20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
<TUMHÜEÎYET 8 Ağustos 1961 Güreş federasyonu çalışmalarını bilirdi Federasyonun aldığı karara göre bundan sonra hiç kimse imtihan olmadan yurt dışında antrenörlük yapamıyacak Ruslar Ankara ve İzmirde temsilî karşılaşraalar yapacaklar Ankara, 7 (Telefonla) Güreş Federasyonu nihayet toplantısını tamamlamış ve bazı kararlar almıştır. Toplantının nıhayetınde gureşimızin kalkmması ıçın ehhyetlı kımselerden istıfade etmek uzere evvelce bildirildığı uzere Teknık Komite açıklanmıştır. BİRİ GELMÎYECEGÎNİ BtLDİRDl Armın Harry (*>tia) sakat olduğu için gelemıyeceğini bıldirdi. Şimdi bakalım olımpıyat sampiyonu (sağda) Berrutiyi seyredebilecek miyiz? Nurı Boytorun, Celâl Atik, Hü bağlı butun federasyonlara bırer seyın Erkmen, Saım Arıkan, Ad mektup gondererek muracaatların nan Yurdaer ve Mustafa Çakmak doğrudan doğruya Federasyonutan kurulu komite teknik ışlerle muza yapılmasını ıstıyecektir. uğraşacaktır. Dığer taraftan Federasyonda beBundan başka federasyon mü yanat vermıye yetkıli şahıslar Fehım bir karar daha almıstır ki o derasyon Reısı Munır Çahşal ile da vurt dışına gıdecek antrenorler u\e Adnan Akın tesbıt edılmışlerhakkındadır. Bundan bovle antre dır. norluk yapmak ıçın herhangı bir Eskı Federasyonun faaliyet proguresçı \eya antrenor yurt dışma gramından olan Rusya teması ıçın çıkamıyacaktır. Federasvonun ım 11 eylulde 30 gureşçı Emırgânda tıhanında başarı gosteren antre kampa alınacaklardır. Ruslar tsnorler ancak dışarıda vazıfe alabı tanbulda mılli mu^abaka yaptıktan leceklerdır. sonra Ankara ve İzmirde de temAyrıca Federa^yon F.l.L.A. ya silî karşılasmalar yapacaklardır. MAHİR CANBAKAN Ailama müsabakası diin yapıldı Millî baltrap ekipimiz Yunanistan'a gidiyor 10 bölge arasında Bursada yapılan TUrkiye şampiyonasını Bursa ekipi kazandı Türkiye Baltrap şampiyonası sona ermiştir. Takım halinde birincı Bursa 142, ikınci Diyarbakır 68, üçüncu Ma. nisa 61 puvanla; Ferden ıse Bur. sadan Hasan özelmas bırinci, Cemal Demirkayg ikınci, Selâhattin Yazıcıoğlu üçüncu olmuşlardır. Çarşamba günü baltrap ekipi Yunanistana gidecek ve Atina Bursa adıvl a temsilî karşılaşmalar yapacaktır. Armin Harry geiemiyecek Cezmi Or yarışları bu haffa yapılıyor Yeşildirek ve Yunan Apollon'un katılacağı turnuva bu hafta yapılıyor îzmir 7, (Telefonla) Karşıyakanm dâvetlisi olarak bu hafta so nunda şehrimize gelecek olan Yunan Apollon takımının da ıştırakiyle bir dörtlu turnuva tertıplen. miştır. Apollon, Yeşildirek, Altınordu ve Karşıyaka'nın katılacakları bu turnuva'nın programı onumüzdeki günlerde belli olacaktır. Turnuvaya iştırak edecek olan Yeşildirek cuma gunu şehnmıze gelecektir. Cezmi . Or Enternasyonal yarış kadaşlan da Mano Lıu öiskte Bal maları bu hafta cumartesi ve pa kan şampiyonu olup 52.09 atmakzar günleri saat 15.30 dan itibaren ta, Catamara da 49.05 ile onun arDolmabahçe stadında yapılacaktır. kasından gelmektedir. Ciritte 51.23 D. Bahçe stadmm pist revizyonu ile Balkan şampiyonu olan Mari ancak bugün başhyacaktır. Bu ya Ditı ise son yarışt» 54 metrenın rışmalara Alman, îtalyan, Bulgar, üstune atarak formunun zirvesıne Rumen, Yunan ve Yugoslav mil çıkmıştır. Yine Rumenlerin kafile letlerinin iyi atletleri ismen dâvet sinde 5.000 ve 10.000 metre ve son edilmişlerse de bugüne kadar Bu Balkan krosunda şampiyon olan menler, Bulgarlar, Italyanlar ge Greccecu 10 bin metrede geçenler Ieeeklerini kat'i olarak bildir de 29.39.7 ile Rumanya rekorunu mişlerdir. Annin Harry sakatlığı kırmıştır. nin tedavisi yapıldığından «TekBulgar atletleri arasında 7 60 urar görmeyı çok lstedığim Istanbu zun atlıyan Dockov, 2.00 metre, la maalesef gidemiyeceğim» de yuksek atlıyan Gregoıov. 52 metmistir. Diğer yandan gelecek olan relik Îtalyan diskçisi ile çekisecek 6 Îtalyan atletinin arasında gel olan 49.41 lik Guyorof ve kadmlarAtinada yapılacak olan Türkiraesi bühassa jstenen Berruti'nin da 80 enegllide 11.2 île Balkan şam e Yunanistan genç milli atleda bugünler içinde kat'î haberi ge piyonu Kerkova, Gül Çirayımızın tizm yarışmasma katılacak olan lecektir. Bu atletlerin içinde Mo rakibi îsaeva ve yüksekte 1.53 at genç millî takımımız bu aksam or»l« 400 metre engellide 50.5 ile Av lıyan Ruseva bulunmaktadır. tobüsle şehrimize gelecek ve yarupanm en iyi atletidir ve bu senn sabah da yine otobüsle SelâBasın toplsntıtı ne yapılan beynelmilel yanşmanik'e hareket edeeektir. Atletler lann en muvaffak atleti unvamnı gidip Atletızm Ajanı Esref Aydın, Selânikten uçakla Atinaya da almıştır. Rumen atletlerinin ba Cermi Or Enternasyonal atletizm varışacaklar, oradan tekrar uçaksında muhakkak ki Balaş'ın bu yanşmalan dolayısiyle yarın saat a Selânik'e döneceklerdir. Daha Iunması atletizm severler için en 14.00 de Bolge bınasında bir basın Fonra takım Sofyadan geçip kız büyük müjdedir. Dığer bayan ar toplantısı yapacaktır. kafılesini de alacak ve Balkan şam New York turnuvasında Dukla şampiyon oldu New York, (Hususı) Pazartesı gecesı New York'ta kalabalık bir seyırcı kıtlesı onun. d e oynanan II. New York enter nasyonal turnuvasının ıkincı fınal maçında «B» grupu bırıncısı Çek Dukla, «A» grupu bııincisı Ingiltere'nin Everton ta kımını 20 mağlup ederek şam. pıyon olmuştur. Çek şampiyonu Dukla ılk ma çı 72 kazanmıştı. 15, 16, 17 eylul 1961 cuma, cumartesı ve pazar gunlerı Belgradda yapılacak olan Yırmıncı Balkan ovunlarına tam 38 gun kaldı. Hâlâ etrafta bir ses seda yok. Geçen sene Atinada yapılan on dokuzuncusunda Yugoslav>a 173 puvanla bırıncı, Yunanistan 123 puvanla ikıncı, Romanya 93 puvanla uçuncu, Bulgarıstan 52 puvanla dorduncu ve biz ıse 29 puvanla sonuncu olmuştuk Bu sene Arnavutluk da Balkan Oyunlarına katılacağma gore. neticeyi duşunmekten dehşet duyuyoruz. Ya yine sonuncu olursak'. Çalışalım ama nerede"".. • HALfK SAX Tramplen ve kule atlama müBursa 6 (Telefonla) Bursa, Di sabakaları d u n Heybehadada ya pılmıştır. Musabakalarda alman 5"arbakır, Manisa, Urfa, Kocaelı, Eskışehır, Nazıllı, Denızlı, Aydın sonuçlar şu şekıldedır: ve Gaziantep Baltrap ekiplerinın Kule atlama yarışları: eden 1 Mahır Canbakan G.S 1 95.16 iştirakiyle iki gün devam puvan, 2 Muammer Çolpan (F.B.) 8102 puvan. Tramplen atlama< 1 Turel Aygun (M. Spor), 111.68 puvan. 2 Gurcan Şarman (G.S.) 103 72. 2. beynelmilel futbol hakeın kursu acıhyor Genç millî atletizm takımımız yarın sabah Selânik'e gidiyor 38 giin kaldı Yamanaka, kendi rekorunu kırdı Tokyo, (Hususi) Japonya'da yapılan enternasvonal yüzme müsabakalarında meş. hur Japon yüzücusu Tsuyoshi Yamanaka 200 metre serbestte 2.01.1 la şahsı dunya rekorunu yenılemiştır. YA>DfAKA 2. Beynelmilel Futbol Hakem Kursu yarın Heybeliadada açılaKomitesi dün caktır. Bu kursa katılacak ve kon Transfer İhtilâf feranslar verecek olan Dünyanın saat 11 de toplanmış ve yapılan e n tanınmış futbol otorıteleri muh tetkikler sonunda aşağıdaki karatemelen bugun şehrimize gelecek rı almıştır: lerdır. Profesyonellık tahmatnamesinin Diğer taraftan bu kursa iştirak 2 ncı ve 3 üncu madrieleri bir futedecek olan hakemlerimiz için bir bolcunun hangı sartlar altmda pro fesyonel savılacağını takdir etmış program hazırlanmıştır. Şehrimize gelecek olan bu fut bulunmaktadır. Mezkur maddelerbol uzmanları bazı muğlak kalmış de profesyonellik için aranan sart noktaların hangı memleketlerde lardan başlıcası oyuncu ile kulüne şekilde tatbık edildığıne daır bü arasında tanzim edilmis ve Federasyonca tasdık olunmus bir zahat vereceklerdır. mukavelenin mevcudiyetidir. Nedim Doğan. Istanbulspor kulübn ile bu şekilde bir profesrollık mukavelesi aktetmemiş bulunduğuna göre, kendisine profesvonel futbolcu statüsünün tatbikıne ımkân yoktur. Komitemiz, profesyonel futbolcuların transferlerine ait ihtilâfları hal vazifesi ile tavzif edilmiş bulunduğuna göre, Nedim Barcelona, 7 (Hususi) Barselona ile anlaşma temın eden Şe Doğan'ın transferi konusunda Koref Has burada Fenerbahçeden mıtemizce bir karar ittihazına mabonservisini beklemektedir. Işlen hal ohnadığına ve keyfiyetin Futni tamamladığı takdırde Şeref çar bnl Federasyonu ile ilgililere tebsamba gunu Romaya hareket ede liğine mevcudun oybirliği ile kaeektir. rar verildi. Transfer İhtilâf Komitesi Nedim meselesini Futbol Federasyonuna bıraktı Şeref İspanyada bonservisini bekliyor 1961 Buzdolabrteknlğminbütün"'yeniliklerini... BUZOOLABİNOA BULACAKSINIZ. 4 BOTON PERAKENDE MAĞAZALA' LARINDA MUHAKKAK.GÖRÜNOZ.' r t AEG IL A N V Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 1 Bakanhğımız ihtiyacı için 50.000 şişe Benzathin Pencilin ve 10 adet mikroskop kapah zarf usulü ile satın ahnacaktır 2 Benzathin pencilinin tahminî fıyatı 500 000 lira olup ilk teminatı 23.750 liradır. 3 Mikroskoplann tahmini fiyatı 33.000 lira olup Bk teminatı 2475 liradır. 4 Benzathin pencilin sart namesi 25, Mikroskoplann sartnamesi 1 lira 65 kunıstur. 5 Eksiltme 9/Ağustos/1961 çarşamba eünü saat 16 da Benzathin pencilin ve saat 15 de mikroskop ihalesı Bakanlıkta toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 6 Eksıltmeye gırmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2^ ve 32 inci maddelerinde yazıh şartlar dairesinde hazırhyacaklan kapah zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başka nhğına vermelerı, 7 Postada vâki gecikmelerin kabul edilmıyeceği ilân olunur. (Basın 3519. A. 12316/3005) DIŞÇİ Koltukları Unitleri Röntgenleri En ucuz fıatlarla Umumi mumessil Sakı CAN'LISOY'da Bankalar Cad. 65/77 Bunge Han Kat: 3 Galata. (İL: 7796 2992) İstanbul Belediyesi Şehir Operası MADAM BUÜERFLY G. Puccini D. Altuğ idaresinde Şehir rkestrası Dekor: N. Perof Sahneye koyan: Vedat Gürten Koro Şefi: Muhitrm Sadak (Yaz temsilleri) Emayelit ototnatik! modern görünuçl 5 sendik AEO ekovat GARANTİSİ! TOPTAN SATIŞ: Ftndıbçılir Cam Parseleo han asnm kat Tel: 27 42 4? &•••< YILDIZ KOL. ŞTİ. Fennî SÜNNETÇİ NURİ EŞSİZ Aksaray Mıllet Cad. Haseki Olo. Durak Tel 21 44 66 BU AKŞAM AEG USAKSHE PTOrUO FABRlKASlnda Imâl n moırte dM$n Açıkhava Fıyatlar: 5 ve 2,5 liradır. Bıletler: Tiyatrosunda (Basjn 4195/3023) İL 7843/2993 IL 7830 2996 Her gün saat 13 ten itibaren Açıkhava ve Tepebagı Tiyatrolarında satılmaktadır M.S.B. 4 No. h Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Ankara Pazarlık usulü ile üç bas safkan îngiliz konkur komple a t ahnacaktır. Muhammen bedeli beheri için 20.000 lira olup, geçici teminatı 1500 liradır. Şart namesi her gün komisyonda ve îstanbul Levazım Âmirliğinde görülebilir. Tâliplerin atları ile birlikte 14/8/961 pazartesi günü saat 10.00 a kadar Ankara Et Balık Kurumu Hayvan Pazarında hazır bulunmalan ilân olunur. (1073 . Basın 3539/3003) Kalife mofosildef meraklılarına: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğimdent 1 185.152.70 lira keşif bedelli Enstitü binalarında yapılacak T« dilftt tâmırat ve kalorifer tesısatı işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğınc e kapah zarf us ulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme 29'8/1961 sah gunu saat 15 de Ankara Toprak ve Gubre Araştırma Enstıtusu Mudurluğu binasmda toplanacak Komis yon tarafında n yapılacaktır " 3 Tâlipler bu işe ait eksiltme dosyasım her gün mesai taatleri dahilinde Dairede görebilirler. 4 Ihaleye gireceklerın; Y. Mühendis, Y. Mimar, Mühendis veya Mimar olmaları ancak teknik e\safı haız olmayan kimselerin ise inşaatın Fennî mesuliyetıni ve Şantıje Şeflığını deruhte edecek Teknik bır eleman bulunduracağına daır Noterce musaddak bir taahhütnameyı verecekleri kapah bir zarfın için e koyacaklardır. 5 Muvakkat teminatı 10 507 64 liradır. Okullar Saymanhğına makbuz karşıhğı yatırılacaktır. (Tahvıl veya Banka mektubu da olabilir.) 6 Ihaleye girebilmek için: a Kanuni muvakkat teminatını, b 1961 yılına ait Tıcaret Odası vesıkasını, c Istekliler eksiltme günunden en az uç gun evvel (tâtil gün leri) müteahhitlik karnesı ile dığer belgelerıni hâvı bir dılekçe ile Vılâyet makamma muracaat ederek alacakları Fenni ehlıye* vesikasmı v e teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya gondenneleri ilân oîunur. 7 Postada vâki gecikmeler nazara ahnmaz. (Basın 4464. 13017)'3014 MUHİM İLAN Seneterdenberi memteketimize gelmiyen ve "dünyanın en iyi motosikleti" diye nam yapmış TRIUMPH Motosikletleri mahdut miktarda ithal edilmiştir. 8u münasebetle, 1961 TRIUMPH Modelleri, 7 Ağustos sabahından 11 Ağustos akşamına kadar Beyoğlu, İstiklâl Caddesi Beykoz Ortaokul Müdürlüğünden: 1 20.000,00 lirahk keşif bedelli Beykoz Orta okulundaki onanm ışlerı 8/8/1961 sah günu saat 14 de İstanbul Beyoglu Okullar Saymanhğmda açık eksiltmesi yapılacaktır. 2 Bu işe ait eksiltme dosyası ile Bayındırlık Müdürlüğü Umum Şartnamesi Beykoz Ortaokulunda pazartesi perşembe gunlerı gorülebihr 3 Eksıltmeye iştırak için 1500 hra muvakkat temınat yatırılması, 1961 yılı Tıcaret Odası belgesı ibraz, eksiltmeden tatıl gunlerı hariç üç gun evvel ehliyet vesikası almış olraaları lazııadır. NOT: LiraKr. Okulun onanmı 916950 Elektrık Onanmı 6509.60 Sıhhî Tesisat Onarımı 432050 (Basın 3434 3004) 20608M OOEON MAĞAZASINOA Amasya Eryatağı As. Sat. AL Kom. Bşk. dan: Aşağıda cms ve miktarı yaalı malzemenin 11 eylul 1961 tarihinde saat 11,00 de kapah zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. Muhammen Şartnamenin Cinsi Miktan tutan gorülebilec^i lira M. teminatı yerler Lira Çekirdekli kuru uzüm 20.000 46000 3450 Komisyonda (1231 Basın 4480/3017) I HHİ L£ VAX*ÎM »TI « teştür edüecekiir. Kalifiye bir teknisyeniroiz teknik izahat venaek üzere Sergide hazır butooacaJctır. Giriş serbesttir, ODEON ts#Wi Caddesi No. 73 Ardahan As. Sat. AL Kom. Bşk. lığından: Askerî birlik ihtiyacı için 144 ton patates ile 100tonK. soğan, 1 eylul 1961 cuma günü saat 16,00 da kapah zarfla satın almaoaktır. Muhammen bedel patatesin 86400» lira, K. soğanın 63,000 Era olup, geçici teminatları yekünu 10,430 liradır. Teklif mektuplarmın bir saat önee komisyona \perilmesi v şartnamesi komisyonda görülebilir. (1232 Basm 4481/3018 C.H.P. istanbul İl İdare Kurulu = Başkanlığından: Denizcilik Bankası T. A. O. Denizyolları İşletmesinden: İzmir F u a n münasebetiyle, mevcut ağustos 1961 tarihınden itibaren 23 eylul cumartesi günleri 8.15 te kalkmak üzere postası daha yapılacaktır. Muhterem yoleulanmıza saygılaiîmızla seferlere ilâveten 19 1961 gününe kadar bır Bandırma sürat ilân olunıu. meraieketimizde başarile kullamian, daima aranan 2O SENEDEN BERİ... 1 II Kongremız 12 ağustos 1961 cumartesi günü gabah saat 9. da Beyoğlunda ATLAS Sinemasında toplanacaktır. 2 Saat 89 arası Delegeler mahsus mahallerde imzalarım atarak delege kartlarını vazifelilerden alacaklardır. 3 Saat 9 da hazır bulunmayan aslî delege yerine yedek rieleeeîer alınarak Kongre açılacaktır. Kongrenin açılışmrian sonra gelecek aslî delegelerın yedeklerle yer d e . Şıştırılmesı mumkun olamıyacaktır. 4 Kongre asli ve yedek delegelerinin ve çehrimizde bulunan Partili Temsılciler Meclisi âzâlarınin feşrifl«ri r i . ca olunur. NOT: Kongreyı takıp etmek ısteyen vatandaşlar C.H.P. tlçe Merkezlerinden dâvetiyelennı temm edebiürler. •uuııınuııınıunt (p^".Jt! i^2. İL 9 :l Gazi Eğilim Ensiüüsü Müdürlüğünden: 1 Merkez binası elektrik onanmı yaptmlacaktır. 2 Kesif bedeli 61050 lira 85 kuruş olup muvakkat teminatı 430254 kuruştur. 3 Bu işe ait şartname mesai günlerinde Enstitü Müdürlüğünde görülebilir. 4 îhale 21/8/1961 Pazartesi günü saat 15.00 de müdürlüV binasında toplanacak komisvon tarafından yapılacakfr r. 5 îsteklilerin Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgelerı, okullar sayman lığından alacakları muvakkat teminat makbuzlariyle birlikte teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat once komisyon başkanlığına vermelerı lâzımdır. 6 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 4364 • A : 12834 3002) PULLMAN HİDROÜK YAĞLARIhdan yeni bir pertl getmiştir. TDrkiye distribütörö. AMERİKAN, Toptan fiatı: 395 kuruştur OTOKAR TİCARET A.Ş. Taksim Şehi» Muhtar Cad. 3/B T e l : 48 26 03 Cumhurıyet 3000 j
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle