tartfından çeşitli hapis re Arkası 8«. 5, S«. 4 de (solda) re mahkumlardan bir kısmı Yassıada'dan kafile halinde ayrilırkeo Ankara 19. (Cumhuriyet Teleks') Seçim Propagandası önümüzdeki pazar günü sabahmdan itibaren bütün yurtta başlamış ola caktır. Bu münasebetle parti mer kezlfcrinde propaganda zamanı ko nuşacak hatipler tesbit edilmekte •e konuşulacak mevzular üzerinde durulmaktadır. Radyoda konuşma yapmak isteyen partiler en geç 25 eylül pazar tesi gününe kadar Yüksek Seçim Kumluna yazılı olarak müracaat Arksn Sa. 5, Sü. S te Duruşma sırası beklemekte olan 200 Infaz sırasında|dosyanın ne olacağı henüz belli değil ne yaptılar? Bu dosyalara Adalet Divanı veyahut Hukuk Mahkemeleri tarafmdan bakılması ve Somşturma Kurulunun faaliyeti üzerinde duruluyor gazetelerinde aynı konuda çıkapIŞ bir takım haber ve beyanları da~ ayrıca yalanlamışlardır ~ J'opladığımız malümata göre,^ ıaam mahkumları.1 ülüm cpzilsn nın infaz edildiğ ve Marraara" Arkası Sa. S. Sü. 6 da E C. H. P. kalesi Kars'ta Y. T. P. ile A. P, iddiah A, P. İl Başkam, «Bu listemizde Kars'ta o derece kuvvetliyiz ki, belki propaganda bil« yapmıyacağız» diyor; Y. T. P. listesi de ktıvvetli görtilüyor İ Kavrakcğlu: uKarar çok adîldir. | § Zaten bütün suç Mendereste, dedi | ~ Idama mahkum edılenlerin öŞlüm cezalarımn iniazında hazır Sbulunan vazifeliler dün, Adnan ^Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve ŞHasan Polatkan'ın son dakikala rı hakkında bazı açıklamaiarda ^bulunmuşlardır.Bunlar bazı sabah nllMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIir Kabinenin istifası haberi yalanlandı Gnrsel ile seçimlere aynı ifade knrul etti girileceğini Ankara 19 (CumhuriyetTeleks) / direrek bir şey söylememişlerdir. Bakanlar Kurulu bugün saat 10.05 ' Nitekim saat 11^5 te 11.25 te Başkan ten 10.30 a kadar süren kısa bir Arkası Sa. S, Sü. 3 te toplantı yapmıştır. Toplantıdan çıkan Bakanlann hepsi Başkan Gürsel'in bir açıklama yapacağını bil Ankara 19 (Cumhuriyet Teleks) Yassıada mahkemelerinın ağır suçlarla ilgili birinci saıhası bitmış ve sâk'.t iktidarın sanıkları çeşitli ve dereceli hükümlerle tec ziy e edilmişlerdir. Kars adayları: Dr Hasan Erdoğan (CHP), Ceneiı Ekinci (YTP), Ancak, küçüklü, büyuklü ceza NeTnız Gündoğd* (AP) almış olan hükümlülerin Adalet Divanı ile ilgileri tamamen kesılKars 19. (Hususi) Burada seC.H.P. içindeki ihtilâtın sebebi, miş değildir. Işin bir de ikinci saf çime katılacak olan S siyasî parti Kars'ta <Üf Aslar> diye tanınan hasımevcuttur. nin aday yoklamaları oldukça ha Sırn Atalav, Turgut Ğöle ve MehYassıada mahkumları hakkında raretli geçti. Bilhassa C.H.P. ile m«t Hazer'in, milletvekili aday Yüksek Adalet Divanının kasasın Y.T P. arasmda bazı ihtilâflar or listesini kendilerinin tâyin etmek da hâlen lüzumu muhakeme ka taya çıktı. Bu arada parti değişti Istemesi yüzünden çıktı. Fakat rarı verilmiş 21 dâva dosyası, Yük renler veya yoklamayı kazanama «Üç Aslar» teşkilâta mağlup olmak sek Soruşturma Kurulu kasaların dıkları için rakip partileri destek »orunda kaldılar. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te liyenler d« mevcut. ArkMi Sa. t. Sü. 4 de Adana Hλ\3 Alanuıda mahkumlarm (felmelerini npkiıycn askerler ve Emnıyet menşupiarı 47 sabotaj sanığından 28 i dün mahkum oldular «. , Tansı S ioei ssrfsda) jCH.P. aday Ağır hapis cezaları 6 ay ile 5 yıl 10 ay, para cezaian ise 1,000 ile 2,000 lira arasında değişiyor { seçimlerine yapılan itirazlar Genel Kurmay Başkam ordunım durumu ile ilgili teblîğ yayınladı Tebllğde: «Seçim lafha»» olan btı son deyred» Tfirk Silâhlı Kuvvetleri demokrasi idealinln tahakkuku İçin tarafsız ve siyaset dışı durumtıncı muhafaza edecektlr» deniyor. Silahh K»vretleri Jf Marıı ihtilâli ile ulusunu diktaya gidsn bir zihniyetin gayri meşru tasarrufundan kurtarans ve ona arm ettiği demokrasi yolunu açmıstır. Ba gayeye ulaşmak için çetin imtihanlar geçirilerek son seçim devresine yer almış bulunmaktadır. Türk ulusu. aydını. gençliği Arka«ı Sa. S, Sfi. 5 te B. M. Genel Sekreteri bir suikasta mı kurban gitti ? Beyaz Saray sözcüsü, Washington'a gelen rapor lann basmm verdiği haberlerden farklı olduğunu söyledî, uçağı kiralıyan şirketin müdürü de '( bunun kaza neticesi diiştüğiine kimsenin inanmadığını ileri sürdü Washingtan 19 (Radyo, A.P., a.a.) Beyaz Saray basm sözeüsü Pierre Salinger, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ölümü hakkmda geniş raporlar ahndı \ ' ğını fakat bunların basm , ajanslan tarafmda n verilenlerden farklı olduğunu söylemiş'tir. I Arkası Sa. 3. Sü S te , Ankara, 19 (Cumhııriy«tTel»k») Ankara 19. (Cumhuriyet Te Genel Kurmay Başkanı Org«leks) C.H.P. Yüksek Haysiyet neral Cevdet Sunay bugün trtibat Divanına aday yoklamaları hakkın Bürosu vasıtasiyle SH tebligi y«yı» da 30 ye yakın ilden itirazlar ya lamıstır: pılmışhr. Itirazların ekserisini usulsuzluk ve sıra tesbitinde değişiklikler teşkil etmektedir Bu münasebetle muterizler Genel Merkezle görüşmek üzere şehrimize gelmişler ve denemelerin bo zulmasını istemişlerdir. Yüksek Arkası Sa. 5, Sfl. 3 te Sabotaj sanıklarındaa beraet edenler ve mahkum olanlardan biriniıı esi ağlarken Istifalar hızlandı 5,000 kişinin istifa ettiği Aydın'da A, P. çöküyor; Afyon ve İstanbul'dan da toplu istifalar var Aydın, 19 (Telefonla) llimiz A.P. teşkflâtında iki gün önce baş lıyan çöküntü hızla devam etmektedir. Kuşadası müteşebbi? heyetinin istifasmdan sonra bugün de Aydm, Söke ve Koçarlıda da 5 binden fazla vatandaş AP. den İKİLİK Adana C.H.P. teşkilâtmdaki ikilik aday yoklamalarından sonra da devam etmektedir. istifa ederek C.K.M.P. ye kayıtlaTeşkilâtm Satır'cı ve Gülek'çi diye ikiye ayrılması diğer partilerin şanslarmı ar tırmaktadır. Besimrım yaptırmışlardı.r. C.K.M.P Ay i de aday yoklaraalar*»m yaptldığı gün iki kotloinin oylaasanıa yapıldığı salonda yer ahş şe Arkası Sa. 5, 9Ü. i t l I kılleri görülüyo». Amerika, CENTO'ya askerî yardımı 2 misline çıkanyor 453.470,000 dolardan en büyük hîsseyL iaahhüllerine harfİYen sadık TürkİYe alacok (Yazısmı 5 inci sahifenin 5 inci sü tuounda bulacaksınız. 7
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle