20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 A* CUMHUBtYET BEŞ mlletçe çektığımız türlü lstıraplarra kaynağı, eğıtim ve kültür sahasında belırli bır ortama erişmek ımkânını elde edemememız. Memleketimttden aynlan II) yıldanberi demokrasi ttzgâhCetniyetimizde kadın erkek bssünlü rejisör Türkiye hakkıntarlarınm elınde milletçe ihanete kuııuUn karinUmstnif ve lâyık mi uğradık? M<>mleketin ıktisadi BirİBCİ direğe takılması yüzünden a»ılı da bir fîlim çevirmek için Izmir 7 (Telefonla) Kordonun Gündogdu mevldinde kalmış, bu ıırada yetişenler şofdr •Idvfu yen alamanusiır. tıusn ortnmı ters yüz mü oldu? Gericiteklif beklediğini söyledi fazla «üratle giden bir taksi, be Halit Mayagül'ü kurtarmışlardır. •larsk en tabii hakkı evlenraesi, nın, mıdesı için sakahnı oynatmaton leti aşarak denize düsmüş gıyinmesi, gcımesi, kanunun mec sı kâfi mı geliyor?.. Şu halde; Bu mevsım ıkıncı defa şphrımıze Araba a* sonra takılı olduğu yer tur. \ bur cttiS'i etitiım, söz ve düşüııce ku/ey güney, doğu batı. ocak bugelen ünlü fılim rejısörü Mr. Elia den kurtularak «ulara gömülmüs Katan bes gün lstanbulda kaldıkOtomobil denize düşmeden he| hiırri>etı. zevkleri tam bir orta cak, seslpnıyor millet: Bir numamea Bom ark» tamponunun bir tür. tan sonra pazar sabahı memlekeçaft zifaniveti ile erkek bsskısı al ralı dâvamız; Mıllî Eğitim. tımizden aynlmıştır. Mr. Kazan tıns alınmıştır. Yobaz daima aydınlıktan kaçYunan hükümetinden aldıgı daMedrni fcannnu hiçe cayarak kı mıştır. Duznvî sıyasetçi aydradan İzmir C.H.P. yeni il idare vet üzerine buradan Atina'ya gitBabasına, boş içki z»n zetıgia ağaya ikinci veya korkmu*tıır mıştır. Ünlü rejisor Yugoslav huDçiinciı karı elsrak veren; jtskere Isık ışık msanlar, ışıl ısıl bir kurulu belli oldu şişelerinin parasiyle kumetinin de davetıne ıcabet edıp giden oğlunnn yerınc tarlada C» Türkiye gormek istıyorsak, ı=te Iımir 7 (Telefonla) Dun yapı birkaç Avrupa şehrine uğradıktsn lı»tırm»k için telin »lan; istediği dâvamız Var kuvvetimiz. Yünımevlit okuttu lan CJH.P. il kongresındeki yeni sonra uç hafta ıçerısınde Amerıbaslıeı veremiyen delikanlıva ka • yelinı nıillçtçe atna biraz sertcp. Izmit 7 (Telefonla) Şehrimlz idare heyeti seçiminm netıcesi dün kaya donmuş olacaktır. (an öz kızına düşman olan, kan »laammer GÜNER Kadıkby mahallesinde oturan Ha gece geç vakit alınmıştır. di\ası güdrrek knrulan aileyl Hareketınden bir gun once kensan Dardağan »dında bir şahıs, baİl Başkanlığına yine ekserıyetle «öndfirmeye ralısan; kahvede debasının senelerdenberi içtıği içki Vr. Lebit Yurtoğlu getirilmig bu disiyle yaptığımız «ohbet sıratınmokra'îi ^ e parti tartıstnası yapar j «Titeg» kıçı Yenikoy yalılarına bindirmig vaziyette nin şişeîerini satmayıp bodrumda lunmaktadır. İl idare kurulu da da Mr. Kazan Türkiyeye yaptığı ken, kumar oynarken taralda ki i sakladığım ölümünden bir lene Arif Ertunga, Necip Mirkelâmoğlu, ziyaretten çok memnun kdldığını zını, kanaını, pelininı çalıstıran, ifade etmıstır. Bu memnuniyetinın sonra farketmiştir. Talât Orhon, Zıya Hanhan, Hasan orılnra Insan haklarından hiçbtriSon zamanlarda mali durumu bo Adanır, Fıtnat Saltuğ, Orhan Pı bır nişanesi olarak, kendbıne tekni lâvık gormiyen ecoist erkekzuk olan Hasan, bu şişelerı beş a nar, Nazif Çağatay, Haluk Faral hf yapıldığı ve Turk hükumetı taler! Dafta kaldırılan, otoböste cim OâvaUrımıı çok tur Ana, bize rabaya yukleyerek çarşıya gotü yalı ve Ismail Yalçuk'tan kurul rafından davet edüdiğı takdırde diklenen. pliiiarda ctrafiannda tröre tek dâva bepslnin kilit tagelıp, Türkiye ve Türkler hakkınrup satmış ve bu para ile de bamuştur bir aç gozlfl haikam meTdana ge • sı Batıh anlamında eÇitim dâbasına mevlit okutturmujtur. Böylece eski idare heyetinden da bir filıra çevirebileceğini Ifade tirilen. namusln cısama n^rnna vası Kısaca bilgisizlik savaşı sekız kışi yeniden vazife almış bu ıtraiştir. manda buradakı evler de boşaltıl Kumandanlarının evini lunmaktadır. Baştarafı I ıncr sdhifrdc hayatmı fcda eden, çençliğinde lîıüro ya da biIgUizlik Güneş Mr. Kazan şehrimızde kaldığı mı?tır. Şılep saat 15 2 de dume U isledifi bfr batadan «onra eemi ya da ziflri karanlık tkincisigünlerde ilerde çevirebileceği fı sonra da içinde 20 kişilik beş a nınin takjldığı Park lokantasınn FJastarafı 1 inci sahifede vetten kntvlarak soyan erler yakalandı snnnrı bunnn nin. birineisine karşı olan sonsuz Prof. Dr. Hızalan lım için üzerinde etüdler yapacağı ilenin ikamet ettiğı Panaya kilise Izmir 7 (Telefonla) Ege Üs çarpmı« ve Artin terasını tamamen fcokmuş ve ba um da çok süratlı bir tempo ile zevk âleti haline çelen, kara çar kinini on vedinci vüzvılda Galile yuzlerce resim çekmiştir. Aynea si yalılanna tardiiı ruzgar tehebıyle karadan s Kıımandanımn <*vi, vaktiyle hizC.K.M.P. ne girdi erevan etmlştir. Savunmasını şat ve peçe içine soknlarak nma sezmiş ve BatıhUra anlatabilmis. muze ve kütüphaneleri dolaşarak Davutoğlunun oturduğu kısmın metinde çalışmıa iki er tarafından türlö hakarete Ankara 7 (Cumhuriyet . Teleks) Turk medemyetı ve sanatı konu balkonunu ezmış, Park lokanta çılmıştır Ancak gemı kıç taraf r. >"azıh verenîcr arasında bulunan cı>a beniftilen, Bizım de en azından iki yüz vıl dan sığiığa olurduğundan hareke snvulmuştur. n ı k Tahsin Inanç. «ha^ta oldıı rnaroz kalan, dayak ylyen, yan dır bilgisizliklr Ankara Universitesı Ziraat Fa sunda da tetkıklerde bulunmuş sının terasını kırmıştır. savasta olduğnimkânı bulamamıştır. yetiştirecek onlara mozo tddiaya gore, Kurmay Albav Ce kültesi Toprak Kürsusü Profesörü tur. Mr. Eha Kazan konusmaları "*umdan müdafaa yapacak maddî nın nesüni tarib gösterraekte. Hele Böyleoe valılara kıç tarafından mal Suer'ın evde bulunmadığı sı Dr. Eyüp Hızalan bugün C.K.M. sıraıında Istanbulu, Anadolu şeSarıyer Savcılığ.nea tahkikat. >'e mânevî güce sahip değilim» azı> vatam scvdirecek olan kadın Çankava'nın Essiz Kabraman'ının lanndan, hürriyetlerinl insan loplnmumaza yepyeni bir rnhu rada pencereden giren Mehmet P. ne kaydını yaptırmıştır. Profe hirlerinl ve Anadolu halkını çok takılan silep uzun muddet bura başlanılmıştır Gemının demir ta 'eroiştir. Çalımlı ve Satılmış Erdem isim »örün giriç beyannamesmi Gen»l sevdiğini ve içten gelen dostluğu da kalmış ve fiddetJı rüzgâr se ranıası sırasında içinde kımsenn Tanık olarak dinlenen bilim haklannı esir»emivellm. Onlar da aşıladıŞı, o nnutamıyacagımız on ile evlen bes yıl, ba savaşın büyük ıeferlerinde iki er, Bayan Sü»r'e ait Başkan Oftnan Bolukbaşı ve Ge na. mİEafirperverhğine hayran bebıyle teblıke arzetmeğe basla bulunmaması ve sadece üç köpek •>dam!arına catan ve onları «Fet oknpunlar, srvdiklerl mucevherltrle bir kumbarayı alıp nel Sekreter Ahmet Bilgin imza kaldığmı tekrarlamıstır. mıştır. Durum derhal ilgili ma yavrusu ile bır kedinin mevcudı \aoılık« ı'e ıtham ed»n Ali Lâtif sinler, arzn ettikleri ile arkadas Ieri ile süslü. lık etslnlrr. caSdas kadın fibl gikaçmışlardır. etmişlerdir. bildırlltniştir Aynı za yeti dıkkat: çekmiştir. nğlu »öyle deraiştır:: Rejisör, Türkiyenın kalkınması kamlara Ne yazık ki 1950 sonrasında eeyinsinler Kz vatanfannda korknSanıklar yakalanmış, çalınan çın çok gayret sarfetmesi gerek« Benım ve benim gibi suç sn» yasasınlar, hir aydın fert «la riciltfİo aÇır bastıgını. bilim cüUrla'da 2 A.P. li rnallar merdıven altından çıkarıltığıni ve Türklerın olduklan gibi u/.ların 15 vıl hapısle cezplandı rak varınki aydın nfsli yetistir neslnin vnrt düzeyine kara bulutmıstır tevkif edildi kendılerlni dunyaya tanıtılmaları lar arkasmdan zarlnkla sflzfildüıılm3«:ını i^tiyen vgjifeliler. fetva sinler. SünO, acı aeı çBrdflk. Toplnmnİzmir 7 (Telefonla) Urladan cap ettığını söylemiştır. Bu yolda Mİarla tesnkı mesai yaptılar. Bu vönrltilmisti. Nihat DAVIR muz kBtü yollara bildirıldığine gore, kalaycılık ve Turk hukumeti tarafından kendisıı.ukukçuların ılmin haysiyetıni Var olmamız yeni vvt;arlıtımıs va nalbandlık yapan Mehmet ve Ha ne yapılacak daveti memnuniyetle Kastarafı ı ıncı sahıtede ve Tıtofun gemıye ibtedığı do<. ip hale getırdiğıni gördünü:.» san isimli iki A.P. li, eski idareyi kabul edeceğtnı ve Turkıyeyı ger rası aynı zamanda Amerikalı pi rultuyu vermek ıçı n elle kullar, da vok olmamiT. anz konnin idi. Hak»;!? iktisaplar konusuia temetheden ve M B.K. hakkında ha çek cephesıyle dunyaya tanıtmak lot Powers'in 1 mayıs 1960 da Sov dığı âletler bozulmaksızın gemı ıas ed°n Lâtifofilu D P. nraanın 19M mavıaının bir sabahmda, karetamiz sözler tarfettikleri iddı çin fılim çevireceğıni ifade eden yet topraklarında U 6 U2 uçağı ye yerleştırilmiştl. Bundan baş bn kötü eidisi nlnsca ivive cevireHa C. H. P. li eski Vekilierln var asıyle yakalanmıslar ve sörculan Elia Kazan: «Yunan ve Yugoslav ile bırhkte düşürülmeden evvel ka, her hangı bır büyuk ârıza hu v yatdık. Ama en ivi ıfiresinde feri iım gorup ke ıdı!prine otomobil Kiinatın muhteşem manzarasını mütaakıp tevkif edılmişlerdir. hükümetlen bu alanda Turkıye geçmeyı tasarladığı bolgedır. Bu lmde, gemıyı yerden idare edere kafalı, kıt düsünceü »özdebüyükHİdıklarını nne sürmüstür Hak nı iruan oğlu gbzleriyle seyr»tden çok daha fazla gayret göste mevki aynı zamanda Moskovadan indirmenın kabıl olduğu da anU Baştarafı 1 inci sahifede kâri'nin ttk milletvekili Üvey mekle yetinmemiş olacak ki, tabi lerin, oksayıp ödünlediği, OT.on Adanada bir kilo toz rıyorlar» demıstır. bir engerrk 700 kılometre uzaktadır murlarından Fahri Çımen ile Kaşılmaktadır. Henuz Vostok 2 bu dulah Sevtn, 14 aydanberi mev otın dilini çözmek yolunda var knyruklu ve besili Nitekim bu iki hükümet son yıl 25 saat 18 dakıkahk uçuş esna alanda yapılan denemeler naükın kuf hulundukları için haletı ruhi olduğu gunUenberı savaş çabası olan GerieiliiU de, tonlnm içerisin vak sokağmda karşılasan gangsesrar ele geçti ter, tabancasını çekerek kabza&ı Adana 7 (Telefonla) Hürriyet larda rejisör ve stüdyo sahıplerini smda Tıtof, Vostok 2 feza gemısıy da geniş bilgi verilmemışse de ya yelerimn gaievan halinde oldugu irindedir. Bilim savası.. Insanı m d* çöreklfnmis bnld;ık. ile polis memurunu yaralamıştır. mahallesinden Ali Kdtürüm adın memleketlerıne davet edjp sine le 748.500 kılometre, yânı ay ile kında açıklamalar yapılması bek nu, bazan hır hıekırıpın boiîazla «an eden flkir savaşı. Inıanhk. Dtva bnnnn nTotnlmaBiııda deMuhtelif yerlerinden yara alması da bır şahsın evıne Emniyet Mıi macılara turlu kolaylıklar göster dünya arasındakı mesafenın iki lenmektedır. rına dü?ümler.di?ini bildirdıkt»n fikren ve ilmen bir adım daha 611, artık yok ediJmeaindedir. ö\na rağnıen gangsterı yakalayarak dürlüğü kaçakçıhk Burotu me mek suretıyle ülkelennde birçok misli bır mesafeyı katetmıştir. 2 i Uzsy gemısı ı l e yer arasın sonra^ «Biz pnlitik bir zihniyetin ilerlemekle, var olmanın hazzına lesine ki varın bnndan favda «aüelınden tabancasını almıya muvef murjarı tarafından yapüan baskın filmin çevrılmesını sağlamışlardır. bazı Rapıklar Bihbaşı Titof kendisini çok ıyi da her ıkı doğrultuda radyo bağ maSlubuvur. Istiklâ! Harbi »ıra varmaktadır Var olmak, ya da yok lamiya kalkaeak Son olarak Yunanjstanda Gregory fak olan Fahri Çimen, gangster da, toz halinde bir kilo esrar ele «ında vatar haini dam«a»ı yiyen Peck, Anthony Quınn gibi tanın hssetmektedir. Yere indikten son lantısı sağlıyan alıcı ve vericıler. insanlarm daha lonra m ı ı u n el> olmak. Milletlerin kültür Ksviye rene eıkaraa, onn toninmda değil. Bahri Avcılar'ı Emniyet Müdürlü geçirilmıştır. Ali Köturüm Savcıle birlikte gemıdekı auçan laboraleri ile orantılıdır bueün. aneak tarih ve sözlük sarfaUrınmış Amerikalı artistler tarafmdan ra kapsülden gulerek çıkmıştır. güne teslim etmijtır. hğa verıîmiştır. tuvardan tesbit edilen bıigjleri ye dTik'arı anla'i'nııs ve k^n.İTİen Uçnstan baıı enemli lunmlmr Dâvalanmızın anası, yıllar yılı da bulabilsin. çevrilen bir filım Yunanistanı taBahri Avcılar sorgusu sırasında, Rilgi«lzhk «avasını kazandıfımız Tıtofun fezada k&ldığı muddet re ulaştıran otomatık verıci, uçus Atatürk tarafındai affedilmişlernıtmak için büyuk propaganda vemuhendisi soyduğunu itiraf fcttiktün, öteki dâvalarımı» kendiHÇm sılesı olmuştur. Her ikı memleket içinde etrafındaki sukuneti yalnu aırasmda Titof'u n hareketlerini dir. Fakat bu damgavı alınlarıı»> ten sonra Buğday Bankastnı da naden kotanlaeaktır. mesajların tesbit etmi^tir. Ve yine çekilen fo dan sılememislerdir. Vatana ihafilım çevirmesı için Elia Kazan'ı da yer yüzunden aldığı sıl soyduğunu açıklamıştır. ö t e tesi toğrailar Titof'un bazan gulum»e net »özü ber.im için ölümden de Dr. S ı m AKINC davet etmişler ve şimdıden her radyodaki sesleriyle kendi yandan gangsterin üzerinde yapıacıdır. Beyaz ihtüâli kefen yapmı bozmuştur. Etrafında hava olma diği bile tesbit etmiştir.» turlü kolaylığı vaadetmişlerdir. lan aramada bir tabancadan başka jnca^ınıza înanıvorum» demi^tir. 3 Titof'un önündeki üç lum38 santim uzunluğunda oluklu bir Atatürk hakkında da filim çevir dığı için Vostok 2 dakikada 5000 Bsstarafı 1 inci sahifede meyı düşünüp düşunmediğini sor kılometreden daha fazla bir aürat buıdan dünyayı ve gökyüzünü daDodan ICoymen'in avukatı, Alde kama bulunmuştur. Bastarafı 1 tnei «ahlfed» ba iyj gözliyebilmesi için yerleşti tay Egesel^ çatarak ysptığı idam Gangster Bahri Avcılar yarın (bu maralı Askeri Mahkemede yapı duğumuzda Mr. Kazan bize şunia le »eyretmiştir. lan dünkü duruşmada, bazı »anık rı söylemİEtir: «Atatürk kendisine Titof, dünya etrafındaki bir tu rilen büyütücü «istem hakkında taleolerini «saka» olarak kabul nnı takmıs bulunmakta idı. gun) muhtemelen Istanbula gönd«v Bugünedek halledılememtt yurt ların yakalanmadan önce banda karşı hayranlık duyduğum essiz runu tam 88,6 dakikada tamamla fazla bilgi verilmemişse de bunun ettiğini büdirmirtir. ROstü Cetin Kruçef nutkunda Bırleşik Amertrılecektiır. konularımızın en önemlisi Orman almraış bulunan olayla ilgili ko devlet adamlarından bırıdır. Bil dığından, bu seyahatini n her bir lumbuzların büyüklüğüne uygun maaum bin insanın idamınm ıste:ı ka, însiltere ve Fransa'yı teşkil dâvamızdır. Bu öyle bir diva kı. Benıin igtasyonana soyan nuşmaları, teypten dinlenmistir. diğinız gıbı ben aslen Rumum. 44,3 dakıkasını gündüz, 44,3 daki bir teleskop olduğu düşunülebilir. mesinin r^ıadan daha ağır olaea eden üç buyük Batı devletine hi Türk milletinin mukadderatıyle ilgangster hakkında ipucn tap ederek «Yuvarlak masa etra27 Mayıs devrimi ve Yassıadada. Kurtulus savaşınm buyuk bır kıs kasını da geee teşkil etmiştir. Böyle bir gözleme sistemi ise astro ğıqı öne sürerek demiçtir k i : Çatalcada benzin istasyonunu aofına namusumuzla oturalım. Harb gili, var olmak veya olmaraak. yan tabancah gangster ile ilgili ki düşükler hakkında ilerı geri mı Turklerle Yunanlılar arasında Titof bu feza uçuşu sırasında nomide büyük gelişmeler gağlanma « Diktstor babam da olsa ona psikozu yaratmıyalım,» demiştir. Demokrasi, toprak, milll eğitim ve soruşturmaya tkinci Şube memur konuştukları banda almmış sesle geçmıştir. Boyle bir fılmm çevri normal bir gekilde uyumu), yemif. ıına yol açacskur. usaklık ptmem. Demokraıi ümidim Kruçef devamla: «Atmosferi ber dığer divalar orman dâvamızdan rinden açıkça belli olan sanık Rıd ışi sırasında Türkiye ve Türkleri ve ıçmiştir. Bu arada feza gemisiları devam etmektedirler. Sijasi cevrelerde ayandırdıSı v e istıkbalimdir, ondan vszgeç raklaştırahm. Ak'.ıselıme güvene çok sonra gelir. Bu arada o semtlerdeki bir tasvan Topbağ, Rıfat Altınay, Sacide sevmeme rağmen hislerıme kapı ni kendisi de idare etmiştir. »kisler Atalanmız «önce vatan» demışmem » lım, nuklear silâhların kudretıne ocağmda çahşan Ahraet isimli isçi, Çetin ve Abdülkadir Çetin, bu ko arak en ufak bir tarafgirlık yapVostok2 de neler vardı? Tıtof'un feza ucuşu bütun dunya lerdi, önce vatan. Fakat «Orman değil.» Başol'nn ihtarUn sangsterin eşkâlıne benzediği için nuşmaların kendilerine ait olma maırı Atatürk'ün hakkını yemek sız vatan, vatan değıldir» sözcüğuIkinci Sovyet feza adammın uçu da derin akisler uyandırmış, resmi Çok uz'in konuşan Hamd! On Tarafsız memleketlere hitap e nü de yine onlar iöylemişlerdi. aranmaktadır. Polıs, Ahmetin S gün dığını iddia etmişlerdir. Ancak sa olur. Onun için Atatürk hakkıpda şu ile ilgili olarak verilen bazı ve gayrıresmî c e v r e l e r d fezanın den Başbakan Kruçef: «Siıler bu e once taşocağrndan ayrıldı'ğını ve nık Sacide, ayuı banttaki sesin bır filım çevırmeyı dıijünmedım ve malumata göre, bilginler kozmik keşfinde büyük bi radım olarak va pun. suçu C H. P. ne yükHver»k, Resmî istatistikler» göre, yurt vazıyetlerden uzak kalamazsınız. alacağı oldu|u halde gelip p»rası" kısmımn kendisine ait olduğunu düşunmüyorum.» ışmların tesirini ölçmek maksadiy sıflandırılmıştır. Tarafsız çevreler «Fıkir ve kanaatlerimi »dylemem Yalnu bütıin dünyanın işbirügi ile topraklanmızın yüzde 13 ü orman, suç mudur' Yaptığım komıjnvsda nı almadığını tesbit etmiştir. sonradan kabul etmiştir. DuruşMr. Kazan'ın konuşmalarından le kapsüle bazı canlılar yerleştir bu uçuşu sevinçle karşılamışlardır. tietineü eihan harbini isteyen deli (Bugun yüzds 9 bila kalmaınıştır Gangster olduğu tahmin olunan mada hazır bulunan Bilirkişi He. anUdığımwa göre Türkiye ve mişlerdir. Ancak bunların ne olBu başarıdan dolayı Rusya'yı teb C. H. P. nin siddet eösteri^inin gomleğine sokulabilir ve insaniyet ya.) yüzde 87 si ise tüm çolak kelönlenmesini hedet tuttum.CHP yi bu felâketten kurtarılır. Ahmet yaJtüJandıktap »onra durum yeti ise, dinlenen seslerin sanık Türklerle ilgili bir filım çevirdıği duğu açıklanmamıştır. Yalnız dağlar ve kayalıklar. rik edenler arasında Nehnı basta kapatmak gayesi gutmedim. Fikir bütün dünya insanlan ve hükümuhtemelen aydınlanacaktır lara ait bulunduğunu yemin ede takdirde bunun konusu daha fazBalta, yangın, keçi ve cehalet elTitorun Krncef ile telefon gelmektedir. Nehru, Başvekil Krumahkum «"dilemez. C. H. P. ile de metierinin müşterek gayretleri ile cla vermişler, Türkiyede orman rek söylemiştir. Duruşma, sanık la içtimai meselelerımızle ilgili okonuşması çef'e çektiği bir telgrafında, Rusmokrasi rapılamadıfı anlanlmıjBilmdiğı gibi kendisi lann eavunmalannı yapmalan ıiçinde birlikte prenFeza adamı arza A. P. ne alt soruşturma çın, başka bir gune bırakılmıstır. lacaktır. kadar çevırdığı fılımlerde dondukten az Titof bu sabaholarak ların başarısını övmüş ve feza a tır» dpmistir. Tef°rruatlı konns sulh kazanabilir ve yaşamatekilde bırakmamak için adeta yarış edışımdiye yorlar. Senelerdir devam eden bir sipı bu sonra ilk ış raştırmalarınm insanlık hayrına daıma Amerikanm ve bazı mem Başbakan Kruçef ile bir telefon nra^mda kendinden uzun uzun kuvveth beynelmılel kontrol sa yarış. Ya oy avcıhğı. Bir oya, bir Bsfgil'in darnşmsu geriye dosyası kabine üyeleri olmasım temennı etmıştır. hahseden sanıSa Başkan Ba«ol yeainde umumi ve tamami bir si , ağacın satıldığı karanhk devır. eketlerin sosyal problemlerinı ele konuşması bırakıldı yapmıştır. Kruçef lngilız Dışişlerı Bakanı Lord Ho j mezara kadar tarafından inceleniyor Bır dergıde neşredılen makale almıştır. Kıtekım kısa bır sure ön Kremlin'de çalışma odasında bu me bunu biıyuk bir baıarı olarsk | sinirlenerek birkaç defa ihtarda lâhsızlanma anlasmasma vanlabi i Ağaca, besikten muhtacız. Ama.... Bu gidisle me Bastarafı l ıncı sabılede sinde, Kurucu Meclısin meşruıye ce bitirdiği «Splendor on the grass» lunuyordu. Tıtof, Kruçef'e yeni fe vasıflandırmıştır. Parıs konferan. Hulımm'i". sonunda da «Müdafaa hr.» demek keidini methptmek degilKruçef nutkuna devamla Sov zarımızı örtecek tahtayı dahi busonra Başbakanlıkta uzun iüren ti hakkında suizan yaratmak ıd sımli fılminde, bir baba ile oğlun za seyahatleri yapmağa hazır ol sma katılan Amerıkan Hariciye dir. Isitivor musunı.17? Bos lâflar yetler Bırliğinın ıhtiyat kuvvetle lamıyacağımız günler uzak olmasa bir toplantı yapmışlardır. Geç diasında n sanık Ord. Prof. Dr. Ali yani yaşlı ile gencm meslek seç duğunu bildırnıiştir. Vekilı Dean Rus ise Binbaşı TiTelefon konuşmasına şahıt olan tof'un sağ sâlim geri donüşunden bunlar. Dinliyorur dıye •îuiistimal rinden bır kısmının sılâh altına gerek. vaki» de Sanayı Bakanı thıan Fuat Başgilin yargılanmasına, dun me konusunda düştükleri ihtilâfı Hükümet, bu dâvanm tumünü Soyak, Başbakan Yardımcııı Fah de devam edilmıştir. Balmumcu ve babanın oğluna yaptığı baskıyı lar Kruçef'in pek memnun olduğu büyük bir memnunıyet duyduğu etmenin mânası yok» diye hağır alınmasmın belki İcap edeceğinı mı^tır. ve Batıh tehditlere karsı bunları halledecek tedbirleri ivedllikle arı Ozdılek ve Dışişlerı Bakanı Se daki (1) numaralı Askerî Mahke. ve bunun ıyı kötü sonuçlarını can nu söylemektedirler. nu ifade etmiştıı ltalyan BaşbaTitsf'nn nçnşundan elde !ım Sarper ile bir gdrüşme yap mede yapılan dunkü duruşmaya andırmaktadır. Mr. Elia Kazan da Daha sonrı sanıklar, »vvelce Batı cephesine gondermek mecbu lır mı, almaz mı bılmem? Ama biz kanı Fanfani ise bu başarıdan doTicaret Bakanma rica etsek de »eedilen souçlar t.ktan sonra Basbakanhktan ayn Başgil gelmemış, sadece avukatı jençliğinde babası ile bu konuda savunmalarını riyetinden bahsetmıştır. layı Kruçef'e bır tebrık telgrafı ytıpmış olduklan anlaşmazlığa düşmüş ve babasmın Kruçef devamla: «Batıh memle kizınci kotadan mezar tahtası Rpİlk yorumlar, Tıtofun dunya et Çekmiştir. Isveç Başbakanı Erlan, yazılı olarak Divana «ur.muşlarlırken basın mensuplanna petrol hazır bulunmuştur. Elia'yı halıeı yapmak istemesine durumumuz ile ilgili olarka sunAdnan Menderes 23 ketler halen dünyayı tehlikeli bir tirtmek için hemen teşebbüse geçGeçen hafta Bılirkiji Kuruluna rağmen, kendisi aç kalıp lokanta rafında yaptığı bu devamlı uçuş. der uzaydan istifade alamnda bu dır. önce ların, insanoğlunu Aya gotürecek yük bir adım atılmış olduğunu sahifehk savunraaaım ları söylemiştır: vermiştir. uçurumun kenarına getirmiş bu se.K gönderilen, Başgilin dâva konusu arda bulaşık yıkamak Fikri YILMAZ suretiyle yeni imkân ve vâsıtalar •ağladığı Cel&l Bayar da ayağa kalkarak lunmaktadırlar. Batıhların sosya«Magrut 1, 2, 3 kuyulanndan i makalesı hakkındaki rapor henüz tıyatro tahsili yapmıştır. söylemiştir. merkezındedir. Aya yakın bir ge müdafaaaını teslim etmiş Te yelist memleketlere bir taarruza vi sonuçlar alınmıştır. Petrol is örfı îdare Mahkemesine gelmedıBu arada UNESCO da Sovyetle. Eleştirmeciler Kazan'ın bu son geçmeleri ihtimali mevcut bulunrine oturmu?tur. tihsahmız geçen yıla nazaran faz ğinden duruşma başka bir güne filmınin de dığer fılimleri gibi ba lecekte gitmenin artık büyük b;r ri tebrik etmiştir. maktadır. Biz vaziyeti dikkatle problem olmaktan çıktığma işala olacaktır Bu konu ile ilgili o bırakılnuştır. Ancak 15 kurusluk damfa pulu takip edeceğiz ve inkisaf edince Titofun başarısı bütün dünya sanlı olduğunu kaydetmektedir ret edilmektedir. iarak önümüzdekı günlerde bir gazetelerinin ba»»ahifelerini laptet yapıştırararak imzalamadıftı için luzumuna gdre hareket edeceğiz. Moskovadan yapılan bır «çıkla mijtir. CNESCO'nnn yayınladı|ı eserbasın toplantıs, yapacağım.» eski Cumhurbaşkanının dilekçesi Belki Sovyet Rusyadan bır kısım DATI İşçi Partisi iddialı maya gore 25 saatlik feza uçusun Titof'un nçnra hakkında Ingiliz kendisine İade edilmiıtir. Bunun kuvvetlerimızi Batıya tevcih et lerde de belirtildifi jibi, bir milHükümet hugün iç ve dış dan ilk bakışta elde edilen sonuç elayları görüşecek Bsştarafı 1 inci sahifede üzerine Ahmrtt Hamdi Sanear ce mek mecbunyetinde bilginlerinin rautaleası kalacağız leti ça|daş medeniyet dfizeyine çılar şunlardir. Tıtofun feza uçuşundan &ağ sa binden 18 kuruıluk damga pulu Her ihtimale karşı hazır bulun karacak üç esaslı faktör vardır: Ankara. 7 (CumhuriyetTeleks) akalin İle Istanbul İl Başkanı BaDemokrasi (hnknk), ekonemi ve 1 jnsanın maddl ve mânevî lim döndüğünü haber aldığı za ile dolma kalemiii çıkararak, say mak mecburiyetindeyiz.» Devlet ve Hukümet Başkanı bu haettın Kocamanoğlu dun bir babilim. Bnnlann fiçü, «Modern kiilyapısını R dünya ile ay arasındaki man Jodrell Bank Raaathanesi gılı bir hareketle Bayar'a verALTIN FİYATLARI çabah Çankaya ko^kunde Başba sın toplantiEi duzenlıyerek progBundan sonra iktısadiyata dönen tür» ü meydana getirir. yolculuğa dayanabilrr.esı için ge Müdürü Sir Bernard Levell şu miştir. Bayar 16 sahifelik »avun7/8'1961 kan Vaıdımeısı Fahri Özdilek ile ramlarıiii acıklamışlar, devrimlere Sovyet Başbakanı halen merıyette rekli şartlar »ağlanmıştır. Bugüne beyanatta bulunmuştur: «Bu parBatılılann yıldızlardakl toprakCumhuriyet 162801(060 masının sonuna pul yapıstırmakta olan yedi senelık plânm ilk iki buDevlet Bakan: Sıtkı Ulay'ı kabul tam mânasıyle Dağİ! olduklarını ları parsellemeğe başladıkları bir Reşat ' 134001345Û kadar bu sartlar zaten sağlanmış. lak basarıdan ötürü hayranlık güçlük çekince, Sancar bu konuerlerek kendıler: ile görüşmüstür. bildirmışlerdir çuk senesinde geçen beş senelik sırada, bizim de tez elden yapHamit UM«»1C4SO U Ancak bu defa bu şartlar altın duydum. Bu hiç şüphesız Sovyet da da kendisine yardım etmiştir. plân kadar istihsal elde edilmiş «Sıyasî parlı çatıştnalanii: memİkı saat süren bu görüşmede Gulden 97009750 da uçuş süresine de tahammül edi teknolojisinin müstesna bir zafe Bayar'ın, lavunmasının sonuna olduğunu bildinnistir. Kruçef, bu mak zornnlnranda oldnğumnz pek Gursel ıkı Bakandan son olaj^ar leketın lehıne üormuyoruz. Pren lebileceğı ortaya konmuştur. Ger ridir.» siyle bir not ilâve ettiği görülmüı na rağmen fazla efor sarfetmenin çok lsleriroiz vardır. Fakat bence, siplerde munakaşa olsa hakh göhakk.nda ızahat alraıştır. Deguss» 15251530 İlk yapılacak Iş, bunları 6nem degekt.en Tıtofua 25 saat içinde düaDiğer taraftan Feza Araştırma tur: icap ettiğini belirtmiş ve bu hu recesine göre sıralamak ve hemen receğız. Program ve prensip bakıToplantıya öğleden sonra Çan° 152515.* ya çevresinde 18 dönüj yaparken ları Derneği Başkan Yardımcısı susta Sovyet vataad*»larımn ışbir halk eğitiminden baslamaktır. mmdan farklı düşünceleri olmıkaya kokünde devam edilmış ve «îmkânlar bu kadar yazraamı aldığı yol uç uca eklenecek olur Kenneth Gatland da şuniarı söyleliğini iatemistir. Ziraat aahasında herhangı bir resmi açıklama yapıl yan mezkâr partılerin bu çatışraa•a heme n hemen yer ile ay aramiştır: «Işin en çok dikkati çeken müsaade ptti. 30 kurusluk posta son iki sene zarfında istenilen neHalk eğitiminden başlanmalıdır: ları prensip dışı çatıçma oiduğu mamıştır pulu takdira »diyorum. Mazur görsında gidiş.dönüş yolculugunda tarafı «Vostok2» ye 5 ilâ 8 günluk tıcelerın elde edümediğinl Kruçef Çünkü, yüzde 59 hesabı ile 16 rnilmenizi riea ederim.» Dığer \araftan Bakanlar Kurulu meydandadır Ve bu iktidara geçyon vatandasımıt henüz 29 harfi ahnacak yol elde edilmeketdir. oksijen yükletılebilmiş olmasıdır. bu nutkunda belirtmiştir. İSTANBUL BİRLİK varın saat 15 te Devlet ve Hükü me hırsiBiB bir netıcesidir^ diyçn Bunlara ilâvetea, mahut Tahki(Dünya ile ay arası 400 bin kilo Bu imkânlarla ayın etrafında bir Erakalın. mevcut partilenn keıv Kruçef birçok kişinin Rusyanın tanımaktan yoksnndnr. met Başkanı Orgeneral Cemal TİCARET ANONtM ŞİBKETİ Yakında kat Komisyonu sözcüsü Nusret metredir. Tıtof ise 700 bın kilomet keşif uçuşu yapılabilir. Halk eğitiminden başlanmalıdır: 7 senelik plâmnda muvaffak olaGursei'm • baçkanhğmda bir top dıliklerınden tasfiyeye uğarıyacak Sermayesi 3.5OB.Ö0O T.U »eden fazla yol almıştır.) aneak, kopeklerle böyle bir ke|if yapmak Kirişçıoğlu'nua da 13 sahifelik bir mıyacağını sandıklan, fakat haki Cflnkfl, «halkın, balk tarafından, ları, memleket realitelerine göre lantı yapaeaktır mümkün olacaktır. Bu suretle beş ek müdafsa vermesi üzerine hırMÜŞTERÎSÎ SAHÎBtDİR Titıf bu yolu «e n iyi şartlar alkatin iimdl bu adamlann yüzüne j halk için» kendi kendini yönetimi Bakanlar Kurulunun bu topian Bayılarınin ıkı veya uçe ıneceği, ÎVIerkezi: İSTANBUL tında almıştır. Daima 300 kilomet altı seneye kalmaz insanlar ay yo çmla<;an Ba?ol. «Kirişçioğlu evvel gülmekte olduğunu ve Sovyet olan demokrasi, ana kncaŞında baş fıkır ve prensip partisi olarak a" t «lüda ıç ve dış durura uzerınde (Çarşıkapı Tel: 27 18 21) ce ?23 sahifehk bir müdafaa ver koylulerımn yalnız kendilerinden | lar ve kflitflr yoln ile selisip kökrenm altında kalmış olan Vostok2 lunu tutabileeeklerdir.» durulacdktu Mutıtemeler, Dışışle yakta kalabı!ecek partüerden bi> Şubeleri: ANKARA Kuba ıhtılâlımn yıldonümü şen ti. (Siz kı?a mı istiyorsunuz, al) beklenenı değıl hattâ bundan faz j l M uzay gemısı, dunya ile ay arasm. rinın Turksve î^çı Partisı olacağı rı Hâkanı Sellm Sarper ile İçişle(Ulus Is Hanı. Tel: ll£2 7'i) daki yolculukta en önemlı merhale liklerinde bulunduKtan sonra iki derce=ın° 223 sahifelik müdafaa ve lasını başardıklarmı söylemiştır. j Halk eğitiminden başlanmalıdır: rı Bak&nı Nâsır Zevtinoğlu ızahat ıddlasında nulunmuştur. KAYSERİ: Işçı Sıgortaları ola n «Van Allen kuşağı»na girme gun de Jvanada'da kalmış olan ilis 13 sahifehk. yazıh müdafaa.. InaKruçef daha sonra, Birleşik A |Çünkü, eğitim, ana kocağında bas vtreceklerdır Han, Tel: 1688 Bu seçıralere vımdiijk katıleaamiştır. Dünyayı yerin manjetik Sovyet feza pilotu Gagarın, bugün dına.. > dıve mukabelede bulua merika bır harbe başlarsa, Sov ladığından her an baba temel tZMİT: tstanbul Cad Tel: KO muştur. Ankara 7 (Telefonla) Devlet yı dıi^ünmıven Turkıve İşçi Partisi alamna uyarak çeverliyen ve raa Moskova'ya donmustur. yetler Bırliğinın Birleşik Ameri bilsi, beceri ve medeni alıskanlık BaKanı Sıtkı Ulaj bugun oğleden temsılcilerı, ıştırak ettiklen takhiyeti henüz iyıce bilinmiyen baIsparta minetvekillerinden sou ka'yı mahvedecek bir darbe indi lan almadan ve öğretmenlerle isYENİ 36 ŞUBE suara İfiişJeo öakaaı Nasır Zey dırde önüraâzdeteı seçimler içi^ zı ışınlardan gelea bu uçak, yer SON DAKİKA ra dinlenen Istanbul milletvekille rebilecek kudrette olduğunu bil birliği vapmadan ilköSretim verîm9 Eylul 1961 e kadar yen: tınojlu ile bes saat kfidar suren ıddi^lı olduklarnı ıfade ile ay arasındaki yolculukta aşıl rinden Nazmi Ataçm eşi, ağladığl dirmış y e Birleşik Amerikanm li olamaz. Yani, çocnklardan önce, şubelerin verlerı tesbit bır konu^ma yapmıştır. Goıüsnv?ması gereken bir «ısjn duvarı» ola l Titof, çarşamba günü Moskova'd» içm görevliler tarafından salondan müttefiklerini de zararsız hale ge bövöklerin efitilmpçi çerekmekteedıleeektu j bekleniyor cien çıkan Devlet Bakanı yiav. rak kalmaktadır. dısarı çıkarılmıstır. Faruk Nafiz tirebileceklermı sözlerine ilâve et dir. SİZ DE ORTAK Olabılırsiniz. ] Ikinei Sovyet feza adamı Binba Çambbelin avukatı «Inkılâbımınn miştir. Sovyet Başbakanı Batı Bersrazetecılei'in Adalet Partısı soHalk e|itiminden başlanmalıdır: Dr. Aksu savundu Bonmarşe mağazalannria ken ' 2 Bandan öncekı denemelerde şı Tıtofun sağbalım Sovyet toprak sabahmda kulaklarımiza ru'.turma rtos>abi haktondak} ttfc dolan lin'ın Komünistler tarafından ab ÇfinkS, temel efitim anlamına c;el Uastaratı 1 ıncı sabıteda * dı paramzla kendi ıhtiyaçlarına indığı büdırıldıkten sonra 'Çıktık açık alınla> marşımn eüf luka altına ahnması «katıyetle len halk eŞitimindı»n eeemiven erulaıına c(«! p olarak şuniarı soy daha çok yerden idare edilen uzay bulunınaması gerekh bır partj»aB larımzı karşılayacaksınız lemanlarla hic hir kültür, demok lemıştır: gemilerı içmd e uçtukları daha dunyaya donüşun nasıl cereyan tesmi yazan muekkilim diktayı mevzuubahıs değildir» demiştir. memurdur. Gıda Giyun Ev E«yası rasi, toprak, orman, emlüstri, is, doğrusu uçuruldukları için «Cos ettiğı ve Sovyet feza adammın desteklememistır» demiştir. Meh« Dosya gfcldı. Devlet Rcwnın Kruçef, herhangı bir çarpışma politika v.s. rpformlannı ele alaMtîteşebbıs abonuaan olmuk Ben, fconuşnıalanmda. saym tsnonaute» adı verilen uzay adam. halen nerede bulunduğu hakkında met Faruk Gürtunca savunmannı nın mevziî kalacağını tahmin etmeemrıjle Hukumetçe tetkik edüı anet Indnüniin (Bıraktığımız nokıstıyenler merkez adresımı?e mavız, çerceklestiremeyiz. larına artık doğrudan doğnıya bır bılgı verılnıemıstır. yaparken dinleyiciler arasında cocektır Varın Bakanlar Kurulu taaan başhyacagız) sozunu ele alabizzat veya mektupla muraDiğer taraftar. Binbaşı Tıtof'u euğunu görünce heyecandan 8nee nin «hafif duşüncelı» olmak deKrsaea: Hslk <pÇHimi, bizi pozi«pilote» denebılecektır. Çunku, yo nun toplantısmda gündeme ahn rak mıllete bjr lokma hırka nıesmektir demiş ve bu nüklear detaat ederek kayıtlarırı vaprünge önceden tesbit edilmiç ol Moskova'da kdrşılaraak ıçın geniş dosvasmı, sonra gozlüklenni dü virde herhangi bir harb genişle tif ilim ve Kematizm ısığında germası muhteraelaır Bakanlar Ku kenetıni getirecek boyle bir zihnıtırabilirler. Şubelerin açurnaçapta hazırhklar^ başlanmıstır. surmü'tur. <îki evlâdım burada, makla beraber, gemının ıdiresani rulunun hasırhyaeaâı teklif rauta yetir., bu memleket çocuklarına meye mahkumdur, dem'ştir. Bu çek demokrasive e6türeeek en kı • sında bu müracaat sırası nakısmen içinde oturan şahıs da ele îkincı Sovyet feza pılotuna yapı babalarırı dmlemeğe gelmişler. sefer 1861 65 senesindenberi ol sa. tek ve ana voldnr. akıben M B. K nce mcelenecek lâyık goriılemiyeceğmi, binaesazarı itıbara alınacaktır. Fazla lacak karşılama torenının Gaga Mudafaamı yazılı olarak verecekNeeip ALPAN alabilmektedir. tır.» bilgi ıçlB merkez ve tubelelevh milletçe buna müsaade edıl» rın'e yanılan kadar muhteşem ola tim. Fakat müsaade edera«ni« on mıyan olur ve harb Amerıkanların evine kadar uzar. diyen KruDaha so"3ra basın mensuplariBin raemeEİ gerektiğını ifade ettım. 3 lçind e .miirettebat bulunan eağı haber verılmıştır. rimı»den üeretsiz broşur İsteların huzurunda bir aayfasmı oku çef. yine Berlin meselesine dön«Bakanlar Kuıulu tetkıkı sonungözlem ıstasyonlannm uzayd a bır yiniz. ÎL: 78«l/S0l4 4 fırmcı cezalandınldı Kısaca şunu ıfade etmek Jsterim i yiniz. Tıtof Moskova'da çarjamba sunü yavim. Cünkü sapır sapır d€külü muş ve Almanya ıle bir sulh anda gerekııte A. P nın kapatılması ki, ben, rejime ve iktısadi plân yorünge uzerine yerleştmlmesi beklenmektedir. Belediye Iktisat Mudürlüğunce yoru». Evvelki gün giden arkadas laşması muhakkak imza edilmeliyoluna gidilecek mıdır» soru&una ve programsızhk artık gerçekleşebilecek tasanlar mevzularmda Bu arada Komünist paıtisi yedek lanmız bir dahu gelmedi.» diyen dır, demiş, fakat Batıh raemleket fınnlann kontrollarına arahksız ise. Ulay. «Gerekirs» gıdilir. i^ü geçmış iküdarı bugün bana tarızarasına gırmiştır. üyeıi bulunan Binbaşı Tıtof'a par Gürtuncayt dinleyen çocuklan da lerin haklarına tecavüz etmek ha devam edilmektedir. •»^t^»^» kumet boyle bır teklif yaparsa de bulunanlardan £ok daha fazla Bunlarda n başka teknik bakım tiye tam uye olarak kabul edıldi ağlamışlaıdır. Son iki gün içindeki kontrolleryalimizden geçmemektedir, diye Komıtenın kriranna bağlıdır» de terskit ettim ve uyarmağa çalıştıra. dan ayrıca önerai olan bazı aoru ğinm teblığ edıldığı Moskova rad44 ile başlıyan da, temiz olmıyan ve noksan frailâve etmiştir. rri'tir Hükumetın kapatma karaDün dinlenen aanıklann aayıu lann cevabının da uçuştan lonra yosu tarafından bildırılmıştır. Benirn verılmiyecek ne bir kuKruçef, Batı Beriıne gırış ve çı majh ekmek çıkardıgı görülen üç rından başka cıe gıbı bır karar rüşluk müktesebatım ve ne de 4 Telefon devredilecek verilebileceği anlaşılmaktadır. Bu Son dakikada verilen bılgıye gö 37 dır. Geriye kalan 171 tanığın kış veya bu şehrin abluka edilme fırın dörder gün kapatılmış ve bir alabiieceğı şeklindeki soruyu da siyasî hesabım yoktur. Bunu kenarada en çok su noktalar üıerin re Bınbajı Titof Sovyet doktorla önümüzdeki eumartesl gününe kaftrına da 25 lira para cezası verilP.K. 621 Galatsya yazılması IJİay, «Bir şey söyliyemem» diye dilerınde arajalar daha iyi ederde durulmaktadır.: rı tarafıedan mujahede altına dar savunmaiarım tamamlayaeak si katıyyen mevzuubahis değildir miştir. Cumhurivet S012 diye tekr«r etmiştir. cevaplandırmı?tır. lan anlaşılmaktadır. 1 Vo«tok2 nln içinde bulunan alınmıştır. ler... İzmir'de bir tahsi denize yuvarlandı Elia Kazan Türkiye'yi tanıtmak istiyor YUNUS NADİ arnağanı ENÜNEMLiDAVAM/2\NEDJR? Kadına hürriyet J3GII962 10 Zinciri kopan «Titaş» şiiep Yeniköy yalıiorına bindird Düşükier dün bir moral çökünlüsü ieiı Yurdun en önemli dâvası nedir ? Banka soyan gangster, dün Eskişehir'de yakalandı Rus leza pilotu döndiî 9 Ana dâvamız Sabolaj samklarının konusmaları dinlendi Kruçef, yuvarlak masa istedi •11. Orman dâvamız i 12 Halk eğitimi y e u
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle