16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
»ByMllttl IIIIIIIIIIHII I SERBEST SÜTUN ıııidiıııuıııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııiiuıııııııııınıııiHiımıınımıımfiııif iktisadî kalkınmamız ve sosyal faktörler Yazan: Hisamettin GÜZ | G Ü N Ü N K O N U L A R I ıiii|ımııınııııııınnınıiHnıııımıııımııııtuHHiııııiimtıirntıittttmnınfnıiıııınnHtffmıtıtı^^ Bir memlekette iktisadî duru tekâmulünu ve hem de bugün mun düzene girmemış olması po milletlerarası tesanüdün zaruri kıl tansiyel bir huzursuzluk kaynağı d:gı dünyadaki sosyal gidişatı gözMilli parti liderle ieceklerdir. dır. Gün geçtikçe vatandaşın mo önünde bulundurmak zorundadırYAZAN: rimizin Yuvarlak Bu sebepten doArabanın camları kınldı, rali üzerindeki teDkisinın gittikçe lar. Çok keje kitlenin bir kaç adım Mısa etrafında top layı, bu polltikamenfı bir seyir takip edeceğınden önden gittiği bu hallerde zorluk5 sanık yakalandı Ianıp imzaladıkdan re bu hcvcsaüphe edilemez. ların yenilebilmesi kitle ile ida• ları vesikalarten yol kıaa iken îçinde bulunduğumuz iktisadî reci arasuıda ııkı temasa dayanan Geçen gece Bakırköy yakınlabirı, Ya»dönmekte hem durumun sebepleri çok girift ol bir dayanısma ile kabil olabilmek nndaki Bosna köyünde bir tuıi» dan sıada kararlannın açıklanmasın' kurmakta ne mâna, ne de fayda milli partlUrimis vm hmn de mem makla beraber bu duruma kalkın tedir. tin arabası taşlanmış ve camları dan sonra, ilân edilmistir. Bu ve vardır. Adalet Partisi, liderleri, leket için büyük fayda görmektema teşebbüsümüzün bir neticesi oAtatürk'ün 1820 ilâ 1930 35 sene kınlmıştır. sikanın içindeki ibarelerin Yassı hiç günahlan olmadan, Demokrat yiz. larak bakılabilir. Bundan dolayı leri arasındaki milli icraatı bunun l»tanbuldan Bdirneye gitmekte ada divaları üzerinde etki yapa Partiaüı sorumluluğunu kendi oda kalkınmamızın yarattığı aksak en bariz ve en güzel bir misalidir. Şu da muhakkak ki, Demokrat hkların halli diğerlerininkinden da Fakat burada meselenin nazik ta olan J. R. Junior ve Rebecca ad bilecegi ihtimali vesikayı imzalı muzlarına almak istememişlerdir. Parti devrini takbih eden beyanyanlan, bunun karardan so&ra kal Bunda onlar ne kadar haklı iseler, ha âcil ve daha onemlidir. rafı kitlenin hangi tabakasmdan lenrldaki 2 tumti n binmis olduknameyi Cumhuriyetçi Miliet Parları otomobil saat 21 eıralarında ka bildirilmeıi lüıumuna inandır bu partiye Demokrat Partinin deToplumun menfaati milli iktisa ne almak ve haogi tabakasına ne yolun kenarındaki bir tarlamn dığı için açıklama aneak karardan vamı olduğu niyeti ile gircnler de tisi d* Ahmet Oğuz eliyle imzalasu< bulunuyor. Bölükbasının çe dî istikametlerin bir an evvel ta ler vertnek olduğu husıuunu da içinde durmustur. Aynı yere ya Eonra olmustur. Vesika, son on se « kadar haluızdırlar. Çünkü geç kingenliği aırf kendi aahat düfünyin edilmesini ve kitlenin bu dâ halledebiltniş olmaktır. nelik Demokrat Parti icraatını tak miş tarihi bir daha canlandırtnak km bulunan bir ta» ocağındaki İ B vaya enerjik bir şekilde iştirakiHer devirde, her toplumda, en bih etmekte, ve millî partileriıniz, ne mümkündür, s e de bu arzunun ceaidir. Bu dusüncede arkadaşlarından ayrıldıgını ifade etmi» ve nin sağlanmasını gerektirmektedir. büyük ihtilâllerde dahi toprağa çiler, arabayı ta^lamaya bafla Demokrat Parti tutumunuD fudü mesru bir netiee» olabilir. mışlardır. Camlan kırüan v e için her iki taraf füdrleriade ısrar etYaşadığımız çağların karakteris bağlı olan eleman toplum islerinC 5 olmıyacaklannı ilân etmekÜÜ Yine olaylarin inkisafından öğr» tikleri için parti Ahmet Oğuz etik tarafı olan teknik tekâmül sos den bir bakıma uzak kalan atıl bir dekileri korkutan bu hareket üze tedirler. niyoruz ki, Adalet PartiiindeB lı liyle taahhüd girerken, Bölükbaşı yal faaliyetlerin h e r aafhasıaa nü kuvvet olmustur. Fakat kendine rine turistler hareket etmişler, du Cumhuriyetçi kendisini bu taahhütle ba^amak Gazetelerde okuduğumuza göre mirde ayrılanlar, fuz etmiş ve bunlara yeni sekiller has bir sezifle ve çok rahatlıkla rumu Bakırköy karakoluna bildir bu kararın açıklanması bilhüssa Kcylü Mület Partisine koımuflar istememistir. vermiştir. Son elli sene içinde ya topluma faydalı harcketlere ko mislerdir. şama şartlarında vukua gelen kök Uylıkla ayak uydurabildiğini ta Sorufturma sonunda saDiklartfan tzmirde Adalet Partisiode kMİdn dır. Yuvarlak Maıa toplantıuna Ramazan Aksu, Mustafa Yasar, tepkiler yaratmıs, bir çok vatan ve onu takip eden (örâsmelere Oi Demokra* W m idaresinın tarihe lü değişmelere bizzat şahidiz. In rihteki misallerden görüyoruz. Tahsin Kaya, Ahmet Güleryüz ve daşlar bu partiden istifa etmişler, man Bölükbaşınm hangi hesapla karışmı» olmasmdan dolayı üzünsanlar bu yeni şartlara intibak etHer toplumda ilerleme fikrini tü duyanlar, sahıen zarar görenmek hususunda güçlük çektiler. temsil eden bir tabaka bulunur. Saim YUduım yakalanmısbr. Ne içlerinden bazıları da reisleri Gü katıljnadığı litndi daha iyi anla ler, hattâ bundan kendi günahlan •arct altına alınan aanıklar hak müfpala ile Genel Sckreterleri ıılmı* bulunuyor. Çil* çcknif esİnMn kitlelerini idare etmek m« Memleketimizde bu nüveyi ttfkll tahkikata baslanmıstır. Osmaya telgraf çekerek Parti Bas ki lider, inkılâbı müsamaha il« olmadıgı halde afiır ıstıraplara süsuliyetini üzerlerine alanlann çek eden aydın «mfın ekseriyeti ise kanlığından ve Genel Sekreterli karşılamak istemiyen, ve öfkele rüklenenler vardır. Milli Birlik üği zahmet daha büyiik olmustur. memurlardır. Devlet mekaniamağinden çekilmesinı istemislerdir. ri ile düfünerek ber ne pahasına hükümetleri ve bundan sonra yeSosyal temayüllerin kaydığı ia ııcda kilit noktaların bu untfın eni seçimlerle isbışına gelecek olan tikametlerde emin olarak yollarmı linde bulunması lç politikada hem Belediye Zabıta talimatname Böyle bir vesikanın altına Sayın olursa olıun, Demokrat Partinin sinin geri bırakılan hükümleri Gümüşpala ile Şinasi Osma'nın A yolundan ayrılmak istemiyenlerin Iktidarlar huzur ve sükun dâvasıbulmakta güçlük çektikleri daha muvaffakiyet ve hem de muvafianı ve her $eyden üstün olarak1 doğrusu bu istikametleri sezeme kiyetsizliğin ı ı r n ve amilidir. t Ağustos ayından itibaren uygu dalet Partisi namına imza atmı? oylannı elde etmek istemistir. memleket meselejini ön plâna alOn be« yıla varan bir zamandan dikleri hallere çok rastlanmakta darenin toplumun tekamül seyrl lanmaya bajlanan Belediye ZSbı olmalarını memnuniyetle karsılamak mecburiyetini duydukları ve dır. n* ayak uyduramamağa başladıgı ta Tâlimatnamesinde ağır mali kül mak isteriz. Memleketin geçmis hu beri, verimaiz bir mücadelenin i•ndan itibaren bu kuvvetin nasıl feti gerektiren v e zamana ihtiyaç zursuzluklara kulak tıkamak iste çinde bocalıyan Bölükbaaının, bu duyacakları için, bu konuda basta Işte bu maksatladır ki bugünün bütün partiler olmak üzere topyetteren hukümlerini, Belediye diği, ve bize yalnız zarar verecek ceçimlerde oy kazanmak istemeri kun Türk milletinin bu gayrete eğitim müesseseleri gençliği çok silkindiğini ve topluma zanurtı *kılınmif eğilimlerden millî politikamızı u ne bir sey denemez, fakat, bu oy yardımcı olmasını canü gönülf«rkh bir yarının sürprizlorine ha lan aeylerden aasıl kurtulduğıtmı Bafkanı tehire yetkili zak tutmak niyetini be»ledigi bir lar, kendisini, dünun tenjdd »ttiği tır aırlıklı yetistirmek gayratlci güt hâdUeler bic* göstenniatir. •Utemine doğru lürükliyecelue, bu den temenni ederiz. tnektedir. Memlekeümiz de, dün TekAmül yolunda kitlc İle ida Buna göre talimatnamede y«r zamanda Adalet Partin, en iyi ni na Bölükbaıının da tıpkı GümüşBugün feçimlere nispî bir vicyetlerle kendisini bir Utikamete yada olup biten bu seylerden ma reci araaındaki münasebetin ehem Ug ka&ap dükJrfnlannda koyun A Z M Î pala gibi riia göstermiyeceğioe esun degildir. Kendi kalkınmamı miyetine temas ettikten »onra tutu re aığır eti için ayn ayn kıyma yönelttiği içic, çok hayırlı bir is min olmak Uteriz. Bizim kanaati dan huzuru içinde giriyoruz. MemA K Ü P L  K FABRİKASİ zın yarattığı ekonotnik zorluklara, lacak sosyal ve ekonomlk yollar mak.neleri bulundurulması mec yapmiftır. Decnek ki Adalet Par miz judur; gerek Cumhuriyetçi lekete bu vicdan huzurunu veren tiıinln üıt kademeleri, alt kadevesika, bes eylül tarihinde parti Küçük Langa Pervane Dede Sok. 8 çağımıza mahsus tosyal problem mevzuunda ihtisası olanlann saMillet Partisi ve gerek inkıltptan lidcrlerimizin müştereken imzalaburiyett, Kasaplar Derneginin, pi medeki bir takım mensuplan gibi ler de inzimam etmektedir. Aksaray İstanbul Tel: 21 40 35 hasına tecavüz etmeden dünyada«onra kurulan diğer partiler bir yaoads makine teminine imkin ol Cumhuriyet 4856 Devrim camanlannda yaaıyan ne ki foıyal «laylarin dikkat çekea mamasırıi bildinneleri üzerine ken düaünmemekte ve onlar da, mem an için bu müUajeıp Demokrat mış olduklan beyannamedir. Bu leketin huzuru, emniyeti v* irtiksiller, toplumun ilcri atılma hare taraflarına gelmck istiyoruc. • • • . » *»»»••••••••••••••••••»•••»»»»••• »ylar; bağırlarına bacMİar bile, beyanname. bedbaht bir devrl ma * • • •v dilerine Belediyece 1 mayıs 1962 ran namına, günah ve »«vabiyle ketlerinde »o«y«l *• •konomik yüUmumî sosyal gidisotta bellibaıbu oylar yarın kendi partilerinde ziye gömmekte, ve bütün nazarlakün altında ezilen naaillerdir. Bn h iki husus göze çarpar. Bunlar tarihine kadar mühlet verilmictir. tarihe intikal etmis bahtaız bir nifak ve mücadele konusu olacak n ; memleketin selftmeti namına konuıu ve bu müfrit ve müteauıp De yarına çevirmektedir. Memleket devrelerde kitleyi idarc «taMk va dan birincisi nüfusun kitle İçinde Eu arada ambalaj maırafının mi devreyi artık münakasa çıkarmak istemektedir mokrat oylar yüzünden bu parti büyük, halledilmeti tor hayat! zifesini yüklenenler hem kitlenin dağılıs seklidir. liyet tyatını jrtikselteeeği re bu dııına Partisi liderlerinin ler ne memleketi hirmeti vazife meselelerle karsı karşıyadır. Bu i^n gerekil hazırlıklann yapıl ler. Adalet Sene Toplam trftfu Tarun îşçi îdare mekanizmau madığı göz önünde tuaularak Za hakkı vardır, çünkü kendi parti •ini gereği gibi yapabilecekler, ne hayati meaeleleri milli bir anlayıs (MUyon) (Mllyon) (MUyon) (MUyon) brta Talimatnameıinde yer alan lerini, bir daha ayağa kalkamıya de kendilerine çeki düzen verebi ve dayanışma ile çözemediğimiz ' 1*70 S8«8 UM 2486 2M2 takdirde, memleketin istikbalini ; («kmtlt, francala, «lmit, aandovlç eak bir partinin enkazı üzerin* N» 1S2.9T8 rO.«K 14.TO Î2.648 karaalığa gömmüş oluruz. Dâva•• emFalı u 'u mtmuller inc e kt 1940 aı.ees «.sss 13.642 23.149 larımızı üzüntülerimizin, ıstırapSiU»ra sanlı olarak «atılacaktır) 19S0 130.687 8.706 14.583 28J20 BUGUNUN /E YAKIMN KİTABI larımızın, öfkelerimizin mantığı iBirUflk Amcrikadaki nüfut ha hükmü de bir müddet gerj bırakıl le değil, memleket realitelerinin reketlerini göateren bu tabloda tauctır. gerektirdigi «ükunet içinde halletendüstrileatne devreıi olan 1070 A V RU PA me|e mecburuz. Çok muhtemeldir 1930 tarihleri arasında işçi nüfu Sfcir dıçına çıkarılacak tabıKLİPS «e fERS'JARL^ YIKANIR VIDtV ki, yarın seçimlerden sonra istiksun anl bir artış götterdiğini 1930 kalılann list«si hazırlamyor rarlı bir hükümet uğrunda, seçim Mnesindea sonra hemen kemen Şehir dışına surülecekler için ler esnasında birbirleri ile rekabet sabit kaldığını görüyoruz. Idarl dün de Emniyet Müdürlüğünde halinde olan partiler işbirliği yapiflerde çahjanların adedi ije 1870 bir toplantı yapılınıştır. Kısım â125150UKA sınlar. Bu takdirde, Adalet Partisi 1930 tarihleri arasmda isçiye nis mirlerinin d iştirak etmiş olduğu e Lideri, kendi partUi içindeki muap«tle ' i 50 kadar daha büyük bir V. 100 NYLON İTA^rAN nrlara rağmen milM dayanı«mayı, artış göstermekte, bu tarihten son bu toplentı sırasmda fiO kifiden KAD!N ŞEMSİVELER! ra da isçi saytaının aksine bu artbaska bazı isimler üzerinde de ve işbirliğini memleketin yüzüne kapatacak menfi bir duruma süma devam etmektedir. Makinenin durulmuştur. 5090 LR İA rüklenmediği i;in faydalı bir yol J Mükerrer sâbıkahlann bir listegittikçe tekâmül etmeainden ve hazırlanmakta ve bunlardan tutmuştur. Kendi partisi içinde geniş çapta otomatikleşmeden do si Y E K T A bu yolu ta»vip etmiyenlerin kısa layı bugünkü endüstride imalit kimlerin BÜrülmesi gerektigi te«İstıklal Cac. ^34 3eyoyiu örfi bir gelecekte gerçe|« ulasmasmı aafhaıında çalı?anlann günden gü bit olunmaktadır. Listeler temenni ederiz. ne acalmaaına mukabil plânlama îdare tlçiMerinp gönderildikten IL 8874/4852 •e kontrol safhalarmda ^alısanla sonra alın\cık olaı. karar tatbik nn miktan artmaktadır. Işte bu olunacaktı:. taktörc, üzerine dikkati çektiğimiz ACl BİR KAYIP nüfıu hareketinin «ebebi olarak Sebepsiz yere yaraluıan £enç Humret Karakaş'ın e?i. Nezih batalabilir. Fatih parkında, sebepsiz yere 25 Kuru* Merih'ln babalan, Mehmet, 6ıbir genç ağır sekilde yaralanmıjîtrinci husuj iıe fert . kitle ara tır. dıka, Hafize Karakae'm kardeştındajri münasebetlerdir. Harbleleri. Ismail Çuhacı'nın damadı, XT. UM. Molla Gurani Caddesi Alçak Vecibi, Resat Agan'ın yegenleri, rin inaac ruhu üzerinde bıraktığı Gttven, Nedret, Ayten Erkan'ın Sokak 26 numarada oturan Senoük Ulerdcn biri esitlik hiMİnin kök Dam İMM 16M Enlçtelert Hevjuıt Torun, KâM>JX> lcfmesi, diğeri de ferdin böyle an Ertan Alaçam, gece saat 22 sıralau kitapU 10 yü paketlerinden keseceğtniz 5adet muran Torunlann bacanajı 3 aylık 44.00 larda y«tatna kudretini takviye nndj Fst'h Parkından geçerken lüren bir çökütZMtT VETERİNER MÜD. Aşçıbaşı resmlni açık adrettalzle B t u n v« Yayan etmek için derinliklerine kadar in tanımadığı iki kisi ile karşılaşmıç sün ana çizgileAHMET KARAKAŞ diği mânevi varhğı ile basbasa tır. Tanımadığı bu iki kiçinin ken ( Posta Kutusu 825 »zmlr ) Adresın« yollayıp tkramlye Cumhuriyet Matbaacılık ve riyle adım »dım 17.8.S61 pazar günü veıat etbir kronolojisıni balaGacetecUik Türk Anonim ÇlrkeU kalmak imkSnını bulmuş olması disine küfretmeleri üzerine karşı» karılını? * ®J mi»tir. Allah rahmet eylenn. eakauuı. Bn yasılar ayCağaloğlu Halkevl Sokak No. SS41 dır. Bu aayede ferdin sosyal komp lık veren Ertan kasığına ve kolAlLESl lekslerinden sıynlmasiyle harb tuk altına yedigi iki bıçak darbesi nca o çöküjsön DedenSahibi (Baaın 6937 4688) Rekliâmcıiık 1650/4872 lerden sonra yepyeni bir gençlik leri hakkında dogru bir NAZİME NADİ ile yere yıgıiıp kalmıstır. karsımıza düdliyor. Bu gençlik, yargıya vannamza da Yazı içlerinJ üllen idare adeo toplumun baskısı altında ezilmek Yaralı ifade veremiyecek bir yardıracı olacaktır. DüMesul MüdUr hissinden kurtulmuı olmaktan bas halde Cerr^hpaşa Hastahanesine n&n hatalan üserinde ka, toplumdan bazı şeyler bekli yatın'mıstır. Olaydan sonra kaçan nzen boylu dnrmak ve VECDİ KIZILDEMÎR dnfünmek zorundayız. Gazetemize gönderilen evrak ve yor. Bunlar eçit haklarla yaşama, bıçaklı iki sanık tesbit olunamaTarın aynı hat&ları 6nyazılar naşredılsin edilmesin iade ferdin mânevi haklannın tanm mıştır. ması v. s. gibi çeyler. edilmez. Ilânlardan mesullyet lemenin baska çaresi kabul edilmez. yoktnr. Eylul 20 Rebiülâhır 10 Bu faktörlerin tesiri altında fert * ile toplum birbirine karsı eskisine Abone ve ilân ı«leri için, sarfın ttetüne «Abone» veya etlin Serviai» nazaran çok farklı bir tanr takmmaktadır. kaydının konması lazımdır. • Içine kapanık bir fert ve toplum V. ] 5 45 12 07 15 35 13 lî 19 45, 4 05 BU GAZETE BASIN AHLAX da rijit bir zihniyet gidiyor. ve yaVASAS1NA UYMAYJ TAABSÜT va» yavac onun yerine tertten iç 8.35 K İ T A P Ç I L A K D A H A K A Y I N I Z Arkasi £•. | , U . I t( Cumhıuiyet 4875 Bir turistin arabası taşlandı 5 Eylul Beyannamesi ve Y A. P. deki tepkiler Cihat Baban ı 3 Hürriyetsiz çatı acuada dnrnşmalannın devamı muddetin«e, her celscde, karfilannd», Atatârk'ftn baaı hizaaında «Adalet mölkfin temelidin 4Aat«r*nn gftrenler, şimdi o tSzfin heybetli mftnasım, baaka bir yerde ^irnıiqiri»i7 baska bir cümle İle, sanınm daha iyi anlamışlardır. Kayaeri ©eıaevinin kaputnda «Barada yala» h&rriyet yok» ibaresi yazılı ünis. Adaletin, mfilkun temeli oldugnna inananlar da inannuyanlar da, hürriyetten baska her şeyin mevcnt bnlondağn Kayserideki o bürriyetBZ çatının altında, vicdanlariyle basbasa kaldıklan zaman elbette Yassıadada oldafundan daha sâkin bir kafa ile dfisünmek lmkânını bnlaeaklar ve Y&ee Divanın bastacı ettifi o veeizeler vecisesine iman edeceklerdir. H Mayu İBkıUtbını takip eden, tam Yaasıada muhakemelerinin baaladıfı g&nlerde yasdıgım bir fıkra şimdi aklrma gellyor. O fıkramda, bir vesile ile, Dante'nin cehenneminden bahsetmis ve büyük Italyan şairinin bn eserini Türkçeye çevirirken mânası f^ylerimi Arperten bir cÜBÜeyi bn yazıma nakletmiatfanDaate, ilfiki komedinin ilk faslını teşkil eden «Cehennem» bfilüminde, bn İhiret cezaevinin korkamç kapısmı tasvir ederkea orada, ateşten harflerle şn cfimlrnİD yaeılı aldoğnnn adyler: «Gizyaşı belde«ine benden gidilir, ebedî latırafea benden gidilir; cehennemlikler beldetine btnden gidilir. Bfivflk Aaiahın rehberi adalettir. Ey buradan içeri girenler! Her ümidi bırakı•»!> Dante'nin cehennem kapısında yazılı oldnfnnn hayal ettifi bn ibareyi hatırlataeak, aynı derecede veeiı ikinci bir yazı hiç şflphaair. Kayaeri eezaevinin kapımndaki o «bnrada yalnız hfirriyet yok» ibaresidir. Her ftmidln başı hfirriyet eldutnna gSre, Kayıeri eeıaevine girerken, kapısında, oranın bir hfîrriyetsizlik diyan oldnfunn okuyanlar, elbette her ümidi bırakmışlar ve vicdanlannı, işledikleri snçlaria tnütenasip bir mânevi cehennem azabına mahktjn e4eo adaletin «mülkön temeli» oldnğnna inanmak zornnda kalmışlardır. Cehennem kapısındaki korknnç yazı ile Kayaeri cezaevi kapısında, hfirriyetsizlifi haber veren yazı arasındaki mSna yakınlığını ölçebilenler, bu vesile ile, bütün bir milletin elinden alınmak istenen o büyük nimetin ne kadar paha blçilemez bir kıymet tasıdıgııu artık kavramış olsalar gerektir. Hamdi VAROÛLÜ KADIN ÇANTALARİ 1950 KR1FLASIN KRONOLOJİSİ ATATÜRK. İLK.ELERİ IŞIĞINDA CUNHURİYET #I1IIIMI £AŞK IIIM 1tllIlllIfflllIinilIIIIIIIIIIIIIIIllllllııı|||iııı||i||ill|||||||i||i||jj|jj|,|||J11|ijXJJ|XİJJ1||i|||i|J1||||||||||||||||||||a||||||a|a|f|||||aa||i||,||||||(( 80 ve MACfc'BA KUMANI: BkAMERİKALI UtKUBKA HAREMDE Bu »on teklif şi^ko naib üzerinde biıvük bir tesir yaptı. Yeğeninın ilk «artlarını dinlerken belli etmediği öfkesi birdenbire cofctu. Iri parmaklarıyla koituğunun dayanacak yerlerini kav radı. yerinde dogrularak hiddetle haykırdı: O yıUn karıyı serbest b«rakmak mı? Asla! Alçak yeğenime söyleyin, o karının yfizfinij bir daha katiyen göremiyecefctir. Mac Neill, Keşid'in öfkesine biç aldırış etmeden bfiyfik bir sükunetle Alteslerinin, harb kaidelerfhi hiçe gayarak mevkuf tuttnğu SUÇCDZ bir kadından fiç altnağa bu kadar azimli oluşn teessüfe »ayandır. Zira, prens Hasan'ın zeveelerinden intikam almafa kalkışacak olnrcaâu, albay Havber, mevkuf tnttufnnuz kadından alacağmız bn haltsız intikamın cezacını, işkencelerden sonra hayatiyle 6divecektir. Mac Neill, tası gediğine oturt tufuna emindi. Halbuki, sözleri hiç ümit etmediği bir şiddetle •arşılandı: Hayber! Hayber! ikide bir Hayberî Hayber'i öldfirmekle mi beni kerkatmak istiyors»n«z? Albayı lokma lokma d«fraMou yine bn Fransız kansını EI Shebah halkının gözfl önHnde çırılçıplak asmama mini elamazsınız. Tebaan, Haaan'ın Kahire çamnrlan içinde boldnğn kakianın ip acnnda kıvır lu. vır kıvrandıfını g6rtp kahkahalarU gfileeek. Bn aözleri Hacan'a derhal telefonl» bildirecegimi Alteslerine haber vereyim. Ne darayorsunnz? O By«« Haaan'm tehditlerf beni fikrimden vazgeçirecek defildir. Mac NeiU'le Shulan çadırdaa çıktılar, prenci telefonla aradılar. Haaan, Reşid'in tehditlerini öfrenfnce, telefonda bağırdı: Müzakeratı derhal kerin, beni gfirmeğe gelın; Amerikah, çadıra döndtt: Altes, dedi, korktuğum gibi, evvelâ Preng Hasan'ın zevcesini serbeıt bırakmak »temeyisiniz, mfizakerelere daha fazla devamımıza engel oluyor. Tekrar haber vereyim, sast on •ekizde mfihlet biteeek, muha m ex ebilecegine emin olmakla beraber, »ynı zamanda, Reşid'in bu maglubiyetin acısını zavallı Fabienne'den çıkartması ihtimslinin verdigi korknyu gideremiyerdu. Mao NeiU 4e cndiae içinde idi. Kendisine gfivenmifl olan bn Franaız gfizellni korknnç ilt ölüne aevketmiş oldnğn için kendi kendine lânetler ya|dırıytrda. Prent, mObin bnndao amm nasıl hareket edeeeğinl merak •amat e»kijinden daha fiddetle ediordu. Belki de mnzakerata baslıyacakVr. yeniden baflanmasını i»tiye«ekMae Neill, nalbin homar homnr söylentilerine artık knlak ti. tki saat içinde durumu dftıelt vermiyordu. Yanındaki »ekiz raek, Fabienne'i knrtarmak lmpolis memnrn fle birlikte, hep kânı bulnnabilirdi. Mac NeiU, Hasan'ı teselliye beraber çıktılar. çahşıyor, Selim Zeyd'in her Dogruca prensin daire^ne githalde boysn egmek niyettnde tiler, olop bitenleri kendiıine oldnğtınn söylüyordu. Mnhaftzanlattılar. Prenjı Sfketine mağ16p olmaaut» çalısmakla be lara fazla güvenmemek icabetraber, Resid'in, Fabienne'i çı. tififini o, efendisinden daha iyi nlçıplak aamak isteraesi karşı biliyordu. Eğer Zeyd galip gesında yine de kendini ıor t»tu lirce netieeden fimitli elmak 1Syordu. zımdı. E|er Tamara, naibi avnMac Neill'e »ordn. cnnda tntabilirse o zaman, Fa thtiyann, bu maktadını la bienne mahvoldu demektihiden yerine getireeegine iaaoım ler. îşçiler sSylediler, Avrnpalı * bir beyaz kadın asılacakmıs Na ibin çadınndaki görnsmelerinıij esnaeında dnydnklarımızı hatırladım, hemen efendimiıe Yuthtr vermege kostum. Hasania Mac Netll, »aakın şs«fcıa nfkıa bakiftıUr. D«a»«k ki PaUenne'in Idamtn* karar verUmisti. Refit, harbe fa«U verilmeffaden faydalanarak Intikaaunı cJaMfa luwrlaayı»rdmBirden, M M K«O1, lln'ı • > mnzlanndan toıts: Fabienne'i knrtarmak için bir tek çare kaldı, dedi. BUden ki Havbere mUliyle mmkabele tehdidine > " « • " ehemmiyet vermiyor, derhal Atpasaruda, o knralan lehpanın tam karaısına bir cehpa da «tz knrduracakaınn, Reşid'e telefsn «dip, Fabienne'i astıraeak olnna on be# dakika içinde Hayberîn 4e aHİacagını söyliyeceksin». Efer bir Allah varsa ameanıc baaan bir blöften ibaret «lm»^ığını belki anlıyaeak ve boynn egeeektir. Xa ka teMUk 4c aldınna» mft O mrtum bafluı Mr yedek silâhım var. Prens derhal, yiubasına keain emirler verdi. tkinci sehpanın kamlması için Atpaıarmda bir isçi ekipi gönderilmesini söyledi. O bn isle meşgul olmağa giderken ikiaei bir aubaya 4a, bir yfik arabası bulnp sarayın bahcesiBe getirmesi emri verildi. Saat on yediye gelmişti. (Arkası ırar) ANF Sessiz çalışır Radyo 789 antiparazit tertiSatile mücehhez' r bir DİKİŞ MAKİNESİ MOTORUdur Sağlam 110 veya 220Volt 40Watt TOrfclyede tecrübe •diltniş yegâne dlklş makinesi motoru BOtun dikis makineierine takılabilen DEUTSCHER INNEN UND AUSSENHANDEL BERLIN N 4 CHAUSSKESTRASSE 111/112 t DEMOKRAT ALMAN CUMHURİYETİ TORKlYE UMUMİ MOMESSkJ: SANAYI HCARET 5ALATA NECATİBEY CAD. 108 GÜR HAN İSTANBUL TEL: 44 0131 44 72 47 yor DIIIBIZ? Ke«tn bir aey diyemem. Ama amcanız çıgrından çıkmı«a benziyor. Gozdeıi tesvik ettiği mnddetç* her seyi göze aür aamyorom. Saat şimdi on fiçfi otuz geçiy»r. Fasıla daha iki bnçuk saat sttrecekti. Shnlan muhagamatın aaat on aekizden »enra yeniden ba«Iama«nı saflamak için emirler vermek üzere çıkmıstı. Prensle Amerikahyı başbaça bırakmı$tı. Hasan düsma Saat onaltıda, yüzbaşı Sfileyman, Prensin kapısını tıkırdstttı. Çok önemli ve çok aeele bir haber getirmişti. Efendimiz, dedi, şebirden geliyornm. Atpazarından geçerken, sehpa kurmakla meşgml bir takım adamlar gördüm, hay ret ettim. Galiba birini asacaklar, daha şimdiden yüılerce geyirci toplanmış, sornştnrdum. Naib, cellâda haber gönöderilmesi için emirler vermif dedi MURAT TAKİ ve /MiııııınıııııııııııiHiıııınMiııuııııııııııııııııiMimnııımmımıııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııuHiıiiiiHiınıııııııııııııiüiHiııiMiııu 8676/4830
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle