12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TK1 ıııııııııınnıınnıınııınııı «SUMHURlYEl Güney Sımrlennda Kaçakgılık Teşkilâi ve teklifimiz Yazan: T. A. 4 E haberleri Troleybüs hatları için hazırlık İKT1SADİ BAHİSLER s HEM NALINA MIH1NA Memleketimlzde kaçakçılıkla yerine Gümrük ve Tekel Bakanlıislatiitik yayınlamücadele vazifesi iki ayrı teakilâ ğına bağh Gümrük Muhafaza GeDevlet PlânlaYazan rından faydalanta, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile nel Müdürlüğü ihdas edilmelidır. ma Teşkılstına dığını yazıyor, isonİçişleri Bakanlığına verilmiştir. Bu yeni cenel mUdürlüğün elehalkımız ve bara da aon üç Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu matıları şu şekilde yetiştirilmellsıuımız tarafınvazıfeyı gümrük muhafaza me dir: yıh kastederek dan eösterilen Hlâniama Teşkilitı fktlsacl! riânİHiıı.ı Uaırevl Baçkanı murları, tçişleri Bakanlığı da Gü a) Gümrük ve Tekel Bakanlığına «Devlet Plâolama yakın tlgiyi şukney Bölgesinde &eyyar jandarrna bağh özel bir «Gümrük ve GümMutearlıgı bon zamanlarda safi ranla karşılamak ıcap eder. Hu a vasıtasiyle ifa etmektedır. rük Muhafaza Okulu» açılmalıdır. Tramvay kalkınca troleybü rada dustekleyici ve cesaret veri malaıı \e tatbıkatı uıunaka^asıtid milli hasılanın o vakittenberi hızgoturur. Bu konuda da yuvarlak Gümrük muhafaza memurları b) Ortaokul mezunlarından ımsün işlemiyeceği bölgeler ci düşünceler yanıııda tenkid >a ciimlelerle değil, elrafh ve ilmı la yük&elerek 49 mılyar lirayı aşyalnız gumruk ve pasavan kapıla tihanla ahnacak elemanlar bu cotobiislerle takviye edilecek zılarının da gerekli ve çok fayda bir inceleme ile ortaya çıkması tığını iddıa etnıi^tir» diyor. Burarında, seyyar jandarraalar ise ka kulcla üç sene egitim gördükten lı olacağı güpheaizdır. Ancak son tklisatçı olnıasının kendisine yuk da yine rsel artış ile oari fiyatpılar haricindeki bölgeds vazife sonra «gümrük muhalaıa memu15 güA sonra kaldınlacaJc tram günlerde Cumhuriyet gazeteıinde lediği bir borçtur. Yazılarından larla ertış birbirine karıştırUnnşEörürler. Gümrük muhafaza mevay ların yerine, Yenikapı Şişli sayın Prof. Feridun Ergin'in Plan birinde «önümüzdekı yıllarda ya tır. 43 milyar, caıi fiyatlar|a milli murlannın vazife müddeti ayrıca ru» olaıak tayın edilmelidirler. c) Lise mezunlarından yine imti hattında 30 ağustostan itibaran tro lama Teşkilâtı çalışmaları konu tırınılar Plânlama Daireıince ta gelirin ulaştığı geviyededtr. Asıl pün ışığı ile sımrlandmlrmştır. leybüs işlemeye başlayacaktır. sunda yazdığı makalelerin Dİr çolt •avvur olunan seviyeye çıkartıldı bu karışıklığın Profagür Ergin'i Güneşin batmasiyle kapıları sey hanla ahnacak elemanlar askeri u yar jandarmalara teslim eder, hu nullere göre özel bir şekilde yetış Tramvay kalktığı halde troleybü zihinlerde şüphe ve »ualler uyan ğı takdirde, yeni bir enflasyonun dü^ürduğü tezat şudur: Iktı^adı duttan çekilirler. Kapılar da dstirildikten sonra «gumrült muhafa sun işlemiyeceği bölgeler de, otodırdığı görülmektedir. Bu şüphs başhyacağı ve dış ticaretin biraz vaziyeün sarsılrnağa yüz tuttuğu lerin Cumhuriyet gibi bir gazete daha tıkanacağı riyazi bir katiyet sene 1954 tür. Buna göre yazarın lııl olduğu halde gece bütün hat »a âmıri» olarak tâyin edilmelidir büslerle takviye edilecektir. seyyar jandarmanın kontrolü al ler. İstanbulda işletilmiyecek tranv nin başmakalelerinde bir profes le ifade edılebılır» diyor. Profesör istatistiklere ıtiraat ederek kullan dığı seneler 19B0, 1951. 1952 ve 1953 tındadır. d) Yükiek tahsıllılerden imtı vaylann bir kıtmı ile Kadıköy hat yonel iktisadçı tarafından ortaya Ergin Devlet Plânlama Teşkilâtı tür. Plânlama Teşkilâtınin mübaları takviye edilecektir Diğerlerı atılması ve hele meselenin Adnan tarafından teklif edilen yatırım Seyyar jandanna teşkilâtı, Jan hanla ahnacak elemanlar üç sene lağah hesaplar verdiği iddia eMenderes'le yapıldığı iddıa edilen darma Genel Komutanlığı vasıta lik ayrı bir eğitime tâbı kılındık de Anadoludan talip olan şehirlere mücadeleye benzetılmesı bu yazı nispetini yüksek buluyor ise ken dilen seneler ise 1958, 1959 ve 1960 satılacaktır. Tramvavlara simdiden siyle, îçişleri Bakanlığına bağh o tan sonra «gümrük muhafaza kon Sakarya, Bursa, Mersin Belediye yı gerekli kılmıştır. Bu yazınıızın duinin düşündüğü seviye nedir?, tır. Aşağıda bu iki devir için yılBu daha düşük yatırım seviyesi ile lup, vali ve kaymakamların bu trolörü» olarak vazife görmelidir lerı talip olmuşlardır, j gayesi halkın zihninde beliren su • gerçekleştirilebileceğini sandıgı lık ve ortalama reel gelir artışlateşkilât üzerinde herhangi bir kon ler. alleri cevaplandırmağa çalışmak ve kalkınma hızı nedir? Yoksa Plân ıı gösterilmiştir: •• ! trol yetkileri mevcut değildir. e) Bakanhk müfettışlerme tanıProf. Ergin'i yapıcı tenkido dâvet lama Teşkilâtı tarafından hesaplaProf. Ergin'in Prof. Ergin'in 19S6 yılına gelinceye kadar ka nan hak ve yetkilerin benzeri kon Ecnebi plâkalı bir otomobilin etmektir. mübalâğah nan yatırım kalkınma hızı arasıninandığı d«vre çakçılıkla mücadela vazifeii tek trolorlere, subay ve assubaylara yurt dışına çıkmaması Profesör Ergin'm yazılarının ya daki münasebete mı bir itirazı bulduğu devre elde toplanmış ve bu i? Gümrük tanına hak ve yetkilerin benze için bilgi verildi | pıcı tenkid ihtiva etmemesmin ve vardır? Bu suallerın, •riyazî katin Reel gelir artışı ve Tekel Bakanlığına verilmişti. ri âmirlere ve polis memurlanna Polis 15 gün kadar önce Topkapı i iktisatçı olmıyanlann kafalarında yet bir tarafa, hiç olmazsa ınsi Reel gelir artışı Esasen, bu Bakanhğın kuruluşu1950 ''', 1 . 6 2 hak ve yetkilerin benzeri de güm ile Mevlâr.ekapı «raslnda 5 yaş ı bir çok şüphe ve &ual uyandırma canılı bir muhakeme içinde cevap1958 "o 5.1 nun mucip sebeplerinden biri de 1951 % 1 . 5 4 Özgülmez isim ' sınm sebebi, kanaatimize göre, ma landırılması gerekn 1959 % 3.9 «kaçakçılıkla mücadele vazifesi rük muhafaza memurlanna tanın. larında Halit 1952 * 86 li çocuğa çarpıp ayajını kırdıktan | kalelerde esas mesele ile teknik te Teknik teterruat nin ayrı bir tesküâta verilmeıinin mahdır. 1960 % 4.0 1953 "<• H.l ferruatın gelişi güzel karıştırılmış a) Sayın yazarın «Aiie başına ve bunun tek elde toplanmaıının f) Hudut emniyeti ve gümrük sonra kaçan «1559 T Ü9» ecnebi plâ I olmasıdır. Aşağıda bu iki husu» Bütün bunları mevcut Milli Gekalı otomobilin yakalanması ve I 7128 lira» dıye bir şeye takılmaDevletçe faydalı olacağı» düşünce nuhafaza gözetiminden başka paüzerinde ayn ayn durmak icap a sını ve bunda ısrar etmesini an1 lir rakamlarım savunmak üzere si idi. Bu hakh ve yerinde lebebe •aport işlen de bu yeni teskilâta yurt dıışna çıkmaması için bütün diyor. değil, değerl'jndirmede goz önünsınır kapılarına bilgi vermıştir. j lamak mümkün değildir. Çünkü oe bulundurulması gerekli hususrağmen 1956 yıhnda 6815 »ayılı ka verilmelidir. ESM mesele : nunla yetkilerin bir ksımı Gümrük ne böyle bir rakam Devlet Plân ları hatırlatmak üzere yazıyoruz, Öte yandan Guraba Haıtanepin X Güney illerinin ekonomık Prof. Ergin'e göre, Türkiyede lama ve Tekel Bakanlığından alınmıı ve c) Kalkınma Stratejisinde hedef bakımdan kalkındırılması ve iş de yatan çocuğun aılesi fakir ol mülî gelir hesaplan tatminkâr c:e nıiştir, Teşkilâtı tarafından veriU İçişleri Bakanlığına verilmiftir. ne de milli gelir rakamla olarak gösterilen yatırım seviyeduğu için gerekli ılâç ve ameliyat Aynı kanunla Gümrük Muhafaza (lzlere is temini için, Gümrük ve parası verememekte, bu yüzden ğildir. Bir yandan teknik kifayet rının aile başına olarak verilmesi si ve kalkınma hızını yine aynı Umum Kumandanlığı Uğvedilmif, Tekel, İçişleri ve Ticaret Bakanhk hastanede hiç bir tedavi yapıla sizlik, öbür yandan ise siyasi ba» mutattır. Profesör Ergin verilen y e r d teklif edilen reorganizasyon e kı bu sonucu doğurmuştur yerine 6851 sayılı kanunla Gümrük ları temsilcileriyle Dtvlet Plân mamaktadır. bazı rakamlardan bunu kendisi he Siyasi mülâhazalann ve baskı saplaraıştır. tstatistik Genel Mü meselelerinden ayrı ele almamak Muhafaza Müdürlüğü, ayrıca İçiş lama Dairesi temsilcısınden müte darhğinın Emniyet ların ne derece rol oynadığını ke dürlüğünün hesaplarma göre 1959 gerekir. Hükümetçe kabul edilen leri Bakanlığına bağh Seyyar Jan sekkil bir heyetın bölgede gerek Kadro U tetkikatı yaparak hazırhyacak. sin olarak bilmiyor isek de Türki da fert başına gayri safi millî kalkınma stratejisinde mevcut is darma Teşkilâtı ihdas edilmi>tir. Teşkilâtında yarattığı yede mill! gelir rakamlannın mü hasıla 1718 liradır. Bu da öyle ya lâhat yapılmadığı takdirde arzu ları raporun suratle gerçekleştigarip durum Kaçakçılıkla mücadele gibi ta rilmesi laıımdır. Bölgenin ekonokemmel olduğunu iddia edecek zarın zannettiği kadar büyük bir edilen yatırım seviyesine ulaşmak Istanbul Emniyet Müdürluğü, tek iktisadçı bulunabiîeceğini sanmamen ihtuas iıtiyen bir vasife ve bu yatırım seviyesi ile hedef ?u veya bu teskilâta verilirken mik bakımdan kalkındırılması i teşkilâtında yeteri kadar polis şe mıyorua. Hattâ, bu eksiklik öbür rakam değildir alınan kalkınma tuzını temin et mevzuun enins boyuna etraflı bir çi n üzüm, leytin gibi urunlerın fi bulunmadığı için gecelerı Nö istatistiklerimiz için de bir ger • Ortalama gelirin, basit müşahe mek kolay olmıyacaktır. Bu sedeğerlendirilmesi, tasfiyehaneler betçi Müdüru görevini Başkomiserseklide tetkik edilmesi icabeder. eektir ve bizde hemen her istatis delere dayanarak, gerçek kazanç beple yapılması arzulana n yatırım Bu tetkikat yapılmadan, ne gibi tesisi, mevcutlann tevsii ve kuçuk le yürütülmektedir. tıki bilgi gelişmis memleket stan larla mukayesesı hatahdır. Çünkü eeviyesini değerlendirmede teklif el sanatlarının inkişaf ettırilmesi vasıtalarla natul mücadele edileceGece nöbetıne 1, 2 ve 3 acü Şube dartlarından uzaktır. Bunun sebe gayri safi miUî gelirden harcana edilen reorganizasyon tedbirleri ği tayin edilmeden, kaçakçılıkla husuıunda hassasiyetle durulmah Müdürleri girmekte, diğer Şube bi ise basittir: bilir nakdi gelirlere varabilmek üzerinde de durmak gerekir. 1862 mücadele vaıifesinin IU veya bu dır. Müdürleri ise, bir kısmı raporlu Gelişmis memleket olmamamız. için (a) amortismanların, (b) Ver yıh için geçici bir plân yapılacak teskilâta verilmesi beklenen müsIdari ve ekonomik mahiyetteki olduklan için nöbet tutmamakta Söylemeğe lüzum yok ki, bu ko gilerin ve (c) alış veriş konusu ve bu arada bilhassa bu islahat pet neticeleri vermiyebilir. Dün bu iki tedbir ahnmadığı müddetçe dır. Bu yüden Şube Müdür Yarolmıyan zati jstihlâkin ki bizim meseleleri üzerind e durulacaktır. mayın tarlalan, telörgüler yoktu kaçakçıhkla mücadele faaliyetin. dımcıları gerekli yekunu doldura nuda yapılacak çalışrnaların fey • gibi tnemleketlerde önemli yekun Saym Ergin'in yazılanndaki bir ve kaçakçıhk yapılmakta idi. Bu den muspet neticeler beklememek mamakta ve şubelerde görevh o dası büyük olacaktır. Nitekim Dev id dk gün, maym tarlalan, telörgüler de icabeder. lsviçr gibi ileri ve her lan Başkomıserler, icabmda Nöbet let Plânlama Teşkilâtı da millî ge i tutar çıkarılması lâzımdır. Ta1 ç o k noi£talar üzerinde durmak bii ortalama gelirin çoğunluğun mümkündür. Ancak bu yola gite var, kaçakçıhk yin* yapılmakta bakımdan müstekar bir memlekette çi Müdürü sıfatiyle Emniyet âmir lir istatistiklerimizin daha esaslara dayandınlmasj gerektjği gelirini ifade etmediğini ayr.ca zi mektense kendisini istediği her riır. Şu halde bu işin iki ayrı tesni daha ilk günlerde görmüş ve bu raat sektöründeki gelir ortalama nokta üzerinde etrafh bilgi almak kilâta verilmesiyle dftva halledil dahi hudut emniyeti, gümrük ve lerine emir verebilmektedir. gümrük muhafaza gözetimi ile pa Bu yüzden bırçok Emniyet âmiri, gayeye götürecek ilk adım olarnk sı ile diğer sektörlerde çahşanlamemiştir. saport işleri tek elde toplanmış ve kendi yanlannda çalışan Başkomi 4 ay kadar önce Başbakan Yarrtım rın gelir ortalamalarınm da fark üzere teşkilâtımız a bir kere daha dâvet etmekte fayda görüyorum. Bizim bu konuda aöyliyecekleri bu işler, yukanda arzetmeye ça serlerden emir almak durumuna cıhğı emriyle bir Milli (jelir Etüd lı olduğunun hatırda tutulması lıştığımıı gibi, mükemmel bir şe düşmektedirler. Grupunun kurulmasmı temir etmiş gerekir. Ancak Profesör Ergin bun mız şunlar olacaktır: 7\Jıçakçılar umumiyetle leki, kilde yetiştirilmiş elemanlara ve ÇÜrük ve pahalı ayakkabı tir. Bunun yamnda, mümkün gö ları nazan itibara almaz görünrül#en hallerde Teşkilâtımız tara • mekte ve üstelik yazılannda cari kurnaz ve bilgili kimselerdir. Hep rilmiştir. VEFAT satanlar şiddetle fından bazı ufak tashihler de ya fiyatlarla milli gelirle, «abit fiyatsı bu evsafta olmasalar bile idare SON pılmıştır. Meselâ, tstatistik Hmum larla raillî geliri ve bir yıldaki cezalandırılacak Sevgili eşün, pederüuiz. kacıleri bu hassalara «ahiptirler. tarafından hazırlanan yınpederimiz, bü> ükbabarnız. Kendileriyle mücadele edebilmek Çürük ve pahah ayakkabı satan Müdürlüğü göre, 1957 ye nazaran, mutlak gelirle seneden »eneye gerakamlara kardeşımiz. amcanıız ve akraiçin en az onlar kadar bilgili, teclarla çürılk malzeme yapanlar şid yüzde 11.8 bir reel artış gösteren lir değişimi hususlarım deva:nh bamız ! rübeli ve aeki eleraanlara Uttiyaç , VEFAT ve TEŞEKKÜR defle cezalandırılacaktır. 1958 Millî Geliri Devlet Plânlama olarak birbirine karıştırmaktadır. Alekfcandr D. Çituris'in vardır. Bu elemanların da bir gümBölge Sanayi Müdürlüğü ile Be Teşkilâtı hesaplannda ancak y ü t b) Profesor Ergin, İktUadî vaziFatma Işcan'ın sevgili eşi . Dr Atina'da âni olarak vefat ettirük müdürü gibi gümrük bilgisilediye îktisat Müdürlüğünden mü de 6.1 nisbetinde artmaktadır Fa yetin sarsılmağa yüz tuttuğu dev Rıza Içcan, Fikret Işpan. Suzan ğini teessürle bildirir. cenaze ne bir kambiyo müdurü gibi kamteşekkil bir ekip, sıkı kontrollara kat bu tashihin dalıi çok kesin h*. rede yazılannda ve diğer tenkidDavas. Irfan Davas ve özen merasirninir. 8.8.961 de Atina'da bıyo bilgisıne, bir Dış Ticaret Dabaşlamıştır. Işcan'ın babaUrı, Dilek. Oseaplara dayandığı iddia edilemez. lerinde kullandığı tailli gelir, isicra edileceğl ilân olunur. ıresi reısı gibi ticaret bilgisine saman. Rıza Davas'ın. Tevfik ve Kederli eşi ve çocuklan Yine profesör Ergin'e göre, bu tihsal ve dış ticaret rakamları için hıp olmaları; ayrıca vitrindeki 2 kanh kavgada 4 kişi Gaye Ifcan'ın dedeleri, Safi (Atinada). kederli kardeşrakamlara dayanan plân, hntalı to kaçak tergal etekliğın tstanbuldan Güreoy. Seıa Bensel ve Mü«leri ve akrabalan yaralandı nuçlar doguracaktır. Bu iddia an • satın alındığına dair ıbraz edilen tak Iseri'niu dayıları. Dr. NpFe» Cumhurı>et 2993 Taşhtarlada kız yuzunden kanlt cak iki mânaya gelebilir: faturanın, sahte olduğunu veya o ve Üiviye Tamer, Halide SertMEVLİT malı temsıl etraediğini ispat «â.* bir kavga olmuştur. cer'in fniçtelPH. Manisa tüccar (a) Bizdekı istatistiklerle hiç. Genç yaşmda kaybettiğimiz bılecek, hudutta yakalanan sırtçılarından Taşlıtarlada Merdivenlı sokak bir sistemh iktisat politikası güaziz eşim. Petrol Ofi«l Gebze dan mutavassıta, ondan da idareHAKKI İŞCAN acentası ta oturan 1. E. ismindeki genç kı dülemez. cıye geçmek suretiyle kaçakçıhk 4 ağu<=tosta vefat etmiştir. Ha«za sataşılması vuıunden kızın ba(b) Bizdeki istatistilclerie iktiALİ CEZMİ ATEŞ'in teşekküllenni müdellel olarak ortahfmda ve vefatından Ronra bası Hüseyin ve amcası Cemal ile sadî politikaya yön verilebilir, favefnîımn beşinci senesl olan Nüshası 25 Kurus taya çykarabilecek derccede, bir çırk yakın alâkalannı gnrdtlğübugün. öğie namazını mütcAli ve Mesut Nilüferoğlu ve Re kat bu, Devlet Plânlama TeşkilâTnrklyc Rarlri müz akraba. dost ve arkadsşsa%'cı gibi tahkik usullerine vâkıf tının yaptığı şekilde ofrnamaiıdır. aakıp Gebze Camii Şerifinde cep Sevenler arasında kavga çıkUra Ki. U r a K r bu'.unmaları; ve bilhassa «n bü larına tesekkür ederiz. Mevlit okunacaktır. Hafız EmiProfesör Ergin'in kasdettiği mâS«neiik 75.00 ISBJK mıştır. yuk menfaatler karşıhğında daîscan aılpsi ne v« Hafıı Meliha ile arka« sylık MüO 8000 olabileoeğini hı vazifelerini unutmıyacak şekilBıçakla muhteiıf jaralar alan nanın birinci nokta bunu kjıbul daşlan tarafından kıraat ediRpmlamcıhk (1349) 3011 S aylık 22.M 44.00 zannetmiyoruz. Zira, de idealist olmalan laıımdır. AkCemal, Hüseyin ve Recep tedavi etmek. kendisinin bütço komısyolecek Mevlide akraba, dost ve Basan ve Yayan si halde, kaçakçı yakalanamaz, yaarzu buyuranlann tesriflerini iıltına thnmıjliıidır eurr.huriyet Matbaacılık ve nundaki rolünü inkâr etmek o rica ederim. kalananlar da delilsizlikten beraet Gazetecilik TOrk Anontm Şirketl Öte yandan Venişehirdeki bir lur.. Eşi: Mualit Ate? I ederler. Bugün, Güney hudutlarmCa|a|oğlu Haikevl Snkafe No. 8841 knhvede de sarhoşiuk yüzünden VEFAT Ikinci nokta ise konuyu doğruCumhuriyet 3007 j Sahlbl da kaçakçılıkla mücadele eden kavga çıkmış, Hıısto Kalıocı, Yor dan doğruya plân metodu, çahşpersonelin bu bügilerle mücehhez Mitroviçeli merhum Hamit gı Tohahdis, Yâni Dragaç, Osman NAZİME NADİ olduklan iddia edilemez. Bu tip Beyin ve Hatice Dilhoş HanıVazı ulennı fıılerj ldare eden Ath, flanefı Azrak, Sotiri Lazoçlu clemanları yetiştirmeğe ise, gerek mın kızlan. eski bankacılardan Müdüı v e Ligor Ozbf.ğcüar birbirlerini iştigal mevzuu ve gerekse bünyeEkrem Mehmet Ali Sel'in eşi dövmüşıerdir Aıaya giren kahveŞAHİN PERESE si itibariyie en uygun teşkilât ZEHKA SEL cı Panayot ÇiİFu'nun bıçakla ya Gaıetemız* gonderllen evrak ve Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. raladığı Yorgi Tohalidis hastahaHakkın rahmetine kavuşmuşyazılaı aeşredilsio edllmegın tade tur, Cenazesi 8 ağuetos 196i neye kaldırılmıştır. edilmez. tiinlardan mesullyet Kanaatimizce, kaçakçıhk dâvasısall günü öğ]e nacıazmı mütakabul edümez nın halledilmesi için şu iki tedbiakıp Şenük (Florya) Camiinden AĞUSTOS S SAFER 26 * rin ahnması zarurîdir: kaldınlarak Şenük mezarlıgınAbcn* ve liân lglen Içtn, Kartın daki makberesine defnedile1 Kaçakçıhkla mücadele vaziU>tüne «Abonen veya i'Ilirj Serviıi» İ c cktir. fesi, evvelce olduğu gibi, bugün «a kaydırun kooması lazundu Annesi, Eşi de tek elde toplanmalı ve bu iş 5 O * <• NOT: Çelenk gönderilmemesi Gümrük ve Tekel Bakanlığına veBU GAZETE BASLN AHLAK rica olunur. V . \ İM 12.lİ '16.12 lS.13( 81.04ı 3.05 rılmelidir. •ASAŞINA OYlt«.YÎ TAAHHOT Reklâmcılık (1348) 3003 Seyyar jandarma ile gümrük ETMİŞTIR. a B4 1 2 (•'< 1 45 7.47 5 < E. muhafaza teşkilâtı lâğvedilmelı. İL 7674/2995 Bir cevap Dr. Attüâ Karaosmanoglu tskete, radyo ve taş nn sabah bir dostnm telefon etti: Gazeteleri okndnn m ı ? diye sordn. ^öyle bir baktım. Ne var? Kuslar havaya bir adam daha fırlatmışlar. On jedi defa dünyayı devredecekmiş. Yirmi dört saat fezada kalacakmı$. Ha, oııu tfördüm. Niçin söylüyorsun? Hüiç! Ben Kadıköyde oturnyorum da... Anlamadım. Anlamıyacak bir şry yok, ksrdefitn, Haııi Kadıköy iskelestne bir Eamandanberi vspur yanaçmıyor da... Yiııc aıılıyamadıın, Aııhyamazsııı. Kadıköy is kelesinden kopan tabtalar yüzünden \apurlar yanaşraadığı için halkın çektiği sıkıntıyı g » züıılc görmedikgc anlıyauıazsın. lskeleye iki tahta parçası mıhlamak için güıılerdir oğra«ıyoruz. lş(i akiıam sa»t beşte paydo» eder, Gece dcr, valısmaı; cumarteıi der, çalısraaı; pazar der, (alışmaı; bayram der, leyran'der, çalıçnıa*. Elotln fezaJarda, Kadıköy halkı, iki «ksik tahta parçatı yüıttnden günlerdir cezalarda. Şirndi aııladın ya. ha#dı Allaha ısmarladık, * :J: * Belediye etobüslerine radyo koııacakmış. Çok lâzınıdı, doırruan. Bir yoU cksiklerimiı arasında bir bu liğen ürtüıünii unatmnşluk, Otobttslerdeki indindi, binemedindi barıitısı az gclraiş olaoak kı, buna bir de radyo zırıltısı ilâvesi uygun görülmüş, Kaldı ki, otobüslere konulacak bu radyoiann Belediye ve trafik yasaklarına aykırı olmadığı anlaşılmış. Hem de bu radyolar, yolcuları rahatsız etmiyecek şekilde hafif çalınacakmı$. tt bandan ibaret değil, Belediye kendi vasıtalarını böyleot; •eslendirince, taksilerle dolmuflara da, bundan «onra radyo çalabilirsiniz demiş. Çalmıyacaksını; dese zaten dinliyen kim? İyisi mi, ylgitlik lıiıde kalsın. ÇUnkü otobüste yahey dcvam ederken taksi veya dalmuş «oförfine kimin «taatur sn barıltıvı» demeğe haddi olur? Malum ya «efendi tef çalarsa hane halkı rakseder elbet!» demlşler. Nedir ba bizdeki ta« atma merakı, Allah açkına! Bu sefer de, Saraybnrnunda ki Atatürk heykeline taf ataıı otuz beş yaşlarmda bîx adamı ya kalamışlar. Atatürk heykellerini kırına «istemi, düşük îdarenin getirdi£i ugursuz gelcııeUlerden birıydi. Muhtelif tarihlerde, muhtelif yerlerde heykeller taşladılar. O zaman buna üzüldük, esef ettik, kızdık, köpürdük, ama »aşmadık. Bu seferki taşlamanın üstelik de şaşılacak tarafı var. Taşı atan, otnz beş yaşında bir ;enç adam. Bir Atatürk devri genel. Ne kadar vah etsek yeridir. Atatürk ınkıliplannı azun yıllar benimsetemediğimiz kafaların icine, düşfik rejim on sene içinde zehirli örümcek afları knrmaga mavaffak oldu! Hamdl VAROGLD ı CUMHURİYET Tekmil çekilişlere İŞTİRAK HAKKI KREDİ BANKASI Edremit As. Sat, Al. Kom. Bşk. lığından: 30 ton pirinç 6 eylul 1961 tarihinde saat 10.30 da kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. Muhammen fiyatı 375 k.uru§ geçici teminatı 6875 liradır. Evsaf ve şartname Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri ile komisyonda görülebilir. (1233 Basın 44S2/3021) TÜRKÎYE 1 j 1 11 = ASK ve MAÇERA ROJV1AN1: 3 9 BİRAMERİKALI ^Vfian MAl'HlCt Ut.KUÜHA HAREMDE 3 Hayber, yarın, Bav Mac Elbette, Jimmv. Sizi hare Neill'in mernleketten dışarı a me bırakamam, örf ve âdete aykırı elur, fakat biliyorsnnu7 = tılması için Naibe baş vnraki Fabienne'i görmekte serbest~ cak. siniz, bele şimdiki dnramda: .= Memleketttn atılmak mı? düşmanlarımızın hizi tasfiye et = Evet, Mac Neill'in ikamet melerini istemiyorsak sıkı dav= tezkeresıni ipUI ettirmek istiranmalıyız. Fabienne'i saat beş= vor. Ama yarın ben kendim = Naibe eideceğim. buna «iddet te baraya gönderiritn. lc karşı kovaca|ım. Destamnza Allah rabatlık versin, Ha ~ ihtiyacımız şa anda her zamansan... Allab rabatlık versia biıı = Uinden fazladır. başı. = fcvel alles. Mac Neill kalkmı$tı. Prens = Siz de öte vandan sarayın enu kapıniD önünde durdurdu bu kanadının müdaiaası için Mısafirbaneye yalnız jjîtE gereken bütün tedbirleri alırmemeniz lâzım. Çünkü akşanıdan beri. Hayber'den kuşknla İE smız. nıyorum. = Baş iistüne altes! = Jimıay, yarın saat beşte Prens, Shulan'a döndü. = buraya gelip Iteni gürün. Na Mac NeillVe refakat etme ihi ziyaretimin ııctıcesinden' si leri ifin dört asfcer veriıı, « e JE zi haberdar edeyim. di. Tarın yine dört kişi yollar E Hay hay. yarın saat beşsınız, kendisini heninı arabaınla, Misafirhaneden buraya ge= te Sınıdı azizim Hasan, yarın tirsinier. = Kabıcnne'den de huraya gel= mesini rica etsck acaba usule Mac Neill bir kahkaha attı: ~ avkırı olur mu? Bakın bunu ni Vailabi Ila&aıı, beni lneil tcrenin Kıraliyet baıine*i gibi EE <<n ibtivorıım. Bu m&rifetli san muhaiaza cdiyorsaııuz! E tözden bizim hesabımıza bir E parça casusluk etmesini îstı> < Preıib, Mao Neill'in elinı sık= ceğim. Bilinmez, bir de bakartı göyle cevap verdi: 2 sınız bize faydalı olabilir. Sizin şibi bir dost bizim aşağı yokarı dolaşmakta oldutv dikkatini çekmişti. Hasan'ın kendisini asker refakatinde gönderip getirtmesine « ınnan hak vertaifti. Albay Hayber dişlerini göstermiye başlıvordu. Cadillac araba, sarayia »vlusuna girdi. Amerikalı, prensin dairesine çıktı. Binbaşı ondaydı. Sabırsızlıkla dolaşıp durayordu. Bay Mac Neill, dedi, iaat beş buçuk, prens hâlâ gelmedi. VAROGLD Kendisioi ba cabab gördüiçin çok kıymetlidir. Onn bir nüz mü? serserinın taarrnzlanna marux Evet, öğleyin gördüm. Sabırakamayız. at dörtte Naib tarafından kaON BEŞtNCt BÖLÜM bul edilecekti. Bahçeden geçeMisafirhanenin kapısı önünde rek saraya dönmesi için pek Mac Neill'i bekliycn büyük si pek beş dakika yeter. Naib çok vah arabanın etrafında yeşil dakikası dakikacına iş gören aünifermalı, sankh dört asker damdır. Onun için, saat dörtaşaeı yukarı dolaşarak bekleten beri prensin buraya gelmeraekteydi. miş olmasına şafiyorum. Mac Neill. Petrolamco'nun Sahiden anormal bir şey. vaıifeli bir mühendisi ile viski Belki nzun bir tartışma yapıicivordu. Barın saatine baklı yorlardır, Ama, görüşmeleri Pesc oeyrek var, dedi. Ahâlâ devam edip etmediiini rabam gelmiş olmah. Kusura tahkik edemez misiniz? bakmayın Ifarry, heBîra saraBinbaşı tereddöt etti ya şitınem icabediyor. Tarım saat daha bekliyeAvİHdaa gcg*i. pürsilâb aslim. kerlcr tarafından selâmlandı. Birer fincan kahve içtilcr. Cadillac'a t>wdi, bir to? buluMac Neill üçüncü sigarasını ya tu icinde yola çıktı. karak sordu: Aynı askerlerin relakatinde Prensin bir »zel kâtibi var. bir gece evvcl misafirhaneve değil mi? geldiği zaman pesinden bir Evet. Muhtar var. jeep geldiğine dikkat etmişti. Kendisine hiç işim düşmeO kadar ger saatte, bu araba di. Onu bu işe memur cdip tah ııın kendi arabsbinı takîp etmckikat yaptıramaz mıstUM? si NÜphe nyandıracak bir $ey En iyi çare yine. altesi tedi. Sabahlryin, oda»ınııı perdflefona çatırtmaktır. Santralcı si arkasından sokağa baktiğı ya söyliyeyim. zaman, misafirhanenin önünde Zemin katında tel^lon »annöbet bekler gibi iki askerin tralcılığı yapan Liibnanlı, bin basmin emirlerini dikkatle dinledi. İyi dikkat et, Cemil... Naibin &zel kabine midartnâ çafıracaksın, prens Hasan'ı tele|M« çağırmasını söyliyeceksin. Kendisiyle Kuveyt'ten konuşmak istiyorlar diyeceksin. Prens telefona gelir gelmez, bat^ı buraya bağlarsın. Anlaşıldı mı? Evet, binbaşım. Mae Neill'Ie Slralan dakikalarea bekledilcr. Santralı tekrar arıyacakları »ırada telefon çaldı. Santralcı, binbaşıya şu haberi verdi: Binbaşım, Naibin özel kalem müdürü vasıtasiyle prens Hasan'ı çağırmak istedim. Abdülmecit ne cevap verdi? Prens Naibin yamnda deJil, dedi. Naibin yanında değil mi dedi, yoksa artık Naibin yanınd > yok mu dedi? « Artık bnrada yok, dedi. = i Kuveyt'ten acele istiyorlar, dedim. Abdülmecit, tekrar, prens çıktı gitti, dedi. Başka izahat vermpden tclefonu kapadı. Bjnbaşı tclefonu yerine koyda, Mac Neill'e baktı. Her ikisi de aynı dereoede hayrettevdi. Prens Naibin yanından çıktığına göre. çoktan beıi kendi dairesine donmiiş olraa^ıydı. Amerika!ı, hiç vakit geçirmeden tahkikat yapmasını binbas^ya ısrarla söyledi. Ibn Shui«n alclâcele çıktı, Mac Neill endİM içinde beklemiye başladı. (Arkası var) üçüncü zengin çekilişe katılma'k için Ağustos | Ağustos i Ağustos 3 GÜNÜNÜZ KALDI 10 Ekim çeküişine katılabllmek için son para yatırma tarihi 10 Ağustos Perşembe gfinOttRr. Aeele ediniz. Tasarruflannut TÜRKİYE İŞ BAXKASl'na yatırmakla değerli bir ikramiye kazanma şantım eJde eder.~ oe % ö'.â'a kadar faiz ahrsıntz Ydm &ÇÜRCÜ çekilişiiide 15 APARTMAN DAİRESl 2 adet 100.000 Ura 25 adet 5.000 iira 25 adet 1.000 lira ve 3300 talihliye çeşitli para ikramiyeleri TÜRKİYE DABKÂSI Faal 1619/2988
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle