19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OÖRT î Kesımh Komao: 1 4 3 B A M KfcK I N M İ L Y O M L A K I HIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII CUMHÜRfYET VVES SAYOL Çevuefi: Mazfcar KUNT IIIIMIIIIMI 8 Ağustos 1961 •'•••'" ••'•"••••ıııııııııııının,,,„,,,,,„„„,,„„,„,,„,„,„„ l l I 1 1 1 I | 1 M t i i I | I 1 M 1 M İ , M l l t l | 1 M ı ı ı ı | ı ı ııuııııuııııııııuımıiMmıuıııuıuııııiHUHiııııiKiHuuıııuiHii Fuat Reisle Azizin tekne İeri de, dayayıp oturmuî, başka bir « k ü az geride, yanaştılar birbirlerine, t ü k » olduğunu sezmekte giiçlük •aakinaları boşa alıp, mıhladılar çekmedi. d*nizin üstünc. Kahkahaları k a . Gece, iki kere kalktı, baktı. Hat ba kaba konuşmaları, rahatça du tâ bir keresinde, «Acaba yanlış mı yuluyordu Kaderimden. görüyorum?» diye, kalasın ucuna Ağzında iyice büyüyen son lokkadar emekledi. Dışarı çıkmadan raayı yutmağa çalışırken, yavaşca döndü... mırıldaBdı Ahmet: Hâlâ oradaydı Rüstem! Hâlâ o «Osman, şu makinayı çalıştı turuyordu. Üstelik uymnuyordu np, az yol versene ileri... Kendi da. Hemen beş altı metre kada: dalgalarına düştü herifler... Yahu ilerde, açık gözleri, soluk bir çift halinde, hafifçf di kızlarını anlatıyordur Fuat Re beyaz yuvarlak is, Allah bilir ya!. Yol ver baka parlıyordu. lııa, belki savuşuruz. onlar gör«Bu iş için, kimbilir ne kadaı meden...» para aldı, daha da alacak?» diye Tam vilJânın civarını gözden geçirirken MesKabiot durm&kla beraber bıcağını da çekti ve Lucien'in ortadan kaybolması Koutuu konaBerbat bir gece geçiren Ramel erkenden nSavuşamadılar!.. Adamlann işi düşündü Ahmet «Ama Allah vaı yö .loramie'nin eski kâtibi iki suç ortağtnı aynmüddet böyle etraJb dinledi. Gürüliü yoktu. fmda böyük bır endişeye sebep otmuştv.. Raorei vandı ve hemeB giyinerek Laeica'in M * " " i çıksıkı tuttuğu, gözcü koyduklan, Ka iyi yapıyor vazifesini!» Sonra uyu lırlarfeen gördü. Cordier'nin takip ettiği liabiot'Niiayet herif: «Yahu kinascler yok, dedi. Gaiiba üe kartsı delikanlıyı b«ş yere yemeğe beklemiştı. Yatağın bozuimadığını çörerek bir felâket ol derim kımıldar kımıldaTnaz, sarıy du gene. nun elinde ö!d»r«rüjünü gandığı delikanlınıu rerüya gerüyoruı.» ve >»luaa devam etti. Cordier terdi. Gece yarısı Mimi koeasına dedi ki: «Polimasından korktu ve kendi kendine: <Ab Kont la kırmızınin birbirinden çözülüp, 5 Mayıs Perşembe sabalu, Os sim kartona ve iskemlesi vardı. Fakat birden hatedbiri eldeu bırakmıyarak takipten vazgeçti. Ö, se haber vermek lâzım değü mi?» Rajnel de: «Caburaâa »Isa, detfc.» Fakat Koat Moarülon'to bir hemen harekete geçmelerinden man kayığin başına geldiğinde. çıfif bir gürültü duyan Kabiot durakladı. nasıl olsa gÜHÜn birinde Rabioi'nnn karşLsına çıBin fazla tndişeye kapılnıak doğra değil dedi. tikte Ni*vre'«4e b«lunuy»rda. narın altmda, iyice düzlenmiş bir belliydi. tacaktı. Delikanlı bclki de bir yerdc kalmıştar.» (Arkası var) Ahmet. Kumbağı açıklarmda, yer, yeni yeoi soğumağa başhyor hani 0 «Kelebek» oyunuyla elle du... t?*ta<rati?i&tHiaii<HS^^ rinden üç bahklarını uçurdukları Az sonra, dayandılar Ueri. KayeFe doğrıı gidiyordu... Ama naderim, Ayı Tasını geçerken. limafile! nın yukarı burnunun ardından. îlk balığı gördü Osman. yeni ftrhyordu dev sarıyla. cana Dayandılar ileri. var kırmızı, kolkola^ Kaderim, kıhcın yanına. daha O gün, bir keresinde, öğleye elli metre bile sokulmadan hemen doğru peşindekileri atlatmağa yetişti herifler arkadan: Sağlı sol muvaffak oldu Ahmet. lu! Fuat Reis. bir arahk durmuştu tnat etmedı Ahraet. Geriden ya geride Irice bir şey Durmus. onu naşanları görünce, derhal döndü, almak için oyalanıyordu Azizin b.raktı bahğın pe?ini İki yanda, tekne de, hemen az ötede çıkan iştahla aralanan k 1 s k a c 1 nbaşka bir balığa saldırıyordu. Hamborgtan Uakkı Balkan y« yanıbaşında, sabahiara kadar soyzty«r: suz birtakım sesler âhenk yapın içine girmedi. . Epey ilerde, havaya fırlıyan biı Onlar vazgeçince. Aziz de dura bahk da, Ahmet gördü. Turizm dâvamızda ailelerinm ca, yerlisi eiâman, garibi Allah bir vazife alamaziar mı? Tatil ay kurtarsıa demekten kendıni ala ladı. Bıraktı. bu işin hastası, ba Dayandılar tam yol! Tanınmış Fransız rejisörü euk grupunun gangsterlik hilarında birçok Alman ögrencisi maz!. Anayasa kurarız, ınsan hak bası, yalnız gitsin balığa. Fuat ReBir zaman gittiler Kırmızı moChrıstian Jacque • Madame kâyesidir Türkiyeye gitmek istiyor. Bunla larına tecavüz etmeyi en basit spor is, vurdu aldı hayvanı içeri. Otuz, tor da dönüp, peşlerinden yol verSansGene» (Sıkıntısız Kadın) !Mosko\ada »inema rın biricik üzüntüsü, gittikleri yer sayariz. otuzbeş kilo kadar bir şey parladı diği zaman yarım mile yakın. aç§ filmini çevirmeğe başlamıştır ümversıtesi de 3'atacak münasip bir yer bu!auzaktan. ' mışlardı arayı. Q Filmin baş kadın rolttBÜ SopH; Moskovada ılk filim ünibilmek. Milli Eğitim Bakanlığının 1953 infaz kanunu Yar:m saat sonra, bir bahk daha j Tam 0 sırada. k 1 1 1 ç görün5 hia Loren oynıyacaktır. BİT ierşitesi açılmıştır. Üniversitebu işe ayırdığı yurtlann ihtiyac» gördü Osman. Az öteden takip ede, daha çok filim rejisörlü<* kac defa çevriUşi durdurula" Mersinden A. Gökoğln yazıyor: den tekneler anlamasın diye, tır dü. Ama biraz ters yerde çıktı karşılayacaüını sanmıyorum. Malî hayvan, suvun üstüne: vüz metre İurut ve bu sanatın tâli kollaX filim bu kere Kat'î olarak Naimkânları mahdut olan bu öğrenBizler, işlediğimiz suçun cezası manmamıştı direğe. tepede değilrına ait tedri«at yap.lacaktır 5 poli banliyösünde taraamlana cileri, acaba, durumu elverişli ai nı, 1953 yılında düşük iktidar ta di, kıçüstünde. Ahmedin yanın kadar sol gerilerinde. «Geliyorlar mı?> diye dönüp döParti idarecileri son yıllarda ^ caktır. TaniBtaış Fransız aktölelerimiz, münasip bir ücret mu rafından değiştiriten infaz kanu daydı. Gene de. hayvanı epey ukabili misafir edemezler mi?. Bu nunun ağırlaştırdığ: şartlar altın zaktan uzaktan farkedip. göster nüp, Azizin t?kneve bakan Osman O rü Robert Hossein, filimd« Ma çevrilen Sovyet filimlerinin seviyesizliği ve can sıkması kargerilerinde beliren hayvanı, heşeküde, hem onlara bugünkü ce da ç«kmekte olan kader kurban§ reşal Lefebvre'in üniformasmı fisında bir filim üniversitesimen gördü Peşlerini bırakmıyan miyet hayatımızı yakından tanıt larıyız! lakıUp hükümetimizin ilk mistı Ahrnede taşıyacaktır «Osman!» dedı genç adam. ba p'Horan elinden kurtulabilmek inin kurulmasını süratlendirmiş mak imkânını buluruz, hem de ai yaptığı işlerden biri de af kanuWalt Oisaey Fransada lerdir. ÜBİversitenin rektörlü '• lenıa çoçuk veya çocuklan iyi bir nunu çıkarmak oldu. E>emek olu lığa bakarak. «Olacak şey değil çin, öyle dayanmışlardı ki ileri. * Walt Disney Fransada 4 ğüne rejisö'r M. Donskoi geti • arkadaş edınmış olur. Misafir at yor ki hürriyetinden mahrum o ama. bir kere de belli etmeden. a bal.ğın atladığuıı gördükleri yeri ğır yol yanaşahm balığa. lyic« gecivermişlerdi filim çevirecektir. İlk filim, mayı arzu eden aileler, adreslerini rılmiştir Bon Vovage (İyi Yolculuklar) T.M.T.F. Turizm Müdürlüğüne bil lan bizler unutulmadık ve unutul yaklaşal.m. hep bu yolla... Son Arkalarında kalmıştı kılıç. Faaay IUBH olup United States transatlandirirlerse, bu teşekkülün boyle bir m:yaeağız!.. Şimdi istirham ettiği dakıkada koşar atlarım ben kalaFuat Reis. hâlâ 'uzakta, yerinde * Baş rollerini Lestie Caron. miz husua ise, düşük ıktıdarın 963 sa...» tiginde aŞustos sor.unda çevrilaracılığı seve seve yapacağını tahçivili duruyor, herhalde vurulur Ma^ırice Chevalier ve Charles Öyle yaptılar. me^e başlanacsk. Paris ve Ni Boyer'nin oynadıfı «Fanny» fil . min ediyorum. yılında mahkumlar aleyhine koyvurulmaz, bayılıp ölmemiş olan Ağır aŞır sokuldular hayvana. bahk] a uğraşıyordu. ce'de sona erecektir Baş rolde duğu ek kanunların kaldırılması CEVABIMIZ: mi Amerikada biiyük ilgi gör ' Fred Mac Muray vardır. Ikinci Eksik yazılan bu adresin «Tür ve aleyhimize değiştirilen infaz ka Ama döndü hayvan. Kaderim de müştür. Ne\v'York Herald Tri . (Arfeasl wsr; filim, bale okulu üzerine olup, kiye MilH Talebe Federasyonu Tu BU,nunım tâdil edilmesidir. Zaten dönünce, arkada. zaten hemen altbune gazetesi bu filim için. mış yetmis metre eeriden gelenLudmila Tehrina ve Dany Sarizm Müdürlüğü Îstanbul» oldu inkılâp hükümetimizin ilk Adalet zevkle seyredilebilen büyük ler de farkettiler iv Balığı da val ile çevrilecekvr. Ismi: Les prodüksiyon diye yazmaktadır ğunu tahmin ediyoruz. Bakanı bu konuya temas etmiş ve gördüler. Yo' verdiler... B U I M A C A Petits Rats de L"Opera (OpeLil Dsg«ver sabnede buna çalışacağını vaid buyurmı»ş Dalyankoyu halkmın Hızla yaklaşıveren iki teknenin ranın Küçük öğrencileri) dir if: Alman sinemasının eskl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saldırışma baktı Ahmet. Bir san, tu. Üçüncü filim, Les Singes (May tanınmış simalarından Lü Dabir dileği bir kırmızı çeneyle açılan ağzın, munlar) dır. Bir Fransız kögover ÖBÜmüzdeki mevsimde kapanacağı anı hesap etti. ÇıkmaFenerbakc«4en aemt halkı adına yünde çevrilecek olan bu filimHeidelbergde Giraudoux'nun dı bile kaHsa. Bu sefer Aziz gitti $ükr« Pamirtan yazıyw: ' de Amerikan medeniyetjpin a«Chaillot Delisi» piyesinde baş vurdu balığı. Şehır ıruar plânında Feoerbahşın tarafları karikatürize edirotü oynıyacaktır. Üstelik, öndekiler, bir daha öyçe ve havalisi, turistik bir bölge lecektir. Baş rolde Dany Saval Fry'nİB yeni senaryomi le farkettirmeden, ağır yolla soolarak ayrılmıştır. Nitekim Fenerbulunacaktır. Sonuncu ve dör* Christopher Fry, Italyan kulup balığa saldırmasınlar diye bahçe deniz feneri civarında Ist. riüncü filime çelince, bu, Le filim âmili Dino de Laurentis'de, büsbütün yakmlaştı «takip»! Yelken Kulübü, Feperbahçe plâjı Cheval Sans Tete'dir. (Başsız in çevireceği ctncil» filminin «İyi bugün isimiz!» dedi Osve daha ileride D. D. Yolları yazat). Paul Berma'nın hikâyesinsenaryosunu yazmaktadır. lık Utirahat ve deniz kampı varman, «Rahat yok nasılsa.. Döneden adapte edilmiştir. Bir çoDerleycn: Sebni ANDAK dır. Bu kamp yerinden itıbaren | İşsizlik mi? | lim bari... Ikindi olacak nerdey evvelce askerî ikmal depoları olase... Rob caketten bir takım. Ku maş: kahverengi benekli beyaz Tenbellik mi? | Içinden, «Ah senin yüzünden rak kullanılan bir saha vardır. | emprime. Altta, tüp rob. Kol y ok, yaka kare, bel hafif düşük. Şimdi burası boçaltılmış ve âmme S Üstte 3/4 kollu bir caket. îkisi de görülen şeyler ama kumaşın renkÇalışma Bakanımız geçen 3 bunlar be Osman, biraz da senin hizmetine bırakılmıştır. Gördüğü 5 lerde bir demeç verdi. «Bütün ^ bosboğazlığın yüzünden!» demek SOLDAN 8AÖA: ieri, caketin duruşu, kollann düz lüğü ile bir hava yarat'.lmış ki müz* göre bu sahadan Feaeryolu S yurtta ve bilhassa îstanbuW = geliyordu Ahmedin ama, oğlanın 1 Tunus ile Franea araaında tam «günün modasr». Zariflik bu değil midir? tramvay caddesinde bulunan ve = ciakı fabrika ve atelyeierde E sapsarı bitik suratına bak.nca acı çıkan silâhlı çarpışmaya konu teşkil «den limanın halkından. 2 Site adı ile anılan gayrnnenkuiün E artık ışten çıkarma hareketi Ş dı. di'.i varmadı söylemeğe... «Bilgin familya)» karşılığı lâğ:mı denize bağlanmak isten Ü diye bir şey kalraamıstır.» söz ^ Sabah müzığı 9.45 Türküler Döndüler Marmaraya doğru... me. 3 Bir memuriyete iki keliz atamalar mekte ve harekete geçilmiş de bu» leriyle yüreğimize ferahlık = Tabiî peşlerindeki. çifte muhaıız121 Açüış ve program 7.30 10.00 öğle yayınının programla(çoğul). 4 «öteki veya diğeri» İki marş 7.35 Sabah plakla rı ve kapanış. lunmaktadır. Lâğımın denize veS suyu serpti. Biz, memleketi ? larla! karşılığı eski bir terim, iş. 5 Bir n 8.00 Haberter ve hava durileceği bu saha. Dalyan koyu di ^ mizde otedenberı bir cişsizlik» Z Yolda üç bahk daha gördüler. takı, yemek dagıtma yeri. 6 «Kay 1157 Açılış ve programlar rusau 8.15 Yurttan se&ler 12.00 Karışık hafif müzik 12.25 ye anılmakta olup o semt sâkinle1 Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası (Tevsii) Ama geriden gelen tekneler çok nar suda pişir!» mânasma bir emir, 8.4Ö Operetlerden seçmeler Birkaç dakikanızı alabilir mirinin ve şehre yakınlığı dolayısiy âfeti mevcut oldu^una inanır 5 yakında. Bahkların üstüne, kayı çevrilince «saf ve akılsız» mânasına ve (soyunma, yıkanma) binası insaatı, birim fiyat esası ve E durumda değiliz. Belki za 5 9.00 Kapanış. le yazhğa g«len ailelerin denize kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. yiz? 12.30 Gül Batu'dan şarğın başını çevirmedi bile, Ahmet; gelir. 7 Caka »atanlann keatikS girip yıkandıkları, tekne ve san man zamap kısa süren sağa ;• hiç olmazsa onlar farkedip vur leri, söyle! 8 «Çok lezzetll hayva11^7 Açılış ve program 2 Yapüacak inşaatın keşif bedeli (4.680.000.) lira olup gekılar 13.00 Haberler, Türk ba^ naklar patlar ve çarçabuk ge ^ nJ gıdalanmızdan biri» mânasına iki 12.00 tki marş 12.05 Şarkılar sınından özetler ve hava rapo dalların bağlandığı, amatör balık çici teminatı (154.150.) liradır. = masın diye... Arkadaki motorların kelime. 9 Bir cins bez, bir malın (Sami Göğüş)12.30 öğle melo ru 13.15 Küçük konser 13.45 avcılıçınm yapıldığı ve dalyan ba ^ ür geçer. Mületimiz çok mezıyetlere ~ içinde. kendi sohbetlerine dalmış satış degerinin kısaltılmışı. 3 îhale 21 ağustos 1961 pazartesi günü saat 16.00 da Ankadileri 13.00 Saz eserleri Münir Nurettin Selçuktan şarlık avlama tesislerinin bulunduğu Ş YUKARIDAN AŞAĞIYA: ra'da Sümerbank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 13.15 Haberler ve hava duru kılar 14.00 Sevilen sodist ve bır mahaldir. Burası, akıntısız ta sahiptır. Kahramandır, civan s tı hepsi. Balîk görecek halleri yok 1 Safdilleıin düşürülüp her S merttir, temiz kalblidir, pek 5 tu. 4 îsteküler mezkur işe ait eksiltme evrakım Aokara'da. mu 13.30 Şarkılar (Şükran orkestralar 14.30 Gönül Âkbii liman ve koy halindedir. TaKıhçtan çok, bambaşka bir avhangi bir yoldan »oyuldulcalrı yer. 5; gözlüdür, tok sözlüdür ama, S Sümerbank Ankara Şubesi Müdürlüğünden, îstanbul'da GalaÖzer) 14.00 Bsnaf ve sanat kor ve Nevin Gülerden şarkıbıatiyle sıılarin kirlenmesine ve 2 «Tann tarafından gönderilmiş ta'da Sümerbank îstanbul Şubesinden (200.) lira mukabilinde kârlar saati 14.10 Akordeonla lar 15.00 Akşam yayınının pro kokmasma pek elverişlidir. Bun = fazla ve muntazam çaiışmayı E peşindeydiler sanki. Fazla bakraı büyük felâket» mânasına iki keli~ çok sevmez. Halbuki, 1 4 te 3 vorlardı bile balığa. Gene de ön me. 3 Aydınlatan kuvvet, hasta95 nvelodiler 14J0 Türk beste gramları ve kapanış. alabilirler. dan iki yıl önee de ayn» gayrimencilerinden 15.00 Kapanış. kul için bu yolda bir teşebbüs ya S harbde» harap ve penşan çt ^ lerine. onar, onbeşer dakika aray ların bekledikleri. 4 «Komuta te5 Istekliler tarafından verilecek teklifler 21 ağustos 1961 16.57 Açılış ve programlar pılmış ve semt sâkinlerinin haklı 15 kan Almanyayı on beş yılda la çıkan üc balığm birini. sonun lâkki et!» karşıhğı mürekkep bir 16.57 Açılış ve program 17.00 tnci Atalaydan şarkılar pazartesi güna saat 15.00 e kadar Ankara'da Sümerbank Geemir. şikâyeti üzerine, keyfiyet drtkate Ş yeniden dünyanın en zengm 3 cusunu gördü, sarı taka. Gitti vur altına mektubun veya konturatonun 17.00 Çay saati melodileri attığınuzın yaruı. 5 Terei nel Muhaberat servisine tevdi edilmiş olacaktır. Geciken ev. 17.30 Radyo karma fasıl heye 17.15 Los Panchos Triosu almarak lâğımın bu koya bağîan ve mamur böigesi haline geti 3j du Fuat Reis... iki rak kabul edilmez. 17.30 Irfan Doğrusöz'den şarkı^ ren her Almanın durmadan, ? Böylece, Kaderim, boş döndü li bir yemiştir, yırtıcı bir kuşun6 ti 18.00 Güney Amerikadan masına Vilâyet ve Belediyece mâbaşı, nota. lar 17.45 Tarım konuşması ~ dinlenmeden günde on sekiz ~ mana o gün... Buzhanenin önüne 6 Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhütte (3.000.dans müziği 18.20 Kitap saani olunmuştu Bu eivarda oturan" ' " " " Çevrilince Arap 5 yolianmadı. Doğru çınarin altına 000.) liralık benzeri bina inşaatını müteahhit sıiatiyle yapmış ti 18.30 Saz eserleri 18.45 17.50 Tanbur soloları 18.00larm fosseptiklerinden en küçük S saat çalışmasıdır. kahramanlanndan Öğretmenin sesi 18.15 Birkaç Türkiyede ve Istanbulda öy ~ geldi, demirledi, bağladı. ve katî kabulünü yaptırmış olduklarına dair, işi yaptıruaış Haberler ve hava durumu ve komutanlannsıztntı ve denize akıtmayı, Bele ^ dan birjnin adı 19.00 Çeşitli stüdyolardan dakikanızı alabilir miyiz? olan Idare tarafından verümiş belgelerini teklif mektuplarma diye şiddetle takip ve tecziye eder S le ış sahaları vardır ki bunla 5 Çık.tılar dışarı, Osman eve gitti, belirir (lâkahı 19.30 Olaylar ve yankıları 18.20 Sizin için 19.00 Haberler koyacaklardır. ken bu lâğımiB koya akıtılmasına 5 ra kalifiye şoyle dursun, öğ 3 Ahmet kahveye. Velid'in oğludur), 19.45 Şarkılar (Nigâr Uluerer) ve hava raporu 19.15 YaşadıAz sonra, genç adamın karşıs:nmüsaade edileceğine bir türlü i w renci ve acemi olarak eleman 3 Paris'ten geçen 7 Banka işi dilediğine yaptırmakta veya vaz geçmekte ta= bulmak bile imkânı yoJctur. E daki masaya, geldi çö'ktü Rüstem. 20.00 Yassıada saatti 21.00 So ğımız günler 19.25 Bu akşananmak istemiyoruz. nehir (söylendiği mamen serbesttir. (Basm: 4291, A: 12845/3001) nat saati 21.20 Silâhh Kuv mın plâğı 19.30 Olaylar ve Bir çok dostlarım, fabrikala 3 Çaymı içti, kalktı Ahmet. Peşingibi yazılmıştır). vetler saati 21.30 Şarkılar yankıları 19.40 Turhan Kara3 rına, atelyelerine kapıcı, bek S den, paldır küldür, koca bir vüDunku butmncamp 7 Unsur veya (Türkân Duer) 22.00 Çeşitli bulut'tan türküler 20.00 Yas~ çi arayıp duruyorlar. Bir çok = cut da fırladı sokağa... Eve gitti ballpdtimlş sehH işe yanyan perVerlisî elâman. garibi Ankara Elektrik, Havag azı ve Ötobüs İşletme stüdyolardan 22.30 Büyük ya sıada saati 21.00 Çoeuklarla S dostlarım evlerinde sabahtan 3 Ahmet. yernek yedi, oturdu bir sonel. 8 Terei «öteye beriye çevzarlar ve şaheserlen 22.45 Se başbaşa 21.05 Mustafa SağyaAllah kurtarsm!.. rilebılir tabiattaki kol ucu» mânası3 akşama kadar hizmetçi bekli 3 müddet... Müessesesi Umum Müdürlüğünden: vilen şansonlar 23.00 Haber şar'dan şarkılar 21.25 Birkaç na iki kelimedir. 9 «Sttt çeçidine = yorlar. Kimse gelmiyor, fakat 2 Epey geçiıice, ortahk karar tr.ensup» mânasına bir eski terim. Maçka'dan Şefik Vararlı yazı S tatil günü olmadığı halde E ler 23.15 Konçerto saati dakikanızı alabilir miyiz? dıktan sonra çıktı dışarı gene. yor: 23.40 Gece melodileri 23.55 21.30 Modern ilimde değişme3 plâjlar, mesire yerleri, şehir 3 Maçka'da Lunapark, Buz Revü E ve köy kahveleri dolu.. Ço S On adım atmadan, arkaaırda süProgram 24.00 Kapanış. KHMMinııııı ler 21.45 Erol Kataş söyîüsü. Spor Sarayı ve Çukur Tiyat = ğunluk değilse bile bir kıs 5 rüklenen karartıyı, Rüstemi farkANKARA yor 22.00 Yuvarlak masa DOKTOR roya yakm oturuyorum. Kapalı • mımız açıktan gelecek avan 3 etti. 5 6.57 Açılış ve günün program 22^0 Ahmet Melik'ten şarkılar Hem denizde, hem karadaydı tayerler hariç, diğerlerinin bitmek lan 7.00 Günaydm 7.2© Îİa 22.45 Haberler 23.00 Opera al bilmiyen gürültüleriyle âdeta ser = ta ile kıl pranga kızıl çengi S kip! 1 Hipodrom karşısında bulunan Otobüs tşletmesi sahasında 2 süslensin, vur patlasın çal oy 3 fif müzki 7.30 Haberler ve ha bümünden 23.30 Salı gecesisem ve nevrastenik oldum. Geçen 11929,52 lira keşif bedelli 1, 2, 3 numarah otobüs garajları ile yıkama va raporu 7.45 Şarkı ve saz nin karma müziği 24.00 Çar gece Çukur Tiyatroda, sabahın iki 3 nasın eğlensin istiyor... Bu 3 «îşimiz iş!» dedi kendi kendine Derl. Saç ve Zfihrevi = zihniyeti değiştirmemekliği 3 Ahmet, doğru gitti, Kaderimin baHastaJıklaı Mnt«hMSisı ve yağlama binasi tamirat işi, kapah zarf usulü ile eksiltmeye koa8.15 Bugün 8.30 İspanyadan şambanın programlan ve iyi gesine kadar âhenk yapan saygısız 3 oaiz, iieride bize çok pahalıya ? şına. Girdi içine. Amhara çöküp, tstiklâl Cad PHrmakkapı müzik 8.45 Şarkılar 9.15 celer. muştur. lar yüzünden gözüme uyku girme mal olur. " ~ yatmağa hazırlanırken, sahildeki No 66 Tel: 44 10 T3 2 Bu işe ait şartname, proje vesair evrak müessesemiz Ticadi. Bu ne iptidailiktir? Memleçmar.n koca gövdesini şişiren fazCumhuriyet 3013 ret İşleri Müdürlüğünde görülecektir. kete turist gelsin derler, Hilton'un %Mimııınıımııııııııııııııııım# lalığın, ağacm siyahlığına sırtını 3 Muvakkat teminatı 894,71 liradır. 4 Eksiltme 28/8/1961 pazartesi günü saat 16.00 da Müessese A . HAV lım ve Satım Komisyonunda yapılacaktır. 5 Teklif mektuplan eksiltme siaünden bir saat ••••liae kadar Müessese Yazı tşleri Müdürlüğüne verilecektir. 6 Postada vâki olacak gecikmeîer nazarı itibara ahnmıyacakDış piyasadan iki adet DÜMEN MAKİNESİ ve TEÇHİZAtır. TI ahnacaktn\ Teklifler, 2/9/1961 akşamma kadar kapatılmış 7 Müessesemız ihaleyi yapıp yapmama^ta veya dilediğine verzarflarla Müdurlüğümüz teklif kutusuna atılacaktır. Şartnamemekte serbesttir. ' , si veznemizde satıltnaktadrr. (Basın 4501/3020) (Basın 4361/3006) DKURLARLA Soptıia Loren, tarihî bir rolde be?eni!iyor Turizm ve ojlelerimiz S o n modeUerden liraBUGÛNKÜPROGRA Sianerbaok Genel Kapalı Zarf Usulü İle Tamirat Yaptırılacaktır iarık Ziya Kırbakan Denizcilik Bankası T. A. O. Malzeme Müdürliîgünden: IHnilHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! P A I Tİ 336 ALAVLI 3&\ fcANA ĞELKEJÖINÜ %ıımuHmın•
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle