13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
' 40.000 Kelimlik Büyük Ösmaniıca Türkce S ö z?ü k MISTAFA NİHAT ÖZON Geni.şletılmıs nçüncü basılışı 4') bin kehmeden tazla arapça; farsça celime ile 10 bindcn fazla deyim ve klişenin anlamlan çift sütun büyük boy 800 sahife ciltli 30 lira. Taşrâya ödemeli gönderilir, İNKILÂP KİTABEVİ İL 7665/2991 umhuriyet KUBU6Ü5U: YUNÖS NADİ TEJfİ HARİKA KREM GECE GÜNDÜZ Cildin buruşmasını önler Yara vm yaınklan geçirir Ergenlik sivilcelerini yok eder Derideki lekeleri giderir. Mutlaka deneyiniz Piyasaya verildi Umumî tevzi yeri: MUHTAR YAZIB Aşirefendi Cad. Elkâtip han 8 İstanbul Tel: 27 22 21 Telgraf: Türkital İstanbul İL 7666/2990 38. yıJ Sayı 13.293 Telgraf •• m s k t u p adresl: C u m h u r i y e i Istanbtü Paata Kutustu istanbal K o . 240 T e l e f o n l a n 2 2 4 2 90 22 4 2 9 6 2 2 4 2 8 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 A. P. ne ait soruşturma dosyası Kabine üyeleri tarafından inceleniyor Özdilek, Bakanlar Kurulu görüştükten sonra işin M.B.K. ne arzedileceğini söyledi Gerehirse Adalet Partisi kapattlacah Anfcara 7, (Cumhuriyet Teleks) Başbakan Yardımcısı Fahri Özdilek, bu akşam Başbakanlıktan çıkarken, basın mensuplarınm ffAdalet Partisi dosyası hangi makamlardas sorusunu, cAdalet Partisi dosyası hükümet üyeleri tarafından incelenmektedir. Sonra, Bakanlar Kurulunda görüşülecek ve Komiteye arz olunacaktır» şeklinde cevaplandırmıştır. «Rusyanın 500 milyon liralık yardım teklif ettiği söyleniyor, ne dersiniz» sorusuna karşı ise Başbakan Yardımcısı Özdilek şu şekilde cevap vermiş.tir: « Benim şahsan haberim yok. Amerika dünyanın parasını veriyor, 500 milyonun lâiı nu olur.» Diğer taraftan Devlet Bakanı Sıtkı Ulay ile İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu, öğleden Arka.iı Sa. 5, »ü. 1 de Rııs feza pilotıı dün salimen geriye döndü Ay ile düıtya arasındaki mesafenin iki misliıü kateden Titof, fezada 25 saat kalarak dünya etrafında 17 defa döndü; başarı her yerde iyi karşılandı Salı 8*Ağtıstos 1961 Ahsu savundu V. T. P. Genel Sekreteri, Cihanbeyli kongresindeki beyanlannın yanlış anlaşıldığını iddia etti Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) V'eni Türkiye Partisi Genel Sekretçri Dr. Irfan Aksu, Cihanbeyli llçe kongresi münasebetiyle, kendisine atfedilen beyanlar hakkında şu açıklamayı yapmıştır: «4 temmuz 1961 günü Cihanbeyli kongresinde vaki beyanım, orada harır bulunan hükümet korniseri ve bir kısım C.H.P. liler tarafından da dinlenmiş ve normal herhangi bir takibat talebinde bulunulmamıştır. Ihbarı yapan, iş saati ve günü olmasına rağmen kongreye gelen, politika ile alâkası Arkam Ss. 5, Sü. 2 de Ucuz atlatılan kazada «Titas Moskova 7. (Radyo, a.a. AP) 8 ağustos 1961 sabahı Moskova saat ayarı ile 9.00 da, içinde Binbaşı German Stefanoviç Titof da bulun duğu halde, feza uçuşuna çıkan Sovyetleri n Vostok 2 feza gemisi bu sabah saat 9.18 de, 25 saat 18 dakikalık bir uçuş yapıp, dünya etrafından elips şeklinde olan mahreki üzerinde 17 devir yaptık tan sonra tarihî Volga nehrinin yakınlarında Sovyet topraklarına salimen ınmiştir. Bu yer ilk feza adamı Yuri Gagarini n 12 nisan 1961 de indiei vere yakındır. Bu. Ark»sı Sa. S. Sö. 4 de Zinciri kopan "Titaş., şilepi Yeniköy yalılarına bindirdi Şiddetli rüzgârın sebep olduğu kazada, 12,500 tonluk boş tekne iki yalıyı ve bir lokantayı hafıf hasara uğrattı Sabotaj sanıklarınm banda alınan konnşmalan dinlenirken Tiitof'an dün telefo to ile alınan resmi Sabotaj sanıklarınm banda 196061 de alınan konusmaları dinlendi 64,170 ton tütün ihraç edilebildi 1,220 ton kahve geliyor Silâhtarağa Elektrik Fabrikasını uçurmak ve halkı M. B. K. aleyhine silâhlı isyana teşvik etmekten sanık 44 lrişiden dördü. seslerin kendilerine ait olmadığını ileri sürdiiler Silâhtarağa Elektrik Fabrikasında sabotaj yapmak ve halkı M.B.K. aleyhine silâhh isyana teş Tik etmeye teşebbüste bulunmak Marmara ve Karadeniz bölgelerindeld ekid tütün piyasalan ağustos sonlarma kadar devam edecek 1980/61 ihracat mevıitninde b u . giine kadar tescili yapılan tütün satışlan 64,170 tona yükselmiştir. Bunun 60,712 tonu fiilen ihraç edilmistir. Kınk tütün satışı tescili 2027 ton ve fiiH ihracatı 1976 tondur. öte yandan Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki ekici tütün piyasaları henüz sona ermemiştir. Tahminlere göre piyasa ağustos sonlarına kadar devam edecektir. Şimdiye kadar her iki bölgede tran5feri yapılmış satışlar 36,226 tönu bulmuştur. • Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) Tekel Idaresinin Bıezılyaya «ipariş etmiş olduğu ı 1220 ton kahvenin 610 tonluk ilk partisi ayın ortalarına doğru gelmiş olacaktır. îkinci 610 tonluk partinin tan sanık 44 kişinin yargılanması. ' ıse, eylul ayı başlarında İstanbul limanına geleceği katileşna, dün de devam edilmiştir. Davutpaşa Kışlasmdaki (3) nu mistir. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de İstanbul Boğazı dün yeni b u facia daha atlatmıştır. Beykoz önlerinden demir tarıyarak Yeniköy sahillerine kadar başıboş bir vazigelen «Tita*» şilapi Yeaikös; de yalılara yaslanm.ş ve böylece büyük bir facia kendiliginden önlenmiştir. Aylardanberi Beykoz önlerinde demirli ve içi tamamen boş bulunan Titaş Sirketinin «Titaç» isimli on iki bin tonluk silepi, dün esen şiddetli rüzgâr dolavısiyle demır taramış ve zincirleriii kopararak rüzgârın istikametine uyup Yeni: köy fenerine kadar yîlmiştir. Sa! at 9.30 da Beykozdan ayrılan şilep j saat 10:05 te Yeniköy fcnejine~.de miri takıidığından 25 dakika ks1 dar da burada durmuş ve buradan da kurtulup saat 10.30 da Yeniköy iskelesinin yanındaki Panaya kilisesine ait yalılara yaslanmıştır, Şilep, dümeninin tak.lmasıyle kıç tarafından önce Rızabev yahsına, Arkası S». 5. Sü. 4 de Radyo Kruçef, "Yuvarlak istedi ATHİ E^akalm ve televizyondan dünyaya hitap eden Sovyet Başbakanı «Harb psikozu yaratmıyahm, atmosferi berraklaştıralım» dedi Düşükler dün bir moral çöküntüsü içindeydiler Hilâl Ulmanın a|Duruşmalann sona ermesine bir diliklerinden salondan çıkmışlar ladığı görülmüştür. Süratlt tempo hafta kala, belirii bir moral çö dır. Hastalanan sanıklar acele küntüsü içinde bulundukları göze olarak ambulansa bindirilmisler Bîr çok sauıklarır. savanmalarını çarpan Anayasayı ihlâl dâvası sa ve derhal tedavi altına alınmışlar yazılı olarak verm»leri ve konuşnıkları, savunmalannda hukukt dır. Saat dokuz yirmide açılan mamaları dolayısiyle dünkü otu Arkası Sa. 5. Sü. 6 da olmaktan çok pisikolojik noktalar oturuma on yedi sanığın hasta için getirilmedikleri üzerinde durmayı tercih etmiye olduklan başlamışlardır. Dün öğleden ön görülmüştür. Hastaların isimleri ceki oturumda fenalaşan beş sabildirildikten sonra, cumartesi günık, Garnizon Hastahan»sine kal aü Yassıada Garnizon Hastahane dırılmıştır. Bunlardan Hulki Amil sinde ölen eski Milli Savunma Kenan ' Yılmar Keyme.n ve ömer Şeker'in biı* Bakanlarından denbire oturdukları iskemleler* için hazırlanan rapor okunmuş ve yığılıvermeleri dolayısiyle, salon sanık hakkır.daki dâva düşürat dan sedye ile çıkarılmalan mec müştür. Bu sırada Kenan Yilburiyeti hasıl olmuştur. Diğer flç mazın şimdi boş olan sandalyegteski milletvekili ise durumlannı nin yanrada oturan kadın miîlet Kolera yüzünden Türk İran sgfiirı kapalıldı Diyarbakır, 7 (Telefonla) Iranda görülen kolera salgım yüzünden Türkiye ile îran arasında bulunan hudut geçit kapılan bugiin sabah saat 9 dan itibaren kapatılmıştır. Gelis ve gidişlerde sıkı emniyet tedbirleri ahnmış, kapılara aağlık ekipleri konulmuştur. Duruşmalannm sona ermesine bir hafta kala sanıklar savunmalannda hukuki olmaktan çok Banka SOyaH .gailgSter dtUt psikolojik noktalar üzerinde duımağa başladılar EskİŞehİr'de (Mücahit BEŞER bildiriyor) görevli subaylara bildirerek, ken vekillerinderı Aslen Ceyhanh olan Bahri Avcılar, gece yazıhanesinde çahsan bir mühendisi de tabanca tehdidiyle »oyduktan sonra, kabza ile yaraladığı polis tarafından ele geçtrildi Şiddetli fırtmadan zinciri kopan bos şilepin sebep olduğu zaranH bir kısmı Moskova, 7 (Radyo) Sovyet Başbakanı Nikita Kruçef bu akşamki televizyon konuşmastnı, 25 saat arz etrafında tur yapmış olan Sovyet feza pilotu Binbaşı Grterman Titov'u selâmlamakla ba?lamıştır. Koyu renk bir elbise giymiş olan Sovyet Başbakanı yazılı nut• kunu okurken nadiren kalabalık Genel Başkan Erakalın, mevtelevizyon dinleyici kütlesine bakıyordu. Gözlerini önündeki kâ cut siyasî partilerin kendüikğıtlardan kaldırmıyan Kruçef, Rus lerinden tasfiyeye uğnyacahalkma Berlin krizi hakkındaki ğını, fakat kendilerininkinin fikirlerini okuyordu. Kruçef'in nutku televizyondan maada radyo ayakta kalacağını ileri sürdü ile de verilmektedir. Gözlüklerini takmış olan Kruçef Lenin madalAltı ay önce kurulmu? bulunan yasını ve Sovyet Birliği ve Sosya ve şimdiye kadar ancak 7 ilde teslist Işçi kahramanlık madalyala kilâtlanabilen ve takriben 6.000 Arkası Sa. 5, Sü. 7 de kayıtlı üyeye sahip Türkiye tşçi Partisi Gene! Başkanı Avni Er Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Partisi iddiatı Memuriartn Tırk uçaldariyle seyahal elmeleri kararı itirazlara ugradı Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) Türk memurlanmn dı? seyahat. lerinde TrH.Y. uçaklannı kullanmalan ve biletlerini de sadece Böyle bir durum, düşüklerin yargılanmalannın en T.H.Y. bürolarından almaları ile geç «G+209» da sona ereceği şeklinde ügili kararnamenin aleyhte tepkileri devam etmektedir. Şehrimlz tefsir ediliyor deki 19 seyahat acentası ve 12 yabancı hava yolları mümessilleriYassıada duruşmalannm 13 günsartesi günü son a ermeıi mnh t * nin yetkili makamlara yaptıklan sonra nihayete ereceği anlaşılmak meldir. temasîarda bir sonuç almamalan tadır. Bu konuyla ilgili olarak veüzerine Devlet ve Hükümet Başrilen bilgiye göre, düşüklerin yar kanı Orgeneral Cemal Gürsel'e gılanmaları cG+209» da sona erbir muhtıra vermeyi kararlaştır miş olacaktır. mışlardır. Nitekim, Yassıada duruşmalarıHazırlanan muhtırada kararna nı takip içi n Vilâyetlere tanınmış Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) menin yanlı? taraflan ve memle olan kontenjanlardan istifade et giriş Şehrimizde kursta bulur.an öğket iç!n doğuraca|ı zararlar izah mek istiyen vatandaşlara edihnektedir. Turizms ve devlet kartları, 209 uncu duruşma günü refmenler ile Emekü înkılâp Suhazinesine getireceği zararlann ya ne kadar verümekte ve bundan bayl^rı Dernegine (EMÎNSU) men nısıra bir çok yabancı hava yolla gonarsı için ise riâvetiye verilme sup altı kişüik bir heyet. bugün. n seferlerini Iptal edeceği ve semektedir. Bu duruma göre, her C.H.P. Gene! Başkanı lsmet înyahat aeentalannm kapanacağı hangi bir fevkalâdelik olmadıkça, önü'yü ziyaret edere'k bir müddet Muhtırada aynca belirtilmektedir. durumaların en geç 21 ağustos pa görüşmü;lerdir. Yassıada'ya ağnstos 21 den sonrası win davetiye verilmiyor >«, Eskisehir 7 (Telefonla) Btemüddet önce îstanbulda Çarşıkapıdaki Buğday Bankasını soyanfira.i gangster, bugün îehrimiıde 1 yaptığı bir soygundan soara yakalanmıştır. Şehrimiz Bayraktar serbest mühendislik yapmakta Saffet Enson, evvelki geee yazıha* nesinde çalışırken, üzerinde mavt gömlek, lâcivert pantalon ve sağ kaşı üzerinde eski bir yara izi bulunan bir şahıs içeri girmiş ve onu j tabanca ile tehdit ederek cebinde j bulunan 150 lira parasını alıp kaç j mıştır. j Mühendisin polise verdiği eşkâl i üzerine yapılan sıkı bir arama ve takipten sonra. aslen Ceyhan ilçesinden olduğu anlaşılan gangster Bahri Avcılar yakalanmıştır. İlk olarak Araştırma Bürosu me Arican Sa. 5, Sü. 1 de 14 lerden Ş. Soyuyüce ile Romada konuşma bir * «Bizlerin memlekete dönmemiz meselesinin ytfftta aktüel bir mabiyet aldığını gazetelerden öğreniyor ve btmtm safhalarını takip «Kyoruz» Konuşan: C F. Başkut (Yazısı 3 flncu gahifede) Bir Eminsu heyeti Inönüyü ziyaret etti Yuri dışına gidenlerin sayısı 5,593 e yükseldi • Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) Dış seyahat yapanlara 200 dolar verümesini derpış eden hükümet kararının alındığı haziran ayından . bu yana 5.598 kişi yabancı memleketlere seyahate çıkmıştır. Bugüne kadar yapılmış olan taleplerin hepsi karş:lanmış, müracaatçılar bir günden fazla geciktirUmemiştir. Gunde crtaîama clarak 93 kiîi yabancı memleketlere gitmektedır. DEPREMLKRIN ZARAKIM A2ALTM\K IÇIN Turkıyenın zelzeleler dolayısiyle maruz kaldığı can ve mal kaybmı kısmen olsun önlemek ve bu konuda ilmî etüdler yapmak maksadiyle İstanbııl Teknık Üniversitesine bağlı olarak kurulan «Sismoloii Enstitüsü» nün 2 milyon liralık âlet ve t"?sis!eri resimd? çöriildüğiı sekilde dün eaıetecilere göîterümiş ve g°r»kli bilgi verilrr.iştir. Hâlen Türkiye'de İstanbul Merkez obnak üzere Kastamonu ve Çıne'de üç Sismoloji istasyonu vardır. YAZISIZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle