18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET Baştaraıı ı ıncı sanıtede j Haitahane=ı tarafmdan yapılan hirler gıbi Pariî'i de meşgul etmek SÖÎCÜ bu haberler hakkında b i r | açıklamada bugün daha iyi oldu tedır. açıklama yapmaktan kaçınmıştır. ğu fakat durumunun hâlâ ciddiye Ögrenüdigine göre, Fransa, GüDiğer taraftan Birleşmiş Mıüet | tini muhafaza ettiği bildirilmHtir. venlik Konseyinin daimi beş üyelere Kongodaki faaüyetleri için , Gene! Sekreterin hususi muhafızı si dışmda olmak şartiyle. Ham• |ll||||l|l|||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllll!IIIIIIIIIIin!IIIMII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIII!lllllllllll!IIIIIII uçak kiralamış olan »Transairr. ad | olduğu büdirilen bu şahsın bazı raarskjoeld'un yardımcjlarından bi uharrir a!!C! r s veripî lı Isvej Havacılık Şirketinın G e mühim açıklamada bulunması bek rinin Genel Sekreterlıge vekâleten bır radyo istasyonuna nel Müdürü verdiği b i r beyanat lenmektedir tâyinine taraftardır. Fransa'ya gö benzer. Su farkla ki a!dı t a : «Bugün kimse Hammarskioeldİsveç'te nîj*e*i! re, Arjantin'iı Prebitısch Genel zımn hepsmi verme» Ve ün içinde bulunduğu uçağın kaza Ayrıca Daş Hammarskioeldün olumü Sekreter Vekiii olabıür i ! e düçtüğüne inanmamakta» d e üzerine Stockholm'de î u r a ü ı k Sa H i n f ü Genel Sekreter yaıdımcısı ' r e r c i;»înin hepsini de alrm.ş değilmiştir. Müdür, d ü ş e n DC6B uça rayında, Bakanlıklarda ve bütün Narasiınhan'm ismi üzerinde de • dır Bu ahş verîstf kendi fonksiğının şirketin en yeni uçakların resmi dairelerde bayraklflr nıâtem durulmaktadır. Bıündiği gıbı Ham vr,r>!jnıı iyi ayarlamak koîay deKu'veyt, 19 (A.P.) E i r askeri dan biri olduğunu kazadan evvel âlâmeti olarak yarıva indirilmiş tnarskioeid Naratimhan : ı Özel Ka gıîdir. Çiinkü radvo ıstasyoHİansözcü, Irak . Kuveyt h u d u d u n d a nın b'itüîi eirift v karışik cihazmükemmel bir durumda bulundu tir. bulunan İngiliz kuvvetlerinin yalem Müdürü tâyin etmişti ları ve bunlan çahstsrnıakta. o!an ğunu sözlerine ilâve etmiştir." rın uçaklarla hudut bölgesini tahKıralhk Saravma ve Isveç Dışiş Paris'te söylendiğine göre. Fran personfl kadroçu verinf ıtınharrirliye etmeğe başlıyacaklarım açıkÖteyandan Birlesik Arap Cum leri Bakanhğın? dünyanın her t a sa Müııci Selim'in bu yere getirıl de sarlere bevin vf vicdan denüen lamıştır. huriyeti basını da Genel Şekrete rafmdan tâziye telerafları çelmek mesine ıtiraz etmiyecektir. Mün pşiko • fi»vo!o.iik merkeıler varrın beklenmedik ölümünü ele ala te devam etmçktedir. Sözcü, ilk olarak yarın bır birci Selim'in evveldeıi verilmiş kara dır. Oııun icir) Hüsünerck yaıanlar rak bunun bir k a z a olmadığını. liğe mensup askerlerin çekilmeğe çok ynruluHür. Hammarskjoeld'uıı ycrini kim ra uygun şekilde Genel Kuru! öldürüldüğünü başlıyacağmı, bilâhare diğer birSanılır |;i eline kalemi alıp yaBatı Almanya Dışişleri Bakanı Genel Sekreterin Washington, 19 (a.a.) Batılı Berlin için savaşa hazır olduğunu alabüir? Başkanlısına seçildikte n sontğ., liklerin de Kuveyt'in içlerınde top Dışişleri Bakanları, nm saattp vazısıti! hitiren vazar Washington' kat'i olarak ifade etmektir» tarzın von Brentano iki görüşten biritıi ileri sürmüştür. Bu memleket baHammarskjoeld'uıı yerini kimin Genel Sekreter Vekilı tâyin edilsınına göre, Hammarsk.ioeld. Güriünvanın rn az çalışan, en az yolanma merkezlerine çekilecekleri da y a p t ı k l a n son toplantıda Sov daki görüşünü Fransa Dışişleri desteklememiştir. alabileeeei me?elesi. diğer Başşe mesi de mümkün rıılan aflami(!>r. Muharririn mariıc ni ve Kuveyt'i tahliyeye başlıya yetlerle müzakerelere Fransa Dışişleri Bakanı Couve venlik Konseyinin Kongo ile ilgigirişilmes» Bakanına kabul ettirmek için çok ka'flıŞ! en büyük haksızlık bucaklarım bildirmiştir. tebliğde li kararlarını aynen tatbik etmekonusunda anlaşmaya varamamış çalışmış. fakat muvaffak olamamı; de Murvüle, müşterek dur. tır. İngiliz . Amerikan gorüşünü zahi y e teşebbüs etmesi üzerine bazı Sözcü, bundan evvel yaptığı bır lardır. olmuşCouve de Murvılle ıse Batılıla ren kabul etmiş fakat New York' emperyalistlerin kurbanı Ingiltere Dışişleri Bakanı Lord açıklamada tahliye ameliyesinin iIş.<anbu!d3 bir türbf vardîr. Bnrın müzakerelere girme isteğinj ta Lord Home ve Dean Rusk'un tur. ki hafta kadar süreceğini söyle Home, «Yanlış hesap neticesi patın ttitabf! tftrlu hayş* fetsefeNew Vork'taki nümayişler mişti. Kuveyt'tekı İngiliz kuvvet lak verebilecek bir savaşı önleme Sovyetlerin zaaf ışareti sayacakla Sovyet Dışişleri Bakanı iîe yapaleri irındç basîı ba^ma bir tnekteBirleşmiş Milletler Gene! Sekre cakları görüşmeye iştiraki reddelerinin yerini Arap Birliğine men nin tek çaresi Sovyetlerle Batının rında ısrar etmiştir bi huîâsa eden beyit!er!e doludurteri Dag Hammarskjoeld'ün ö l ü derek Parise dönmüştür. sup memleketlerin askerleri alatutan Batıh Dışişleri Bakanlarının mu münden Rusları sorumlu caktır. • Her dem bı»er bir dert ile, tabık kaldıklan hususlar şunlar nümayişçiler bugün Dünya Teîki <Geh germ ile şeh serd ile. Kuveytt'te halen 2000 kadar İnlâtı Genel Karargâhı etrafmda dır: T'graşmava h°r ferd He.. giliz askeri bulunmaktadır. Ingi«Batılılar, gerekirse kuvvete ba; gösteri yürüyüşleri yapmı«lardır. «ppvmez bu dürtyâyi .ihas» lizler peyderpey çekilirken. Arap vurarak, Berlinde asker bulunduı Ellerindeki dövizlerde «Dag'm istnor ki her hayat. Maskerleri onların yerlerini almağa ma, Berline serbestçe ulaşma ve uçağını kim düsürdü?» Cinayet soiuk bir dert ile biter. Bu başlıyacaktır. Berlinin hür bir cemiyet olarab var!» gibi ibareler okunmaktaydı. düny». herkesîen Bazı müşahitlerin kanaatince, Iidamesi prensiplerini müdafaa c Bir levhada «Dag'ı ölümünden n dSnTZ rak tehdidinin tehlikesi çok azaldeceklerdir. kim faydalanıyor?» yazıh idi. Bn bir raliat felseffdir. Ama h»rs mışt:r. 2 Ne Batıhlar, ne de Sovyet Kıırtulan tek kişinin sağhk d u r u m u !ı a d a m l a n n isi !er Eirliği nüklear savaş istemeKuveyt'ten ayrılacak olan İngiHammarskjoeld'ün hayatına mal • > • mektedir. Şu halde Batı, Sovyetler liz askerlerinin b u karardan çok site bir küçüciik meseolan uçak kazasından k u r t u l a n tek haklarından vazSaigon 19 ( A P ) Komünist ve birçok kimsenin ölümüne se Birliğini temel memnun oldukları bildirilmektelevi açacağım: şahsın, yatmakta olduğu Ndola savaşacağına inandir. İki buçuk aydanberi çöl hava Viet Cong âsileri Vietnama karşı bcp olmuşlardır Phouc Thanh eya geçmiyerek Ist3nbulun halkı senede 12 mıiyon Tiirk lirası bekçi parası ödüsı içinde yaşıyan Ingilizler bura yeniden büyük çapta taarruzlara leti kumandanı Binbaşı Chie ile dırmalıdır. Anlaşmazhk. Sovyetlerin ne şeyor. Bn para ne parlâmentodan dan gidecekleri günü sabırsızlıkla girişmişlerdir. Müşahitler. uzun za birkaç muavini dün sabah erken eeçmiş bir vergi. nc belediye mecmandan beri beklenen komünist saatte komünistlerin baskım ile kilde ikna edilmesi gerektişi nokbeklemektedir. lisinden geçmiş bir resimdir. Bnnn karşılaşmışlardır Çarpışmadan son tasına dayanmaktadır. Ogîumuz VFhh, AKlL'in Ec f Arap Birliği kuvvetlerinin ade tdarruzvnun başlamış olmasından sadece kaza kaymakamls". bir k » . « Ingiltere ve Amerika. Batınırı G. Konseyinin 8 yıldan beri ilk defa Gene! Sckrctcrsi? aktettigi ra Binbaşı Chip ile muavinlerinin topie T??tis v e Fıtık ameliya * di açıklanmamıştır. B.A.C.. Suudi eno.işe etmektedir. memur arkadasiyle toplanıp kacelseden görünüş. nndeki bos koltuk HammarskjoelıJ'e aiHir. Memleketiiı muhtelif yerlerinde ba.şları kesilmiştir. Müeadelede 40 bu ciddi kararını Gromiko vasıtatını büyuk bir maharetle yapan ' Arabistan, Sudan ve Ürdün Kurarlaştınrlar. Bu psra ne sarftan siyie Moskovaya bildirecekleri kaa yakın muhafız öldürülmüştür. ve bizi yakın alâkası ve şef W veyt'e asker göndermiş bulunmak âsi çetecileri baskınlar yaptnışlar evvel divandaıı geçer. ne sarftan katiyle minnettar bırakan l Diğer taraftan Güney Vietnam naatindedirler. tadır. sonraFransa Cumhurbaşkanı De GauJ tçişleri Bakanlığı evvelki gece çcDr. Operaför ' Son Anayasaya göre bu paranın telerin Foktan eyaletini n merkezi le ve Dışişleri Bakanı ise, bu göE L I M B İ R Z İ Y A tahsili Anayasaya uyçun değildirMUHSİN BAŞAK'a > iddiasındaFuok Vin şehrini basmış oldukla rüşün yanlış olduğu L'mulur ki faydasını fiüen föremînarkozitör Dr. Cahit Bergıl't. t Vuzeradan merhum Abdullâtif Suphi Pa;.a torunu, Hamdullah dırlar. Fransız şahsiyetlerine görını kabul etmiştir. asistan Dr. Op. Nıırettin Apay. f yen m'lyonlarca t^tanbulludan bir Suphi Tanrıöverle Saide Tanrıöver'ın ogulları, Yüksek MülıenBu konuda yayınlanan tebliğde re, Sovyetler Birliğinin tehlikeyi dın'a. Ömür Küniğinden Dr. f ikisi rıkıp Anayasa mahkemesin* Sevgili annem ve ablamıı dis Demır S.A. Tanrıöver'in kardeşi, Nurullah Tanrıöver'ın amidrâk edebilmesi için sert davranı) çarpışmaların birkaç s^at sürdüSuna Meriç ve Dr. Gülen Kü f raüraraatla bu <aS3rrufa iptal yoBayan cas). Zeynep Tanrıöver'in eşı. Dürrücaıı Tnnrıöver'ın babası ğü ve çetelerin bazı devlet daire ması şarttır. lahlıoğlu'na. baçhemşire NFCIK A luna cidrrlrr. Yahut Içişleri BaHAYRİYE BERKEM'in lerini tahrip ettikten sonra püsDe Gaulle ve Couve ı\n Mur l'zkal'a, ameüyathane hemşirest j Ö Z K U L T A N R f Ö V E R kanlığı şehirlilere tatbik edilen hastalığı esnasında unutulnıaz Fatma Efe'ye ve hemşire Seher j kürtüldükleri bildirilmektedir. Teb ville. alınan askeri tedbirlerin yebu Ortacag «saijrın» ını kaldınrlar. gayret ve yardımları olan Antedâvi görmekte olduğu Amerirıkan hastahanesinde 18.9.!)fil Civciv'e ve ihtimam gösteren j liğde Valinin ve yardımcısının öl rinde olduğunu fakat diplomatik Herkesi dinlemenin cok faydası kara Işçi Sigortalan Hastanesihastabakıcı Niyaz ve Şükran \ zartesi gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 20.9 961 alanda da aynı şekilde davranılma vardır. S» lartla ki çöriisülen koStrasbourg, 19 (a.a.) Yunanis düğü de kabul edilmektedir. nin kıymetli operatör'.erinden hanımlara diğer bütün klinik * çarşamba günu (bugün) Fatılı Horhor caddesindeki evındeıı Vietkong çetelerinin hapishane 5i gerektiğini çöylemektedirler. nn ürerindp evvelden kararlı oDr. FARUK llhan'a. Dahiliye tanın Avrupa Müşterek Pazarına personeline teşekkürü bir borç f alınarak Aksaray Valde camıinde öğle namazını müteakıp kurtarDışişleri Bakanlar KonferansınMütehassısı Dr. NECDE'f Innmıya! biliriz. girmesini sağhyan ve geçen tem deki siyasi mahkumları Merkezefendideki aıle kabristanına tevdi edilecektir. OKAN'a konsültasyonunda bumak için bu baskım yaptıklan an da Couve de Murvilie. Batılıların Avukst Mesut AKİL ve eç Şimdi lstanbulun bir büyük memuz ayında meydana gelmiş olan tL 8721 1865 lunmak lutfunu esirgemiyen Cumhuriyet 4862 bir yandan a>=kerr hazırlığa hız seîesi var. Anadolu yakasiyle oantlaşma, «altı» ların parlâmento laşılmaktadır. Profesor CAVİT SÖKMEN'p, Bir askeri kaynak. âsilerin iki verirken bir yandan müzakere arlatı tasıt ir<iha*!.. Vanî arabavapnsu mahiyetinde olan, Avrupa ParDahiliye Mütehassısı ÜNAL riyle mi. köprii ilr rni bu iki yalamento Assamblesi tarafından bu taburlujç bir kuvvet ile hücum et zusu göstermekle tenakuza düştük GÜROL'a ve candan yardımlalerini iddia etmiştir. tiklerini bildirmiştir. hirbirine baÇlnacağız. rını esirgemiyen hariciye ve gün tasdik edilmiştir. ı'iiniz arihi Boçazın dahiliye servislerinin gayretli Komünist Viet Cong âsilerine Antlaşmanın bu defa ilgili membir köprü atılmak konnsu asistan doktorlanna. yılmadan karsı tedbirler alınmaktaysa da, leketler parlâmentoları tarşfından devirde konuşulmuş, projeleri yapdidinen kıymetli hemşire ve komünisfler ajanlarını memleketasdik edilmesi gerekmektedir. hastabakıcılarına cenazesine içtırıimıstı. Ama para olmadıgı irin ti n kuzey kısımlarından Güney Vi Bununla beraber Assamble bu rak edsn ve telgrafla. telefonlı iş «a:dece kalkınma propagandası ve evimtee gelerek başsağlığı olaydan antlaşmanın imzalanma etnam'a sokmaya muvaffak olmak Uiıh. Partı halinde dillrrde dnlasmışd. Hat<â Muh. bedel tadır. dileyen akraba ve fievenlerimiBölgesi Üeposu sından sonra haberdar edildiğini ve Nev'i yıh o sıralarda karşılıklı Boğaz sırtadedi M3, DS Lira K r . ze teşekkürttmüzü kabul bularınd.1 knprü ayağnıın basacijı ileri sürerek icra organlarım şid Laosta Komünistler 404 Kıralivet yurmalarını rica ederiz. tahmin edilen yerlerdeki arsalaraskeri esir etmişler detle tenkid etmiş, bunıın «Roma Sergen Sergen 2. Sn. K. B. Meşe tonınık «3.536 200.00Oğlu. îbrahim Berkem da spekülâsyon bile olmuşto. O antlaşmasının düpedüz ihlâli oldu2. Sn. N. B. Meşe tomnık Tokyo 19. (AP) Laos'un Ko269.968 Kardeşleri: Râna Arbaş, 245.00 «meltem» de esti çfç''; hâlen bir ğunu» ileri sürmüş ve bunun bir münist Pathet Lao âsileri, KıraliKalın Kut. Mrşe direk Hayati Ataker 220.17.! 13(1.00 Amcrikan firmasınm Boğazın aldaha tekerrür etmemesi gerektiği yet Hükümetine sâdık Cumhuriyet 4878 2. Sn. Meşe t<?l direk kuvvetle3.646 Tunu», 19 (A.P.) Bizerte böl2I5.OO tmdan bir tüne! yapmakja alâkaK. Kule ni işaret etmiştir. 1. Sn. kısa B. Meçç tomruk rin 3 mayıs tarihli ateş kes çağrı gesi valisi Hedi Mokaddem dün 4.153 356.9(1 Ianmakta oiduŞunu dnyuyoruz; 1. Sn. Nor. B. Meşe tomruk 63.163 360.00 sından bu yana «çılgınca taarruz gece yaptığı bir açıklamada Franama dâva haUrdilmiş desüdir. Ta2. Sn. Nor. B. Meşe tomruk 45711 jno.no larda» bulunduklarını ileri sür sız hükümetinin kuvvetlerini Bint »rabsvaporlaTi jkî raka arasın?.. Sn. Nor. B. Meşe tomruk 19? .797 245.011 müş ve bu hususta bir bildirı ya zert# üssünün e?W hatlarına çekdaki naklîyatı vaktinde yapmıva Kahn Kut Meşe direk 130.0(1 13.641 ymlamıştır, m e r l kabul ertiğini söylemiştir. kâfî pelmemektedîr. Fazls iskele 2. Sn. Nor. B. Kızılağaç Tom. 13O.nn 4..S25 Pekin Radyosu tarafmdan bugün Mokaddem. Fransızlarla alçak vapmak, tazla vapur işleimek fa* Çok kıymetli aile reisimiz, tüccardan, merhum 2. Sn. Nor. B. Gıirgen Tom. 20.270 130.00 verilen haberlerde komünistlerin lan her» düsündüğünıüz şeyler ama seviyede müzakereler yapıldığınj 2. Sn. kısa B. Kayın tomruk 32.569 115.00 sergen bu bildirilerinde şimdiye kadar ve kararın bu müzakerelerin neıneseleyi halletmivor. Ya nasıl 2. Sn. Nor. B. Kayın tomruk 156.719 130.00 halledilir? Bakınız Lâpsehi'den 404 Kıraliyet askerinin esir edildi ticesinde almdığını bildirmiştir. 75.506 Kalın Kut. Kayın direk ı io.no t nun ebediyete intikalinin kırkıncı günü rminascbetiyle. aziz (' bir okuvucum (kendisi vemis ve ini ileri sürdükleri bildirilrniş Fransız hükümeti kararı resmen 359.411 Sergen 1. Sn. Nor. B. Kayın Tom. K. Kule 175.00 sebzf mtistahsili) nc diyor: ' J ruhuna ithaf edilmek üzere, okunacak Mevlidi Şerif ve hatim f tir. tasvip ve tasdik ettiği takdirde 138.36.') 2. Sn. K. B. Kayın Tom. 115.00 f duasına iştiraki arzu edenlerin, 21/9/1961 perşembe günü ikindi Âsiler. mukabil taarruzlarında Fransız askerleri peyderpey esk' 394.588 Garhi Anarlolunun vc Martna2. Sn. N. B. Kayın Tom. 130.00 dört motorlu vâsıtayı tahrip ettik yerlerine çckileceklerdir. J namazını mütaakıp Şişli Camiini teşrifleri rica olunur. ra havzasmin bütün yemi$ ve sebKalın Ki't, Kayın direk 4.024 110.00 lerini ve külliyetli miktarda si Fransızlar üslerine dönmeyi a Cumhuriyet 4858 AİLESİ zeleri ya Talova tarikiyle Kartala Kömürkoy Or. Içi 2. Sn. Nor. B. Meşe tomruk 230.00 21.745 lâh ve cephane ele geçirdiklerini kaf'i surette kabul ettikleri takoradan üsküdar yolnyla Kabataşa Midye Poliçe Sah. 2. Sn. Nor. B. Kayın tomruk 10.491 130.00 ^ • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • iddia etmişler, Kıraliyet Laos as dirde B. M. Güvenlik Konseyinin » • • • • • • » • •• • • • • • • • • • • • ^ iki defa vapnrla, yahut tzmit r o 2. Sn. Nor. B. Meşe tomruk 29.119 215.00 kerlerinin taaTUzlara bir son ver bu konuda almış olduğu bir kara!öv!s karadan Üsküdars ve KabaY. Tepe Or. lçi 12.167. 2. Sn. Nor. B, Meşe tomruk 230.00 medikleri takdirde çok daha ağır ra riayet etmiş sayüacaklardir. •asa bir îeferdp eene vapurla Ga2. Sn. Nor. B. Kayıtı tomruk 5.233 113.00 zayiatlara uğrayacaklarını ilafi sülata kıyısma eeçpr. Bu raalları taFransız kaynakları haberi henü» 2. Sn. Nor. B. Meşe tomruk 150.00 Sergen Sergen 103.942 1960 şıyan bamyonlann taze yemiş ve rerek tehditte bulunmuşlar,dır. teyit etmemislerdir. 2. Sn. uzun B. Meşe tomruk 250 jOO 59.353 meyvaları kar'iya çeçirreeleri için 2. Sn. çok U. B. Meşe tomruk 350.00 38.315 kaç S3at nöbct bekledikleri de ma2. Sn. kısa B. Meşe tomruk 120.00 7.320 h'ımdur. Bunlar Kahataşa ReçiikSAYIN DOKTOR VE ECZACILAKA: 2. Sn. Meşe tel direk 150.00 8.761 ten sonra mutlaka K3rak5y veya MÜSTAHZAKLARIMIZDAN: K. Kut. Meşe maden direk 120.00 36.121 Unkapanı köpriisünden Kminönü. 2. Sn. Ç. Uz. B. Meşe tomruk 340.00 D cetveüne dahil bır adet 12501iralık ve 2 adet 1100 liralık kadTemiş ve T'nkapam tarafırja~g^eçSergen K. Kule 61.321 50 draie 2. Sn. uzun B. Meşe tomruk 240.00 nsiye nıecburdurlar. Çünkü bn rolara müsabaka imtihanı ile bir lngilizc e ve iki Fransızca bilır •••«.472 2. Sn. N. B. Meje Tom. 145,00 mallartn piyasası ve haller n taM1.247 daktilo ahnacaktır. Caiciıtm D Vitamini 4 F e r f 2. Sn. K. B. Meşe Tom. 115.00 raftadır. Bu çeçis yüzünden de Ki 14.329 Tâliplerin: (Perakende satış fiatı 300 kuruş) Kalın Kut Meşe direk 115.00 raköyde trafik her zatnan aksa<~. 70.927 1) Memurin Kanununun 4 ü n c ü maddesindeki evsafı haiz bu2. Sn. Nor. B. Kayın Tom. 100.00 Tani bu naklirat hem iîkeîelerde Sergen 65.686 lunmaları. (erkeklerin askerlik hizmetini yapmış olmaları) ve 1000 mikrogram 3x1 cc. Arnpul 2. Sn. kısa B. Kayın Tom. gecikir, njallar çürür, bayatlar, 3.137 80.00 imtihana girış tarihinde 40 yaşını geçmemiş olmaları, Kahn Kut. Kayın M. direk hem de îstanhu'un en hassas tra4.596 75.00 B, Vitamini 2. Sn. Nor. B. Kayın Tom. fık nokfası nlan Karaköyü tıkar, 2) Memuriyetine engel olacak sıhhî ârızaları olmadığını ve her 12 K. Kule 72.144 100.00 2. Sn. kısa B. Kayın Tom. . H.Tİbubi bonun çozülroehafıgi b i r beden noksanhğından âzâde bulunduklarını tam teşki(Perakends satış fiatı 490 kuruj) 35.120 80.00 2. Sn. Ç. K. B. Kayın Tom. si vo!u vardır vp kolaydır. Lâpselâtlı b i r devlet hastahanesinden alacakları sıhhi raporla tevsik et10.697 180.00 kiden Gelibolnv» srabavapnru isK. K u t . Kayın M. direk. meleri, 2 Tablet 5 6.724 70.00 îefmek.. Bn vapnr islerse bütün o • 3) En az orta okul veya muadili b i r okuldan mezun olmuş bucivann Uatnvnnları Oeliboluya ge250 gramlık Griseofulvin 1 t ş ' e t m e m i z i n y u k a r ı d a gösterilen bölge ve d e p o l a n n d a m e v c u t m u h t e ü f cins e m v a l 53 l u n m a l a n şarttır. çer ve tstanbnla kadar rahatca gepartı halınde h a l ı h a z ı r d a k i m u h a m m e n b e d e l l e r üzerinden açık a r t ı r m a s u r e t i y l e satışa çıkarıl(Perakende satış fiatı 2200 kuruş) 4) 20 ekim 1961 cuma günü saat 10.00 da Dışişleri Bakanlıjmda lerfk doğru hale iner. mıştır. yapılacak imtihanlara katılacak olan tâliplerin nüfus hüviyet cüz50 Tablet 2 Açık a r t ı r m a 2/10/1961 p a z a r t e s i günü saat 15.00 te Işletme binasında y a p ı i a c a k t ı r . Fîkir rok mülâvimdir. Yaln.îs bir d a n l a n n (erkekler için) askerlik terhis belgeleri). okul diplomalarnülâhaza \*r. Mü<tah>il mıntaha 3 Bu işe ait şartname v.s. evrak Istanbul, Adapazan Başmüdürlükleri ile Kırklareli, ÇatalD Vitamini f Calcium • rının asılları veya tasdikli örnekleri. (4X6) boyutunda 6 adet foyalnız Lâpseki vt riiar; de§i! ki.. ca, Istanbul Işletme Müdürlükleri ile Işletmemizde ve ilgili Sergen Bölge Şefliğinde görülebiür. (Perakende satış fiatı 390 kuruş) + toğraf ve yukarıda ikinci m a d d e d e açıklanan rap'orları ile en geç Bursa. trmit ninfrrland'. Yalova, 4 Istekliler beüi gün ve saatte ilk teminatlariyle Komisyona müracaatleri. 10 ekim 1961 s a h gününe kadar Dışişleri Bakanhğı Personel DaTekrar piyasaya arzedilmiştirJ Kararaiirse!. htıl5«a Knraeü yanm(Basın 6933/4869') iresine dilekçe ile müracaat e t m e l e r i ilân olunur. adası var ki cok p'iyük bir müsReklâmcılık 1984/4877 Z (Basın: 6882 A : 14741) 4870 fahsi! HöisrfH.Tr. Bnnnn için galib» . ,>*••••••••••••••«<•••»••«••••••••«>•••>*> I4psekı Gelîbnlndsn başka Marmarada başka ıskeîeTer de yaBraak faydah olarak.. DÜNYÜ Vc HJ1BE R I C R I Bahant ihiiiafa M. Gencl Sekreteri bfr suifcasta mı kurbân gıtti? Ufâk tcfck İngilizler Kuveyt'ten çekiliyorlar Dtşişteri düstü: Rusya ile müzakereye girişilmesi hususunda anlaşmaya varılamıyor Fransa Dışişleri Bakanı, müşterek tebliğde Amerîkan İngiliz görüşüne katılmasına rağmen, Dean Rusk ve Lord Home'ün Gromiko ile yapacakları müzakerelere iştiraki reddederek Paris'e döndü M Vietıtatnt'da komünistler îekrar taarruza geçtiler Bir şehri basan komünistler, vali ve yardımcılarını öldürdükten sonra geri çekildiler. TEŞEKKÜR i TEŞEKKLR Yunanistanın Müşterek Pazara girşini Asamble tasdik etti Fransızlar Bizerte'de eski hatta çekilecek Deviet Ormcııı jşletmesi Vize Müdürlüpnden \ MEVLİT \ FUAT BEKİROĞLU , \ GLÂXO MÜSTÂHZARLÂRIİ ANONIM ŞIRKETINDEN : Dışişleri Bakanlığmdan GALDEFERRUM OYTAMEN GRISOVIN QSTOGALu!UM 6 İD A PAZARI KOLL ŞTI. Sayin raüşterîlerinüi DAİMA ÜSTt'N KALÎTC DAÎ3IA EN îJCl"? FIAT No*; Her gün evîere ve müe*5eselere rauntazam servis yapılır. T e ! : 4S 13 44 ' Rek'âmcılık 1P8148V3 ÇANKAYA Köprii oînnrıya kadar nsütalâaya defeer bir fikîrdir. Sshıplerine sunarır. B. FELEK TEŞEKKÜR Kaçımpaja Der.ır HastanesirîAi Cnmpi.fc Periana! Fisttile ve hemercıde ameHyatım! yaps r . > vç 4? giinlük •f=dâvım esnasında alâka ve ihtimasnların! esirBsjhekim Dr. M. ALÎ ?R. Dr. SUAT DtZDAR ve Eîşhemçire Fitnat Yürür, hemçire Bedia Çalhan ve diğer hemçirelere alenen teşekkür ederim. Yüksek Adalet Divanı üyesi Cahit ftzdfr» Cumhurıyet 4S^7 Dr TURHAN GÜNAY . KKONOMİK V# KOKU YAPMAZ # r ESKİDENDİ, 7 HARARET AYARÛDIR, FİTİLSİZDİR, EMAYEÜDİR, tstanbalda SOBA satıı fiatı YİRİ 'çamaşır, îmakinası İVAR! V EFA T r=saJya Yenişehir eşraiîndan Muhiddin Eey kızı, merhum Kadri Serdengeçti refikası. Nebüe, Seyide ve Mecdi Serdent'cçti'nin sevgjli ann«!eri NACİYE SEBDENGEÇTİ Hanımefendi !? 9.1961 günü Ha.kkın rahmetine kavuşmuştur. 20.9.1961 çsrçam^j ^ünü ögîe namazım mütaakıp Fatih Camiinden ka!dınlarak, Edimekapı Şehitüğine defnedilecektir. Meviâ rahmet eyliyç. Çeier.k gonderiimemeEi rica clur.ur. ÇocukJan HER ZAMAN HAZ1R YEDEK PARÇA HİZMETE AMAOE TEKNİK i / . l ¥*! * I ÇAMAŞIR MÂKJNEtERİ ILJ V i t Tel: ?2 4? BURSA Sutun vılayetiergeti ieehtt\ıi\miiien arârınıi ÎÎJ S 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle