16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 CÜMHURtTET Serbest Sütun Aakara 19, (CumhuriyetTeleks Canakkale boğazında Nftrâbur nu önlerinde ikinci bir deniz fa Baftaratı l inci eahıteoe smdan geçmek »uretiyle otobüsle ciası zararsız olarak önlenebilmi; Bactoratı 1 inei Mhitede 1860 yüı gayrisafi geliri 368^32 lira 47 kurus olan Ankara köydcn aakeri yelcu ucaklariyle re bindirilaıisler ve Bölge Ceza tir. da da 200 e yakın muvakkat tâtil CheakMate 2 NATO macevralaBirinci Noterliği münhaldir. Kayaeriye fevkedilmeye baflanmif •viae nakledilmişlerdir. Nakil kararı verilmiç dâva dosyası sıra rından üamine dönmekte bulunan Urdır. Noterlik Kanununun 7 inei maddesinde yazılı vasrflan baiz nraaında hic bir elay cereyan etbcklemektedir. Bu açılmış veya Pıri Keis denizaltınuz dün gece TeMiJ memiştir. Yalnız adı açıklanmı saat 22 30 stralarında Canakkale bulunan taliplerin evrakı tr.üsbiteleri ile birlikte müddeti içinde plânlayarak civar köy halkına i» açılmanus dâvaların akıbetlerinin (2 nei •ahifedeıı devam) Bu hususla ilgili olarak M.BJt. yan bir mahkum cezaevi içindeki Adalet Bakanlığına müracaatleri ilân olunurBoğazından Marmara denizine çı zenginliği nicpetinde kuvvetint is sahası açabileeek küçük çiftlikler ne feJdlde tezahür edeceği ve bu trtibat Bürosu su tebliği yaymlademir parmaklıkları görünce bay karken Nârâburnu önlerinde 25' (Basm 7011 A: 14771/4880) tirak edilmesini istiyen bir toplum belki bu derde bir ç«re olarak dü dâvaların hangi yoldan rüyet olu miftır: fınlık eeeirmistir. rÜEUm tonluk Yunan bandıralı O «ünülebllir. naeağı konusu, ayn ve önemli bir geliyor. «Yüksek Adalet Divaaı tarttınMahkumlar bugü n öğle yemeği disas şilepi ile çarpışmıştır. En genis mânasiyle eğitim keli problem olarak ortaya çıkmış bu dan muhtelif hapis cezalarına mah Harblerden evvel pedersahî kaolarak îstanbulda verilen kuman Normal seyri takip eden denizal mesi, bir duruma sür'atle intibak lunmaktadır. rakterli aile ünitesi de aynı tesir kum edilen sâkıt hükümet erkfinı yalan, aksam ise cezaevinde pişen tı gemimize Yunan bandırrflı şilep Birinci safhayı tamamlamış olan ve milletvekilleri, cezalarını çekve değişikliklere maruz kalmakta «ağlamak için bir üuana verilen yanlış bir manevra neticesinde isdır. Artık farkında olmadan ber bilgi ve görgüdür. Batı medeniyet Yüksek Adalet Divanımn elindeki mek üzere Millî Birlik Komitesi karavanayı yemişlerdir. 12 uçakla 297 mahkum gelmiş kelejuç jjmuzluğundan çarpmıştır. hâdiseye bir fertçi bir de kitleci lerinde fert demokratik görgüyü dftvalara bakıp bakmıyacagı, bu nin emirleri ile aşağıdaki cezaevve Bölge Cezaevine yerleştirilmiş1) Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi marangözle bakabiliyoruz. Yicminci asra toplumun geçirdiği asırlık tekâ arada haksız mal iktisabiyle ilgi lerine sevkedilmişlerdir: tir. Verilen haber e göre gelen bu İnfaz sırasında has olan bu haslet bizi, isler komp mül devrelerine borçludur. Klâsik li iddiaları hükümlere bağlayıp gozhane ve kalıp imâli istampa bıçaklan dairesi, solisyon binasl 1 Müebbet ağır hapse mahkum 297 mahkumuj, 7 si kadındır. 8 salekslestikçe hidise ister fiıik ister mânasiyle eğitim, okuma . yazma bağlamıyacağı, Yüksek Soruştur edilen 43 suçlu tmrah cezaevine, ve tankları inşaatları birim fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile ne yaptılar.. at süren nakiller sırasında hava se sosyal bir hSdise olsun daima öğretmekten ibaret kalmakta ve ma Kurulunun iee, 200 e yakın dâ eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhtelif ağır hapis cezala alanı ve bölge cezaevi çevresinde Baftarafı 1 inci sahifede bir kaç yönden mütalâa etmeğe, maksadm hasıl olması uzun sene va üzerindeki muvakkat tâtil ka nna mahkum edilen 897 sâkıt milalınan emniyet tedbirleri yüzündenmnde Bursa'n.o Armutlu na 2) Yapılacak inşaaÜarın keşif bedelleri yekunu (232000^) lira olup, rannı çözüp çözmiyeceği, çözdüğü letvekili Kayseri cezaevine, bir kaç görüş noktasına sahip ol lere ihtiyaç göstermektedir. geçici teminatı (12.850.) liradır. de n 10 bin nüfuslu Talas bucağı hiyesinin tam karsısına isabet . Memleketimizde tatbiki düsünü takdirde dâvaların gideceği bir mağa icbar ediyor. 3 Hasta olduklan için nakledi Cen İmralı adasına hücumbntlar 3) İhale (28/9/1961) perşembe günü saat 15 de Beykoz Deri ve Kunoturan Dünyanın sosyal gidisatında rol len eğitim sisteminin klâsik şekil Yüksek Adalet Divanım vazife ba lemiyen Ekrem Torunlu, Mithat ve çevresindeki bağlarda la götürülmüşlerdir. Ölüm cezadura Sanayii Müessesesinde yapılacaktır. bir zarurettir. şında bulup bulmıyacağı, önemli Dayıoğlu, Celâl Ramazanoğlu, Ishalkın şehirle irtibatı kesilmiştir. oynıyan bu iki faktörün memleke den uzaklaşması larının M.B.K. tarafından tasc'ik 4) İstekliler mezkur işe ait eksiltme evrakmı Istanbul'da Bahçekapı Bizden bir kaç kuşak ileri toplum noktalar olarak yer alraıştır. timizin sosyal ve ekonomik kalhak Avni Akdağ, Şükrü Uluçay, edildıği, hiçbirine Imralı'ya çık Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Beykoz'da da Müessese Genelkurmay Başkanr kınma dâvasında da hissesinin bü lann sistemleriyle iktifa etmek Hüsnü Yaman, Salim Çonoğlu, madan söylenm^miştir. Ticaret Şefliğinden 100 lira mukabilinde alabilirler. yiik olacağından şüphe ediLestez. ten hiç bir fayda mütalâa edileNazifî Şerif Nabel, cezaevi hasta Ölüm oezasına ve müebbet a Kabinenin istifası ordunun durumu ile Hedefe varmak için realist Refah seviyeleri birbirinden çok mez. hanesine yatırılmak üzere îstan5) İstekliler tarafından verilecek teklifler (28/9/1961) perşembe günü ğır hapse mahkum olanlar, du farklı olan zümrelerin teşekkülü ve rasyonel bir görüşle gönütı ibul Cumhuriyet Savcılığına... haberi yalanlandı saat 12 de İstanbul'da Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müesseruşma salonundan çıkar çıkraaz ilgili tebliğ yayınladı ne sosyal istikrarsızhğı yaratan caplarına cevap veren bir eğitinı Yassıadadaki hücrelerine götürül sesi Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olacaktır. Geciken evrafc Baataratı ı tnnı Mhitede Tebliğ olunur.» Baştaraîı l Ineı sahifede sisteminin araştınlması icabeder. bellibaşlı âmil olarak bakılabilir. meyip, kimse ile görüşturülme N M I I g«n«erildilerr ve basını ile 27 Mayıs ihtilâlini kabul edilmez. Bu eğitim sistemi bir kere hare Gürsel Başbakanlıktan ayrılırken Bu gibi hallerde kitle kendi kenden, derhal ellerine kelepçeleı Sevkiyat yapılmagı sebebiyle as birlikte yapan Türk silâhlı kuvbir beyanat vererek kabinenin va6) Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhütle (250000) liralıfc dine daha istikrarlı bir zemin bul kete geçtikten sonra da dinamik zifesine devam etmekte olduğunu ker! birlikler sabahın erken saat vetleri daha ilk gün verdiği şeref vurularak hücırmbotlara bindirilbenzeri bina inşaatını müteahhit sıfatı ile yapmış ve katî kamiçler ve îmrah'ya sevkedilmişmak için sosyal sarsıntılara tnaruz karakterini muhafaza edebilmeli bildirmiştir. Başkanın beyanatı lerinden itibaren Yeşilyurt iskele •özüne sadık kalarak demokratik bulünü de yaptırmış oldukların^ gösterir belgeyi teklif mektupJeıdir. kalmaktadır. Genel olarak bu hal dir. Bunun için eğitim Umposunu sudur: si civarmda tertibat alınmıs, as bir rejimin kurulması yolunda bir hıclandınnak gayeıiyle meselâ larına ko3acaklardır. Divan âraları ve savcılar bir kalkınma devresinin baslangıkeri hava alanına giden yollar el an oltun aynlmamış ve bu yolda köylerde vazife görecek çok mak « Kabine istifa etmedi. Seçimcında başgöstermektedir. 7) Müessese işi dilediğine yaptırmakta veya vaz geçmekte tamamen tmralı'da aatlı eğitim grupları üzerinde du ler yaklaşırken benim daha çok lerinde makineli tüfekler bulunan arim ve vakarla ve tamamen siBir toplumda hayat standardımn M. B. K. nin idamlin tasdik ve itimad edebileceğim bir kabineyi nöbetçiler tarafından tutulmustu. yasetin dışında ve üstünde bir serbesttir. (Basın 7004/4882) rulabüir. Bu gruplar ölü mevsimya müebbet zgır hapse tahvil ka yükseltilmesi bahis konusu olun lerde kısa kurslar Sivil hava alaoından askerî ala tutumla Milli Birlik Komite ve tertipliyerek kurmak arzusunda isem bana serrarları Yassıadaya Yeşilkoy asca kalkınma faaliyetini evvelâ o mahalli sartlara uygun bir çalıs besti vermek için böyle bir arzu na giden yolu tutan nöbetçiler gö hükümetinin bu yoldaki icraatını kerî hava alanından helikopter' toplumun ekseriyetini teşkil eden Bu şekliyle kültür, ekonomi, ta. göstermişlerdir. Fakat ben onlara revli olmıyan askeri »ahısların bi desteklemiftir. Seçim safhası olan le saat 22,30 da gelmiştir. Yassıave diğerlerine nazaran çok geri rım v. s. gibi mevzularda köylü en itimad ettiğim arkadaşlar ken le buralardan geçmelerine mü bu son devrede Türk silâhlı kuvda Garnizon Kumandanı Albay kalmış sınıfa veya sımflara inhi ttün bilgi ve görgüsünü artırmak, dileri olduğunu söyleyince vazife saade etmemiçlerdir. vetleri demokrasi idealinin tahaksar ettirmek akla gelir. Hattâ muay köylerde sosyal hareketlerin baş lerine devam etmislerdir. Dışarıda Sabahın erken saatlerinden iti kuku için tarafsız ve siyaset dış: Tarık Güryay, bir hücum botu yen bir seviyeye erişmiş tabakala lamasını lağlamak amacını gütme da kabinenin istifa ettiği ve Tür baren hücumbotlarla Yeşilyurt is durumunu muhafaza, iç ve dış teh ile hemen Heybeliadaya giderek kendisini Manolya otelinde bek1961/SU dasya. nn ilerleme s«yrinin bir miktar lidir. Hususi bir şekild yetiştiri kiyenin hüküraetsız kaldığı söy kelesine getirilmeye başlıyan mah likelere karşı yurdun korunması e lemekte olan Yüksek Adalet Dilentileri var. Biz onlann nereden kısılması veya*bu sınıfların mu len ve müstakil bir tefkilâta bağlı kuımlar sıkı muhafara altındaki oto olan asli vazifesine uyanık olarak Şişli Eskişehir Mahallesi Kaytancı Rasim Sokağmda kâin : vanı âzalarına, Başüavcı Egesele ve kimlerden geldiğini, hangi men vakkat bir zaman için ihmale uğ olan bu eğitimcilerin köylerde balardan çıktığını biliyoruz. Bun büslerle alana getirilmişler ve as devam edecektir. Türk ordusu bü1 E. Eski: 23, yeni ve taj: 54 kapı 1338 ada 23 parsel sayılı 27.00 ve yardımcılarına mülâki olmuşramasında mahzur bile görülmedi gruplar halinde çalışması, ferdin lar bastan aşağı asılsızdır. Bugün keri nakliye uçaklanna bindirile yük milletimizin hizmetindedir. tur. Kısa bir müddet sonra Gür M2. miktarında 1/5000 mikyash Beyoğlu nazım plânda iskân sahasında ği olmuştur. Biraz üzerinde durun kitle karsısında duyduğu aczi ber herkesin, memleketin selâmetini rek Kayseri istikametinde yola yay, yanına Başkan Başol hariç, olup nizamî aydınlık sahası bırakılarak 0 tamamına 3.50 M. irtifa, bitiBundan hiç kimsenin süphesi olca böyle bir kalkınmanın yürüye taraf edeceği beklenebilir. Eğitim düşünmekten başka kaygusu yok çıkarılmıslardır. Arka arkaya kal mamalıdır. Allah bizimledirj Yüksek Adalet Divanı âzaları ve şik nizam, civan gibi saçak parapet ve /o33 çatı meylinde insaata mükan ikili uçak gruplan ile yapılan miyeceğini hemen anhyoruz. Zira mevzuu ile ilgili diğer bir husus tur.> saadeli ve halihazır durumu itibariyle arsa sahasını bina tamamen Başsavcısı Egesel ile yardımcüa taşıma saat 14 e kadar devam etgeri kalmış sınıflann tekâmülü da köylerde eğitimi aile ocağına rı alarak yine aynı hücumbotla kaplamış olup Kaytancı Rasifn sokağından caddeye çıkıntı 4 basamak öte yandan Bakanlar Kurulu bu mUtir. Amerika, CENTO'ya kendi kendine olan bir jey değil kadar sokabilmektir. En köklü ve sabah yirmi beş dakika devam eImralıya hareket etmiştir. Bu taş merdivenle zemin kat seviyesine çıkılarak ahşap kapıdan çimento dir Kalkınma hamlesinde ileri sı sür'atli yolun bu olduğu da muden bir toplantı sonunda vazifeye arada Istanbul Savcıhğından 3 in zeminli ufak bir antre, sağda ufak bir oda, arkada ufak bir mutfakevYedi ambulins içinde de îstanaskeri yardınu 2 misnıflara düşen rol büyük Te mü hakkaktır. Bu bakımdan da bu devam etmeye karar vermiştir. faz Savcısı da Heybeliadaya, ye ve odak V.B. eski tip harapça, burada bir de helâ olup merdiven albul Savcılığına teslim edüm«k üline çıkanyor nokta, üzerinde çalışmıya değer Manolya oteline getirilmiş bulu tında bodruma inilmekte, sokak kapısı karşısı ahşap merdivenle yuhitndir. Dün sabah yapılan Bakanlar Ku tere hastalar getirilmifl ve böylenuyordu. karı çıkılmakta ve 1 inci kat önde bir oda ve merdiven başı bir tofaWashington, 19 (Fred J. Zusy lyi plânlanmıs bir kalkınma ha bir husustur. rulu toplantısında Dışişleri Baka ce 27 Mayıs 1960 da Yassıadaya gedan ibaret, ikinci kat da aynı olup sofa bölünerek oda haline getirilKavrskoflunnn sÖKİeri reketinin bütün tabakalara yayılnı Selim Sarper seçimlere yakla lenler 1» eylül 961 salı günü hü bildiriyor) Amerikan savunma Temas etmek is£ediğimiz son nok şıldığı bir sırada içinde partili Ba kümlü olarak ayrılarak adayı tek makamları, CENTO'nun askerî gü miş, dam alafranga kiremitle örtülü olup sadece elektriği bulunan biHcyet Imralıya varınca, M.B mış olması ve hayat standardı yük nin kararlan, ölüm cezası alan na eski ve düzeltme kabilinden tamir ve badanaya muhtaç bulunan sek tabaka ile geri kalmış tabaka ta bugün Türkiyede nüfusun ya kanların da bulunduğu kabinenin rar eski haline terketmiilerdir. cünü idame ve arttırabilmek ga15 düşüğe teker teker teCnırn e 21.600,00 TL. muhammen kıymetindeki kârgir evin tamamı; arasındaki seviye farkının daha rniDio yirmi yasın altında bulun tarafsız bir kabineye yerini bırakSaat 14 te «on konvoy da geçtik yesiyle içinde bulunduğumuz malî dilmiştir. ölümün pşi^nden kur2 En eski: Bilâ, eski: 19,21, yeni ve taj: 56, 58 kapı 1338 ada 24 büyümesine meydan vermeden ara masıdır. Her sene gittikçe artan masını teklif etmis ve bu teklif, ten sonra sokaklarda ve yol kav yıl için 400.000.060 dolardan fazla tulan 12 düsükten (Bayar hariç) parsel sayılı 81.00 M2. miktarındaki ve 1/5000 mikyaslı Beyoğlu nazım sınıfların tesekkülünü saglıyacak bu nispete göre şöyle kabaca bir Bakanlardan Sağlık Bakanı Prof. •aklarısda hava alanı ile Yeşil para talep etmiştir. bazıları sevinçten ağlamaŞa başla imar plânmda iskân sahasında kalmakta olup 4.75 M. arka bahçe mekarakterde olması eartlanoı sağlı hesapla bir kisinin en az dortbeş Dr. Ragıp Uner, Tarım Bakanı yurt ifikel»i arasmda kurulan teAmerikan askeri yardıra heyeti mışlar ve bunlard?n gözlerinden safesi bırakıldıktan sonra 3.50 metre, irtifa, bitişik nizam, civarı gibi yan bir kalkınmadan iyi netice ü kişinin yükünü taşıdığı anlaşılı Prof. Osman Tosun, Içisleri Bakanı lefon kablolarını toplıyan bir jeep Bölge Baskan Yardımcısı Albay yaşlan silerek Kavrakoğlu şöyle saçak parapet ve fo33 çatı meylinde inşaata müsaadeli ve halihazır mit edilebilir. Sosyal istikrar şartı yor. Bu yükü bafifletmek için genç Nâsır Zeytinoğlu, Tekel Bakanı ve 2 askerden başka hi« bir aske Howard F. Nichols, CENTO mınkonuşmuştur: durumu itibariyle: a) Kaytancı Rasim sokağından cephe alan ve yan gibi hakikt ve ekonomik bir kal liğin okuma saatleri dışında ve im Fethi Açkın, Baeın Yayın Bakanı ri üniformalı sahıs kalmaoıı«tır. takası için hazırlanan yeni askeri € Karar çok Sdildi. ?5aten bü tarafa 25 parsel tarafından cephe alarak köşebası bağı gibi olan bu kınma da bu ara sınıfların teşek kân nupetinde Utihsale istirak et Sahir Kurutluoğlu ve Sanayi Ba Sabtk milletvekilleriııin haricin yardım programından en büyük mesini sağlamak ve saruret hisse kanı Ihsan Soyak tarafından da tün suç Menderestc idi. Celâl Ba bina 54 parsel ayni 23 parsel 54 kapı sayılı bina olacaktır. Bu parkölüne bağlı bir husustur. dildiği takdirde iilâh altında bu derhal destekienmisti. Bundan son de kalan iuçlular ite geee 2J0 dan hisseleri Türkiye ve Yunanistanın yar hakkmdaki karn' da çok isa selin geride artakalan kısımda 58 kapı sayılı bina olup 56 kapı sayılı t«raf yolları kapatılmak «artiy lunan nüfustan bazı istihsal saha ra başhyan müzakerelerde saat sonra gene uçaklarla Adanaya gön alacağmı Tahsisat Komitesine betlidir. Memnun oldum.» binaya yola taşkın 3 basamak taşh merdivenle çıkılmakta, ahşap kapıle aydın tınıfın kendiliğinden da larında istifade etmek dahi düşü 13 e doğru diğer sivil Bakanlar bu derilmiflerdir. çıklamıştır. Zorlu ve Polatkan dan binaya girilmekte ve 1 bodrum 3 katlı tam kârgir, kapı arkası ha iyi yaaaraa sartlanna erifme nülebilir. Kayserlde Zabıtlarda 453^70.000 doların na teklifi benimsediklerini ifadeyle Zorlu ve Polatkan, geçen cu malta taşh solda ufak bir oda, arkada mutfak ocak, evye v.s. içinde hevesi kadar normal bir şey olaKayseri, 19 (Telefonla) Yas sıl teslim edileceğine dair de her martesi günü şafak sökerken asıl istifaya karar venni«lerdir. Tophelâ, buradan yan tarafa 56A No.lı kapısı mevcut, merdiven altmdan Çahsma sahası bu konulann dımaz. Mesele bu sınıfin enerjUinin lantıya başkanlık eden Fahri ö ı sıadada büküm giyen «aaıklar «• hangi bir sarahate rastlanmamifmak suretiyle idam edilmişlerdir. bodruma inilmekte, taşlıkta kapı arkasında sulu larnıcı meveut, ahbir kısmını geri kalmış Ubakala şında kalan bir kimse sıfatiyle dilek, kabinenin bu şekilde istifa EaİRnnı cekmek üıere bugün u tır. Maamafih daha önceki müzaEvveU Zorlu sehpaya götürül şap merdivenle yukarı çıkılmakta ve birinci katta önde bir oda ve rın kalkınmasına hasrettirebilmek göze çarpan bazı memleket mese ya kararh olması üzerine durumu çakla şehrimize getirilerek hazır kerelerde, Amerikan Savunma Bamüştür. Gayet soğukkanh ve nor tir. Bunun için de emin çare ola lelerine temas etmiş oluyoruz. E Başkan Gürsel'e bildireceğini söy lanmış Bölge Cezaevine konmuş kanhğınin Türkiyeye 180.000.000 do mal hareket eden Zorlu'nun son sofa, 2 nci katta ayni olup sofa bölünerek oda haline getirilmiş, merdiven başlarında duvar dolabı olup damı alafranga kiremitli ve bina rak bu huıusu bir takım •kooo t u c s bu meselelerin son zaman lemiş ve toplantı dağılmtftır. lardır. Sabahın saat 5.30 undan iti lar, yani 2 sene öncesinin 2 misli sözleri şunlar olmuştur: eski yalnız elektriği mevcut, düzeltme olarak tamir ve badanaya muhrnik esaslara bağiamak lacun f larda ele alınmış olduğunu merabaren askerî alan ile Bölge Ceza askeri yardım göndermeğe niyetli c Annemin ellerinden öperim. taç; b) Aynı parsel içinde geride yandan cepheli 25 parsele de 6 çimenöğleden sonra Devlet ve Hükünuniyetle görmekteyiz. Temenni elir. evi çevresinde tertibat alınmış ve olduğu anlaşılmıştır. Amerikan Sa Kızıma »öyleyin evlensin ve me to basamakla binaya girilmekte, bir bodrum ve bir katlı nim kârgir dilen, her seyin bir an evvel en jyi met Başkanı Orgeneral Cemal Gür artışı sut olsun. Bütün temennim bu bina olup damı alaturka kiremitle örtülü, sokak kapısı arkası taşlıkGeri kalmış toplumlarda nüfu seklini alma yolana girmek istida sel Bakanlan Çankaya köfküne saat 9.12 de mahkumları getiren vunma makamlan önemli dur.» tun sür'atle artısına mukabil ta dını ^östermesidir. tan sağ ve solda birer odası, sol geride arka taraftan ışık alan üçüncü davet etmiş ve burada da bir bu uçak alana inmiştir. Uçağın kapı izah edebilmek için, NATO ve Cellâdın, boğazına ilmeği ge odası olup geride sofadan aşağı mutfağa inilmekte ve mutfak tavanı runın bu nüfusu besliyemediği mü çuk saatlik toplantı sırasında Gör sını bir subay açmış, içeri girerek CENTO taahhütlerine harfiyen saçirmek için yaklaşırken telâş ve tuğla tonoz önden ışık almakta olup içinde helâsı, dışandan kapılı bişahede edilmektedir. Tanmı ra»sel, seçimlere bu kabine ile gitisim yoklama» yaptıktan soora dakat gösteren Türkiyenin, kaldıheyecandan bocalayıp ayağının na altında ayrıca bir deposu ve bunun yanmda sarnıcı mevcut, bina yonel şekle sokarak nüfusun faı Eğlence resminin arttınlması mek istediğini açıklamıj ve bunun dısan çıkmıs ve oçu takibea ilk ramıyacağı derecede ağır mükelsanatçılarda tepki yarattı üzerine Bakanlar sabahld kararla iki mahkum uçaiın kapısmdan gö lefiyetler altına girmekte olduğu takılması üzerine Zorlu, hafif ve ?skice, elektriği olup suyu bulunmıyan ve 24 parsel üzerindeki her iki lasını endfistriye aktarmak mevtitrek bir sesle, «aeele etme» de 56 ve 58 kapı sayılı binalar 46.000,00 TL. muhammen kıymetindeki kârEğlence yerlerinden alınan Bele rında ısrar etmekten vaegeçerek rülmüftür. Mahkumlar kel«pç e üe nu belirtmişlerdi. Yunanistanın zuubahis olduğu takdirde meml*miştir. koilanndan birbirine bağlanmış askeri eğitim, teçhizat ve insan gü ketimizde köylümürden ne dereee diye resminin yüzdel5 t«n yüzde köşkten aynlmışlardtr. gir iki evin tamamı; Zorlu'nun cesedinin kaldırılma vaziyette uçaktan inmisler, inen cünü hali hazırdaki seviyede tutye kadar rasyonel bir tarım çahs 26 e çıkarılacağı haberi, bilhassa 3 En eski: 15 17, eski: 15 17, yeni ve taj: 60, 62 kapı 1338 ada undan sonra perişan haldeki Pomahkumlann üstleri bir »ubay ta manın, ana gayelerinden biri olması beklenebileceğinin evvelâ a fehrimizin özel tiyatro «ahip ve latkan getirilmiştir. PoUtkan tek 15 parsel sayılı 161.70 M2. miktarındaki ve 1/5000 mikyaslı Beyoğlu Seçim propagandası Mn'tçıları üzerinde tepki yaratraştınlması ve tesbiti meaeİMİ orraftndan büyük bir incelikle aran duğunu ayrıca açcklamışlardı. Bazım imar plâmnda iskan sahasında olup 15.00 M. derinlik, 3.50 M. kelime «öyleyememiştir. taya çıkıyor. G»ri kalmıs toplum sıiftır. ilgili aanatçılar, yüzde 25 miftır. Bundan sonra iki sıra diirtifa, bitişik niram, civarı gibi saçak parapet ve %33 çatı meylinde inpazar günü başhyor Menderes lann kendilerinden evvel aynı yol gibi yüksek bir resim yüıünden bulunan »ub«y kordonu ara A. P. den istifalar hızland Menderes'in kararmı Yüksek şaata müsaadeli ve halihazır durumu itibariyle: 60 ve 62 kapı sayılı dan geçen toplumlara nazaran ket büyük güçlüklerlc karşılasacakla BaataraA 1 Inet aakifede Baatarafı 1 inci sabifede Adalet Divanı âzalarından Vasfi ki nimkârgir bina olup bunlar bir bodrum ve iki katlı ve parselin tirmeden gitme avantajlan olma rını ve masraflannı karsılayamı edeceklerdir. Bilâhar e »eçime ka C.H.P. kalesi Kars'ta dın tl Başkanı Dr. Cemal Iglak, Göksu tefhim etmiştir. Düşük Kaytancı Rasim Sokağına uzanan kısmı geriye doğru yol gibi kullasına rağmen, mütekamil toplumla yacaklannı belirtmektedirl^r. Do tılacak parti müşahitlerinin de if Baaterafı 1 inci MhMette istifalar hakkında çunları söyleBasbakanın ağladıgı ve korku a nılmakta ve binalar cephesini buradan almakta ve binaların önünde layısiyl e bilet ücretlerini arttır tirakiyle kur*a usulü Ue nAyo ko rın tecrübelerinden Utifade edelâmetleri gösterdiği bildirilmek bir sulu kuyusu mevcut olup 60 kapı sayıh bina sokak kapısından bir mak gibi bir seklin ise, seyircinin nuşmalan tesbit edilecektir. Bad Secim, nispî teaudl üzerine oldu miştir bilmek, gerekli olgunluk «eviyesi« îki gündenberi büyük bir va tedir. Ancak bu korku ve heye taşlığa ve buradan geride bir sofaya geçilmekte ve sağda bir oda, gene erisebilen sahalara münhajır ödeme kabiliyetinin üstüne çıka yo konuşmalarının ilki 20, bun fu icin lUtede ilk aıralan ifgal ecan, aehpaya giderken zail ol ride diğer bir oda ve ikisinin arasından aşağı mutfağa inilmekte ve kalmaktadır. Bundan baska bugün rak tiyatroya lcarfi ilgisini azalta dan sonrakdler ise 10 ar dakikayı debiimek yüıünden de bası ihti tandas kitlesi kayıt için müracaat mutfakta helâ, önünü de çevirerek yıkanma mahalli yapılmış bahçe muştur. laflar çıktı. etmektedir. Bütün çalışmalarnnıza kü gidiçat endüstrinin besliyebile cağını söylemektedirler. aşmıyacaktır. Partiler ilk konuşAdalet Partisi l*e, adaylarından rağmen Kuşadası ve Sökede 2 şer Düçük Başbakan, parar sabahı yerinde aydınlık mahalli, ust kata ahşap merdivenle çıkılmakta, önde ceği icçi adedinin günden güne ahakkında bir kısmını Belediye seçiminde gös Belediye Meclisinin son toplan malarında seçim usulü bin, Koçarlıda bin, Aydında 2 bin erken saatleıde, 02.30 da gene iki oda, geride bir odaya ön odadan geçitli; b62 sayılı bina 60 kapı sazalaeağını göstermektedir. Geri kal tısında 523T sayılı Belediye Gelir halka bilgi vermeyi tercih etınek terectğini ifade ile 16 adayı 9 a in den farla kayıt yapabildik. Kayıtaynı daraağcında idam edilmiştir. yılı binanın aynı ve nihayette olup bir bodrum ve iki katlı ve her ikimış Iritleyi iktisadi yoldan kalkın leri Kanununa dayamlarak tiyat tedirler. Daha sonraki konusma dirdi ve böyleee tesbit edilen isimSehpaya giderken Menderes'in sinin üzeri alaturka kiremitli ve sadece elektriği mevcut, ahşap sokak dırmak için nüfus fazlasını becle ro, operet, kcnser, orta oyunu ve lanndâ ise parti olarak tutumlan ler rakipıiz olarak «e<^ldi. Fakat, lara bütün hızımızla devam edetepkileri, Fclatkan ile Zorlu ara kapısından girince zemini kırmızı çinili bir taşhk ön tarafta bir oda ceğiz.» Seçim sansını kendilerinmek için endüstri sahalannın he UüsaiDercUrle içkisiz aile matine nı izah edeceklerdir. listenin sırası henüz tesbit edilesında olmuştur. Cellâtlann beyaz arkada diğer bir oda, arkada diğer bir oda, sokak kapısının karşısınde gören Dr. Cemal Işlak, «C.H.P. sapgızca açılması büyük yatınm is leri tertipliyen gazinolardan bilet idam gömleiğni giydirmek dan ahşap merdivenle yukarı çıkılmakta ve altmdan aşağı mutfağa Propagandanın başladığı gün medi. îdareciler, kura suıetiyle irafı tehlikesini yaratmaktadır. ücretleri üzerinden alınan yüzde den, neticelerin belli olacağı gü slmlerin listede ne şekilde yer a ancak 2 milletvekili çıkarabileceküzere ceketinden sonra geniş be inilmekte ve mutfak 1.85 M. irtifada zemini çimento, mozaik evye ve tir. Biz ise 6 milletvekili g.karabi1* Belediye resmi yüzde 25 e Çika ne kadar, Başbakan ve Bakanlar laeağmı bilâhare bildirecekler. yaz kotelı yakası bulunan gömle tezgâh v.s. eski sistem bir mutfak olup merdiven altı dolap, helâsı arSon milletlerarası konferanslarleeeğimizi tahmin ediyoruz» denlmıştı. Bu hususta bazı sanatğini ve «Sulka» kravatını çıkar ka aydınlık mahallinde, üzeri oluklu saçla örtülü helâsı ve önünde cada geri kalmış memleketlerde mayurt içinde resmî otomobil ile do Kendisiyle görüştüğüm, il ldare miştir. çıların Valiyi ziyaret ederek yarkurulu üyesi ve adaylardan Lâtif mak içiıı koyuldukları harek^ti, mekân riizgârlığı, bu aydınlık binalar arkasında devam etmekte ve kineli tarımın bile mahzurlu oldulaşamıyacaklardır. Atyon AJ*. teçkilfitında e«sölme dımını istiyeeekleri öğrenilmiştir. Aküzöm söyle diyor: hiç seg çıkarmada^ fakat elleriyle bina harapça, üst katta önde iki oda, arkada ufak bir oda ve iki kağu ve ancak elemeğinin pahalı olEmirdağ, 19 (Hususî) Emir« Halk, kimi seviyorsa, kim fiilî müdahalede bulunarak önle pılı, cephesi öne meyilli olup ceman 68 (altmışsekiz) bin lira muhamduğu sahalara müahaıır kalması Şehir Tiyatroları Dram biaası dağ A.P. teşkilâtı, Yuvarlak MaC.H.P. aday seçimlerine den vazife bekliyorsa, his ve ihti sa toplantısının ikinci kısmının a miştir. Bitkin, tüyleri diken di men kıymetindeki kârgir iki evin tamamı; gerektiği hususu üzerinde durulkapatıhyor mu? raslanmudan sıynlarak liıtemfze ken olmuş halde ve kireç beyazı mustur. Diger taraitan memleketi4 Eski: 13, Eski, Yeni ve taj: 64 kapı 1338 ada 26 parsel sayılı Şehir Tiyatroları Dram kısmının yapılan itirazlar o arkadaslan aldık. Biz bu Hste çıklanmasmdan sonra istifaya kaçehr^yle sehpaya çıkmadan ön 130,70 M2. miktarındaki ve 1/5000 mikyash Beyoğlu nazım imar plâmizde Unmla uğraşan kitle, yani içinde bulunduğu binanın, eskiliği mizde Kars'ta o derece kuvvetliyiz rar vermiştir. Baştaratı 1 inci sahifede ce arzusu üzerine kendisine veri nında iskân sahasında olup 4.75 M. arka bahçe mesafesi bırakıldıktan köylü, ıcnede nadiren altı ay faal sebebiyle temsiller verilemiyecek Bugün Emirdağds görüştü|üm Haysiyet Divanımn Aksaray, Kırşe ki, belki propaganda h:\' yapmıya len «Yenice» sigarasını içerken sonra 9.50 metre irtifada bitişik nizam, civan gibi saçak parapet ve olan bir kitledir. Bu atalet zama bir halde oluşu gözönüne alınailçe idare kurulu üyelerinden bason sörleri olarak Başsavcı Ege %33 çatı meylinde inşaata müsaade edilen ve halihazır durumu itibanınuı kıymetlendirilebilmesi de rak, bu mevsim repertuanna tah hir denemelerini d ü n bozduğunu Y TP. nin lUtesinin de kuvvet zılan, bundan böyle Ragıp Güsel'in yardımcılarına hitaben (u riyle: Kaytancı Rasim Sokafinda cephesi boş olup bir tek ufak ayva devletln yardımına ve rasyonel or sis edilemiyeceği BÖylenmektedir. bildirmiştik. Bugün 4e Amasya ve U olduğu ifade edüiyor. Bilhasaa, müşpala ile bir arada çalışamıyaSamsun illerin^eki denemeleri sözleri sarfetmiştir. ganizasyona ihtiyaç gösterir. Buağacı bulunan 26.140,00 TL. muhammen kıymetindeki arsanın tamamı; milletvekili adaylan arasında Me caklarını bildirmİFİerdir. llgililerce bugün bu hususta bir bozduğu öğrenilmiftir. Samsun nun için kooperatif şeklinde gıda. « Sizlere hiç bir kin ve ga5 E. Eski:, eski: 11, yeni ve taj: 66 kapı 1338 ada 27 parsel sayılı karann verilmesinin muhtemel ilindeki bozma karan sadece sıra cit Gezer'in, Kars'ta büyük bir suv tıtanbnlda istifa edenlcr maddesi ve artizanal endüstriler rez beslemiyorum. Böylesi gali 145 M2. miktanndaki ve 1/5080 mikyaslı Beyoğlu nazım imar plâmnda olduğu ayrıca belirtilmektedir. C.KJ4.P. çevreleri tarafından ve tesbiti konusu üzerindedir. Yapı vet olduğu ileri "lürulüyor. Hatırba daha jyi oldu.» skân sahasında kalmakta ve 4.75 M. arka bahçe mesafesi bırakıldıklan itiraz kabul edilerek gerekli lanacağı üzere Mecit Gezer, inkılâp rilen bilgiye göre, A.P. deki son Son mekt«plar sırasmda Izmir'den kaldıracağı u kaynaşamlar üzerine, bazı partilitan sonra 9.50 M. irtifa, bitişik nizam, civarı gibi saçak parapet ve » • • » • • • • • » • » • • » • • • • • • • • sıra yenide/ı tesbit edilmiştir. • • •• • • • • •• •« • »• » • • • • • > çakla Mendereci kuıtarmak İEtediZorlu v ? Polatkan, infazdan 0/»33 çatı meylinde insaata müsaade edilen ve halihazır durumu itiba< 5 Yüksek Haysiyet Divanımn aldığı ler AJ . den istifa ederek CK.M.P. ği iddiasiyle yakaUnmış, fakat biönc e ailelerine birer mektup riyle: Kaytancı Rasim Sokağına cepheli olup boş bulunan 29.000,00 TL. kararlar Genel Sekreterlik kanalı ne geçmeye başlamışlardır. Bu lâhare beraet etmisti yazmıslardır. Zorlu kızının nişan muhammen kıymetindeki arsanın tamamı şüyuun izalesi suretiyle saile Parti Meclisine fetirilmektearada Zeytinburnu A.P. teşkilâtın ve nikihıaın geciktirilmemesini tılmasma karar verilmiştir. dir. Dün çalışmalanna basliyan dan 276, Eminönü ilçesinden 12, E istemiftir. Karar dairesinde her beş gayrimenkul îstanbul Adliye Sarayında Parti Meclisi bugün de sabah ve ALT1N PİATLARI yüp iiçesinden 100 kisinln C.K.M. Menderes, Zorlu ve Polatkanın gayrimenkul satış mahallinde 16/10/1961 pazartesi günü saat 11 de P. ne kaydolduğu belirtilmektedir. 19/9/1961 + Genel Mödürlüğünden: S öğleden sonra olmak üzere Inönü idam edildikleri sehpa, İmrah'da açık artırma usulü ile satılacağı, Artırma şartnamesi 1961/318 numara nüs baskanlıgıada iki toplantı yap Cumhuriyet 1006010080 A.P. deki bu kaynaşmalar yaki modern cezaevinin babçesinin le 1/10/1961 tarihinden itibaren herkesin görüp okuyabileceği şekilde Reşat 1»««1S«5O mıştır. Parti Meclisi dünkü topnında, Y.T.P. teşkilâtında da bazı diğer mahkumlann gözlerinden memuriyetimizde açık bulundurulacağı, artırmaya iştirak etmek istiHamit 1040010450 lantıtındB günün son olaylannı iç bünye anlasmazlıklan doğduğu uzak bir kesiminde kurulmustu. yenlerin gayrimenkulün muhammen kıymetinin %7.5 u nispetinde pey Gulden fTOOMOO görüşmek ve ayrıca Yüksek Hayifade edilmektedir. Bu anlafmaz• Inglllz 1290011300 akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunun artırma saatinsiyet Divanından gelen kararlan hk yüzünden Y.T.P. Eyüp gençlik Degussa 14901492 B*ak«nuz Tefüş Heyetine; Hukuk, İktisat, olunmıyaincelemiştir. • 47 sabotaj sanığından den önce tediye ve tevdii, artırma esnasında teminat kabul gayrimenkolunun istifa ettiği de bildirilYerU 14901492 cağı, ipotek sahibi alacakhlarla irtifak hakkı sahiplerinin Şiy«s»l Bilgiler Pririlltderiyle Orta D«>ğu Teknik mektedir. • Bu cümleden olarak yarıda kaüniversitesi İdarl tHmler Pakültesi ve İktisadi ve 28 i dün mahkum oldular kuller üzerindeki haklarım, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialan Elâcığ denemeleri hakkında annı işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspiteleri Tiearl Üimler AkadfimileririÖen (Yüksek Ekonomi Silâhtarağa Elektrik Fabrikasın Parti Meclisi aldığı karar gereğinve Ticaret OkruUanndan) veya bunlann yabancı da sabotaj yapmak ve halkı silâhlı le birlikte memuriyetimize bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu • ce bu iHn milletvekili ve senato isyana teşvik etmek suçu ile örfî sicilli ile sabit olmadıkça paranm paylaştırılmasından hariç kalacakmemleketlerdeki Millt Eğitim Bakanlığınca taıunadaylarını tesbit etmiftir. Elâııgiı a ldare Mahkemesine verilen ve du arı, tâyin olunan zamanda gayrimenkuller üç defa nida olunduktan mış muadiUerinden mezun olanlar arasuıdan imları n talebi üzerine Adana'da deruşmaları 4 mayıs perşembe günü sonra en çok artırana ihale edileceği, ancak artmlan bedel muhammen • tihanla Müfettiş Muavini alınacaktır. nemeleri kazanamıyan Parti GeDavutpasadaki (3) numaralı Aske kıymetlerinin %75 ini bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalnel Sekreter Yardımcısı Kernal • 1) Imtihana girebilınek için, otuzbeş yaşınKunırmynuz için satın ahnacak muhtelif malzemelerin cins ve ri Mahkemede başlayan 48 sanığm mak üzere on gün daha temditle mütesadif 26/10/1961 perşembe günü Satır da Elâzığ listesin e alınmışaynı yer ve saatte yapılacak ikinci artırmada paraya çevrilmesi ve dan jnıkarı olmamak, herhangi bir daire veya müesevsaflannı bildirir listeler Galata Bankalar caddesi (Hareren caddesi) durusması dün son bulmuş ve dâtır. paylaştırılması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak sartiyle en • seseye karşı hizmet taahhüdü altında bulunmamak No. 7577 kat 1 deki Müdürlüğümüzün girig kapısjndaki ilân tahtasma va karara bağlanmıştır. Parti Meclisi ve Yüksek HaysU 48 sanıktan duruşma sırasında ö çok artırana ihale edileceği, böyle bir bedel elde edilmezse ihale yave askerlik hizmetini yapmış olmak lâzımdır. asılmaktadır. • pılmayıp satış talebinin düşürüleceği, gayrimenkul kendisine ihale yet Divanı yapılan itirazlan dik2) Imtihanlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki Kurumumuzla ticarî munasebette bulunmak istiyen firmalano len Kâzım Esin hakkındaki dâva olunan kimse derhal veya verilecek mehil içinde ihale bedeli ve tellâkate alarak C.H.P. n i n adaylannı düştüğünden, 47 sanıktan 19 kişi ktsurulır. Yazılı imtihanlar 4 Kasım 1961 cumartesi yann akşam a kadar Yüksek Se bahis mevzuu listeleri mahallinde tetkik ve mütemmim malumatı da beraet etmiş, 28 sanık ise 6 ay ile liye rüsumunu ödemezse ihale karan feshedilerek kendinden önce en ve 5 Kasım 1961 pazar günleri yapılacaktır. CumarAlrm Servisüıden elde edebilecekleri ilân olunur. Tel: 44 41 77. çim Kuruluna verecektir. 5 yıl 10 ay arasmda değişen ağır yüksek teklifte bulunan kimse arzettiği bedelle almaya razı olursa • tesi giinü yabancı dil imtihanına tahsis edilmiştir. (Basın 7010/4881) hapis cezalarına çarptırılmıslardır. ona, razı olmaz ve bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkanlarak en çok artırana ihale edileceği, iki ihale arasındaki fark ve Yabancı dil irntilicuıırida ortadâjı *tiağ} not şia^im*, Basın siteslnde 64 Idşiye geçen günlerin %5 ten hesaplanacak faiz ve diğer zararlar hükme hadiğer imtihanlarda muvaffak olsalar dahi kabul cet kalmaksızın ilk alıcıdan tahsil olunacağı, artırmaya iştirak eden«dilmiyeceklerdir. daireleri tesllm edildi lerin artırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı almıs ve bun• 3) İmtihan mevzuları, program ve imtihana îstanbul Basın Teknisyenleri ları tamamen kabul etmiş ad' ve itibar olunacaklan, daha fazla malugirecek olanlardan iatenilecek vesikalar ve imtihanı Tümen iaşe birlikleri ihüyacı için 2490 sayüı kanunun 31 in«i maddMİ gereğinee kapalı larf u«ulü Sendikesı bünyesinde kurulmuş • mat almak istiyenlerin yazılı dosya numaramııla memuriyetimize müile ajağıda yazılı yiyecekler i*bn alınacaktır. kazanarak Bankaya iırtisap edecek olanlann alabulunan îstanbul Sigortah îsçiler racaat etmeleri ilân olunur. (Basın 6851/4860) • cakları maa$, yevmiye, Ücramiye ve primler, istifaYapı Kooperatifinin inşs ettirdiği Muvakkat • 278 daireden mütesekkil (Basın Side edecekleri »osyal yardımlar, emekülik mevruatı Ciasi •flktan Tvtan tendnatı Ihftte OHanü Saat tes,i)ne rrensup arkadaşlardan 64 ve sair hususlar hakkında bilgi edinmek istiyenleUr> Lira • kisiye daireleri teslim edilmiştir. rin, Ankarada Türkiye İş Bankası J^Ş. Teftiş Heyeti Domatea ealçası 4, 8 ve 2 şer odalardan mütesek 40 ton 96.000 1. Isparta, Burdur Garnizonları ihtiyacı için aşağıdaki yiyecek Eeisliğine şahsen veya mektupla müracaat etmeleri 6050 11.00 16/Ekim/1961 Pazartesi • kil bulunan dairelerin teslimin64.000 maddeleri kapalı zarf usulü ile satın ahnacaktır. Lahana lflO ton 4450 16.00 16/Ekim/1961 Pazartesi veya Istanbul'da Galata Şubemizin bulunduğu ݧ den sonra diğer daireler de sahip 48.000 Pırasa 160 ton 3800 16/Ekim/1961 Pazartesi 16X« Hanının 7 inci katındaki Müfettişliğe, İzmir'de • Cinsi Miktarı M. Bedeli C.Teminatı İhale gün ve aaati 120.000 lerine peyderpey verilecektir. 7250 Ispanak 160 ton 16/Ekim/1961 Pazartesi 16.00 İzmir Şubemiz Müdürlüğüne, diğer şehirlerde ise • 105.000 Dülkânlan, yollan, Çocuk Bah 6500 16.00 Havuç 140 ton 16/Ekim/l»61 Pazartesi 10i» Tahin helvası 22 ton 77.000 5.100 10/10/1961 Salı o mahallerdeki Türkiye İş Bankası Şube Müdürlük162500 Tahin helvası 50 ton 9375 11.00 çeltri ve Yeşil sahaları i l e Avru18/Ekim/1961 Çarşamba • 1050 lerine bizzat müracaat etmeleri rica olunur. Portakal 85 ton 85.000 5.500 10/10/1961 Salı 160.000 9250 16.00 Limoo 800.000 Ad. 18/Ekim/1961 Çarşamba pni bir tarzda insa edilmiş bulu• 2. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda görülebilir. Faal 2571/4845 350.000 Portakal 1.400.000 Ad. 17750 18/Ekim/1961 Çarşamba 16.60 nan (Basın Sitesi), önümüzdeki S.. TakHf aıektııplatuun ihalcdcn bir saat n » a l varilmen. aylarda bu yönlerden de tanzim Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evvel komisyona v e r i l m i ş olacaktır. Evsaf v e şaıtna»•••••••»••»•»•••< >•••< »•< •• esi mesai saati içinde komisyona müracaatle görülebilir. (1673 • B a s m : *9MMH) >•••••••>•• edilmejo başlanacaktır. iktisadî kalkınmamız ve sosyol faktörler Duruşma sırası beklemekte olan 200 dosyanın ne olacağı henüz belli değU Yassıada mahkumları uçaklarla İmralı, Âdana, Kayseriye nakledildi Pirî Reis denizaltiau kaza geçirdi Adalet Bakaniığından: MÜNHAL NOTERLİK i Sümerbank Beykoz Deri ve Köiıdura Sanayiı Mü^ssesesl MüdvrliirÜRde..: Gayrimenkul satış ilânı Sstanbul Dokwuncu İcra Memurluğundan | TÜRKİYE İ$ BANKASI A4. | : MÜFETTİS MUAVİNİ ALINACAK İ! Makina ve Kinya Endiistrîsi Kurımu Istanbul Subesi Müdiirlüğünden: t Keşan Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından İsparta As. Sat. Al. Ktm. Bşk. dan:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle