13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1961 DÜNYÜ Krnçef, Tnnnsn ziyaret edecek Londra, 7 (a.a~) Moskova radyosu, Tunus Dışisleri Bakam Dr. Sadık El Mukaddem'in Moskovadan aynldığım bildirmektedir. Beş gündenberi Moskova'da bulunan Tunus Dışişleri Bakanı, Sovyet hükümeti ileri gelenleri ile Bizerte meselesi üzerinde görüşmüstür. Sadık Mukaddem, Sov yetler Birliği Başbakanı Kru çef'in Tunus'u ziyaret edeceğini cuma günü açıklamış bulunmak tadır. HABERLERİ Batılı Dışişleri Bakonlonnın kararı. Ssrvtt beyanımn I yerine 3 yılda bir yapılması istendi Ankara 7 (CumhuriyetTeleksi Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından hazırlamp hükümçte verilen bir raporda, servet beyanına ait lıer yıl istenmekte olan beyannameİRrin ü>; yılda bir verilmesi teklif edümiştir. Ayrıca, raporda gelir vergisi ile ilgili tenkidler yer almaktadır. Bu aratia zirai kazan<;]arin tümünden vergi alınması istenmektedir. 14 lerden Ş. Soyuyüce ile Romada bir konuşma «Bizlerin memlekete dönmemiz meselesinin yurtta aktüel bir mah iyet aldığını gazetelerden öğreniyor ve bunurı safhalarını takip ediyoruz» , 5 Batı devlet merkezIeri arasında hiç birisi yok ki Roma kadar 27 Maj'is inkılâp ve ıh tilâlimizle yakından ilgili şahsıyetlerı oır araya toplamış bulunsun. Eski Içışleri Bakanı General Muharrem Jlısan Kızıloğlu burada, 14 lerden Şefik Soyuyüce b'irada. nihayet ihtilâlin hazırlanmasında en büyük rolü olan iki üç simadan bırı Albay Dündar Seyhaıı burada... Seyahatımın von merhalpç de mesleğimle ilgili tetkik ve ziyaretler yaparken tabii onlarla da konuçmayı ihmal edemezdim. Vatikan Büyük Elçimiz Kızıloğlu ıle konuşmamızı dünkü iayımızda okudunuz. Bugün de Şefik Soyuyüce ile yaptığım görüşmeyi bıldireceğim. 14 lerin memlekete avdetleri meselesinin aktüel bir hal aldığı öugünlerde havadis kıymeti bir hayli artan bu görüşme, aynı zamanda Türk basınının 14 lere karşı cephe aldığı, onlara kendilerini savunma imkânını vermediği yolunda müşahede ettiğim yan hş kanaatleri izaleye de yanyacağı için iki taraflı hizmet görecektir. Şefik Soyuyüce diyor ki: Bizlerin memlekete dönmemiz meselesinin yurtta aktüel bir mahiyet aldığını gazetelerden öğreniyor ve bunun safhalarını takip ediyoruz. Bu münasebetle ve sizinle konuşnıamızdan bilistifade gıyabıtnızda hakkımızda ileri sürülen iddia ve ıthamlar üzerinde biraz durmak isterim: Bizleri diktatörlük temayülleri ile itham ettiler. 27 Mayısı müteakıp yeni bir anayasa hazırlığına girışmeleri için ilim adamlarını uçakla bir araya toplıyan ben nasıl diktatörlük temayülleri besliyebilirim? Yine biz, bir kısım arkadaşlarım'.zı bertaraf etmeyi düşünmekle itham edildik. Bu iddia bizim hakkımızda nasıl ileri sürülebilir, hâlâ anlıyamıyorum. Biz onlarla beraber bu ıhtilâli yaptık. Hâlâ da onların başarıya ulaşmaiarını can ve gönülden isteriz. Böyle bir hareket bizden sadır olabilir mi? Hulâsa iddialar ve ithamlar tek taraflı olarak devam etti durdu ve biz hep sustuk. Susmakla memleketimize faydalı olacağımızı dü.şündüğümüz için sustuk. Daha geçenlerde basında sosyalist eğilimli bir parti kuracağımız ortaya atıldı. Sizi kat'iyetle temin ederim ki böyle bir karanmız yoktur. Daha henüz sosyalizm ile komünizm arasındaki farkların lâyıkiyle kavranmadığı memleketimizde bizim gıyabımızda böyle şeyler söylenip yazılması doğru olur mu? Benim Danımarkada sosyalizm konusunda tetkikler yaptığım da yazUmış. Bu memlekette her konuda bir çok tetkikler yapmadım değil. Niçin yapmıyayım? Henüz 36 yaşır.dayım. Aramızda 28 yaşında bulunan arkadaşlarımız var. Bizden gittiğimiz memleketlerde gazino köşelennde kumar oynamamız mı istenıyor? Şimdi Romada bire 36 veren yeni bir buğday cinsi üzerinde çalışmakta olan bir Italyan ziraatçisi ile temaslar yapmaktay:m. Bilmiyorum ya, bu adam bilfarz komünist partisine kayıtlı is6 ben memleketimde komünist partisı kurmak üzere hazırlık mı görmüş olurum? Bugünlerde, seçimlerden evvel veya sonıa memlekete dönmemiz tabiidir Ben 36 yaşında kendimi lekaüde sevkedemem. Elbet çahşacağım bir memleket hizmetinde alınteri ve göznuru dökeceğim. Biz 14 ler dostluk münasebetlerimizi çok yakın şekildG idame ediyormuşuz. Muzaffer Özdağ'ın ço cuğu olduğu günlerde kendisine yardım etmemiz bunun delili imiş. Ne demek bu? Doğutn masrafları yüzünden ihtiyaç içinde bu lunan bir arkadaşa yardım etmek her şeyden evvel vicdan ve insanlık borcu değil midir? Bizler 27 Mayıs ihtilâline atılırken ettiğimiz yemin ile birbirimize bağlan mış insanlarız. Böylelerine bu şekilde bir yardım çok görülebilir mi?» Yukarıda naklettiğim sözler Şefik Soyuyüce ile görüşmemizde onun söylediklerinin yalnız bir kısmıdır. Geri kalanı hep memleket meseleleri üzerindeki görüş ve düşünceleri teşkil etti. 27 Mayıs ihtilâli plânlarınin bellibaşh tatbikçilerinden biri olan bu kıymetli memleket çocuğu mütemadiyen ko nuşuyor, aynı zamanda vatan hasretinin buğulandırdığı gözlerinde biriken yaşlan akıtmamak için gizli jfizli çabalayıp duruyordu. Onun yurt sınırlarmdan 2000 kilometre uzakta kendisini memleket dertlerine böylesîne vermi? olması karşısında benim de gözlerim doldu. O v a t Ffbmi BAŞKTTT "Berlin ihtilafı barış yoluyla halledilmeli Dört Dışişleri Bakanı bu arada Laos, Vietnam, Korc, Koıtgo ve Kuzey Âfrika meselelerini de inceiedîler Paris 7 (A.P.) Berlin ve Al manya meselesi hakkında Pariste toplantı yapan dört Batılı Hariciye Vekili dünkü oturumda Berlin ihtilâfının müzakere yoluyl;mantıkî bir esasa istinad etmek çar tiyle halledilmesini istemişlerdir Bir Amerikah sözcü, Birleşik A merika, Ingiltere, Fransa ve Batı Almanya Hariciye Vekillerinir; Berlin ve Almanya meseleleri üze rinde tam bir görüş birliğine vsr dıklarını söylemiştir. Maamafih Vekillerin vekıller vı ya zirve seviyesinde bir Doğu Batı Berlin Konferansı için Sov yetler Birliğinc müracaat etmelhakkında bir karar almadıkları da sözcü tarafından bildiritmiştır 2.5 miİ3on Batı Berlinlinin ko münist Doğu Almanya rejimi tarafından yutulmasına müsaade edilmiyeceği ve kendi hükümetlenniti bu konudaki kat'î tutumları dört Hariciye Vekili tarafından açık;a tebarüz edilmiştir. Batıh Vekiller, Batı Berline kar şı olan tehdidin hür dünyanın bü tün insanlarına karşı olan bir tch dit olduğunu belirtıııiştir. Vekillerin Batı Berline sığınmağa çahşan Doğu Almanya halkına komünistleriıı çıkardıkları zorluklara da temas ettikleri ve Berlin ihtilâfının tehdit ve tek taraflı bir hareketten ziyade müzakerelerle hal yoluna gidilmesi lüzumuna işaret etmiş oldukları aynı sözcü tarafmdan açıklanmıştır. Bir İngiliz sözcüsü Batılılara tevdi edilen Rus notasının mahiyet tibariyle müzakere yoluyla bir hal çaresi bulunmasına mü>ande etmediğini söylemiştir. Berlin barut fıçısı hakkında E.Örüşmelerin nihayetinde Batılı Hariciye Vekilleri müşterek bır tebliğ neşretmemişlerdir. Bir İngiliz sözcüsü Ingılte'enin Batı Almanyadaki kuvvetlerini takviye etmeğe hazır olduğunu bildirmiştir. Hariciye Vekillen son topliintıarını yaparak Laos, Vietnam, Kore, Kongo ve Kuzey Afrika meseerini gözden geçirmişlerdir. Ba«ılj Dışişleri Bakanlannın toplantısı sona erdi Paris. 7 (a.a.) Üç Batılı Djşşleri Bakanının bu sabahki topantısı öğle üzeri sona ermiş ve böylece Bakanlar arasındaki görüş meler de tamamlanmıstır. Cumartesi ve pazar günü berlin meselesinin Batı Almanya Dışişleri Bakanı ile birli'cte incelenmesınden sonra, üç Satılı Bakanın bugün bütün gün, hattâ gerekirse yarın çeşitü konular üzerinde durmaları kararlaştınlmıştı. Fakat, bu sabahki toplantının yeter görüldüğü ve herhangi bir oildiri yayınlanmıyacağı lıaber verilmek;edir. Bu sabahki toplantıda önce Asi'a, sonra da Afrika meseleleri ee alınmıştır. Fransız sözcüsünün ildirdiğiııe göre, Laos konferansı hakkında üç Batılı devletin Cenevredeki temsilcilerinin ha^ırladığı bir rapor incelenmiş ve Cenevre konferansındaki duronı ile irlikte Laos'taki durum üzerinde de durulmııştur. Bakanlar, bazı ilerlemeler kaydedilmij olmasına rağmen, meselenin çetin ve uğraştırıcı olmakta devam ettigı kanaatindedirler. Laos konferansının sonuncu, Bakanlar arasında hasıl ılan kanaate göre, daha çok Laıs'lu liderler arasındaki görüşmeere bağlı olacaktır. Bundan sonra Güney Doğu Asaya geçilmiş ve Vietnam ile Koedeki durum ele alınmıştır. Afrika tneseleleri arasında da en çok Kongo üzerinde durulmuştur. Millî tasalarımız ne olmalıdır? oiay değil bir parti baskstu olmak. O ne demektir? Parti iktidara gelirse Ba«veki! oiacak demektir. Bn. Eünkii şartlar altında Başvekîl olmak da zengin bir izdivaç gibi parlak bir iş değildir. Bırakın Türkiyenin bir fetrei ve onun neticesi bir ihtilâl devri yaşadıktan sonra kontrolln, garanitili bir demokrasi rejiroine eiris ve intibak edişindeki husnsi güclüklcri: en istikrarlı bir Batı demokrasisinde de hüknmet başkaniıStının çok ağır mes'uliyetleri ve tasaları vardır. Cünkü zaraanım«. sür'at devridir. BÖ çabnklnk. oîaştirma ve haberleşmedc olduğn kadar, cemiyetlerin ve crmiyet bâdiselerinin gelişmelerinde de mevcnttur. Dünden bngiine 6y)c bâdiselcr olnyor ki bir hükümet rei*ini âkıbeti oldnkça afeır kararlar almak mevkiinc otnrtnyor.. Istc tngiHere'nin «Müşterek Pazar» a girmek husnsnndaki kararı bunun en tipik ve yeni bir ınisalidir. Tiirkiye'nin dnrnmn tngiltere'nin dnrumîyle nisbet kabnl etmiyecek derecede zordur. Meseleleri daha (ririfttir ve cözülmesi daha büyük fedakârlıklara bsglıdır. Bn işlerin hnzomnda iki nnsora ümit bağlamaktan başka çare yok. Bn unsnrlantı birisi parti Uderleri, ötekisi gençliktir. Bn iki nnsurn birbiriııe bağlayışımın sebebi mantıkidir. Liderler. geniş ibatalı ve kütlenin her türlü beşeri zaaflannın hattâ knvvetlennin iistüne çıktnasını, büyük meseleleri tntmasını ve neresinden tntacağım bilen nadir kimselerdir. Bnnlar nıaalesef yetişmeı, bnnlsr doğar. Bnnlann da hakikaten n kumaşta olnp olmadıffım sörleri, hareketleri ve kendilerine tas» edindikleri meseleler gösterir. Her yerde böyleleri azdır. Bizde Ise vücntlanna hissedüen büyük ihtiyaç ile makusen mütenssip olarsk pek azdır. Şnnn ds söylemek yerinde olur ki her partide tek bir lider bnlnnması da kâfi değildir. Tanmda birkaç tane de lidereik bnlunmalıdır k i : ileride onlar Hderin yerini tutgunlar. Buçüne kadar Türkiyede partl liderligi, siyasî önderlik yapanlar arasında Cumburiyetten bn yana Atatürk ve onnn arkadaşt tnönüden sonra o çapta, hattâ arkadaşları çapında lider yetişmemiştir. Demokrat Parti knrulnrken Bayar ve arkasından Menderes'e bağlanmış olan ümitlerin ne kadar bo? oidnğnnn hâdiseler çöstermiştir. Bir başın kuvvetli olması, kuvvetle desteklenmiş bnlnnması oııa liderlik vasfını vermeı. Bilâkis çitgide kontrol dışında kalan idraksiz bir kuvvet olarak çete reisi haline geliyor. Onun için yeni liderleri seçerken pek dikkatli olmak lâzım. Bugün basının, parti liderleriyle ayn ayrı meşgnl olnşlarının, ağızlarından çıkan her kelime üzerinde dnrmalarının sebebi bndnr. Meselâ, mnbterem Ekrem Allcan'ın şu son söylediği: Demokrat Partinin boşluğnnu doldnracağız. Süzü dc bunlardan biridir. Y.ınl bn memleket Demokrat Partiden büyük fayda gördü de o yıkılınca bir boşluk mn hasıl oldn? Bu bosIngu hissedenler ancak o devrin avantalarından yani şahıslara ve partizanlara koyfî olarak saşlanıtıış faydalardan pay almış olanlardir. Bunların hissettikleri boşln&u doldnrmak arıkçası o avantalarm iadesini mümkün kilacak şartları îade etmek bir millî dâva raıdır? Denecek şn ki yeni partilerin Hk tasası Demokrat Partinin bn svantacı oylanna. onnn bn jrajrirneşrn mirasına el koymaktır. Bn endişe asla bir memleket dâvası d e ğ i l d . Bi« istiyorni! ki bn liderler «gayrişahsi» leşsinler. Endiçeleri ve tasalan TürkiyeiJİn yükselmesinin bağlı oldnğn iktisadi çelişmesi, roemleketin geleceirini ellerine tevdi edeceğimte gençlitin yetiştirilmesi, memlekette hnknk sisteminin yerleşmesî, hakkm her yerde herkesin yeti^ebilecegi bir nimet olarak parlamasi, ne bileyi Müşterek Pazar, istihsal, yiizde altmışm fistünde oldnğıı inuhakkak çalısmıyan insaniarın kaybolan enerjilerinin kıymellendirilmesi, mevent tabiî servetlerin işletilmesi, toprak istihsalinin bngiinkü cn dfişnk ve iptidai sekilden knrtnlması, »ermaye terahiitnü ve yattnmlar dâvalan saymakla bitmez ki velhasıl Türklerin moral bakırodan yükselınegi, madde bakımından adam başına düşen gelirin arttınlması gibi yüksek mevmlar hskkmda fikirİerini sSylesinler.. Bix bnnn istiyornz. Artık, Türkiye o hale geldi ki. birbirimizle ngraşmaya değü, birbirimlzi tntnp bn sgir işi başar» maya mecbnrnî!. Bngün tesisine ıralîştışımız rejim ifte bnnn saslamak içindir, birbirimizi ycmek için değil... İkinci ürait de gençliktir. Gençlik Tiirkiye'nin meselelerini »nlarnış: güçlüklerînî, bnnlann ne cibi fedakârhklar psha«na aşılabileceğini kavramı?: azimli, feraeat !i VE ahlâkli olarak yetisrnelidir Bn da denildigi kadar kolay sev degildir. tlkönce bnnnn Için «nüıniıne »dam» lar lântn. Kîmi gösterelim d e : Gençler! îste bnnlar gibi yetisin! BnnUr şibi olmaya payret edin! Diyelim. Memleket önderleriain kaliteleriyle bundan dolayı vani çençlere model oldnklanndan dolayı da ayrıca endiselenmekteyiz. B. FELEK jfadesi alman bir emeklî General serbest bırakıldı Ankara 7 (CumhurıyetTeleks) Millî Birlik Komitesi ve inkılâp aleyhinde ileri geri konuştukları iddia rdilen eski Zırhlı Birlik Tupay Kumandanı enıekli General j Yusuf Demirağ ile Alâeddin Giray | Emniyet Birinci Şube Müdürlüğünde sorguya çekilmişlerdir. Bahçelievler karakoluna yapılan bir ihbarda Yusuf Demirağ İle Alâeddin Giray'ın altı aydanberi Milli Birlik Komitesi ve inkılâp aleyhinde konuştukları belirtilmiştir. Bu ilıbar nzerine Emniyet Birinci Şubeye celbedilen Domirağ ile Giray'ın ifadelerl alınmıştır. İlgililer hâdisenin doğru olduğunu teyit etmişler, sorguları soııunda her iki şahsın suçlu oldukları tesbit edilemecliğinden serbest bırakıldıklarını söylemişlerdir. Arap kuvvetleri Kuveyttekî İngilizlerin yerini alacak Şam 7 (AP) Umumıyetle ıjı haber alan mahfiller tarafından hıldirildiğine göre 2500 ile 5000 ara sında olacağı tahmin edilen bir Arap Birliği Kuvveti ya bu ayın sonuna kadar veya eylülün başında Kuveyt'teki Ingiliz kuvvetleri. nin yerini alacaktır. Mekke Radyosu dün geceki yavınında Kuveytle hududu olan Suudi Arabistan Kıralı Suudun böyle bir Arap Birliği kuvvetini dtiMlçlediğini bildirmiştir. Arap Birliği temsilcileri bugün Kıral Suud ile görüşerek Arap Birliği kuvvetinin miktarını tesbit edeceklerdır. Bu konuda anlaşmaya • varıldıktan hemerı sonra Arap askerlsri Kuveyt'e giderek bu petrol diyarını Irak'ı n tehdidlerinden koru. mak üzere hâlen burada bulunan İngiliz kuvvetlerinin yerlerini ala caklardır. Komiinist Çin, 18 aya kadar nüklear bir bomba yapacakmış Washington 7 (AP) B. Amerika Âyan Meclisi Senatörlerinden Henry M. Jackson dün gece radvo vâsıtasiyle verdiği bir mülâkat ta Kızıl Çinin 18 aya kadar ilk nüklear bombaya sahip olacağını söylemiştir. Senatör Sovyet Başvekili Nıkita Krutçef'in bunu bildiğini ve bazı kimselere göre bu yüzden nüklear silâhlann lecrübelerini kontrol et mek için teklif edilen sistemleri kabul etmediğini söylemiştir. Kur'anı Kerim'in Almanca tef siri bu sene başmda neşrediliyor Tübingen (Almanya), 7 (T.H.A.) Tübingen Universitesinin Semitistik ve İslâm llimleri Kürsüsünü işgal eden 60 yaşlarındaki Ordinaryüs Profesör Dr. Rudi Paret, bundan bir kaç gürl evvel, Kur'anin geniş tefsirler ihtiva eden ilk Almanca tercümesini tamamlamış bulunmaktadır. Bütün süre ve âyetleri içerisine alan Kur'amn iki cildinden başka, dört cildi dolduran geniş tefsirlerin bas kısı da bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Bu eserin ts lâm dininin ilmi bakımdan araş, tırılrnası yolunda büyük faydalar sağlama«ı beklenmektedir. Ord. Prof. Rudi Paret, daha 1935 >!İından itibaren, Kur'anın Almanca tercümesini ve bununla ilgili geniş tefsirleri ihtiva eden eserin neşrini tasarlamış bulunuvordu. 1950 yılında 30 surenin tecrübe mahiyetindeki tercümesiyle birlikte neşrettiği «Kur'anın ilmi tetkiklerindeki imkânlar» adlı küçük eserinde, 114 surenin mânasını bütün derinliğiyle vermenin güçlüklerini Prof. Paret açıkça be lirtmiştir. Fakat onun yorulmak hılmez çalışma azmi bütün güçlük leri yenmiştir. Hayatınin en büyük eseri bu yılın nihayetinde basılarak umuımi efkâra sunulduğu zaman, Alman okuyucular tarihin en büyük şahsiyetlerindetı olan Peygamber Muhammed'in insanlara ne dediğini ve bu dedikleriyle neleri kasdettiğini lâyıkiyle an.hyahileceklerdir. Kaiıire, 7 (A.P.) 9 sene iktidarda kaldıktan sonra Birleşik Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ceırjal Abdülnâsır memleketinde sosyalistleştirme ameliyesini bitirmek üzeredir. llükümet. devletleştırilmemis olarak kalan tek tük şirket ve fabrikaya derhal el koymakta ve kısa zamanda bu memleketin tam sosyalist bır memleket olacağı hükümet sözcülpri tarafından bildirilmektedir. Bu srada bir işten fazla iş gören bir çok kimselerin tek işte kalmaları kendilerine bildirilmiştir. Atom bonıbasının Hiroşima'ya atıhşının 16. Hükümet tarafından idare edilrrıekte olan bütün Birleşik Arap | yıldönümü münasebetiyle yapılan gösteridc Cumhuriyeti gazeteleri bir ağız j dan millete hitaben yazdıkları yaAmerika ve Rusya takbih edildi zıda bu sosyalist rejimi tarif et1 mekte ve bunun komünist rejim [ New York 7 (AP) Birleşik ho.şlanmıyorum, onun icm bu yü ile hiç bir alâkası ve ilgisi olma: Amerika ve Sovyetler Birliğinin rüyüşe katıldım» demi«Jtir. dığını belirtmeye gayret sarfetsilâhlanmasını protesto eden 500 Bazılarının şort giymiş olduğu' mektedirler. kadar insan dün New York'ta bir nümayişçilerin ekseriyetini talebeDevletleştirilen bütün fabrika ı yürüyüş ve nümayi.ş yapmışlardır. ler teşkil etmiştir. ve hususî teşebbüs sahiplerine °.b ı Nümayişçilerin taşıdıkları döviz Bir kadın: «Hürriyet ölü bir in 4 faizli devlet tahvilleri ile serma i lerde «Rus ve Amerikan bombala sana bir şey ifade etmez. Ben yeleri ödenmektedir. rını istemiyoruz», «Pis bombayı harbe muarızım.» demiş ve yürüYer altında 30 gün yasak edin> şeklinde yazılar göze yüşe devam etmiştir. çarpmıştır. Dünkü nümayiş ve yürüyüş Mondevı. ttalya, 7 (A.P.) On 40 sen e evvel Rusyadan Ameri atom bombasının Hiroşimaya atı iki Italyan âiımı bugün Sottana kaya gelip yerleşmiş olan 72 ya hşının 16. yıldönümü münasebetiy mağarasına inecekler ve burada şında bir Rus da nümayişçilerin le yapılmıştır. gündüz yüzü görmeden 700 saat arasına katılmış ve kendisine sokalacaklardır. Bu ilmî teşebbüste rulan bir sual üzerine «harbden âlimlerle beraber bir çok cins hay Washingion ile Moskova van da bu bir ay bu mağarada ya«Medea» operasında şıyacaklardır. arasında dırekt uçak îtalyan ordusu da tecrübe ile Maria Callas ilgilenmekte ve heyet başkanı Atina, 7 (A.P. ) Atinadan 160 Profesör Silvano Maletto'ya ihtiya seferlerı kilometre mesafede bulunan Epicı olan bütün teçhizatı vermektedaurus açıkhava tiyatrosunda 17 Washington, 7 (A.P.) Birleşik dir. Mağara tecrübesinde bu hubin seyirci, meşhur soprano Maria susların tesbitine çalışılacaktır. Callas'ı Cherubini'nin «Medea» o Amerika Dışişleri Bakanlığı bu1 Tavuklar neden karanhkta gün Sovyet Rusya ile Birleşik Aperasında dinlemişler ve seyretmerika arasında direkt hava yolu daha fazla yumurtlamaktadırlar?. mişlerdir. 2 Güneş doğusunu görmeden Bütün opera kntikleri Callas'ın seferlerinin yapılması için Sovyet horozlar niyc karanlıkta oldukları Rusya ile prensip anlaşmasına vaşahane olduğunda müttefiktirler. zaman ile şafak vakti öterler. Maria Callas yalnız sesiyle degıl, ııldığıni açıklamıştır. 3 lnekler karanlıkta mı fazla aynı zamanda dramatik kabiliyeti Dışişleri Bakanlığı bu husuata süt verirler, veya otlaklarda mı? ile parladığı bu kritikler tarafm nilıai bir mukavelenin yakında im 4 Kaç gün tam karanlîkta ka! dan tebarü» ettirilmektedir. zalanacağını bildirmişlir. dıktan sonra insanlarda renk tefriki kalmaz? EĞLENEN GENÇLİK İngilterede bir gençlik caz festivalinin tertip cdildiği ve festivalin sâkin geçtici bildirilmişti. Elimize eelen son rc simlere bakılırsa, bu caz festivabnin ne derece sâkin geçtiği kolayca anlaşılır. Nâsır, sosyalistleştirme ameliyesini tamamlıyor Âmerika ve Sovyetlerin silâhlanmasını protesto îcin New Yorkta niimayiş İstanbaia ancak 1962 bütçesinden yardım yapılacak Bayındırlık Bakanlığı, Istanbul Belediyesinin istemiş olduğu yardımı 1962 bütçesinden yapmayı kabul etmiştir. Yol, kanal ve istimlâk konularında yapılacak yardım için Bayındırlık Bakanlığı Belediyeden bilgi istenmiştir. tstimlâk Müdürlüğü Bayındırlık Bakanhğına bildireceği raporu hazırlamaya baslamıştır. Sağlam raporu alan kaatil nihayet dün tevkif edildi Galatada, ciğerci Haydann önce kafasını demirle parçahyan, daha sonra da cesedinin başını, kolunu ve bacaklarını kırıp ayrı ayrı denize atan 18 yaşmdaki kaatil zanlısı tsmail Katıer, nihayet dün tevkif edilmiştir. Bilindiği gibi 10 gün önce yakalanan l?mail Katıer, bu müddet içinde âsabî krizler geçirdîği için tevkif edilememiş ve şuurunun yerinde olup olmadığının tesbiti için de. 4 gün önce Bakırköy Akıl Hastahanesine yatırılmıştır. Dün, Akıl Hastahanesinden sağlam raporu ile taburcu edilen Ismail Katıer, Dokuzuncu Sıilh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunu tnüteakıp tevkif edilerek, cezaevine gönderilmiştir. Beykoz İcra Memurluğundan: Kamyon Sahşı Ilânı 961/10 Mahcuz olup bu kerre tatışma karar verilen bır edet 30000 T.L. değennde çalışır halde 8W35 îstanbul plâkalı 953 modeli Desoto marka mazotlu kamyonun birinci açı k artırması hâlen bulunduğu Beykoz Kavakdere Caddesi 21 sayıh mahalde 21/8/961 pazartesi gü. nü saat 14 den 15 e kadar yapılacak ve sürülen pey muhammen c kıymetinin .o 75 inı bulmadlğı ta kdirde de ikinci satışı 22/8/961 sah günü aynı saatt e ve yerde yapı larak en çok pey sürene peşin para ile ihale olunacaktır. İhale da mga pulu ile tellâliye resmi ahcıya aittir. Tâliplerin mahallinde bulunacak olan satış memuruna müracaatleri ilân olunur. (Basm 4476)/3016 Mısır'da yeni mezun doMorlarm büyük şehirlerde yerleşmelerıne müsaade edilmiyor • Havana, (a.a.l Hükumet çevKahire, 7 (a.a.) Neşredilen bir relerinden verilen malumata göre, rararnameye göre, 18 mart 1960 Kuba'da paralann yeni paralarla deiiştirilmesi hakkında alman ka tan sonra mezun olan doktorlar, rann baçhca iki sebebi vardır. Ev Kahire, Iskenderiye ve memlekevelâ hariçteki ihtilâl aleyhtarları tin diğer on be? büyük sehrinde erleşemiyeceklerdir. ıun elinde eski Küba paralarından Bu tedbir, memleketin halen külliyetü bir miktar bulunmaktadır. Bundan başka eski paralann ler trülü tıbbi yardımdan hemen kaılpları Amerika'da ve tngiltere hemen mahrum bulunan bölgelededir. Bu ise tnilü paranın değeri rinR doktorlann gitmesini temin maksadiyle alınmıştır. ıçin tehlike arzetmektedır. Geçerı Mart Küba Merkez Batıkası tarafından neşredilen rakamlara göre 1961 bidayetinde tedavüldeki para 1 milyar peso idi. Diğer taraftan para değiştirme muamelesinin devamı müddetince bütün eğlence yerlerinin kapatılması emredilmiştir. Bunlar ancak salt günü açılacaktır. ^ Küba'da para refornıımun sebepleri Kooperatifımızce Osmaneli Ddrtyol mevkiinde yaptınlaralKüoperatif Binasının tnşaatı kapalı zarf usuliylc ve birim fı yat esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltme 14/8/İ961 tarihine rastlayan Pazaıtesi günıı saat 16 da T.C. Ziraat Bankası Binasında toplanacak eksiltnu komisyonunda yapılacaktır. 2 Bu işe ait eksiltme dosyası mahalli T.C. Ziraat Baıı kasında T.K. Kooperatifinde görülebileceği gibi eksiltmeye iş tirak edecekler bu dosyaları 30 lira bedel mukabilinde mahal li T. C. Ziraat Bankasından .satın alarak nıakbuzunu teklil zarflarına koyacaklardır. 3 Eksiltmeye girebümek ıçın isteklilerin (7432.94) üralık muvakkat leminat vermesi vs eksiltme mevzuunu teşkil edpn bu inşaat ayarında Bina inşaatını muvaffakıyetle başardığın;ı dair resmi makamlardan alınmış vesika ibraz etmelerı şarttıı 4 Eksiltme evrakı hergün mesai saatlerinde mahal!ı Ziraat Bankasmda, Kooperatif Müdürlüğünde tetkik edilebiliı 5 Isteklilerin teklif mektuplarını ve eksiltme şartnamesınde gösterilen evrakı imza ederek teminat vesikalariyle bir likte kapalı zarf içinde 14/8/1961 taribindeki Pazartesi günü aat 15 e kadar Eksiltme komisyonuna vermiş veya göndermiş olmalan lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmelerden dolayı htekli bir bak !alebinde bulunamaz. 6 Kooperatif en müsait teklifı yapan ıstekliye inşaatı ıhale edip etmemekte veya dilediğine ihale etmek hususunda serbesttir. • (Ua?ırı 403T/"0151 76 Sayıh Osmaneli Merkez Tarım Kredi Kooperatifinden: &; I IMEKAL BENGÜ % ALTAN ERSAYAN &' Nişanlandılar |^ 6.8.1001 Istanbul Cumîîuriyct U991 İle Devlet Orman İşletmesi Yenice Müdörl üğönden: 1 Işletmemizin Uzunkum merkez deposunda meveut: 2 parti 156 adet 207,357 M3 I. S. Nb. çam tom. muh. bed. fiyah 282.00 lira 1 » 56 • 59,763 » II. S. Nb. » » » » 220.00 » 4 » 573 » 462,682 • I. S. Nb. Gök. » 258.00 » 4 » 473 » 343,395 » II. S. Nb. » » » » 194.00 » rian olmak üzere açık arttırma ile satışa çıkarılmıjtır. 2 Açık arttırma 18/8/1961 tarihine tesadüf eden cuma günü »aat 13.30 da Karabük Orman Ijlctmesi Müdürlüğünün îstasyon Bürosu Şefliği binasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Teminat ihalo gününden iki gün evvelinden Yenice tşJermemizde nonnal mesai dahilinıle alınmaya başlanır. İhale günü mesai saatinden ihale yapılması »aatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Ve bunun dışında teminat alınmaz. 4 Şartname ve eb'at listeleri i!e teminat miktarları Bolu Başmüdürlüğü ile Ankara, îstanbul, Karabük, Bartm, Devrek, Mengen Orman îşletme Müdürlükleri ile Ijletmemizde veya Dekovil Şefliğinde görülebilir. 5 tstpklilerin belirli gün r e sasUe komisyona müracsatlan ilân olunur. 1,8.1961 •Ra'in 4261/.1022I V E F A T Bay ve Bayan Moiz Taragar>o ve aılesi, Bay ve Bayan Isak Aboresi ve ailesi. Bay ve Bayan Alber.t Taragano ve ai!e«i, Bay ve Bayan Marsel Jerusa!ml' ve ailesi (Rio de Janeiro). Bay ve Bayan Nislm Taragano ve aılesl, Bay ve Bayan EHya Bllmen ve ailesi. Aboresi, Binler, Romano, Hason. Hane, Behar, Telvi, Çlprut, Jerusalmi aüeleri, babalan. kardeşleri, büyükbabaları, amcalan ve akvefat ettiğini ve cenaze meraEİmj 3 agustos 1961 tarihin» rasthyan bugünkü sah günü Baat 14 de Büyük Hendek Neve Şaîom Sinagogunda ıcra olutıacafctı r. Işbu ılân hususi davetiye yerlne katmdir. Censze Levasımatı Moskoviç İL . 7349 3016 APARTNIAN DAlRESI 1 adet 100,000 lira AYRICA 400. DOO ÜRA TUTARINDA CİSITÜ PARA IKRAMIYMRI SON PARA YAflRMA GÜNÜ İSAK TAKAGANO'nun Tarifeye baglı eglenue yerlen ile lokantalarda rn.uşterilere verılmeti mecburi olan hesap pusulalarmın tek tip olmasına karnr verilmiştir. Beledıye îktuat Müdurlügunun hazırladıgı örneklerden bmsı Belediye Encumeni taraf.ndan kabuı edildikten sör.ra, karar yüriirlüae ırecektir. Hesap pusulal»n tek tip olacak İ 4 Ağustos 1323/3010 Eugun saat 9 i!â 16 arasında Çapa, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Lutufpaşa Kokaklarmda havai hat direk değiştirilmesi dolayigiyle elektrik cereyanı Leîilecektir. Bugün elektrik cereyamnm kesileceği &eıt!tîer
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle